Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te"

Transkript

1 In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan det. Med en ener gi som gir as so sia sjo ner til na tur kref ter har han i fire tiår gjø vet løs på den nor ske fol ke hel sa. Tekst: Svein Ar thur Kal le vik Det er en sen ja nu ar for mid dag, og so len skin ner på det snøkledte land ska pet rundt Akerselven og gam le My rens verk sted ved Sa ge ne i Oslo. Gam mel in du stri er byt tet ut med pro duk sjon av kunn skap, dra ma og musk ler. En ener gisk Arne Hol te (63) går over bro en som krys ser el ven, i et så voldsomt tem po at den åpne frak ken flak ser lett. Di rek tø ren ved Na sjo nalt fol ke hel se- in sti tutts Di vi sjon for psy kisk hel se er pen i tøy et, gjen nom ført i mør ke klær høy halset gen ser, bla zer med mes sing knap per og ny pus se de små sko. Det enes te som bry ter med det kor rek te an trek ket, er en min nepenn fes tet til et bånd rundt hal sen. Den hen ger all tid der så jeg vet hvor den er, hum rer han inne på det lyse kon toret på Folkehelseinstituttet, der han alt så re pre sen te rer ste dets kunn skaps pro duksjon om psy kisk hel se. Men la oss skru ti den til ba ke til 1950-tal let. Vika-gutt Nede i Oslo sen trum hø res lar men fra Akers me ka nis ke verk sted, skips verf tet som var en vik tig del av ho ved sta den, før ste det skul le ende opp med bu tik ker, re stau ran ter, kon to- tidsskrift for norsk psykologforening

2 OM PLAS SE RING: Di vi sjons di rek tør Arne Hol te i Na sjo nalt folke helse insti tutt ser sto re po ten si aler for for bed ring i norsk helse vesen. Jag psy ko lo ge ne fra spe sia list hel se tje nesten og ut i kom mu ne ne, der folk er! Foto: Ma rie Lind 330 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

3 Magasinet Intervju Vi sek to ri se rer huene til un ge ne våre og kas ter bar na rundt mel lom sek to rer og tje nes te ni vå er alt etter hva slags sym pto mer som mel der seg rer og luk sus lei lig he ter og få et nytt navn: Aker Bryg ge. Gutt un gen Arne rus ler hjemover fra Ru se løk ka sko le i Vika. På gata og i hus opp gan ge ne kom mer han lett i kon takt med folk han mø ter. Noen er ute lig ge re, andre godt al ko ho li ser te og med en an ner le des opp før sel, som han i vok sen al der for står er al vor li ge psy kis ke li del ser. Arne læ rer å like folk som er litt an ner le des. Han snak ker med folk og han læ rer å tak le lese- og skri ve vanske ne med å lyt te til andre frem for å lese selv. Le sin gen går lang somt, men ly rikk er kort og fint. Og slik star ter en livs lang kjær lig het for dikt, av blant and re Stein Meh ren, Arild Ny quist og Tove Lie. Jeg har utro lig sans for for skjel lig he ten hos folk. Jeg ble en fyr som snak ket med and re og som kan skje nett opp der for end te opp som Rus se pre si dent i 1966, og som den dag i dag me ner mye om det meste, fli rer han. Vir vel vin den fra Vika har et gnist ren de blikk, så man får en sterk for nem mel se av at det lig ger et visst tem pe ra ment på lur. Jeg er en svært tål mo dig sjel. Men jeg lar meg pro vo se re av psy ko lo ger som jobber in nen for psy kisk hel se, som til tross for at det fin nes mye lit te ra tur og evi densba sert kunn skap ig no re rer den ne kunnska pen for di de har fat tet inter esse for noe de sy nes er mor somt etter lyst prin sip pet. Der for har vi lagt inn i Det euro peis ke psykologsertifikatet (EuroPsy) at det kun ARNE HOL te Født 3. oktober 1946 i Oslo Divisjonsdirektør for psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt Professor i klinisk psykologi ved Universitetet i Tromsø , professor i medisinske atferdsfag ved Universitetet i Oslo Forskning på blant annet depresjoner, anoreksi, schizofreni, kvinnens overgangsalder, årstidsavhengige forstyrrelser, søvnproblematikk og helsetjenesteforskning Visiting professor ved flere universiteter i USA gjel der for 5 år om gan gen, og at ved li keholdt og opp da tert kom pe tan se skal doku men te res for å få det for ny et. Der er vi ikke i Nor ge enda. Er du først psy ko log, gjel der au to ri sa sjo nen for li vet selv om du på 40 år ikke har vi de re- el ler et ter ut dannet deg. In nen for fel tet vårt mang ler vi syste ma tisk eva lue ring av det vi gjør. Det kan ikke være opp til den en kelte å hol de på med hva man vil. Det te er kan skje først og fremst et le del ses pro blem, men også en haug med tik ken de små bom ber for pro fesjo nen. Den nor ske re vo lu sjo nen I lø pet av de to sis te re gje rings pe ri ode ne har det skjedd en re vo lu sjon i Nor ge. En bar ne ha ge re vo lu sjon. I dag er det like mange barn som går i bar ne ha ge, som dem som er inn om hel se sta sjo nen. Rundt 70 pro sent av nor ske barn på ett og to år går i bar ne hage, og hele 95 pro sent av fi re årin ge ne. Det re pre sen te rer et stort an svar at den stat li ge po li tik ken går ut på at alle barn skal gå i bar ne ha ge. Tro lig er det bra for de al ler fleste, men vi må for hind re at det blir ska de lig for noen. Barnehagerevolusjonen er jo fantas tisk for å kun ne ar bei de fore byg gen de, sier Arne Hol te. For det før s te mø ter man prak tisk talt alle barn i bar ne ha ge ne. For det and re begyn ner bar na der når de er rundt 1½ år, og er i et mil jø hvor de ob ser ve res i na tur lig sam spill med and re av fag ut dan net per sona le. Og fag per so ne ne er i kon takt med bar nas fore sat te to gan ger om da gen. Pek på én hel se in sti tu sjon som kan opp vi se noe slikt! Jeg tror vi må til Maos Kina for å fin ne noe til sva rende, ler Hol te. Han un der stre ker be tyd nin gen av at førskolepedagogene får god nok ut dan ning, og at de har tid nok til å være sam men med bar na. Før s te lin je tje nes ten må or ga ni se re sitt psy kis ke hel se til bud slik at barnehagepedagogene kan søke råd om emo sjo nel le pro ble mer og ad ferds vans ker uten å vise til psy ko log som stort sett fin nes i spe si alisthel se tje nes ten. Da vil bar ne ha ge ne kun ne bli en forebyggingsarena for psy kisk hel se hos barn, hev der Hol te. Bar ne ha ge ne må ikke snev res inn til å bli en før sko le, i vi de re ut vik lin gen av barne ha ge ne må vi ha et hel het lig psy kisk helse frem men de per spek tiv som lig ger i bunnen, sier Hol te. Han me ner at helse tjenes ten bur de nyttig gjø re seg bar ne ha gen som are na, og tar ADHD som ek sem pel. Det er vik tig å diagnotisere ADHD tidlig. Det er en opp merk som hets for styr rel se med im pul si vi tet og hy per ak ti vi tet, som ram mer rundt tre pro sent av nor ske barn. Så langt vi i dag vet, er det in gen ting som til sier at dis se bar na skal ut vik le angst, de pre sjon, at ferds pro ble ma tikk og ag gres siv at ferd. Like vel ut vik ler de fles te sli ke til leggs proble mer. De før s te teg ne ne kom mer gjer ne i 1½-års al de ren, men først ved fi re års al de ren mel der for eld rene sin be kym ring. Og så går det gjer ne fire år til før dia gno sen blir stilt og bar net får be hand ling. Da er bar net åtte år og har gjer ne på dratt seg mas se til leggs vansker som kom pli se rer til væ rel sen for bar net, dag lig li vet for fami lien, og be hand lin gen. Det te kun ne kan skje vært unn gått med bedre kom pe tan se og til ret te leg ging i bar ne hagen. Men her tren ger vi vi ten ska pe li ge forsøk, slik at vi kan lære av våre er fa rin ger, sier di vi sjons di rek tø ren. Far vel til sek to ri se ring Arne Hol te snak ker en ga sjert om det han kal ler sek to ri se rin gen av bar nas hode. I dag er det slik at har un ge ne kog ni tive pro ble mer som lese- og læ re vans ker, da kal ler vi det ut dan ning, de hø rer til PP-tjenes ten og Kunn skaps de par te men tet, og de hjel pes i før s te lin jen. Har un ge ne følelsesproblemer som angst og de pre sjon, da kaller vi det hel se, og da er det med ett mye van ske li ge re, da hø rer de un der Helse- og om sorgs de par te men tet og må hen vi ses til spe sia list hel se tje nes te, BUP. Og har un gene ad ferds pro ble mer sær lig hvis det er rus, kri mi na li tet el ler om sorgs pro ble mer i bil det da kal ler vi det jag gu meg oppvekst pro ble mer, ro per på bar ne ver net,og plut se lig hø rer un gen til un der Barne-, li kestil lings- og in te gre rings de par te men tet! Vi sek to ri se rer huene til un ge ne våre og kas ter bar na rundt mel lom sek to rer og tje nes te ni- tidsskrift for norsk psykologforening

4 Intervju Magasinet vå er alt etter hva slags sym pto mer som mel der seg. La oss få en tje nes te som ser hele ungen tan ker, fø lel ser, ad ferd, fa mi lie og nær mil jø sam men hen gen de, un der ett fra null til at ten år, sier Hol te. Spe sia lis ter til fol ket Arne Hol te vil jage psy ko lo ge ne ut av spesia list hel se tje nes ten og ut i kom mu ne ne der folk er, som han selv sier det I kom mu ne ne kan psy ko lo ge ne job be selv sten dig i sam ar beid med hel se sta sjon, bar ne ha ge, sko le, sko le hel se tje nes te, fast lege, bar ne vern og ung doms tje nes te. Psy kolo ge ne må være der folk er, til gjen ge li ge uten hen vis ning, og som støt te per so nell for de kom mu na le tje nes te ne. Og de må ha mu lig het til å bli spe sia lis ter; spe sia lis te ne ut til fol ket! Hol tes gro ve an slag er at halv par ten av barn og unge som i dag sen des til spe sia listhel se tje nes ten, kun ne vært møtt like godt og mye ras ke re og bil li ge re med til tak i kommu nen. Så kun ne spe sia list hel se tje nes te ne vært re ser vert for dem som tren ger dem. Det er i kom mu ne ne de sto re mu lighe te ne for en va ri ert, bred spek tret og menings fylt psy ko lo gisk prak sis lig ger. Men skal det te lyk kes, kan vi ikke fort set te å gjøre grunn ut dan nin gen for psy ko lo ger smale re og sma le re, sier Hol te. En spe sia list i psy ko lo gisk all menn prak sis må ha til strekke lig bak grunn i både sam funns psy ko lo gi, or ga ni sa sjons psy ko lo gi, grup pe psy ko lo gi, fa mi lie psy ko lo gi, ut vik lings- og per son lighets psy ko lo gi og nev ro psy ko lo gi. God kjenn skap til et bredt re per to ar av intervensjonsteknikkerer også vik tig. Så må vi få en langt ster ke re lov fes ting av kom mu nal psy kisk hel se hjelp for barn og unge, el lers blir tid lig in ter ven sjon og forebyg gen de ar beid en sal de rings post når kommu ne øko no mi en blir stram. Vi har hatt en enorm øk ning i ut dan nin gen av psy ko lo ger, 250 nye er fer di ge år lig. Der som alle de nyut dan ne de psy ko lo ge ne be gyn ner i kom munen de nes te fire åre ne, så er psykologbehovet i kom mu ne ne dek ket. Det te be hø ver ikke være noe pro blem hvis vi vil, sier han. I fol ke hel sens tje nes te Man ge in nen for pro fe sjo nen kjen ner Arne Hol te fra hans uli ke rol ler i norsk psy ko logi, aka de mia og helse vesen, men også som en uredd og me die pro fi lert pre miss le veran dør. Si den han kom til ba ke til Nor ge fra fors kings opp hold ved San Die go State Univer si ty i USA i 2004, har han ar bei det ved Folkehelseinstituttet. Først som av de lingsdi rek tør i Di vi sjon for epi de mio logi. Oppga ven var å byg ge opp om rå det psy kisk helse. Det har skjedd en ri ven de ut vik ling fra 12 an sat te i 2004 til 109 an sat te i I dag er Folkehelseinstituttet lan dets stør ste forsk nings in sti tu sjon på år saks for hold ved psy kis ke li del ser. Da det skjed de en om fat ten de om or gani se ring i 2002 av hel se for valt nin gen, skrev jeg en kro nikk i Dag bla det om be ho vet for å styr ke psy kisk hel se i for hold til opp trappings pla nen. Jeg skrev at det var flott med nytt lov verk, pen ger og bed re orga ni se ring. Men ho ved ut ford rin gen var man gel på kunn skap. Så jeg fore slo å gjø re slik man gjor de i USA alle rede i 1945, opp ret te et norsk Na tio nal In sti tu te of Men tal Health. Ikke viss te han da at inn spil let skul le bli brukt av Folkehelseinstituttet som ar gument for å opp ret te en av de ling for psy kisk hel se, og at han selv skul le kom me til å søke stil ling der og lede opp byg ging av det te feltet. Fra 1. ja nu ar 2006 ble Psy kisk hel se på Folkehelseinstituttet om or ga ni sert i en egen di vi sjon. Det var en sym bolsk og or ga ni sa to risk mar ke ring av at hel se for valt nin gen om fatter psy kisk hel se som en av de sto re folkehelseutfordringene. Der med sit ter jeg i dag også i topp le del sen ved in sti tut tet. Jeg tror det har vært vik tig å få inn psy ko lo gisk kom pe tan se og psy ko lo gis ke ten ke må ter også der. Stort sett alle som job ber i di vi sjonen vår, ar bei der med forsk ning og forsknings støt te. PRO VO SERT: Jeg lar meg pro vo se re av psyko lo ger som job ber in nen for psy kisk hel se, som til tross for at det fin nes mye lit te ra tur og evi dens ba sert kunn skap ig no re rer denne kunn ska pen for di de har fat tet inter esse for noe de sy nes er mor somt etter lyst prin sippet, sier Arne Hol te. Foto: Ma rie Lind 332 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

