Nr årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961"

Transkript

1 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for januar og Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i februar Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. januar Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr., Statistisk Sentralbyrd' bes oppgitt son& kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fr, dette hefte.

2 Utenrikshandelen i februar. Forelqip tall Statistisk Sentralbyrås forelopige oppgaver over verdien av utenrikshandelen uten skip i februar viser en innforsel på 755 mill. kr. og en utforsel på 480 mill. kr. De tilsvarende tall for januar var 77 mill. kr. og 528 mill. kr. februar viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen uten skip en innforsel på 675 mill. kr. og en utførsel på 475 mill. kr.

3 Engrosprisindeksen pr. 5. februar (952 = 00) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 7, ) Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks har falt poeng fra forrige måned, til 0. Indekstallet for matvarer og for animalske og vegetabilske -oljer og fett har falt 2 poeng, mens indekstallet for kjemikalier har steget poeng. Indekstallene for de andre hovedgruppene er uendret. Indekstallet for ikke-varige produksjonsmidler har falt poeng, mens indekstallet for konsumvarer er uendret. Engrosprisindeks (prisindeks for forstegangsomsetningen innen landet) Jan. Febr.Jan.Febr. l96 Matvarer 00e soft os escoosee Drikkevarer og tobakk Rgvarer W0000ioos000* esocoeo...00.o.m.0* Fast brensel, brenselolje og elektrisk kraft Animalske og vegetabilske oljer og fett Kjemikalier... sooseososso..0ooe.8.0s B earbeidde varer 00.e.e.osoosee.s Maskiner og transportmidler Forskjellige ferdigvarer Total e fite00.000$ ) Konsumvarer... 2 Ikke -varige produks jonsmidler. -we..." Av dette: Byggematerialer... 3 ) Unntatt konsumvarer i gruppen maskiner og transportmidler

4 Levekostnadsindeksen pr. 5. februar (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 7, ) Statistisk Sentralbyrås levekostnadsindeks pr. 5. februar har falt poeng fra måneden for, fra 65 til 64. Indekstallet for hovedgruppen matvarer har falt 0,6 prosent, fra 80 til 79. Av undergruppene har indekstallet for kjøtt og kjøttvarer falt 6 prosent på grunn av billigsalget på storfekjøtt. Indekstallet for flesk har falt 5,8 prosent, mens indekstallet for poteter, grønnsaker, frukt og bær har steget 3,0 prosent, for mjølk, smør, ost og egg,3 prosent og for gruppen "andre matvarer" 0,5 prosent. Indekstallene for de andre matvaregruppene og for de andre hovedgruppene er uendret. Indekstall Jan. Febr. Jan. Fbr., Matvarer.000.4t isaso oso Drikkevarer og tobakk... oeelboael..000* Kull, koks, ved og petroleum Gass og elektrisitet... soollottesso$ Bekledning Husleie Andre utgifter j T otal eoe

5 Industriproduksionen i januar (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 7, ) Statistisk Sentralbyrås månedlige produksjonsindeks viser at industriproduksjonen var nesten 8 prosent storre i januar i år enn i samme måned i fjor. Indekstallene var henholdsvis 27 og 8 (beregnet som et ukegjennomsnitt og med gjennomsnittlig månedsproduksjon i 955 = 00). Stigningen har delvis sammenheng med at nyttårsdag i år falt på en søndag, slik at januar hadde en arbeidsdag mer i år enn i fjor. For en stor del av jern- og metallindustrien (unntatt primær jern- og metallindustri) beregnes indeksen bare på grunnlag av oppgaver over utforte timeverk. Regnes det med en øking i produksjonen pr. timeverk i denne gruppen på 5 prosent fra til, eller om lag det samme som i gjennomsnitt for perioden , vil den faktiske produksjonsokingen fra januar være om lag 9 prosent. Indekstallet for eksportindustrien som i sin helhet er basert på opp gaver over produserte mengder, var 9 prosent Were for januar i år enn for samme måned i fjor. Indekstallet var 32 i år mot 2 i fjor. Av de enkelte grupper i eksportindustrien viste bl.a. malmgruver, fryserier ) framstilling av syntetiske fibrer og formstoffer, sildoljefabrikker og oljem0er og -raffinerier sterk stigning fra i fjor. For hjemmeindustrien var indekstallet for januar (uten korreksjon for eventuell produktivitetsoking i jern- og metallindustrien) vel 7 prosent hoyere i år enn i fjor. Tallene var henholdsvis 26 og 7. I denne gruppen var produksjonsokingen særlig stor for kullgruver, sjokoladefabrikker, sagbruk, jern- og stålstoperier, radiofabrikker og fabrikker for framstilling av elektrotermiske forbruksapparater. Nedgang i produksjonen viste bl.a. ullvarefabrikker, såpe-, kosmetikk- og lysfabrikker og garverier.

6 Produksjonsindeks for bergverk, industri og elektrisitetsproduksjon. 955 = 00 Des. Jan. Des. Jan. 959 Hele industrien * Bryting av kull og malm Nærings' og wtelsesmiddelindustri i alt Av dette: Meierier... fh It : Hermetikkfabrikker ttsjokoladefabrikker Ts : Bryggerier og mineralvannfabrikker " Tobakksfabrikker 0 Tekstilindustri i alt... Av dette: Trikotasjefabrikker Bekledningsindustri i alt. - - Av dette: Konfeksjonsfabrikker. 9 " SkotØyrabrikker Trevare- og mobelindustri ) 97 TI ) ill Treforedlingsindustri i alt Av dette: Tremasse- og cellulosefabrikker " : Papirfabrikker i * Kjemisk industri i alt.. e Av dette: Kjemisk grunnindustri " Olje- og fettindustri Jord- og steinvareindustri Primer jern- op:, metallindustri Annen jern- og metallindustri.... e Andre industrier ) 2 Gass- og elektrisitetsverk Eksportindustri Hjemmeindustri i alt Av dette: Konsumvareindustri " Investeringsvareindustri ) Rettet tall.

7 Utenriksregnskap for januar og. Foreløpige tall. Mill. kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 7, ) I. Driftsregnskap A. Varer og tynester I. Eksport j VareutfOrsel (uten skip) etter handelsstatistikken fob VareutfOrsel utenom handelsstatistikken UtfOrsel av skip... t Nettovalutafrakter av skip i utenriksfart 2) Andre tjenester netto **** I alt Import ) 633 VareinnfOrsel (uten skip) etter handelsstatistikken cif. 77 3VareinnfOrsel utenom handelsstatistikken InnfOrsel av skip I alt Eksportoverskott (underskott -) ( - 2) B. Renter og stonader. NettostOnader fra utlandet Nettorenter til utlandet Rente- og stonadsoverskott (underskott -) ( - 2) C. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (A 3 4- B 3) II. Kapitalregnskap A. Inngang Offentlige Ian M. Lån (netto ved skipsimport Andre lan3) Annen kjent kapitalinngang netto..." I alt B. Utgang Avdrag på offentlige lån Avdrag (netto) på konsolidert gjeld (EPU) Avdrag på andre lån3).. 3 Lån (netto) ved skipseksport I alt 5-l4 C. Netto kapitalinngang (A - B) D. Overskott (underskott -) på driftsregnskapet (I C) 4) E. Uforklart differanse Januar _..._ F. Oppgang (nedgang -) i netto valutabeholdningen5) (C+D E) ) Tjenestene er regnet netto. 2) Beregnet på grunnlag av Norges Banks tall for netto innkasserte frakter. 3) Inklusive offentlige foretaks lån. 4) Summen av netto kapitalinngang(-utgang) og overskott (underskott) på driftslegnskapet skal pr. definisjon vare lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil og ufullstendig statistisk materiale. 5) Norges Banks, valutabankenes, rederienes og forsikringsselskapenes netto valutabeholdninger.

8 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i februar (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 7, ) Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk viser at det i februar ble emittert ) ihendehaverobligasjoner for i alt 90,4 mill. kr., mot for 97,2 mill. kr. i samme måned i fjor. Av de emitterte statsobligasjoner på 8, mill. kr. overtok sparebankene for 3,6 mill. kr. (4-- og 5 prosent ), Postsparebanken for 25,0 mill. kr. (5 prosent ), forsikringsselskapene for 24, mill. kr. (5 prosent ) og forretningsbankene for 0,3 mill. kr. (4i og 5 prosent ). Kredittforeninger o.l. emitterte obligasjoner for 6 9 mill. kr. Emitterte ihendehaverobligasjoner. Mill. kr. Låntakere -226 Febr. Febr0 Jan.-febr. Jan.-febr. 8, Statskassen 77,7 96,8 23, Kommunekasser / 0,6 0,6 Kredittforeninger 0.0 Herav realkredittforeninger 50 7, , , 66,5 Statsforetak 20,0 4,2 Kommuneforetak ,5,8 5,7 Andre AIM I alt 9 loo oso owooescie 97,2, , 7...4m W ) Forste gangs salg av obligasjoner i norske kroner.

9 MÅNEDSSTATISTIKK for BANKENE Balanser pr. 3. januar (Forrige melding ble gitt i S U Nr. 0 )

10 M ånedsbalanse. Aktiva Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Postsparebanken Statsbanker Sparebanker ONG,SOWIfti I. Gull 36 Kassebeholdning III. Bankinnskott Norges Bank 2. Postgiro Sr 0 3. Forretningsbanker 4. Sparebanker Utenlandske banker IV. Statskasseveksler 3. Norske Utenlandske s 8 2 V. Ihendehaverobligasjoner 45S Staten i 2. Statsbanker Andre statsgaranterte Kommuner og kommuneforetak Kredittforeninger o Andre norske 7. Utenlandske ' VI. Aksjer VII. Utlån. Kontolån til staten 2. Lånebevis m v a. Stats- og statsgaranterte b. Andre innenlandske 3. Banker m v a- Statsbanker b. Forretningsbanker C. Sparebanker d. Kredittforeninger og forsikring 4. Andre innenlandske utlån a. Pantobligasjoner b. Norske veksler C. Vekselobligasjoner og gjeldsbrev d. Kassekreditt og byggelån e. Andre utlån 5. Utlån i utenlandsk valuta 6. Lån til utlandet a. Utenlandske veksler b. Andre utlån ' ' VIII. Andre fordringer Staten a. Statens konsoliderte konto b. Anneti Innestående i Postverket Rembursdebitorer } Andre debitorer IX. Realkapital Aktiva i alt I 032 ' :04 I Fordringer på utlandet Bevilgede boligbyggelån med konv.tils. fra statens boligbanker Bevilgede boligbyggelån ellers Andre bevilgede byggelån Bevilget kassekreditt ekskl. byggelån Disponerte boligbyggelån med konv.tils. fra statens boligbanker Disponerte boligbyggelån ellers Andre disponerte byggelån Omkostninger ' ; I- For statsbankene i hovedsaken grunnfond.obligasjoner.

11 Foreløpige tall, mill. kr. Passiva Norges Bank / Postgiro Statsbanker Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker I. Seddelomløp II. Innskott Staten Skattekonti Norske Ilanker a. Norges Bank b. Statsbanker C. Forretningsbanker } d. Sparebanker , 0 4. Andre innenlandske innskytere a. Anfordring b. Termin C. Sparevilkår måneders oppsigelse e. Andre vilkår Innskott i utenlandsk valuta Utenlandske innskott a. Banker b. Andre utenlandske innskytere III. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner 85, Utenlandsk valuta r. Andre ldn Staten Offentlige fond _ Norges Bank _ 2 4. Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Utstedte forvaltningsbevis Ansvarlig lånekapital Pantegjeld i bankbygning Andre innenlandske lån Utenlandske lån V. Annen gjeld Staten Bankremisser Adviserte sjekker Inkasso _ Remburskreditorer Ikke hevet utbytte Andre kreditorer VI. Aksjekapital VII. Fond og udisponert overskott VIII. Saldo Passiva i alt s43 O / I Gjeld til utlandet Rediskonteringer i Norge 6 5 Rediskonteringer i utlandet Åpnede, ikke disponerte remburser ikke tatt med i balansen Valuta-terminforretninger ikke tatt med i balansen Garantier ikke tatt med i balansen Inntekter (renter, diskonto etc.) Merk: Tilbakegående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XIV 39, 49, 50, 44, 4 og 42.

12 Endringer i månedsstatistikken. Følgende endringer er gjennomfort i månedsstatistikken for bankene fra og med desember :. Midler bankene har reist ved å påta seg forpliktelser som låntakere Pares under passivapost IV Andre lån. Denne føringsmåte gjelder også ved låneordninger hvor bankene formelt opptrer som debitorer, selv om lånet i realiteten er tatt opp for andres regning. En del av disse beløp var tidligere ført dels under passivapost II 6 a Innskott fra utenlandske banker og dels under passivapost V 7 Andre kreditorer. 2. Den tidligere aktivapost VIII 3 Debitorer i utenlandsk valuta føres som ny post VII 5 Utlån i utenlandsk valuta. Posten omfatter foruten debetsaldi på kontoen for kreditorer i utenlandsk valuta også beløp i utenlandsk valuta reist ved låntransaksjoner som nevnt under pkt. foran og stilt til disposisjon for kunder i form av utlån. Vi Ilco Oslo

13 Tille til de internasdonale månedstabeller i Statistisk_mån2dshefte nr. Tallene er mottatt i tiden 8/3-4/3 og er forelopige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nmrmere forklaringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) før. Danmark (tabell 7) ArbeidslOyse... Kol. A Produksj ons inde 'es a) Industri Detaljomsetningsindeks... Engrosprisindeks 00.04, , TimelOnn... Januar 50 (56) " B a Desember 33 " C November 45 Desember 20 G Januar 02 3.kvartal 5,94 (46) (45) ( 02) (6 09) Sverige (tabell 72) Verdi av utenrikshandelen a) InnfOrsel epowstoolps.4, 0,..."44. b) UtfOrsel... Engrosprisindeks...!I It It C a Januar 282 C b Januar 40 Januar 2 (477 ) (268) () Storbritannia (tabell 73) Reuters ravareindeks uketall... Valutabeholdning... Il 6/3-0/3 83 M Februar 4 (83) (59) Frankrike (tabell 74) Verdi av utenrikshandelen a) InnfOrsel... b) UtfOrsel... * C a Januar 2394 (3039) C b Januar 2683 (3024) Vest-Tyskland (tabell 75) Produksjon a) Produksjonsindeks, industri Detaljomsetningsindeks... IfC a Januar 79 " D Januar 5 (89) (263R) Sambandsstatene (tabell 77) Sysselsetting...w...erow ta ArbeidslOyse... Produksjon c) Bilproduksjon *00, /00 Moodys ravareindeks uketall... It B Februar C Februar 5705 D c Februar 448 6/3-0/390 (64452) (5385) (50R) (89)

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser , i S K S ' A ;., ; IB 68/2 Oslo, 2.9. mai 1968 Om aksjekurser og aksjeindekser av Sten-Ove Callander INNHOLD A. Aksjekurser og markedsmekanismen 1. Kursnotering. Børskurs 2. Kursnotering. Matematisk kurs

Detaljer

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/8 1. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge 1.1. Utenriksøkonomi i 7 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 391 milliarder kroner

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/2 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Gjennom styringen av statens utgifter og inntekter har finanspolitikken

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Historisk rentestatistikk 1820 1999

Historisk rentestatistikk 1820 1999 Historisk statistikk 1820 1999 Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

2 Beskrivelse av utenlandsfinansieringen

2 Beskrivelse av utenlandsfinansieringen Risikoen ved bankenes utenlandsopplåning Karsten R. Gerdrup, konsulent i Avdeling for finansiell analyse og struktur, og Arild J. Lund, fagdirektør, og Sindre Weme, kontorsjef, begge i Avdeling for verdipapirmarkeder

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK

DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK DEL 3 : REGNSKAP 2002 FOR NORGES BANK 58 Hovedstyrets regnskapsberetning for 2002 Netto internasjonale reserver er Norges Banks dominerende eiendel, når en ser bort fra Petroleumsfondet, som ikke har innvirkning

Detaljer

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene

Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene 40 Norges Banks skriftserie nr. 34 Kapittel 4. Penge- og kapitalmarkedene Kapitalmarkedet er en samlebetegnelse på flere ulike markeder for omsetning av verdipapirer, valuta og derivater. Kapitalmarkedet

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling

Mat- og drikkevareimporten 2014. Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Rapport februar 2015, Analyse og bransjeutvikling Mat- og drikkevareimporten 2014 Om rapporten I dag importerer vi rundt halvparten av den maten vi spiser, og stadig mer

Detaljer

Finansdepartementet St.meld. nr. 2

Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (Foreløpig utgave) Finansdepartementet St.meld. nr. 2 (22-23) Innhold 1 Hovedtrekkene i den økonomiske politikken og utviklingen...3 2 De økonomiske utsiktene...12 2.1 Norsk økonomi...12 2.2 Nærmere om

Detaljer

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS

2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS Årsrapport 2011 2 ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS ÅRSRAPPORT - EIENDOMSKREDITT AS 3 Innhold Side Kort presentasjon 4 Rammebetingelser..... 4 Konkurranseforhold. 5 Utlån.. 5 Innlånsvirksomheten... 6 Kapitalforvaltningen..

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne

Januar 2014. Eksport- og konjunkturutviklingen. John L Rogne Januar 2014 Eksport- og konjunkturutviklingen John L Rogne Innovation Norway 25-02-2014 Innhold Eksportutviklingen Eksporten av varer side 2 Import og handelsbalanse side 8 Vareeksport fordelt på vareslag

Detaljer