Man dals ord fø re rens for ord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Man dals ord fø re rens for ord"

Transkript

1 Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne boka. Det er første gang, og det er på tide, at vi får en sam let, grun dig frem stil ling av fem kunst ne re som fikk na sjonal og in ter na sjo nal be tyd ning og be røm mel se. Kunst ner ne og de res ar beid og uvikling blir sett i lys av at de er født og opp vokst i Man dal. Hvil ken in spi ra sjon og hvil ken på virk ning fikk de i Man dal? Man dal kom mu ne er stolt av sine kunst ne re. Vi dis po ne rer en bety de lig kunst sam ling der dis se fem kunst ner ne er re pre sen tert. Den stør ste sam lin gen er ar bei der av Amal dus Niel sen. Han er re pre sentert med ca. 130 ar bei der. Kunst sam lin gen for val tes av Man dal By muse um og er i ho ved sak plas sert i Andorsengården, men også flere av våre kom mu na le bygg har ver ker som dag lig gle der våre inn byg ge re. Gus tav og Ema nu el Vi ge lands barn doms hjem er blitt re stau rert, og det blir her vist hvor dan de res opp vekst var, og hvor dan grunn la get ble lagt for de res kunst ne ris ke ut vik ling. Man dal har også i dag flere dyk ti ge kunst ne re som lar seg in spire re av byen, av det spe si el le ly set vi har, og av mil jø et her. De tol ker vir ke lig he ten på sin måte og fort set ter på den må ten den sto re kunstne ris ke ar ven som vi så ofte frem he ver. Den ne bo ken gir oss ny kunn skap. Den min ner oss om hvor vik tig det er at våre kunst ne re og de res verk blir en del av vår kul tu rel le hverdag, og den vil bi dra til at vår kul tu rel le iden ti tet blir ty de li ge re. Jeg vil tak ke for fat ter Tone Klev Fur nes for det te bi dra get til å gjøre våre kunst ne re mer kjent. Hen nes kunn skap og dyk tig het preger bo ken, og vi har fått en me get god sam let frem stil ling av fem av våre mest kjen te kunst ne re. Man dal, 1. au gust 2005 Åse Lill Ki me stad, Ord fø rer En by cs2.indd :35:43

2 En by cs2.indd :35:43

3 Oslo-ord fø re rens for ord Det fin nes noen men nes ker som på for un der lig vis et ter la ter seg spor som min nes av man ge. Blant dis se fin ner vi bil led kunst ne re. Ikke så mer ke lig for res ten, når vi ten ker et ter en kunst ner vil gjer ne ska pe noe som våre san ser fan ger. Det for un der li ge den ne gan gen er at alle had de sitt opp hav i Man dal et sted på klo den som få kunst ne re, om noen, val far tet til på den ti den. Bo ken du hol der i hen de ne, in vi te rer deg til en vand ring blant artis ter som san ket sine tid li ge inn trykk og opp le vel ser i et lite by samfunn ved kys ten. Bare en av dem tør kal les Sør lan dets ma ler. To av de and re er pre get av na sjo na le strøm nin ger. De sis te to do mi ne res av det kropps li ge. Fel les for dem er at de kom til å gi vik ti ge bi drag til ho ved sta dens og lan dets kunst ne ris ke utsmykning og mu se ale skat ter. I par ker, på plas ser, i mo nu men ta le byg nin ger og sam lin ger finner du spo re ne et ter man da lit te ne. Oslos kunst his to rie kan ikke skrives ut fyl len de uten dis se navn. Ho ved sta den er i den hel di ge si tua sjon at den rom mer et bredt spek ter av kunst ret nin ger og tra di sjo ner. Byen trek ker til seg man ge, både ta len ter og ta lent lø se. Nå vil du møte fem ta len ter som har beri ket oss med sine ska per ev ner. God for nøy el se! Per Dit lev-si mon sen Ord fø rer i Oslo En by cs2.indd :35:43

4 En by cs2.indd :35:43

5 For ord Ar bei det med den ne bo ken be gyn te i Jeg had de nett opp gitt ut bio gra fi en om Amal dus Niel sen ( ), og jeg klar te ikke helt å la stof fet lig ge. Jeg kom over så mye spen nen de ma te ria le un der ar bei det med bio gra fi en, og det dan ner ut gangs punk tet for den ne bo ken. His to ri en om de fem sto re kunst ner ne er som et even tyr å reg ne: mu lig he ter, for ut set nin ger, håp, drøm mer, sor ger og pro blemer far ge leg ges gjen nom de fems liv og kunst ne ris ke pro duk sjo ner. Jeg har for søkt å fin ne svar på hvil ke mu lig hets be tin gel ser som lå til grunn for fem be mer kel ses ver di ge kunst ner skap. Hvil ke ibo en de kref ter og vil jer som var med på å sta ke ut kur sen, hva lands de len kun ne by på av sti mu li og inn trykk, hvil ket for hol d de fem had de seg imel lom, og ikke minst: hvor dan sam ti den møt te dis se fem unge menn fra Man dal da de et ter fer dig ut dan nel se stod på ters ke len til sine livs even tyr; på godt og vondt. Ar bei det har tatt fire år, og jeg er svært takk nem lig for sti pen det fra Det fag lit te ræ re fond i Det før te til at jeg kun ne fri stil les fra jobb i ett år for å skri ve på hel tid. Det fak tum at jeg bor i Man dal, vis te seg snart å være en stor for del. Bib lio te kar Paal Kjel lin og hans med ar bei de re ved Man dal Bib lio tek har ut vist den stør ste ser vice og imø te kom men het. Bed re ar beids be tin gel ser kun ne jeg nep pe hatt. Jeg fikk også ro til å job be kon sen trert i de for skjel li ge sam linge ne: Na sjo nal mu se ets bib lio tek og ar kiv, Na sjo nal bib lio te ket, Vi geland-mu se ets ar kiv og Ema nu el Vi ge land-mu se ets ar kiv. Jeg har kommet over en del helt nytt stoff, og jeg hå per det er med på å brin ge stør re klar het i og for stå el se for våre kunst ne res liv og vir ke. Men når det er sagt, er det også på sin plass å un der stre ke at jeg ikke kun ne ha skre vet bo ken uten å ha støt tet meg til al le re de pub li sert forskning. Det te gjel der i ho ved sak Sig urd Wil lochs ma gis ter grads av hand ling om Olaf Isaachsen, Jan As ke lands Ad olph Tide mand-bio gra fi, Aagot Noss forskning rundt Tide mand og hans fol ke drak ter, Tone Wik- En by cs2.indd :35:43

6 borgs bio gra fi er om Gus tav Vi ge land, og Maj-Britt Wa dells forskning og ar tik ler rundt Ema nu el Vi ge lands liv og vir ke. Jeg fø ler meg både hel dig og pri vi le gert som har fått an led ning til å skri ve bo ken. Jeg næ rer stor re spekt for dis se fem kunst ner ne. De res kar rie rer var et re sul tat av hardt ar beid og en ukue lig tro på egne ev ner og ta len ter. Jeg har møtt stor vel vil je, opp munt ring og hjelp gjen nom dis se fire åre ne. Amal dus Niel sens enes te gjen le ven de bar ne barn, El len Margue ri te Wang en steen, døde ny lig i en al der av 86 år. Hen nes var me, venn lig het og for mid ling av kunn ska per om bes te fa rens liv og vir ke har jeg hatt uvur der lig nyt te av. Jeg må også ret te en sær skilt takk til følgen de per so ner for å ha lest gjen nom de ler av ma nus: pro fes sor Mag ne Malm an ger, mu se ums sty rer i Man dal Knut Lind seth, se ni or kurator ved Na sjo nal mu se et for kunst, ar ki tek tur og de sign Nils Mes sel og sjefredak tør i Fæd re lands ven nen Finn Hol mer Ho ven. En varm og hjer telig takk til in ten dant ved Ema nu el Vigelands museum Kjar tan Prø ven Haug lid for imø te kom men het, hjelp og råd, samt for frem leg ging av vik tig ma te ria le. Takk også til for fat ter Gun vald Op stad for gode råd, og til Leon hard Bjar ne Jans sen ved Se tes dals mu se et for opp lys nin ger om kring Olaf Isaachsens og Ema nu el Vi ge lands til knyt ning til Setesdalen. Idé his to ri ker og for fat ter Ter je G. Si mon sen for tje ner en varm og hjer te lig takk for en ga sje ment, gode råd og for mid ling av kunn skap om kring min forskning rundt Ema nu el Vi ge land og hans tid. Jeg har vært så hel dig å få møte en tu si as me og imø te kom men het fra så man ge hold. Det å få om vis ning på Kjos gård, Olaf Isaachsens fa mi lie gods, av Per Isaachsen Wil loch, og på Opshus, barn doms hjemmet til Elesæus Thor sen, brød re ne Vi ge lands far, av nå væ ren de eier Jan Sver re Ro me dal var både in ter es sant og svært vik tig for meg. En varm som mer et ter mid dag i 2004 ble min mann og jeg tatt vel imot på Gus tav og In ge rid Vi ge lands som mer sted, Breime, av nå væ ren de eie r, ek te pa ret Vilberg. Takk også til dem for venn lig het og god formid ling. Olaf Isaachsens ol de barn Eva Ny quist for tje ner en stor takk for ut lån av vik tig ma te ria le. Til slutt: En varm og hjer te lig takk til min mann, bil led kunst ner og for fat ter Lars R. Fur nes, som ald ri svik ter meg i ar bei det som min kon su lent og kri ti ker. Man dal, 18. sep tem ber 2005 Tone Klev Fur nes En by cs2.indd :35:43

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer