regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:"

Transkript

1 Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter i pro ses sen man ge ek si ste ren de sam vir kefore tak må gjen nom for å inn ret te seg etter ny samvirkelov in nen ut gan gen av Artikkelen er forfattet av: A d v o k a t Tore Paulshus De loit te Ad vo kat fir ma AS A d v o k a t f u l l m e k t i g Nils Mug aas De loit te Ad vo kat fir ma AS Stats au to ri sert re vi sor Vi dar Nil sen De loit te AS Sam vir ke fore tak har en lang his to rie (fra mid ten av 1800-tal let), men har inn til re la tivt ny lig ikke vært selskapsrettslig lov re gu lert. 1. ja nu ar 2008 tråd te imid ler tid lov om sam vir ke fore tak (samvirkeloven) av 29. juni 2007 nr. 81 i kraft og har nå vært gjel den de i drøye tre år. For sam vir ke fore tak som er stif tet før lo ven tråd te i kraft, vil det gjel de en fem års over gangs pe ri ode slik at dis se om øns ke lig må ha inn ret tet seg etter samvirkeloven, og re gi strert seg som så dan, se nest in nen ut gan gen av De fire sto re sek to re ne vi ty pisk fin ner sam vir ke fore tak in nen, er bo lig sam vir ke, fiskerisamvirke, land bruks sam vir ke (inn kjøp/salgssam vir ke slak te ri, meie ri, skog bruk) og for bru ker sam vir ke (kjøps sam vir ke, sam vir ke lag). I til legg fin nes sam vir ke fore tak på en rek ke and re om rå der som f.eks.: for sik ring, fi nans, trans portbe drif ter, kraft lag, bar ne ha ger, bygdeservicelag, vann verk, samfunns hus, golf klub ber og nær ra dio er. Iføl ge for ar bei de ne er det om lag 4000 sam vir ke fore tak i Nor ge. I det te num me ret av Re vi sjon & Regn skap vil vi un der ro mer tall I fo ku se re på ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter i den pro ses sen man ge av de ek si ste ren de fore ta ke ne fort satt står over for i over gangs - pe ri oden og ved den even tuelle om dan nin gen til sam vir ke fore tak etter samvirkeloven. Un der ro mer tall II vil vi se på noen vik ti ge ved tekts mes si ge for hold hvor det åp nes for til pas nin ger. I del II av ar tik ke len tar vi for oss en kelte ut valg te em ner in nen sel skaps rett, regn skap og skatt knyt tet til sam vir ker og den nye lo ven hvor vi så langt har er fart at det er ufordringer, uløs te pro blem stil lin ger el ler and re for hold som vi me ner det kan være verdt å be ly se. Vi pre si se rer at vi i ar tik ke len kun vil om ta le sam vir ke fore tak som fal ler inn un der samvirkeloven, dvs. fore tak som fal ler inn un der de fi ni sjo nen i lo vens 1. Det av gren ses mot fore tak som er un der gitt an nen samvirkerettslig lov re gu le ring som bo lig byg ge lag, bo retts lag, for sik rings virk som het som fal ler inn un der for sik ringsvirk som hets lo ven m.fl. I Pro ses sen i over gangs pe ri oden Hva inne bæ rer lo vens ikraft tre del se for sam vir ke fore tak og lig nen de sam men slut nin ger? Sam vir ke fore tak stif tet etter 1. ja nu ar 2008 er re gu lert av samvirkeloven. Sam vir ke fore tak som er stif tet før lo vens ikraft tre del se, vil som nevnt bli un der lagt lo ven når fore ta ket har til pas set ved tek t- e ne til den nye lo ven, og re gi strert seg som sam vir ke fore tak (), se nest in nen ut gan gen av Hvil ke sam men slut nin ger som er å anse som sam vir ke fore tak etter lo ven, av hen ger av om sam men slut nin gen fal ler inn un der de fi nisjo nen i samvirkeloven 1. Hvis fore ta ket fal ler inn un der de fi nisjo nen, plik ter fore ta ket å brin ge ved tek te ne i sam svar med lo ven og re gi stre re seg som et. Er det ikke øns ke lig å bli et un derlagt samvirkelovens reg ler, må sam men slut nin gen or ga ni se res slik at den ikke om fat tes av de fi ni sjo nen i lo vens 1 dvs. sam menslut nin gen kan ikke være or ga ni sert etter sam vir ke prin sip pe ne. Det te kan for ek sem pel være ak tuelt for øko no mis ke for en in ger. Øko no mis ke for en in ger som fal ler uten for de fi ni sjo nen i samvirkelovens 1, vil fort set te å være un der kas tet ulov fes tet for en ings rett. Fore tak som før ikraft tre del sen av samvirkeloven var å anse som sam vir ke fore tak etter ulov fes tet rett som an dels lag (A/L) med øko no misk virk som het el ler et sel skap med be gren set an svar (BA), som ikke fal ler inn un der de fi ni sjo nen i samvirkeloven 1, og som ikke sør ger for å til pas se seg lo ven in nen over gangs pe ri odens ut løp, vil være å anse som et ure gist rert ak sje sel skap etter ak sje - lo vens de fi ni sjon, jf. ak sje lo ven 1 1 (2). An net kan dog føl ge av sær lov giv ning. Sam men slut nin ger som fal ler inn un der de fi ni sjo nen i samvirkeloven, ri si ke rer å bli tvangs opp løst etter krav fra Fore taks re gis te ret der som det ikke har til pas set seg ved tek te ne til den nye lo ven, og re gi strert seg som, in nen ut gan gen av 2012, jf. samvirkeloven 163 nr. 2. Ikraft tre del sen av samvirkeloven inne bæ rer så le des at de al ler fles te sam men slut nin ger tid li ge re or ga ni sert som BA, A/L og S/L og 18 NR. 4 > 2011

2 som fal ler, el ler øns ker å fal le, inn un der de fi ni sjo nen i samvirkeloven 1, må fore ta seg noe i den ne sam men heng. Å sit te på gjer det er ikke et al ter na tiv. Vur de ring av hen sikts mes sig sel skaps form I den pro ses sen som sam men slut nin ge ne står over for frem til ut gan gen av 2012, vil det for man ge være na tur lig å fore ta en bre de re eva lue ring av hvil ken or ga ni sa sjons form virk som he ten er best tjent med. I det føl gen de gis en skje ma tisk over sikt over særtrekk ved ut valg te al ter na ti ve sel skaps for mer som an ses sær lig ak tuelle for den ty pen virk som het vi her snak ker om: Ansvar Antall Formål Krav til EK Begrenset Minst to Brukernytte Forsvarlig ut fra virksomhetens omfang og risiko AS Begrenset En eller Kapitalavkastning Minimum kr flere Stiftelse Begrenset Selveiende Kan både ha økonomisk og ikke-økonomisk Kr (kr for næringsdrivende stiftelser) Ubegrenset solidarisk, personlig ansvar (ANS). Ubegrenset personlig ansvar, delt etter eierandel (DA) Minst to Organisering av økonomisk virksomhet Ikke minstekrav til egenkapital Oppbygging av Skattesubjekt Fordeling av Innflytelse og egenkapital overskudd styring Eget skatte- Fordeles på Basert på én stemme drift, ev. også subjekt medlemmene pr. medlem andelsinnskudd og etter deres spare- og omsetning låneinnskudd gjennom foretaket AS Eget Fordeles på Basert på innskutt drift og tilførsel av skattesubjekt aksjonærene kapital. Jo flere aksjer aksjekapital basert på jo flere stemmer innskutt kapital Stiftelse Gjennom tildeling Eget Kan kun utdeles Selveiende forvaltes av grunnkapital skattesubjekt i tråd med av styret ev. - også stiftelsens overskudd fra drift Ikke Fordeles slik det Slik det går frem av drift skattesubjekt. går frem i selskapsavtalen. I Beskattes hos selskapsavtalen, utgangspunktet én den enkelte normalt etter stemme pr. deltaker deltaker eierandel eller arbeidsinnsats Overdragelse av Oppløsning eierandeler Medlemskap/andeler Gjenværende kan som midler fordeles utgangspunkt ikke på overdras. Foretaket medlemmene kan ikke kjøpes opp etter omsetning med foretaket AS Aksjer kan overdras Gjenværende til andre. Selskapet midler fordeles kan kjøpes opp av ift. innskutt andre kapital Stiftelse Ikke aktuelt Gjenværende midler skal brukes i samsvar med stiftelsens Slik det fremgår av Fordeles i selskapsavtalen. utgangspunktet Utgangspunkt: etter eierandel andeler kan ikke overdras Komplette løsninger til regnskapsbransjen Vi ønsker at et regnskapsbyrå skal ha en enkel, effektiv og forutsigbar IKT-hverdag. Det betyr få, men kunnskapsrike leverandører. Hos DI Systemer handler du direkte med leverandøren av produksjons-, drifts- og kvalitets-sikringssystemet uten mellomledd. Vil du ha tilleggsløsninger som for eksempel skanning og avstemming, tar vi ansvar for leveransen. Ønsker du ekstern IKT-drift (ASP-løsning), kan du over-late det til samme leverandør. Erfaringer og nye ideer utveksles i eget brukerforum. DI Systemer ønsker også å tilfredsstille krav og ønsker om løsninger fra byråets kunder. Vi kan hjelpe deg med elektronisk transaksjonsutveksling med for eksempel bransjespesifikke løsninger, onlineløsninger eller tilgang til egne data via en internettportal. Dette er hva vi mener med komplette løsninger til regnskapsbransjen. E-post: Telefon: [Trondheim] [Oslo] En enkel, effektiv og forutsigbar IKT-hverdag NR. 4 >

3 Kartlegge Implementering Selskapsrettslig beslutning Internprosess Utrede konsekvenser Tiden går fort Lovens ikrafttredelse Overgangsperiodens utløp loven obligatorisk Be slut nings pro ses sen og tids lin je Et ter som vi alle rede be fin ner oss i 2011, har man nå un der to år på å kom me i havn med pro ses sen. Der som pro ses sen ikke alle rede er i gang, er det på høy tid å be gyn ne. En slik pro sess tar gjer ne len ger tid enn man først så for seg, dess uten sik rer det at man fak tisk bru ker den ti den man tren ger både for å kom me frem til de bes te løs nin ge ne og for å ha en god for ank ring for dis se blant le del se, an sat te, med lem mer, ei ere mv. Hvor dan sam men slut nin gen leg ger opp den ne be slut nings pro ses sen, vil selv sagt va rie re ut fra de kon kre te for hold. Pro sessen vil imid ler tid kun ne in ne hol de fasene du ser i figuren over. Den før s te fa sen vil ty pisk bli be nyt tet til kart leg ging og et na tur lig start punkt er hvor vidt en er om fat tet av samvirkeloven. Det er ikke nød ven dig vis opp lagt i alle til fel ler. En sam men stil ling av virk som - he tens ved tek ter, fak tis ke orga ni se ring og drift opp mot samvirkelovens de fi ni sjon i 1 er en nød ven dig øv el se. En må selv sagt set te seg inn i den nye lo ven og dens be stem mel ser. Det kan vi de re være hensikts mes sig å be nyt te an led nin gen til å eva luere hvor virk som he tens stå sted er i dag og hvor dan man ser for seg vi de re ut vik ling. Har da gens sel skaps form his to ris ke år saker, og er man med frem ti dens sce na rio bed re tjent med en an nen sel skaps form? Kart - leg ging av de uli ke ak tuelle sel skaps for me ne kan være ak tuelt i den ne fa sen. Vi har kalt fase to ut red ning av kon se kven ser og ten ker her både på hvil ke kon se kven ser samvirkelovens be stem mel ser vil få der som man vel ger å bli og even tuelle kon sekven ser av å vel ge en an nen sel skaps form. Når be slut nings grunn la get er på plass, vil det som of test føl ge en in tern pro sess, fase 3, hvor hele or ga ni sa sjo nen in vol ve res i pro ses sen med å ten ke end rin ger, får forelagt be slut nings grunn la get og får an led ning til å gi inn spill i pro ses sen. Den in ter ne pro ses sen vil mun ne ut i en selskapsrettslig be slut ning, fase 4. Samvirkeloven 163 nr. 2 inne hol der et unn tak fra det all men ne flertalls kra vet ved ved tekts end rin ger slik at vedta ket kan fat tes av års mø tet med fler tall av de av git te stem me ne. For må let med be stem mel sen er å let te gjen nom fø rin gen av nød ven di ge ved tekts end rin ger. En de lig skal end rin ge ne im ple men te res i or ga ni sa sjo nen, fase 5. II Til pas ning til samvirkeloven Vik ti ge ved tekts mes si ge for hold hvor det åp nes for til pas nin ger Når det er be stemt at fore ta ket skal være et sam vir ke fore tak, må ved tek te ne til pas ses kra vene i samvirkeloven. Av samvirkeloven 10 frem går mi ni mums kra ve ne til hva ved tek te ne skal in ne hol de. Det er dog fle re vik ti ge ved tekts mes si ge for hold hvor det åp nes for til pas nin ger. Et grun dig for - ar beid i for bin del se med ut for min gen av ved tek te ne er der for svært vik tig. Ret ten til med lem skap/medlemskapsbegrepet Et grunn leg gen de samvirkeprinsipp er ret ten til med lem skap, dvs. at det i sam - vir ker i ut gangs punk tet er fri vil lig og åpent med lem skap. I lo vens 14 er det te kommet til ut trykk ved at alle som kan få sine øko no mis ke in ter es ser va re tatt av et samvir ke fore tak, har rett til med lem skap. I ved tek te ne kan det imid ler tid set tes vilkår for å bli med lem og for å være med lem så langt det er sak lig grunn for det. Det sent rale spørs mål er da hva som er sak lig grunn. Med lem skap kan nek tes ut fra både ge ne rel le og kon kre te om sten dig he ter. Ved vur de rin gen må det leg ges vekt på fore ta kets for mål, drift og egen art. I et meie ri sam vir ke bør man for ek sem pel kun ne be gren se medlems kret sen til mel ke pro du sen ter og stil le krav om at le vert melk har en viss kva li tet. Et an net ek sem pel kan være at man i et an delslag som eier en ga ra sje, må være eier av bo lig som har rett til ga ra sje i ga ra sje an leg get. For at en nek tel se skal være gyl dig, kre ves det at den tar sik te på å frem me fore ta kets in ter esser, at den er til strek ke lig tungt vei en de i lys av prin sip pet om åpent med lem skap, er sak lig i for hold til den prak sis fore ta ket el lers føl ger i sli ke sa ker (li ke be hand ling) og ikke er i strid med ufra vi ke li ge lov reg ler (f.eks. dis kri mi ne rings for bu det i EØS-av ta len). Her er det vik tig at fore ta ket nøye vur de rer sitt medlemskapsbegrep og hvil ke vil kår som skal set tes. Hvert med lem har i ut gangs punk tet én stem me. Ved tek te ne kan in ne hol de be stemmel ser om at med lem met kan ha fle re stemmer, men da kun der som stem me ne blir for delt på med lem me ne etter de res om set ning med fore ta ket, jf. 38 (2). Det be mer kes at der som et fore tak i dag både har pas si ve og ak ti ve med lem mer, kan det te gi ut ford rin ger da dis se i vis se si tua sjo ner kan ha mot stri den de in ter es ser. En del av vur de rings pro ses sen kan være om det te skal opp rett hol des frem over. For måls be skri vel sen Lo vens 10 nr. 3 be stem mer at ved tek te ne skal angi hva slags virk som het fore ta ket skal dri ve. Også her er det vik tig å ha grun dig vur dert be skri vel sen av hvil ken ak ti vi tet som skal ut øves (og ikke ut øves) og få ut trykt det te så pre sist som mu lig. For målsbe skri vel sen har be tyd ning både for medlemskapsbegrepet og for om det skal åp nes for even tuelle pas si ve med lem mer. Over gang av med lem skap Hovedreglen er at med lem skap ikke er om set te lig, alt så at over dra gel se ikke kan skje. Et sam vir ke fore tak kan der for i motset ning til for ek sem pel et ak sje sel skap ald ri kjø pes. Ut gangs punk tet med at et må ha mer enn ett med lem, lig ger også til grunn for det te, dvs. at et ald ri kan være et hel eid dat ter sel skap. Unn tak fra ho ved re ge len er der som medlem skap er knyt tet til fast eien dom. Medlem skap kan da over dras til nytt med lem sam men med ei en dom men med mind re ved tek te ne sier noe an net. 20 NR. 4 > 2011

4 Revisorforeningen og Storebrand Bank har inngått en avtale du kan få glede av! Revisorforeningen har på vegne av sine medlemmer inngått en avtale med Storebrand Bank om gunstige betingelser på lån og innskudd. Storebrand Bank er en moderne direktebank, som leverer et fullverdig banktilbud. Sjekk hvor mye du kan spare på å benytte deg av de eksklusive betingelsene, og kontakt gjerne en av våre rådgivere direkte på eller gå inn på Vi tilbyr medlemmene i Revisorforeningen følgende betingelser: Innskuddsrente inntil 3,10% over Boliglånsrente 3,10% nom. (3,18% eff.)* *Gjelder lån i Storebrand Kredittforetak AS over 2 mill. innenfor 75% av boligens verdi nedbetalt over 20 år som annuitetslån. Inkl. termingebyr. - tlf

5 Man kan også ved tekts fes te den mot sat te ho ved re gel, dvs. at over dra gel se til nytt med lem skal være til latt. En slik ad gang til over dra gel se for ut set ter dog sam tyk ke fra sty ret, dag lig le der el ler and re. Opptjent felleseid andelskapital (kollektiv egenkapital) Innskutt andelskapital Over dra gel sen inne bæ rer over fø ring av ret tig - he ter og for plik tel ser som har sam men heng med med lem ska pet, men tid li ge re med lem be hol der øko no mis ke for plik tel ser over for samvirkeforetaket med mind re ved tek te ne el ler sær skilt av ta le med fore ta ket til sier noe an net. Øko no mis ke for plik tel ser dek ker både pen ge- og naturalforpliktelser. Bruk av års over skudd Før om dan ning til Utdelingsadgangen (et ter be ta ling) frem til en even tuell om dan ning til re gu le res av ulov fes tet rett. Av ulov fes tet rett føl ger det at ret ten til et ter be ta ling kan re gu le res i ved tek te ne. Uten slik re gu le ring er det som ho ved re gel an tatt at med lem me ne ikke har krav på et ter be ta ling. Etter ulov fes tet rett er det så le des an tatt at det er to mulig he ter for bruk av års overskud det: Et ter be ta ling til med lem me ne og/el ler Av set ning til kol lek tiv egen ka pi tal Et ter be ta ling må skje etter sam vir keprin sip pe ne, dvs. for de lin gen må ty pisk skje etter med lem me nes sam han del med fore ta ket (patronasjeprinsippet). Etter om dan ning til Samvirkeloven gir in gen lov fes tet rett til et ter be ta ling el ler lig nen de. Mu lig an vendel se av over skudd må være ved tekts fes tet. Der som man unn la ter å re gu le re bruk av over skudd i ved tek te ne, vil even tu elt årsover skudd bli en del av den kol lek ti ve egenka pi ta len som er å anse som in ne låst ka pital, dvs. ka pi tal som med lem me ne i ut gangs punk tet ikke kan få til gang til. Tilgang vil even tu elt først fore lig ge ved av vikling av fore ta ket, av hen gig av ved tekts re gule rin gen på det te punk tet, se punk tet Oppløs ning neden for. Samvirkeloven og 32 an gir føl gen de al ter na tiv bruk: Et ter be ta ling, 27 Av set ning til etterbetalingsfond, 28 Av set ning til medlemskapitalkonti, 29 For rent ning av andelsinnskudd el ler medlemskapitalkonti, 30 I til legg nev ner vi i den ne sam men heng at det kan ved tekts fes tes at samvirkeforetaket skal kun ne yte kon sern bi drag, 32. En slik ved tekts fes ting er nød ven dig for at av gi vel se av kon sern bi drag skal være lov lig. 28 Etterbetalingsfond d 27 Etterbetaling Årsoverskudd Konsernbidrag Forrentning Medlemskapitalkonti Man må der for nøye over veie hvil ke in stru men ter som er hen sikts mes sig og øns ke lig å be nyt te for fore ta ket og påse at dis po ne rin gen av års over skudd ved tekts fes tes. 4.5 Sty rings or ga ner Års mø tet (samvirkeforetakets øver ste myn dig het) og sty ret er de to ob li ga to ris ke selskapsorganene etter samvirkeloven. Sty ret skal ha minst tre sty re med lem mer, der som ikke vedtek te ne sier to. Både for års mø tet og sty ret er det en rek ke be stem mel ser med krav til fler tall ved be slut nin ger ( 53, 54, 103, 120 og 127 for års mø tet og 86, 87 og 88 for sty ret). Det te er mi ni mums krav hvor det kan stil les ster ke re fler talls krav i ved tek te ne. Når det gjel der fri vil li ge or ga ner, er det lo vens ut gangs punkt at sam vir ke fore tak skal ha dag lig le der. Der som fore ta ket ikke øns ker å ha dag lig le der, må det te frem gå av ved tek t- e ne. Re pre sen tant skap og kon troll ko mi té er and re fri vil li ge or ga ner. Beg ge vel ges av årsmø tet. Et re pre sen tant skap skal føre til syn med at for må let til fore ta ket blir frem met i sam svar med lov, ved tek ter og ved tak i års mø tet, og el lers ut fø re opp ga ver som er fastsatt i ved tek te ne. Kon troll ko mi te en skal føre til syn med fore ta kets virk som het og se til at fore ta ket føl ger lo ver, for skrif ter, vil kår, ved tek ter og ved tak som or ga ne ne i fore ta ket har fat tet. Et re pre sen tant skap er et til syns or gan som i ved tek te ne gjer ne også kan til de les and re opp ga ver, mens en kon troll ko mi té har en mer ren dyr ket kon troll funk sjon. Bakgrun nen for at samvirkeloven har egne be stem mel ser for dis se valg frie or ga ne ne, er at en del ek si ste ren de sam vir ke fore tak har re pre sen tant skap el ler kon troll ko mi té. 4.6 Opp løs ning Om ikke an net ved tekts fes tes, har med lem me ne krav på ut de ling av andelsinnskudd og in ne stå en de på medlemskapitalkonti. Even tuelle gjen væ ren de mid ler ut over det te (kol lek tiv egen ka pi tal) skal som ut gangspunkt gå til samvirke el ler all mennyt ti ge for mål. For de ling på med lem me ne kre ver hjem mel i ved tek te ne og må være ba sert på om set ning med med lem me ne. Man skal også være opp merk som på at om man øns ker en ved tekts end ring på det te punk tet på et se ne re tids punkt, kan det te in ne bæ re krav om 4/5 fler tall, at det fore lig ger sak lig grunn for endrin gen og god kjen nel se fra Stiftelsestilsynet. III Av slut ning Det er vår er fa ring at ar bei det med over gang til er tid kre ven de med man ge vik ti ge og sent rale for hold som må kon klu de res. Til dels kan det være mot stri den de in ter es ser i til legg til man ge his to ris ke og fø lel ses mes si ge for hold som må hensyntas. Det er der for vik tig å plan leg ge en god pro sess ikke minst tids mes sig, vur de re hvil ke for hold som i det kon kre te til fel let er sær skilt vik tig, hvem som bør in vol ve res og hvil ken fag lig- og er fa rings kom pe tan se man kan trek ke på. Vi har her prøvd å be ly se en del for hold som vi i prak sis har sett som sent rale. I Del II vil vi be ly se kon kre te for hold knyt tet til sel skaps rett, regn skap og skatt hvor vi har er fart be ty de li ge ut ford rin ger. 22 NR. 4 > 2011

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal

Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal Hva gjør sty ret? Feil og mang ler i innkal lin gen til ge ne ralforsamling mv. Ar tik ke len tar for seg hvil ke valg mu lig he ter sty ret har der som det opp da ges feil el ler mang ler i en inn kal

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet

Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Re ha bi li te ring av bygg verk ved li ke holds be gre pet Den skattemessige håndteringen av rehabiliteringer byr på utfordringer både for skattyter, rådgiver, revisor og skatteetaten. Det er derfor på

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Skatt og av gift i delingsøkonomien

Skatt og av gift i delingsøkonomien SKATT Skatt og av gift i delingsøkonomien I den ne ar tik ke len ser vi nærme re på noen av de skat te- og avgiftsmessige temaene i Delingsøkonomiutvalgets rapport om muligheter og utfordringer med fremveksten

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING?

INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? 54 INTERN STYRING OG KONTROLL I ET BREDERE FORRETNINGSFOKUS ELLER BEGRENSET TIL FINANSIELL RAPPORTERING? T. FLEMMING RUUD, PhD og statsautorisert revisor, professor ved Handelshöyskolen BI, Universität

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Den nye finansskatten utfordringer og muligheter

Den nye finansskatten utfordringer og muligheter SKATT Den nye finansskatten utfordringer og muligheter Advokat (H) Per Os kar To bi as sen Partner i Ernst & Young Advokatfirma Re gist rert re vi sor Ran di He len Kvals nes Executive Director i Ernst

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne

REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne MAGMA 0109 FAGARTIKLER 51 REGN DANS EL LER DANS PÅ RO SER? Et kri tisk blikk på den rå den de læ rings tra di sjo nen i øko no mi- og virk som hets sty rings fa ge ne SVEIN H. GJØNNES er utdannet siviløkonom

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt

Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt Sceneweb og Danseinformasjonens historieprosjekt er to ulike dokumentasjonsprosjekter som har hatt som mål å samle, dokumentere og gjøre informasjon om scenekunst i Norge tilgjengelig for et bredt publikum.

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen

Lederlegitimitet i revisjonsbransjen 60 Lederlegitimitet i revisjonsbransjen Erik Dø ving (dr. oecon.) er før s te ama nu en sis ved Høg sko len i Oslo, økonomiutdanningen. Hans spe si al om rå der er per so nal le del se og kom pe tan se

Detaljer

og økte for vent nin ger

og økte for vent nin ger Del I - bærekraftsrapportering: Nye reg ulator iske k rav og økte for vent nin ger Den ne ar tik ke len er før s te del av en ar tik kel se rie i tre de ler om bærekraftsrapportering. Før s te ar tik kel

Detaljer

Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet

Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet Eks tern re vi sor og økonomisk k r iminalitet Re vi sjon Ar tik ke len gir en ana ly se av re vi sors hold nin ger og er fa rin ger knyt tet til øko no misk krimi na li tet og gjen gir en del hold nin

Detaljer

Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken F

Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken F 60 Fagartikler MAGMA 0413 Faglige perspektiver Måling og prioriteringer i konkurransepolitikken F lars SØr gard er si vil øko nom og dr.oecon. fra Nor ges Handelshøyskole. Han har ho ved sa ke lig vært

Detaljer