Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv"

Transkript

1 Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke er kjen nel sen om at fi en den som tru er vår ek si stens er vår egen le ve må te. Tekst og foto: Lis bet Jære «Nord land slet tet 102 år gam mel ned børsre kord», «Ver den går mot sitt var mes te år si den tem pe ra tur må lin ge ne star tet», «Af rika vil tør ke vekk». Set nin ge ne er hen tet fra avis over skrif ter, men hvem øns ker å se el ler høre om øyer som syn ker i ha vet, smel tende bre er, og tru ede is bjør ner? El ler enda ver re: Tør ken i Af ri ka og sul ten de barn med opp blås te ma ger og ut hul te øyne? Vi i vår vest li ge kul tur er opp dratt til å bli voks ne pro du se ren de in di vi der, og vi pro du se rer for å kun ne kon su me re. Vi blir for talt, sær lig gjen nom re kla men, at vei en til et lyk ke lig, suk sess fylt og me nings fylt liv går gjen nom for bruk uten å ten ke på konse kven se ne. Mye vil ha mer. Det kom in gen bin den de av ta le ut av kli ma topp mø tet i Kø ben havn før jul, det end te i noe som kan lig ne en fi as ko. Kli ma fors ker ne har talt, men hvor for skjer det in gen ting? Det er da noe at psy ko lo ge ne kom mer på ba nen for å for tel le om hvil ke bar rie rer som lig ger i veien og hind rer at vi gjør noe med de fak to rene som tru er vår ek si stens. Stem nings rap port fra COP 15 La oss hop pe et halvt år til ba ke i tid, til COP 15, kli ma topp mø tet i Kø ben havn i FN-regi. I et par uker var den dan ske hoved sta den et vir var av men nes ker fra hele ver den, alle med sin agen da: Fra ak ti vis ter til jour na lis ter, po li ti ke re og lob by is ter for atom ener gi og ol je in du stri, til gla mour model ler og kli ma fors ke re. En av dem var Hel ge Dran ge, fors ker ved Bjerk nes sen teret for kli ma forsk ning. tidsskrift for norsk psykologforening

2 OM SORG: Hel ge Dran ge, fors ker ved Bjerknes sen te ret for kli ma forsk ning, i Kø ben havn un der fjor årets kli ma topp mø te. Kli ma end rin ge ne kan nok vir ke abstrak te for folk, men fort set ter kli ma gass utslip pe ne i sam me ut strek ning som i dag, kan opp var min gen bli tre og en halv til fire gra der i det te år hund ret, sa Dran ge da vi møt tes i Kø ben havn. CO 2 er en av de vik tig ste kli ma gas se ne, og inn hol det i atmo sfæ ren er i dag høye re enn det har vært på minst år. Det tar fle re hund re år før ef fek ten av CO 2 forsvin ner. Fra 2000 til 2008 økte CO 2 -ut slippe ne med 3,4 pro sent hvert år og over gikk med det kli ma pa ne lets vers te «bu si ness-asusual»-sce na rio, for tel ler Dran ge. FNs kli ma pa nel be teg ner en tem pe ratur stig ning på mer enn to gra der som far lig; for å unn gå det te må kli ma gass ut slip pe ne ned med rundt 80 pro sent in nen En dra ma tisk tem pe ra tur stig ning vil ram me sto re be folk nings grup per som må flyt te på seg som føl ge av blant an net tør ke, he te bøl ger og hav ni vå stig ning. Det te er godt nok do ku men tert, for tel ler Dran ge, som er blant bi drags yter ne til den sis te rappor ten fra FNs kli ma pa nel og blant de som des il lu sjo nert dro fra COP 15. I det te sirku set var det som om kli ma forsk nin gen kom i skyg gen; det som der imot kom klart fram, var skjev he te ne i ver den. Uli ke gruppe rin ger av u-land mot uli ke grup pe rin ger av i-land, u-lan de ne sto hardt på kra vet om pen ge over fø rin ger til klimatilpasningstiltak. Det er de som er mest sår ba re for klima for and rin ge ne. Og hvor for skal de begren se sine ut slipp, når det først og fremst er i-lan de ne som har skyl da for kli ma forand rin ge ne? Har de ikke rett til sam me utvik ling? I de sem ber skal det ar ran ge res et nytt kli ma topp mø te i FN-regi, COP 16, i Mexico. Hå pet er å få til en bin den de global avta le om re duk sjon av kli ma gass ut slipp. Grønn vask Råd hus plas sen var om gjort til «Hopenhagen live frem ti dens by» der det skul le ta Rap port om psy ko lo gi og kli ma for and rin ger Da Ja net Swim fikk et vik tig verv i The Ame ri can Psychological As so cia ti on (APA), be stem te hun seg for å tråk ke opp nye spor. I fjor pre sen ter te hun en rap port som ser på psy ko lo gi i sam men heng med kli ma for and rin ger. I ok to ber 2009 kom The Ame ri can Psychological As so cia ti on (APA) ut med rappor ten «Psych ology & Glo bal Climate Change addressing a multifaceted phenomenon and set of chal len ges». Den som le det ar bei det, var Ja net Swim, pro fes sor i psy ko lo gi ved The Penn sylva nia State Univer si ty. Nytt og vik tig Da jeg ble opp nevnt som med lem i APA Council of Representatives for 6 år si den, vil le jeg be nyt te an led nin gen til å set te søke lys på et nytt og vik tig tema i psy ko logfor en in gen, sier Swim, som har vært in teres sert i mil jø og kli ma si den hun var barn. Hun fikk be skjed om å se nær me re på hvor dan psy ko lo gi en kun ne til nær me seg det sto re spørs må let om kli ma for and rin ger, og fikk res sur ser til å opp ret te en ar beidsgrup pe. Må let var å lage en rap port som sam let forsk ning på om rå det, og kom me med an be fa lin ger til APA til te ma er det bur de fors kes mer på. Rap por ten er byg get opp rundt seks hoved spørs mål: LE DER: Ja net Swim står bak den ame ri kanske psy ko log for en in gens rap port om kli ma og psy ko lo gi. Foto: Pri vat 1 Hvor dan opp le ver og tol ker folk fa re ne for bun det med kli ma for and rin ger? 2 Hva er det med men nes ke nes at ferd som bi drar til kli ma for and rin ger, og hva er de psy ko so sia le og kon teks tuelle drivkref te ne bak at fer den? 616 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

3 les mind re og gjø res mer. Alt vel, men for man ge ble nok et håp knust og for vir rin gen ikke mind re av å opp da ge at en av spon sore ne til Hopenhagen var Coca-Cola. På rekla me pla ka ter rundt om i byen steg fram tidens by opp av en Coca-Cola-flas ke med bud ska pet: «Coca-Cola a bottle of hope». Greenwashfaktoren var stor. Også psy ko log Per Es pen Stoknes var en tur inn om Kø ben havn un der topp mø tet. Han ar bei der med sce na rio er og kli ma psyko lo gi ved Sen ter for kli ma stra te gi ved BI i Oslo, og var i Kø ben havn for å gjø re research til en bok om psy ko lo gi og kli ma forand rin ger. Kon se kven se ne av kli ma end rin ger er langt bor te i tid og rom sam men lig net med and re trus ler som for ek sem pel ter ro ris me og fi nans kri se. I mot set ning til and re fryktbil der er kli ma trus se len mer ab strakt og van ske li ge re å vi sua li se re. Vi mang ler også en klar fi en de uten for oss selv, en slags Osama Bin La den, som tru er med å an gri pe oss. Det gjør det van ske lig for folk å for hol de seg til trus se len på en kon struk tiv måte, sier Stoknes. Et pro blem med kli ma trus se len er ikke minst at fi en den er vår egen livs stil. Vi er blitt av hen gig av å kjø re bil, ta fly, vi har hus og gjer ne hyt ter ful le av alt fra vas ke ma skiner til flat skjer mer og bil li ge klær pro dusert i asia tis ke land. Det er de fi ni tivt bil li gere å kas te enn å re pa re re, og kas te, det gjør vi. I Nor ge har søp pel meng den per nordmann for dob let seg si den be gyn nel sen 90-tal let. Øns ket om å fort set te det le veset tet vi har i dag, sam ti dig som vi vet at vi ikke bur de, ska per et ube hag for psy ken. Kog ni tiv dis so nans Leon Festingers teo ri om kog ni tiv dis sonans bi drar til å for kla re hva som skjer i en pro sess der vi be gyn ner å for tren ge ube haget. Når det er mang lende sam svar mel lom kog ni sjon (tan ker, tro, fore stil lin ger) og hand ling, opp står det en dis so nans el ler et 3 Hvil ke psy ko so sia le inn virk nin ger fø rer kli ma for and rin ge ne til? 4 Hvor dan til pas ser folk seg kli ma for andrin ge ne? 5 Hvil ke psy ko so sia le bar rie rer står i veien for hand ling som kan be gren se klima end rin ge ne? 6 Hvor dan kan psy ko lo ger bi dra til å begren se kli ma for and rin ge ne? Kli ma psy ko lo ger Miljøpsykologene har vært på ba nen i man ge tiår alle rede. Tren ger vi kli ma psy kolo ger? Jeg me ner at vi både tren ger mer spesia li se ring sam ti dig som det er svært man ge felt in nen for psy ko lo gi en som kan sam arbei de og bi dra. Det te er et stort og komplekst tema som rø rer ved sel ve ro ten til vår ek si stens. Det er vik tig at alle sam funnsfa ge ne blir mer in vol vert ikke bare psy kolo gi en. Vi har mye å hen te fra hver andre, sier Swim, som nett opp har kom met hjem fra en work shop i Stock holm om te ma et der de fles te del ta ker ne var at ferds øko nomer. Hun mer ker en vok sen de inter esse for fel tet. Swim er opp tatt av den etis ke og moral ske di men sjo nen i kli ma pro ble met. Ame ri ka ner ne har mye av skyl den for pro ble met, men er ikke de som blir hardest ram met. Vil de ta an sva ret? Fore lø pig har ikke APA ved tatt an befa lin ge ne i rap por ten som en del av sin po li tikk. Swim hå per at det skal skje, da vil den få mer po li tisk tyng de. Hvor dan tror du frykt bil der av smelten de is bre er og tør ke vir ker på folk? En viss grad av frykt er nød ven dig for å få folk til å hand le, men for mye frykt fø rer til lam mel se. Fryk ten må omdan nes til håp om at det er mu lig å gjø re noe, sier Swim. Rap por ten kan las tes ned her: /08/climate-change.aspx tidsskrift for norsk psykologforening

4 un der sø kel ser ret tet mot å få folk til å være mer mil jø venn li ge i sine valg. Virk nin gen av uli ke bud skap, som mil jø, kost nads sparing og type «det te gjør na bo ene dine», er blitt tes tet ut. Det som vis te seg å ha størst ut tel ling, er bud ska pet om hva na bo ene gjor de. UPER SON LIG: Vi mang ler en klar fi en de uten for oss selv. Det gjør det van ske lig for folk å for hol de seg til kli ma trus se len på en kon struk tiv måte, sier Per Es pen Stoknes, her plas sert un der en selv rettferdig pla kat fra nor ske ol je ak tø rer. Tvi len kom mer den til tal te til gode? USA er det lan det i den vest li ge ver den der klimaskepsisen er størst i til legg til at kli maspørs må let er et lavt pri ori tert po li tisk spørsmål. Samtidig står USA ale ne for rundt en fjer de del av ver dens CO 2 -ut slipp, og top per utslippsstatistikken per inn byg ger i ver den. Noen da ger før kli ma topp mø tet i de sem ber re fe rer te New York Times til en un der sø kelse som vis te at kun 51 pro sent av ame ri kaner ne tror at ut slip pe ne av kli ma gas ser som CO 2 fø rer til global opp var ming. Det te er 20 pro sent mind re enn i 2007, og det la ves te på 20 år. Tal le ne i Eu ro pa er høye re, men også her i ferd med å dale. En av for kla rin ge ne kan være at det er blitt sådd mye tvil om tro ver dig he ten til FNs kli ma pa nel i det sis te. Det fins nok av dem som har inter esse av at vi ikke skal tro at kli ma end rin ge ne er men nes ke skap te, slik at vi kan fort set te i det godt opp tråk kede spo ret «bu si ness as usual». Et av de selska pe ne som har støt tet flest ten ke tan ker, som for ek sem pel The Competitive En terpri se In sti tu te (CEI), som job ber hardt for å øke klimaskepsisen, er Ex xon Mo bil. ube hag som enk lest kan fjer nes ved å end re kog ni sjon el ler hand ling. Pro ble met med kli ma sa ken er at det er få åpen ba re handlings mu lig he ter. Van li ge kog ni sjo ner i i klimatematikken er: «Jeg vet at å kjø re bil, byg ge hyt te el ler spi se mye kjøtt øker CO 2 - ut slip pe ne», og «mine CO 2 -ut slipp bi drar til kli ma end rin ge ne». Men det er enk lere å end re tan ker og hold nin ger enn at ferd, derfor er det lett å jus te re tan ke ne sine slik at de pas ser til hvor dan man fak tisk hand ler, sier Stoknes. Ube visst be gyn ner en å rett fer dig gjø re le ve set tet sitt ved å ten ke ting som at «klima et har jo all tid va ri ert, er det nå så sikkert som de sier, at det er men nes ke skap te kli ma end rin ger?», el ler «det er ikke noe jeg kan gjø re like vel». På et el ler an net vis fortren ges ube ha get, og en le ver vi de re i sin vest li ge bob le. Som et flokk dyr som til passer seg hva de rundt en gjør. Ikke in for ma sjon, men na bo en Man ge len på in for ma sjon har vært brukt som en for kla ring på hvor for det blir gjort så lite. Stoknes me ner der imot at det fins nok av til gjen ge lig og god in for ma sjon. Iføl ge so si al psy ko lo gisk forsk ning så er det hva and re gjør, som først og fremst påvir ker ens at ferd, og ikke så mye in for masjons kam pan jer som bun ner i tro en fra opp lys nings ti den om det ra sjo nel le mennes ket. Hand lin ge ne til folk vi ser opp til, og de som er rundt oss, er det som er utslags gi ven de, sier Stoknes. Han var på et fore drag med USAs ener gi mi nis ter Stephen Chu un der kli ma topp mø tet. Chu snak ket om hvor dan en i ste det for å sat se på å få en kelt men nes ket til å end re at ferd bur de job be med hele na bo lag for i fel lesskap få dem til å for ek sem pel sen ke strømfor bru ket og rei se mer kol lek tivt. Det te er i tråd med funn i ame ri kan ske For treng ning i Bygdaby Kari Mari Nord gaard er miljøsosiolog og pro fes sor ved Whit man col le ge. Nord gaard var tid lig ute med å stu de re hvor dan vi forhol der oss til kli ma for and rin ge ne. Spe sielt i for hold til hvor dan de fornektets og frykten un der tryk kes. Nes te år vil hun gi ut en bok som byg ger på et felt stu dium hun gjorde i ei lita bygd i Nord-Nor ge hun kal te Bygdaby, hvor hun opp holdt seg i et år. Ak ku rat det året hun be søk te byg da, var kli ma for and rin ge ne merk ba re. Det ble brukt sto re res sur ser på å lage kunst snø i ski bak ke ne, noe som gjor de at det kom færre tu ris ter. Det var ikke mu lig å fis ke på isen, for di den ikke var sterk nok. De al ler fles te men te at men nes keskap te kli ma end rin ger had de skyl den for at kli ma et den vin te ren opp før te seg så rart. Men i ste det for at det te ble en de batt og et po li tisk spørs mål med fo kus på å fin ne en 618 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

5 Reportasje Å snak ke om kli ma for and rin ger gikk ut over nor me ne for kon ver sa sjon i Bygdaby, det skap te for vir ring og utrygg het, så det var der for bed re å for tie pro ble met løs ning, så holdt folk fø lel se ne sine for seg selv, sier fors ke ren med nor ske røt ter. Hun er en av de få som fors ker på det te i USA. Skyld, red sel og hjel pe løs het var blant de fø lel se ne folk i Bygdaby sa de had de. Man ge ut tryk te am bi va len te hold nin ger, en fø lel se av å vite sam ti dig som de ikke viss te helt. Fle re sa de syn tes det var van ske lig å snak ke om det te med bar na sine, og at de var red de for fram ti da. Nord gaard fant ut at det å snak ke om kli ma for and rin ger gikk ut over nor me ne for kon ver sa sjon i sam fun net, det skap te for vir ring og utrygg het, så det var der for bed re å for tie pro ble met. Ro ten til vår ek si stens På det dy pes te rø rer mil jø pro ble mer av stor ska la, slik som kli ma for and rin ger, ved sel ve ro ten til vår ek si stens. Ved men nes kenes fø lel se av kon ti nui tet i li vet. So sio lo gen An tho ny Gid dens kal ler det te «on to lo gisk sik ker het». I det sis te har det vært mye ekstrem vær med både ned børs-, var me- og kul de re kor der. Det at væ ret har blitt så usta bilt og års ti de ne ikke len ger er de samme, ska per uro. Det er noe galt med den na tur li ge syk lu sen. Et pro blem med vår tid er at vi har mis tet noe av fø lel sen av det va ri ge og be stan di ge i li vet. Psy ko lo gen Ro bert Lif ton har skre vet mye om hva atom bom ben gjorde for vår psy ke. Den skap te en fø lel se av at ver den kun ne gå un der når som helst, sier Nord gaard, som byg ger mye av sin forskning på psy ko lo gi. Vi tren ger kon ti nui tet, det er der for vi blant an net in ves te rer enorme sum mer i å byg ge sto re bygg, og driver med slekts grans king. En av de men ne ne jeg snak ket med, holdt hån da for an øy ne ne når vi snak ket om te ma et, og sa at «folk øns ker å be skyt te seg selv litt». In for ma sjon om kli ma for andrin ger er for fer de lig for styr ren de. De tru er vår fø lel se av iden ti tet, et po si tivt syn på oss selv og hå pet om at sty res mak te ne har mu lig het til å fin ne en løs ning. Si den det po li tis ke en ga sje men tet i Norge er stort i for hold til USA, had de nok Nord gaard for ven tet at folk skul le ha et mer løs nings ori en tert syn på kli ma end ringe ne. I ste det fant hun at pro ble met med for nek tel se og apa ti var stort. Van li ge bortfor kla rin ger inn byg ger ne i Bygdaby bruk te, var at «Nor ge er et så lite land at det hjel per ikke hva vi gjør like vel», el ler at «ame ri kaner ne er mye ver re enn oss». Det vir ker som vi er han di kap pet av frykt. Jeg tror at der som det kom mer en stor tro ver dig be ve gel se som kre ver po litisk end ring, vil folk hen ge seg på. Nor ge har svært høye am bi sjo ner om å be gren se kli ma gass ut slip pe ne. Der som de kla rer å hol de må le ne, vil det sta tue re et ek sem pel. Vi tren ger gode for bil der, sier Nord gaard En kel løs ning Hvor for gjø res det så lite? Psy ko lo gen Jon Krosnick me ner at folk slut ter å ret te oppmerk som he ten mot kli ma for and rin ger når det går opp for dem at det ikke fins en enkel løs ning. Folk et ter spør de sto re gre pe ne fra myn dig he te nes side, iføl ge fors ker Mari an ne Ryg haug ved det ny opp ret te de Senter for bæ re kraf ti ge ener gi stu dier (Cen SES) ved NTNU. Hun har fors ket på hvor dan kli ma eks per te nes bud skap blir mot tatt og tol ket i uli ke grup per,. En keltper so ner sy nes det de gjør ale ne, blir for pus le te, men de fles te er vil li ge til å gjø re et kraft tak der som fle re blir med. Det kjen te ar gu men tet om at po li ti ker ne ikke kan innfø re sto re ut slipps re du se ren de til tak for di det ikke fins støt te i be folk nin gen, stem mer ikke med hen nes funn. Sig nal ef fek ten av at det ikke kom til noen av ta le i Kø ben havn, på vir ker der imot folk flests opp fat ning av kli ma end rin ge ne. For at kunn skap skal være tro ver dig, må den un der byg ges med hand ling. «Det er livs vik tig å føre en po li tikk som be va rer og styr ker res surs grunn la get. Men nes ke he tens mulig he ter til å over le ve står i fare. Men vi kan ska pe en bæ re kraf tig ut vik ling. Det kre ver hand ling NÅ!». Slik står det i Brundtlandkommisjonens rap port Vår Felles Frem tid fra Det fins nok av be vis på at kost na de ne ved å hand le i dag blir langt mind re enn kost na de ne ved å ven te. Kli ma topp mø tet i Kø ben havn var det 15. i rek ken. Det er begren set hvor man ge sli ke ver den tå ler. FELT STU DIUM: Kari Mari Nord gaard er miljøsosiolog og pro fes sor ved Whit man col le ge i USA. Hun skriver en bok om hvor dan folk fra ei lita bygd i Nord-Nor ge for hol der seg til kli ma for and rin ge ne. Foto: Pri vat tidsskrift for norsk psykologforening

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per:

Ny ISA 600. Re vi sjon. Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per: Ny ISA 600 ISA 600 Spe sielle hen syn ved re vi sjon av kon sern regn ska per er en av stan dar de ne der det har skjedd størst end rin ger i

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne

1 Hva leg ger du/dere i be gre pet den nors ke mo del len?... 34 2 Hva ser dere på som de stør ste bi dra ge ne/re sul ta te ne Innhold KA PIT TEL 1 Inter nasjonali sering og den norske modellen... 13 Brita Bungum, Ulla Forseth og Elin Kvande In ter na sjo na li se ring som bok sing og dan sing... 17 Sam ar beids for søke ne eks

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

re vi sjon av regnskapsestimater.

re vi sjon av regnskapsestimater. Utfordr inger k ny ttet til re vi sjon av regnskapsestimater Re vi sjon av es ti ma ter i regn ska pet be rø rer grunn leg gen de pro blem stil lin ger knyt tet til regn skaps rap por te rin gen og hvor

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens

Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens Del II en prak tisk vink let gjen nom gang av god regnskapsføringsskikk: Regnskapsførerens hverdag I den ne del II av ar tik ke len ser vi på re gel ver ket som re gu le rer hvor dan regn skaps fø rer

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Digital infrastruktur for museer

Digital infrastruktur for museer Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing Audun Gleinsvik, Elise Wedde og Bjørn Nagell Digital infrastruktur for museer En evaluering av Kulturrådets satsing AU DUN GLEINS

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Prosjektet som en temporær organisasjon

Prosjektet som en temporær organisasjon 18 Prosjektet som en temporær organisasjon Er ling S. An der sen er pro fes sor i pro sjekt le del se ved Han dels høy sko len BI i Oslo. Han har so si al øko no misk em bets eksa men fra Uni ver si te

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

og økte for vent nin ger

og økte for vent nin ger Del I - bærekraftsrapportering: Nye reg ulator iske k rav og økte for vent nin ger Den ne ar tik ke len er før s te del av en ar tik kel se rie i tre de ler om bærekraftsrapportering. Før s te ar tik kel

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon

forskningspolitikk Historisk perspektiv: Forskningsuniversitetet, militærforskningen Kommentarer: Statsbudsjettet og ny svensk forskningsproposisjon 4: Regionale forskningsfond omsider i startgropa 5: Til fest 6: Gjør seg lek re for stu den te ne? 7: Hva betyr universitetsrangeringer? 8: Intervju med Merle Jacob: «Mye prat og lite hand ling» 11: Kam

Detaljer

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de?

Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? MAGMA 0309 fagartikler 41 Sty re eva lue rin ger hva er det, og hvor dan bru kes de? Janicke Lilletvedt Rasmussen er førstelektor og doktorgradsstipendiat ved Handelshøyskolen BI, institutt for regnskap

Detaljer

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser.

Sammendrag. tider er fokus første og fremst rettet mot kostnadsreduksjoner og efektivisering av forretningsprosesser. 5 fagartikler MAGMA 21 OUTSOURCING I TURBULENTE TIDER HANS SOLLI-SÆTHER, postdoktor, Handelshøyskolen BI. Hans Solli-Sæther er cand. scient. fra Universitetet i Oslo og dr. oecon. fra Handelshøyskolen

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag

Skattemoral som. Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted. Sammendrag MAGMA 0213 fagartikler 65 Skattemoral som samfunnsansvar: R Skattemyndighetenes kontrollaktiviteter sett fra de autoriserte regnskapsførernes ståsted Hanne Opsahl, leder av fagteamet i NARF (Norges Autoriserte

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Europsy grunn til gle de?

Europsy grunn til gle de? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Møte med et «løvetannbarn»

Møte med et «løvetannbarn» 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» 29 33 Vi

Detaljer

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere

forskningspolitikk Holder norsk innovasjonspolitikk mål? Norges forskningsråd svarer sine kritikere 4: Ambitiøst, men usammenhængende 5: Ge ne ra sjons skif te 6: Norsk in no va sjons po li tikk? 8: Mye orga ni se ring lite po li tikk 10: Vel vil li ge re ak sjo ner på innovasjonsmeldingen 11: Ut dan

Detaljer

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet.

Vil øke kjennskapen. Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Annonsebilag til Kommunal Rapport Nyheter fra Kommunalbanken Nr. 1-2013 Nordlyskatedralen var en dris tig drøm og vi sjon. Nå er den blitt til virkelighet. Side 4 God dialog mellom administrasjon og politikere

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

hva ønsker de ansatte? F

hva ønsker de ansatte? F 32 Ledelse av samfunnsansvar (CSR) hva ønsker de ansatte? F Ca ro li ne D. Dit lev-si mon Sen er ut dan net si vil øko nom og hun har en mas ter grad in nen Ener gy and Environmental Stu dies fra USA og

Detaljer

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning

FagartiklEr teknologi EllEr personlig service: hvordan påvirkes kundenes lojalitet? sammendrag innledning MAGMA 1009 fagartikler 33 Teknologi eller personlig service: Hvordan påvirkes kundenes lojalitet? Line Lervik Olsen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, institutt for markedsføring. Hun har ansvar

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Hjelp til å vil le leve 56 57

Hjelp til å vil le leve 56 57 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer

Psy ko te ra pi med ung dom: Te ra peu tis ke og pro fe sjo nel le ut ford rin ger

Psy ko te ra pi med ung dom: Te ra peu tis ke og pro fe sjo nel le ut ford rin ger Fag ar tik kel Eli sa beth Myr stad Selv sten dig prak sis, Lil le strøm Psy ko te ra pi med ung dom: Te ra peu tis ke og pro fe sjo nel le ut ford rin ger Hvor dan kan vi gjø re vårt til bud om psy ko

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

av armlengdeprovisjon

av armlengdeprovisjon godt gjø rel se ikke er en drifts kost nad, men over skudds dis po ne ring? Får det te da igjen inn virk ning på spørs må let om man kan være del ta ker uten ei er an del? Ut fra lo vens ord lyd leg ger

Detaljer

Psy ko lo gi, sam funn og etikk

Psy ko lo gi, sam funn og etikk Fag ar tik kel ole Ja cob Mad sen Sen ter for vitenskapsteori, Uni ver si te tet i Ber gen Psy ko lo gi, sam funn og etikk 144 152 Vi an tar at sam fun net vil bli mer hu mant om bare psy ko lo ge ne in

Detaljer

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I

spe sia list opp ga ver i kli nisk psy ko lo gi. I Fag ar tik kel Jan Skjer ve Av de ling for kli nisk psy ko lo gi, Uni ver si te tet i Ber gen Sis sel Reich elt Psy ko lo gisk in sti tutt, Uni ver si te tet i Oslo Spe sia list opp ga ver i kli nisk psy

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer