Nr. 33/ august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side"

Transkript

1 Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk, juni Volum og prisindekser for utenrikshandelen, 2. kvartal Samhandelen med land og landområder, januarjuni 985 nnførsel til konsum, investering og vareinnsats, januarjuni nnførsel og utførsel etter transportmåte, 2. kvartal Detaljomsetningen, juni Emisjoner av ihendehaverobligasjoner og kortsiktige lånepapirer, juni Livsforsikringsselskaper. Årsstatistikk, 3. desember Forretnings og sparebanker. Hovedtall, mars Utenlandske eierinteresser i norske aksjeselskaper, Konsumprisindeksen, 5. juli Byggekostnadsindeks for boliger, 5. juli Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 6, Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå i juli og august Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

2 ... SM M. (EU nr. 33, 985) FSKEOPPDRETT 984 Statistikken over fiskeoppdrett i 984 omfatter alle anlegg med konsesjon. Det var i alt 579 anlegg med produksjon i 984. Av disse hadde 489 matfiskproduksjon. alt 28 anlegg produserte yngel og settefisk. Statistikken viser at det var 402 anlegg med slakt av laks og/eller regnbueaure. Det ble slaktet i alt tonn laks og tonn regnbueaure i 984. Tallene for 983 var tonn laks og tonn regnbueaure. Førstehåndsverdien av det som ble tatt opp til slakt var 939 mill. kroner, mot 767 mill. kroner i 983. Av de 939 mill. kronene var 846 for laks og 94 for regnbueaure. Den utnyttede kapasiteten Økte med m 3 til m 3 i 984. Av dette var 92 prosent, eller m 3 flytemærer plassert i saltvann. Prisene i tabell 3 er gjennomsnittlig førstehåndspris for all registrert produksjon. Oppgavene er samlet inn av Fiskeridirektoratet, og statistikken er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå. Figur. Fiskeoppdrett. Slaktet mengde av laks og sjøaure Tonn rund vekt Laks Tonn Regnbueaure GOO

3 2 Tabell. Slakt av laks og/eller regnbtieaure Ar Fylke alt Anlegg med slakt Av Av regn laks bue aure alt Slaktet mengde Laks Tonn Med eget klekkeni Regnbueaure t Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Matfiskanlegg med oppgaver over utnyttet kapasitet, etter damtype Damtype Anlegg ) Produksjonsenheter Kapasitet OW 000 m 3 alt Jorddammer Flytemærer Ferskvann Saltvann nnhegninger Avstegninger Andre typer ) Ett anlegg kan ha flere damtyper.

4 Tabell 3. Kvanta og priser ved salg av matfisk og settefisk fra anlegg 3 Varetype Laks, matfisk alt Solgt i alt Førstehånds salgspris 982 9R T94 Tonn Kr pr. kg ,40 37,80 3f;,00 Regnbueaure, matfisk alt ,60 22,60 25,90 Laks, settefisk 000 stk. Kr pr. stk. Lakseunger ,70 4,20 5,90 Smolt, ettårig ,0 2,0 2,30 Smolt, eldre ,90 2,30 3,00 Regnbueaure, settefisk Ettårig ,30 3,50 5,30 Eldre ,00 3,60 5,50 Figur 2. Salg av settefisk. Laks og regnbueaure Mill. stk. Mill.stk Lakseunger Smolt, ettårig Smolt, eldre St.4.4 Ettårig Eldre Mill.stk. 9 REGNBUEAURE

5 4 Tabell 4. Matfiskanlegg. Kapasitet Fylke Anlegg med oppgitt Kapasitet ved anlegg ned oppgave kapasitet alt Flytema rer Annet Hele.landet Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark rn 3 Tabell 5. Arbeidsinnsats. Timer. 984 Fylke Anlegg alt alt Utførte arbeidstimer Av dette Egeninnsats Hele landet 579 ) Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) nkludert 3 anlegg uten oppgave.

6 (SU nr. 33, 985) PRODUKSJONSNDEKS FOR OLJEUTVNNNG, BERGVERKSDRFT, NDUSTR OG KRAFTFORSYNNG JUN 985 Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks (bruttoprodukt) for juni viste 2 prosent nedgang fra samme måned året før. ndekstallene var 3 og (980 = 00). ndustrien alene gikk derimot opp med 7 prosent, mens indeksen for utvinning av råolje og naturgass gikk ned med 9 prosent. Ved vurdering av tallene må en ta hensyn til at pinsen falt i mai i år og i juni i fjor. Sesongkorrigert produksjonsindeks gikk i perioden apriljuni ned med 2,0 prosent fra foregående tremånedersperiode. ndeksen for industrien alene gikk opp med,5 prosent i samme tidsrom. Produksjonen i utekonkurrerende næringer gikk opp med 2,4 prosent, og i hjemmekonkurrerende næringer opp med,9 prosent. skjermede næringer gikk produksjonen opp med 0,4 prosent. Sesongkorrigerte tall for produksjonen av varer til eksport gikk i perioden apriljuni opp med,6 prosent i forhold til foregående tremånedersperiode. Varer til vareinnsats medregnet lagerendringer gikk ned med,0 prosent og varer til konsum gikk ned med, prosent i samme tidsrom. de sesongkorrigerte beregningene er olje og gassutvinning og en del industrigrupper med store tilfeldige variasjoner holdt utenfor unntatt for total produksjonsindeks.

7 Tabell. Produksjonsindeks Sesongkorrigert 985 Fars April Mai Juni Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning Bergverksdrift ) ndustri 2) Kraftforsyning Etter konkurransetype: )2) Skjermet industri Utekonkurrerende industri og bergverksdrift Hjemmekonkurrerende industri )2) Bruttoproduksjon etter anvendelse: Eksport Konsum nvestering Vareinnsats i bygg og anlegg Vareinnsats ellers (medregnet lagerendringer) ) Utvinning av råolje og naturgass er holdt utenfor. 2) Produksjon av kjøtthermetikk, produksjon av fiskevarer, produksjon av fiskeoljer og fiskemjøl, raffinering av jordolje og produksjon av jordolje og kullprodukter er holdt utenfor. Tabell 2. Produksjonsindeks. 980=00. Hovedtall Jan.juni Endring Apriljuni Endring Juni i pst i pst Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning 5 8 2,3 0, 3 Oljeutvinning og bergverksdrift , ,4 2 0 ndustri , , Kraftforsyning , , Etter konkurransetype: Skjermet industri , , Utekonkurrerende industri og bergverksdrift , , Hjemmekonkurrerende industri , , Bruttoproduksjon etter anvendelse: Eksport 7 8,4 4 5, 6 4 Konsum , , nvestering 2 3, , Vareinnsats i bygg og anlegg , , Vareinnsats ellers (medregnet lagerendringer) 08 2, ,

8 7 Tabell 3. Produksjonsindeks (bruttoprodukt). 980=00 Jan.juniApriljuni Næring, næringsområde, næringshovedgruppe Juni TP ,3,4 OLJEUTVNNNG, BERGVERKSDRFT, NDUSTR OG KRAFTFORSYNNG L OLJEU' VNNNG OG BERGVERKSDRLET Bryting av kull Utvinning av råolje og naturgass Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers NDUSTR Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av næringsmidler Produksjon av drikkevarer Produksjon av tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av tekstilvarer Produksjon av klær, unntatt skotøy Produksjon av lær, lær og skinnvarer Produksjon av skotøy Produksjon av trevarer Produksjon av trevarer, unntatt møbler og innredninger Produksjon av møbler og innredninger av tre Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av kjemiske råvarer Produksjon av kjemisk tekniske produkter Raffinering av jordolje og produksjon av jordolje og kullprodukter Produksjon og reparasjon av gummiprodukter Produksjon av plastvarer Produksjon av mineralske produkter Produksjon av keramiske produkter, glass og glassvarer Produksjon av mineralske produkter ellers Produksjon av metaller Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer Produksjon av ikkejernholdige metaller Produksjon av verkstedprodukter Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner Produksjon av elektriske apparater og materiell Produksjon av transportmidler Produksjon av tekniske og vitenskapelige instrumenter, foto og optiske artikler ndustriproduksjon ellers KRAFTFORSYNNG

9 .. PRODUKSJONSNDEKS. 980 = 00 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, ndustri og kraftforsyning SM MR M= MN MO OM NM Sesongkorrigert indeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning , ,... / N A i NO A %... so._ A All v..., _... _ J F MAN JJAS OND JFM AMJ JASO NDJ FMAM JJA SON DJF MAMJ JAS OND Produksjonsindeks for industri Sesongkorrigert indeks for industri J FMAM JJ AS ON DJFM AMJ JASO ND JFMA MJJA SON DJF MAMJ JASO ND

10 9 (SU nr. 33, 985) ELEKTRSK KRAFT. PRODUKSJON OG FORBRUK JUN 985 Elektrisitetsproduksjonen i juni 985 var på 6 43 mill. kwh, ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er en nedgang på 6,8 prosent fra juni 984. Kraftutvekslingen med Danmark, Sverige og Sovjet viste for juni 985 et importoverskudd på 273 mill. kwh, mot et eksportoverskudd på 835 mill. kwh i juni 984. Bruttoforbruket innenlands hittil i år har Okt med 3,8 prosent fra samme periode i 984. Sammenlikner en de to siste tolvmånedersperiodene, var det en økning på 3,4 prosent. bruttoforbruket er medregnet tilfeldig kraft til elektrokjeler. Tallene er ikke temperaturkorrigert. Forbruket i kraftintensiv industri viser en nedgang på 3,3 prosent i første halvår sammenliknet med i fjor. sista tolvmånedersperiode gikk forbruket i kraftintensiv industri opp med,8 prosent fra samme periode ett år tidligere. Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. Mill. kwh. Foreløpige tall Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SOrTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Tolvmånedersperioder Januar24Juni Juli 983 Juli 984 Endring ndring t.o.m. t.o.m.i i juni 984 juni 985 prosent prosent Total produksjon Vannkraft Varmekraft mport 449 Eksport = Brutto forbruk innenlands Forbruk ) i kra4 intensiv industri Prod. av kjemiske råvarer Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av aluminium og andre metaller ) Målt hos mottakeren. 2) Unntatt tilfeldig kraft til elektrokjeler ,2 2,2 2,5 36,7 34, , 55 22,2 72 4, , , , , , , , , , , , ,

11 0 (SU nr. 33, 985) VOLUM OG PRSNDEKSER FOR UTENRKSHANDELEN 2. KVARTAL 985 Statistisk Sentralbyrås volumindeks (980=00) for vareinnförselen regnet uten skip og oljeplattformer var 6 i 2. kvartal 985, mot 08 i 2. kvartal 984 (+7,4 prosent). /6 tilsvarende tall for vareutforselen var 2 i 2. kvartal 985 og 5 i samme kvartal 984 (+5,2 prosent). Volumindeksen for vareutförselen når skip, råolje, gass og oljeplattformer holdes utenfor, var 2 i 2. kvartal 985, mot 4 i samme kvartal 984 (+6, prosent). Prisindeksen for vareinnførselen uten skip og oljeplattformer gikk opp med 8,5 prosent for 2. kvartal 985 i forhold til 2. kvartal 984. Prisindeksen for vareutførselen uten skip og oljeplattformer gikk i samme periode opp med 7,2 prosent. Dersom også olje og gass holdes utenfor blir oppgangen 6,3 prosent. perioden januarjuni var volumindeksen for vareinnførselen uten skip og oljeplattformer 9 mot 07 for januarjuni 984 (+,2 prosent). Volumindeksen for vareutførselen uten skip, råolje, gass og oljeplattformer var 2 for januarjuni 985 mot 5 for samme periode Aret før (+5,2 prosent). Sesongkorrigerte volumtall for 2. kvartal i 985 viste en nedgang på 2,8 prosent for vareimporten og en oppgang på 0,6 prosent for vareeksporten sammenliknet med. kvartal 985. de sesongkorrigerte beregningene er skip og oljeplattformer holdt utenfor. volumtallet for vareeksporten har en også sett bort fra råolje og gass. o umin e s risin e s Grupper 2. kvartal Endring 27 kvartal EndriTT i pst i pst. nnførsel uten skip og oljeplattformer ,4 Utførsel uten skip og oljeplattformer ,2 Utførsel uten olje, gass, skip og oljeplattformer , , , ,3

12 (SU nr. 33, 985) SAMHANDELEN MED LAND OG LANDOMRADER JANUARJUN 985 Statistisk Sentra,byrås oppgaver over verdien av utenrikshandelen (utenom skip og oljeplattformer) viste i jaluarjuni 985 en oppgang på 9 prosent i importverdien sammenliknet med januarjuni 984. Eksportverdien økte samtidig med 2 prosent. Det var Etigning i importverdien fra alle verdensdeler unntatt NordAmerika. På eksportsiden var det bare nedgang i eksporten til Afrika. varebyttet med Norden steg importverdien med 24 prosent og eksportverdien med 7 prosent. Samhandelen med Sverige viste en økning i importverdien på 24 prosent, mens eksportverdien var nærmest uendret. handelen med Danmark økte importverdien med 23 prosent, mens eksportverdien Økte med 9 prosent. Med Frihandelsforbundet under ett steg importverdien med 23 prosent, og eksportverdien med 3 prosent. samhandelen med De europeiske fellesskap økte import og eksportverdien med henholdsvis 2 og 5 prosent. Varebyttet med Storbritannia viste en oppgang i importverdien på 8 prosent, mens eksportverdien gikk opp med 8 prosent. Dersom råolje og for eksporten dessuten naturgass holdes utenfor, steg importverdien med 9 prosent, mens eksportverdien gikk opp med 34 prosent. handelen med Forbundsrepublikken Tyskland var det en oppgang i importverdien på 28 prosent, mens eksportverdien sank med 6 prosent. Eksportverdien sank med 5 prosent dersom eksport av naturgass holdes utenfor. Varebyttet med Frankrike viste en oppgang på 5 prosent i importverdien og på hele 37 prosent i eksportverdien. Den sterke økningen i eksportverdien til Frankrike skyldtes for størstedelen økt eksport av rå mineralolje. mporten av skip i januarjuni 985 var mill.kr mot mill.kr i samme periode i 984. Om lag 83 prosent av skipsimporten i januarjuni 985 var nye skip som ble levert fra Finland, Sverige, Frankrike, Japan og SørKorea. Det var ingen import av oljeplattformer i januarjuni 985, mens det var import for 550 mill. kr i samme tidsrom i 984. Eksportverdien av skip steg fra 3 66 mill.kr i januarjuni 984 til 3 96 mill.kr i januarjuni 985. Om lag 87 prosent av skipseksporten i januarjuni 985 var eldre skip. Det var ingen eksport av oljeplattformer i januarjuni 984 og 985.

13 Samhandelen med land og landområder. Januarjuni 984 og 985. Mill.kr 2 nnførsel utenom skip og oljeplattformer Utførsel utenom skip og oljeplattformer Endring Januarjuni Endring Januarjuni prosent prosent P Nordiske land 4035, 7356,3 +23,7 470,7 2257,4 +6,9 EFTA Frihandelsforbundet 2443,8 5334,9 +23,2 009,3 0324, +3,0 EF De europeiske fellesskap 24395, ,3 +20,8 5099, ,2 +4,8 OECD Europeiske OECDland 3733, ,9 +2,9 6372, 69270,5 +2,9 0 Danmark 3330,5 407,2 +23,3 2626, 3,5 +8,5 02 Færøyane 6,4 6,7 +60,9 7,2 33,4 +3,8 03 Finland 846,4 226, +20, 03,2 254,8 +23,8 05 sland 23,4 48,4 +06,8 208,5 248,2 +9,0 06 Sverige 8828,4 0967,2 +24,2 7505,7 7509,5 +0, 2 Belgia, Luxembourg 553,9 742, +2, 709,0 752,8 +6,2 7 Frankrike 24,3 2436,8 +5,3 2035,2 4820,7 +36,9 9 Hellas 38,8 88,3 +27,6 06,9 38,4 +29,5 2 rland 302,7 404,5 +33,6 2,0 39,2 +24,3 23 talia 703,0 247,2 +26, 938,0 095,3 +6,8 27 Nederland 797, 2379,4 +33, 3990,5 4077,7 +2,2 3 Polen 49,0 206,6 +38,7 7,9 33,5 +3,2 32 Portugal 376, 473,9 +26,0 303,9 274,6 9,6 35 Sovjetunionen 844,6 673,6 20,2 292,4 302,5 +3,5 37 Spania 476, 644,5 +35,4 260,9 270,7 +3,8 39 Storbritannia og Nordrland 5837,9 6287,8 +7, ,4 373,5 +7,9 Av dette Råolje 320,4 90,0 3,8 5440,6 8290, +8,5 Naturgass 7766,6 8488,3 +9,3 4 Sveits 849,6 003,3 +8, 545,5 572,5 +4,9 42Tsjekkoslovakia 06,6 36,4 +28,0 73,0 99,3 +36,0 44 Forbundsrep. Tyskland (BRD). 770,9 9885,0 +28,3 3497,0 2629,2 6,4 Av dette naturgass 726,0 785,5 +0,8 5 Den Tyske Dem. Republ. (DDR) 754,2 692,2 8,2 60,2 6,8 +2,7 53 Osterrike 59,9 625,2 +20,3 442,5 464,5 +5,0 Andre land i Europa 94,3 289,5 +49,0 257,6 24,6 6,7 Europa i alt 39355, 47472,7 +20,6 623,6 7008,2 +2,7 260 Ghana 28,5 72,2 +53,3,9 6,9 +42,0 303 Marokko 82,0 88,3 +7,7 3,8 0,0 27,5 33 Nigeria 0,4 6,4 +500,0 59,0 86,6 +46,8 359 SørAfrika 79,4 72,9 3,6 306, 30,4 +,4 Andre land i Afrika 254,5 279,8 +9,9 52,6 383,6 25,2 Afrika i alt 544,8 69,6 +3,7 903,4 807,5 0,6 436 Hong Kong 3,3 377,7 +2,3 95,3 80,0 6, 444 ndia 54,9 76,2 +38,8 88,7 292,8 +55,2 460 srael 42,3 85,6 +30,4 65,2 694,4 +6,6 464 Japan 2268,2 332,7 +46,0 03,6 37,5 +3, 484 Kina, folkerepublikken 96,7 4,3 +8,2 93,5 370,0 +9,2 544 SaudiArabia 89,4 25,5 +32,8 92,7 4,0 40,8 Andre land i Asia 605, 75,7 +24,2 2,7 322,3 +7,9 Asia i alt 3667,9 5069,7 +38,2 3546,7 40,0 +3, 62 Canada 50,2 245,5 +8,3 408,2 359,9,8 648 Jamaica 03,9 40,0 6,5 27,9 7,8 36,2 684 USA 504,6 4775, 6,5 3739,9 3858,3 +3,2 Andre land i NordAmerika 363,3 296,8 8,3 80,7 274,5 +5,9 NordAmerika i alt 6722,0 6357,4 5,4 4356,7 450,5 +3,5 705 Argentina 33,8 27,6 4,6 5,9 7,6 +0,7 75 Brasil 482,5 686,5 +42,3 50,6 20,0 +39,4 775 Venezuela 85,7 99,4 +32,7 40,2 38,5 4,2 Andre land i SørAmerika 42,7 440,9 +4,6 42,9 74,4 +73,4 SørAmerika i alt 23,7 454,4 +29,4 249,6 340,5 +36,4 804 Australia m. bes. 28,6 366, +30,0 53,2 208,6 +36,2 Andre land i Oceania 42,8 47,7 +,4 32,2 4,6 +29,2 Oceania i alt 324,4 43,8 +27,6 85,4 250,2 +35,0 alt 5737,9 6387,6 +8,7 7355, ,9 +2,0

14 3 (SU nr. 33, 985) NNFORSEL TL KONSUM, NVESTERNG OG VARENNSATS JANUARJUN 985 Av en samlet innførsel på mill.kr i januarjuni 985 utgjorde innførselen til konsum mill.kr, til investering mill.kr og til vareinnsats mill.kr. Sammenliknet med januarjuni 984 steg innførselen til konsum med mill.kr (29 prosent). nvesteringsinnførselen utenom skip og oljeplattformer økte med 639 mill.kr (6 prosent) og innførselen til vareinnsats gikk opp med mill.kr (6 prosent). Skipsimporten i januarjuni sank fra mill.kr i 984 til mill.kr i 985. Det var ingen import av oljeplattformer i januarjuni 985, mens det i samme periode i 984 ble importert for 550 mill.kr. nnførsel til konsum, investering og vareinnsats. Mill.kr Varesektorer Januar uni onsum nvestering sareinnsats Matvarer og levende dyr Drikkevarer og tobakk Råvarer, ikke spiselige, unntatt brenselsstoffer Brenselsstoffer, smøreolje, elektrisk strøm m.v Dyre og plantefett, olje og voks Kjemiske produkter, i.e.n Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale Maskiner og transportmidler Skip og båter 00 br.t. og over Nybygde Eldre Oljeplattformer 8 Forskjellige ferdige varer 9 Varer og transaksjoner, ikke gruppert andre steder i STC ALT

15 (SU nr. 33, 985) NNFØRSEL OG UTFØRSEL ETTER TRANSPORTMATE 2. KVARTAL kvartal 985 utgjorde vekten av innførte varer (utenom fly, skip og andre flytende innretninger) i alt tusen tonn. Av dette ble 430 tusen tonn (25 prosent) fraktet med norske skip, 3 07 tusen tonn (53 prosent) fraktet med utenlandske skip, 98 tusen tonn s(3 prcsent) med jernbane på ferje eller bil på ferje, 300 tusen tonn (5 prosent) med jernbane, 648 tusen tonn (2 prosent) med bil og 4 tusen tonn med fly. Vekten av utførte varer i 2. kvartal 985 utgjorde i alt tusen tonn. Med norske skip ble det fraktet tusen tonn (3 prosent), med utenlandske skip tusen tonn (6 prosent), med jernbane på ferje eller bil på ferje 25 tusen tonn ( prosent), med jernbane 25 tusen tonn ( prosent), med bil 462 tusen tonn (3 prosent) og med fly 3 tusen tonn. Rå mineralolje og naturgass utført i rør utgjorde 8 58 tusen tonn (48 prosent). Fordelingen på varegrupper viste at 22 prosent av den innførte mengden bestod av mineralolje, mineraloljeprodukter og gass. Videre var det 2 prosent hver for rå mineraler og andre malmer enn jernmalm, 7 prosent hver for tømmer og trelast og fast brensel. For metaller var vektandelen 6 prosent og for kjemiske produkter 5 prosent. For utførselen var vektandelen 73 prosent for mineralolje, mineraloljeprodukter og gass, prosent for rå mineraler, 4 prosent for metaller og 3 prosent for hver jernmalm og skrapjern og kjemiske produkter.

16 nnførsel og utförsel etter transportmåte i 2. kvartal 985 ). 000 tonn 5 Varegruppe 2) nn før sel alt Andre Med Med Med tran norske utenl. Med jern Med Med spor, skip skip ferje i bane bil fly miler. Kona 2. Frisk frukt og grønnsaker 3. Andre matvarer, forstoffer, drikkevarer og tobakk 4. Fett, fete oljer og oljefro 5. TOmmer, trelast 6. Gjødsel 7. RA mineraler, unntatt malmer 8. Jernmaim og skrapjern 9. Madre malmer 0. Andre råvarer. Fast brensel 2. Mineralolje, produkter og gass 3. Mineralsk tjære og tjæredestillater 4. Kjemiske produkter 5. Kalk, sement o.a. mineralske produkter 6. Metaller 7. Arbeider av uedle metaller 8. Maskiner og transportmidler (unntatt fly, skip o.a. flytende innretninger) 9. Diverse ferdigvarer 20. Annet, uspesifisert alt Utførsel. Korn 2. Frisk frukt og grønnsaker 3. Andre matvarer, forstoffer, drikkevarer og tobakk 4. Fett, fete oljer og oljefro 5. TOmmer, trelast 6. Gjødsel 7. Rd mineraler, unntatt malmer 8. Jernmalm og skrapjern 9. Andre malmer 0. Madre råvarer. Fast brensel 2. Mineralolje, produkter og gass 3. Mineralsk tjære og tjæredestillater 4. Kjemiske produkter 5. Kalk, sement o.a. mineralske produkter 6. Metaller 7. Arbeider av uedle metaller 8. Maskiner og transportmidler (unntatt fly, skip o.a. flytende innretninger) 9. Diverse ferdigvarer 20. Annet, uspesifisert alt 80,5 0,7 68,7 0,4 0,2 0,6 50,9 3,6 20,8 5,0 3,7 7,5 0, 0,0 22,6 33,9 (J6,2 22,3 9,6 40,6 0,0 0,0 74, 6,3 63,2 0,7,3 2,7 0,0 0,0 48,8 20,4 4,6,8 56,9 48,6 66,6 244,3 56,3 59,9 0, 27,4 0,6 0,0 656,3 28,6 38,5 3,0 5,3 47,9 0,0 0,0 207,9,6 205,2 0,0 0,8 0,3 653,7 83,7 467,3 0,5 0,2 2,0 0,0 0,0 52,9 5, 6,7 4,5 27,5 8,9 0,2 0,0 4,5 66,8 228,0 0,2 3,9 2,6 263, ,5 2,7,6 0,4 0,0 0,0 32,2 7,5 4,5 0,0 0, 0,2 0,0 0,0 293,2 68,8 89,9 33,2 9,8 8,3 0, 0,0 65,6 46,9 28,4 6, 3, 62,0 0,0 0,0 334,5 22,0 22,2,2 43,3 35,8 0, 0,0 54,4 0,7 9,0 0,6 4,3 9,4 0,2 0, 226,5 68,4 44,5 30,9 3,9 48,6,6 0,6 230, 5,3 20,5 34,8 39,4 8,4, 0,6 0,6 0,2 0,2 0, 0, 0, 0,0 0, ,4 429,6 3 06,6 98,0 300,4 648,4 3,5 67,9 0,0 0,0 0,0,6 0, 0,0,5 25,5 8,8 57,9 2, 8,6 53,2,9 0,0 45,8 27,2,0 2, 0,4 5, 0,0 43,2 20,6 0,6 5,9 9,8 86,4 466,6 52,7 30,5 0,4 9,6 2,4 0,0 097,4 32,8 759,0 3,2 5,6 6,9 0,0 0,0 587,5 74,7 4,2 0,5,0 0,0 223,2 56,0 5,2 3,6 6, 6,2 0,0 0,0 23,7 66,8 85,9 3,5 2,5 45,0 0,0 0,0 42,7 25,8 6,3 0, 0, ,8 3 79,5 592,0 0, 0,0 3, ,7 8,4 7,8 0,6 0,0 564,0 227,3 84,4 29, 26, 96,9 0, 0,0 40,4 5,4 0,9 3,5 0,3 20,3 0,0 4' 0 632,3 397,0 64,9 2,3 2,8 36,3 0, 6 0 8, 2,5 3,0 2,0 2,0 8,5 0, 0,0 57,2 8,7 5, 8,9 4,0 29,9 0,6 0,0 369,5 55,2 20,4 27,4 7,5 58,7 0,3 0,0 0,4 0, 0,0 0, 0, 0, 0,0 0, , , ,7 24,5 25,4 46,7 3, 8 580,7 ) Unntatt fly, skip o.a. flytende innretninger. 2) Varenomenklaturen for transportstatistikk i Europa (CTSE). 3) Lastet på bil på ferje eller jernbanevogn på ferje. 4) Omfatter rørtransport, flot, slep og postsendinger.

17 (SU nr. 33, 985) DETALJOMSETNNGEN JUN 985 Verdien av detaljomsetningen for juni i år viser 2 prosent økning i forhold til samme måned i fjor. ndekstallene var 68 og 87 (979=00). Størst økning hadde gruppen detaljhandel med motorkjøretøyer og bensin som gikk opp med 30 prosent. Statistisk Sentralbyrås indeks over verdien av detaljomsetningen i første halvår 985 var 4 prosent høyere enn i samme periode ett år tidligere. samme tidsrom steg prisindeksen for detaljhandel med 6 prosent. Detaljomsetningen med nærings og nytelsesmidler gikk opp med 6 prosent, mens veksten for beklednings og tekstilvarer var på 9 prosent. Detaljomsetningen med møbler og innbo gikk opp med 7 prosent, og detaljomsetningen med motorkjøretøyer og bensin Økte med 30 prosent. Sesongkorrigert viste detaljomsetningen en økning på 6 prosent fra januarmars til apriljuni. Sesongkorrigert indeks for juni 985 var 84. Tabell. Detaljomsetningsindeks. 979=00 Gjennomsnitt jan.juni Endring i Gjennomsnitt Apriljuni Endring i Juni prosent prosent 985 Detaljhandel i alt , ,8 87 Varehushandel , , 72 D.h. med nærings og nytelsesmidler , ,3 7 D.h. med beklednings og tekstilvarer , ,2 43 D.h. med møbler og innbo , ,8 42 D.h. med jernvarer, kjøkkenutstyr, glass, steintøy, fargevarer og sportsutstyr , ,7 77 D.h. med ur, optiske artikler, musikkinstrumenter, gull og sølvvarer og film og fotoartikler 09 2, ,0 9 D.h. med motorkjøretøyer og bensin , ,7 259 Detaljhandel ellers , , ' 57 Tabell 2. Detaljomsetningsindeks. Sesongkorrigert. 979=00 Jan. Feb. Mars April Mai Juni Jan.mars Apriljuni Endring prosent Detaljhandel i alt

18 Figur. Detaljomsetningsindeks Detaljhandel i alt Sesongkorrigert indeks t ' 90 tt ' 80 i 70 g i P S 60 / / a, /, / t 4 /4 / i i \ / / V 4 / "../ / r i il ' i ' / /. svi N, t7' L( JFMAMJJASONDJFMAMJJASONDJ FMAMJJASONDJ FMAMJJASOND Figur 2. Endring i prosent fra juni 984 til juni 985. (juniindeksen i parentes). 979 = 00 Detaljhandel i alt (87) Ur, optikk, gull og sølvvarer, film og foto (9) Nærings og nytelsesmidler (7) HOyden viser gruppenes andel i totalindeksen Varehushandel (72) Jernvarer, kjøkkenredskaper, glass, steintøy, fargevarer, sport (77) Beklednings og tekstilvarer (43) Detaljhandel ellers (57) Møbler og innbo (42) Motorkjøretøyer og bensin (259) ) Endring i prosent

19 8 (SU nr. 33, 985) EMSJONER AV HENDEHAVEROBLGASJONER OG KORTSKTGE LANEPAPRER JUN 985 følge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk ble det i juni 985 emittert ihendehaverobligasjoner for 932 mill.kr i norske kroner. Det var ingen emisjoner i utenlandsk valuta. samme måned ble det emittert sertifikater for mill.kr. Av disse var 894 mill.kr statssertifikater (rentesatser 2,50 3,9 %), 98 mill.kr banksertifikater (2,0 3,29 %), 272 finanssertifikater (3,0 3,69 %) og 50 mill.kr lånesertifikater (2,90 3,49 %). Sertifikater er brukt som fellesbetegnelse på kortsiktige lånepapirer. Disse kan være utstedt av den norske stat (statssertifikater), forretnings og sparebanker (banksertifikater), private finansieringsselskaper (finanssertifikater) og av statsbanker, statsforetak, kommuneforetak og private foretak (lånesertifikater). Tabell. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. Mill.kr Låntakere Juni Jan.juni Juni Jan.juni A. Emisjoner i alt B. C. Emisjoner i norskkroner Statsforvaltningen / Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Fylkeskommuner Kommunet Kommuneforetak. Forretningsbanker Statsbanker Private kredittforetak Av dette: Realkredittforetak Skipsfinansieringsforetak Statsforetak Private foretak Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak Forretningsbanker Statsbanker Private kredittforetak Statsforetak Private foretak D. Emisjoner i eurokroner Private kredittforetak Ekskl. spareobhgasjonslan. 2) Beregnet etter månedenes gjennomsnittlige valutakurs.

20 9 Tabell 2. Emisjoner av sertifikater. Mill.kr 985 Juni Jan.juni Emisjoner i alt Statssertifikater Banksertifikater Finanssertifikater Lånesertifikater

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai Nr. 27/82 7. juli 1982 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-april 1982. Foreløpige tall Utenrikshandelen i januar-mai 1982 Samhandelen med land og landområder januarmai 1982 Produksjonen i oljeutvinning,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril Nr. 23/82 9. juni 1982 INNHOLD Utenrikshandelen i januar-april 1982 Samhandelen med land og landområder januarapril 1982 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 1. kvartal 1982 Detaljomsetningen

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD 23. april 1980 Nr. 17/80 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1980 Engrosprisindeksen for mars 1980 Produsentprisindeksen

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

Side. 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter,

Side. 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter, Nr. 15/86 9. april 1986 INNHOLD Emne Side 22 Helsepersonellstatistikk - Fysioterapeuter, 1985...... 1 22 Helsepersonellstatistikk - Leger, 1985 2 22 Helsepersonellstatistikk - Sykepleiere, vernepleiere

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1

Nr. 28/83 13. juli 1983 EMNE- GRUPPE. INNHOLD REGISTRER- INGSPERIODE SIDE 2 Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap 1982 1 Nr. /. juli EMNE GRUPPE INNHOLD REGISTRER INGSPERIODE SIDE Utlendinger som fikk norsk statsborgerskap Veitrafikkulykker med personskade Skog og utmarksbranner Detaljomsetningen Mai Byggekostnadsindeks

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide

INNHOLD. Nr. 40/88 5. oktober 1988. EmneSide Nr. 40/88 5. oktober 1988 INNHOLD EmneSide 23 Universitetseksamener. Høstsemesteret, 1987 1 25 Barnehager, 1987 3 33 Lønnsstatistikk for privat bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 1988 7 41 Husdyr,

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

Nasjonal betydning av sjømatnæringen

Nasjonal betydning av sjømatnæringen Nasjonal betydning av sjømatnæringen - En verdiskapingsanalyse med data for 2013 Finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) Dokumenter den økonomiske betydningen av sjømatnæringen

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3

Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3 Sysselsetting viktigst Sysselsetting er den oppgaven flest nordmenn vil at myndighetene skal prioritere, side 3 Lav befolkningsvekst I hele Europa er befolkningsveksten svært lav, side 4 og 5 Økt bilimport

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringseiendom. april Forventet konsumprisvekst om år Prosent. Kvartalstall.. kv. -. kv. Arbeidsgiverorganisasjoner

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble

Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge. Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hvorfor prosessindustrien har en framtid i Norge Anne Margrete Blaker, Styremedlem i Vekst i Grenland og ordfører i Bamble Hva er prosessindustri? 2 Hva lager prosessindustrien? 3 ineralgjødsel Såpe Papir

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer