Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort"

Transkript

1 In ter vju Kjell UN DER LID Født Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak Spe si al felt: ar beids løs het og fat tig dom Fast kro ni kør i Psykologtidsskriftet si den høs ten 2006 Et ut valg pub li ka sjo ner: Arbeidslaus (1992), Grup pe psy ko lo gi (1997), Fat tig dom mens psy ko lo gi (2005) og So si al rett ferd (2009) Kil de: Wi ki pe dia Kjell Underlids dok tor av hand ling tok opp psy ko so sia le kon sekven ser av ar beids løs het. Jeg fikk nær kon takt med fat tig dom mens lukt og smak, sier pro fes so ren, som i alt sitt vir ke har vært opp tatt av de som står på samfunnsstigens la ves te trinn. Tekst: Hal dis Hjort Foto: Bjørn Erik Lar sen Kjell Un der lid er sann syn lig vis den nor ske psy ko lo gen som vet mest om de øko no miske, so siale og kul tu rel le men nes ke ret tig hete ne (her et ter men nes ke ret tig he te ne), og han set ter et stort spørs måls tegn ved forvalt nin gen av sist nevn te ret tig he ter. Ar beid som men nes ke rett Du sier at men nes ke ret tig he te ne har fått for lite opp merk som het i psy ko lo gers ar beid? Ja, og det er vel en av år sa ke ne til at jeg har valgt å job be med det i forsk nin gen min. Først dis pu ter te jeg i 1987 med en dok tor av hand ling om psy ko so sia le kon sekven ser av ar beids løs het. I FNs menneskerettighetserklærings ar tik kel 23 står det at alle har rett til ar beid, fritt valg av yrke, rettfer di ge og gode ar beids for hold. De 213 men nes ke ne her i Hor da land som jeg snakket med un der dok tor grads ar bei det, had de ikke sli ke ret tig he ter. Ret ten til ar beid blir også fast slått i Grunn lo ven pa ra graf 105. Men jeg så in gen avis over skrif ter om at «I dag har Per Ol sen mis tet job ben. Han er ut satt for et al vor lig men nes ke ret tig hetsbrudd». Samtidig kun ne du høre om en forfat ter i et an net land som myn dig he te ne ikke lik te, som had de fått strø ket en lin je og sånn, og sa ken ble tatt opp som en al vor lig kren kel se av men nes ke ret tig he te ne. tidsskrift for norsk psykologforening

2 Intervju Magasinet Jeg har lurt på om noen av men nes keret tig he te ne be trak tes som vik ti ge re, lig ger over de and re. Njål Høst mæ ling en skri ver i boka Hva er men nes ke ret tig he ter? at ret tighe te ne er en in te grert hel het, der en ikke kan løf te opp noen som mer be tyd nings fulle enn and re. Det går ikke an å si at ret ten til liv, hel se el ler ut dan ning er mind re vik tig enn yt rings fri he ten. Men dis se kom pi se ne mine jeg møt te i dok tor grads ar bei det mitt, ble ikke reg net med! Og hel ler ikke de and re ar beids lø se som fan tes på den ti den. I dag er for øv rig mas se ar beidsløs he ten til ba ke. Du me ner at det te hen ger sam men med en slags klas se tenk ning hvor yt rings fri het er «fi nest», men at de som er mest opp tatt av den ne fri he ten, har både mat, jobb og høy ut dan ning? Ja, jeg har brukt å kal le det klassesisme, en språk lig pen dant til sex is me og ra sis me. Det hand ler om ut de fi ne ring av grup per. Ta flom ka ta stro fen i New Or leans, hvor de som ikke kun ne røm me unna flom van net, hør te til ar bei der klas sen, var ar beids le di ge, far ge de el ler eld re kvin ner. Til og med kona til Bush kom men ter te at det ram met so sialt skjevt. Den and re grun nen til å bli opp tatt av men nes ke ret tig he ter var stu dien min av fat tig dom, hvor jeg i et halvt år «lev de sammen med» 25 lang tids mot ta ke re av øko nomisk so si al hjelp. Det te kom i bok form i Det var et grun dig felt ar beid? Ja, jeg fikk nær kon takt med fat tig dommens lukt og smak. Det er en for nuf tig måte å gå fram på, hvor jeg fikk høre om so sial hjelps mot ta ker nes in ners te drøm mer og savn. Fat tig dom mens fire føl ger Jeg fant at det er fire pro blem ska pen de for hold ved å være fat tig: utrygg het, manglende au to no mi, lav so si al eva lue ring og tru et selv re spekt. Utrygg het hand ler om be kym rin ger for mor gen da gen at en kan bli kas tet ut av lei lig he ten, at kjø le ska pet er tomt fram til hel gen men også om ek sisten si ell utrygg het som usik ker he ten knyt tet til for eld re rol len og hvor dan det skal gå med un ge ne som vok ser opp un der sån ne for hold. Trygg hets be ho vet er kan skje det vik tig ste be ho vet men nes ker har. Det and re pro blem ska pen de for hol det ved å være fat tig er det jeg kal ler man gel på au tono mi. Det er langt på vei sy no nymt med man gel på fri het. Det hand ler om rå de rett, med for fat ter skap til eget liv, å være skip per på egen sku te. At du sånn noen lun de kan gjø re det du vil, og slip per å gjø re det du ikke vil. Fri het er kan skje det kul tu rel le idea let som er høy est hyl let i vår tid og i vårt sam funn un der ka pi ta lis men. Men disse fat ti ge har lite fri het og lav geo gra fisk og so si al ak sjons ra di us. De blir stort sett gå ende ogtråkke rundt i lei lig he te ne sine og i nær mil jø et. De stø ter på prak tis ke og so siale bar rie rer. De fat ti ges valg fri het er høyst be gren set, og får de i det hele tatt valg, lig ger dis se på la ves te hyl le. Det tred je grunn leg gen de trek ket er det jeg kal ler so si al de va lu er ing at so si alkli en ter ofte kjen ner seg ære lø se, sett ned på, rin ge ak tet. Når so si al kli en ter kom mer på kjø pe sen te ret og ser folk med bug nen de tril le vog ner, kan det te opp le ves som samfun nets sym bol ske flir. De for tal te om sleng be merk nin ger, også fra po li ti ke re som snak ket om lat skap hos so si al kli en ter i sin al min ne lig het. Et ne ga tivt syn på fat ti ge har lan ge his to ris ke lin jer, med fat tig kommi sjo nen, fat tig kas sa og alt det der. De jeg in ter vju et, men te at de i man ge si tua sjo ner møt te rin ge akt hos hjel pe ap pa ra tet, som på so si al kon to ret med at skil lig be hovs prøving og ven ting. De kun ne opp le ve ting som er helt uten ke li ge for oss, som å måt te vise fram bank ut skrif ten. Og den ne lave so siale eva lue rin gen slår inn over i dem? Ja, trus se len mot fat ti ges selv re spekt de fi ner te jeg som fat tig dom mens fjer de pro ble ma tis ke virk ning. Re ell fri het, ikke bare for mell Men nes ke ret tig hets er klæ rin gen slår fast at alle men nes ker er født frie og med samme ret tig he ter og men nes ke verd. Men mine in for man ter opp lev de at de ble verdsatt lavt, spe sielt i møte med so si al kon toret. I ar tik kel 3 står det at alle har rett til liv, Rettighetene er en integrert helhet. Det går ikke an å si at ret ten til liv, hel se el ler ut dan ning er mind re vik tig enn yt rings fri he ten Kjell Underlid 1214

3 Magasinet Intervju fri het og trygg het, men i Oslo-un der sø kelsen er det for ek sem pel på vist at fat ti ge menn på øst kan ten dør 7,3 år tid li ge re enn rike menn på vest kan ten. Det er jo dra mati ske tall, og i til legg er jo de fat ti ge over repre sen tert på prak tisk talt alle sykdomskategorier. Det er tan ke vek ken de at so si al kli en te ne mis ter man ge år av sitt liv. Og det er mye mer å ta fatt i: Ar tik kel 4 for tel ler at in gen skal leve i sla ve ri og trell dom, og in gen er jo sla ver i for mell forstand. Men den som er langtidsmottaker av øko no misk so si al hjelp, er på en måte sla ve un der so si al kon to ret. El ler gå til de nes te ar tik lene, som tar for seg retts sik ker het. De fat ti ge i mitt ut valg opp lev de at de stil te utro lig svakt som iso lert part i møte med so si al kon to ret, for di de ikke had de øko nomis ke mid ler til ju ri disk hjelp. Og enda vide re, til ar tik kel 13 som tar for seg ret ten til å be ve ge seg fritt. In gen nek ter so si al kli enter det, men som nevnt kjen ner man ge seg tjo ret fast på grunn av øko no mis ke begrens nin ger. I ar tik kel 17 står det at alle har rett til eien dom, ale ne el ler sam men med and re, og at in gen må fra tas ei en dom men sin, men sa ken er jo den at so si al kli en ter rett og slett er ei en doms lø se. Hvis de eier noe, blir det ofte stilt krav om at de må kvit te seg med det. Jeg snak ket ny lig med en som var ufø retryg det på psy kisk grunn lag. Hun var medlem i Men tal hel se Nor ge og for tal te: «Det er ikke all tid jeg kan kom me på mø te ne, for trans por ten er så pass dyr». Man ge av dis se er nok fat ti ge, sær lig hvis de ble ufø re tryg det tid lig i livs lø pet. I ar tik kel 23 står det at alle har som med lem av sam fun net rett til so si al trygghet og krav på de øko no mis ke, so siale og kul tu rel le go de ne som er uunn vær li ge for men nes ke lig verd og fri ut vik ling. Ar tik kel 25 slår fast at alle har rett til en le ve standard som er til strek ke lig for hel se og vel være, som om fat ter mat, klær, bo sted, hel seom sorg og nød ven di ge so siale yt el ser. Det var man ge i ut val get som had de kut tet ned på ut gif ter til tann le ge, me di si ner og helsevesen. Det er ikke lurt på leng re sikt. Fors ke rens døds synd Alt jeg har fun net i forsk nin gen min, vi ser at sam fun net vårt på vik ti ge om rå der ikke har høyt nivå på men nes ke ret tig he ter. Men i en forsk nings sammen heng er det vel en døds synd å gå fra data til ver di eva lue ring, fra er til bør. Det der er «fun da men ta lis tisk po si ti visme» jeg er uenig med deg i det. Jeg òg! Jeg sy nes gode fors kere på basis av sine data bør si hva i sam fun net som tren ger å for and res. Ja, Jo han Gal tung ut tryk te det te godt da han kon sta ter te at mye ikke er ver di fritt, og slett ikke vi ten skap. En ver di i me di sinsk forsk ning er jo hel se, det lig ger un der som en im pli sitt ver di. For freds fors ke ren er det im pli sitt at fred er bed re enn krig. Men jeg har slitt i lang tid med det te «for bu det» mot ver di eva lue rin ger. Hva sy nes du om en mer post mo der nistisk tenk ning i for hold til men nes ke ret tig heter? Jeg me ner at men nes ke ret tig he te ne er det høy es te nivå for men nes ke lig het. En an nen ting er hvor dan det blir hånd tert. Da har vi dis ku sjo nen om re la ti vis me, som at en kelte vil si at men nes ke ret tig he te ne er skapt i vest li ge land, og i Iran er det greit å be hand le kvin ne ne sånn og sånn. Det fin nes en mer so fis ti kert re la ti vis me, om at man må kjen ne kon teks ten og kul turen der kren kel se ne fore går. Vi må ikke «fundamentalisere» men nes ke ret tig he te ne. Men sam ti dig er jeg enig i universalitet, og at vi må tol ke men nes ke ret tig he te ne ut fra «ånd, ikke bok stav». Gal tung er jo mye på den lin jen, men det er man ge grå so ner. Jeg har ikke tenkt nok igjen nom det, men kvin ne un der trykking er vel for kas te lig uan sett hvor det skjer. Må ten kvin ner blir be hand let på i for ek sem pel Iran, må for døm mes, selv om bildet også der kan være ny an sert og sam mensatt. Men så ser en jo at vest li ge kref ter utnyt ter det te USA ute luk ker ikke et mu lig an grep på Iran, og da blir det haus set opp hvor dan kvin ne ne der blir un der trykt, og det blir en le gi ti me ring, som for in va sjo nene i Af gha ni stan og Irak. «Man merkt die tidsskrift for norsk psykologforening

4 Intervju Magasinet Det er ikke rik tig at når to barn kommer ut av sin mors liv skal den ene ha ar ve rett til hal ve kon ge ri ket, mens den and re ikke kom mer til å arve noe Absicht, und man ist verstimmt» (Red. anm.: Jo hann Wolf gang von Goe the i skuespil let Torquato Tasso). Ha ter Aka de mi ker ne Jeg, som er gam mel seks ti åt ter, lu rer på om psy ko lo ge ne er blitt mind re sam funns be visste enn «dengang». Hva tror du? En ga sje men tet fra 70-tal let og fram til i dag har dalt. Det er ikke sak li ge grun ner til ned gang av enga sje ment; en mil li ard mennes ker sul ter i da gens ver den, klas se forskjel le ne er sto re og vok sen de, ver den står på ran den av et øko lo gisk ragnarok om det ikke blir gjort noe ra di kalt, og det ra ser kriger i for ek sem pel Af gha ni stan og Irak. Det er sub jek ti ve og kul tu rel le grun ner til det svek ke de en ga sje men tet sna re re enn objek ti ve. Det er vel dig sjel den å se psy ko loger i et de mon stra sjons tog, som for fat te re av avis inn legg el ler som un der skri ve re av et opp rop, der det pro tes te res mot urett. Er du med i Aka de mi ker ne, som Psy kolog for en in gen er med i? Jeg ha ter Aka de mi ker ne, de har sviktet alle prin sip per, gått inn for in di vi duelle opp rykk, økt lønns dif fe ren si er ing og alt det der. Som psy ko log har jeg lyst til å være med i yr kes for enin gen min. Men jeg er også med lem i Fors ker for bun det, som har brutt med Aka de mi ker ne. Kro nik ken du skrev om det te i Tidsskrif tets ju ni ut ga ve i 2008 ble en skik ke lig skjen ne pre ken? Ja, det sy nes jeg det var all grunn til. Jeg li ker jo ikke mo ra lis me og prø ver å dem pe meg. Men vi må for stå for bin del seslin je ne mel lom fag, sam funn og po li tikk. Det er ikke det at en må for stå sam fun net på en be stemt måte. Jeg er mye mer glad i kol le ger som for ek sem pel mel der seg inn i Høy re og er ak ti ve der for di de me ner det er det bes te, enn de som mel der seg ut av sam fun net. Men nes ket er et sam funns vesen, en del av noe stør re. Hvor dan kan be visst het om men nes keret tig he ter på vir ke må ten vi psy ko lo ger ser oss rundt i vår ar beids hver dag? Hvor dan vir ker for ek sem pel fat tig dom og ar beids ledig het inn på folks psy kis ke og fy sis ke hel se? Den stør ste ut bre del sen av psy kis ke lidel ser fin ner du blant folk på ned re del av sam funns sti gen. Jeg var jo inne på det med Oslo-hel sen i sted. Jeg tror ikke det bare er en myte at klien ter i pri vat prak sis er skjevt so si alt re pre sen tert. Det te er jo pa ra doksalt, for å si det pent. Men nes ke ReT TIG He Ter Den uni ver sel le men nes ke ret tig hets erklæ rin gen ble ved tatt av FN i 1948 FNs er klæ ring om øko no mis ke, so siale og kul tu rel le ret tig he ter (ØSK) ble un der teg net i 1966 og ra ti fi sert av Nor ge i Den leg ger vekt på at men nes keret tig he te ne er ude le li ge og gjen si dig av hen gi ge De øko no mis ke ret tig he te ne om fat ter blant an net ret ten til ar beid, rett fer di ge og gode ar beids vil kår, so si al sik ker het og rett til so siale yt el ser. I til legg er ei en doms ret ten sent ral De so siale ret tig he te ne går ut på at alle men nes ker har rett til en til freds stil len de le ve stan dard, her un der til freds stil len de mat, klær, og bo lig, samt til sta dig for bed ring av sine le ve for hold. Det stil les også krav til hel se stan dard, ut dan ning, vern og bi stand til fami lien Kul tu rel le ret tig he ter kal les gjer ne mi no ri tets ret tig he ter, og gjel der blant an net å kun ne del ta i det kul tu rel le li vet og rett til å nyte godt av vi ten ska pens frem skritt I mer mo der ne men nes ke ret tig hets konven sjo ner, som bar ne kon ven sjo nen fra 1989, er de uli ke ty pe ne ret tig he ter in klu dert side om side Kil de: Am nes ty Internationals nett si der «Unn la tel ses hand lin ger» Når man snak ker om men nes ke ret tig hetsbrudd, hand ler det all tid om at det har vært gjort noe ak tivt mot and re men nes ker. Men hva med unn la tel ser kan det være brudd på men nes ke ret tig he te ne? For ek sem pel dersom man er vit ne til at noen mob bes, men ikke tar til orde mot det. Nå er du inne i mo ral fi lo so fi en. Arne Jo han Vet le sen har jeg stor re spekt for, han skrev om nær hets etikk i dok tor av hand lingen sin. Han hen vis te til Nürn berg-pro sesse ne, der folk på til ta le ben ken had de konstruert kon sen tra sjons lei rer og plan lagt dem tek nisk. De var by rå kra ter som Hannah Arendt fant var på fal len de like folk flest. De res be grun nel se «jeg fulg te bare ord re» holdt ver ken ju ri disk el ler mo ralsk. Det vik tig ste ju ri dis ke ar gu men tet fra Nürn berg er nett opp at en kan ikke sky ve seg unna et an svar ved å «bare» føl ge ord rer. By rå kra te ne møt te ikke Anne Frank sitt blikk. De satt ved sitt skri ve bord og job bet med sin lo gi stikk. Langt, langt bor ten for elen dig he ten. Det er vik tig å møte of fe rets blikk. Også i psy kisk helse vern må det være slik, til syv en de og sist er en nødt til å føl ge sin egen sam vit tig het. Men det måt te gå 50 år før psy ko log Tran øy skrev om lo bo to mi. Han var en mo dig vars ler. Men dis se unn la tel ses kren kel se ne, har det bare in di rek te med men nes ke ret tig hetsbrudd å gjø re og mer di rek te med sam vit tighe ten? Det er et vik tig spørs mål som jeg har tenkt alt for lite på. Jeg er ikke ju rist, men en har vel en plikt hvis det lig ger en ska det el ler syk mann på gata, i hvert fall har helse per so nell det. Men også nær hets etik ken kan for vren ges mye av den mo der ne journa li stik ken fo ku se rer jo på nær het, men har ofte en kor rum pert form. 1216

5 Magasinet I mar gen Pro ble ma tisk ei en doms rett Men nes ke ret tig hets er klæ rin gen nev ner rett til eien dom, hva sy nes du om det? Ju ris ten Tor stein Eck hoff skrev at det er til slø ren de at ei en doms be gre pet blir brukt både om per son lig eien dom som bolig og klær og om pro duk sjons mid ler, som det mul ti na sjo na le sel ska pet og den sto re fa brik ken. Den dis tink sjo nen er vik tig. Hva hvis man ar ver kon ser net til fa ren sin? I Det kom mu nis tis ke ma ni fest skri ver Marx at arv bør av skaf fes. Arv er en svært vik tig for de lings me ka nis me i det nor ske sam fun net. Men jeg er først og fremst imot arv av stør re pro duk sjons mid ler og sto re for mu er. Jeg øns ker ikke inn grep i den person li ge ei en doms ret ten el ler ig no re ring av af fek sjons ver di at sta ten skal kom me og fjer ne alle min ner om meg når jeg er bor te. Alle er født med sam me men nes ke verd, så det er ikke rik tig at når to barn kom mer ut av sin mors liv, så skal den ene ha ar ve rett til hal ve kon ge ri ket, mens den and re ikke kom mer til å arve noe. Men nes ke ret tig he ter hand ler jo om ret tig he ter, og rø rer slik ved rett fer dig het som jo er en vik tig ver di fra an tik ken fram til i dag. Psy ko lo ger skul le være mye mer opp tatt av rett fer dig het! Pro ble met med rett fer dig het er jo at det er et så flyk tig begrep. Fried rich En gels skrev at rett fer dig het er som et lud der: Alt kan bli brukt og misbrukt, Bush men te jo at det var rett fer dig å gå inn i Af gha ni stan. Marx skrev lite eks plisitt om rett fer dig het, men på den and re siden har ret tig he ter stått sterkt i ar bei derbe ve gel sen. Jeg ten ker på ret ten til all menn skole gang, til å stem me, til hel se, til velferds ord nin ge ne. De far ge des menneskerettighetsbevegelse i USA ble i stor grad frem met som en rett fer dig hets kamp. Kam pen for ret tig he ter har jo også vært kvin ne be ve gel sens kamp i stor grad. Men ret tig he ter har alt så et janus-an sikt. På den ene si den har det vært vern for de privi le ger te «du skal ikke leg ge deg opp i fabrikk drif ten min» men det gir også rammer rundt un der pri vi le ger te, sår ba re gruppers kamp for et ver dig liv. Små kårs folk skal ikke stå med lua i hån da, un gen min har like stor rett til å gå på sko len som barnet ditt. Men nes ke ret tig he ter hand ler om men nes kets ve og vel. Men nes ke ret tig he tene må for ank res til noe grunn leg gen de men nes ke lig. Re fe ran ser: Høst mæ ling en, N (2005). Hva er men nes ke rettig he ter? Oslo: Uni ver si tets for la get. Un der lid, K. (2007). Fli ret. Tids skrift for Norsk Psykologforening, 44, Un der lid, K. (2007) Menneskerettar og fat tigdom. Tids skrift for Norsk Psykologforening, 44, Un der lid, K (2008) Where have all the flowers gone? Tids skrift for Norsk Psykologforening, 45, GLAD: Olav Nyttingnes. Fær re vedtak om tvang En de lig ser det ut til at psy kisk helse vern har brutt tren den med øk ning i an tal let tvangsinleggelser. En et ter leng tet og god ny het, sier Olav Nyt ting nes i Rå det for psy kisk hel se. Antall ved tak om tvangs inn leg gel ser sank fra 2007 til Tren den med øk ning i an tall tvangs ved tak ser der med ut til å være brutt, men det er fort satt sto re geogra fis ke ulik he ter iføl ge SAM DA TA for psy kisk helse vern. Mens an tal let ved tak om tvun gen ob ser va sjon lig ger sta bilt, synker ved ta ke ne om tvun gent vern. Fle re men nes ker har fått hjelp, samti dig bruk te in sti tu sjo ne ne tvangs inn leggel se sjeld ne re. For skjel ler mel lom behand lings ste de ne i bruk av tvang, og det at tvangs tall kan end re seg når man jobber på and re må ter, vi ser at for hold ved hjel pen er minst like vik tig for hvor ofte in sti tu sjo nen bru ker tvangs inn leg gel se som for hold ved in di vi det. Tal le ne har fle re usik ker hets mo menter, og det er fle re om rå der som ikke har le vert god kjen te tall for sin virk som het. Blant de som har le vert er helse fore takene i Før de, Inn lan det og Bus ke rud, som ser ut til å ha la ves te bruk av tvang. Nyt ting nes hå per for skjel le ne fra områ de til om rå de kan in spi re re til å gi hjelp som er til pas set pa sien te nes øns ker og be hov. Det er mu lig å lære av om rå de ne med lave tvangs tall og om set te det te til hand ling nå, sier han. Kil de: Rå det for psy kisk hel se. Re dak sjo nen FOTO: BO MATHISEN 1217

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi

Gjen si dig het og ob ser va sjon: Om innledningsfaser i bar ne te ra pi Fag ar tik kel Bir git Svend sen Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Region sen ter for barn og un ges psy kis ke hel se (Øst og Sør) Ruth To ve rud Region sen ter for barn og un ges psy

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

Europsy grunn til gle de?

Europsy grunn til gle de? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808

Pa si ent sik ker het el ler pro fe sjons be skyt tel se? 88808 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk nings etikk og kva li ta tiv me to do lo gi

Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk nings etikk og kva li ta tiv me to do lo gi Fag ar tik kel El len Sæ ter Han sen Vest re Vi ken HF, Sy ke hu set Bus ke rud Bengt Karls son Av de ling for hel se fag, Høg sko len i Bus ke rud Den fors ken de te ra peut re flek sjo ner over forsk

Detaljer

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23

Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Innhold Innledning...15 Bakgrunnen for boken...15 Begreper og øvrige tilnærminger...20 Kort resymé av bokens innhold...23 Kapittel 1 Pedagogiske ledere og det faglige arbeidet i barnehagen...25 Pedagogiske

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

Fri vil lig het, tvang og men nes ke verd ved inn leg gel se i det psy kis ke hel se ver net: Etis ke og ju ri dis ke ut ford rin ger

Fri vil lig het, tvang og men nes ke verd ved inn leg gel se i det psy kis ke hel se ver net: Etis ke og ju ri dis ke ut ford rin ger Fag ar tik kel Hen ri et te Sin ding Aasen Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Fri vil lig het, tvang og men nes ke verd ved inn leg gel se i det psy kis ke hel se ver net: Etis ke og ju ri

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt

Selv utvik ling un der stu di et en profesjonsetisk plikt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47

INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 II. Den ma te ri el le EØS-ret ten... 47 INNHOLD I. EØS-av ta len: Nor ges in te gra sjon i EUs ind re mar ked... 15 1. Innledning...15 1.1 Formålet: integrasjon av EFTA-statene i EUs indre marked...15 1.2 EØS-av ta lens til bli vel se og før

Detaljer