Lavterskelpsykolog i sik te

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lavterskelpsykolog i sik te"

Transkript

1 Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes ter i kom mu ne ne, og er en in spi ra sjons pak ke for Psy ko log for en in gen. Tekst: Nina Strand Psy kis ke hel se pla ger er i ferd med å bli folke syk dom num mer én i Nor ge, og kos ter år lig sam fun net 40 mil liar der i ut gif ter til tryg de ut gif ter, be hand ling og so siale ut gifter. I sitt for slag til nytt stats bud sjett vil regje rin gen sat se på fore byg ging og lav terskel til psy kis ke helse tje nes ter i kom mu nene. Økt re krut te ring av psy ko lo ger er et vik tig til tak for å styr ke de kom mu na le tjenes te ne, me ner Helse- og om sorgs de par temen tet, som i før s te om gang vil set te av 20 mil lio ner for å skaf fe psy ko lo ger til før s telin je tje nes ten. Gjennom slag Psy ko log for en in gens pre si dent Tor Le vin Hof gaard er opp glødd: 20 mil lio ner til re krut te ring av psy kolo ger i kom mu nen, opp føl ging av hel se direk to ra tets rap port om psy ko lo ger med lav ters kel og 300 mil lio ner til rus fel tet. Det te er strå len de ny he ter. Sat sin gen på psy ko loger i kom mu nen er helt i tråd med vår hoved sat sing. Selv om mål set tin ge ne og bevilg nin ge ne i årets bud sjett bare er en begyn nel se, så adop te rer re gje rin gen nå våre mål set tin ger om lav terskel tilbud til be folknin gen. Stats bud sjet tet for 2009 set ter fore byg ging, lav ters kel og lett til gjen ge lighet til tje nes ter på agen da en på en helt ny måte. Re gje rin gen vekt leg ger også økt kvali tet og høy kom pe tan se i det frem ti di ge kom mu na le psy kis ke hel se til bu det. Det te er bra for fol ke hel sen. Vi vet at en kel til gang til psy kisk hel sehjelp i før s te lin je tje nes ten re du se rer me dika ment bruk og brin ger pa si en ten raskt tilba ke i normalfungering, på pe ker Hofgaard. Vi vet også at folk flest helst vil gå til en psy ko log med sine psy kis ke pla ger, og at de som har hatt råd til selv å be ta le for et lav terskel tilbud, opp le ver den ne hjel pen som den mest ef fek ti ve. En de lig blir det nå et mål for myn dig he te ne at det ikke skal være opp til din pri va te øko no mi hvor vidt du får det til bu det som vi vet er best for mil de og mode rate psy kis ke pla ger. Pre si den ten gle der seg også over summen på 300 mil lio ner til rus fel tet. Opptrap pings pla nen for rus fel tet må bli mer enn fag re ord om sam ord ning og hel het li ge ØY NER MULIG HE TER: De 20 mil li one ne til re krut te ring av psy ko lo ger til kom mu ne ne kan gi enk lere til gang på psy ko log for folk flest. Il lust ra sjons fo to: Scan pix tidsskrift for norsk psykologforening

2 Medlemsnytt tje nes ter. Det har skjedd for lite i det året pla nen har ek si stert. Nå kom mer hel dig vis mer pen ger. Bred po li tisk enig het Hvor dan vur de rer du mu lig he te ne for at re gje rin gen får dis se bud sjett for sla ge ne igjennom i Stor tinget? Jeg tror jo ikke Re gje rin gen frem mer et bud sjett de ikke har av klart med sine egne par ti grup per i Stor tinget. Vi har en fler talls re gje ring, så jeg for ven ter at det te blir ved tatt slik det er fo re slått. Dess uten er lav ters kel og fore byg ging noe vi hø rer gjentatt også fra op po si sjo nen når vi snak ker med dem nå for ti den. Jeg tror det er bred enig het om at det te er et av de vik tig ste gre pe ne man bør gjø re i psy kisk hel se nå etter opp trap pings pla nen. Hvor dan vil Psy ko log for en in gen ar beide vi de re for å rea li se re et godt psy kisk hel setil bud i kom mu ne ne? Vi driver et om fat ten de ar beid i forhold til det te. Svært vik tig nå er å job be med en øk ning av stu die ka pa si te ten på pro fe sjons stu diet, samt en god gjen nom føring av sykmeldingsprosjektet i Te le mark og Akers hus fra I til legg blir det stor ak ti vi tet for å få gjen nom ført til ta ke ne i Hel se di rek to ra tets rap port om psy ko lo ger i kom mu ne ne. Den ne rap por ten lig ger til grunn for re gje rin gens mål set tin ger i årets stats bud sjett, og vi vil sam ar bei de tett med myn dig he te ne for å rea li se re til ta ke ne som fore slås. Lo kalt ar beid er også vik tig. Det er jo i alle de for skjel lige kom mu ne ne det te skal bli rea li sert. Da kan vi ikke bare job be med det i Oslo. I til legg tar vi på al vor at det er valg i 2009, po eng te rer pre si den ten. Vi må derfor ikke bare over be vi se da gens re gje ring om vik tig he ten av lavterskelpsykologer. Vi må ha leng re per spek tiv enn den rød-grønne re gje rin gen av i dag, av slut ter han. In spi ra sjons pak ke I Psy ko log for en in gens fag po li tis ke av de ling har fag sjef An ders Sku te rud og spe si al rådgi ver Anet te Clau sen fin lest re le van te de ler av stats bud sjet tet. De ser for seg en tra vel peri ode frem over, med ini tia ti ver og til tak som skal ut nyt te mu lig he te ne som lig ger i det te do ku men tet. Stats bud sjet tet er en in spi ra sjons pakke fra re gje rin gen, sier Anet te Clau sen. Men her nyt ter det nyt ter ikke å hvi le på laur bæ re ne. 20 mil lio ner er en god be gyn nel se, og nå må vi i for enin gen stå på for at pen gene skal bru kes på en for måls tjen lig måte. Vi skal set te inn tid og res sur ser for å bli depar te men tets gode sam arbeids part ne re. Ald ri tid li ge re har en re gje ring vært så tyde lig på at det psy kis ke hel se til bu det i primær hel se tje nes ten skal vi de re ut vik les, og at fore byg ging og tid lig hjelp er av gjø ren de, ikke bare for barn og ung dom, men også for voks ne. Det er også nytt at de fine or de ne føl ges av kon kre te til tak som er syn li ge i bud sjet tet, på pe ker spe si al råd gi ve ren. Stats bud sjet tet bæ rer bud om fle re psy ko lo ger i kom mu ne nes hel se til bud, men vi må sik re at det te blir en sy stem utvik ling som ikke vak ler ved før s te kors vei, fort set ter hun. Noe av det vik tig ste å job be for er en økt for stå el se i sam fun net ge ne relt, og hos hel se po li ti ke re spe sielt, for at psy ko lo gis ke helse tje nes ter blir lov på lagt. I dag er kommu ne ne på lagt å ha hel se per so nell som fysio te ra peu ter, jord mød re, leger og sy kepleie re. Vårt syn er at til bu det ikke er godt «Ald ri tid li ge re har en re gje ring vært så ty de lig på at det psy kis ke hel se til bu det i pri mær hel se tje nes ten skal vi de re ut vik les» nok uten psy ko lo ge nes kom pe tan se, og vi må job be for å få gjennom slag for det te. Ja, sier An ders Sku te rud. Det er viktig å være klar over at bare lov på lag te tjenes ter er ga ran tert en plass på kom mu nebud sjet te ne. Men re gje rin gens stats budsjett er et po si tivt sig nal, og kan bi dra til et et ter leng tet løft for det psy kis ke hel se tilbu det i kom mu ne ne. Psy ko log for en in gen skal være en på dri ver her, og føl ge opp Stor ting, de par te men ter og di rek to rat. Må let er at psy ko lo gisk hel se til bud blir en «må-tje nes te» i kom mu ne ne, og at hjelpen in klu de rer psy ko lo gisk lav terskeltilbud, understreker fag sje fen, som legger vekt på at det gjø res mye godt psy kisk helse ar beid i dag, av yr kes grup per som hel sesøs te re, sy ke pleie re og om sorgs ar bei de re. Gjen nom å bli til delt en sent ral rol le i forebyg ging, be hand ling og vei led ning kan psyko lo ge ne bi dra til å heve kom pe tan sen i til bu det to talt sett, me ner han. Kurs og kon takt En viktig opp ga ve for Psy ko log for en in gen i ti den frem over vil være å sik re god og relevant kva li tet på psy ko lo ger som øns ker å job be som lavterskelpsykologer. Kom munalt psy kisk hel se ar beid re pre sen te rer et ut ford ren de og man ge fa set tert ar beids felt, der man må sam ar bei de mye på tvers av uli ke tje nes ter, fag grup per og fri vil li ge tiltak som er vik ti ge i et fol ke hel se per spek tiv. Ikke minst er det avgjørende at de som i dag job ber i kom mu ne ne, fort set ter med det. Psy ko log for en in gen vil bi dra til å etable re et kom pe tan se nett verk for psy ko lo ger i kom mu ne ne. Her kan de dele er fa rin ger, ut veks le ide er og dis ku te re fag li ge ut fordrin ger. Så må for enin gen også job be vi de re med å til by gode og re le van te kurs for dis se psy ko lo ge ne, sier Anet te Clau sen. Det er skuf fen de at stats bud sjet tet ikke gir noen sig na ler om økt ut dan nings ka pa sitet for psy ko lo gi stu di et, me ner fag sjef Skute rud, og vars ler ini tia ti ver over for po li ti kerne. Noe av det før s te for enin gen vil gjø re, er å kon tak te Stor tinget: Vi vil opp ford re Kir ke-, ut dan nings- og forsk nings ko mi te en i Stor tinget til å øke ut dan nings ka pa si te ten for psy ko lo ge ne sna rest tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

3 Jobb sen trert kortidsterapi Opp merk somt jobb nær vær Nav Øst fold er mer opp tatt av jobb nær vær enn av sy ke fra vær. Til bu det «Jobbmestrende opp føl ging» bru ker te ra pi ens me to der for å møte angst og de pre sjon, men er langt tet te re knyt tet til sel ve jobb si tua sjo nen enn tra di sjo nell be hand ling. Tekst: Bjørn ar Ol sen Det kan være fris ten de å sy k mel de per soner med angst og de pre sjon som for tel ler at kol le ge ne ikke li ker dem og at de er in kompe ten te i job ben, sier psy ko log An dre as Joner. Men ofte er jo det te nega tive, dys funksjo nel le tan ke mønst re som man nett opp må ut fors ke og tes te hold bar he ten til i jobb si tua sjo nen. I sli ke til fel ler er det jo me nings løst med sy ke fra vær, si den jobbnær væ ret er en for ut set ning for end ring. Ja, i en kelte til fel ler er sy ke fra vær sna re re med på å opp rett hol de unn gå el ses at ferd enn å bi dra til bed ret hel se til stand. Men for oss er arbeids plassen i ste det en are na for ak tivt å job be med symp to me ne, slik at per so ne ne kan få ak tuelle er fa rin ger og økt kunn skap om hvor dan li del sen på vir ker dem, og lære mer om hva som kan gjø res for å mest re symp to me ne. Slik bi drar vi til at de bed re lyk kes med både å stå i og å kom me til ba ke i jobb. Sy k mel ding som re fleks Man ge hel se ar bei de re ten ker at jobb fravær er bra for hel sen, noe som gjør at trygd og fra vær blir en helseintervensjon. Men jobb nær vær er jo ofte et struk tu re ren de gode som til fø rer og ikke fra rø ver oss hel se. Sy ke fra vær kan være rik tig ved mob bing og kon flik ter, men for ofte blir sy k mel ding en auto ma tisk re fleks, uten at man har hatt tid til å ut fors ke mu lig he te ne som lig ger i å sam ar bei de med ar beids li vet. Det er så lett å snak ke om at ar beids plas ser skal lære mer om psy kisk hel se, men jeg tror også at helse per so nell, sær lig de som driver med funksjons vur de ring, kun ne økt sin kunn skap om ar beids li vet. Jeg er der for spent på hvor dan de psyko lo ge ne som nå får mu lig het til å sy k melde, kom mer til å bru ke den ne ret ten. Vil de bed re kun ne skred der sy sy kemel din ge ne enn hva pres se de fast le ger har hatt an ledning til? Kan skje kan psy ko lo ge ne også klare å trek ke ar beids gi ve ren tet te re inn i arbei det med til ret te leg gel ser som mat cher be hand lings opp leg get? Med psy ko lo gi en i bunn Det fin nes både øko no misk og po li tisk gode grun ner for å byg ge ut et til bud som det Jo ner le der, men psy ko lo gi en har hele ti den vært grunn la get for ut vik lin gen av tilta ket. Både po li ti ke re, Ar beids- og velferdsdirektoratet og Hel se di rek to ra tet har ønsket vår fag lig het hjer te lig vel kom men i utvik lin gen av tje nes te til bu det, sier Jo ner. Det te gjør at psy ko lo gisk kunn skap og kom pe tan se er grunn fjel let i satsningen, også når det i år ble ut vi det fra ett til syv fyl ker. Selv om and re yr kes grup per har fått sin na tur li ge plass i til bu det, er alle team leder ne psy ko lo ger, og også de fles te and re stil lin ge ne er tungt be satt av psy ko lo ger. Det er bra at and re yr kes grup per kommer inn, men per son lig me ner jeg fort satt at psy ko lo ge ne er best kva li fi sert til å ut fø re den ne job ben, og ikke minst er det vår yrkes grup pe som er best eg net til å vi de re utvik le til bu det. JOBBSENTRERT: Psykolog Andreas Joner hjelper folk tilbake på jobb. Foto: Privat Den sto re ge vins ten De fore lø pi ge re sul ta te ne på ef fekt av arbei det sy nes å støt te po li ti ker nes til tro til psy ko lo gi en. Del ta ger ne som mot tar til budet, vi ser ras ke re symp tom re duk sjon både når det gjel der angst og de pre sjon enn hva kon troll grup pen vi ser, og det ser også ut til at de kom mer seg ras ke re til ba ke i jobb. Og kan skje al ler gle de ligst, grup pen som får det te til bu det, unn går i stør re grad nye sy k mel din ger. Vi hen ven der oss til en po ten si elt enorm grup pe men nes ker, men nes ker med mil de og mode rate li del ser. Man ge har tenkt at den ne sto re grup pen kla rer seg selv, men våre funn vi ser jo at de ikke gjør det. Og hvis de gjør det, bru ker de unø dig lang tid, og hav ner der med i ri si ko grup pen for å ut vik le kro nis ke li del ser. Å ut vik le kva li tets sik re de psy ko lo gis ke til bud for den ne grup pen gir der for enorm ge vinst for ar beids liv og samfunn, av slut ter Jo ner. tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

4 Psykisk helsevern Sta tus for opp trap pings pla nen Man ge av må le ne i Opp trap pings pla nen for psy kisk hel se er nådd in nen for det psy kis ke hel se ver net, vi ser en ny rap port. Men fort satt er det om rå der som kre ver økt inn sats. Om fan get av tvangs inn leg gel ser er ikke re du sert. Tekst: Nina Strand Fle re barn og unge får i dag be hand ling. Nær barn og unge fikk et til bud i det psy kis ke hel se ver net i 2007, noe som til sva rer 4,5 pro sent av alle barn og unge. Det er nes ten fle re enn i Øknin gen er like vel ikke stor nok til at opptrap pings pla nens mål om å øke an de len fra to til fem pro sent er nådd. Det ser ikke ut til at vi helt vil nå må let om fem pro sent dek nings grad for barn og unge na sjo nalt, men vi er ikke langt fra, sier El li nor Ma jor, psy ko log og di vi sjons di rektør for psy kisk hel se og rus i Hel se di rek tora tet. Dek nings gra den er dob let i alle helse re gio ner, og to av fire hel se re gio ner ser ut til å nå må let. Samtidig ser vi at man ge av helse fore ta kene fort satt har et styk ke igjen. Der for må inn sat sen vi de re fø res i åre ne frem over. In gen ned gang i tvang Rap por ten Sam da ta Sektorrapport for det psy kis ke hel se ver net er ut ar bei det av Sintef Helse på opp drag fra Hel se di rek to ra tet. De fles te av må le ne i Opp trap pings pla nen for psy kisk hel se ( ) er nådd innen for det psy kis ke hel se ver net, kon klu derer Hel se di rek to ra tet. Men Sintef-rap por ten pe ker også på om rå der som kre ver økt inn sats. Etter end rin gen av lov om psy kisk helsevern i 2001 har ikke an tal let tvangs inn leggel ser per voks ne inn byg ge re blitt re du sert, kon sta te rer rap por ten. An tall pasi en ter som til en hver tid er un der lagt tvun gent psy kisk helse vern, har imidlertid gått ned i sam me peri ode. Det ty der på at opp holds ti den for pa si en ter som blir tvangs inn lagt, har gått ned. Sam men lig net med and re land lig ger Nor ge høyt i bruk av tvangs inn leg gel ser. Ved in sti tu sjo ner god kjent for bruk av tvang skjed de en av fire inn leg gel ser med tvang i Samtidig av dek ker rap por ten ve sent li ge for skjel ler i tvangs ra ten mel lom sy ke hus om rå de ne. Se ni or fors ker Jo han Hå kon Bjørn gaard ved Sintef Helse har le det ar bei det med rap por ten. Man had de for vent nin ger om at bed re res sur ser skul le føre til at pa si en ter kom tid li ge re inn til be hand ling, og på den måten re du se re tvangs bru ken, sier han til Dagens Me di sin. Nå er kan skje spørs må let om til bu det til den sy kes te grup pen er riktig. Det ser ut til at en tren ger å sat se mer spe si fikt, leg ger han til. For sik tig op ti mist Fra sitt stå sted i Hel se di rek to ra tet, de ler Elli nor Ma jor opp fat nin gen om at tal le nes tale når det gjel der tvang vi ser at det fortsatt er en jobb å gjø re. Vårt kla re bud skap er at fri vil lig het alltid må prø ves først, po eng te rer hun over for Tids skrif tet. TREFF SIK KERT: Det at pa si en ter be handles på rik tig nivå, er av gjø ren de for å opp nå økt til gjen ge lig het og god res surs ut nyt tel se, un der stre ker El li nor Ma jor, psy ko log og di visjons di rek tør for psy kisk hel se og rus i Hel sedi rek to ra tet. Foto: Hel se di rek to ra tet 1442 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

5 Vi tren ger økt be visst het rundt mu li ge al ter na ti ver til tvang. Dår lig regi stre ring av tvangs inn leg gel ser og tvangs til tak gjør at det er van ske lig å sam men lig ne tall mel lom uli ke re gio ner, og for den saks skyld, lan de ne imel lom, i føl ge di vi sjons di rek tø ren. Vi tren ger å vite mer om hva som rø rer seg på det te om rå det, sier hun, og for tel ler at Di rek to ra tet har til tak på gang for å få bed re kunn skap. Ved Uni ver si te tet i Tromsø er det dan net et forsk nings nett verk om tvang i psy kisk helse vern, le det av Georg Høy er ved in sti tutt for sam funns me di sin. Nett ver ket er opp ret tet som en del av Helse di rek to ra tets plan for re du sert og kva litets sik ret bruk av tvang i psy kisk helse vern. Pa sien te nes opp le vel se av uli ke tvangs tiltak, for hol det mel lom for mell og opp levd tvang og år saker til de geo gra fis ke va ria sjone ne i bruk av tvang ved inn leg gel se, er spørs mål som nett ver ket øns ker å se nærme re på. Hvor dan ser du på mu lig he te ne til å snu ut vik lin gen? Tal le ne for tel ler oss at an de len fri vil lige inn leg gel ser går opp, og at an de len tvangs inn leg gel ser går ned, frem he ver Major. Det fin nes alt så en be ve gel se i po si tiv ret ning. Med mer kunn skap og mer vekt på å ut vik le al ter na ti ver til tvang, tror jeg vi kan snu ut vik lin gen. Jeg er for sik tig op timist, sier hun. Økt ak ti vi tet Det har vært stor vekst i den po li kli nis ke ak ti vi te ten både for voks ne og for barn og unge i opp trap pings pe ri oden, fast slår Helse di rek to ra tet. Må let om en 50 pro sent økning i pro duk ti vi te ten i po li kli nik ke ne for barn og unge, målt i an tall til tak per behand ler, er nådd. Pro duk ti vi te ten i po li klinik ke ne for voks ne, målt i an tall kon sul tasjo ner per be hand ler, har der imot økt med bare tre pro sent fra 1998 til Hel se di rek to ra tet har i år gjen nom ført en kart leg ging av alle lan dets dis trikts psykiat ris ke sent re. Den vi ser at både am bu lant virk som het og grup pe til bud ofte er or ga nisert som en del av po li kli nik ke ne. Sann synlig vis har det inn virk ning på den re gist rer te pro duk ti vi te ten i po li kli nik ke ne, men det te bør un der sø kes nær me re, sier Ma jor. Opp trap pings pla nens am bi sjo ner for an tall døgn plas ser for voks ne og for barn og unge er imid ler tid ikke nådd, i føl ge rappor ten. De sen tra li se ring Døgn av de lin ge ne uten for sy ke hu se ne behand ler langt fle re i dag enn for ni år si den. Det te til tross for at de har fått til ført mindre res sur ser enn det den na sjo nale opp trappings pla nen for ut sat te, fast slår Sintef. I dag fore går døgn be hand ling uten for sy ke hu sene i all hoved sak ved Dis trikts psy kiat ris ke Sent re (DPS). Ut byg gin gen av sen tre ne har langt på vei blitt fi nan si ert ved at de tra disjo nelle psy kiat riske sy ke hjem me ne er blitt av vik let. Ned byg gin gen av sy ke hjem me ne har gått ras ke re enn for ut satt, og det te har fri gjort mid ler for ut byg ging av DPS-ene. De sen tra li se ring er et vik tig mål i opptrap pings pla nen, og rap por ten vi ser at det har skjedd. Alle re gio ner har hatt en kraf tig øk ning i an de len per so nell res sur ser i DPS, og personellandelen knyt tet til spe sia li ser te sy ke hus av de lin ger er re du sert. At pa si en ter be hand les på rik tig nivå, er en nød ven dig for ut set ning for økt tilgjen ge lig het og god res surs ut nyt tel se, poeng te rer El li nor Ma jor. Der for må helsefore ta kene se nær me re på opp ga ve for delin gen mel lom DPS-ene og de sen tra li ser te sy ke hus av de lin ge ne. I til legg må de se på skjev he te ne i personelldekningen. Du kan lese om rap por ten på hjem me siden si den/ SAM DA TA-pa-nett/. Kvelds se mi nar om hyp no se Yngre psykologers utvalg inviterer til kveldsseminar torsdag 13. november kl i andre etasje på Dattera til Hagen i Oslo. Temaet er «Hypnose forskning og klinisk arbeid en oppdatering». Gunnar Rosén er psykolog med spesialkompetanse innenfor smerte, hjernemekanismer og hypnose, og vil snakke om moderne vitenskapelige teorier og implikasjoner for klinisk arbeid, fulgt opp med kliniske vignetter og demonstrasjoner. Velkommen til et uformelt og dialogpreget seminar med gratis adgang. Ønsker du å få informasjon om kveldsseminar og fredagstreff, send e-post til PRISVINNER: Også aka de mi ke re bør enga sje re seg for rett fer dig het og fred, me ner Floyd Rudmin. Pris til aka de misk freds ak ti vist Pro fes sor ved In sti tutt for psy ko lo gi, Floyd Rudmin, har blitt til delt psykologipris for sitt bi drag til for stå el se av krig og fred. Det er den ame ri kan ske or ga ni sa sjo nen Psychologists for Social Responsibility (PsySR) som hed rer Rudmin med pri sen «An tho ny J. Marsella Prize for the Psych ology of Peace and Social Jus ti ce», skriver Uni ver si te tet i Tromsø på sine nett sider. Pris ko mi te en har aner kjent Rudmins ved va ren de og in no va ti ve bi drag som akade misk-ak ti vist til for stå el sen av krig og fred PsySR er en ide ell og uav hen gig or ga nisa sjon som øns ker å be nyt te psy ko lo gisk kunn skap som verk tøy for å ska pe fre de lige og rett fer di ge sam funn. Rudmin selv er svært glad for å ha blitt til delt pri sen. Aka de mi ke re har en tendens til å se på kol le ger som øns ker å bekjem pe krig som sør ge lig nai ve, sier han til Uni ver si te tet i Trom søs nett avis. En del av mitt ar beid har vært å for fat te bio gra fi er om psy ko lo ger som en ga sjer te seg i slikt ar beid og i den ka te go ri en fin nes det mange skar pe hjer ner. Som eks emp ler på sine 17 bio gra fi er, trek ker han frem Wil li am James, Ivan Pav lov og Wil li am McDougall. En del av pri sen inne bæ rer å gi en bok ga ve til et valg fritt uni ver si tet i ver den. Jeg skal gi min gave til et uni ver si tet i Pa le stina, for tel ler Rudmin. Nina Strand FOTO: THOR ALF FAGER tun tidsskrift for norsk psykologforening

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Psykologforeningen 75 år

Psykologforeningen 75 år Psykologforeningen 75 år Magasinet 1064 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 Psy ko log for en in gen 75 år Norsk Psykologforenings historie 75 år med økt innflytelse 1064

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt er to ulike dokumentasjonsprosjekter som har hatt som mål å samle, dokumentere og gjøre informasjon om scenekunst i Norge tilgjengelig for et bredt publikum.

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Europsy grunn til gle de?

Europsy grunn til gle de? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING?

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? 54 INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? T. FLEMMING RUUD, PhD og statsautorisert revisor, professor ved Handelshöyskolen BI, Universität

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Forskningsformidling til hvem og hvorfor?

Forskningsformidling til hvem og hvorfor? 58 fagartikler MAGMA 0410 faglige perspektiver Forskningsformidling til hvem og hvorfor? Au dun Far brot er fag sjef forskningskommunikasjon ved Han dels høy sko len BI. Han er ut dannet si vil øko nom

Detaljer

Styrt av til fel di ge tall

Styrt av til fel di ge tall De batt og kom men tar Engasjert Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

og økte for vent nin ger

og økte for vent nin ger Del I - bærekraftsrapportering: Nye reg ulator iske k rav og økte for vent nin ger Den ne ar tik ke len er før s te del av en ar tik kel se rie i tre de ler om bærekraftsrapportering. Før s te ar tik kel

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer