Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie."

Transkript

1 UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir Strand Foto: Martin Huseby Jensen 21. SEPTEMBER 2012 journalisten 1

2 Tals per so ner Fa mi li ens røst Jeg er in gen in for ma sjons sjef, men en kom pis som for sø ker å hjel pe til. AV MAR TIN HU SE BY JEN SEN 6 journalisten 21. SEPTEMBER 2012 Bengt Erik sen ori en te rer fri vil li ge hvor sø ke ne skal gå. Til venst re Geir Strand. Foto: Mar tin Hu se by Jen sen

3 Øs ten sjø Sko le: Bengt Erik sen ori en te rer de fri vil li ge hvor sø ke ne skal gå den fre da gen Jour na lis ten er til ste de. Me di ene dek ker mø tet. Til venst re Geir Strand. Like ved Les lie Tan gen. Foto: Mar tin Hu se by Jen sen 21. SEP TEM BER 2012 jour na lis ten 7

4 Tals per so ner Det er søn dag og uten for skin ner sola over Oslo. Geir Strand har nett opp våk net, og på mo bil te le fo nen ly ser tekst mel din gen fra en nabo: «Sig rid er for svun net». Strand sen der umid del bart en mel ding til sin tid li ge re nabo og stu die venn Tom Schjet ne med spørs mål om hva som skjer og om de tren ger hjelp. Da rin ger Schjet ne, fa ren til Sig rid Giskegjerdet, til ba ke og for tel ler at dat te ren er bor te og at han vil for sø ke å sam le per so ner til søk. Vi må søke, sier jeg, og leg ger en mel ding ut på Face book hvor jeg for tel ler at vi ikke vet hvor hun er og at vi skal ut og søke et ter hen ne, sier Strand. Nes ten 100 per so ner mø ter opp for å hjel pe til. Bare ble sånn Til van lig er han jour na list i Sunn mørs pos ten og dek ker po li tikk fra Oslo. Før det har han ar bei det for Na tio nen. Jour na lis ten mø ter ham uten for Østensjø skole en fre dag mor gen. Det er snart en uke si den Sig rid for svant, og det skal ennå gå noen uker før hun blir fun net drept. På vei til ba ke fra det før s te sø ket da gen et ter for svin nin gen ser de NRK, TV 2 og fle re and re me di er stå uten for bar ne ha gen. Ven ne ne had de da et be stemt inn trykk av at folk vil le søke mer og at me di ene treng te in for ma sjon. Sam men med fa ren til Sig rid tok fire av dem et møte hvor det blant an net ble be slut tet at Bengt Erik sen skul le or ga ni se re sø ke ne og at Strand skul le ta seg av me di ene. Så gikk jeg bort til NRK, TV 2 og de and re som sto ved bar ne ha gen og for klar te at jeg var fa mi li ens tals mann, for tel ler Strand. Der med bar det rett på ny he te ne og Dags re vy en 19. Den nes te uken skal te le fo nen rin ge i ett. Geir Strand: I in ter vju med TV 2s Les lie Tan gen. Dag lig har de to gått di rek te sam men på TV 2 Ny hets ka na len. Et ter at Strand gikk til ba ke til job ben i Sunn mørs pos ten har de to hatt hyp pig kontkat. Foto: Mar tin Hu se by Jen sen 8 journalisten 21. SEPTEMBER 2012 Måt te skjer me fa mi li en Tret ten år tid li ge re tar Geir Glop pe på seg en til sva ren de rol le når 12 år gam le Kris tin Juel Jo han nes sen blir fun net drept i Hed rum uten for Lar vik. Han har in gen er fa ring med rol len, men han har fa mi li ens til lit. Det falt seg slik na tur lig. Det kom et enormt pres se opp bud. Det tøt fram over alt. Det var helt rått, sier han. Ven ne ne til fa mi li en la get et telt ne den for hu set til Kris tins for eld re for å skjer me fa mi li en og Glop pe tok over kon tak ten med fa mi li en. Det fikk til nav net Skam mens telt. Før det skjed de had de to jour na lis ter al le re de fun net vei en opp til hu set. Og da pres ten var hjem me hos for eld re ne for å for tel le at dat te ren var fun net drept, hang det et he li kop ter over og fil met. Len ge. For det mes te me ner Glop pe kon tak ten med jour na lis te ne gikk greit, selv om han noen gan ger syn tes gren ser ble brutt. Blant an net opp lev de han at en jour na list dik tet opp si ta ter. Og så var det man ge spørs mål som jeg

5 da syn tes var vel dig dum me, selv om de sett i et ter tid kan skje ikke var det. Men det var også for de ler. Han opp da ter te jour na lis te ne, og de ga ham in for ma sjon. Ofte mer enn po li ti et gjor de. Had de en plan Også Glop pe had de en stra te gi for å hol de på pres sens opp merk som het. Blant an net ved å få fa ren til Kris tin til å stil le til in ter vju. Jeg hus ker jeg måt te mase vel dig på ham om at han måt te pra te ut med pres sen. Han var gan ske mot vil lig, men et ter hvert løs net det. Glop pe for tel ler at det ikke ble tid til å set te seg ned og re flek te re over at søn nens le ke ka me rat var død. På gan gen var for stor til at det var mu lig. Hvor dan er for hol det ditt til jour na lis ter i dag? Jeg skjøn ner at de har en jobb å gjø re, selv om det kan være van ske lig å for stå. Sær lig når du står midt i det. Men jeg skjøn ner at de skal in for me re, og jeg for står at sli ke his to ri er sel ger. Ver di fullt Jeg me ner det er en stor for del for jour na lis te ne at de nær mes te på rø ren de be nyt ter seg av tals per so ner. Men det stil ler krav til per so nen som tar på seg rol len, for den kre ver en for stå el se for pro fe sjo nen. Det er be hov for å skjøn ne me die nes rol le og vårt øns ke for å for mid le in for ma sjon fra en of fent lig sak, sier krim jour na list Rolf Wi de røe i VG. Han me ner det vik tig ste er å opp ret te en dia log mel lom me di ene og fa mi li en, slik at fa mi li ens øns ker for mid les til me di ene og for å unn gå mis for stå el ser. Gjen nom tjue år har Wi de røe dek ket krim sa ker, først for Dag bla det og se ne re i VG. Han for tel ler at han ikke kan hus ke en draps sak i Oslo som har fått så stor me die opp merk som het som Sig rid Gis ke gjer de Schjetnes for svin ning. Det tror han kan skyl des en kom bi na sjon av et kløk tig støt te ap pa rat og bru ken av so sia le me di er. På over tid Til ba ke ved Øs ten sjø sko le for en må ned si den. Te le fo nen til Geir Strand rin ger ustan se lig. Det har den gjort si den kvel den søn da gen før. Da han tok en halv ti mes pau se på tors dag og slo av ly den, ring te VG Nett til Bengt Erik sen og spur te om det var noe nytt i sa ken si den Strand gjor de seg util gjen ge lig. På dis play et lå in for ma sjon om et tjue tall tap te an rop, to av dem fra un der teg ne de. Vi er egent lig to da ger på over tid med tan ke på ny hets dek nin gen, sier Strand. Be kym rin gen hans er at jak ten et ter Sig rid skal mis te momentum i me di ene. Der for prø ver han så godt han kan å hind re at det skjer. Jeg for sø ker å gi tab lo id avi se ne litt. Holder de på sa ken, så ser nett avi se ne det og vil for hå pent lig føl ge opp. Og så ser TV 2 og NRK det. Da blir det til slutt van ske lig for po li ti et å trap pe ned når me die tryk ket er høyt... men jeg er in gen in for ma sjons sjef. Jeg er en kom pis som for sø ker å hjel pe til. God kil de Rundt oss be gyn ner de fri vil li ge som skal ut på da gens før st e sø ke økt å møte opp. TV 2s Les lie Tan gen an kom mer som den før s te av jour na lis te ne, med seg har han sa tel litt bil. Hver mor gen og for mid dag si den man da gen et ter Sig rid for svant har Tan gen rap por tert di rek te på TV 2 Ny hets ka na len. Jeg opp le ver at ord nin gen med Strand har fun gert vel dig godt. I en så dra ma tisk sak er det van ske lig å ta kon takt med fa mi li en di rek te. Å ha en per son som kjen ner fa mi li en godt og som kan re pre sen te re dem, og i til legg er jour na list og skjøn ner hvor dan vi ten ker, er vel dig bra. Når vi snak ker med Tan gen noen da ger et ter at Sig rid er fun net drept, for tel ler han at Strand har vært til gjen ge lig også et ter at han gikk til ba ke i jobb. I et ter tid har han og Gjer mund Eide delt rol len seg imel lom. Og ennå litt se ne re bi stands ad vo kat Ha rald Sta bell. Men fort satt var de and re til gjen ge lig for oss og opp da ter te oss med in for ma sjon om «Vi må søke, sier jeg, og leg ger en mel ding ut på Face book hvor jeg for tel ler at vi ikke vet hvor hun er og at vi skal ut og søke et ter hen ne.» Geir Strand fa mi li en, sø ke ne og hvem vi kun ne snak ke med. Skal le ve re I sola ved Øs ten sjø sko le for tel ler Strand at han ikke har noe å ut set te på ar bei det kol le ge ne har gjort. Det er klart at de rin ger. Det ven ter jeg. De skal jo le ve re. Bengt Erik sen ori en te rer de fri vil li ge om hvor sø ke ne vil kon sen tre res den ne for mid da gen, og me di ene kas ter seg over Strand. Én et ter én. Sett med Tan gens øyne er Geir Strand gull verdt som tals per son. Han har ikke lyst til å pla ge fa mi li en i den van ske li ge si tua sjo nen, mens Strand er til gjen ge lig. Skam mens telt: Na bo ene til fa mi li en Juel Jo han nes sen i Hed rum sat te opp en post ved hu set til fa mi li en for å skjer me dem fra me di ene. For an står tals per son Geir Glop pe som tok på seg job ben med å hånd te re pres sen. Foto: Øi vind Skar/Tøns bergs Blad Skjer met fa mi lie For svin nings sa ken før te til mas siv me die dek ning. Et Re trie ver-søk på Sig rid Gis ke gjer de Schjet ne fre da gen et ter at hun er fun net, gir treff av dis se er på nett. Den før s te uken et ter for svin nin gen har for eld re ne og søs te ren til Sig rid vært skjer met for me di ene. Lil le søs ter Ma rit ble med on ke len og ei ven nin ne på Tu sen fryd sam men med VG, men ut over det te gikk det nes ten en uke før for eld re ne var i me di ene. De før s te da ge ne holdt de seg unna pres sen, men i dag had de jeg med meg avi se ne slik at de kun ne bla i dem. Og så har de fått med seg en og an nen ny hets sen ding. Da gen et ter Jour na lis ten mø ter Strand stil ler for eld re ne i VG med bønn til per so nen som kan ha bort ført Sig rid om å slip pe hen ne fri. Grå ter se ne re Det er for jæv lig. Vi kan set te oss ned og gri ne, men det hjel per in genting. Det får vi ta se ne re. I uken et ter for svin nin gen har han ar bei det i ett sett fra sju om mor ge nen til ett om nat ten. Folk spør meg om hvor dan jeg kan for hol de meg pro fe sjo nelt. Men det kan jeg jo ikke. Uten om de nær mes te Rolf Wi de røe sier han ald ri vil hen ven de seg 21. SEPTEMBER 2012 journalisten 9

6 Talspersoner Unngår pårørende: VGs mangeårige krimreporter Rolf Widerøe mener det er naturlig å unngå direkte kontakt med de nære pårørende. Selv kontakter han presten eller lensmannen. Foto: MaR TIN HU SE By JEN SEN BIStandSAdVokAtene er viktige: Politiinspektør Hanne Kris tin Roh de for tel ler at Geir Strand har gjort en god jobb som talsperson. Hun mener bistandsadvokatene bør komme på banen tidligere. Foto: BIR git Dannenberg. direkte til de pårørende i større drapssaker. Det er po li cy for ham, og i VG, at den lo ka le presten, lens man nen el ler even tu elt en an nen i lokalsamfunnet kontaktes for å formidle henvendelser. Det mest kre ven de opp dra get er mø tet med de på rø ren de. Det er så vondt, for du mø ter en så sterk smer te, sier han. Den erfarne krimjournalistens observasjon er at bistandsadvokatene stadig oftere opptar rollen som talsperson for familien. Og så er det fort satt slik at ikke alle sa ker har en tals per son, og det fun ge rer det også. Anbefaler talsperson Politiinspektør Hanne Kristin Rohde ved Oslo politidistrikt har ledet etterforskningen etter at Sig rid for svant. Hun me ner Strand gjor de en god jobb. Vi for står og an be fa ler at det er nød vendig for på rø ren de i kri se å ha en per son som kan møte me die tryk ket, sier hun. Samtidig vil mediehenvendelsene til po li ti et nep pe bli re du sert, men hel ler kan skje øke litt. Roh de er enig med fors ker ne Brur ås og Røssland (se undersak) som be skri ver det som problematisk at politiet tar pårørendes mediekontakt. Vi har en helt an nen rol le i sa ken. Det te må imidlertid ikke forveksles med viktigheten av god dia log med de på rø ren de om vårt arbeid, sier politiinspektøren. Hun forteller videre at bistandsadvokatene har en vik tig rol le og bør kom me inn i sa ken så raskt som mu lig. Vil ikke ha ord ning Harald Stabell har vært bistandsadvokat i Sigrid-sa ken og var også bi stands ad vo kat da Fiaza Ash raf for svant og se ne re ble fun net drept. Han sier det er umu lig å si hvor stor del av arbeidet som går til mediehåndtering. Sta bell tvi ler på at det bør etab le res en egen ordning for mediehåndtering. Det bør i ut gangs punk tet som nå være en jobb for bistandsadvokaten. Det betinger igjen at ved kom men de også bør ha en viss er fa ring med mediene, for å kunne ivareta klientenes interesser, sier Stabell som forteller han er redd for å slippe kommunikasjonsrådgiverne inn på det te fel tet. Ikke kartlagt Sta bell er ikke den enes te bi stands ad vo ka ten som har hjulpet pårørende med mediene. Det var sær lig ty de lig et ter 22. juli. Hvor mye tid bistandsadvokatene bruker på mediene, er det ifølge tingrettsdommer Ine Strømstad vanskelig å fast slå. I ut gangs punk tet, for tel ler hun, er det ikke nok at en ad vo kat er i me di ene for å få dekket dette av staten. Lip pe stad fikk godt gjort alt han krev de for mediehåndteringen. Og så har enkelte bistandsadvokater som har begrunnet det godt, fått. Som når de har stilt opp i lo kal pressen. Og da er det re la tivt få ti mer det er snakk om. Pris per time for en bi stands ad vo kat er satt til 925 kro ner. Må nyte til lit Jour na lis ten rin ger Geir Strand i slut ten av sam me uke Sig rid blir fun net i Op pe gård og spør hvem som bør ta på seg rol len som talsperson. Det er van ske lig å si, for det fin nes ikke et fa sit svar. Jeg tror det er av gjø ren de i en si tuasjon som den ne, i en sak som in ne bæ rer sorg, frykt og red sel, at en tals per son ny ter til lit hos de på rø ren de. Det er vik tig. Og du må være tilgjengelig mer eller mindre hele tiden. Behov for talsmann Svein Brurås I forskningsrapporten «Prosjekt Hedrum Full skjæring» skriver Svein Brurås ved Høgskolen i Vol da og Lars Arve Røss land ved Universitetet i Bergen at de pårørende trenger en talsmann. Be ho vet er åpen bart. Selv i en sak som dette der de pårørende ønsker minst mulig kon takt med pres sen, had de de et be hov for å med de le øns ker om for eks em pel bruk av navn og bilde på offeret. Brur ås og Røss land slår fast at selv om pårørende ønsker kontakt med pressen, er det ikke slik at de øns ker 40 jour na lis ter og fo togra fer på døra. Der for kan det være be hov for noen som har kon troll. De me ner det er uri me lig å for ven te at nære på rø ren de selv skal ta hånd om slikt. Fra pres sens stå sted er det også be hov for en slik ka nal. For å unn gå si tua sjo ner hvor det er vanskelig for redaksjonene å avgjøre om de skal være til ste de el ler hol de seg unna. Fors ker ne spør hvem det er na tur lig at tar på seg en slik opp ga ve. Po li ti et gjør det te ofte i stør re krim sa ker, men i en kel te til fel ler kan det være at de pårørende er misfornøyde med politi et og at eta ten der for ikke kan fun ge re som deres talspersoner. I and re til fel ler kan det være na tur lig at presten ikler seg rol len, noen gan ger en lege. Også informasjonsarbeidere og advokater nevnes som mulige talspersoner for pårørende. Tolv år etter rapporten ble offentliggjort, er inn tryk ket til Svein Brur ås at det i dag sy nes å fungere bedre enn de varme sommerdagene i Han er usik ker på om det fin nes noen fa sit for hvem som fun ge rer best som tals person i store drapssaker. Noen gan ger kan man ty til fa mi lie medlem mer el ler pressevante be kjen te, mens noen må bruke offentlige tilbud som prest eller politi. Engasjerte bistandsadvokater kan også gå inn i rol len. Men ofte kom mer de inn se ne re i sa ken, og i man ge til fel ler er det be hov for tals per sonen langt tidligere. 10 journalisten 21. SEPTEMBER 2012

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred

Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Fag ar tik kel Atle Dy re grov Rolf Gje stad Sen ter for kri se psy ko lo gi Eks trem vær i Nor ge re ak sjo ner og opp føl ging etter et jord skred Selv om de fles te grei er seg bra etter al vor li ge

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Barnevern mest for foreldrene

Barnevern mest for foreldrene nr. 12 Torsdag 19. april 2012 www. kommunal-rapport.no Årets fagblad 2011 Uavhengig av partier og organisasjoner A-post Abonnement Vi måler kommunene Denne avisa gir deg alt om Kommunebarometeret 2012.

Detaljer

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess

Trend spotting: R. nøkkelen til innovasjonssuksess 42 Trend spotting: R nøkkelen til innovasjonssuksess Tor W. An dre as sen, Ph.D., er professor ved Institutt for markedsføring ved Handels høyskolen BI. Andreassen er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole,

Detaljer

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104

Bok mel dinger TIDSSKRIFT FOR UNGDOMSFORSKNING 2011, 11(1):97 104 Bok mel dinger Ce ci lie Jávo Kulturens betydning for oppdragelse og atferdsproblemer. Transkulturell forståelse, veiledning og behandling Oslo: Universitetsforlaget 2010 Jávos bok tar mål av seg til å

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling

Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Fag ar tik kel Bir git Val la Virk som het Barn og Fa mi lie, Stan ge kom mu ne Bru kers med virk ning i psy ko te ra pi be hov for kompe tanse utvik ling Bør bru kerne være fø ren de i ut for min gen

Detaljer

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING

DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING DIGITALE MORSMÅLSRESSURSER LÆRERVEILEDNING Digitale morsmålsressurser lærerveiledning Forord Artikkelsamlingen du sitter med i hånden, er tenkt å skulle være mange ting på en gang. Vi ønsker at du som

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer