STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. English translation of the headings of the tables is published in No. 1, Standardbetegnelser brukt I tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn Y. Foreløpig eller beregnet tall Lisk umulig Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en serie Explanation of symbols. Data not available - Nil 0 kless than half the final digit shown 0,01 Provisional or estimated figures Category not applicable A Revised since previous issue of SM Break in the homeneity of a series Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå. Dronningens gt. 16, Oslo Enkelthefter kan kjøpes i bokhandelen Pris pr. årgang kr , pr. nr. kr. 1,50 I KOMMIS1ON HOS H ASCHEHOUG & CO.

3 * 1 Register for måneds- kvartalsstatistikk. Side I. Sysselsetting arbeidsløyse Sysselsatte lønnstakere Arbeidsløyse *4 *5 II. Nasjonalregnskap: 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende kroner.. *6 4. Bruttoinvestering i fast kapital privat konsum i mill kroner *7 5. Prosentvis endring fra tilsvarende periode Aret før *7 III. Utenriksregnskap 6. Driftsregnskap 7. Kapitalregnskap IV. Jordbruksproduksjon: 8. Fmstegangskontrollerte slakt *10 V. Fiske: 9. Oppfisket mengde * Bruken av fangsten *12 VI. Industriproduksjon: 11. Produksjonsindeks * Elektrisitetsproduksjon * Gassproduksjon * Produksjon av visse varer * Forbruk av jern- stålhalvfabrikata i industrien * Meieridrift *18 VII. Ordrer : 17. Indeks over ordretilgang ordrereserve... *19 VIII. Innenlandsk handel: 78. Omsetning av kraftfôr * Indeks for verdien av detaljomsetningen * Omsetning av visse nytelsesmidler *21 IX. Utenrikshandel 21. Innførselen * Utførselen * Innførselsoverskott uten skip * Bytteforhold uten skip *23 X. Lager: 25. Volumindeks over lagerhold *24 XI. Byggevirksomhet 26. Innvilgede bygg * Bygg under arbeid * Bygg satt i gang * Bygg tatt i bruk *25 XII. Samferdsel: 30. Skipsfart * Skipskontraheringer * Inn- utpasserte motorkjøretøyer * Luftfart * Jernbaner *28 A. Aktuelle konjunkturtall, side *2-*3. B. Faste tabeller. *8 *9 Side 35. Telegrafverket * Postverket *29 XIII. Offentlige finanser: 37. Statsregnskapets oppgjør for enkelte stone inntektsposter * Skattebetalinger *32 XIV. Penger kreditt: 39. Norges Bank * Likviditetstilførsel (-inndragning.) * Forretningsbanker * Sparebanker * Forretnings- sparebanker * Statsbanker * Kredittforeninger * Livsforsikringsselskaper * Utlån knyttet til avbetalingskontrakter * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker, kredittforeninger, livsforsikringsselskaper Postsparebanken *40 49 Postgiro * Postsparebanken * Emisjoner * Statsobligasjoner * Aksjeindeks * Norges bank. Diskonto * Omsetning * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker Postsparebanken * Betalingsforhold * Valutakurser på Oslo Børs * Netto valutabeholdninger *44 XV. Lønninger: 60. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste i bygge- anleggsvirksomhet *47 XVI. Priser : 63. Engrosprisindeks * Konsumprisindeks * Jordbrukets prisindeks * Produsentpriser for jordbruksvarer * Indekstall for byggekostnader * A/S Stormhulls indekser *56 XVII. Rettsforhold: 69. Anmeldte forbrytelser i landets 4 største byer *57 70 Drukkenskapsforseelser *57 XVIII. TT tland: 71. Danmark * Sverige *59 73 Storbritannia * Frankrike * Vest-Tyskland * Belgia * Sambandsstatene *63 C. Periodiske tabeller. XIX. Befolkning: 78. Folkemengdens bevegelse *65 XX. Arbeidstid: 79. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i industri * Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri *66 XXI. Lager: 81. Lager av viktigere varer *67 XXII. Skipsfart 82. Handelsflåten, tilgang avgang *72 XXIII. Penger kreditt: 83. Likviditeten * øking (nedgang -) i utlån fra finansinstitusjoner *73 85 Ihendehaverobligasjoner *73 XXIV. Priser : 86. Indekstall for enkelte varer varegrupper Se hefte nr. 3, s. *74

4 Norge. Sysselsetting : la 0 pers. Industri le»» Bygge- anleggsvirksomhet 1 (F+G)»» Arbeidsløyse: Måneds- kvartalsstatistikk. A. Aktuelle konjunkturtall. A. B. U. Feb.-april Gj.sn. Fra Benevning 1960 I 1961 tabell eller tall 1960 nr. basisår ((him. 2A 0 pers. Industri 2B»» Bygge- anleggsvirksomhet 2B c)»» Industriproduksjon : 1 Hele industrien 11A1955= Eksportindustrien 11N» Hjemmeindustrien, i alt» Iljemmeindustrien, konsumvareindustrien..... * Hjemmeindustrien, investvareind. c)» Byggevirksomhet:' Innvilgede bygg, boliger. 26A Leiligheter Innvilgede bygg, industri- Golvflate bygg 26B 0 m 2 Bygg under arb., boliger 27A Leiligheter Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 27B 0 m2 Detaljomsetning: ' 19_ = Utenrikshandel: Eksportverdi, uten skip. 22 A c) Mill. kr. Eksportverdi, i alt 22 A» Importverdi, uten skip. 21 A c)» Importverdi, i alt 21 A» Innf.overskott, uten skip 23» Eksportvolum, uten skip 2 22B c) 1955= Importvolum, uten skip 2 21B c)» Skipsfart: Turfrakter 30B 1) 1949= Tankfrakter Opplagte skip Offentlige finanser: Innbet. inntekts- formuesskatt i alt B 3) MOT- 30C 0 br. reg.tonn 38A Mill. kr. Etterskottsskatt (aksjeselskaper) 38D» Forskottsskatt (personlig næringsdrivende) 38C» Forskottstrekk (lønnsmottakere) 38B * Innbet. alm. omsetningsavgift 37D» Penger kreditt: Valutabeholdning 59A Mill. kr. Forretningsbanker, utlån 41A e)5)» Gjelder månedene jan.-mars. 2 Gjelder månedene okt.-des. April 19 0 Feb. Mars April 1961 fali ter) Gjennomsnittlig månedstall 1960 = 1 039,7 99,1,8 97,8,1,0,3 330,2 98,9,1 98,4,7,4,3 98,3 95,1 95,2 93,7 94,1 96,2 95,2 17,1 141,9 109,4 121,6 128,1 114,0 86,0 2,9 146,0 127,6 124,1 117,2 148,3 117,2 7,2 141,7 111,6 109,7 143,1 109,7 82, , , , , , , ,

5 *3 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisår 1). Gj.sn. månedstall 1960 (mn-rff,irtnr) Feb. april April Feb. I Mars I April Gjennomsnittlig månedstall 1960= Forretningsbanker, innsk. fra andre enn banker. 41B 5) Mill. kr Forretningsbanker, likvide beholdninger 41C s Postgiro, omsetning 55B» Åpnede akkordforhandlinger 57B Antall Aksjeindeks 53A Kjoperkurs i pet. av pål Priser: Eksportpriser, uten skip 2 22C c 1949= Importpriser, uten skip 2 21C c) s Bytteforhold, uten skip 2 24».. Engrospriser 63A 1952= Levekostnader 64A b 1949= Storbritannia. Sysselsetting, i alt' 73A Mill. pers. 23, Arbeidsløyse 73B 0» Industriproduksjon' = Detaljomsetning D» Utenrikshandel: Eksportverdi 73E Mill Importverdi 73E» Priser: Reuter's råvareindeks = Bytteforhold' 73G» Engrospriser 73J» Levekostnader 73K» Vest-Tyskland. Arbeidsløyse 75B 0 pers Industriproduksjon 75C 1953= Detaljomsetning 75D» Utenrikshandel: Eksportverdi 75E Mill. D.M Importverdi 75E» Priser: Bytteforhold 75G 1953= Engrospriser 7511» Levekostnader 751» 114 Sambandsstatene. Sysselsetting, i alt 77B Mill. pers. 66, Arbeidsloyse 770 0» ( Industriproduksjon 77D 1953= Stålproduksjon 77D Mill. tonn 7, Detaljomsetning 77E MU $ E Utenrikshandel : Eksportverdi 77F Mill. $ Importverdi 1 77F» Priser: Moody's råvareindeks = K Engrospriserl 77J» ( Levekostnader 77K» ( Gjelder månedene jan. mars 2 Gjelder månedene okt. des.

6 * April.. Mai... Juni. Juli... Aug... Sept.. Okt Nov.. Des A. B. Jordbruk, Relativlutte sk- Abso- tall tall bruk jakt 1949 B. Faste tabeller. I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 0' C. D. E. Industri Av dette i: Fiske Berg- 1) Nm- 2) 3) 4) verks- drift midd.-, stil-, rings- Tek- fangst m. v. drikke- skotoy to- kled- Trefor- Kjemisk vare- beedlingsindustrstri indubakks- ningsindustri industri 5) 6) 7) Primær jern- Elek- metalltroteknisindu- Skipsindustri industri stri,0 950,8 94,2 13,9 8,2 299,5 40,3 48,41 23,5 16,9 15,0 24,6,5 964,9 89,2 13,2 8,3 307,5 41,8 52,4 23,5 17,7 15,6 23,6 102,3 973,1 87,0 10,7 8,6 318,3 46,4 53,9 24,7 19,0 16,2 23,6 102,5 974,9 79,1 10,1 9,1 314,2 45,4 51,8 24,6 18,8 16,6 24,3,6 985,5 71,8 9,8 9,0 314,5 44,9 52,4 24,5 18,7 16,9 11,6 24,9 105,6 3,6 67,3 10,0 9,1 321,5 46,2 51,3 25,2 20,3 17,1 12,1 25,3 106,9 6,1 65,6 10,5 9,3 328,5 47,5 49,8 26,1 21,1 18,6 12,5 25,9 107, ,2 64,0 10,6 9,5 330,4 48,1 49,0 26,3 21,6 19,9 12,5 27,3 108, ,9 58,2 10,9 9,3 331,2 47,9 48,5 26,3 21,6 20,3 13,1 28,3 107, ,8 53,8 11,4 8,8 320,9 46,8 53,3 26,1 20,9 20,2 13,4 27,9 107,7 1024,2 47,7 11,3 8,5 320,5 46,8 44,2 26,6 20,6 20,7 13,5 26,5 109, ,6 43,5 11,2 8,2 330,2 47,3 44,8 27,8 21,0 22,1 14,7 27,3 105,8 5,5 43,2 10,1 8,4 315,1 44,8 43,7 26,1 20,3 20,3 13,3 25,5 106,9 6,3 46,7 8,6 8,6 320,2 46,6 43,8 26,3 20,4 20,7 13,3 26,9 109, ,9 49,1 8,8 9,0 326,5 50,1 43,6 26,8 20,8 21,2 13,3 27,6 Juli.. 109,0 6,8 48,9 8,7 9,0 324,3 48,7 42,5 27,0 21,0 21,6 13,3 27,7 Aug , ,5 48,2 8,8 8,9 323,0 47,8 43,4 26,8 20,6 21,2 13,4 27,8 Sept ,8 4,2 46,8 7,7 8,7 326,1 49,0 44,8 26,9 20,5 20,9 13,7 27,6 Okt ,8 7,5 47,0 8,7 8,5 326,9 42,3 45,9 26,9 20,6 20,8 13,9 27,5 Nov , ,2 50,3 10,7 8,3 325,5 46,6 46,6 27,0 20,6 20,7 14,2 26,3 Des ,3 0,3 42,0 7,8 8,0 320,1 41,0 45,9 27,0 20,4 20,8 14,2 25,9 Jan , ,6 46,8 15,0 7,9 318,2 43,7 45,5 26,9 20,4 21,0 14,2 25,6 Feb , ,3 48,4 18,8 7,9 326,6 49,1 45,9 27,1 21,1 21,3 14,3 25,7 Mars , ,1 46,5 14,5 7,9 328,1 48,4 45,9 27,3 20,9 21,3 14,4 26,0 April.. 106, ,5 38,9 12,1 8,0 324,9 44,6 45,5 27,4 20,6 21,4 14,4 26,2 Mai , ,8 42,4 8,8 8,2 329,7 46,3 45,0 27,5 21,0 22,0 14,6 27,3 Juni.., ,7 44,4 9,3 8,5 335,8 49,5 44,4 28,0 21,3 22,7 14,5 28, Jan Feb Mars. April. Mai Juni. 111,1 1056,8 43,6 8,7 8,7 335,0 49,0 43,1 28,4 21,6 23,2 14,5 28,6, ,1 43,0 8,5 8,6 332,5 48,2 43,4 28,0 21,4 22,9 14,7 28,5, ,0 42,1 7,6 8,6 333,8 48,4 44,3 28,0 21,0 22,6 14,9 28,5, ,8 41,6 10,5 8,4 335,0 48,4 45,0 28,2 20,9 22,5 15,1 28,1 111, ,4 44,5 11,1 8,2 335,4 48,2 45,4 28,2 20,9 22,4 15,2 27,5 107, ,0 39,2 8,2 8,0 327,6 43,7 44,3 28,2 20,8 22,0 15,3 27,0 108, ,4 43,6 12,4 7,8 328,4 44,3 44,5 28,1 20,9 22,0 15,2 27,1, ,2 45,2 16,8 7,8 332,4 46,1 45,0 28,2 21,0 22,1 15,2 27,2.., ,0 40,8 14,8 7,8 334,7 47,0 45,0 28,2 21,0 22,3 15,3 27, ,6 1042,4 37,5 12,5 8,0 334,6 45,7 44,9 28,2 21,3 22,6 15,2 27,7 Statistikken over sysselsatte lønnsmottakere omfatter alle norske utenlandske lønnsmottakere, i arbeid eller midlertidig fraværende, med en årsinntekt på kr eller mer, unntatt streikende. permitterte uten lønn utenlandske sjømenn i norsk utenriksfart. Den er basert IA totaltelling av syketrygdens pliktige medlemmer ved utgangen av oktober hvert ix* månedlige oppgaver over inn- utmeldinger i trygdekassene. På grunn av registreringsmåten opparbeides det mellom totaltellingene et avvik mellom endringsoppgavenes totaltellingens tall. Dette avvik er relativt konstant fra år til år. For A få mest mulig sammenliknbare tall, er tallene fra med november 1959 korrigert for antesipert avvik. Endelig korreksjon foretas ved totaltellingen i oktober

7 5 I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 0' (forts.) 2. Arbeidsløyse i 02 F. G. H. I. Byggevirksomhet Anleggsvirksomhet Varehandel Sjøtransport J. Annen samferdsel K. f,_ n. " adm. L. Annen virksomhet A. B. Av dette i: I Jordbruk! skbruk Industri c) Bygg.- an leggsvirke. _949 48,7 37,9 98,9 48,7 61,2 239,7 7,7 0,2 0,8 3,7 _950 51,7 38,2,9 51,4 63,0 240,5 9,0 0,2 1,2 4,4 _951 49,9 34,8 104,0 52,7 64,7 242,4 11,1 0,6 1,8 5,3 [952 53,1 38,1 106,5 52,3 65,6 34,9 211,9 11,6 0,4 2,8 5,2 [953 58,6 43,0 111,0 53,0 66,4 34,1 214,3 14,4 0,9 2,7 6,3 [954 62,2 42,7 116,5 53,3 67,5 34,5 219,0 312,7 0,9 1,6 6,0 [955 62,7 38,0 120,7 56,3 68,7 34,5-221,3 12,5 0,7 2,9 6,5 [956 57,2 35,9 123,7 57,7 70,5 35,4 223,3 13,9 0,8 2,0 6,8 [957 59,6 36,9 126,9 60,0 71,2 35,9 226,8 14,7 0,4 2,7 6,5 [958 59,3 37,8 127,6 62,5 70,9 36,4 229,4 23,6 2,3 5,1 9,1 [959 60,6 38,9 130,2 64,6 70,6 37,1 234,1 22,6 2,8 4,0 8,4, ,5 36,9 134,2 67,1 70,8 37,7 238,4 17,1 1,7 3,0 7,2 ipril 56,5 39,7 128,6 64,0 69,9 37,0 233,0 25,7 6,0 5,2 8,0 dai 59,9 37,3 128,8 63,9 70,8 37,1 234,4 13,0 1,8 2,3 4,7 funi 63,7 38,0 130,2 64,8 72,0 37,2 236,6 8,5 0,6 1,5 2,C Juli 64,5 38,3 131,8 65,2 72,7 37,4 236,0 7,0 0,3 1,3 1,9 kugust 65,8 39,2 130,1 65,1 71,8 37,2 233,4 10,9 0,4 1,6 2,8 3eptember.. 67,2 39,6 130,7 64,9 71,3 37,2 234,0 15,1 0,7 2,2 4,5 )ktober ,9 39,6 131,5 65,0 70,8 37,2 235,4 19,7 1,2 2,5 6,7 qovember ,5 39,3 132,8 65,3 70,1 37,2 236,1 24,1 2,0 3,7 9,5 )esember.. 59,7 33,5 133,5 65,5 69,5 37,1 233,7 35,9 4,7 6,1 16,2 fanuar 56,2 34,9 130,9 66,4 69,1 37,1 234,0 34,6 4,4 5,6 15,7 -lebruar 54,2 39,4 131,4 67,3 69,4 37,4 236,5 27,6 3,6 4,2 12,7 dars 54,4 40,4 131,5 66,7 69,5 37,5 238,2 24,4 2,7 4,9 10,C kpril 56,3 35,8 131,2 66,9 69,3 37,3 235,8 20,8 4,1 3,6 7,E dal 60,4 35,5 132,0 66,9 70,6 37,6 237,9 9,8 0,8 2,1 3,f, [uni 64,3 37,0 133,7 67,3 71,9 37,9 239,6 5,5 0,2 0,9 1,E Full 65,1 37,6 136,8 67,1 73,8 38,2 242,2 4,4 0,1 0,8 1,f kugust 66,7 38,3 134,6 67,4 72,2 38,0 238,3 6,8 0,2 1,2 1,1 3eptember.. 67,7 38,8 134,9 67,5 71,7 37,9 238,4 8,7 0,2 1,4 2,( )ktober ,5 37,9 136,5 67,0 71,3 38,0 240,1 12,7 0,6 1,9 4,E qovember.. 65,2 35,9 138,0 67,1 70,8 38,0 241,1 18,9 1,3 2,8 8,9 )esember... 59,3 30,7 138,9 66,7 70,0 38,0 238,4 31,1 2,5 5,7 15,`,.' ruar 57,2 32,7 136,9 67,0 69,6 38,2 239,5 29,2 2,5 4,9 13,f lebruar 56,0 36,5 137,1 67,6 69,7 38,4 242,7 21,9 1,8 3,4 10,:": dars 56,6 38,0 137,4 68,0 69,8 38,6 243,5 19,5 2,0 4,3 7,f [pri1 58,0 35,6 137,4 67,8 70,2 38,7 242,2 14,7 2,0 3,4 5,i-. Jai. [uni. 2 Se note 1 side *4. Helt arbeidsløse ved arbeidskontorene ved månedens utgang. Årstallcre er gjennomsnitt av månedstall. Fra med februar 1954 er registrerte arbeidsløse gårdbrukere med mer enn 20 dekar jordbruksareal ikke tatt med i oppgavene.

8 *6 u. Nasjonalregnskap. A. Bruttonasjonalprodukt 2 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende priser. Mill. ler. 1 B. Bruttoinvestering i fast kapital alt c) Bygninger anlegg Skip bater (1 ) Maskin., transportmatenell o. a. C. Lagerendring D. Offentlig konsum E. Privat konsum Matvarer c) Drikkevarer tobakk * 1960* kvartal ».»» kvartal. 2.». 3. * 4.» Eks port overskott d) Bolig, lys, e) Mohler hushold- f) g) Helse- Klær pleie perskotoy brensel flings- son lig artikler hygiene E. Privat konsum (forts.) F. h) Reiser transport i) J) Utdan- Hotelltjenester ning, litterotur, personlig annen fornøyelser oppvartning k) 1 ) Annet konsum Korreksjonspost * 1960* kvartal... 2.». 3.» 4.» kvartal * 3.» 4.» Kvartalstallene cr ikke korrigert for sesongvariasjoner. 2 Sum av postene B F. Senere reviderte tall viser et eksportoverskott p 675.

9 *7 II. Nasjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt, bruttoinv. i fast kapital privat kons. i 1955-priser. Mill. kr. A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum Bolig, Klær Reiser Annet konsubrleyisis' el skootgoy trao igis- port Bruttonasjonalprodukt c) d) c) Maskin., Byg- Skip trans- Mat- Drikkeniuger port- varer varer båter mateanlegg riell o. a. tobakk (i ) e) f) g) kvartal » kvartal )) S * * Prosentvis endring fra tilsvarende periode året for av bruttonasjonalprodukt, bruttoinvestering i fast kapital av privat konsum i 1955-priser A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum Reiser transport Bruttonasjonalpro- dukt Bygninger anlegg c) Skip båter U) Raskin., transportmateriell o. a. Matvarer e) Drikkevarer tobakk d) e) Bolig, Klær lys, brensel skotoy f) g ) Annet konsum 5, ,0 3,2 0, ,3 5,4-0,2 28, ,2 1,6-3,2 8, ,6 4,3 6,9-0, ,1 4,6 0,4 16,9 1959* 4,5-1,2-10,6 1960* 6,4 2,9 4,4-10, kvartal... 2.» 3. 4.» kvartal 2. #. 3. B 4. #. 8,4 2,5 7,4 7,5-0,1-0,6-2,8-6,6-4,6 13,1 0,9-1,5-10,4 2,1 1,6 19,5 32,3 53,7 15,2-10,8 45,1 0,9 2,9 12,4-2,4 3,3 4,8-0,7 7,7 14,0 7,7 2,8-9,6-10,1-5,8 5,0 13,5 2,0 3,8 0,7 2,9 3,1 3,0 7,4 2,9 5,5-2,6 1,8 0,4 1,1 0,1-1,4 1,0 5,0 4,2 8,0 5,9 6,8 4,6 1,7-0,9 6,8 2,7 3,2 6,5 4,6 5,5 13,3 3,2 4,1 3,3 5,2 11,0 5,9 4,2 3,5 0,3 0,9 2,7-10,8 2,3 7,9-6,1 8,0-0,8 4,2 4,3 2,3 0,9 3,1-0,2 5,0-1,1 2,4 10,3 3,1 7,2 4,4 5,6 3,0 3,8 1,4-0,6 2,6 5,1 11,1 0,5 10,4-0,9 1,4 7,9 3,0 8,2-0,8 4,4 8,0 0,7 7,0-12,9 1,8-8,2 5,6 3,9 2,4-0,4-4,5 4,0 7,0 1,7 3,6 2,2 0,7 4,0 5,4 0,6 2,1 1,4 2,6 4,5 6,7 1,6 1,8

10 *8 A. Varer Utførsel fob. Innforsel cif. 1) 2) 1) 2) Av Av dette dette 2 utenom utenom handels- handels stat. 2stat. III. Utenriksregnskap. B. Skip 6. Driftsregnskap.' Mill. kr. C. Tjenester Andre tjenester Netto- netto valuta- (inntekfrakter3 ter + utgifter ) H. G Overskott (underskott -) på driftsregnsk. Utførsel D) E. Stønader F. Renter G. Eksportoverskott utlandet utlandet Fra Til (underskott-) (netto) (netto) Innførsel Rente- stø- ads-ver- o kott s (underskott ) * * Jan. april kv o » )) kv » » » kv >> * » kv e » * * 1. kv » )) » * 1. kv >> » * 1. kv April Fordelingen på måneder kvartaler bygger dels på skjønn. Fra 1. kvartal 1957 er utførselen av hvalolje o. a. direkte fra fangstfeltet tatt med i handelsstatistikken. Fordelt på kvartaler som Norges Banks tall for netto innkasserte frakter.

11 - *9 III. Utenriksregnskap. A. Offentl. lån B. EPU Bruttotrekk Avdrag på Inn- Av- på konsoligang drag kre- dert ditt- gjeld kvoten (netto) 7. Kapitalregnskap. 1 Mill. kr. C. Rederienes D. Andre lån 2 E lån (netto) Fra ut- Til utlandet landet ved ved skips- skipsimport eksport Annen kjent kapital- Inngang (utgang-) netto F. Netto kapitallingang (utgang-) i alt G. =611 Overskott (under- 4ott -) å drittsrea. nsk. Inngang Avdrag Uforklart differanse (inntekt + utgift -) 8 I. = -Ft Oppgan g gang-) i netto valutabeholdningen * * Tan.- april kv » » » kv » » » kv » » » kv » » » * 1. kv » » » * 1. kv » » » * 1. kv April Fordelingen på måneder kvartaler bygger dels pi skjønn. 2 Inklusive offentlige foretaks lån. Summen av netto kapitalinngang (utgang) overskott (underskott) på driftsregnskapet skal pr. definisjon være lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil ufullstendig statistisk materiale. Norges Banks, valutabankenes. rederienes forsikringsselskauenes netto valutabeholdninger. Se for øvrig tabell 59.

12 *1 0 IV. Jordbruksproduksjon. 8. Forstegangskontrollerte slakt A. 0 stk. B. Tonn Svin Storfe c) Kalv d) Sau e) Geit f) Hest Svin c) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest ,4 269,0 210,6 460,7 23,5 7, ,5 225,4 193,7 408,6 17,7 8, ,2 218,2 186,7 411,6 21,4 8, ,0 240,9 184,0 433,8 19,8 7, ,7 243,0 169,9 411,3 17,1 8, ,9 241,9 157,2 404,6 20,2 8, Okt.. 29,9 34,9 15,6 214,3 3,2 1,3 Nov.. 32,1 25,2 14,4 70,9 2,7 1,6 Des.. 57,7 18,7 11,9 10,1 1,0 0, Jan.. 27,8 17,8 16,0 10,6 2,5 0,5. Feb.. 37,3 16,2 15,1 5,1 2,7 0,4. Mars. 46,3 16,0 20,3 2,2 1,5 0,3. - April. 53,7 20,8 31,1 2,6 2,0 0,4. Mai.. 40,4 21,6 17,9 2,8 0,7 0,4 Juni. 37,0 18,6 11,7 2,0 0,3 0,4. Juli.. 34,6 15,5 8,4 8,0 0,1 0,3 Aug.. 30,9 17,1 5,6 37,2 0,4 0,4.. Sept.. 29,7 23,7 7,8 88,1 1,2 0, Okt.. 31,0 31,8 12,5 168,5 2,4 1, Nov.. 40,5 25,5 11,5 71,4 2,3 1, Des.. 71,5 18,4 12,0 12,8 1,0 0, Jan.. 31,2 16,3 14,1 9,6 2,7 0, Feb.. 51,4 15,3 15,6 5,3 2,8 0, Mars. 62,9 19,7 27,0 3,0 3,2 0, April. 51,4 16,9 22,3 2,5 1,3 0, Mai. 48,5 22,5 15,3 3,1 0,8 0, Juni. 44,0 21,1 11,2 2,6 0,4 0, Juli. 39,6 12,1 6,7 7,4 0,2 0, Aug.. 43,0 16,2 5,6 41,5 0,5 0, () Sept.. 35,9 24,8 7,4 84,8 1,2 0, Okt. 36,7 31,2 10,7 166,6 3,0 1, Nov.. 53,4 28,5 11,5 69,1 2,7 1, E Des.. 86,9 17,3 9,8 9,1 1,4 0, Jan.. 33,2 19,3 11,9 10,1 2,7 0, Feb.. 46,1 12,8 12,8 5,1 2,8 0, ( Mars. 63,3 24,6 22,7 3,0 2,4 0, "; April* 55,7 22,7 23,7 2,7 1,6 0, ( Juni.....

13 *11 V. Fiske. 9. Oppfisket mengde (råfiskvekt). Tonn A. B. Laks, lodde o. 1. C. Kveite, flyndre o. 1. D. Torsk, sei o. 1. E. Sild, brisling F. Makrell, storje G. Annen beinfisk (uer steinbit m. v.) H. Hai, skate T. Krepsdyr J. Annet biprodukter _960* Fan mars _ ran Feb Vlars kpril dai [uni fuli kug sept )kt q-ov )es iorreksj Fan Feb dars kpril Vial funi rub kug Sept )kt qov g )es iorreksj Fan C Feb dars kpril.... dai Funi....

14 *12 V. Fiske. 10. Bruken av fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling Ising fersk Frysing c) Henging d) Salting e) Oppmaling Ising fersk Frysing c) Salting d) Hermetisering e) Oppmaling * Jan. mars Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni

15 *13 VI. Industriproduksjon. A. Hele industrien B. Bryting av kull malm Av dette : Hennetikkfabrikker 11. Produksjonsindeks' 1955 = D. C. Nærings- nytelsesmiddelindustri Tekstiliudustri Av dette : Skofabrikker F. E Ḃekledningsindustri Trevare_ mobeliudustri G. Treforedlingsindustri, Av dette: Papir" fabrikker H. Kjemisk industri Av dette: Kjemisk grunnindustri * * Jan. mars 1960* * * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Maxs Tallene for er foreløpige vil senere bli korrigert opp mot den årlige produksjonsindeks som blir beregnet på grunnlag av oppgaver til industristatistikken. De månedlige indekstall er beregnet på grunnlag an den gjennomsnittlige ukeproduksjon i hver måned.

16 *14 I. Jord- steinvareindustri VI. Industriproduksjon. 11. Produksjonsindeks' 1955 = (forts.) J. K. L. M. N. O. Primær Jern- jern- metallmetall- industri industri ellers Andre industrier' Gass- elektrisitetsverker Eksportindustri Hjemmeindustri Konsumvareindustri c) Investerh gsvareindustri 12. Elektrisitetsproduksjon3 Mill. kwh 13. Gassproduk sj n 0 m * * t E C Jan. mars 1960* * *' Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars Z I Se note 1 side *13. 2 Omfatter grafisk industri, lærindustri, gummivareindustri diverse industri. Ved elektrisitetsverker på 0 kw over.

17 *15 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer. 1 Tonn A. Kull B. Jernmalm titanjernstein C. D. Kopper- Sink- malm blykonsen- -konsentrat trat E. Svovelkis F. Råjern G. Ferrosilisium' beregnet 45 % basis H. Andre ferrolegeringer til : S * Jan. april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai. Juni De årlige tall til med 1959 er tatt fra den årlige produksjonsstatistikk stemmer ikke alltid helt med summen av de tilsvarende månedstall. 2 Omfatter så Si-metall.

18 *16 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) J. K. L. M. N. O. P. Råstål Aluminium Kopper Nikkel Sink Svovel Sement Kvelstoff' * Jan.-april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Se note 1 eide *15. 2 Produksjon av beregnet rent kvelstoff.

19 *17 VI. Industriproduksjon. Q. Tremasse, torr beregnet R. Cellulose, torr beregnet 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) s. Bomullsgarn 2 T. U. Ullgarn v. Vevde ullvarer w. BCgarn rent cellullgarn Slidebermetikks X. Margarin Y. Koke- spisesjokolade 15. Forbruk av jern stålhalvfabrikater i industri Tonn S * Jan april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni S l ' Se note 1 s. *15. 2 prosent bomullsgarn spunnet i Norge. Brisling, kippers røykt småsild b

20 *18 A. B. C. VI. Industriproduksjon. 16. Meieridrift D. Produksjon Hvit ost e) Brun ost d) Tilbakelevert mjølki 1) 2) 2) Salg av Innveid Av Av mjølk skummet (beregnet Smør dette: dette: Kasein mjølk som helmjølk) helfeit ekte gauda- blandet ost weitost Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb OS!' Mars April Mai.... Juni... Svinn ikke medregnet. Tonn

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96

C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Statistisk månedshefte 2/96. Monthly Bulletin of Statistics 2/96 C 287 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistisk månedshefte 2/96 Monthly Bulletin of Statistics 2/96 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 75. årgangnr. 7, 957 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Indeks over verdien av detaljomsetningen 3 Utvalgstellinger i norsk bankstatistikk. Metoder og erfaringer 5 Ton nasjestatisti

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

STATISTISKE MEDDELELSER

STATISTISKE MEDDELELSER 1947 Nr. 1-3 STATISTISKE MEDDELELSER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ Monthly bulletin of the Central Bureau of Statistics of the Kingdom of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique du

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR.

STATISTISK ÅRBOK NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 79. ÅRGANG. Statistical Yearbook of Norway 1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ FOR. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 24 STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1960 79. ÅRGANG Statistical Yearbook of Norway 1960 79th ISSUE STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1960 Standardtegn.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK 1970

STATISTISK ÅRBOK 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 263 STATISTISK ÅRBOK 1970 89. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1970 89th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 Standardtegn

Detaljer

REGISTRERINGS- PERIODE

REGISTRERINGS- PERIODE gr. 51-52/84 19. desember 1984 INNHOLD EMNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDF 06 Skogbruket. Utvalgstelling 1 04 Arbeidstakerstatistikk for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar 1971. Foreløpige tall. Ordretilgangen i 4. kvartal 1970 og ordrereserven pr. 31. desember 1970

INNHOLD. Utenrikshandelen i januar 1971. Foreløpige tall. Ordretilgangen i 4. kvartal 1970 og ordrereserven pr. 31. desember 1970 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1 T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 7/71 11. februar 1971 INNHOLD Økonomisk utsyn 1970. Sluttord Utenrikshandelen i januar 1971. Foreløpige tall Ordretilgangen

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK ÅRBOK STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 84. ÅRGANG. 84th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1965 CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XII 0 STATISTISK ÅRBOK. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Standardtegn.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne

Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD. Side. Emne Nr. 37/89 13. september 1989 INNHOLD Emne Side 35 Konsumprisindeksen, 15. august 1989 1 40 Lagerstatistikk, juni 1989 11 42 Investeringsaktiviteten i oljevirksomheten 3. kvartal 1989 13 42 Produsentprisindeksen,

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961

SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 100 SAMFERDSELSSTATISTIKK 1961 HEFTE II Transport and Communication Statistics 1961 Volume II 0 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1963

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974

INNHOLD. Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974. Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Nr. 40/74 2. oktober 1974 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-august 1974 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere i 2. kvartal 1974 Kvartalsstatistikk for skadeforsikringsselskaper

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 30. september 1966 Utlån etter låntakergrupper pr. 30. juni 1966 Oslo, 7. oktober 966 Nr. - 7. årgang INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 3. september 966 Utlån etter låntakergrupper pr. 3. juni 966 Forretnings- og sparebankenes fordringer og gjeld overfor

Detaljer