STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. English translation of the headings of the tables is published in No. 1, Standardbetegnelser brukt I tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn Y. Foreløpig eller beregnet tall Lisk umulig Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en serie Explanation of symbols. Data not available - Nil 0 kless than half the final digit shown 0,01 Provisional or estimated figures Category not applicable A Revised since previous issue of SM Break in the homeneity of a series Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå. Dronningens gt. 16, Oslo Enkelthefter kan kjøpes i bokhandelen Pris pr. årgang kr , pr. nr. kr. 1,50 I KOMMIS1ON HOS H ASCHEHOUG & CO.

3 * 1 Register for måneds- kvartalsstatistikk. Side I. Sysselsetting arbeidsløyse Sysselsatte lønnstakere Arbeidsløyse *4 *5 II. Nasjonalregnskap: 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende kroner.. *6 4. Bruttoinvestering i fast kapital privat konsum i mill kroner *7 5. Prosentvis endring fra tilsvarende periode Aret før *7 III. Utenriksregnskap 6. Driftsregnskap 7. Kapitalregnskap IV. Jordbruksproduksjon: 8. Fmstegangskontrollerte slakt *10 V. Fiske: 9. Oppfisket mengde * Bruken av fangsten *12 VI. Industriproduksjon: 11. Produksjonsindeks * Elektrisitetsproduksjon * Gassproduksjon * Produksjon av visse varer * Forbruk av jern- stålhalvfabrikata i industrien * Meieridrift *18 VII. Ordrer : 17. Indeks over ordretilgang ordrereserve... *19 VIII. Innenlandsk handel: 78. Omsetning av kraftfôr * Indeks for verdien av detaljomsetningen * Omsetning av visse nytelsesmidler *21 IX. Utenrikshandel 21. Innførselen * Utførselen * Innførselsoverskott uten skip * Bytteforhold uten skip *23 X. Lager: 25. Volumindeks over lagerhold *24 XI. Byggevirksomhet 26. Innvilgede bygg * Bygg under arbeid * Bygg satt i gang * Bygg tatt i bruk *25 XII. Samferdsel: 30. Skipsfart * Skipskontraheringer * Inn- utpasserte motorkjøretøyer * Luftfart * Jernbaner *28 A. Aktuelle konjunkturtall, side *2-*3. B. Faste tabeller. *8 *9 Side 35. Telegrafverket * Postverket *29 XIII. Offentlige finanser: 37. Statsregnskapets oppgjør for enkelte stone inntektsposter * Skattebetalinger *32 XIV. Penger kreditt: 39. Norges Bank * Likviditetstilførsel (-inndragning.) * Forretningsbanker * Sparebanker * Forretnings- sparebanker * Statsbanker * Kredittforeninger * Livsforsikringsselskaper * Utlån knyttet til avbetalingskontrakter * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker, kredittforeninger, livsforsikringsselskaper Postsparebanken *40 49 Postgiro * Postsparebanken * Emisjoner * Statsobligasjoner * Aksjeindeks * Norges bank. Diskonto * Omsetning * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker Postsparebanken * Betalingsforhold * Valutakurser på Oslo Børs * Netto valutabeholdninger *44 XV. Lønninger: 60. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste i bygge- anleggsvirksomhet *47 XVI. Priser : 63. Engrosprisindeks * Konsumprisindeks * Jordbrukets prisindeks * Produsentpriser for jordbruksvarer * Indekstall for byggekostnader * A/S Stormhulls indekser *56 XVII. Rettsforhold: 69. Anmeldte forbrytelser i landets 4 største byer *57 70 Drukkenskapsforseelser *57 XVIII. TT tland: 71. Danmark * Sverige *59 73 Storbritannia * Frankrike * Vest-Tyskland * Belgia * Sambandsstatene *63 C. Periodiske tabeller. XIX. Befolkning: 78. Folkemengdens bevegelse *65 XX. Arbeidstid: 79. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i industri * Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri *66 XXI. Lager: 81. Lager av viktigere varer *67 XXII. Skipsfart 82. Handelsflåten, tilgang avgang *72 XXIII. Penger kreditt: 83. Likviditeten * øking (nedgang -) i utlån fra finansinstitusjoner *73 85 Ihendehaverobligasjoner *73 XXIV. Priser : 86. Indekstall for enkelte varer varegrupper Se hefte nr. 3, s. *74

4 Norge. Sysselsetting : la 0 pers. Industri le»» Bygge- anleggsvirksomhet 1 (F+G)»» Arbeidsløyse: Måneds- kvartalsstatistikk. A. Aktuelle konjunkturtall. A. B. U. Feb.-april Gj.sn. Fra Benevning 1960 I 1961 tabell eller tall 1960 nr. basisår ((him. 2A 0 pers. Industri 2B»» Bygge- anleggsvirksomhet 2B c)»» Industriproduksjon : 1 Hele industrien 11A1955= Eksportindustrien 11N» Hjemmeindustrien, i alt» Iljemmeindustrien, konsumvareindustrien..... * Hjemmeindustrien, investvareind. c)» Byggevirksomhet:' Innvilgede bygg, boliger. 26A Leiligheter Innvilgede bygg, industri- Golvflate bygg 26B 0 m 2 Bygg under arb., boliger 27A Leiligheter Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 27B 0 m2 Detaljomsetning: ' 19_ = Utenrikshandel: Eksportverdi, uten skip. 22 A c) Mill. kr. Eksportverdi, i alt 22 A» Importverdi, uten skip. 21 A c)» Importverdi, i alt 21 A» Innf.overskott, uten skip 23» Eksportvolum, uten skip 2 22B c) 1955= Importvolum, uten skip 2 21B c)» Skipsfart: Turfrakter 30B 1) 1949= Tankfrakter Opplagte skip Offentlige finanser: Innbet. inntekts- formuesskatt i alt B 3) MOT- 30C 0 br. reg.tonn 38A Mill. kr. Etterskottsskatt (aksjeselskaper) 38D» Forskottsskatt (personlig næringsdrivende) 38C» Forskottstrekk (lønnsmottakere) 38B * Innbet. alm. omsetningsavgift 37D» Penger kreditt: Valutabeholdning 59A Mill. kr. Forretningsbanker, utlån 41A e)5)» Gjelder månedene jan.-mars. 2 Gjelder månedene okt.-des. April 19 0 Feb. Mars April 1961 fali ter) Gjennomsnittlig månedstall 1960 = 1 039,7 99,1,8 97,8,1,0,3 330,2 98,9,1 98,4,7,4,3 98,3 95,1 95,2 93,7 94,1 96,2 95,2 17,1 141,9 109,4 121,6 128,1 114,0 86,0 2,9 146,0 127,6 124,1 117,2 148,3 117,2 7,2 141,7 111,6 109,7 143,1 109,7 82, , , , , , , ,

5 *3 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisår 1). Gj.sn. månedstall 1960 (mn-rff,irtnr) Feb. april April Feb. I Mars I April Gjennomsnittlig månedstall 1960= Forretningsbanker, innsk. fra andre enn banker. 41B 5) Mill. kr Forretningsbanker, likvide beholdninger 41C s Postgiro, omsetning 55B» Åpnede akkordforhandlinger 57B Antall Aksjeindeks 53A Kjoperkurs i pet. av pål Priser: Eksportpriser, uten skip 2 22C c 1949= Importpriser, uten skip 2 21C c) s Bytteforhold, uten skip 2 24».. Engrospriser 63A 1952= Levekostnader 64A b 1949= Storbritannia. Sysselsetting, i alt' 73A Mill. pers. 23, Arbeidsløyse 73B 0» Industriproduksjon' = Detaljomsetning D» Utenrikshandel: Eksportverdi 73E Mill Importverdi 73E» Priser: Reuter's råvareindeks = Bytteforhold' 73G» Engrospriser 73J» Levekostnader 73K» Vest-Tyskland. Arbeidsløyse 75B 0 pers Industriproduksjon 75C 1953= Detaljomsetning 75D» Utenrikshandel: Eksportverdi 75E Mill. D.M Importverdi 75E» Priser: Bytteforhold 75G 1953= Engrospriser 7511» Levekostnader 751» 114 Sambandsstatene. Sysselsetting, i alt 77B Mill. pers. 66, Arbeidsloyse 770 0» ( Industriproduksjon 77D 1953= Stålproduksjon 77D Mill. tonn 7, Detaljomsetning 77E MU $ E Utenrikshandel : Eksportverdi 77F Mill. $ Importverdi 1 77F» Priser: Moody's råvareindeks = K Engrospriserl 77J» ( Levekostnader 77K» ( Gjelder månedene jan. mars 2 Gjelder månedene okt. des.

6 * April.. Mai... Juni. Juli... Aug... Sept.. Okt Nov.. Des A. B. Jordbruk, Relativlutte sk- Abso- tall tall bruk jakt 1949 B. Faste tabeller. I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 0' C. D. E. Industri Av dette i: Fiske Berg- 1) Nm- 2) 3) 4) verks- drift midd.-, stil-, rings- Tek- fangst m. v. drikke- skotoy to- kled- Trefor- Kjemisk vare- beedlingsindustrstri indubakks- ningsindustri industri 5) 6) 7) Primær jern- Elek- metalltroteknisindu- Skipsindustri industri stri,0 950,8 94,2 13,9 8,2 299,5 40,3 48,41 23,5 16,9 15,0 24,6,5 964,9 89,2 13,2 8,3 307,5 41,8 52,4 23,5 17,7 15,6 23,6 102,3 973,1 87,0 10,7 8,6 318,3 46,4 53,9 24,7 19,0 16,2 23,6 102,5 974,9 79,1 10,1 9,1 314,2 45,4 51,8 24,6 18,8 16,6 24,3,6 985,5 71,8 9,8 9,0 314,5 44,9 52,4 24,5 18,7 16,9 11,6 24,9 105,6 3,6 67,3 10,0 9,1 321,5 46,2 51,3 25,2 20,3 17,1 12,1 25,3 106,9 6,1 65,6 10,5 9,3 328,5 47,5 49,8 26,1 21,1 18,6 12,5 25,9 107, ,2 64,0 10,6 9,5 330,4 48,1 49,0 26,3 21,6 19,9 12,5 27,3 108, ,9 58,2 10,9 9,3 331,2 47,9 48,5 26,3 21,6 20,3 13,1 28,3 107, ,8 53,8 11,4 8,8 320,9 46,8 53,3 26,1 20,9 20,2 13,4 27,9 107,7 1024,2 47,7 11,3 8,5 320,5 46,8 44,2 26,6 20,6 20,7 13,5 26,5 109, ,6 43,5 11,2 8,2 330,2 47,3 44,8 27,8 21,0 22,1 14,7 27,3 105,8 5,5 43,2 10,1 8,4 315,1 44,8 43,7 26,1 20,3 20,3 13,3 25,5 106,9 6,3 46,7 8,6 8,6 320,2 46,6 43,8 26,3 20,4 20,7 13,3 26,9 109, ,9 49,1 8,8 9,0 326,5 50,1 43,6 26,8 20,8 21,2 13,3 27,6 Juli.. 109,0 6,8 48,9 8,7 9,0 324,3 48,7 42,5 27,0 21,0 21,6 13,3 27,7 Aug , ,5 48,2 8,8 8,9 323,0 47,8 43,4 26,8 20,6 21,2 13,4 27,8 Sept ,8 4,2 46,8 7,7 8,7 326,1 49,0 44,8 26,9 20,5 20,9 13,7 27,6 Okt ,8 7,5 47,0 8,7 8,5 326,9 42,3 45,9 26,9 20,6 20,8 13,9 27,5 Nov , ,2 50,3 10,7 8,3 325,5 46,6 46,6 27,0 20,6 20,7 14,2 26,3 Des ,3 0,3 42,0 7,8 8,0 320,1 41,0 45,9 27,0 20,4 20,8 14,2 25,9 Jan , ,6 46,8 15,0 7,9 318,2 43,7 45,5 26,9 20,4 21,0 14,2 25,6 Feb , ,3 48,4 18,8 7,9 326,6 49,1 45,9 27,1 21,1 21,3 14,3 25,7 Mars , ,1 46,5 14,5 7,9 328,1 48,4 45,9 27,3 20,9 21,3 14,4 26,0 April.. 106, ,5 38,9 12,1 8,0 324,9 44,6 45,5 27,4 20,6 21,4 14,4 26,2 Mai , ,8 42,4 8,8 8,2 329,7 46,3 45,0 27,5 21,0 22,0 14,6 27,3 Juni.., ,7 44,4 9,3 8,5 335,8 49,5 44,4 28,0 21,3 22,7 14,5 28, Jan Feb Mars. April. Mai Juni. 111,1 1056,8 43,6 8,7 8,7 335,0 49,0 43,1 28,4 21,6 23,2 14,5 28,6, ,1 43,0 8,5 8,6 332,5 48,2 43,4 28,0 21,4 22,9 14,7 28,5, ,0 42,1 7,6 8,6 333,8 48,4 44,3 28,0 21,0 22,6 14,9 28,5, ,8 41,6 10,5 8,4 335,0 48,4 45,0 28,2 20,9 22,5 15,1 28,1 111, ,4 44,5 11,1 8,2 335,4 48,2 45,4 28,2 20,9 22,4 15,2 27,5 107, ,0 39,2 8,2 8,0 327,6 43,7 44,3 28,2 20,8 22,0 15,3 27,0 108, ,4 43,6 12,4 7,8 328,4 44,3 44,5 28,1 20,9 22,0 15,2 27,1, ,2 45,2 16,8 7,8 332,4 46,1 45,0 28,2 21,0 22,1 15,2 27,2.., ,0 40,8 14,8 7,8 334,7 47,0 45,0 28,2 21,0 22,3 15,3 27, ,6 1042,4 37,5 12,5 8,0 334,6 45,7 44,9 28,2 21,3 22,6 15,2 27,7 Statistikken over sysselsatte lønnsmottakere omfatter alle norske utenlandske lønnsmottakere, i arbeid eller midlertidig fraværende, med en årsinntekt på kr eller mer, unntatt streikende. permitterte uten lønn utenlandske sjømenn i norsk utenriksfart. Den er basert IA totaltelling av syketrygdens pliktige medlemmer ved utgangen av oktober hvert ix* månedlige oppgaver over inn- utmeldinger i trygdekassene. På grunn av registreringsmåten opparbeides det mellom totaltellingene et avvik mellom endringsoppgavenes totaltellingens tall. Dette avvik er relativt konstant fra år til år. For A få mest mulig sammenliknbare tall, er tallene fra med november 1959 korrigert for antesipert avvik. Endelig korreksjon foretas ved totaltellingen i oktober

7 5 I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 0' (forts.) 2. Arbeidsløyse i 02 F. G. H. I. Byggevirksomhet Anleggsvirksomhet Varehandel Sjøtransport J. Annen samferdsel K. f,_ n. " adm. L. Annen virksomhet A. B. Av dette i: I Jordbruk! skbruk Industri c) Bygg.- an leggsvirke. _949 48,7 37,9 98,9 48,7 61,2 239,7 7,7 0,2 0,8 3,7 _950 51,7 38,2,9 51,4 63,0 240,5 9,0 0,2 1,2 4,4 _951 49,9 34,8 104,0 52,7 64,7 242,4 11,1 0,6 1,8 5,3 [952 53,1 38,1 106,5 52,3 65,6 34,9 211,9 11,6 0,4 2,8 5,2 [953 58,6 43,0 111,0 53,0 66,4 34,1 214,3 14,4 0,9 2,7 6,3 [954 62,2 42,7 116,5 53,3 67,5 34,5 219,0 312,7 0,9 1,6 6,0 [955 62,7 38,0 120,7 56,3 68,7 34,5-221,3 12,5 0,7 2,9 6,5 [956 57,2 35,9 123,7 57,7 70,5 35,4 223,3 13,9 0,8 2,0 6,8 [957 59,6 36,9 126,9 60,0 71,2 35,9 226,8 14,7 0,4 2,7 6,5 [958 59,3 37,8 127,6 62,5 70,9 36,4 229,4 23,6 2,3 5,1 9,1 [959 60,6 38,9 130,2 64,6 70,6 37,1 234,1 22,6 2,8 4,0 8,4, ,5 36,9 134,2 67,1 70,8 37,7 238,4 17,1 1,7 3,0 7,2 ipril 56,5 39,7 128,6 64,0 69,9 37,0 233,0 25,7 6,0 5,2 8,0 dai 59,9 37,3 128,8 63,9 70,8 37,1 234,4 13,0 1,8 2,3 4,7 funi 63,7 38,0 130,2 64,8 72,0 37,2 236,6 8,5 0,6 1,5 2,C Juli 64,5 38,3 131,8 65,2 72,7 37,4 236,0 7,0 0,3 1,3 1,9 kugust 65,8 39,2 130,1 65,1 71,8 37,2 233,4 10,9 0,4 1,6 2,8 3eptember.. 67,2 39,6 130,7 64,9 71,3 37,2 234,0 15,1 0,7 2,2 4,5 )ktober ,9 39,6 131,5 65,0 70,8 37,2 235,4 19,7 1,2 2,5 6,7 qovember ,5 39,3 132,8 65,3 70,1 37,2 236,1 24,1 2,0 3,7 9,5 )esember.. 59,7 33,5 133,5 65,5 69,5 37,1 233,7 35,9 4,7 6,1 16,2 fanuar 56,2 34,9 130,9 66,4 69,1 37,1 234,0 34,6 4,4 5,6 15,7 -lebruar 54,2 39,4 131,4 67,3 69,4 37,4 236,5 27,6 3,6 4,2 12,7 dars 54,4 40,4 131,5 66,7 69,5 37,5 238,2 24,4 2,7 4,9 10,C kpril 56,3 35,8 131,2 66,9 69,3 37,3 235,8 20,8 4,1 3,6 7,E dal 60,4 35,5 132,0 66,9 70,6 37,6 237,9 9,8 0,8 2,1 3,f, [uni 64,3 37,0 133,7 67,3 71,9 37,9 239,6 5,5 0,2 0,9 1,E Full 65,1 37,6 136,8 67,1 73,8 38,2 242,2 4,4 0,1 0,8 1,f kugust 66,7 38,3 134,6 67,4 72,2 38,0 238,3 6,8 0,2 1,2 1,1 3eptember.. 67,7 38,8 134,9 67,5 71,7 37,9 238,4 8,7 0,2 1,4 2,( )ktober ,5 37,9 136,5 67,0 71,3 38,0 240,1 12,7 0,6 1,9 4,E qovember.. 65,2 35,9 138,0 67,1 70,8 38,0 241,1 18,9 1,3 2,8 8,9 )esember... 59,3 30,7 138,9 66,7 70,0 38,0 238,4 31,1 2,5 5,7 15,`,.' ruar 57,2 32,7 136,9 67,0 69,6 38,2 239,5 29,2 2,5 4,9 13,f lebruar 56,0 36,5 137,1 67,6 69,7 38,4 242,7 21,9 1,8 3,4 10,:": dars 56,6 38,0 137,4 68,0 69,8 38,6 243,5 19,5 2,0 4,3 7,f [pri1 58,0 35,6 137,4 67,8 70,2 38,7 242,2 14,7 2,0 3,4 5,i-. Jai. [uni. 2 Se note 1 side *4. Helt arbeidsløse ved arbeidskontorene ved månedens utgang. Årstallcre er gjennomsnitt av månedstall. Fra med februar 1954 er registrerte arbeidsløse gårdbrukere med mer enn 20 dekar jordbruksareal ikke tatt med i oppgavene.

8 *6 u. Nasjonalregnskap. A. Bruttonasjonalprodukt 2 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende priser. Mill. ler. 1 B. Bruttoinvestering i fast kapital alt c) Bygninger anlegg Skip bater (1 ) Maskin., transportmatenell o. a. C. Lagerendring D. Offentlig konsum E. Privat konsum Matvarer c) Drikkevarer tobakk * 1960* kvartal ».»» kvartal. 2.». 3. * 4.» Eks port overskott d) Bolig, lys, e) Mohler hushold- f) g) Helse- Klær pleie perskotoy brensel flings- son lig artikler hygiene E. Privat konsum (forts.) F. h) Reiser transport i) J) Utdan- Hotelltjenester ning, litterotur, personlig annen fornøyelser oppvartning k) 1 ) Annet konsum Korreksjonspost * 1960* kvartal... 2.». 3.» 4.» kvartal * 3.» 4.» Kvartalstallene cr ikke korrigert for sesongvariasjoner. 2 Sum av postene B F. Senere reviderte tall viser et eksportoverskott p 675.

9 *7 II. Nasjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt, bruttoinv. i fast kapital privat kons. i 1955-priser. Mill. kr. A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum Bolig, Klær Reiser Annet konsubrleyisis' el skootgoy trao igis- port Bruttonasjonalprodukt c) d) c) Maskin., Byg- Skip trans- Mat- Drikkeniuger port- varer varer båter mateanlegg riell o. a. tobakk (i ) e) f) g) kvartal » kvartal )) S * * Prosentvis endring fra tilsvarende periode året for av bruttonasjonalprodukt, bruttoinvestering i fast kapital av privat konsum i 1955-priser A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum Reiser transport Bruttonasjonalpro- dukt Bygninger anlegg c) Skip båter U) Raskin., transportmateriell o. a. Matvarer e) Drikkevarer tobakk d) e) Bolig, Klær lys, brensel skotoy f) g ) Annet konsum 5, ,0 3,2 0, ,3 5,4-0,2 28, ,2 1,6-3,2 8, ,6 4,3 6,9-0, ,1 4,6 0,4 16,9 1959* 4,5-1,2-10,6 1960* 6,4 2,9 4,4-10, kvartal... 2.» 3. 4.» kvartal 2. #. 3. B 4. #. 8,4 2,5 7,4 7,5-0,1-0,6-2,8-6,6-4,6 13,1 0,9-1,5-10,4 2,1 1,6 19,5 32,3 53,7 15,2-10,8 45,1 0,9 2,9 12,4-2,4 3,3 4,8-0,7 7,7 14,0 7,7 2,8-9,6-10,1-5,8 5,0 13,5 2,0 3,8 0,7 2,9 3,1 3,0 7,4 2,9 5,5-2,6 1,8 0,4 1,1 0,1-1,4 1,0 5,0 4,2 8,0 5,9 6,8 4,6 1,7-0,9 6,8 2,7 3,2 6,5 4,6 5,5 13,3 3,2 4,1 3,3 5,2 11,0 5,9 4,2 3,5 0,3 0,9 2,7-10,8 2,3 7,9-6,1 8,0-0,8 4,2 4,3 2,3 0,9 3,1-0,2 5,0-1,1 2,4 10,3 3,1 7,2 4,4 5,6 3,0 3,8 1,4-0,6 2,6 5,1 11,1 0,5 10,4-0,9 1,4 7,9 3,0 8,2-0,8 4,4 8,0 0,7 7,0-12,9 1,8-8,2 5,6 3,9 2,4-0,4-4,5 4,0 7,0 1,7 3,6 2,2 0,7 4,0 5,4 0,6 2,1 1,4 2,6 4,5 6,7 1,6 1,8

10 *8 A. Varer Utførsel fob. Innforsel cif. 1) 2) 1) 2) Av Av dette dette 2 utenom utenom handels- handels stat. 2stat. III. Utenriksregnskap. B. Skip 6. Driftsregnskap.' Mill. kr. C. Tjenester Andre tjenester Netto- netto valuta- (inntekfrakter3 ter + utgifter ) H. G Overskott (underskott -) på driftsregnsk. Utførsel D) E. Stønader F. Renter G. Eksportoverskott utlandet utlandet Fra Til (underskott-) (netto) (netto) Innførsel Rente- stø- ads-ver- o kott s (underskott ) * * Jan. april kv o » )) kv » » » kv >> * » kv e » * * 1. kv » )) » * 1. kv >> » * 1. kv April Fordelingen på måneder kvartaler bygger dels på skjønn. Fra 1. kvartal 1957 er utførselen av hvalolje o. a. direkte fra fangstfeltet tatt med i handelsstatistikken. Fordelt på kvartaler som Norges Banks tall for netto innkasserte frakter.

11 - *9 III. Utenriksregnskap. A. Offentl. lån B. EPU Bruttotrekk Avdrag på Inn- Av- på konsoligang drag kre- dert ditt- gjeld kvoten (netto) 7. Kapitalregnskap. 1 Mill. kr. C. Rederienes D. Andre lån 2 E lån (netto) Fra ut- Til utlandet landet ved ved skips- skipsimport eksport Annen kjent kapital- Inngang (utgang-) netto F. Netto kapitallingang (utgang-) i alt G. =611 Overskott (under- 4ott -) å drittsrea. nsk. Inngang Avdrag Uforklart differanse (inntekt + utgift -) 8 I. = -Ft Oppgan g gang-) i netto valutabeholdningen * * Tan.- april kv » » » kv » » » kv » » » kv » » » * 1. kv » » » * 1. kv » » » * 1. kv April Fordelingen på måneder kvartaler bygger dels pi skjønn. 2 Inklusive offentlige foretaks lån. Summen av netto kapitalinngang (utgang) overskott (underskott) på driftsregnskapet skal pr. definisjon være lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil ufullstendig statistisk materiale. Norges Banks, valutabankenes. rederienes forsikringsselskauenes netto valutabeholdninger. Se for øvrig tabell 59.

12 *1 0 IV. Jordbruksproduksjon. 8. Forstegangskontrollerte slakt A. 0 stk. B. Tonn Svin Storfe c) Kalv d) Sau e) Geit f) Hest Svin c) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest ,4 269,0 210,6 460,7 23,5 7, ,5 225,4 193,7 408,6 17,7 8, ,2 218,2 186,7 411,6 21,4 8, ,0 240,9 184,0 433,8 19,8 7, ,7 243,0 169,9 411,3 17,1 8, ,9 241,9 157,2 404,6 20,2 8, Okt.. 29,9 34,9 15,6 214,3 3,2 1,3 Nov.. 32,1 25,2 14,4 70,9 2,7 1,6 Des.. 57,7 18,7 11,9 10,1 1,0 0, Jan.. 27,8 17,8 16,0 10,6 2,5 0,5. Feb.. 37,3 16,2 15,1 5,1 2,7 0,4. Mars. 46,3 16,0 20,3 2,2 1,5 0,3. - April. 53,7 20,8 31,1 2,6 2,0 0,4. Mai.. 40,4 21,6 17,9 2,8 0,7 0,4 Juni. 37,0 18,6 11,7 2,0 0,3 0,4. Juli.. 34,6 15,5 8,4 8,0 0,1 0,3 Aug.. 30,9 17,1 5,6 37,2 0,4 0,4.. Sept.. 29,7 23,7 7,8 88,1 1,2 0, Okt.. 31,0 31,8 12,5 168,5 2,4 1, Nov.. 40,5 25,5 11,5 71,4 2,3 1, Des.. 71,5 18,4 12,0 12,8 1,0 0, Jan.. 31,2 16,3 14,1 9,6 2,7 0, Feb.. 51,4 15,3 15,6 5,3 2,8 0, Mars. 62,9 19,7 27,0 3,0 3,2 0, April. 51,4 16,9 22,3 2,5 1,3 0, Mai. 48,5 22,5 15,3 3,1 0,8 0, Juni. 44,0 21,1 11,2 2,6 0,4 0, Juli. 39,6 12,1 6,7 7,4 0,2 0, Aug.. 43,0 16,2 5,6 41,5 0,5 0, () Sept.. 35,9 24,8 7,4 84,8 1,2 0, Okt. 36,7 31,2 10,7 166,6 3,0 1, Nov.. 53,4 28,5 11,5 69,1 2,7 1, E Des.. 86,9 17,3 9,8 9,1 1,4 0, Jan.. 33,2 19,3 11,9 10,1 2,7 0, Feb.. 46,1 12,8 12,8 5,1 2,8 0, ( Mars. 63,3 24,6 22,7 3,0 2,4 0, "; April* 55,7 22,7 23,7 2,7 1,6 0, ( Juni.....

13 *11 V. Fiske. 9. Oppfisket mengde (råfiskvekt). Tonn A. B. Laks, lodde o. 1. C. Kveite, flyndre o. 1. D. Torsk, sei o. 1. E. Sild, brisling F. Makrell, storje G. Annen beinfisk (uer steinbit m. v.) H. Hai, skate T. Krepsdyr J. Annet biprodukter _960* Fan mars _ ran Feb Vlars kpril dai [uni fuli kug sept )kt q-ov )es iorreksj Fan Feb dars kpril Vial funi rub kug Sept )kt qov g )es iorreksj Fan C Feb dars kpril.... dai Funi....

14 *12 V. Fiske. 10. Bruken av fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling Ising fersk Frysing c) Henging d) Salting e) Oppmaling Ising fersk Frysing c) Salting d) Hermetisering e) Oppmaling * Jan. mars Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni

15 *13 VI. Industriproduksjon. A. Hele industrien B. Bryting av kull malm Av dette : Hennetikkfabrikker 11. Produksjonsindeks' 1955 = D. C. Nærings- nytelsesmiddelindustri Tekstiliudustri Av dette : Skofabrikker F. E Ḃekledningsindustri Trevare_ mobeliudustri G. Treforedlingsindustri, Av dette: Papir" fabrikker H. Kjemisk industri Av dette: Kjemisk grunnindustri * * Jan. mars 1960* * * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Maxs Tallene for er foreløpige vil senere bli korrigert opp mot den årlige produksjonsindeks som blir beregnet på grunnlag av oppgaver til industristatistikken. De månedlige indekstall er beregnet på grunnlag an den gjennomsnittlige ukeproduksjon i hver måned.

16 *14 I. Jord- steinvareindustri VI. Industriproduksjon. 11. Produksjonsindeks' 1955 = (forts.) J. K. L. M. N. O. Primær Jern- jern- metallmetall- industri industri ellers Andre industrier' Gass- elektrisitetsverker Eksportindustri Hjemmeindustri Konsumvareindustri c) Investerh gsvareindustri 12. Elektrisitetsproduksjon3 Mill. kwh 13. Gassproduk sj n 0 m * * t E C Jan. mars 1960* * *' Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars Z I Se note 1 side *13. 2 Omfatter grafisk industri, lærindustri, gummivareindustri diverse industri. Ved elektrisitetsverker på 0 kw over.

17 *15 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer. 1 Tonn A. Kull B. Jernmalm titanjernstein C. D. Kopper- Sink- malm blykonsen- -konsentrat trat E. Svovelkis F. Råjern G. Ferrosilisium' beregnet 45 % basis H. Andre ferrolegeringer til : S * Jan. april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai. Juni De årlige tall til med 1959 er tatt fra den årlige produksjonsstatistikk stemmer ikke alltid helt med summen av de tilsvarende månedstall. 2 Omfatter så Si-metall.

18 *16 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) J. K. L. M. N. O. P. Råstål Aluminium Kopper Nikkel Sink Svovel Sement Kvelstoff' * Jan.-april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Se note 1 eide *15. 2 Produksjon av beregnet rent kvelstoff.

19 *17 VI. Industriproduksjon. Q. Tremasse, torr beregnet R. Cellulose, torr beregnet 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) s. Bomullsgarn 2 T. U. Ullgarn v. Vevde ullvarer w. BCgarn rent cellullgarn Slidebermetikks X. Margarin Y. Koke- spisesjokolade 15. Forbruk av jern stålhalvfabrikater i industri Tonn S * Jan april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni S l ' Se note 1 s. *15. 2 prosent bomullsgarn spunnet i Norge. Brisling, kippers røykt småsild b

20 *18 A. B. C. VI. Industriproduksjon. 16. Meieridrift D. Produksjon Hvit ost e) Brun ost d) Tilbakelevert mjølki 1) 2) 2) Salg av Innveid Av Av mjølk skummet (beregnet Smør dette: dette: Kasein mjølk som helmjølk) helfeit ekte gauda- blandet ost weitost Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb OS!' Mars April Mai.... Juni... Svinn ikke medregnet. Tonn

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 78. årgang NR. 8, 1960 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 86. årgang Nr. 4, 1968 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS *1 Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS

CONTENTS. Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. EXPLANATION OF SYMBOLS CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. STANDARDTEGN Oppgave mangler Null. Mindre enn en halv av den brukte enhet Foreløpig eller

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 12, 1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 3, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3. 1968 86. årgang STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 01 Index of monthly

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 45-4. årgang Oslo, 7. november 1963 INNHOLD Detaljomsetningen i september 1963 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i september 1963 Utenriksregnskapet for 1.-3. kvartal 1963.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

STATISTISK MAN EDSHEFTE

STATISTISK MAN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 6, 1967 STATISTISK MAN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 2,1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. fr. 3/72 12. januar 1972 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1971 Skipsopplegg pr. 31. desember 1971 Detaljomsetningen i november 1971 Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

Detaljer

11 S E N T R A i B Y, R

11 S E N T R A i B Y, R 11 S E N T R A i B Y, R Nr. 4-6. årgang Oslo, 21. januar 1965 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1964 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i desember og i året 1964 Veitrafikkulykker med personskade.

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang Nr. 12, 19 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO- NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 19 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 85. årgang Nr. 2, 1967 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Standard of trade areas

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966

INNHOLD. Utenrikshandelen i september Foreløpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Oslo, 13. oktober 1966 Nr. 42-7. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i september 1966. Foreløpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. september 1966 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964)

INNHOLD. Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen l964) Nr. 16-6. årgang Oslo, 13, april INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars. ForelOpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. mars Antatte nyinvesteringer i industri og bergverk. (Desembertellingen

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 87. årgang N r. 6, 1969 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO-NORWAY STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1969 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1974 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrd bes oppgitt sint kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Balanseutdrag for livsforsikringsselskapene Handelsflåten i 1e kvartal 1960 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4, 1960 Statistisk Sentralbyrd

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 77. årgang Nr. 4, 1959 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Konjunkturtendensene våren 1959 45 Måneds- og kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Current economic

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien Høsten i Norge 1953 INNHOLD Konjunkturdiagrammer *1 Måneds-

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1974 INNHOLD Register for måneds- kvartal sstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 10, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1972 INNHOLDCONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960

Nr, årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Nr, 29-1. årgang Oslo, 21. juli 1960 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Levekostnadsindoksen pr. 15. juni 1960 Utenrikshandelen i mai og januar-mai Handelsflåten i 2. kvartal 1960 Tillegg til de

Detaljer

Detaljomsetningen i juni 1963

Detaljomsetningen i juni 1963 Nr. 32 - Z.. årgang Oslo, 8. august 1963 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i juni 1963 Detaljomsetningen i juni 1963 Drukkenskapsforseelser i mai-juni 1963 Tillegg til de

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for mineds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

STATISTISKE M ELDI N G ER

STATISTISKE M ELDI N G ER 73. årgang NR. 4, 1955. STATISTISKE M ELDI N G ER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Bokproduksjonen i 1953

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 11, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *l Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 11. mai 1967 Nr. 19. - 8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Detaljomsetningen i mars 1967 Ordretilgangen i 1. kvartal 1967 og ordrereserven pr. 31.mars 1967 InnfØrsel til konsum, investering

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12,

AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, A. ADOPSJONSSTATISTIKK 1970 nr. 19 AKTUELLE konjunkturtall for Norge Sept.-nov. 70 nr. 4, okt.-des. 70 nr. 8, nov.-jan. 70/71 nr. 12, des.-feb. nr. 17, jan.-mars nr. 21, feb.-april nr. 25, mars-mai nr.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 12, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Korrigert Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Adjusted Standard

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 12, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk...

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER NR. 6, 958 76. årgang STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk * Register for måneds- og kvartalssta*78 tistikk STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS *

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1. Nr. 22/75 28. mai 1975 INNHOLD Korrjunkturtendensene i mai 1975 Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall Byggevirksomheten i april 1975 Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri.

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971 D r o n n i n g ens g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1 T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 9/71 25. februar 1971 INNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1971 Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall Sysselsatte

Detaljer

for forstegangsomsetning

for forstegangsomsetning Konsumprisindeks og Prisindeks for forstegangsomsetning innenlands Tidsserier og endringstall Innhold Innledning 4 Konsumprisindeks: Totalindeks. Tidsserie 5 Delindekser. Tidsserie 6 Endringstall 7 Prisindeks

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

vr. 34/74 21. august 1974

vr. 34/74 21. august 1974 vr. 34/74 21. august 1974 INNHOLD Konjunkturtendensene i august 1974 Utenriksregnskap for 1. halvår 1974. ForelOpige tall Engrosprisindeks pr. 15. juli 1974 Ordretilgangen i 2. kvartal 1974 og ordrereserven

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5-8, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5-8, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1982 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1982 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 12, 1984 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 12, 1984 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 6, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Revidert engrosprisindeks 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Revised wholesale price

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 1, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 1, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... Engelsk oversettelse av tabellhodene CONTENTS

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 7, 1989 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 7. 1989 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 16. mars 1967 Nr. 11-8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i februar 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr.

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE STATISTISK MÅN EDSHEFTE Nr. 9, 1981 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1981 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 4, 1979 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1979 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Mineds- kvartalsstatistikk..

Detaljer