5 Magasinet I mar gen Intervju Di vi sjo nen for psy kisk hel se hjel per myn dig he te ne med å få et kunn skapsgrunn lag og gir råd til hel se myn dig he te ne, helse fore ta kene, be folk nin gen og me dia. For ek sem pel le ve rer de pre mis ser til statsbud sjet tets om ta le av den psy kis ke hel se tilstan den i lan det, el ler for ek sem pel ut bredelse, ri si ko, be skyt tel ses- og år saker til ADHD. Vår ny li ge rap port om Psy kis ke li delser i Nor ge fikk svært stor opp merk som het. I lø pet av det te året skal vi lage en state-ofthe-art-rap port om fore byg ging, der vi også vil pre sen te re en rek ke kon kre te an be fa linger. Det lig ger mitt hjer te nær. For å kun ne gi råd må vi dri ve om fat ten de helseovervåking, ha full over sikt over hva som pub li seres, og dri ve egne un der sø kel ser. Der for har vi i dag forsk nings virk som het på alle de vik tig ste syk doms grup pe ne in nen for psykisk hel se, sier Hol te. Sam hand ling Selv ar bei der han ikke så mye med egen forsk ning len ger, men vei le der en rek ke dok tor grads sti pen dia ter og står bak et par in ter na sjo na le vi ten ska pe li ge pub li ka sjoner i året. Jeg har ikke tid til å føre ar tik ler i pennen selv, men er tungt inne i sam arbei det med de fles te sti pen dia te ne, sier han. I de sis te åre ne har han fors ket på de presjon, ano rek si, tid lig de but av bi po la re lidel ser, fore byg ging, tid lig in ter ven sjon og ikke minst kva li ta tiv me to de ut vik ling. Be hand lings kost na de ne in nen for spesia list hel se tje nes ten er i ferd med å ta knek ken på hel se sy ste met vårt, hev der Hol ter Han sier samhandlingsreformen nok først og fremst er en måte å spa re penger på. Men drei nin gen over til mer fore bygging og tid lig in ter ven sjon tror jeg kan gi psy ko lo ge ne en gyl len mu lig het. Alle er eni ge om at det er bed re å fore byg ge enn å be hand le, men svært få vet hvor dan man gjør det. Psy ko lo ge ne har noen om rå der hvor de har gode fore byg gen de til tak. For ek sem pel er det nå gjen nom ført en se rie un der sø kel ser som vi ser god både ef fekt og kost nads ef fek ti vi tet med kurs i mest ring av de pre sjon (KiD). Ved Folkehelseinstituttet ar bei der de nå med å vi de re ut vik le det te og tes te ef fekt av et kurs i be last nings mest ring (KiB) ret tet mot be drif ter. Men skal vi for al vor få til å fore byg ge psy kis ke li del ser, må vi ha en helt an nen sats ning på forsk ning. I dag strøs mil li ar dene ut uten at noen bryr seg om det vir ker, om det løn ner seg, om det lar seg iverk sette, el ler om folk vil ha det. Ef fekt, kost nadsef fek ti vi tet, im ple men te ring og bru ker tilfreds het skal vi lære av våre er fa rin ger, må til ta ke ne vur de res vi ten ska pe lig langs alle dis se re la tivt uav hen gi ge di men sjo ne ne, sier Hol te. Man ge jern i il den Hva av det du har opp nådd er du mest stolt av? I ti år har jeg del tatt i ar bei det for å få til en fel les stand ard for psykologutdanningene i Eu ro pa. I fjor re sul ter te det i EuroPsy, som nå er ved tatt av Den euro peis ke fø de ra sjo nen av psykologforeninger (EFPA). Den skal gjel de hele Eu ro pa, 35 land, inklu dert Russ land. Et eget ut valg, Eu ro pean Awarding Committee, der jeg sit ter, skal god kjen ne de uli ke lan de nes søk nad om å få god kjent sin ut dan nel se etter den europeis ke stan dar den. EuroPsy har alle rede gitt et kjem pe løft for psykologutdanningene i Eu ro pa, og stil ler man ge ut ford rin ger også for de nor ske ut dan nin ge ne om de skal hol de euro peisk stand ard-nivå. Ut over det tør han nes ten ikke se seg tilba ke på alt han har vært med på: Sam men med Wil helm Au bert, Wil li am Lafferty, Wil ly Mar ti nus sen og Erik Rin de bi dro han til å få In sti tutt for samfunns forsk ning inn på stats bud sjet tet. Sam men med Ei nar Kring len og se ne re fle re var han med på å byg ge opp In sti tutt for me di sin ske adferds fag ved Uni ver si te tet i Oslo. Han le det opp byg gin gen av ut dan nin gen i kli nisk psyko lo gi og to uni ver si tets kli nik ker ved Univer si te tet i Tromsø og Uni ver si tets sy ke huset Nord-Nor ge. Sam men med Vid je Han sen og Tore Sør lie bi dro han til å byg ge opp Nord-Norsk Psy kia trisk Forsk ningssen ter. Sam men med Jan Ro sen vin ge fikk han etab lert Nord-Norsk Sen ter for Spi sefor styr rel ser, nå inn lem met i Uni ver si tetssy ke hu set Nord-Nor ge. Og sam men med Geir Ste ne-lar sen har han alt så fått lede opp byg gin gen av Di vi sjon for psy kisk hel se i Folkehelseinstituttet. Forsk nings re sul ta te ne mine vil nep pe over le ve meg, men noen av dis se in sti tu sjone ne vil kan skje det, sier han mens vin den for et øye blikk løy er. Kjønns ba lan se og ge ne ra sjonsskif te Det kan bli be tre plass til yng re kvin ner ved universiteta. 27 pro sent av dei til set te i vitskaplege stillingar ved Uni ver si te tet i Ber gen nærmar seg pen sjons al de ren. 252 personar i fas te vitskaplege stillingar ved UiB er mel lom 60 og 69 år. 198 av dei er menn. Uni ver si tets sty ret har kalla det komande ge ne ra sjons skif tet «en gyl len an ledning» til å endra på den skei ve kjønns balan sen ved uni ver si te tet. I dag er ber re 20 pro sent av professorane ved UiB kvinner. Må let er å nå 50 pro sents kjønns balan se i dei høgaste stillingane ved UiB. Vi ser po si ti ve tendensar på førsteamanuensisnivå, men ikkje hjå professorane. Fortset ein slik som i dag, vil ein ha kjønns ba lan se i 2040, sei er likestillingsrådgjevar ved UiB Anne Ma rit Skars bø til På Høy den. 45 pro sent av alle dei nye professorane i 2009 var kvin ner. På sti pen diat- og postdoktornivå er må let om 50 pro sent mel lom dei nytilsette opp fylt. Bio lo gi pro fes sor Vig dis Vand vik, som er fødd i 1968 og dreg den pro fes so ra le snitt al de ren ned, peikar på at kvin ne ne for svinn i stør re grad enn menn i alle ledd i den aka de mis ke kjeda. Ho trur den skeive for de linga vil halda seg, med mind re ein gjer noko ak tivt for å endra dei underliggande år sa ke ne til at det er slik. Ste reo ty pen på ein pro fes sor er jo ein godt vaksen, kan skje litt dis tré, mann. Sli ke ind re bi le te gjer at dei som re krutte rer, ofte ikkje vel kvin ner, og at kvin ner som er ak tuelle for ei pro fes sor stil ling eller eit pre sti sje tungt sti pend ofte ikkje søkjer, sei er ho. Tids skrif tet FOTO: YAY MICRO tidsskrift for norsk psykologforening

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me Vi ten skap og psy ko lo gi Fag ar tik kel Tor kil Ber ge Dis trikts psy kiat risk sen ter Vin de ren, Dia kon hjem met sy ke hus Lars Deh li Pri vat prak sis, Oslo Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN

INNHALD STADBASERT LÆ RING... 19 FORTELJINGA OM AURLANDSMODELLEN INNHALD KAPITTEL 1 INNLEIING... 13 Læ ring og berekraftig sam funns ut vik ling... 13 Miljødimensjonen og den generelle læreplanen... 14 Struk tur og innhald i boka... 15 DEL 1 STADBASERT LÆ RING... 19

Detaljer

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008

forskningspolitikk Kina en stormakt i forskning Fornybar energi i Norden Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2008 4: Etisk nemnd uten por te føl je 5: Dok tor gra den 6: Kon flikt i EPO 7: In no va sjons forsk ning som prak sis 10: En global ak tør å reg ne med 12: Ki nas nye øko no mi to ty per markeds øko nomi 15:

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Europsy grunn til gle de?

Europsy grunn til gle de? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26

Innhold. Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Innhold Kapittel 1 Spesialpedagogikkens overordnede mål... 17 Ben te I. Borth ne Hvid sten Ak tu el le be gre per som an ven des i fag fel tet spe si al pe da go gikk... 19 Litteratur... 26 Kapittel 2

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer