Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:"

Transkript

1 Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len re de gjør nær me re for reg le nes inn hold og anven del ses om rå de. Artikkelen er forfattet av: A d v o k a t Lars Hall vard Walby PwC 1 Inn led ning Gjen nom end rin ger i skat te lo ven som ble ved tatt i juni 2011, har nor ske skatt yte re fått en lov fes tet rett til blant an net å kun ne gjen nom fø re gren se over skri den de fu sjo ner og fi sjo ner in nen for EØS og fore ta ut flytting av sel ska per til and re EØS-sta ter uten be skat ning. I til legg er det gitt nye skattereg ler for om or ga ni se rin ger mv. i utenlandsforhold som også kan be nyt tes i tilfel ler der noen el ler alle in vol ver te sel skaper er hjem me hø ren de uten for EØS. Oversiktsmessig kan de nye lov fes te de skattefritaksreglene som om ta les i den ne ar tik kelen og de res geo gra fis ke vir ke områ de, an gis som føl ger: Helt over ord net kan man si at de nye reglene ba se rer seg på et kom pro miss mel lom det ikke å leg ge hind rin ger i vei en for gren se over skri den de om or ga ni se rin ger og ut flyt tin ger mv., sam ti dig som nor ske provenyhensyn er tenkt ivare tatt gjen nom an ven del se av exitreglene i sktl for ei en de ler som flyt tes ut av Nor ge i for bindel se med om or ga ni se rin gen/ut flyt tin gen. De sent rale for ar bei de ne til be stem mel se ne er inn tatt i Prop. 78 L ( ), som i stor grad byg ger på for sla ge ne i hø rings notat av 18. ja nu ar I til legg avga Fi nans de par te men tet den 19. au gust 2011 en sær skilt tolk nings ut ta les om kra vet til Gren se over skri den de fu sjon/fi sjon som in vol ve rer norsk sel skap. Gren se over skri den de ak sje byt te som in vol ve rer norsk sel skap. Fu sjon og fi sjon av uten land ske sel ska per og byt te av ak sjer i sli ke sel ska per. Flyt ting av ho ved kon tor. Euro peisk sel skap (SE-sel skap) og sam vir ke fore tak (SCE-fore tak): Stiftelse av SE-sel skap og SCE-fore tak ved fu sjon. Fu sjon og fi sjon av SE-sel ska per. Om dan ning av all menn ak sje sel ska per og sam vir kefore tak til SE-sel skap/sce-fore tak. Over fø ring av ei en de ler: fra fi li al til AS/ASA, fra fi li al til uten landsk sel skap med be gren set an svar mel lom filia ler. 4 skat te mes sig kon ti nui tet ved gren se overskri den de fu sjon mv. Reg lene tråd te i kraft med virk ning fra og med inn tekts året 2011, med unn tak for utflyttingsreglene som tråd te i kraft fra og med sanksjoneringen av reg lene i Stats råd, 10. juni Bak grunn for re gel end rin ge ne og vi de re frem stil ling Der er li ten tvil om at det er EØS-av ta len, og ESAs inn ven ding til de nor ske skat te regle ne, som har for an le di get sent rale de ler av de ved tat te ut jev nin ger av for skjel le ne mellom den skat te mes si ge be hand lin gen av 1 For selskaper som er hjemmehørende i et lavskatteland innenfor EØS, kommer reglene bare til anvendelse dersom selskapet er reelt etablert og driver reell økonomisk aktivitet i etableringsstaten. 2 Reglene omfatter ikke selskaper hjemmehørende i et lavskatteland, For overføring av eiendeler mellom subjekter som angitt nederst i tabellen er det oppstilt egne vilkår, jf. punkt II i del II. 3 Aksjebytte mellom norske selskapet omfattes ikke av reglene. 4 Overføring fra datterselskap til filial er ikke omfattet av reglene. In nen for EØS 1 Uten for EØS 2 3 na sjo nale og gren se over skri den de om or gani se rin ger mv. Re gu le rin gen av skat te kon se kven se ne knyt tet til å fore ta gren se over skri den de dis po si sjo ner hø rer til de mer prin si pi el le og om tvis te de spørs må le ne i norsk skat terett i dag, hvor provenyhensyn og na sjonal sta tens rett til å fore ta be skat ning stø ter mot de over na sjo na le EØS-reg le nes krav til etab le rings fri het. Det var imid ler tid lite prin si pi elt over de bat ten i Stor tinget der Chris ti an Ty bring-gjed de (Frp) frem he vet be ho vet for å ha mest mu li g iden tis ke «regnskapsprosedyrer» ved dis po si sjo ner på tvers av lan de gren se ne, mens Gun nar Gun der sen (H) ut tal te om Innst. 322 L ( ) at «det er ri me lig tek nisk det mes te den dreier seg om.» Fi nans de par temen tet for ven ter på sin side at reg lene ikke vil ha ve sent lig pro ve ny mes sig ef fekt, og sy nes hel ler ikke å være spe sielt be kym ret 62 NR. 6 > 2011

2 over til pas nings mu lig he te ne og ri si koen for at reg lene må li be ra li se res yt ter li ge re. I ar tik ke len re de gjø res det i punkt 3 for gren se over skri den de fi sjo ner og fu sjo ner som in vol ve rer nor ske sel ska per. Punkt 4 tar for seg ak sje byt te hvor nor ske sel ska per er in vol vert. Punkt 5 tar for seg fu sjon, fi sjon og ak sje byt te i ut lan det. Ut flyt ting av sel ska per er be hand let i punkt 6, og reg lene for SE-sel ska per og SCE-fore tak er om talt i ar tik ke lens del II punkt 1. Punkt 2 i del II om hand ler gren se over skri den de over fø rin ger i kon sern for hold. I punkt 3 i del II be hand les ut valg te pro blem stil lin ger, her un der ut tak av drifts mid ler fra norsk be skat nings om rå de, skatt leg ging ved lik vida sjon og opp hør av norsk skatte plikt, samt kon ti nui tet som vil kår for skat te frihet. Av slut nings vis i punkt 4 i del II gis det en opp sum me ring av ho ved punk te ne i ar tik ke len. 3 Gren se over skri den de fu sjon og fi sjon som in vol ve rer norsk sel skap 3.1 Ut gangs punkt Selskapsrettslig ble det åp net opp for grense over skri den de fu sjo ner av ak sje-/allmenn ak sje sel ska per og sel ska per hjem mehø ren de in nen for EØS i 2007, ved at EUs ti en de selskapsdirektiv ble im ple men tert i all menn ak sje lo ven føl gen de. 5 Pa ral lelt med det te ble det lagt til ret te for gjen nom fø ring av gren se over skri den de fi sjo ner in nen for EØS, gjen nom ved ta kelsen av all menn ak sje lo ven Skat te retts lig an ses imid ler tid for melt sett både gjen nom fø ring av na sjo nale og grense over skri den de fu sjo ner og fi sjo ner som rea li sa sjon av både sel ska pets ei en de ler, ret tig he ter og for plik tel ser, og av ak sjo nære nes ak sjer i det over dra gen de sel skap. Den re el le ho ved re ge len har imid ler tid vært at na sjo nale fi sjo ner og fu sjo ner kan gjennom fø res uten rea li sa sjons be skat ning, så len ge sam men slå in gen el ler de lin gen skjer med skat te mes sig kon ti nui tet, og de øv rige vil kår er opp fylt, her un der at reglene i ak sje-/all menn ak sje lo ven føl ges, jf. sktl and re ledd. I hen hold til den her om hand le de lov endring skal nå også gren se over skri den de fu sjoner og fi sjo ner av ak sje-/all menn ak sje selska per og sel ska per med be gren set an svar hjem me hø ren de in nen for EØS kun ne skje uten be skat ning, jf. sktl and re ledd sis te punk tum og før s te ledd bok stav a og b og sjet te ledd. Der som et 5 Direktiv 2005/56/EF. el ler fle re av sel ska pe ne som del tar i fu sjonen el ler fi sjo nen er hjem me hø ren de i et lav skat te land in nen for EØS, er det imidler tid en for ut set ning for skat te fri ta ket at sel ska pe ne er re elt etab lert og driver re ell øko no misk ak ti vi tet i hjem sta ten, jf. sktl syv en de ledd. Skatt yte re som øns ker å gjen nom fø re nevn te gren se over skri den de sam men slå inger el ler opp de lin ger av sel ska per, vil her etter ha et lov fes tet skattefritaksregime å for hol de seg til, og slip per å måt te gå vei en om skat te lem pe etter sktl , som var den frem gangs må ten som ble be nyt tet tid li ge re. De nye reg lene gjel der til svarende for SE-sel ska per, for ret nings ban ker, for sik rings(all menn)ak sje sel ska per og verdi pa pir fore tak or ga ni sert som ak sje-/allmenn ak sje sel ska per. Reg lene om fat ter ikke øv rige sel skaps ty per som skat te retts lig er li ke stilt med ak sje sel ska per, samt deltakerlignede sel ska per. 6 Gren se over skri den de fu sjo ner og fi sjo ner der det er det uten land ske sel ska pet som er det over ta ken de sel ska pet, er re gu lert i sktl før s te ledd bok stav a og b. I sli ke til fel ler vil det nor malt være be hov for skat te fri tak både på sel skaps- og aksjonærnivå. Si tua sjo ner der det nor ske sel ska pet er det over ta ken de sel skap, er re gu lert i be stemmel sens sjet te ledd. Med norsk over taken de sel skap er det nor malt bare be hov for skat te fri tak knyt tet til nor ske ak sjo nærers om byt ting av ak sjer i over dra gen de sel skap, med ak sjer i over ta ken de sel skap. For det til fel let at det over dra gen de sel skapet driver virk som het i Nor ge gjen nom en fi li al, vil imid ler tid over fø ring av ei en de ler, ret tig he ter og for plik tel ser fra fi li alen til over ta ken de sel skap være un der gitt norsk be skat ning. I hen hold til sjet te ledd innrøm mes det så le des skat te fri tak både på sel skaps- og aksjonærnivå også i sli ke til feller. 3.2 Ho ved vil kår for skat te fri het For at en gren se over skri den de fu sjon el ler fi sjon skal kun ne gjennom fø res uten be skat ning, er det i lik het med na sjo nale fu sjo ner og fi sjo ner, en rek ke ho ved vil kår som må være opp fylt. For det før s te må fu sjo nen el ler fi sjo nen gjennom fø res etter reg lene i ak sje-/allmenn ak sje lo ven. I den for bin del se kan det opp stå sær skil te ut ford rin ger i gren se overskri den de til fel ler, for di en ten over dra- 6 Prop. 78 L ( ). gen de el ler over ta ken de sel skap vil være un der gitt et an net lands sel skaps retts li ge re gu le ring. For fu sjo ner vil imid ler tid EUs ti en de selskapsdirektiv kun ne av hjel pe har mo ni se rin gen av de uli ke lands selskaps retts li ge reg ler. At et til sva rende overna sjo nalt re gel verk ikke fore lig ger for fi sjoner, kan med fø re pro ble mer. Det kan også fore lig ge si tua sjo ner der det ak tuelle ut land som om or ga ni se rin gen knyt ter seg til ikke har sel skaps retts li ge reg ler for fi sjon, med den kon sekvens at man vil måt te vel ge and re frem gangs må ter for å opp nå den øns ke de opp de ling. Det kan for ek sem pel ten kes at man må gjen nomfø re om or ga ni se rin gen i to trinn, be ståen de av en fi sjon som gjennom fø res etter nor ske reg ler, og en et ter føl gen de fu sjon av det ut fi sjo ner te sel ska pet og det over taken de uten land ske sel ska pet. I lik het med na sjo nale fi sjo ner er det ikke len ger opp stilt noe sær skilt selskapsrettslig (el ler regnskapsrettslig) lovlighetskrav for at gren se over skri den de fu sjo ner el ler fi sjoner skal kun ne gjennom fø res uten be skatning. Det vi ses til at lovlighetskravet er tatt ut av sktl and re ledd. For det and re er det et vil kår for skat te frihet at fi sjo nen el ler fu sjo nen gjennom fø res med skat te mes sig kon ti nui tet. Kon ti nuitets vil kå ret be hand les nær me re i ar tik kelens del II un der punkt 3.3. I lik het med na sjo nale fu sjo ner og fi sjo ner er det for det tred je opp stilt et krav om at et even tu elt til leggs ve der lag ikke må oversti ge 20 %. Når det gjel der gren se over skriden de fu sjo ner, er skat te reg le ne på det te punk tet mer re strik ti ve enn de ak sje rettsli ge reg lene. All menn ak sje lo ven ak sep te rer, i tråd med det ti en de selskapsdirektiv, i en kelte til fel ler et høye re til leggs ve der lag ved fu sjon. Det te gjel der i si tua sjo ner der lov giv nin gen ett av de del ta kende sel skape ne er un der lagt, gir ad gang til å yte et høye re til leggs ve der lag. For gren se over skriden de fisjoners del, hvor det ikke fore ligger over na sjo na le reg ler, er tilleggsvederlaget både sel skaps- og skat te retts lig be grenset til 20 %. Ved gjen nom fø ring av gren se over skriden de fi sjo ner er det, på sam me måte som ved gjen nom fø ring av na sjo nale fi sjo ner, et til leggs vil kår at no mi nell og inn be talt ak sje ka pi tal skal for de les i sam me for hold som nettoverdiene for de les mel lom sel skape ne. Reg lene om for de ling av skat te po sisjo ner gjel der også til sva rende. Det vi ses til hen vis nin gen til sktl. 11 8, i sktl. NR. 6 >

3 11 11 før s te ledd sis te punk tum og sjet te ledd tred je punk tum. Som for na sjo nale fi sjo ner, er det kun for de lin gen av ak sje ka pi ta len på over dragen de sel skaps hånd i fi sjons fu sjo ner som re gu le res av sktl An tal let ak sjer som skal ut ste des på over ta ken de norsk el ler uten landsk sel skaps hånd, vil så le des bero på for hol det mel lom hva sel ska pet var verdt fra før og det sel ska pet blir til ført ved fusjonsfisjonen. For ut satt at selskapsrettsreglene i over dragen de uten landsk sel skaps hjem stat er sam sva ren de med nor ske når det gjel der ka pi tal ned set tel se i for bin del se med fi sjon, bør ikke kra vet om for de ling av no mi nell og inn be talt ak sje ka pi tal by på sær skil te pro ble mer for gjen nom fø ring av gren seover skri den de fi sjo ner. For det til fel let at det ikke er mu lig å gjen nom fø re fi sjo nen ved ka pi tal ned set tel se og -for høy el se etter uten landsk rett, for ek sem pel for di de uten land ske selskapsreglene gir an vis ning på at fi sjo nen skal be las tes over dra gen de sel skaps frie egen ka pi tal (så kalt spin-off), blir spørs må let om det kan være ak tuelt å til lem pe reg lene på det te punkt. EØS-reglene kan gi støt te for en til lem ping, så len ge frem gangs må ten ikke inn vir ker på for de lin gen av ver di er og eierkontinuiteten. For gren se over skri den de fu sjo ner og fi sjoner med uten landsk over ta ken de sel skap (hvor pro blem stil lin gen er ak tu ell), er det i til legg opp stilt som vil kår for full skat te frihet at in gen ei en de ler, ret tig he ter og forplik tel ser tas ut av norsk be skat nings områ de, jf. sktl tred je ledd. Ei en deler, ret tig he ter og for plik tel ser som tas ut, an ses rea li sert og skal be skat tes i hen hold til exitskattereglene i sktl Helt el ler del vis ut tak av ei en de ler, ret tig he ter og for plik tel ser, på vir ker imid ler tid ikke skat te fri ta ket for fi sjo nen el ler fu sjo nen som så dan, jf. Prop. 78 L ( ) punkt , der det te er sagt ut tryk kelig. Det vi ses til nær me re re de gjø rel se for ut taks reg le ne i ar tik ke lens del II punkt Virk nings tids punk tet for gren seover skri den de fu sjo ner og fi sjo ner Virk nings tids punk tet for gren se over skriden de fu sjo ner el ler fi sjo ner er i lik het med til sva rende na sjo nale om or ga ni se ringer, re gu lert i sktl Det frem går her at fu sjo ner og fi sjo ner av ak sje sel ska per 7 Zimmer, Frederik (red.): Bedrift, selskap og skatt. 5. utgave. Oslo 2010, s SKAT TE FRI TAK: Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. får virk ning fra det tids punk tet da virk ninge ne av fi sjo nen el ler fu sjo nen selskapsrettslig er inn trådt etter be stem mel se ne i ak sje-/all menn ak sje lo ven og for fu sjon og 14 8 for fi sjon. Sel ve virk nings tids punk tet for gren se overskri den de fu sjo ner og fi sjo ner er imid ler tid ikke re gu lert i nevn te be stem mel ser i ak sje-/all menn ak sje lo ven, men i den særskil te ikraft tre del ses be stem mel sen i allmenn ak sje lo ven med vi de re henvis nin ger, jf. all menn ak sje lo ven fjer de ledd nr. 9 hva gjel der fi sjon. At sktl pe ker på det sent rale prin sip pet om at det skat te retts li ge virknings tids punk tet skal være sam men fallen de med det sel skaps retts li ge, gjør imidler tid at upresisheten i sktl ikke bør til leg ges be tyd ning i prak sis. Det sentrale må være når fu sjo nen el ler fi sjo nen selskapsrettslig trer i kraft, en ten det te føl ger nor ske selskapsrettsregler for di overta ken de sel skap er norsk, el ler uten land ske selskapsrettsregler i de til fel ler der over taken de sel skap er uten landsk. 4 Ak sje ut byt te som in vol ve rer nor ske sel ska per 4.1 Frem gangs må te og vil kår for ak sje byt te I hen hold til sktl fjer de ledd inn røm mes det også skat te fri tak ved så kalt ak sje byt te, der ak sjo næ re ne i et sel skap over fø rer ak sje ne til over ta ken de sel skap, med ak sjer i det over ta ken de sel ska pet som veder lag. Frem gangs må ten med byt te av ak sjer inne bæ rer at det etab le res en mor-/ dat ter struk tur. Det te i mot set ning til fu sjo ner der over dra gen de sel skap fullt ut inn lem mes i over ta ken de sel skap. Lov fes ting av skat te fri tak ved ak sje byt te er sær lig rele vant for per son lig eide ak sjer, men det er også av be tyd ning for selskapsaksjonærer. For selskapsaksjonærer er skatte fri ta ket sær lig vik tig når fritaksmetoden ikke kom mer til an ven del se for di eiertidskravet i sktl tred je ledd bok stav ikke er opp fylt. At fritaksmetoden (enn så len ge) ikke gir fullt skat te fri tak, øker også be tyd nin gen av skattefritaksregelen. I alle til fel ler er det en for del for skatt yter ne å slip pe å måt te søke om skat te lem pe etter sktl Det er som ut gangs punkt in gen be grensnin ger knyt tet til hvor sel ska pe ne som del tar i et ak sje byt te kan høre hjem me. Så vel ak sjer i nor ske sel ska per som ak sjer i uten land ske sel ska per in nen for og uten for EØS, kan inn gå i et ak sje byt te. På det te punkt har det skjedd en opp myk ning i for hold til hø rings no ta tet, hvor EØS-selska per ikke var om fat tet av vir ke om rå de for aksjebyttereglene. In gen av sel ska pe ne som del tar i ak sje byt te, kan imid ler tid være hjem me hø ren de i et lav skat te land uten for EØS og er et av sel ska pe ne hjemme hø ren de i et lav skat te land in nen for EØS, er det en for ut set ning for skat te fritak at sel ska pet er re elt etab lert og driver re ell virk som het i hjem sta ten. Det kan hel ler ikke fore tas ak sje byt te etter de nye reg lene hvor kun nor ske sel ska per inn går. 64 NR. 6 > 2011

4 Øns ker man å lage en mor-/dat ter struk tur av nor ske sel ska per, kan man be nyt te en trekantfusjon hvor over dra gen de sel skap fu sjo ne res inn i et (tomt) dat ter sel skap av det nye mor sel ska pet, med ut ste del se av ve der lags ak sjer i mor sel ska pet. På ei er si den er det et vil kår for skat te fri tak at minst 90 % av ak sje ne i det over dragen de sel skap over fø res. Også på det te punkt har det skjedd en libe ra li se ring i forhold til hø rings no ta tet, der det var opp stilt et krav om at alle ak sje ne i over dra gen de sel skap måt te over fø res. I lik het med fi sjoner og fu sjo ner, er det et vil kår at et eventu elt til leggs ve der lag ikke over sti ger 20 % av det sam le de ve der la get. Om eierandelsvilkåret vil kun ne opp fyl les av fle re skatt yte re som i fel les skap øns ker å byt te inn sine sam le de ei er an de ler på over 90 %, er ikke om talt i for ar bei de ne. Bruken av fler talls for men «ak sjo næ re ne» i sktl fjer de ledd, gir hol de punk ter for at eierandelsvilkåret skal vur de res un der ett, slik at en fel les over fø ring må god tas. Til sva rende som for gren se over skri den de fu sjo ner og fi sjo ner er det også for ak sjebyt te opp stilt som vil kår for skat te fri tak at over fø rin gen skjer til kon ti nui tet. Kon tinui tets vil kå ret be hand les nær me re i ar tikke lens del II punkt 3.3. I fritakspraksis etter sktl har det blitt opp stilt som vil kår for skat te fri tak at ak sje byt te med fø rer en re ell in te gra sjon av de in vol ver te sel ska per (hva nå det te måt te bety et ter som sel ska pe ne vi de re fø res som selv sten di ge skat te sub jek ter). Vil kå ret er ikke opp stilt etter nye reg ler. Så kalt fi lia li se ring, hvor et ter et norsk selskap lik vi de res og ei en de le ne sky tes inn i et uten landsk sel skap mot ut ste del se av ve der lags ak sjer i det te sel ska pet, åp nes det ikke for. Som tid li ge re må det sø kes om skat te fri tak etter sktl i dis se til felle ne. For mo dent lig vil det være let te re å opp nå fri tak for filialiseringsprosesser hvor et sel skap uten for EØS er over ta ken de sel skap, enn i si tua sjo ner der over ta ken de sel skap er hjem me hø ren de in nen for EØS. Det te for di sel ska per uten for EØS, i motset ning til sel ska per in nen for EØS, ikke kan opp nå den øns ke de fi li al struk tur gjennom en gren se over skri den de fu sjon. 4.2 Al ter na ti ve an ven del ses om rå der for ak sje byt te Ak sje byt te kan være en hen sikts mes sig måte å etab le re kon sern struk tu rer på. Selska pet som det over dras ak sjer i, blir innlem met i mor sel ska pet som et dat ter selskap, og man vil kun ne unn gå kre ven de gren se over skri den de fu sjons mo del ler der uli ke lands sel skaps rett må ko or di ne res. For til fel ler hvor det ak tuelle ut land (utenfor EØS) ikke har reg ler for fu sjon, el ler ikke til la ter gren se over skri den de fu sjo ner, kan ak sje byt te være sær lig prak tisk. Ak sje byt te har også and re ak tuelle an vendel ses om rå der. Det kan ek sem pel vis be nyttes som frem gangs må te for å kom me inn un der fritaksmetoden, el ler til sva rende uten land ske skattefritaksmetoder ved at per son lig eide ak sjer byt tes inn i ak sjer i et (ny etab lert) mor sel skap. Sam me fremgangs må te kan be nyt tes for å re du se re kil de skatt el ler helt unn gå den ne. Det nye mor sel ska pet vil nor malt kun ne sel ge ak sje ne skat te fritt, el ler med en svært be gren set be skat ning. Mor sel ska pet vil som of test også kun ne mot ta ut byt ter på sam me vil kår, sam ti dig som kil de skat ten advokater og advokatfullmektiger Steenstrup Stordrange er blant landets største advokatfirmaer. Vi utvider vår skatteavdeling ved vårt kontor i Oslo og søker advokat/ fullmektig med erfaring innen beskatning av næringsvirksomhet. Arbeidsoppgavene vil primært bestå av skatterettslige forhold knyttet til omorganisering; fusjoner fisjoner og omdanninger omstrukturering kjøp/salg av virksomheter due diligence m.m. I tillegg kommer alminnelig skatterådgivning, administrativ klagebehandling og prosedyre for domstoler i skattesaker. Søknaden sendes til og merkes med skatt. Spørsmål rettes til partner Ove-Marthin Granlund, Les mer om våre ledige stillinger på: oslo bergen tønsberg stavanger ålesund trondheim tromsø NR. 6 >

5 kan re du se res el ler helt unn gås gjen nom re gu le ring i skat te av ta le el ler in tern rett. Å fore ta et ak sje byt te kan også være hensikts mes sig som al ter na tiv til ut flyt ting av norsk ak sje sel skap i for bin del se med person lig ut flyt ting, jf. punkt 6 neden for der det re de gjø res nær me re for ut flyt ting av sel ska per. Rik tig nok vil utflyttingsskattereglene i sktl kom me til an ven del se også ved ak sje byt te, men så len ge vil kå rene for ut set tel se med be ta ling av skat ten oppfyl les og ve der lags ak sje ne be hol des, ut gjør nor malt ikke dis se reg lene noe stort problem. De opp rin ne lig eide ak sje ne kan så gar nor malt sel ges av over ta ken de selskap, uten at det te ut lø ser skatt. 5 Fu sjon og fi sjon ak sje byt te i ut lan det I hen hold til sktl fem te ledd, kan så vel na sjo nale som gren se over skri den de fu sjo ner, fi sjo ner og aksjebytter fore tas mellom uten land ske sel ska per, som har nor ske ak sjo næ rer el ler fi li al mv. i Nor ge, uten å ut lø se be skat ning. Det vil så le des ikke lenger være nød ven dig å søke om skat te fri tak etter sktl ved sli ke trans ak sjo ner. Det er som ved de øv rige skat te frie om orga ni se rings for mer, opp stilt vil kår om at trans ak sjo nen må gjennom fø res i sam svar med prin sip per for skat te mes sig kon ti nuitet. Kon ti nui tets vil kå ret be hand les nærme re i ar tik ke lens del II punkt 3.3. Noen be grens ning for et even tu elt til leggs veder lag er ikke opp stilt i sktl fem te ledd. Også fu sjo ner og fi sjo ner der tilleggsvederlaget over sti ger 20 % må så le des kun ne gjennom fø res uten rea li sa sjons be skat ning for norsk ak sjo nær, så len ge trans ak sjo nen er i tråd med prin sip pe ne for skat te mes sig kon tinui tet i den sta ten over dra gen de sel skap er hjem me hø ren de. For aksjebytter må imid lertid 20 %-be grens nin gen gjel de, et ter som sktl fem te ledd and re punk tum an gir at det er aksjebytter som nevnt i be stem mel sens fjer de ledd som kan gjennom fø res uten be skat ning. Lov lig ut delt tilleggsvederlaget vil på or di nært vis måt te tas opp til be skat ning i hen hold til sktl Det te må gjel de selv om det ikke er noen ut tryk ke lig hen vis ning til sktl i sktl fem te ledd. På lik lin je med gren se over skri den de fu sjoner, fi sjo ner og ak sje byt te som in vol ve rer nor ske sel ska per, om fat ter ikke skat te fri tak for uten land ske fu sjo ner, fi sjo ner og ak sjebyt te si tua sjo ner der ett el ler fle re av de in vol ver te sel ska per, en ten er hjem me høren de i et lav skat te land uten for EØS, el ler er hjem me hø ren de i et lav skat te land in nen for EØS og ikke driver re ell øko nomisk ak ti vi tet der. I fritakspraksis for aksjebytter har det, som nevnt i punkt 4.1 oven for, blitt opp stilt et krav om re ell in te gra sjon. Til sva rende som for aksjebytter som in vol ve rer nor ske selska per, er kra vet om re ell in te gra sjon også fra falt for aksjebytter av rent uten land ske sel ska per. Har noen av de in vol ver te uten land ske sel ska per ei en de ler, ret tig he ter og for pliktel ser til knyt tet norsk be skat nings om rå de, skal uttaksbestemmelsen i sktl tred je ledd gjel de til sva rende, jf. nær me re om ta le i ar tik ke lens del II punkt Ut flyt ting av sel ska per 6.1 Ut gangs punkt Pa ral lelt med at det er lov fes tet skat te fri tak for gren se over skri den de fu sjo ner og fi sjo ner, er det ved tatt end rin ger i reg lene for ut flytting av sel ska per. Reg lene gjør det mu lig å flyt te et norsk sel skap til en an nen EØS-stat uten be skat ning ver ken på eier- el ler selskaps ni vå. Til sva rende skal ikke lik vi da sjon i for bin del se med flyt ting av et sel skap fra en EØS-stat til en an nen med fø re rea li sasjons be skat ning for norsk ak sjo nær el ler for ei en de ler, ret tig he ter og for plik tel ser med til knyt ning til norsk be skat nings om rå de. Mu lig he ten til å fore ta ut flyt ting av sel skaper er en ve sent lig ny vin ning som i til legg til å leg ge til ret te for hen sikts mes si ge ei erstruk tu rer, gir sto re mulig he ter for sel skaper til å kom me inn un der guns ti gere be skat nings re gi mer i and re EØS-land. I til legg kan re gel end rin gen gjø re det be tyde lig enk lere og mer at trak tivt for per so ner å flyt te ut av Nor ge, et ter som det nå også er mu lig å fore ta ut flyt ting av per son lig eiet sel skap uten å måt te sva re skatt. 6.2 Lov grunn lag og ho ved vil kår For å sør ge for at ut flyt ting til an nen EØSstat, el ler mel lom EØS-sta ter, ikke ut lø ser skatt, er det for det før s te gjen nom ført end rin ger i sktl , som re gu le rer be skat nin gen på eiernivå. For det and re er vir ke om rå det for sktl , som re gule rer skat te plik ten på sel skaps ni vå for ge vinst på ei en de ler mv. ved ut flyt ting av sel skap, inn snev ret. Langt på vei er det opp stilt til sva rende vil kår for skat te fri het ved ut flyt ting som ved gjennom fø ring av gren se over skri den de fu sjo ner og fi sjo ner der nor ske sel ska per er in vol vert. For det før s te er det ved ut flyt ting til lavskat te land in nen for EØS opp stilt som til leggs vil kår at sel ska pet må bli re elt etablert og dri ve re ell øko no misk ak ti vi tet i den and re EØS-sta ten, jf. sktl tred je ledd, og and re ledd. Det sam me gjel der for til fel ler der et EØS-selskap flyt ter til en an nen EØS-stat, jf. sktl fem te ledd og fem te ledd. For det and re for ut set ter fullt skat te fri tak at ei en de ler, ret tig he ter og for plik tel ser med til knyt ning til norsk be skat nings om rå de, be hol des in nen for norsk be skat nings områ de, jf. sktl tred je ledd. Ei en de ler som tas ut, skatt leg ges i hen hold til sktl I lik het med situa sjo nen for gren seover skri den de fu sjo ner og fi sjo ner, får imidler tid ikke ut tak av drifts mid ler kon se kvenser for skat te fri ta ket for ut flyt tin gen som så dan. Det er re de gjort nær me re for ut taksre ge len i ar tik ke lens del II punkt 3.1. Det frem går ut tryk ke lig av sktl fjer de ledd og fjer de ledd at lik vida sjon av et ut flyt tet norsk sel skap etter norsk sel skaps lov giv ning ikke skal an ses som rea li sa sjon. Et ter føl gen de lik vi da sjon av det ut flyt te de sel ska pet etter tilflyttingsstatens sel skaps retts li ge reg ler, vil imid lertid in ne bæ re rea li sa sjon både på eier og sel skaps ni vå. På sel skaps ni vå vil lik vi da sjonen in ne bæ re skatte plikt for ei en de ler mv. som fort satt har til knyt ning til norsk be skat nings om rå de, jf. sktl For ei en de ler mv. som alle rede er tatt ut av norsk be skat nings om rå de, men der be taling av skat ten er ut satt med grunn lag i sktl. 9 14, vil lik vi da sjo nen med fø re at det ikke len ger gis rett til ut set tel se slik at skat ten må be tales inn, jf. Prop. 78 L ( ) punkt Et ut flyt tet sel skap må imid ler tid, på lik lin je med and re EØS-sel ska per, kun ne lik vi de res i for bin del se med flyt ting til en an nen EØS-stat etter de sær skil te fri taks reg le ne for det te, uten at det te ut lø ser be skat ning av den opp rin ne lig fri tat te ge vins ten på sel skaps- el ler eiernivå. Noe sær skilt kon ti nui tets krav i for bin del se med ut flyt tin gen er ikke opp stilt. Det er imid ler tid opp stilt kon ti nui tets vil kår knyttet til lik vi da sjon av det nor ske ut flyt te de sel ska pet. Kon ti nui tets vil kå ret be hand les nær me re i ar tik ke lens del II punkt 3.3. Når det gjel der opp hør av tom me skat te posi sjo ner i for bin del se med lik vi da sjo nen av det ut flyt te de nor ske sel ska pet, vi ses det til re de gjø rel sen i ar tik ke lens del II punkt NR. 6 > 2011

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal lin gen til ge ne ralforsamling mv. Ar tik ke len tar for seg hvil ke valg mu lig he ter sty ret har der som det opp da ges feil el ler mang ler i en inn kal

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon

Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon Innhold KAPITTEL 1 Inn led ning 23 1.1 Av grens ning mot firkantfusjoner og -fisjoner...24 1.2 Av grens ning mot grenseoverskridende fusjoner eller fisjoner...24 KAPITTEL 2 Fu sjon og fi sjon...25 2.1

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Skatt og av gift i delingsøkonomien

Skatt og av gift i delingsøkonomien SKATT Skatt og av gift i delingsøkonomien I den ne ar tik ke len ser vi nærme re på noen av de skat te- og avgiftsmessige temaene i Delingsøkonomiutvalgets rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne MAGMA 0109 FAGARTIKLER 51 REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne SVEIN H. GJØNNES er utdannet siviløkonom

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Den nye finansskatten utfordringer og muligheter

Den nye finansskatten utfordringer og muligheter SKATT Den nye finansskatten utfordringer og muligheter Advokat (H) Per Os kar To bi as sen Partner i Ernst & Young Advokatfirma Re gist rert re vi sor Ran di He len Kvals nes Executive Director i Ernst

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt er to ulike dokumentasjonsprosjekter som har hatt som mål å samle, dokumentere og gjøre informasjon om scenekunst i Norge tilgjengelig for et bredt publikum.

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

og økte for vent nin ger

og økte for vent nin ger Del I - bærekraftsrapportering: Nye reg ulator iske k rav og økte for vent nin ger Den ne ar tik ke len er før s te del av en ar tik kel se rie i tre de ler om bærekraftsrapportering. Før s te ar tik kel

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING?

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? 54 INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? T. FLEMMING RUUD, PhD og statsautorisert revisor, professor ved Handelshöyskolen BI, Universität

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet

Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet Re vi sjon Ar tik ke len gir en ana ly se av re vi sors hold nin ger og er fa rin ger knyt tet til øko no misk krimi na li tet og gjen gir en del hold nin

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer