A.L. Eiendomsutvikling AS. Mulighetsstudie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A.L. Eiendomsutvikling AS. Mulighetsstudie"

Transkript

1 A.L. Eiendmsutvikling AS Mulighetsstudie Osl, 1. desember 2011

2 Sammendrag Akershus Eiendm er engasjert av A.L. Industrier fr å gjennmføre et mulighetsstudie fr eiendmmene på Skøyen, samt å eventuelt gjennmføre et hel- eller delsalg av eiendmmene. Målet med studiet har vært å knkretisere g anskueliggjøre de verdier g det ptensial sm ligger i eiendmmene ved å følge frskjellige utviklingsmuligheter, samt å skape et beslutningsgrunnlag fr videre fremdrift g strategi. Arbeidet er gjennmført i samarbeid med administrasjn g styre i A.L. Industrier. Det tatt utgangspunkt i et basisalternativ sm illustrerer det utviklingsalternativet sm anses sm mest sannsynlig fr eiendmmen. Alternativet innehlder blandet utvikling med blig, næring g skle. Videre er det vurdert t sensitivitetsalternativer hvrav det ene fkuserer på tung næringsutvikling, g det andre fkuserer i hvedsak på blig g skle I de frskjellige alternativene er det gjrt nen verrdnede vurderinger av gjennmførbarhet en av hvert enkelt delprsjekt, reguleringsrisik samt sannsynlige tidslinjer fr gjennmføring Verdi på eiendmmene er vurdert mrådet kr milliner krner 2

3 jan.04 apr.04 jul.04 kt.04 jan.05 apr.05 jul.05 kt.05 jan.06 apr.06 jul.06 kt.06 jan.07 apr.07 jul.07 kt.07 jan.08 apr.08 jul.08 kt.08 jan.09 apr.09 jul.09 kt.09 jan.10 apr.10 jul.10 kt.10 jan.11 apr.11 jul.11 kt.11 Average sales price, NOK/m² Skøyen Priser på brukt- g nybliger Gjennmsnittsprisen fr brukte bligleiligheter på Skøyen er: Basert på annnser sm ligger ute på finn.n er ca NOK/m² Nrges Eiendmsmeglerfrbund (NEF) sin statistikk fr bydelen viser en gjennmsnittspris på ca NOK/m² SSB spår en årlig prisvekst på bliger på 8,5 % i 2011, 6,1 % i 2012, 5,7 % i 2013 g 8 % i Histriske bruktbligpriser Ecn Pöyry sin statistikk fr nye bliger i Osl vest/sentrum, sm Skøyen ligger inn under, viser at: Det fr øyeblikket pågår 27 ulike nybligprsjekter med ttalt bliger. Det er ingen nybligprsjekter i umiddelbar nærhet til Harbitzalleen 3-7 Av de bligene er igangsatt, 141 ikke igangsatt g 177 er ferdigstilt. 84 % av bligene er slgt g kun 3 av de ferdigstilte bligene er ikke slgt Gjennmsnittsprisen fr alle nybligprsjektene i Osl vest/sentrum er NOK/BRA I 2010 var det m lag 0,1 igangsatte bliger per ny brger i Osl, sammenlignet med 1,2 i år 2000 g et snitt på 1,3 i periden Leilighet O6 Ullern Leilighet O7 Vestre Aker Leilighet O5 Frgner Leilighet SNITT Osl Utvalgte nybligprsjekter Osl vest/sentrum g Bærum Kilde: Ecn Pöyry Nr Prsjektadresse Antall bliger gj BRA Pris/m² Andel slgt Bygging 1 Maries vei ,2 100 % Igangsatt 2 Jarveien ,4 58,8 88 % Igangsatt 3 Kilenveien 2 BT ,6 53,6 70 % Igangsatt 4 Frnebu Rlfsbukta div ,7 52,6 87 % Igangsatt 5 Vinderentunet ,4 66,1 100 % Igangsatt 6 Tjuvhlmen diverse 90 67,9 85,9 73 % Igangsatt 7 Sørenga BT ,4 64,9 91 % Igangsatt 8 Operakvarteret ST ,6 59 % Igangsatt 9 Adamstuen 17 80,6 53,9 71 % Igangsatt 10 Vulkan Bygg ,2 54,6 85 % Igangsatt 11 Waldemars Hage 52 66,2 51,3 100 % Ferdigstilt 12 Kiellands Terrasse 79 47,5 53,0 98 % Ferdigstilt Gjennmsnittspris pr m²: 61,3 3

4 Skøyen Kntrmarkedet Kntrleiemarkedet: Kntrleie nvember 2011 Ttalt er det ca m² kntrareal Kntrleie fr nybygg nrmal høy standard til tppstandard ligger i mrådet NOK/m² Kntrakt tegnet med Yara i nybygg i Drammensveien 131 i august i år er knfidensiell, men leienivået er representativt fr den øvre del av vårt estimat fr nybygg på Skøyen Altia Crpratin tegnet i første halvdel av 2011 kntrakt i Harbitzalleen 2A på m² fr NOK/m² Kntrbyggmarkedet: I periden er det freløpig kun t sikre nye kntrbygg på Skøyen: Fram Eiendm m² - Karenslyst Alle skal stå ferdig i 2012 Berner Gruppen m² - Drammensveien 131 (9.000 m² kntrakt med Yara). Skal stå ferdig i 2014 Der er 5 regulerte kntrtmter på Skøyen. Disse er: Drammensveien : m² kntr Drammensveien 230: m² kntr Hffsveien 17: m² kntr Engebrets vei 3: m² kntr Tingstuveien 31: Skanska jbber fr øyeblikket med å få regulert inn 8000 m² kntr på tmten Regulerte tmter på Skøyen 4

5 Skøyen Byggekstnader g priser på regulerte tmter Byggekstnader Kntr: Blig: Skle: Ordrebøkene gjør at byggekstnadene er stigende g ttalentreprisekstnad fr kntr av nrmal gd standard estimeres i dag til ca NOK/m² Ttalentreprisekstnad fr blig har str variasjn avhengig av kvalitet, men våre erfaringstall tilsier nå NOK/m² fr gd standard i Osl-mrådet Ttalentreprisekstnader fr sklebygg har variert mye fra prsjekt til prsjekt, men kstnaden i Osl-mrådet ligger i dag på NOK/m² Priser på regulerte tmter Kntr Fr de beste regulerte tmtene ppnås inntil NOK/m² kntrareal, mens nrmal tmtebelastning ligger på NOK/m². Mikrbeliggenhet har str betydning Blig Fr beste regulerte bligtmter kan det ppnås inntil NOK/m² BTA, mens nrmal tmtebelastning ligger på NOK/m² BTA. Mikrbeliggenhet har str betydning 5

6 Eiendmmene Status regulering g fristilling av arealer Kartet til høyre viser gjeldende regulering fr eiendmmen Gjeldende regulering fr eiendmmen Det lilla mrådet på ca 17 mål er regulert til industri. Kmmunedelplan fr Skøyen fra 2008 åpner fr blandet næringsfrmål, dvs. frretning, kntr, lager g industri Det hvite mrådet på ca. 8 mål er uregulert g ligger utenfr gjeldende kmmunedelplan Eiendmmen har blandet arealbruk g er definert sm mråde fr knutepunktutvikling i gjeldende kmmunedelplan Eiendmmen er ikke ppført på Gul liste. Imidlertid er det varslet fra byantikvaren bevaringsinteresser til enkelte bygg langs Harbitzalleen. Vi har lagt til grunn at samtlige bygg kan rives Fristilling av arealer Eiendmmen er i dag utleid til Xellia Pharmaceuticals AS g Pharmaq AS. Byggene vil bli fraflyttet etter hvert sm leiekntraktene løper ut. På kartet til høyre viser: Grønt merket mråde fristilt per ktber 2013 Gult merket mråde fristilles per ktber 2014 Rødt merket mråde er ikke med i beregningene Gitt at en ny regulering er på plass antas det at det vil være mulig å starte utvikling av de delene av tmten sm blir fraflyttet allerede 1. januar,

7 Utviklingsalternativer Basis alternativ - blandet utvikling: Det utvikles ttalt m 2 bygningsmasse frdelt på blig, næring g skle Alternativet vil kunne legge begrensninger på type næringsleietakere man vil kunne tiltrekke seg, g kunne medføre reduserte leiepriser. Det er fleksibelt i frhld til markedstilpassning. Reguleringsmessige vil alternativet kunne begrense ttal utnyttelse av eiendmmen med bl.a. krav til grøntarealer, parkering, sv., samt en typisk faktr på 85% m 2 BRAS i frhld til m 2 BTA. Alternativet med strt innslag av blig g skle vil kunne bli mer psitivt mttatt hs reguleringsmyndighetene g naber Sensitivitetsalternativ 1 Tung næring: Hele eiendmmen utvikles til m 2 næring frdelt på minst t byggetrinn, sannsynligvis flere Alternativet gir et enhetlig hvedkntrpreg, mens det utleiemessig er det veldig mye areal sm skal tilføres markedet. Byggene bør tilrettelegges fr mulig ppdeling av arealet til flere mindre leietakere. Lengre frventet tidshrisnt øker risik. Næring er reguleringsmessig minst tmtearealkrevende. Det vil det trlig være utfrdrende å gjennmføre raskt bl.a. pga. frventet mtstand fra naber. Det kan være mulig å ppnå en slik regulering, men det må antas det vil trekke ut i tid Sensitivitetsalternativ 2 Blig g skle: Det utvikles ttalt m2 bygningsmasse frdelt på blig g skle Alternativet retter seg mt ffentlig sektr g et sterkt bligmarked med gde prgnser jfr. ffisiell statistikk. Blig er mer arealkrevenede g ttal utnyttelse vil bli lavere (grøntarealer, parkering sv. g salgbare bligmeter sm er ca 85% av BTA). Regulering til blig vil trlig være mindre kntrversielt enn andre frmål g skle kan være katalysatr. Bør være en gd løsning i frhld til naber g reguleringsmyndigheter Næring byggetrinn 1 Næring byggetrinn Næring byggetrinn Næring byggetrinn 2 Blig Næring byggetrinn 2 Blig Næring byggetrinn 2 Blig Skle Skle Skle

8 Frventet tidslinje g verdiestimater Frventet tidslinje Figuren til høyre viser sannsynlig tidslinje fr hvert delprsjekt, med frventet ppstart g ferdigstillelse Basisalternativ 1: Basis alt. 1 Blig Basis alt. 1 Næring byggetrinn 1 Basis alt. 1 Næring byggetrinn 2 Basis alt. 1 Skle De delprsjektene sm antas å være frbundet med mer reguleringsrisik er gitt en senere realisering enn delprsjekter frbundet med mindre risik Sensitivitetsalternativ 1: Sensitivitetsalt. 1 Næring byggetrinn 1 Sensitivitetsalt. 1 Næring byggetrinn 2 Det antas utvikling av eiendmmen vil kunne starte så frt deler av tmten blir ledigstilt Sensitivitetsalternativ 2: Alternativ 3 Næring byggetrinn 2 Sensitivitetsalt 1 Blig Sensitivitetsalt. 2 Skle Verdiestimater Fr Næringsarealer sm delprsjekt det lagt til grunn frventede leiepriser g eierkstnader sm gir en nett leie fr delprsjektet. Deretter er antatt salgsyield brukt fr å kmme frem til en mulig salgsverdi. Deretter trekkes estimerte byggekstnader fra g så justeres verdien fr tid g risik Fr Blig sm delprsjekt verdsetter vi ved å trekke estimerte byggekstnader fra frventede salgspriser, g så justeres verdien fr tid g risik Skle blir beregnet på lik linje med næring, men lavere risik ettersm en leietaker allerede vil være på plass Tidslinjen fr hvert enkelt alternativ har str innvirkning. Der det ansees at reguleringsrisik / utleierisik er str er prsjektet trukket ut i tid. 8

9 Verdidrivere g resultater Basis alternativ - blandet utvikling: Antakelser fr utvikling av næring (kntr): Markedsleie på NOK/m2 Byggekstnader på NOK/m2 Eierkstnader 4% av brutt leie Yield ved ferdigstillelse på 6,25 % Antakelser fr utvikling av blig: Salgspris NOK/m2 BRA-S Byggekstnader NOK/m2 BRA-S Antakelser fr utvikling av skle: Markedsleie på NOK/m2 Byggekstnader på NOK/m2 Eierkstnader 4% av brutt leie Yield ved ferdigstillelse 6,5 % Sensitivitetsalternativ 1 Tung næring: Antakelser fr utvikling av næring (kntr): Markedsleie på kr/m2 Byggekstnader på kr/m2 Eierkstnader 4% av brutt leie Yield ved ferdigstillelse på 6,25 % Sensitivitetsalternativ 2 Blig g skle: Antakelser fr utvikling av blig: Salgspris NOK/m2 BRA-S Byggekstnader NOK/m2 BRA-S Antakelser fr utvikling av skle: Markedsleie på NOK/m2 Byggekstnader på NOK/m2 Eierkstnader 4% av brutt leie Yield ved ferdigstillelse 6,5 % Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall Ujustert Ujustert Ujustert Ujustert Ujustert Ujustert Ujustert Ujustert Ujustert di gens per m² verdi i prsjektverdi Verdi per m² i i prsjektverdi M aksimalt i M aksimalt Dagens verdi Verdi per m² i prsjektverdi i M aksimalt Tidspunkt fr Tidspunkt fr Verdi ved Dagens Verdi ved Verdi Dagens per m² verdi i prsjektverdi Verdi Tidspunkt per m² i i prsjektverdi fr M aksimalt i M aksimalt Dagens verdi Verdi per Dagens m² i prsjektverdi Verdi Dagens i per verdi m² Mi aksimalt prsjektverdi Verdi per m² i i prsjektverdi M aksimalt i M aksimalt Dagens verdi Verdi per m² i prsjektverdi i Verdi ved Tidspunkt fr Verdi ved prsjektet dag dag verdiptensial dag verdiptensial av prsjektet dag dag verdiptensial Tidspunkt fr Tidspunkt fr Verdi ved Verdi ved Tidspunkt fr Tidspunkt fr Verdi ved Verdi ved når prsjektet Areal når prsjektet (m² inkl ferdigstillelse, Areal (m² av inkl prsjektet Verdiandelsju ferdigstillelse, av prsjektet Verdiandelsju dag når dag prsjektet dagverdiptensial Areal dag (m² inkl verdiptensial ferdigstillelse, av prsjektet av Verdiandelsju dag prsjektet av dag prsjektet verdiptensial dag dag verdiptensial dag verdiptensial av prsjektet dag dag når prsjektet Areal når (m² prsjektet inkl ferdigstillelse, Areal (m² inkl Verdiandelsju ferdigstillelse, Verdiandelsju når prsjektet Areal (m² når inkl prsjektet ferdigstillelse, Areal når prsjektet (m² Verdiandelsju inkl ferdigstillelse, Areal (m² inkl Verdiandelsju ferdigstillelse, NOK/m² M Delprsjektnavn MNOK/m² M NOK M NOK M NOK NOK/m² M NOK M NOK Delprsjektnavn M NOK stering NOK parkering) per NOK/m² NOK stering per M NOK m² Delprsjektnavn er ferdig Delprsjektnavn parkering) ferdig NOK parkering) per m² M NOK stering per m² NOK/m² Mstering NOK Delprsjektnavn MNOK/m² er ferdig M NOK Mparkering) Delprsjektnavn NOK er ferdig NOK MDelprsjektnavn NOK per parkering) m² Mstering ferdig NOK NOK parkering) per NOK/m² M NOK stering per M NOK m² NOK/m² M stering M NOKNOK/m² M er ferdig M NOK parkering) er Mferdig NOKper parkering) m² ferdig Nøkkeltall Nøkkeltall Nøkkeltall 653, , Basis 89,46 6 alt Næring 160,34 89,46 byggetrinn 1des. 160,34 8 des. 53, , , % 60,00 160,34 % des ,00 % Sensitivitetsalt. 1 Sensitivitetsalt. Næring byggetrinn 1 Næring 1 byggetrinn 134, , Sensitivitetsalt. 269, ,00 1 Næring 269,02 Sensitivitetsalt byggetrinn des. 612,00 18 Sensitivitetsalt 1 1Blig 30134,51 des Blig ,18 50,00 269,02 38 % , ,00 612,00 Sensitivitetsalt % 348, des. 118 Blig 680,00 348, des. 680, ,18 des ,00 % Basis 81,34 5 alt Næring 160,34 81,34 byggetrinn 2des. 160, des. 48, , , % 60,00 160,34 % des ,00 % Sensitivitetsalt. 1 Sensitivitetsalt. Næring byggetrinn 1 Næring 2 byggetrinn 101, , Sensitivitetsalt. 202, ,00 1 Næring 202,03 Sensitivitetsalt. byggetrinn des. 612,00 21 Sensitivitetsalt. 22Skle 30101,02 des Skle ,28 50,00 202,03 38 % , ,00 612,00 Sensitivitetsalt. % 48, des ,92 Skle 48, des. 104, des. 29, ,00 % ,00 348, % 60, , % , Basis 279,02 11 alt Blig 544,00 279,02 des. 544, ,31 des ,00 279, % 70,00 544,00 % des ,00 % 223, Basis 39,04 2 alt Skle 83,94 39,04 Summer des. g 83,94 snitter 16 Summer 8 des. 23, g 16 snitter ,52 60, , % 3235, ,00 83,94 Summer % 471, des. g 16 snitter 224,00 471,05 Summer 8 000des. 1 g 224,00 snitter 21 Summer des. 235,52 g 000snitter 60,00 21 % ,46 50,00 471,05 38 % , ,00 224,00 Summer % 397, des. g snitter ,92 397, des. 784, des. 273, ,00 % ,77 397, % , Summer 488, g snitter 948,63 488,86 des. 948, ,22 des ,71 488, % 65,71 948,63% des ,71 % Nøkkeltall M a verdip Verdian ster 9

10 Veien videre Prsess Beslutningsprsess: Eierne må ta stilling til hva de ønsker å gjøre med tmten. Om det er ønskelig å få inn en samarbeidspartner kan nå være et egnet tidspunkt å gjøre det på Reguleringsarbeid: Salg: Det anbefales å beslutte seg fr hvrdan man vil utvikle eiendmmen (med eller uten partner) før man går videre i en reguleringsprsess. En erfaren eiendmsutvikler vil kunne finne gde løsninger fr å øke den ptensielle ppsiden Reguleringsplanen er første fase i å utvikle eiendmmen Om man ønsker å selge hele tmten vil det ikke nødvendigvis være verdiøkende å ha en regulering på plass, ettersm nen typer regulering vil gjøre eiendmmen mindre interessant fr nen aktører, men kan selvfølgelig være mer interessant fr andre Behv fr kmpetanse Fr å få til et vellykket prsjekt på tmten er man avhengig av en bred utviklingskmpetanse. Avhengig av exit strategi g type utvikling man bestemmer seg fr å gjøre på eiendmmen vil man ha behv fr kmpetanse i alle ledd. Eier står verfr tre alternativer: Utvikle eiendmmen selv: Skulle valget falle på å utvikle eiendmmen selv vil man være avhengig av å leie inn eller kjøpe kmpetanse fr å gjennmføre utviklingen. Dette er ikke ptimalt, g dette alternativet kan ikke gjennmføres uten kmpetanse hs eier Delsalg: Fr å ppnå et partnerskap med en kmpetent utviklingsaktør. I dette tilfellet vil man ikke nødvendigvis velge den aktøren sm betaler mest up-frnt, men den sm vil kunne bidra med å skape mest verdier i prsjektet ttalt sett. Her vil man kunne dra nytte av den kmpetanse g erfaring en mulig samarbeidspartner har. Frtung / baktung mdell avhenger av hvilken risik selger ønsker å påta seg. Salg av hele eiendmmen: Selge hele eiendmmen sm den er i dag, g verlate utviklingen g dermed gså all risik g frtjeneste til en tredjepart. Vi anbefaler at A.L. Industrier i det videre arbeidet er bevisst den kmpetanse sm er nødvendig fr å ppnå gde resultater En utvikler sm skal bidra med tilstrekkelig engasjement g kmpetanse bør inviteres til et deleierskap. En med egeninteresse vil jbbe hardt fr å skape verdier i prsjektet. Det kan være entreprenør eller annen utviklingsrientert aktør. 10

11 Akershus Eiendm AS, Haakn VII's gt 5, 7. etg, 0161 OSLO, Pstbks 1739 Vika, 0121 OSLO Tlf: Fax:

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015

UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK. Utarbeidet av Kosbergs Arkitektkontor AS 2015 UTVIKLINGSPLAN MOLDE IDRETTSPARK Utarbeidet av Ksbergs Arkitektkntr AS 2015 Innhld Innledning... 3 Prsjektteam.... 3 Innledende fase.... 3 Senter fr aktivitet... 3 Skler på dagtid... 4 Arrangementhall...

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND

Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Ark.: Lnr.: 770/13 Arkivsaksnr.: 13/128-1 Saksbehandler: Rannveig Mgren ETABLERING AV ET KOMPETANSE-, UNIVERSITETS- OG FORSKINGSFOND FOR OPPLAND Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Det anbefales at det pprettes

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Infrmasjn i samsvar med kravene i kapitalkravsfrskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 1 Innhld 1 Innledning g frmål med dkumentet... 3 2 Knslidering... 3 2.1 Oversikt ver datterselskaper,

Detaljer

8 Lokal utvikling byutvikling

8 Lokal utvikling byutvikling 8 8.1 Metde g grunnlag Planprgrammet understreker at vurderingen under temaet reginal g lkal utvikling primært skal mfatte hvrdan Bybanen vil bidra til at Bergen kan nå sine mål innen byutvikling, transprt

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett

Lokal energiutredning Stange kommune. Revidert desember 2011. Lokal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Lkal energiutredning Stange kmmune Revidert desember 2011. Lkal energiutredning rev 2011 Stange Energi Nett Innhld Side 1. Frmål lkal energiutredning... 4 1.1 Bakgrunn fr pprettelse av energiutredning....

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager

KS/PBL. Veileder for beregning av tilskudd til private barnehager KS/PBL Veileder fr beregning av tilskudd til private barnehager Oppdatert versjn 27.4.2015 R9011 Oppdragsgiver: Rapprtnr.: Rapprtens tittel: Ansvarlig knsulent: Kvalitetssikret av: KS g PBL R9011 Veileder

Detaljer

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune

Lokal Energiutredning 2010. Tolga Kommune Lkal Energiutredning 2010 Tlga Kmmune Utarbeidet av Nrd-Østerdal Kraftlag, 2010 Frrd I følge Frskrift m Energiutredninger, utgitt av Nrges Vassdrag g Energidirektrat (NVE) i januar 2003, skal mrådeknsesjnær

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/153 Innklaget virksmhet: Klager: Psten Nrge AS, Saksnummer: 2008/153 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status:

Detaljer

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena

Evaluering av Arena prosjektet Teknologi akvarena Evaluering av Arena prsjektet Teknlgi akvarena Oppdragsgiver: Teknlgi akvarena Stavanger, 10.05.2012 ipax AS Tel: (+47) 51 87 40 00 Pstbks 8034 E-pst: pst@ipax.n 4068 Stavanger, Nrge Internett: www.ipax.n

Detaljer

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185

R-01. Nyskaping og teknologiutvikling i Nord-Norge. Resultater fra evaluering av NT-programmet. Arne Isaksen. STEP rapport / report ISSN 0804-8185 STEP rapprt / reprt ISSN 0804-8185 R-01 1996 Arne Isaksen Nyskaping g teknlgiutvikling i Nrd-Nrge. Resultater fra evaluering av NT-prgrammet Arne Isaksen STEP Strgaten 1 N-0155 Osl Nrway Osl, mai 1996

Detaljer

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10

Referat ekstraordinær generalforsamling 15.11.10 Referat ekstrardinær generalfrsamling 15.11.10 Generelt: - Representativt utvalg er 5 % Utvalget sm har møtt pp i dag gdkjennes sm representativt ved akklamasjn 1. Gdkjenning av saksliste - Gdkjennes ved

Detaljer

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS

Styrets retningslinjer for BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikoinformasjon EKSPORTFINANS Styrets retningslinjer fr BASEL II Pilar 3 2009 Offentliggjøring av sentral risikinfrmasjn EKSPORTFINANS 19.05.2010 INNHOLD 1 OVERORDNET RISIKOSTRATEGI OG MÅL... 4 1.1 GENERELT OM OVERORDNET RISIKOSTRATEGI...

Detaljer

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter

Hvordan få en god start på risikostyring i statlige virksomheter Veileder Hvrdan få en gd start på risikstyring i statlige virksmheter SSØ 12/2007 5000 eks. Risikstyring Hva risikstyring er: Et verktøy fr praktiv styring. Et ressurspririteringsverktøy. Et beslutningsverktøy

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen.

Referat fra workshop om matrikkelloven og landma lerrollen. Referat fra wrkshp m matrikkellven g landma lerrllen. Wrkshpen ble avhldt den 9.4.2015 i Tekna sine lkaler i Osl, kl. 10:00 15:00. Til stede: Anders Braaten fra Kartverket, Arild Iversen fra Ingeniørservice

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS

Ansvarlig for utredningen: Eidsiva Nett AS LOKAL ENERGIUTREDNING FOR ØSTRE TOTEN KOMMUNE 2012 Ansvarlig fr utredningen: Eidsiva Nett AS Sist ppdatert: 17.01.2012 Innhldsfrtegnelse: 1 Frmål lkal energiutredning g beskrivelse av utredningsprsessen...

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 3. 2004 06.10.2004 6. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektrnisk medlemsblad fra Nrske Inkassbyråers Frening Generalsekretæren har rdet side 2 Endringer i flketrygdens regler m sykemelding side 6 Legalpant i knkursber side 7 Side 1 av 19 Leder av

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet

Design som strategisk virkemiddel for økt innovasjon og vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prosjektet Design i Innlandet ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk virkemiddel fr økt innvasjn g vekst blant bedrifter i Innlandet. Evaluering av prsjektet Design i Innlandet av Svein Frydenlund ØF-rapprt 07/2006 Design sm strategisk

Detaljer