Møte med et «løvetannbarn»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte med et «løvetannbarn»"

Transkript

1 Beretninger om krigsbarndom H. Hjor BAR NE HJEM: Le ben s- bornbarn i le ke rom met på Kinderheim Godt haab i Bæ rum. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Møte med et «løvetannbarn» Vi kan kal le hen ne Kari. Hun er dat ter av en tysk sol dat. Skam har fulgt hen ne hele li vet, der for vil hun være ano nym i det te in ter vju et. Med stort mot for tel ler hun om hvor dan bak grun nen be stan dig har pre get hen ne. Intervju: Hal dis Hjort Kari ble født to år før tys ker ne ka pi tu ler te. Det er lite hun vet om mo rens kon takt med den tys ke sol da ten: Hver gang man for søk te å spør re min mor om det, ble hun stum som en øs ters. Den som vel for søk te mest å få noe ut av henne, var min eld re ku si ne, Eli sa beth, som jeg voks te opp sam men med, og som jeg kal ler søs ter. Mor voks te opp i en stor søs ken flokk og var nok en slags out si der i søs ken flok ken. Jeg tror ikke hun kom så godt over ens med sin egen fa mi lie, og jeg har blitt for talt at hun var mer mis lyk ket enn de and re bar na. Hun job bet som vas ke hjelp på et sy ke hus da hun traff ham og kan skje fle re, det vet jeg ikke. Si den hun var så på kant med fami lien, had de hun kon takt med na zis ter og fikk sendt na zipro pa gan da hjem til fami lien. Det var ikke sær lig pent gjort. Fami lien var om si der gjeldfri etter en kon kurs, og had de fått gjen erob ret hu set de måt te flyt te fra. De var utro lig red de for av vik, så de ble ra sen de på min mor, forståe lig nok. Fra Le ben sborn til mor mors hus Hun had de ikke mann og barn el lers? Nei. Mor bod de på hy bel, og had de dår li ge job ber. Da hun ble gra vid, reis te hun til Øst lan det, og jeg tror jeg er født i Hal den. Jeg vet fak tisk ikke. Det jeg vet, er at hun ikke kun ne ta vare på meg. Hun var ikke i stand til det. Hun had de knapt inntek ter det hele tatt. Det som skjed de, var at jeg kom på et sånt Le ben sborn-hjem her i Nor ge, vel dig tid lig. Jeg vet ikke hvor det var, jeg har ald ri fått det ut av noen i familien. Hus ker du noe fra den ti den? In gen ting. Men det var min mor mor som sa at «blod er tyk ke re enn vann, bar net skal ikke lide». Det er sånn jeg har fått fortalt det, litt suk ker søtt, et ter på. Mor mor tidsskrift for norsk psykologforening

2 H. Hjort: Møte med et «løvetannbarn» Beretninger om krigsbarndom OR GA NI SERT: Hur dal Verk fun ger te som Le ben sborn-hjem un der kri gen. Le ben sborn (tysk for «livs kil de») var en na zis tisk vel ferds or ga ni sa sjon for ugif te mød re som had de barn med tys ke sol da ter. Hen sik ten var å ta vare på ari ske barn, som in ter vju ob jek tet Kari. Foto: Nor ges Hjem me front mu se um Jeg hus ker det bar ne hjem met som gan ske en somt, sier hun. Jeg fant en krok langt nedi en hage bak noen brin ge bær bus ker. Men el lers har jeg ikke man ge min ner. Det jeg hus ker er at jeg be gyn te på sko len da jeg bod de på bar nehjem met. På vei en til sko len ble jeg stå ende og se på en fab rikk som ble byg get. Jeg kom meg nes ten ald ri på sko len. Så ble vel det opp da get, da. Den ene tan ten, Es ter, måt te bli inn lagt for å få be hand ling for psy ko se. Da hun ble bed re, flyt tet Kari hjem igjen til sin bes temor, to tan ter som ha tet hver andre, og kusi nen. Den and re tan ten het Sig ne og hun var «the breadwinner». Hun fikk etter hvert en gan ske høy stil ling i en be drift, så hun var flink, og dyk tig. Men Es ter, som var hjemme væ ren de, had de mest med meg å gjø re. Hun var vel dig his sig, og det var van ske lig. Det var stor nød etter kri gen, jeg var «a pain in the ass», og jeg var ikke noe snill. Det ble man ge kon fron ta sjo ner mel lom tan te Es ter og meg. Hun sto ofte klar ved inn gangs parvar enke og bod de sam men med to ugif te døt re og en ugift sønn som var litt al ko ho lisert, pluss ku si nen min, som var blitt foreld re løs. Jeg ble sendt av går de med tog til mor mors fa mi lie i Trond heim; da var jeg ca. tre år gam mel. Da kun ne jeg visst ikke snak ke, el ler jeg kun ne an ta ge lig vis snak ke litt tysk, og had de lite ord for råd. Jeg var nok ikke noe spe sielt lyk ke lig barn. De har se ne re for talt at jeg blant an net slo ho det i veg gen. Man har jo hørt at noen av Le ben sbornbar na had de sli ke sym pto mer. Jeg vet ikke, men jeg ble for talt at jeg var van ske lig å for stå seg på. Jeg kom jo med tog, og der fami lien bod de, kun ne vi høre to ge ne når de fløy tet. Da stiv net jeg og fikk pa nikk, så det går an å ten ke seg at jeg var for fer de lig redd på den tog tu ren. Jeg vet ikke om noen fulg te meg. Red se len for tog fløy ter kan jeg fak tisk hus ke. Fa mi lie med kon flik ter Fra Kari var fem til sju år, bod de hun på bar ne hjem og var noe hjem me i hel ge ne. ti et til hu set, slo meg ned i gan gen og kjeftet og brøl te, hvis jeg had de jeg glemt el ler mis tet noe. Men bes te mo ren din da, grep ikke hun inn? Hun var for gam mel og for sli ten, stakkar. Men ku si nen min fikk også kjeft og bråk av den usta bi le tan te Es ter. Etter hvert reis te tan te Es ter sin vei til Eng land, hun vil le ikke ha noe mer med oss å gjø re. Tan te Sig ne fikk tu ber ku lo se og ble vel dig syk. Ku si nen min for lo vet seg for test mu lig for å kom me seg ut av fami lien. Da ble jeg vel dig an svars full. Jeg ikke så vel dig gam mel, men alt så snill. Noen måt te jo hol de hus holdnin gen i gang, og jeg var glad i bes te mor i det min ste. Det gikk på sett og vis. «Tys ker un gen» Kari fikk tid lig vite at hun had de tysk far, og de voks ne lot hen ne for stå at ver ken mo ren el ler fa ren hen nes var noe å være stolt over. Skam men over det fikk hun tid lig kjen ne: Det var da tyskerungebegrepet kom inn. Jeg ble for talt at min mor var udu ge lig 30 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

3 Beretninger om krigsbarndom H. Hjort: Møte med et «løvetannbarn» og min far en kri ger. Jeg fikk ofte høre at «ep let fal ler ikke langt fra stam men», sær lig der som de opp fat tet meg som van ske lig, noe jeg ofte også var. Til sy ne la ten de enk le si tua sjo ner kun ne ska pe vans ke lig he ter: Jeg kan hus ke at man ved for skjel lige an led nin ger skul le vise dåps at test, for eksem pel når vi skul le ta pir quet-prø ve, Det var kul umu lig for meg å gjø re det, jeg var liv redd og fant på all ver dens ting for å slippe. An ta ge lig viss te alle læ rer ne hva det hand let om, men det ble mas se mel din ger i ka rak ter bo ka og Lite Godt i opp før sel. Tenk hvis det had de vært en bra psy kolog, hel se søs ter el ler læ rer som had de skjønt det du gjor de: «Selv føl ge lig vil ikke hun vise fød sels at tes ten sin», og fun net en måte å ordne det på? Ja, men det var en red sels full situa sjon, alle dis se løg ne ne jeg måt te kom me med... Av og til kom mo ren på be søk til Kari og fami lien. Hun har hørt man ge his to ri er om hvor dan mo ren ble her jet med av de to tan te ne. Bes te mor tor de ikke gjø re noen ting. Så løp min mor grå ten de ut av hu set, det var til ti der tem me lig storm fullt, og jeg lærte tid lig å for ak te hen ne og skam me meg. De sis te åre ne hun lev de, fikk jeg en slags for so ning med hen ne. Jeg be søk te hen ne, men det var slit somt hun var svært bit ter. Mor var en ugrei rea li tet som in gen var glad i ikke en gang jeg. Fa mi lie hem me lig he ter Jeg had de en vel dig god sko le venn in ne, Tora, som jeg ble kjent med da jeg var tolv år, og som jeg frem de les be trak ter seg en av mine nær mes te ven ner, for tel ler Kari. Det som var så spe sielt med meg på sko len og som har for fulgt meg gjen nom stu di et og helt inn i stø vets år, var at jeg klar te ikke å sva re for meg når jeg ble spurt i ti me ne. Tora var for tvi let og satt og vred seg for di hun viss te at jeg kun ne lek se ne. Men når læ rer ne spur te meg, ble jeg helt stum. Det som skjer, er at jeg på en måte får pa nikk. Hvor dan klar te du deg på sko len da? Jeg fikk ka rak te rer der etter og skul ket for fer de lig mye. På sko len var det om å gjøre for meg at in gen skul le vite sann he ten om meg. In gen av ele vene viss te om det te med mor og far, og jeg tror fak tisk den dag i dag at man ge ikke vet det. Det var ikke bare Ka ris egent li ge iden titet som skul le skju les. Tan te Es ters al vor li ge psy kis ke pro ble mer fikk lil le Kari lide for. Våk ne na boer prøv de å hjel pe, men ble kon tant av vist: Tan te Es ter ban ket meg noe skrek kelig, og det var hyl og skrik og sånn. Vi had de noen na boer som bod de to tre hus bor tenfor. Ved fle re an led nin ger duk ket de opp, ring te på hos oss og sa: «Ikke plag den ungen.» Det var alt så and re som bryd de seg. Men jeg bare blås te av det, svar te igjen og ble vel dig frekk skjøn ner du? Jeg gjem te jo all skam og elen dig het i en til sy ne la ten de glatt fa sa de. Men jeg var vel dig hel dig med at i den ga ten vi bod de, var jeg ald ri ut støtt av de and re bar na el ler de res for eldre. Jeg had de vel dig gode ven ner, og ble in vi tert hjem der og sånn. Det jeg fikk av elen dighet utro lig tid lig, kom fra den ne uut hol deli ge skam men, sånn arv jeg fikk fra hu set. Gode min ner Kari vil gjer ne få fram det gode ved tan tene: I dåps at tes ten min sto nav net til min far og «Tysk sol dat». Tan te Sig ne kon tak tet pres te kon to ret i Hal den og ba dem fjer ne den ne be teg nel sen, og at tes ten ble kor rigert. Det var vel dig rø ren de at hun sør get for at jeg ikke skul le be las tes med det te. Hun har også gode min ner om tan te Ester: Når vi had de vært ute og lekt om vinte ren el ler gått på skøy ter, kun ne vi kom me hjem til en kopp ry ken de varm ka kao og ny bak te bol ler. Slik var hun jo også. Det hø res kan skje ikke sånn ut men det var også mye kos. El lers had de jeg ikke overlevd. Men hun var så pres set i sitt eget liv. Jeg tror jeg red det meg ved å på en måte vir ke til sy ne la ten de frykt løs. «In genting går inn på meg», ikke sant? Jeg var «I vok sen al der hender det at jeg kan synes synd på det bar net som var meg. Når jeg er dødsdeprimert så er det vel en trist het over meg som lig ger der» kjem pe de pri mert, men det kom litt sei nere. Da ble det mye psy kis ke pro ble mer som jeg har stre vet med etter hvert som jeg voks te til. Da kom ting dei sen de inn over meg. An svar og en som het Opp gjen nom åre ne har Kari vært pla get med de pre sjon og selv mords tan ker. Von de opp le vel ser kun ne hun ikke snak ke om. Jeg fant jeg ut at jeg skul le være tøff, jeg dreit i sko len og blablabla. Samtidig var jeg fan tas tisk flink hjem me og tok for fer delig mye an svar. Du var parentifisert, som det he ter. Gud vet hva jeg var. Men det var bare meg som kun ne ta det an sva ret, sær lig da tan te Sig ne ble skik ke lig syk. Da måt te både ku si nen min og jeg gå og hand le, og hvis vi kjøp te gale ting, måt te vi gå og byt te dem. Hun ble mye mer bit ter enn meg på den der her sin gen. Vi opp lev de ting vel dig for skjel lig. Hun kun ne sit te og grå te da hun var 52 år for di hun som ung dom måt te bytte mat va rer som min tan te ikke god tok. Jeg kun ne ikke fin ne på å grå te over det. Jeg har gått i te ra pi i man ge år, for tel ler Kari. Fle re av te ra peu te ne har sagt: «Du må jo ha blitt vel dig sint på dis se tan te ne.» Jeg har all tid endt opp med å for sva re dem, for di jeg sy nes at de har hatt et hardt liv. Jeg var ikke den enk leste å for hol de seg til heller. Nei men om jeg var. Men er du ikke litt streng med deg selv? Det er grun ner til at et barn ikke er «en kelt» å for hol de seg til. Det jeg skal for tel le nå, er helt pa te tisk alt så jeg had de en vel dig god barn domsvenn in ne som het Be rit. Hun bod de på and re si den av vei en oppe i en hage, og jeg var mye hjem me hos dem. Jeg hus ker ikke hvor gam mel jeg var, men jeg gikk av og til opp dit om kvel den og nat ten. Jeg sat te meg uten for og fan ta ser te om at jeg var bar net de res. Det er man ge som har hatt det sånn. Du må ikke kal le det pa te tisk. Det hand let om en ko los sal en som het, jeg ser det nå. Let te etter fa ren Har du in ter es sert deg for det te med barn av tys ke re? Jeg har jo det. I 1976 var det mye skrive ri er om Le ben sborn i avi se ne. Da gikk jeg inn i en av mine evig lan ge de pre sjo ner. Jeg tidsskrift for norsk psykologforening

4 H. Hjort: Møte med et «løvetannbarn» Beretninger om krigsbarndom KLI SJÉ: Blond norsk mor i na sjo nal drakt og tysk far i uni form; slik var na zis mens bil de av ide al fa mi li en. Kari opp lev de me dal jens baksi de og voks te i rea li te ten opp uten både mor og far. Bil de: Nor ges Hjem me front mu se um strev de i stu diene på uni ver si te tet. Jeg skar meg opp og skrev dikt med mitt eget blod. En gang skrev jeg et ano nymt inn legg i Dag bla det som jeg sig ner te med «Kri gen i våre hjer ter». Det var et bit tert-iro nisk innlegg. En per son i Riks ar ki vet fan get det opp og be svar te det, med opp ford ring om å ta kon takt. Det gjor de jeg. Han vil le hjel pe meg med å fin ne ut mer om fa ren min. Jeg le ver te fra meg de opp lys nin ge ne jeg hadde. Jeg had de min fars navn og min mors vita, men viss te ikke hvil ket Le ben sbornhjem jeg had de vært på. Alt stop pet egentlig der. Kari tror fa ren døde før hun ble født, siden mo ren for tal te hen ne at han døde under krigs hand lin ger. Han i Riks ar ki vet opp ford ret meg til å prø ve å fin ne ut av den tys ke slek ten min, men det ga jeg opp nok så fort. Man ge år Sy nes synd på bar net i meg Har du vært opp tatt av det som Kjers ti Erics son har job bet med? Hun har jo del tatt i et stort forsk nings pro sjekt om barn av tyset ter på var jeg og sam boe ren min i Hamburg, som far kom fra. Da let te jeg etter nav net hans i te le fon ka ta lo gen. Det var side opp og side ned med folk som had de sam me navn, så jeg ga opp vi de re for søk. Jeg har lest man ge his to ri er om hvor sterkt det er å møte sin far og tra la la, men ær lig talt: Jeg er hund re pro sent sik ker på at dette ikke var en kjær lig hets his to rie. Man kan ikke en gang unn skyl de det med det. Det er bare trist. Sår bar og knall hard Kari har hatt de pre sjons pe ri oder som hun føl te nes ten tok knek ken på hen ne. På grunn fag i psy ko lo gi fikk hun et sam menbrudd un der eks amen, og la seg svært motvil lig inn på en sen ge post. Jeg var jo hel sikes sui cidal, og var inn lagt tem me lig len ge. Så gikk jeg over til å bli dag pa si ent i lang tid. Jeg var midt oppi ko los sa le og ved varen de de pre sjo ner. Jeg var ald ri psy ko tisk, men det var som om jeg ikke vå get el ler orket å være meg selv. I den ne peri oden jobbet jeg i psy kisk helse vern, job bet om nat ta og stu der te om da gen. Gan ske slit somt. Men føl te du at noe av inn hol det i depre sjo nen had de med Ja, ja. Hvis jeg skal set te ord på det, tror jeg det hand let om en ko los sal selv forakt. Det med å ikke kla re å stå frem. Jeg tror det må hen ge sam men med min bakgrunn. Men jeg kal ler meg for et sånt lø vetann barn jeg da, en som kla rer seg på tross av all mot gan gen. Jeg had de et tem pe rament som på en måte også hjalp meg. Ten ker du på at du kun ne bli sint? Ja, jeg lot meg ikke knek ke. Det vil si, i pe rio der gjor de jeg jo det, men det er nærmest døds for akt, det te at jeg rei ser meg igjen og igjen. Men det kun ne gått skik ke lig galt. Jeg had de vel dig man ge mør ke si der. Først på re al sko len, så gym na set og der etter i stu die ti den. Mas se, mas se skul king, mas se drik king, mas se dys fo ri blan det med en full sten dig gi-faen-hold ning. Jeg var sårbar og knall hard sam ti dig. Frem de les kan jæv lig klæsj mel lom gammal og ny dritt nes ten marg stje le meg. Men ikke så sterkt som før. Had de du al vor li ge suicidalforsøk? Ja, jeg har hatt et par. Det er len ge siden. Som stu dent had de Kari pro ble mer med å få fer dig eks amens opp ga ver, men støt te fra ven ner og sam boer fikk hen ne igjen nom. En stu die venn in ne plas ser te seg i so fa en min, hun satt der og job bet med sine egne ting og flyt tet seg ikke en me ter, mens jeg skrev. Det had de vært umu lig for meg å kla re det el lers. Sam boeren min pres set meg også. Da løp jeg etter han med kniv. Jeg had de ikke tenkt å stik ke, men jeg fikk sånn pa nikk. Sam boe ren min har stått meg nær. Han har tålt mye. 32 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g

5 Beretninger om krigsbarndom H. Hjort: Møte med et «løvetannbarn» ke re og har et inn legg om det i det te num meret av Tids skrif tet. Jeg har jo und ret meg hele ti den på hvem jeg var som barn. I vok sen al der hender det at jeg kan sy nes synd på det bar net som var meg. Men det er på en måte så fjernt. Skjøn ner du det? Jeg tror det har skjedd en type split tel se i meg som var godt hjul pet av selv for ak ten. Når jeg er dødsdeprimert det er len ge si den jeg har vært det nå så er det vel en trist het over meg som lig ger der, som jeg ikke rik tig or ker å kjen ne på. Bo ken Krigs barn i freds tid av Kjers ti Erics son og Eva Si mon sen har jeg selv følge lig lest. Så det er ikke sånn at du har lik som veg ret deg mot slik lit te ra tur? På in gen måte. I bo ken står det om taus het og tabu, det har jo jeg vir ke lig vært ut satt for. Jeg kan ikke si, Hal dis, at jeg ikke vet hvem jeg er. Det tror jeg at jeg vet. Men sam ti dig vet jeg ikke hvem jeg har vært. Det har jo vært snakk om er stat ning? Jeg har fått aka de misk ut dan ning, jeg kla rer meg, jeg. Jeg har hatt mye ner ver, men om det har med å gjø re at jeg er tysker un ge, har vokst opp i en gan ske skrul le te fa mi lie el ler en pen blan ding jeg tror det sis te. Jeg fler rer ut og får sagt fra. Slik tror jeg at jeg var som li ten også. Selv om tan ten slo meg halvt i hjel, kan jeg ikke hus ke at det slo meg ut. Jeg me ner fak tisk at de var glad i meg. Det hø res kan skje helt sinns sykt ut, men selv om tan te Es ter slo så blo det skvatt, så var hun der. Tan te Sig ne ble jo mer glad i meg etter hvert. Men da jeg var yng re, oppsto det von de si tua sjo ner hvor de tru et med at jeg bur de flyt te på bar ne hjem igjen. I perio der sto det en pak ket kof fert i gan gen. Når jeg for tal te om det te til te ra peu te ne, ble de rys tet, men jeg for søk te all tid å forsva re dem: «Husk at de had de det helt jævlig.» Det er kan skje hen syns fullt av deg, men sam ti dig bur de du se med god het på det barnet du var. Har du klart å lære det gjen nom te ra pi ene dine? Neeei Skal du se et lite bil de av meg? Du ser, det er ikke ak ku rat et mun tert barn. Da var jeg vel på bar ne hjem, ten ker jeg. Du som er psy ko log hvor dan vil du ka rak te ri se re det bil det der? Inn ad vendt En søt li ten jen te som ikke har helt til lit til ver den. Du er litt mis tro isk Jeg tror fak tisk det er et av de få bil dene jeg har av meg selv. Jeg ha ter å bli fo togra fert. Du or ker ikke å fin nes! Er det tå pelig sagt? Jeg kan si fra, på job ben og sånn, jeg er tem me lig mar kert. Så jeg fin nes jo, men li ker ikke å få det be kref tet. Her og nå Men du har ikke vært i en te ra pi grup pe hvor du har opp levd støt te og å bli tatt hånd om lik som, mer emo sjo nelt? Å nei, gud! Jeg slår jeg hvis noen bryr seg. Vil le blitt ag gres siv! Legg vekk det bildet, nå. Fikk du klem mer og sånn? Lik te du det som barn? Nja tan te Sig ne var en klem mer. Etter hvert fikk jeg hund, og der tror jeg at jeg tok ut vel dig mye. Det var i peri oden da jeg var vir ke lig en som. Da var hun den der. Den mer ket min de pre sjon, og kom og la snu ten inn til meg. Jeg opp lev de det som ube tin get kjær lig het. Men jeg tror at jeg had de mislikt å være i en slik grup pe. An ta ke lig vis had de jeg blitt redd, el ler et el ler an net had de blitt ak ti vert som jeg ikke øns ker å få ak ti vert. Kan skje et savn. Det had de ikke vært noe ål reit. Du sier «ta vare på det ind re bar net», og kan skje du har rett i det. Men jeg vet da faen da. Unn skyld at jeg sit ter og ban ner. I dag ten ker jeg at det er vik ti ge re å være her og nå, sier Kari. Kan skje det jeg hå per at det te in tervju et ikke rip per opp i noe. Neeei da, jeg snak ker mas se. En venn av meg som kjen ner den bar nesol da ten som det var pro gram om på tv, mener han er gan ske sunn psy kisk. Gan ske glad. Han skrev jo en bok om de gru som me opp le vel se ne sine, og job bet seg kan skje derved gjen nom det. Men han har nok hatt snille for eldre og hatt trygg het der. El ler en vel dig evne til å over le ve. Og at han har blitt hjul pet. Han sa jo i det program met at han måt te skri ve om det, måt te for tel le. Han do pet seg i bar ne sol dat-perioden, steng te alt inne. Hvis han skul le få det bed re, måt te han gjen nom det for å bli fer dig med det, ikke druk ne i det. Tenk te jeg skul le kjø pe den bo ken, for det gjor de vel dig inn trykk på meg. Hvor dan kan noen over le ve noe så bru talt og bes ti alsk og bli så skik ke li ge og var me og flot te men nes ker, mens and re vil le gått helt i veg gen? Det er man ge teo rier om dis se over le verne, dis se «lø ve tann bar na». Ali ce Mil lers teo ri var jo at de had de hatt noen i barn dom men et el ler an net «vit ne». Det be høv de ikke nød ven dig vis være en som kun ne gri pe inn, men at bar net føl te seg sett. Ja, det tror jeg min bes te mor gjor de. De and re så meg også glimt vis. Det vers te for meg var skam men. Den sli ter jeg med enda. Og taus he ten. Og jeg skul le ikke la meg knek ke. Men jeg lot meg knek ke hele ti den, sær lig når det gjaldt aka de mis ke presta sjo ner, ler Kari. Og du reis te deg hele ti den. Ja, det kan du for så vidt si. Det tror jeg er den sta he ten som ble brukt mot meg da jeg var li ten. Jeg fikk sta dig høre at min mor ikke var så be ga vet! «The rose» Tone Wet le sen, som jeg lag de bok sam men med, in ter vju et et «tys ker barn» der, som sto fram i sitt lo kal mil jø. Det hjalp hen ne sterkt. Du vil le sik kert få vel dig mye sym pa ti. Jeg vet ikke om jeg vil ha sym pa ti, Hal dis, jeg tror ikke jeg kan bære en sym pati, hvis du skjøn ner hva jeg me ner. Når noen hol der tale for meg, tå ler jeg det ikke. Kriser har jeg kan skje tatt dår li ge re enn and re på grunn av at jeg har vært shaky i bånn. Men jeg vil jo også ten ke at jeg har klart meg, da. Det er nok vik ti ge re for meg enn å for tel le at ut gangs punk tet var så sørg modig, så stusselig! Det er jo også en trend i ti den at man skal se mer på resiliens, over le vel se og res surser. Du har jo hatt det oppå, el ler på tvers av, det van ske li ge ut gangs punk tet. Ja. Men det er to vik ti ge ting å si til slutt: Det ene er at det frust re rer meg at jeg ikke vet hvem jeg var! At jeg ikke fant min opp rin nel se. Det and re er at jeg er et ri melig men nes ke å være venn til. Og at jeg kan være en god te ra peut. Du kjen ner den sangen til Bet te Mid ler, «The rose» at un der snø en er det en rose. tidsskrift for norsk psykologforening

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om?

De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? [start kap] De mo kra tisk med bor ger skap hva hand ler boka om? Kjell Lars Ber ge og Ja nic ke Hel dal Stray De mo kra tisk med bor ger skap i sko len? De mo kra ti er van ske lig, selv for et gjen nom

Detaljer

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden.

LIVSSTIL. Kamillepuls. Villa Fredbo: Line Evensen har en oase av et ba de væ rel se i sitt hjem Villa Fredbo på Nesodden. LIVSSTIL HVEM: Line Evensen BOR: I en sveit ser vil la fra 1875 på Nesodden utenfor Oslo. FAMILIE: De tre bar na Agaton Sofus (7), Oliam Cornelius (10) og Emil (26), kjæ res ten Bosse og hans to barn,

Detaljer

Man dals ord fø re rens for ord

Man dals ord fø re rens for ord Man dals ord fø re rens for ord Man dal blir ofte om talt som den lil le byen med de sto re kunst ner ne. Noen av de kunst ner ne vi ten ker på, er nett opp de fem kunst ner ne som blir om talt i den ne

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie.

Talsmann. QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen. Geir Strand hjalp Sigrids familie. UTGITT AV NORSK JOURNALISTLAG 14 2012 21. SEPTEMBER 96. ÅRGANG B-blad Talsmann Geir Strand hjalp Sigrids familie. FOTO: martin huseby jensen Side 6-10 QUICK: Dagbladet betalte PROFIL: Tonje Sagstuen Geir

Detaljer

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK

FOR ORD TIL SIV FØRDES BOK AV PROFESSOR DR. MED. PER FUGELLI I Ot ta wa-char te ret om hel se frem men de ar beid he ter det: «Health is created and lived by peop le with in the set tings of their everyday life; where they learn,

Detaljer

Da ver den ras te sam men

Da ver den ras te sam men 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Da ver den ras te sam men 21 25 På min ni års dag ble far tatt av na zis te ne som gis sel for min bror. Med ham for svant den tryg ge vok sen ver de nen. Mor lev

Detaljer

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER

PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER 32 PRISSTRATEGIER HOS NORSKE BEDRIFTER RAGN HILD SIL KO SET før s te ama nu en sis dr.oecon, In sti tutt for mar keds fø ring, Han dels høy sko len BI PRIS OG BESLUTNINGER I BEDRIFTER Pris har til dels

Detaljer

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der

Trom sø/stav an ger/oslo, ja nu ar 2012 Nils As bjørn Eng stad Ast rid Lær dal Frø seth Bård Tøn der Forord Det er i år 100 år si den Den nor ske Dom mer for en ing ble stif tet. Stif tel sen fant sted 4. mai 1912 på et møte der det del tok 24 domme re. De nær me re om sten dig he ter om kring stif tel

Detaljer

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan?

Oppfattet servicekvalitet. Oppfattet service. Forventet service. Organisasjonsimage. Teknisk kvalitet (Hva?) Funksjonell kvalitet (Hvordan? lingen i kjøper selger-relasjonen oppleves. Denne delen av kvaliteten er knyttet til prosessen og samhandlingen, og illustrerer hvordan verdiene blir fremstilt i samhandlingen og møtet mellom kundene og

Detaljer

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger?

Mot kref te nes sis te kram pe trek nin ger? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

www.handball.no Spil le reg ler

www.handball.no Spil le reg ler www.handball.no Spil le reg ler Ut ga ve: 1. juli 2010 Copyright NHF 2010 Innholdsfortegnelse FOR ORD 3 Re gel 1 Spil le ba nen 4 Re gel 2 Spil le ti den, slutt sig na let og ti me out 9 Re gel 3 Bal len

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy.

skri ve for ord. Han ga en ut før lig skrift lig be grun nel se for dette. Den ne be grun nel sen gjen gir vi her et ter av ta le med Tran øy. FOR LA GETS FOR ORD Den dan ske bo ken Jæ ger ble møtt med krav om for bud da den ut kom for et par må ne der si den. Det dan ske for sva ret men te de ler av bo ken var ska de lig for dan ske sol da ter

Detaljer

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur

SuK sess Kri te ri er for. Læ rings KuL tur faglige perspektiver MAGMA 0310 fagartikler 63 SuK sess Kri te ri er for etab Le ring av en sterk Læ rings KuL tur Cathrine Filstad er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har forsket, publisert

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern

Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Fra prak sis Når den blin de skal lede den døve tol ke bruk i psy kisk helse vern Bruk av tolk er en pro blem stil ling som de fles te psy ko lo ger i kli nisk prak sis har blitt el ler kom mer til å bli

Detaljer

Le del se i teo ri og prak sis er et stort og sam men satt fag felt der norske og nordiske forskere har gjort seg stadig mer bemerket både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig er lederlønn, lederutvikling,

Detaljer

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23

Bokens oppbygning...12. Hvordan og hvorfor ble førskolelærerutdanningen som den ble?...23 Innhold Introduksjon...11 Bokens oppbygning...12 Kapittel 1 Profesjonsutdanning en reise...15 En reise...15 Profesjonsutdanning...16 Begynnelse og slutt på reisen?...17 Før sko le læ rer ut dan ne ren...18

Detaljer

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25

Innhold. Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17. Kapittel 2 Psy ko lo gisk ald ring... 25 Innhold Kapittel 1 Bio lo gisk ald ring... 17 Av Olav Slet vold og Ha rald A. Ny gaard Le ve al der... 17 Ge ne relt om teo ri er for ald ring... 17 Ald rings teo ri er... 18 Livs l pet som per spek tiv

Detaljer

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt

Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt Te la våg: Øye blik ket som ald ri tar slutt 87 92 Trygg he ten kun ne ald ri bli som før hos bar na som opp lev de tys ker nes straf fe ak sjon i Te la våg 1942. Som voks ne har de et spe sielt hjer te

Detaljer

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...

Innhold. Del I Selbukollektivets historie sett fra leders perspektiv Fakta Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?... Innhold Fakta...15 Men nes ket bak ru sen ser vi hen ne og ham?...17 Inger Granby Unge rusmiddelavhengige bærere av en sammensatt problematikk...17 Rus re for men av 2004 et skritt fram el ler to til ba

Detaljer

Tema for be ret nin ger med for be hold

Tema for be ret nin ger med for be hold Rev isjon sberetninger noen er fa rin ger Den ne ar tik ke len tar for seg er fa rin ger med bruk av re vi sjons be ret nin ger fra års opp gjø ret 2010 i egen prak sis og gjen nom les ning av re vi sjons

Detaljer

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le

Ut ford rin ger sett fra nord Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le Innhold Ut ford rin ger sett fra nord... 15 Eli sa beth An gell, Svein ung Ei ke land og Per Sel le D en nye nord om r å de p o li t ik ken... 18 Stat lig sat sing før og nå... 20 De sentrale arenaene...

Detaljer

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865 860 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 860 865 In ter vju Møte med en helt På fe rie med Zimbardo Han er man nen bak The Stan ford Pri son Experiment og best sel ge ren

Detaljer

Lat te ren får brå stopp

Lat te ren får brå stopp In ter vju Psy ko log Nor ge rundt Hvem er den ne ka ren? 44 47 Svein Øver land gir av seg selv, på sce nen og i te ra pi rom met. Han le ver dag lig i spen net mel lom å for mid le psy ko lo gi til ung

Detaljer

PO SI TIVT LE DER SKAP

PO SI TIVT LE DER SKAP 22 PO SI TIVT LE DER SKAP Jak ten på de po si ti ve kref te ne JON-ARILD JO HAN NES SEN har doktorgrad i systemteori fra Universitetet i Stockholm. Han har vært professor på Handelshøyskolen BI, og rektor

Detaljer

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009

Svar oss på dette! Før stor tings val get 2009 Re por ta sje Før stor tings val get 2009 Svar oss på dette! For ri ge må ned ble par ti le der ne ut ford ret på hva de men te om psy kisk hel se i sko le ne, rus og pa pir lø se mi gran ter. I den ne

Detaljer

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE

Inn led ning. In ge bjørg Hage 4 INGEBJØRG HAGE Inn led ning In ge bjørg Hage Be no ni vedblev å indrede hu set og naus tet, nu pa nel te og mal te han sit hjem som and re stormænd og folk som så hans stue fra sjø en de sa: Der lig ger ho ved byg ningen

Detaljer

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te

Vir vel vin den fra Vika. Di vi sjons di rek tør Arne Hol te In ter vju FOTO: Marie Lind Di vi sjons di rek tør Arne Hol te Vir vel vin den fra Vika 329 333 Han er en ekte Oslo-gutt, men som psy ko lo gi pro fes sor og helseaktør har han satt spor over hele lan

Detaljer

Kan du Løveloven...?

Kan du Løveloven...? yvind Skeie Intro # 4 Kan du Løveloven...? 7 7 sbørn rntsen œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ # Kan S du du lø ve lo en som pla œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ven? ges? Jeg et skal 7 være ik ke meg! bra! Œ Og l gi le œ œ œ œ plass

Detaljer

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784

Ak tiv døds hjelp en sis te ut vei 782 784 De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning til hel se po li

Detaljer

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36

Oppmerksomhet... 26 Emosjon og emosjonsregulering... 28 Relasjonen mellom emosjonsregulering og oppmerksomhet 36 Innhold Kapittel 1 Innledning.............................................................. 15 Karl Ja cob sen og Bir git Svend sen Kapittel 2 Kunnskap om oppmerksomhet og emosjonsregulering 25 Karl Jacobsen

Detaljer

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut

F r i l u f t s l. å r i v e t s. Den ret te. vei en ut 2 0 1 5 F r i l u f t s l å r i v e t s Den ret te vei en ut 56 Villmarksliv April 2015 Etter 20 år på kjø ret byt tet Jan Schøyen (47) ut amfetamin, piller og al ko hol med na tu ren. Nå tar han andre

Detaljer

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort

Fat tig dom mens lukt og smak. Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort In ter vju Kjell UN DER LID Født 1950. Nyt ting nes i Flo ra kom mu ne Pro fes sor i psy ko lo gi ved Høg sko len i Ber gen Kjell Un der lid i sam ta le med Hal dis Hjort Fat tig dom mens lukt og smak

Detaljer

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap

Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Tap på ford ring mel lom nær stå en de sel ska per: Avskjær ing av fra drags rett ved tap Artikkelen er forfattet av: Fast ad vo kat Chris ti ne Buer Ad vo kat fir ma et Schjødt Nye av skjæ rings reg ler

Detaljer

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter

Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter Fag es say Mor og psy ko log i møte med offent lige helse tje nes ter 466 471 Som psy ko log spør jeg meg jevn lig hvor dan klien ten opp le ver å møte hel se ve se net ved meg som psy ko log. Som mor

Detaljer

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid

Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Fra prak sis Rela sjo nelle di lem ma er i akutt am bu lant ar beid Am bu lant be hand ling lyk kes for di vi kla rer å ska pe et sam ar beid med ster ke til lits bånd. Men da gens orga ni se ring kre

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Frem med frykt i psy kisk helse vern?

Frem med frykt i psy kisk helse vern? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR

STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR 28 STY RE LE DE REN: FRA ORD FØ RER TIL LE DER OG MO TI VA TOR MOR TEN HUSE er professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering ved Handelshøyskolen BI. Huse har også undervist ved Svenske

Detaljer

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet?

Skal klas se tenk ning inn i det psy kis ke be hand lings ap pa ra tet? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV

BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV 24 FAGARTIKLER MAGMA 0409 BESKYTTELSE MOT «UØNSKET MARKEDSFØRING» ETTER NY MARKEDSFØRINGSLOV MO NI CA VI KEN er cand.jur. fra Uni ver si te tet i Oslo. Hun er før s te lek tor og Associate Dean ved Han

Detaljer

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars

In tro duk sjon. Ing rid Helg øy og Ja cob Aars In tro duk sjon Ing rid Helg øy og Ja cob Aars I den ne bo ken ret ter vi opp merk som he ten mot hvor dan ut for ming av po litisk-ad mi nist ra ti ve in sti tu sjo ner får kon se kven ser for myn dig

Detaljer

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN

BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN MAGMA 0409 FAGARTIKLER 45 BE TYD NIN GEN AV SØM LØS HET FOR LO JA LI TET TIL NETT KA NA LEN PEDER INGE FURSETH er dr.polit. og førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen

Detaljer

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN

CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN CARL JO HAN SEN SKINN RO MAN Tom Nord ten ner en si ga rett og blir sit ten de og se for nøyd på røyk rin ge ne som sti ger opp mot ta ket. Han er åpen bart, selv på nært hold, en fjern stjer ne, uvil

Detaljer

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt

Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Ut valg te pro blem stil lin ger: Ind re sel skap og til ord ning av inn tekt Artikkelen er forfattet av: S e n i o r r å d g i v e r Ole An ders Grin da len Skatt øst S e n i o r r å d g i v e r Rag nar

Detaljer

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO

LIZA MARK LUND. Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO LIZA MARK LUND Fasadefall OVERSATT AV DOR THE EMILIE ERICH SEN, MNO PROLOG Et menneske kan bare opp fat te en viss meng de smerte. Og så be svi mer man. Be visst he ten slår seg av, akkurat som sikringen

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner

Kog ni ti ve, af fek ti ve og selv re gule ren de me ka nis mer i ope ra ti ve ri si ko si tua sjo ner Ka pit tel 6 Av Før s te AMA nu en sis i Ge ne rell Psy Ko lo gi The re se Kobbel tvedt og Før s te AMA nu en sis i Kog ni tiv Psy Ko lo gi Wi BeC Ke Brun, Uni ver si te tet i Ber gen Kog ni ti ve, af

Detaljer

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd?

næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? MAGMA 0310 fagartikler 37 Utdanning av norske næringslivstopper: Kontinuitet eller brudd? Rolv Petter Amdam er professor i økonomisk historie, og er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk ved Handelshøyskolen

Detaljer

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11

Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 INNHOLD Innledning Veiledningsbegrepet og veiledningstradisjonene... 11 Hva er veiledning?... 12 Veiledning er kontekstfølsom... 13 Teorikunnskap og personlig kunnskap...14 Hand lings- og refleksjonsmodellen

Detaljer

Når kjøtt vekt blir død vekt

Når kjøtt vekt blir død vekt De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Kri gen i et norsk barn i en tysk lands by 69 75]

Kri gen i et norsk barn i en tysk lands by 69 75] 1940 1945 Be ret nin ger om krigsbarndom Kri gen i et norsk barn i en tysk lands by 69 75] H. Hjo I 1942, da Hal dis Hjort var to år, ble hele fami lien hen nes tvangs sendt fra hjem met sitt i Oslo til

Detaljer

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?...

Høy sko le lek tor II, ad vo kat Gun nar Kas per sen Fri stil ling av ar beids ta ke re mo te ord el ler ju ri disk be grep?... Innhold Sti pen diat Kari Bir ke land Re vi sors rol le et ter regn skaps lo ven 3-3b fore taks sty ring i års be ret nin gen... 16 1 Inn led ning... 16 2 Kort om kra ve ne til re de gjø rel se om fore

Detaljer

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på?

Hvem tje ner vi, og hvem tje ner vi på? De batt og kom men tar Engasjert? Vær med å bi dra til ut vik lin gen av norsk psy ko lo gi. Tids skrif tet øns ker de batt om alt fra me to der, ideo lo gi, fag etikk, og ut dan ning, til hel se po li

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

For skjel le ne fra GRS

For skjel le ne fra GRS IFRS SME del I: For skjel le ne fra GRS Artikkelen er forfattet av: Stats au to ri sert re vi sor Hege Kors mo Sæ ther Den nor ske Re vi sor for en ing Re gi strert re vi sor Rune Ty stad Den nor ske Re

Detaljer

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling

Annonsebilag. til våre. lesere. Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Annonsebilag til våre lesere Trønder-Avisa hovedpulsåren i nordtrøndersk nyhetsformidling Papiravisa er mest populæ Åtte av ti fore trek ker å lese Trøn der-avisa på pa pir i ste det for på net tet. Også

Detaljer

Lavterskelpsykolog i sik te

Lavterskelpsykolog i sik te Ak tuelt Stats bud sjet tet 2009 Lavterskelpsykolog i sik te 1439-1440 En de lig kan vei en til psy ko log hjelp bli kor tere. Stats bud sjet tet bæ rer bud om økt sat sing på psy kis ke helse tje nes

Detaljer

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser...

Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas innhold...17 Re fe ran ser... Innhold Kapittel 1 Forsk ning på entreprenørskapsopplæring...13 Ve gard Johansen og Liv Anne Stø ren Inn led ning...13 Ut ford rin ger for forsk nin gen på entreprenørskapsopplæring bokas bidrag...15 Bokas

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013 by Norsk kulturråd/arts Council Norway All rights reserved Utgitt av Kulturrådet

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.)

Den kulturelle skolesekken. Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken Jan-Kåre Breivik og Catharina Christophersen (red.) Den kulturelle skolesekken JAN-KÅRE BREI VIK OG CATHARINA CHRISTOPHERSEN (RED.) Den kulturelle skolesekken Copyright 2013

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne...

Innhold. 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13. 2 Å lære i og av na tu ren... 29. 3 Cel len og livs pro ses se ne... Innhold 1 Biologi på barnetrinnet. Hvordan få til et godt møte?... 13 Læring med forståelse... 13 Nærkontakt med liv... 14 Varierte arbeidsmåter i biologi... 15 Forskerspiren og utforskende arbeidsmåter...

Detaljer

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT?

FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? 22 FAGARTIKLER MAGMA 0209 FORDRER DET NOE SPESIELT Å LEDE EN SAMFUNNSANSVARLIG BEDRIFT? Au ten tisk le del se og sam funns an svar CA RO LI NE DALE DIT LEV-SI MON SEN er utdannet Siviløkonom og har en

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len.

EN BOHEM I BALANSE. Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. BO LIG EN BOHEM I BALANSE Hos Thea og familien får det ikke være for mye av det ene, el ler det and re. Li ke vekt er grunn prin sip pet også i ju len. TEKST: ELIN SCOTT STYLING: TONE KRO KEN FOTO: YVON

Detaljer

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring

Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Fag ar tik kel Ka tha ri ne Ce ci lia Pe ter son Oslo uni ver si tets sy ke hus HF Na sjo nalt sen ter for hør sel og psy kisk hel se Hør sels tap sorg og ak sept, stress og mest ring Er det bare hard

Detaljer

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted

Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Faglig og personlig støtte: Om betydningen av en god relasjon mel lom læ rer og elev sett fra ele vens stå sted Anne Kristin Bø og Sylvi Stenersen Hovdenak Universitetet i Oslo I artikkelen drøfter vi

Detaljer

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me

Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut mat tel ses syn drom/me Vi ten skap og psy ko lo gi Fag ar tik kel Tor kil Ber ge Dis trikts psy kiat risk sen ter Vin de ren, Dia kon hjem met sy ke hus Lars Deh li Pri vat prak sis, Oslo Kog ni tiv te ra pi ved kro nisk ut

Detaljer

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009

forskningspolitikk Vekst og spenninger i helseforskning Akademisk dannelse Fagbladet for forskning, høyere utdanning og innovasjon 3/2009 4: De forsk nings- og innova sjonspolitiske for tel lin ge ne 6: Bør bli mye større 8: Polsk høye re ut dan ning på re form kurs 10: Bed re kli ma for in sti tutt forsk ning 11: NIFU STEP 40 år 12: Forsk

Detaljer

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s

Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi. Ordre. Produksjon. Uttak varer. (Fnr - S ) K -s Ri si ko sty ring og inter n kontroll Artikkelen er forfattet av: tats au to ri sert re vi sor Tore a muel sen Part ner BDO Bestilling og ordremottak Lager og produksjon Regnskap og økonomi Bestilling

Detaljer

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal

Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk Henriette Sinding Aasen og Nanna Kildal Innhold Kapittel 1 Fra retts stat til vel ferds stat: over sikt over bo kens te ma tikk... 13 og Nanna Kildal Kapittel 2 Sentrale begreper, utviklingslinjer og teoretiske perspektiver... 17 Utviklingslinje

Detaljer

Forord. Min far, vet jeg, var re sul ta tet av et kjær lig hets forhold el ler en kort va rig ro man se (fak tisk antydet far at

Forord. Min far, vet jeg, var re sul ta tet av et kjær lig hets forhold el ler en kort va rig ro man se (fak tisk antydet far at Forord I farfars dødsbo, en liten hybelleilighet i Fredrik Meltzers gate, fant man in gen ting som kun ne be lyse hans liv. Ingen verdisaker, fotografier eller slikt som kun ne an ses å være kjæ re ei

Detaljer

Forfatterens forord til den norske utgaven

Forfatterens forord til den norske utgaven Forfatterens forord til den norske utgaven 6 Klart lederskap J eg er svært glad for at denne boken nå utgis på norsk. Norge er et land med sterke tradisjoner for samarbeid innen ledelse og organisasjon.

Detaljer

Insentiver og innsats F

Insentiver og innsats F 38 Insentiver og innsats F Alexander W. Cappelen er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole, og leder for Senter for etikk og økonomi. Han var en av initiativtakerne til etableringen

Detaljer

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av:

Skatt. Del I: Artikkelen er forfattet av: Del I: Skattefri omorganisering mv. over landegrensene Nye reg ler gir krav på skat te fri tak ved gren se over skri den de om or ga ni se rin ger mv. og ved ut flyt ting av sel ska per. Ar tik ke len

Detaljer

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt

Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ut fø rel sen av re vi sjons opp drag og ube visst mo ral: År saker til etisk svikt Ar tik ke len be hand ler psy ko lo gis ke år saker til etisk svikt un der ut øv el sen av re vi sors kon troll funk

Detaljer

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I:

regn skap og skatt Sel skaps rett Del I: Del I: Samv irkeforetak selskapsrett, regn skap og skatt Den ne del I av ar tik ke len tar for seg ak tuelle pro blem stil lin ger, mo men ter, ut ford rin ger og kon se kven ser som kan være ele men ter

Detaljer

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv

Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Psy ko lo gi en bak kli ma for and rin ge ne Når fi en den er en selv Teg ne ne til at kli ma end rin ge ne skjer, er ty de li ge nok, men vil vi se dem? Vår psy ke ar bei der hardt for å un der tryk ke

Detaljer

Hvordan nasjonal opprinnelse

Hvordan nasjonal opprinnelse 50 Bør leverandører bruke sin norske opprinnelse i markedsføringen? Erik B. Nes har PhD fra University of Wisconsin Madison. Han er 1.amanuensis i markedsføring og associate dean ved Handelshøyskolen BI.

Detaljer

Ledelse, styring og verdier

Ledelse, styring og verdier MAGMA 0111 fagartikler 25 Ledelse, styring og verdier Gro La de Gård har sin doktorgrad fra NHH i Bergen. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, og ved Høgskolen

Detaljer

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger

Får jeg det til? En kart leg ging av stu dent te ra peu ters be kym rin ger Fag ar tik kel Geir Høst mark Niel sen Jon Vøllestad Eli sa beth Schan che Mor ten Bir ke land Niel sen Det psy ko lo gis ke fa kul tet, Uni ver si te tet i Ber gen Får jeg det til? En kart leg ging av

Detaljer

SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN

SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN SA MU EL BJØRK DET HEN GER EN EN GEL ALENE I SKOGEN 28. au gust 2006 kom en jen te til ver den ved fø deavdelingen på Ringerike sykehus på Hønefoss. Barnets mor, en tjuefem år gammel førskolelærer, Katarina

Detaljer

Juss og re to rikk inn led ning

Juss og re to rikk inn led ning At ret ten er re to risk, er gam melt nytt. I vår tid er det te li ke vel gått i glemme bo ken. Med gjen nom brud det av det mo der ne var det for nuf ten og viten ska pen som gjaldt, og det har pre get

Detaljer

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE

HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE 44 HEROISK HR PRAGMATISKE PRAKTIKERE Hvor dan HR kan bi dra til bed re re sul ta ter SVEIN S. AN DER SEN er professor i organisasjonsstudier ved handelshøyskolen BI, og professor II på Senter for Trening

Detaljer