INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober Foreløpige tall. Utenriksregnskap for Foreløpige tall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall"

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober Foreløpige tall Utenriksregnskap for Foreløpige tall Utenrikshandelen i november Foreløpige tall Engrosprisindeks pr. 15. november 1964 Konsumprisindeksen pr. 15. november 1964 Veitrafikkulykker med personskade i november 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 11, 1964 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 UtenriksreEnskaE for januar-oktober Foreløpige tall. Mill. kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 47/ 19 64) I. Driftsregnskap A. Varer og tjenester 1. Eksport Varer fob. 1) low g0000øe s O o Skip, nybyg de..... e e Skip, eldre Nettovalutafrakter av skip i utenriksfart.. -.ow Utenlandske turisters utgifter i Norge " Andre tjeneste r la_ I alt ? Import Varer cif. 1) wow Skip Norske turisters utgifter i.. atlandet Andre tjenester _...l I alt Eksportoverskott (underskott -) (1-2)... 2?2,..._ Januar oktober l B. Renter og stønader le Nettostonader fra utlandet Nettorenter til utlandet we Rente- og stønadsoverskott (underskott -) (1-2) C. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (A3..i.- B3) '40 II. Kapitalregnskap A. Inngang Offentlig forvaltnings lån R.ederienes lån Forretningsbankenes lån for rederier (netto).ow Forretningsbankenes andre lån (netto) Andre lån O Endring i varekreditter (netto) Annen kjent kapitalinngang (netto) I alt I B. Utgang Avdrag på offentlig forvaltnings lån ----we Avdrag på rederienes lån Endring i rederienes forskottsbetalinger ved skipsimport Avdrag på andre Ian wow-- w e o Lån (netto) ved skipseksport I alt _..._ C. Netto kapitalinngang (A -B) D. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (I C) G E. Uforklart differanse F. 0 ned an 1) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken. i nettavalutabeholdnin en CA-D4E) 211 0

3 Utenriksregnskapet for Foreløpige tall Statistisk Sentralbyrå har i samband med en foreløpig oppstilling av nasjonalregnskapet for 1964 anslått tallene på driftsregnskapet overfor utlandet for hele året. Anslaget viser et underskott på driftsregnskapet for 1964 på 550 mill. kr, som fordeler seg med 150 mill. kr. på varer og tjenester og 400 mill. kr, på renter og stønader. Tallene som vil bli publisert i økonomisk utsyn over gret 1964, er gjengitt nedenfor. Driftsregnskapet overfor utlandet for 1963 og Foreløpige tall. Mill. kr A. Varer og tjenester 1. Eksport 121 Varer fob. ) Skip, nybygde *. s e Skip, eldre oefressessoweopeeeeeidr.0004,i Bruttofrakter opptjent i skipsfart Utenlandske turis ers utgifter i Norge _ 6 0 t Andre tjenester.. ***** Lac2.4LAg2. 2. Import Varer I alt e 0, Skip 0e041, 11,0.0,0**0.e # ,We 40, Skipsfartens utgifter i utlandet ow Norske turisters utgifter i utlandet Andre tjenester.... * wow o.o.elososssosos 190 I alt Eksportoverskott (underskott -) (1-2) B. Renter og stønader 1. Nettostønader fra utlandet Nettorenter til utlandet Rente- og stønadsoverskott (underskott -) (1-2)...o Q C. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (A3 B3) ) Omfatter også varer utenom handelsstatistikken. Da denne oppstilling ble laget, hadde en statistikk over vareomsetningen (ekskl. skip) etter handelsstatistikken bare for de forste 11 måneder av gret, mens desembertallene matte anslås. For de andre poster har en stort sett anslått tallene for november og desember. Reviderte tall vil foreligge i slutten av februar 1965.

4 Utenrikshandelen i november Forelqige tall Statistisk Sentralbyrås forelopige oppgaver over verdien av utenrikshandelen uten skip i november 1964 viser en innførsel på I 106 mill. kr. og en atforsel på 763 mill. kr. De tilsvarende tall for oktober var i 145 mill. kr. og 746 mill. kr. november 1963 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen uten skip en innforsel på 978 mill. kr. og en atforsel på 637 mill. kr.

5 Engrosprisindeks pr. 15. november 1964 (1961 = 100) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 47, 1964) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks pr. 15. november 1964 var uendret fra måneden for, 109. Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet) = 100 Okt. Nov. Okt. Nov LLL_ Matvarer Drikkevarer og tobakk Råvarer.... ***** Fast brensel, brenselolje og elektrisk kraft OOOOO a Animalske og vegetabilske oljer og fett Kjemikalier Bearbeidde varer.0. 0 e Maskiner og transportmidler Forskjellige ferdigvarer T o t a 1... OOOOOOOO j Konsumvarer Ikke varige produksjonsmidler Av dette: Byggematerialer Varige produksjonsmidler

6 Konsumprisindeksen pr. 15. november 1964 (1959 = 100) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 47/ 1 964) Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. november 1964 steg 0,5 poeng fra måneden for, fra 119,0 til 119,5. Indekstallet for hovedgruppen matvarer var uendret 123. Av undergruppene steg indekstallet for egg 7,8 prosent, og for fisk og fiskevarer 0,8 prosent. Indekstallet for sjokolade, sukker og sukkervarer falt 0,7 prosent. For gruppen alkoholholdige drikkevarer steg indekstallet 1,7 prosent. Indekstallet for gruppen andre utgifter var 118 for november mot 117 måneden for. Indekstallene for de andre havedgruppene var uendret. Indekstall Okt. l 6 Nov. Okt. i 6-96 Nov Matvarer , 0 e 107 Alkoholholdige drikkevarer Tobakk Bolig, lys og brensel Klær og skotøy Lndre utgifter Total , ,0 119, ,5

7 ei trafikkulykker me d personskade i november 1964 Tallene er foreløpige. De ende lige tall ventes a bli litt høyere (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 47, 1964) Tabell 1. Tallet på ulykker og drepte og skadde personer Personer dre t eller skadd Ulykker med ) Alvori4g Le t te re personskade I alt Drept 1 skadd2 ) skadd 1963: Januar -oktober N ovember.. 000' li 364 Januar -novembe r _ Januar-oktobe r3 ) November..... _ALL ' Januar-november.. 1) Død innen 30 dager etter ulykken. 2) Alvorlig skade Brudd knusninger, alvorlige skår og flenger, indre skader og alle skader som forte ti 1 sykehus behandling ) Tallene er rettet Tabel? 2. Personer drept eller skadd i november, etter Drept eller skadd i alt Drept traf ikantgruppe Alvorlig Lettere skadd skadd 164 Bilførere ***** * Bilp assasjerer Motorsykkel- og scooterførere 7Il 30 Mope df øre re Passasjerer på motorsykkel scooter og moped. Ol O Sykkelførere Sykkelpassasjerer jerer... 1 Akende... o Fotgjengere Andre.. 4, alt Tabell 3. Personer drept i januar-navember, etter trafikantgruppe og aldersgruppe Under år alt 8 år år årår åro' over 13 Bilførere Bilpassasjerer Motorsykkel- og scooterførere Mopedforere il Passasjerer på motorsykkel, scooter og moped Sykke lf ore re Sykke lpass as s jerer O 00 i... '''' "" 'm I*" - Akende Fotgjengere Andre.. o _IT_ 2 1 2, alt... a _...25._..._ 103

8 .4.11egg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk: månedshefte nr. 11, 1964 Tallene er mottatt i tiden 9/12-15/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) fer. Sverige (tabell 76) Verdi av utenrikshandelen: a. Innforsel Kol. C.a Oktober 1743 (1689) b. Utforsel. " C.b Oktober 1706 (1569) Storbritannia (tabell 77) Sysselsetting.... Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner " Reuter's ravareindeks, uketall... Engrosprisindeks... Konsumprisindeks... Valutabeholdning tt J September ( 24397) Oktober 6,07 (6,04) 7/12-11/12 96 (96) September 119 (119) Oktober 139 (138) November 837 (876) Frankrike (tabell 78) øyeblikkelig rente på statsobligasjoner " E Oktober 5,08 (5,10) est-tyskland (tabell 79) Arbeidsløyse... Volum av utenrikshandelan : a. Innforse l * 000 b. Utførsel... Bytteforhold B elgia (tabell 80) Verdi av utenrikshandelen: a. Innforsel... b. Utforsel ego.o.00giwoo*.w.0. flb November 126,8 (111,5) " F.a Oktober 483 (427) " F.b Oktober 375 (337) " G Oktober 121 (121) " D.a September (20918) " D.b September (18596) S ambandsstatene (tabell 81) " Sysselsetting B November (71123) 3373 Arbeidsløyse C November (325 2 ) Produksjon: Bilproduksjon..... " D.c August (691) September 692 Verdi av utenrikshandelen: b. Utforsel WoolooloW " F.b Oktober 2134 (2271) Moody's ravareindeks, uketall 7/12-11/12 89 (89) It Konsumprisindeks Oktober 116 (116)

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007

Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 2007/11 Notater Ragnhild Nygaard og Notater Estrellita Cometa Rauan Forventningsindikator - konsumprisene November 2006-mai 2007 Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for økonomiske indikatorer Innhold

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/8 7. august 1979 OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD 1. Innledning Side 1 2. Beregningsopplegg for det løpende kvartalsregnskap

Detaljer

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/8 1. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge 1.1. Utenriksøkonomi i 7 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 391 milliarder kroner

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975

AKERSHUS OG OSLO INN HOLD. Framskriving av folkemengden 1975-2000. Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Nr. 1/76 5. januar 1976 AKERSHUS OG OSLO INN HOLD Nye distriktstall. Innhold 1975 Framskriving av folkemengden 1975-2000 Fylkestingsvalget og kommunestyrevalget 1975 Kjøtkontrollen 1.-3. kvartal 1975.

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-02-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Skattesvikt. Kommunene og norsk økonomi 1/2015. KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Skattesvikt Kommunene og norsk økonomi 1/2015 1 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013, fordelt etter

Detaljer

VIRKNINGER AV SKATTEREFORMEN AV 1969

VIRKNINGER AV SKATTEREFORMEN AV 1969 ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 31 VIRKNINGER AV SKATTEREFORMEN AV 1969 Av Hallvard Borgenvik og Hallvard Flo EFFECTS OF THE TAXATION REFORM OF 1969 Innhold Side Kapittel 1. Innledning 3 2. Generelle

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/2 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 7 SEKTORBEREGNINGER FOR SAMFERDSELSSEKTORENE OG REPARASJON AV KJØRETØYER MV. AV VIGGO JEAN-HANSEN STATISTISK

Detaljer

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget

Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget 99/25 Rapporter Reports Steinar Todsen Kvartalsvis nasjonalregnskap dokumentasjon av beregningsopplegget Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

4. Finans- og pengepolitikken

4. Finans- og pengepolitikken Økonomiske analyser /9. Finans- og pengepolitikken.. Finanspolitikken Handlingsregelen Siden behandlingen av statsbudsjettet for har den såkalte handlingsregelen vært retningsgivende for budsjettpolitikken.

Detaljer