Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte."

Transkript

1 fr. 3/ januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november 1971 Indeks for produksjon pr. timeverk og pr. sysselsatt i bergverksdrift og industri Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 11, 1971 Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 ( ) (Forrige månedsmelding ble offentliggjort i SU nr. 51, 1971) Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr. 15. desember 1971 steg 0,5 poeng fra måneden for, fra 123,7 til 124,2. Gruppen matvarer trakk totalindeksen opp 0,2 poeng, klær og skotøy vel 0,1 poeng og møbler og husholdningsartikler knapt 0,1 poeng. Indekstallene for gruppene fritidssysler og utdanning og andre varer og tjenester bidro også noe til stigningen i totalindeksen. Indekstall Nov. Des. Nov. Des Matvarer Drikkevarer og tobakk Klær og skotøy Bolig, lys og brensel Møbler og husholdningsartikler Helsepleie Reiser og transport Fritidssysler og utdanning Andre varer og tjenester T otal ,0 118,4 123,7 124,2

3 Konsumprisindeks, 1968 ::: 100. Varer og tjenester etter leveringssektor Vekt Nov. Des. Nov. Des. o/oo Jordbruksvarer.. i ,0 119,4 119,9 126,2 127,3 1.1 Mindre bearbeidde ,2 121,4 121,9 126,9 128,1 1.2 Mer bearbeidde...i.. * ,8 115,3 115,8 124,8 125,7 2. Fiskevarer 4 024,4 124,8 125,9 139,0 140,1 3. Andre norskproduserte konsumvarer 413,2 115,6 118,0 121,6 122,2 3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets priser b,3 120,4 121,4 126,3 127,3 3.2 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet ,8 117,3 117,7 119,6 120,7 3.3 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra utlandet...211,1 111,7 115,6 118,9 119,1 4. Importerte konsumvarer ,1 117,5 118,3 122,2 121,4 4.1 Uten norsk konkurranse 145,3 19,2 119,9 124,3 123,2 4.2 Med norsk konkurranse.. 033,8 110,3 111,4 11,0 113,9 5. Husleie 056,2 114,1 114,5 118,8 119,7 9. Andre tjenester 151,1 117,2 117,9 127,7 128,2 6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 6.2 Også med andre viktige priskomponenter ,6 122,4 122,4 134,2 134,9 107,5 115, 116,1 125,1 125,4 Total ,0 117,0 118,4 123,7 124,2

4 Skipsopplegg pr.31. desember 1971 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 51, 1971) Statistisk Sentralbyrås statistikk over skipsopplegg gjelder skip som ligger i opplag i norske havner, og omfatter bare skip over 500 bruttotonn som ligger uvirksomme med avmønstret mannskap på grunn av fraktmarkedets stilling. Skip som reparerer, venter på plass ved verksted eller som Midlertidig er tatt ut av fart som ledd i selskapets disposisjoner, er ikke tatt med. Av tankskip i opplag ved utgangen av desember var 1 gasstankskip på bruttotonn. Siden utgangen av november er 3 tørrlastskip på til sammen bruttotonla tatt ut av opplaget for salg, 1 gasstankskip på I 100 bruttotonn er satt i fart igjen og 3 tørrlastskip på til sammen bruttotonn er lagt opp. Tabell I. Norske handelsskip i opplag ved utgangen av måneden I alt Tørrlastskip Tankskip 2jI13E212ppnn Skip Br.tonn Tabell 2. Skip i opplag 31. desember 1971 etter byggeår og størrelse 1971: Januar Februar ,,,) Mars *0, April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ,._ Byggeår I alt For og senere Storrelsesgrurpe Skip Brstonn Skip Brstonn Skip Br.tonn Skip Br.toun Skip Br.tonn Tørrlastskip br.t " I alt I Tankskip br.t. I alt

5 DetaljomsetninEen i november 1971 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 50, 1971) Statistisk Sen±ralbyras detaljomsetningsindeks viser at verdien av detaljomsetningen i november 1971 var 9 prosent høyere enn i november Indekstallene er henholdsvis 119 og 109 (gjennomsnittlig månedsomsetning ). Sammenliknet med november 1970 var det 9 prosent stigning i nærings- og nytelsesmidler og 15 prosent stigning i tekstil- og bekledningsvarer. I gjennomsnitt for de 11 forste månedene av året steg totalindeksen 13 prosent fra i970 til Indekstallet for nærings- og nytelsesmidler steg 10 prosent og tallet for tekstil- og bekledningsvarer 11 prosent. I samme tidsrom steg konsumprisindeksen i alt med 6 prosent, mens delindeksene for matvarer og klær og skotøy steg med henholdsvis 6 og 5 prosent. Jan.-nov Nov Okt. Nov Totalindeks Nærings- og nytelsesmidler Tekstil- og bekledningsvarer

6 Produksjonen i beruerksdrift, industri og kraftforsyning i november 1971 (rorrige melding ble offentliggjort i SU nr. 49, 1971) Statistisk Sentralbyrås produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning for november 1971 var 3 prosent høyere enn for november Indekstallene var 182 og 177 (beregnet som et ukegjennomsnitt og med gjennomsnittlig månedsproduksjon i 1961 := 100). Indekstallet for bergverksdrift var 8 prosent høyere, for industri 2 prosent høyere og for kraftforsyning 10 prosent hoyere. Den sesongkorrigerte indeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning viste 0,7 prosent nedgang fra oktober til november. For bergverksdrift var det 3,1 prosent nedgang, for industri 1,0 prosent nedgang og for kraftforsyning 2,7 prosent stigning. Sammenliknet med måneden for viste de sesongkorrigerte indekstall for produksjon etter anvendelse 2 prosent stigning i konsumvareproduksjonen, 1 prosent nedgang i eksportvareproduksjonen, 1 prosent nedgang i investerings - vareproduksjonen, 3 prosent nedgang i produksjonen av varer til bygg og anlegg og 1 prosent nedgang i produksjonen av vareinnsatsvarer ellers. I gjennomsnitt for de 11 forste månedene av året viste totalindeksen en stigning på 3,8 prosent fra 1970 til Det var 8,3 prosent stigning i bergverksdrift, 3,0 prosent stigning i industri og 9,2 prosent stigning i kraftforsyning. Eksportvareproduksjonen steg 2,4 prosent, konsumvareproduksjonen 2,0 prosent, investeringsvareproduksjonen 4,8 prosent, produksjonen av varer til bygg og anlegg 5,3 prosent og produksjonen av vareinnsatsvarer ellers 3,0 prosent. Det er nå beregnet endelige månedlige indekstall for 1969 på grunnlag av materialet til den årlige industristatistikk. Indekstallene for 1970 og 1971 er samtidig revidert i samsvar med korreksjonene i 1969-tallene. De reviderte tallene er gitt i en særskilt tabell. Det er også beregnet nye sesongkorrigerte indekstall. Disse blir tatt med i Statistisk månedshefte nr. 1, 1972.

7 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning : Jan.-nov. Nov. Okt. Nov. BERGVERKSDRIFT INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Beraverksdrift Kullgruver e *. * d ***** * Malmgruver... ************* 0000 OOOOO 00 ***** Stein, sand- og grusdrift ***** Mineralbrott og annen ekstraktiv virksomhet Industri OOOOOOOOOOOO Næringsmiddelindustri Drikkevareindustri Tobakksindustri Tekstilindustri Bekledningsindustri 0000 s 0 s * e o 000, Treindustri Møbel- og innredningsindustri...., Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v Lærindustri Gummivareindustri Kjemisk industri Kull.- og mineraloljeforedling Jord- og steinvareindustri..., Primær jern- og metallindustri Jern- og metallvareindustri Maskinindustri Elektroteknisk industri Transportmiddelindustri Diverse industri Kraftforsyning Produksjon etter anvendelse: Eksport Konsum Investering Vareinnsats i bygg og anlegg. i Vareinnsats ellers ,

8 Sesongkorrigert JuliAug. Sept. Okt. Nov. BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Bergverksdrift OOOOOOOO Industri. 00 OOOOOO OOOOO OOOOO Kraftforsyning Produksjon etter anvendelse: Eksport OOOOOOOOOO..... OOOOO Konsum.. OOOOO OO. OOOO OOOOO Investering... OOOOO... OOOOO Vareinnsats i bygg og anlegg OO O Vareinnsats ellers... OOOOO

9 Produksjonsindeks for bergverssdrift, industri og kraftforsyning. Endelige månedstall Reviderte månedstall 1970 og Ar/ maned ) Bergverksdrift, Berg- industri verks- drift og kraftfors fling Kull- Malmgruver gruver Stein-, sandog grusdrift Mineralbrott og annen Industri ekstrak- i alt tiv virksomhet Ningsmiddel - industri Januar , Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ) Januar Februar Mars April, Mai Juni Juli August September Oktober ' ) Foreløpige tall

10 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning (forts.) Endelige månedstall Reviderte månedstall 1970 og = 100 Ari måned Drikke- Tek- Tobakksvare- stil- industrindustrindustri Bekledningsindustri Treindustri Møbel - Treog inn-foredred- lingsflings- induindu- stri stri Grafisk indu- LEerstri, induforlag stri m.v ) Januar.... Februar... Mars.... April Mai Juni.... Juli. August. September Oktober.. 460S.. Novem ber Desember ) Januar Februar...,. Mars April Mai Juni.. Juli August September.. Oktober.... November..... Desember ) Januar Februar Mars April..... Mai Juni... Juli... August. September. Oktober ) Foreløpige tall.

11 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning (farts.) Endelige månedstall Reviderte månedstall 1970 og = 100 Ar/ maned ) Gummivareindustri Kjemisk industri Maskinindu- stri Elektroteknisk indu- Kull- Jord- Primær Jernog og jern- og mineral- stein- og metallolje- vare- metall- varefor- indu- indu- induedling_ stri stri stri stri Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September. 6. s Oktober November Desember S ) Januar Februar Mars April Ma i Juni Juli.....O August September Oktober November Desember ) 180 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober ) Foralopige tall.

12 Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning (forts.) Endelige månedstall Reviderte månedstall 1970 og = 100 Ar/ måned Diverse Kraftindu- forstri syning Transpostmiddelindustri Produksjon etter anvendelse Vareinn- Vare- Inves- sats i inn- Eksport Konsum tering bygg og sats ***** Januar * Februar Mars April Mai Juni Oa Juli August September Oktober November Desember ) Januar Februar Mars April Mai Juni OW* Juli August September Oktober November Desember ) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober ) Foreløpige tall.

13 Indeks for produksjon pr. timeverk og pr. sysselsatt i bergverksdrift og industri Statistisk Sentralbyrå har beregnet indekstall for 1969 for produksjon pr. sysselsatt og pr. timeverk utført av arbeidere i bergverksdrift og industri. Oppgavene over timeverk og sysselsatte lønnstakere er tatt fra den årlige industristatistikk og oppgavene over sysselsatte selvstendige fra arbeidsmarkedsstatistikken. Alle indekstall er beregnet ved a dividere produksjonsindeksen for næringen eller næringsgrenen med den tilsvarende timeverks- eller sysselsettingsindeks. Det er beregnet tall tilbake til 1955.

14 Produksjon pr. sysselsatte = BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI Bergverksdrift Kullgruver Malmgruver Stein-, sand- og grusdrift Mineralbrott og annen ekstraktiv virksomhet Industri...., teft..e...es Næringsmiddelindustri Drikkevareindustri Tobakksindustri Tekstilindustri WOW* Bekledningsindustri. eiposo Treindustri Møbel- og innredningsindustri Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v , Lærindustri.... eite Gummivareindustri Kjemisk industri Kull- og mineralforedling Jord- og steinvareindustri. 000,0000, Primær jern- og metallindustri Jern- og metallvareindustri Maskinindustri Ds ' Elektroteknisk industri Transportmiddelindustri Diverse industri

15 Produksjon pr. timeverk utfort av arbeidere BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI Bergverksdrift Kullgruver Malmgruver Stein-, sand- og grusdrift Mineralbrott og annen ekstraktiv virksomhet Industri , Næringsmiddelindustri 00040, Drikkevareindustri Tobakksindustri Tekstilindustri Bekledningsindustri s Treindustri Møbel- og innredningsindustri Treforedlingsindustri Grafisk industri, forlag m.v Lærindustri Gummivareindustri Kjemisk industri ** Kull- og mineraloljeforedling Jord- og steinvareindustri Primær jern- og metallindustri Jern- og metallvareindustri Maskinindustri , Elektroteknisk industri Transportmiddelindustri Diverse industri

16 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 11, 1971 Tallene er mottatt i tiden 4/1-10/ og er foreløpige. De vil eventuelt bli korrigert i Statistisk månedshefte. Der vil man også finne nærmere fork14ringer til tallene og alle korreksjoner av eldre tall. Tall i parentes gjelder måneden (kvartalet, uken) for. Dantark (tabell 80) Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel Kol. D a Nov (886) b. Utforsel fl " D b2405 Nov. (2485) If Valutabeholdning J Aug (2722) Sverige (tabell 81) Øyeblikkelig rente på statsobligasjoner Timefortjeneste Valutabeholdning F Juli 7,29 (7,28) I 1.halvår 13,33 (12,95) J Aug (4292) Storbritannia (tabell 82) Produksjon b. Stålproduksjon... s råvareindeks, uketall Konsumprisindeks..... C.b Sept (1813) 3/1-7/1 117 (115) K Nov. 152 (151) Frankrike (tabell 83) Valutabeholdning Aug (31986) Vest-Tyskland (tabell 84) Sysselsetting Produksjon a. Produksjonsindeks, 9 industri. b. Stålproduksjon..... Detaljomsetningsindeks..... Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel b. Utførsel Valutabeholdning... 1, yf yf if A 3.kvartal (22570) C a Okt. 156 (155) C b Sept (3490) D Sept. 189 (177) E a Nov (10285) E b Nov (11814) K Aug (53761)

17 Belgia (tabell 85) Arbeidsløyse Kol. A Nov. 77,9 (70,0) Verdi av utenrikshandelen 79 b. Utførsel D b Nov (51670) 71 Engrosprisindeks F Okt. 117 (118) ty Valutabeholdning ***** H Aug. 117,8 (120,8) Sambandsstatene (tabell 86) Produksjon b. Stålproduksjon c. Bilproduksjon *... Detaljomsetning Verdi av utenrikshandelen a. Innførsel b. Utførsel Moody's råvareindeks, uketall... Konsumprisindeks. Valutabeholdning Vi il if D b Sept. 7,0 (5,2) D c Aug. 675 (612) E Okt. 34,9 (35,2) F a Okt (4245) F b Okt (4511) 3/1-3/7 1:01 (101) K Nov. 134 (133) M Aug (10450)

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-7. årgang Oslo, 2. juni 1966 INNHOLD Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1966 Lagerhold pr. 31. mars 1966 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1966 Inn- og

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

I N NHO L D. Utenrikshandelen i desember Foreløpige tall. Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november 1965

I N NHO L D. Utenrikshandelen i desember Foreløpige tall. Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november 1965 Nr. 3-7. årgang Oslo, 13. januar 1966 I N NHO L D Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i desember 1965. Foreløpige tall Produksjon i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 23-11. årgang Oslo, 4. juni 1970 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i april 1970 Lagerstatistikk pr. 31. mars 1970 Samhandelen med de viktigste land. Januar-april 1970

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning D r o n n i n g e n s g t. 16, O s l o- D e p., 0s 1 o 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 27/72 28. juni 1972 INNHOLD Byggevirksomheten i mai 1972 Innreise i mai 1972 Folketrygdfondet. Balanse pr. 31. mai

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle> gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 3 Nr. 32 -= 2. årgang Oslo, 10. august I linho LD Inn- og utførse Isverdi fordelt på, varegrupper. Januar-juni Detaijomsetningen i mai Opplagsstatistikk pr. 31. juli Månedsstatistikk for bankene. Balanser

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall

Nr årgang. Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Nr. 46 5 årgang Gelb, 12. november1964 INNI7IOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i oktober 1964 Foreløpige tall Volum- og prisindekser for utenxdkshandelen (korreksjon) Skipsopplegg

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966

cwalisticsktikeheik LB YR( Nr årgang Oslo, 9. februar 1967 INNHOLD Detaljomsetningen i desember 1966 cwalisticsktikeheik LB YR( Oslo, 9. februar 967 Nr. 6-8. årgang NNHOLD Detaljomsetningen i desember 966 Ordretilgangen i 4. kvartal 966 og ordrereserven pr. 3. desember 966 Skattefrie fondsavsetninger

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965

Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall. Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Nr. 15-6. årgang Oslo, 8. april 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-februar 1965, Foreløpige tall Detaljomsetningen i februar 1965 Skipsopplegg pr. 31. mars 1965 Drukkenskapsforseelser i januar-februar

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r onn ing e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 21/72 18. mai 1972 INNHOLD Konjunkturtendensene i mai 1972 Sysselsettingsstatistikk Utenrikshandelen i april 1972. Foreløpige

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 1. september 1966 Nr. 36-7. årgang I N N H O L D Nasjonalregnskap for 2. kvartal 1966 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juli 1966 Meieridrifta i juli 1966 Lagerhold pr.

Detaljer

for forstegangsomsetning

for forstegangsomsetning Konsumprisindeks og Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Tidsserier og endringstall Innhold Innledning 4 Konsumprisindeks: Totalindeks. Tidsserie 5 Delindekser. Tidsserie 6 Endringstall 7 Prisindeks

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars Paringsstatistikk for svin

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mars Paringsstatistikk for svin Nr. 18/19-6. årgang Oslo, 6. mai 1965 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i mars 1965 Innførsel og utførsel av viktigere varer. Januar-mars 1965 Inn- og utførselsverdien fordelt

Detaljer

Nr. 1-2, 4. årgang Oslo, 10. januar 1963

Nr. 1-2, 4. årgang Oslo, 10. januar 1963 Nr. 1-2, 4. årgang Oslo, 10. januar 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i november 1962 Detaljomsetningen i november 1962 Utenriksregnskap for januar-november 1962. Foreløpige

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland

INNHOLD. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober Bedriftstelling Foreløpige hovedtall for Hordaland Nr. 24/76 9. juni 1976 INNHOLD Detaljomsetningen i april 1976 Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1975 Overtredelser av alkohollovene i 1975 Bedriftstelling 1974. Foreløpige hovedtall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 12, 1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Storbritannia Vest-Tyskland Frankrike. Italia Sverige. Sambandsstatene Japan

INNHOLD. Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Storbritannia Vest-Tyskland Frankrike. Italia Sverige. Sambandsstatene Japan KONJUNKTUR MAI TENDENSENE... 1 9 7 6 STATISTISK SENTRALBYRÅ Dronningensgate16. Postboks 8131 Dep.0s101. Tlf.(02 )4138 20 e INNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Storbritannia Vest-Tyskland

Detaljer

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Priser og prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Utnytt statistikken Dette heftet har to formål. Det skal gi en orientering om hvordan de viktigste indeksene blir beregnet, og gjennom eksempler

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 86. årgang Nr. 4, 1968 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS *1 Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. STANDARDTEGN Oppgave mangler Null. Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller

Detaljer

I NNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1965

I NNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1965 Nr. 8-6. årgang Oslo, 18. februar 1965 I NNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1965 Engrosprisindeksen pr. 15. januar 1965 Konsumprisindeksen pr. 15. januar 1965 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 2,1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3. 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 01 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Nr. 37-1. årgang Oslo, 15. september 1960 INNHOLD Konjunkturtendensene høsten 1960 Engrosprisindeks pr. 15. august 1960 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i august 1960 Industriproduksjonen i juli 1960

Detaljer

KONJUNKTUR TENDENSENE

KONJUNKTUR TENDENSENE KONJUNKTUR TENDENSENE JANUAR 1977 oee Noe - 111.111 STATSTSK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16. Postboks 8131 Dep. Oslo1. Tit (02 )4138 20 NNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Tabellvedlegg

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen

Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri. a v. Nils Bakke og Ib Thomsen O 67/6 Oslo, 4. november 967 Tabellforslag til analyse av produksjonsstrukturen i norsk industri Eksempel næring 27 Treforedlingsindustri a v Nils Bakke og b Thomsen NNOLD Side. nnledning.000000000000000_00

Detaljer

Nr. 51/52 / desember 1975 INNHOLD

Nr. 51/52 / desember 1975 INNHOLD Nr. 51/52 /75 17. desember 1975 INNHOLD Konjunkturtall for utlandet i desember 1975 Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar-oktober 1975. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1975.

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 81 PRODUKSJONSSTATISTIKK 1960. Industrial Production Statistics. Annual Survey 1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 8 NORGES INDUSTRI PRODUKSJONSSTATISTIKK 960 Industrial Production Statistics. Annual Survey 960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 962 Tidligere

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder

INNHOLD. Jordbruksteljinga Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v. i Aust-Agder Nr. 44 2. årgang Oslo, 2. november 1961 INNHOLD Detaljomsetningen i august 1961 Meieridriften i september 1961 Jordbruksteljinga 1959. Eige - og leigetilhøve, yrkestilhøve arbeidskraft, bygningar ;..v.

Detaljer

Virkninger av endringer i skattepolitikken. Olav Bjerkholt. Forord

Virkninger av endringer i skattepolitikken. Olav Bjerkholt. Forord IO 66/6 10. juni 1966 Virkninger av endringer i skattepolitikken belyst ved kjøringer på MODIS II av Olav Bjerkholt Forord Dette arbeidsnotatet inneholder resultater fra beregninger utført i Byrået i april

Detaljer

Hvor stammer prisimpulsene fra?

Hvor stammer prisimpulsene fra? Jon Scheistrøen Konsumprisindeksen (KPI) gruppert etter leveringssektor er en analytisk gruppering som sier noe om betydningen av prisimpulsene som treffer økonomien. Nåværende inndeling etter leveringssektor

Detaljer

Utenrikshandelen i juli Foreløpige tall. Innførsel og utførsel etter transportmåte i 2. kvartal 1969

Utenrikshandelen i juli Foreløpige tall. Innførsel og utførsel etter transportmåte i 2. kvartal 1969 Nr. - 0. årgang Oslo,. august 6 INNHOLD Konjunkturtendensene i juli 6 Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i juli 6. Foreløpige tall Innførsel og utførsel etter transportmåte i. kvartal 6

Detaljer

INNHOLD. InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2.

INNHOLD. InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2. Nr. 32/79 8. august 1979 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge InnfØrsel til konsum, investering og vareinnsats i januar-juni 1979 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 2. kvartal 1979 Produksjonen

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Aktuell kommentar. Utviklingen i konsumprisene siden Nr Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk*

Aktuell kommentar. Utviklingen i konsumprisene siden Nr Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk* Nr. Aktuell kommentar Utviklingen i konsumprisene siden 9 Av Kjetil Martinsen og Njål Stensland, Pengepolitikk* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Storbritannia Vest-Tyskland Frankrike. Sambandsstatene

INNHOLD. Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Storbritannia Vest-Tyskland Frankrike. Sambandsstatene KONJUNKTuR AUGUST TENDENS ENE 1976 0 w STATISTISK SENTRALBYRÅ Dronningensgate 16 Postboks 8131 DepOslo1Tlf(02)413820 INNHOLD Konjunkturtendensene i utlandet Sammenfatning Storbritannia Vest-Tyskland Frankrike

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i juni Konsumprisindeksen pr. 15. mai Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mai 1968

INNHOLD. Konjunkturtendensene i juni Konsumprisindeksen pr. 15. mai Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mai 1968 Nr. 5-9. årgang Oslo, 0. juni 968 INNHOLD Konjunkturtendensene i juni 968 Konsumprisindeksen pr. 5. mai 968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i mai 968 Private finansieringsselskaper. Kvartalsbalanse

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 6, 1967 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971 D r o n n i n g ens g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1 T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 9/71 25. februar 1971 INNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1971 Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall Sysselsatte

Detaljer

Norway's Official Statistics, series XI

Norway's Official Statistics, series XI Norges offisielle statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 1955 Nr.204 Norges handel 1953 Del I Foreign trade of Norway Part I 205 Norges fiskerier 1952 Fisheries statistics

Detaljer

Hovedstyremøte 16. mars 2005

Hovedstyremøte 16. mars 2005 Hovedstyremøte. mars Den økonomiske utviklingen Euroområdet BNP-vekst fra samme kvartal året før Euroområdet Tyskland Frankrike Italia Spania - - okt. apr. okt. apr. okt. apr. okt. Kilde: EcoWin / Nasjonale

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD

Tromsøstatistikk. Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD Tromsøstatistikk Sysselsetting, pendling og arbeidsledighet INNHOLD 1. Sysselsetting 2008-2015... 2 2. Sysselsatte etter næring, prosentvis fordeling 2015... 5 3. Sysselsatte etter næring 2008-2015...

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1. Nr. 22/75 28. mai 1975 INNHOLD Korrjunkturtendensene i mai 1975 Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall Byggevirksomheten i april 1975 Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD 23. april 1980 Nr. 17/80 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1980 Engrosprisindeksen for mars 1980 Produsentprisindeksen

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. Økonomisk utsyn over året 959 Economic survey 2 Lønnsstatistikk 958 Wage statistics 3 Norges kommunale

Detaljer

INNHOLD. Nr. 50/ desember Emne. Side 23 Barnestatistikk, 1. januar Konsumprisindeksen, 15. november

INNHOLD. Nr. 50/ desember Emne. Side 23 Barnestatistikk, 1. januar Konsumprisindeksen, 15. november Nr. 50/90 12. desember 1990 INNHOLD Emne Side 23 Barnestatistikk, 1. januar 1989 1 35 Konsumprisindeksen, 15. november 1990 10 41 Villreinjakta, 1990 21 42 Produsentprisindeksen, november 1990 22 45 Detaljomsetningsindeksen,

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics,:series XII Rekke XII Trykt 960 Nr. 2 Skogbrukstellingen i Norge. september 957 II Oversikt Census offorestry II General survey 22 Kommunevalgene

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 3, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 10, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1972 INNHOLDCONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 12, 19 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO- NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 19 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug

Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Hvordan sikre øvrig norsk produksjon gjennom oljealderen? Chr. Anton Smedshaug Sentralbanksjefens tale 2013 Fra 12.4 % til 9.2 % industrisysselsetting 3000000 2500000 Sysselsatte i andre sektorer Sysselsatte

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 16. mars 1967 Nr. 11-8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i februar 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr.

Detaljer

Store prisforskjeller For husholdninger med høy inntekt er det store prisforskjeller mellom kommunene for kommunale barnehageplasser, side 4

Store prisforskjeller For husholdninger med høy inntekt er det store prisforskjeller mellom kommunene for kommunale barnehageplasser, side 4 Store prisforskjeller For husholdninger med høy inntekt er det store prisforskjeller mellom kommunene for kommunale barnehageplasser, side 4 Rekordhøyt elforbruk I september var bruttoforbruket av elektrisk

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i oktober Konsumprisindeksen pr. 15. september 1965

INNHOLD. Konjunkturtendensene i oktober Konsumprisindeksen pr. 15. september 1965 Nr. 43-6. årgang Oslo, 21. oktober tl965 INNHOLD Konjunkturtendensene i oktober 1965 Konsumprisindeksen pr. 15. september 1965 Emisj oner av ihendehaverobligasjoner i september 1965 Kvartalsstatistikk

Detaljer

Hovedstyremøte 1. juli 2004

Hovedstyremøte 1. juli 2004 Hovedstyremøte. juli Foliorenten ) 7 7 jan apr jul okt jan apr ) Tidspunktet for rentemøter er markert med kryss. Kilde: BNP i USA, euroområdet, Japan og UK. Endring fra samme kvartal året før. Prosent..

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer