STATISTISK MÅNEDSHEFTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK MÅNEDSHEFTE"

Transkript

1 79. årgang NR. 6, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

2 CONTENTS Monthly and quarterly statistics * 1 Index of monthly and quarterly statistics. See 3rd page of the cover. English translation of the headings of the tables is published in No. 1, Standardbetegnelser brukt I tabellene Oppgave mangler Null Mindre enn Y. Foreløpig eller beregnet tall Lisk umulig Rettet siden forrige nr. av SM Brudd i en serie Explanation of symbols. Data not available - Nil 0 kless than half the final digit shown 0,01 Provisional or estimated figures Category not applicable A Revised since previous issue of SM Break in the homeneity of a series Abonnement tegnes i Statistisk Sentralbyrå. Dronningens gt. 16, Oslo Enkelthefter kan kjøpes i bokhandelen Pris pr. årgang kr , pr. nr. kr. 1,50 I KOMMIS1ON HOS H ASCHEHOUG & CO.

3 * 1 Register for måneds- kvartalsstatistikk. Side I. Sysselsetting arbeidsløyse Sysselsatte lønnstakere Arbeidsløyse *4 *5 II. Nasjonalregnskap: 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende kroner.. *6 4. Bruttoinvestering i fast kapital privat konsum i mill kroner *7 5. Prosentvis endring fra tilsvarende periode Aret før *7 III. Utenriksregnskap 6. Driftsregnskap 7. Kapitalregnskap IV. Jordbruksproduksjon: 8. Fmstegangskontrollerte slakt *10 V. Fiske: 9. Oppfisket mengde * Bruken av fangsten *12 VI. Industriproduksjon: 11. Produksjonsindeks * Elektrisitetsproduksjon * Gassproduksjon * Produksjon av visse varer * Forbruk av jern- stålhalvfabrikata i industrien * Meieridrift *18 VII. Ordrer : 17. Indeks over ordretilgang ordrereserve... *19 VIII. Innenlandsk handel: 78. Omsetning av kraftfôr * Indeks for verdien av detaljomsetningen * Omsetning av visse nytelsesmidler *21 IX. Utenrikshandel 21. Innførselen * Utførselen * Innførselsoverskott uten skip * Bytteforhold uten skip *23 X. Lager: 25. Volumindeks over lagerhold *24 XI. Byggevirksomhet 26. Innvilgede bygg * Bygg under arbeid * Bygg satt i gang * Bygg tatt i bruk *25 XII. Samferdsel: 30. Skipsfart * Skipskontraheringer * Inn- utpasserte motorkjøretøyer * Luftfart * Jernbaner *28 A. Aktuelle konjunkturtall, side *2-*3. B. Faste tabeller. *8 *9 Side 35. Telegrafverket * Postverket *29 XIII. Offentlige finanser: 37. Statsregnskapets oppgjør for enkelte stone inntektsposter * Skattebetalinger *32 XIV. Penger kreditt: 39. Norges Bank * Likviditetstilførsel (-inndragning.) * Forretningsbanker * Sparebanker * Forretnings- sparebanker * Statsbanker * Kredittforeninger * Livsforsikringsselskaper * Utlån knyttet til avbetalingskontrakter * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker, kredittforeninger, livsforsikringsselskaper Postsparebanken *40 49 Postgiro * Postsparebanken * Emisjoner * Statsobligasjoner * Aksjeindeks * Norges bank. Diskonto * Omsetning * Utlån fra Norges Bank, forretningsbanker, sparebanker, statsbanker Postsparebanken * Betalingsforhold * Valutakurser på Oslo Børs * Netto valutabeholdninger *44 XV. Lønninger: 60. Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne menn i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste for voksne kvinner i industri * Gjennomsnittlig timefortjeneste i bygge- anleggsvirksomhet *47 XVI. Priser : 63. Engrosprisindeks * Konsumprisindeks * Jordbrukets prisindeks * Produsentpriser for jordbruksvarer * Indekstall for byggekostnader * A/S Stormhulls indekser *56 XVII. Rettsforhold: 69. Anmeldte forbrytelser i landets 4 største byer *57 70 Drukkenskapsforseelser *57 XVIII. TT tland: 71. Danmark * Sverige *59 73 Storbritannia * Frankrike * Vest-Tyskland * Belgia * Sambandsstatene *63 C. Periodiske tabeller. XIX. Befolkning: 78. Folkemengdens bevegelse *65 XX. Arbeidstid: 79. Faktisk arbeidstid pr. uke for menn i industri * Faktisk arbeidstid pr. uke for kvinner i industri *66 XXI. Lager: 81. Lager av viktigere varer *67 XXII. Skipsfart 82. Handelsflåten, tilgang avgang *72 XXIII. Penger kreditt: 83. Likviditeten * øking (nedgang -) i utlån fra finansinstitusjoner *73 85 Ihendehaverobligasjoner *73 XXIV. Priser : 86. Indekstall for enkelte varer varegrupper Se hefte nr. 3, s. *74

4 Norge. Sysselsetting : la 0 pers. Industri le»» Bygge- anleggsvirksomhet 1 (F+G)»» Arbeidsløyse: Måneds- kvartalsstatistikk. A. Aktuelle konjunkturtall. A. B. U. Feb.-april Gj.sn. Fra Benevning 1960 I 1961 tabell eller tall 1960 nr. basisår ((him. 2A 0 pers. Industri 2B»» Bygge- anleggsvirksomhet 2B c)»» Industriproduksjon : 1 Hele industrien 11A1955= Eksportindustrien 11N» Hjemmeindustrien, i alt» Iljemmeindustrien, konsumvareindustrien..... * Hjemmeindustrien, investvareind. c)» Byggevirksomhet:' Innvilgede bygg, boliger. 26A Leiligheter Innvilgede bygg, industri- Golvflate bygg 26B 0 m 2 Bygg under arb., boliger 27A Leiligheter Bygg under arbeid, indu- Golvflate stribygg 27B 0 m2 Detaljomsetning: ' 19_ = Utenrikshandel: Eksportverdi, uten skip. 22 A c) Mill. kr. Eksportverdi, i alt 22 A» Importverdi, uten skip. 21 A c)» Importverdi, i alt 21 A» Innf.overskott, uten skip 23» Eksportvolum, uten skip 2 22B c) 1955= Importvolum, uten skip 2 21B c)» Skipsfart: Turfrakter 30B 1) 1949= Tankfrakter Opplagte skip Offentlige finanser: Innbet. inntekts- formuesskatt i alt B 3) MOT- 30C 0 br. reg.tonn 38A Mill. kr. Etterskottsskatt (aksjeselskaper) 38D» Forskottsskatt (personlig næringsdrivende) 38C» Forskottstrekk (lønnsmottakere) 38B * Innbet. alm. omsetningsavgift 37D» Penger kreditt: Valutabeholdning 59A Mill. kr. Forretningsbanker, utlån 41A e)5)» Gjelder månedene jan.-mars. 2 Gjelder månedene okt.-des. April 19 0 Feb. Mars April 1961 fali ter) Gjennomsnittlig månedstall 1960 = 1 039,7 99,1,8 97,8,1,0,3 330,2 98,9,1 98,4,7,4,3 98,3 95,1 95,2 93,7 94,1 96,2 95,2 17,1 141,9 109,4 121,6 128,1 114,0 86,0 2,9 146,0 127,6 124,1 117,2 148,3 117,2 7,2 141,7 111,6 109,7 143,1 109,7 82, , , , , , , ,

5 *3 A. Aktuelle konjunkturtall. A. Fra tabell nr. B. Benevning eller basisår 1). Gj.sn. månedstall 1960 (mn-rff,irtnr) Feb. april April Feb. I Mars I April Gjennomsnittlig månedstall 1960= Forretningsbanker, innsk. fra andre enn banker. 41B 5) Mill. kr Forretningsbanker, likvide beholdninger 41C s Postgiro, omsetning 55B» Åpnede akkordforhandlinger 57B Antall Aksjeindeks 53A Kjoperkurs i pet. av pål Priser: Eksportpriser, uten skip 2 22C c 1949= Importpriser, uten skip 2 21C c) s Bytteforhold, uten skip 2 24».. Engrospriser 63A 1952= Levekostnader 64A b 1949= Storbritannia. Sysselsetting, i alt' 73A Mill. pers. 23, Arbeidsløyse 73B 0» Industriproduksjon' = Detaljomsetning D» Utenrikshandel: Eksportverdi 73E Mill Importverdi 73E» Priser: Reuter's råvareindeks = Bytteforhold' 73G» Engrospriser 73J» Levekostnader 73K» Vest-Tyskland. Arbeidsløyse 75B 0 pers Industriproduksjon 75C 1953= Detaljomsetning 75D» Utenrikshandel: Eksportverdi 75E Mill. D.M Importverdi 75E» Priser: Bytteforhold 75G 1953= Engrospriser 7511» Levekostnader 751» 114 Sambandsstatene. Sysselsetting, i alt 77B Mill. pers. 66, Arbeidsloyse 770 0» ( Industriproduksjon 77D 1953= Stålproduksjon 77D Mill. tonn 7, Detaljomsetning 77E MU $ E Utenrikshandel : Eksportverdi 77F Mill. $ Importverdi 1 77F» Priser: Moody's råvareindeks = K Engrospriserl 77J» ( Levekostnader 77K» ( Gjelder månedene jan. mars 2 Gjelder månedene okt. des.

6 * April.. Mai... Juni. Juli... Aug... Sept.. Okt Nov.. Des A. B. Jordbruk, Relativlutte sk- Abso- tall tall bruk jakt 1949 B. Faste tabeller. I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 0' C. D. E. Industri Av dette i: Fiske Berg- 1) Nm- 2) 3) 4) verks- drift midd.-, stil-, rings- Tek- fangst m. v. drikke- skotoy to- kled- Trefor- Kjemisk vare- beedlingsindustrstri indubakks- ningsindustri industri 5) 6) 7) Primær jern- Elek- metalltroteknisindu- Skipsindustri industri stri,0 950,8 94,2 13,9 8,2 299,5 40,3 48,41 23,5 16,9 15,0 24,6,5 964,9 89,2 13,2 8,3 307,5 41,8 52,4 23,5 17,7 15,6 23,6 102,3 973,1 87,0 10,7 8,6 318,3 46,4 53,9 24,7 19,0 16,2 23,6 102,5 974,9 79,1 10,1 9,1 314,2 45,4 51,8 24,6 18,8 16,6 24,3,6 985,5 71,8 9,8 9,0 314,5 44,9 52,4 24,5 18,7 16,9 11,6 24,9 105,6 3,6 67,3 10,0 9,1 321,5 46,2 51,3 25,2 20,3 17,1 12,1 25,3 106,9 6,1 65,6 10,5 9,3 328,5 47,5 49,8 26,1 21,1 18,6 12,5 25,9 107, ,2 64,0 10,6 9,5 330,4 48,1 49,0 26,3 21,6 19,9 12,5 27,3 108, ,9 58,2 10,9 9,3 331,2 47,9 48,5 26,3 21,6 20,3 13,1 28,3 107, ,8 53,8 11,4 8,8 320,9 46,8 53,3 26,1 20,9 20,2 13,4 27,9 107,7 1024,2 47,7 11,3 8,5 320,5 46,8 44,2 26,6 20,6 20,7 13,5 26,5 109, ,6 43,5 11,2 8,2 330,2 47,3 44,8 27,8 21,0 22,1 14,7 27,3 105,8 5,5 43,2 10,1 8,4 315,1 44,8 43,7 26,1 20,3 20,3 13,3 25,5 106,9 6,3 46,7 8,6 8,6 320,2 46,6 43,8 26,3 20,4 20,7 13,3 26,9 109, ,9 49,1 8,8 9,0 326,5 50,1 43,6 26,8 20,8 21,2 13,3 27,6 Juli.. 109,0 6,8 48,9 8,7 9,0 324,3 48,7 42,5 27,0 21,0 21,6 13,3 27,7 Aug , ,5 48,2 8,8 8,9 323,0 47,8 43,4 26,8 20,6 21,2 13,4 27,8 Sept ,8 4,2 46,8 7,7 8,7 326,1 49,0 44,8 26,9 20,5 20,9 13,7 27,6 Okt ,8 7,5 47,0 8,7 8,5 326,9 42,3 45,9 26,9 20,6 20,8 13,9 27,5 Nov , ,2 50,3 10,7 8,3 325,5 46,6 46,6 27,0 20,6 20,7 14,2 26,3 Des ,3 0,3 42,0 7,8 8,0 320,1 41,0 45,9 27,0 20,4 20,8 14,2 25,9 Jan , ,6 46,8 15,0 7,9 318,2 43,7 45,5 26,9 20,4 21,0 14,2 25,6 Feb , ,3 48,4 18,8 7,9 326,6 49,1 45,9 27,1 21,1 21,3 14,3 25,7 Mars , ,1 46,5 14,5 7,9 328,1 48,4 45,9 27,3 20,9 21,3 14,4 26,0 April.. 106, ,5 38,9 12,1 8,0 324,9 44,6 45,5 27,4 20,6 21,4 14,4 26,2 Mai , ,8 42,4 8,8 8,2 329,7 46,3 45,0 27,5 21,0 22,0 14,6 27,3 Juni.., ,7 44,4 9,3 8,5 335,8 49,5 44,4 28,0 21,3 22,7 14,5 28, Jan Feb Mars. April. Mai Juni. 111,1 1056,8 43,6 8,7 8,7 335,0 49,0 43,1 28,4 21,6 23,2 14,5 28,6, ,1 43,0 8,5 8,6 332,5 48,2 43,4 28,0 21,4 22,9 14,7 28,5, ,0 42,1 7,6 8,6 333,8 48,4 44,3 28,0 21,0 22,6 14,9 28,5, ,8 41,6 10,5 8,4 335,0 48,4 45,0 28,2 20,9 22,5 15,1 28,1 111, ,4 44,5 11,1 8,2 335,4 48,2 45,4 28,2 20,9 22,4 15,2 27,5 107, ,0 39,2 8,2 8,0 327,6 43,7 44,3 28,2 20,8 22,0 15,3 27,0 108, ,4 43,6 12,4 7,8 328,4 44,3 44,5 28,1 20,9 22,0 15,2 27,1, ,2 45,2 16,8 7,8 332,4 46,1 45,0 28,2 21,0 22,1 15,2 27,2.., ,0 40,8 14,8 7,8 334,7 47,0 45,0 28,2 21,0 22,3 15,3 27, ,6 1042,4 37,5 12,5 8,0 334,6 45,7 44,9 28,2 21,3 22,6 15,2 27,7 Statistikken over sysselsatte lønnsmottakere omfatter alle norske utenlandske lønnsmottakere, i arbeid eller midlertidig fraværende, med en årsinntekt på kr eller mer, unntatt streikende. permitterte uten lønn utenlandske sjømenn i norsk utenriksfart. Den er basert IA totaltelling av syketrygdens pliktige medlemmer ved utgangen av oktober hvert ix* månedlige oppgaver over inn- utmeldinger i trygdekassene. På grunn av registreringsmåten opparbeides det mellom totaltellingene et avvik mellom endringsoppgavenes totaltellingens tall. Dette avvik er relativt konstant fra år til år. For A få mest mulig sammenliknbare tall, er tallene fra med november 1959 korrigert for antesipert avvik. Endelig korreksjon foretas ved totaltellingen i oktober

7 5 I. Sysselsetting arbeidsløyse. 1. Sysselsatte lønnstakere i 0' (forts.) 2. Arbeidsløyse i 02 F. G. H. I. Byggevirksomhet Anleggsvirksomhet Varehandel Sjøtransport J. Annen samferdsel K. f,_ n. " adm. L. Annen virksomhet A. B. Av dette i: I Jordbruk! skbruk Industri c) Bygg.- an leggsvirke. _949 48,7 37,9 98,9 48,7 61,2 239,7 7,7 0,2 0,8 3,7 _950 51,7 38,2,9 51,4 63,0 240,5 9,0 0,2 1,2 4,4 _951 49,9 34,8 104,0 52,7 64,7 242,4 11,1 0,6 1,8 5,3 [952 53,1 38,1 106,5 52,3 65,6 34,9 211,9 11,6 0,4 2,8 5,2 [953 58,6 43,0 111,0 53,0 66,4 34,1 214,3 14,4 0,9 2,7 6,3 [954 62,2 42,7 116,5 53,3 67,5 34,5 219,0 312,7 0,9 1,6 6,0 [955 62,7 38,0 120,7 56,3 68,7 34,5-221,3 12,5 0,7 2,9 6,5 [956 57,2 35,9 123,7 57,7 70,5 35,4 223,3 13,9 0,8 2,0 6,8 [957 59,6 36,9 126,9 60,0 71,2 35,9 226,8 14,7 0,4 2,7 6,5 [958 59,3 37,8 127,6 62,5 70,9 36,4 229,4 23,6 2,3 5,1 9,1 [959 60,6 38,9 130,2 64,6 70,6 37,1 234,1 22,6 2,8 4,0 8,4, ,5 36,9 134,2 67,1 70,8 37,7 238,4 17,1 1,7 3,0 7,2 ipril 56,5 39,7 128,6 64,0 69,9 37,0 233,0 25,7 6,0 5,2 8,0 dai 59,9 37,3 128,8 63,9 70,8 37,1 234,4 13,0 1,8 2,3 4,7 funi 63,7 38,0 130,2 64,8 72,0 37,2 236,6 8,5 0,6 1,5 2,C Juli 64,5 38,3 131,8 65,2 72,7 37,4 236,0 7,0 0,3 1,3 1,9 kugust 65,8 39,2 130,1 65,1 71,8 37,2 233,4 10,9 0,4 1,6 2,8 3eptember.. 67,2 39,6 130,7 64,9 71,3 37,2 234,0 15,1 0,7 2,2 4,5 )ktober ,9 39,6 131,5 65,0 70,8 37,2 235,4 19,7 1,2 2,5 6,7 qovember ,5 39,3 132,8 65,3 70,1 37,2 236,1 24,1 2,0 3,7 9,5 )esember.. 59,7 33,5 133,5 65,5 69,5 37,1 233,7 35,9 4,7 6,1 16,2 fanuar 56,2 34,9 130,9 66,4 69,1 37,1 234,0 34,6 4,4 5,6 15,7 -lebruar 54,2 39,4 131,4 67,3 69,4 37,4 236,5 27,6 3,6 4,2 12,7 dars 54,4 40,4 131,5 66,7 69,5 37,5 238,2 24,4 2,7 4,9 10,C kpril 56,3 35,8 131,2 66,9 69,3 37,3 235,8 20,8 4,1 3,6 7,E dal 60,4 35,5 132,0 66,9 70,6 37,6 237,9 9,8 0,8 2,1 3,f, [uni 64,3 37,0 133,7 67,3 71,9 37,9 239,6 5,5 0,2 0,9 1,E Full 65,1 37,6 136,8 67,1 73,8 38,2 242,2 4,4 0,1 0,8 1,f kugust 66,7 38,3 134,6 67,4 72,2 38,0 238,3 6,8 0,2 1,2 1,1 3eptember.. 67,7 38,8 134,9 67,5 71,7 37,9 238,4 8,7 0,2 1,4 2,( )ktober ,5 37,9 136,5 67,0 71,3 38,0 240,1 12,7 0,6 1,9 4,E qovember.. 65,2 35,9 138,0 67,1 70,8 38,0 241,1 18,9 1,3 2,8 8,9 )esember... 59,3 30,7 138,9 66,7 70,0 38,0 238,4 31,1 2,5 5,7 15,`,.' ruar 57,2 32,7 136,9 67,0 69,6 38,2 239,5 29,2 2,5 4,9 13,f lebruar 56,0 36,5 137,1 67,6 69,7 38,4 242,7 21,9 1,8 3,4 10,:": dars 56,6 38,0 137,4 68,0 69,8 38,6 243,5 19,5 2,0 4,3 7,f [pri1 58,0 35,6 137,4 67,8 70,2 38,7 242,2 14,7 2,0 3,4 5,i-. Jai. [uni. 2 Se note 1 side *4. Helt arbeidsløse ved arbeidskontorene ved månedens utgang. Årstallcre er gjennomsnitt av månedstall. Fra med februar 1954 er registrerte arbeidsløse gårdbrukere med mer enn 20 dekar jordbruksareal ikke tatt med i oppgavene.

8 *6 u. Nasjonalregnskap. A. Bruttonasjonalprodukt 2 3. Bruttonasjonalprodukt i løpende priser. Mill. ler. 1 B. Bruttoinvestering i fast kapital alt c) Bygninger anlegg Skip bater (1 ) Maskin., transportmatenell o. a. C. Lagerendring D. Offentlig konsum E. Privat konsum Matvarer c) Drikkevarer tobakk * 1960* kvartal ».»» kvartal. 2.». 3. * 4.» Eks port overskott d) Bolig, lys, e) Mohler hushold- f) g) Helse- Klær pleie perskotoy brensel flings- son lig artikler hygiene E. Privat konsum (forts.) F. h) Reiser transport i) J) Utdan- Hotelltjenester ning, litterotur, personlig annen fornøyelser oppvartning k) 1 ) Annet konsum Korreksjonspost * 1960* kvartal... 2.». 3.» 4.» kvartal * 3.» 4.» Kvartalstallene cr ikke korrigert for sesongvariasjoner. 2 Sum av postene B F. Senere reviderte tall viser et eksportoverskott p 675.

9 *7 II. Nasjonalregnskap. 4. Bruttonasjonalprodukt, bruttoinv. i fast kapital privat kons. i 1955-priser. Mill. kr. A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum Bolig, Klær Reiser Annet konsubrleyisis' el skootgoy trao igis- port Bruttonasjonalprodukt c) d) c) Maskin., Byg- Skip trans- Mat- Drikkeniuger port- varer varer båter mateanlegg riell o. a. tobakk (i ) e) f) g) kvartal » kvartal )) S * * Prosentvis endring fra tilsvarende periode året for av bruttonasjonalprodukt, bruttoinvestering i fast kapital av privat konsum i 1955-priser A. B. Bruttoinvestering i fast kapital C. Privat konsum Reiser transport Bruttonasjonalpro- dukt Bygninger anlegg c) Skip båter U) Raskin., transportmateriell o. a. Matvarer e) Drikkevarer tobakk d) e) Bolig, Klær lys, brensel skotoy f) g ) Annet konsum 5, ,0 3,2 0, ,3 5,4-0,2 28, ,2 1,6-3,2 8, ,6 4,3 6,9-0, ,1 4,6 0,4 16,9 1959* 4,5-1,2-10,6 1960* 6,4 2,9 4,4-10, kvartal... 2.» 3. 4.» kvartal 2. #. 3. B 4. #. 8,4 2,5 7,4 7,5-0,1-0,6-2,8-6,6-4,6 13,1 0,9-1,5-10,4 2,1 1,6 19,5 32,3 53,7 15,2-10,8 45,1 0,9 2,9 12,4-2,4 3,3 4,8-0,7 7,7 14,0 7,7 2,8-9,6-10,1-5,8 5,0 13,5 2,0 3,8 0,7 2,9 3,1 3,0 7,4 2,9 5,5-2,6 1,8 0,4 1,1 0,1-1,4 1,0 5,0 4,2 8,0 5,9 6,8 4,6 1,7-0,9 6,8 2,7 3,2 6,5 4,6 5,5 13,3 3,2 4,1 3,3 5,2 11,0 5,9 4,2 3,5 0,3 0,9 2,7-10,8 2,3 7,9-6,1 8,0-0,8 4,2 4,3 2,3 0,9 3,1-0,2 5,0-1,1 2,4 10,3 3,1 7,2 4,4 5,6 3,0 3,8 1,4-0,6 2,6 5,1 11,1 0,5 10,4-0,9 1,4 7,9 3,0 8,2-0,8 4,4 8,0 0,7 7,0-12,9 1,8-8,2 5,6 3,9 2,4-0,4-4,5 4,0 7,0 1,7 3,6 2,2 0,7 4,0 5,4 0,6 2,1 1,4 2,6 4,5 6,7 1,6 1,8

10 *8 A. Varer Utførsel fob. Innforsel cif. 1) 2) 1) 2) Av Av dette dette 2 utenom utenom handels- handels stat. 2stat. III. Utenriksregnskap. B. Skip 6. Driftsregnskap.' Mill. kr. C. Tjenester Andre tjenester Netto- netto valuta- (inntekfrakter3 ter + utgifter ) H. G Overskott (underskott -) på driftsregnsk. Utførsel D) E. Stønader F. Renter G. Eksportoverskott utlandet utlandet Fra Til (underskott-) (netto) (netto) Innførsel Rente- stø- ads-ver- o kott s (underskott ) * * Jan. april kv o » )) kv » » » kv >> * » kv e » * * 1. kv » )) » * 1. kv >> » * 1. kv April Fordelingen på måneder kvartaler bygger dels på skjønn. Fra 1. kvartal 1957 er utførselen av hvalolje o. a. direkte fra fangstfeltet tatt med i handelsstatistikken. Fordelt på kvartaler som Norges Banks tall for netto innkasserte frakter.

11 - *9 III. Utenriksregnskap. A. Offentl. lån B. EPU Bruttotrekk Avdrag på Inn- Av- på konsoligang drag kre- dert ditt- gjeld kvoten (netto) 7. Kapitalregnskap. 1 Mill. kr. C. Rederienes D. Andre lån 2 E lån (netto) Fra ut- Til utlandet landet ved ved skips- skipsimport eksport Annen kjent kapital- Inngang (utgang-) netto F. Netto kapitallingang (utgang-) i alt G. =611 Overskott (under- 4ott -) å drittsrea. nsk. Inngang Avdrag Uforklart differanse (inntekt + utgift -) 8 I. = -Ft Oppgan g gang-) i netto valutabeholdningen * * Tan.- april kv » » » kv » » » kv » » » kv » » » * 1. kv » » » * 1. kv » » » * 1. kv April Fordelingen på måneder kvartaler bygger dels pi skjønn. 2 Inklusive offentlige foretaks lån. Summen av netto kapitalinngang (utgang) overskott (underskott) på driftsregnskapet skal pr. definisjon være lik oppgangen (nedgangen) i netto valutabeholdningen. Differansen skyldes feil ufullstendig statistisk materiale. Norges Banks, valutabankenes. rederienes forsikringsselskauenes netto valutabeholdninger. Se for øvrig tabell 59.

12 *1 0 IV. Jordbruksproduksjon. 8. Forstegangskontrollerte slakt A. 0 stk. B. Tonn Svin Storfe c) Kalv d) Sau e) Geit f) Hest Svin c) Storfe d) Kalv e) Sau f) Geit g) Hest ,4 269,0 210,6 460,7 23,5 7, ,5 225,4 193,7 408,6 17,7 8, ,2 218,2 186,7 411,6 21,4 8, ,0 240,9 184,0 433,8 19,8 7, ,7 243,0 169,9 411,3 17,1 8, ,9 241,9 157,2 404,6 20,2 8, Okt.. 29,9 34,9 15,6 214,3 3,2 1,3 Nov.. 32,1 25,2 14,4 70,9 2,7 1,6 Des.. 57,7 18,7 11,9 10,1 1,0 0, Jan.. 27,8 17,8 16,0 10,6 2,5 0,5. Feb.. 37,3 16,2 15,1 5,1 2,7 0,4. Mars. 46,3 16,0 20,3 2,2 1,5 0,3. - April. 53,7 20,8 31,1 2,6 2,0 0,4. Mai.. 40,4 21,6 17,9 2,8 0,7 0,4 Juni. 37,0 18,6 11,7 2,0 0,3 0,4. Juli.. 34,6 15,5 8,4 8,0 0,1 0,3 Aug.. 30,9 17,1 5,6 37,2 0,4 0,4.. Sept.. 29,7 23,7 7,8 88,1 1,2 0, Okt.. 31,0 31,8 12,5 168,5 2,4 1, Nov.. 40,5 25,5 11,5 71,4 2,3 1, Des.. 71,5 18,4 12,0 12,8 1,0 0, Jan.. 31,2 16,3 14,1 9,6 2,7 0, Feb.. 51,4 15,3 15,6 5,3 2,8 0, Mars. 62,9 19,7 27,0 3,0 3,2 0, April. 51,4 16,9 22,3 2,5 1,3 0, Mai. 48,5 22,5 15,3 3,1 0,8 0, Juni. 44,0 21,1 11,2 2,6 0,4 0, Juli. 39,6 12,1 6,7 7,4 0,2 0, Aug.. 43,0 16,2 5,6 41,5 0,5 0, () Sept.. 35,9 24,8 7,4 84,8 1,2 0, Okt. 36,7 31,2 10,7 166,6 3,0 1, Nov.. 53,4 28,5 11,5 69,1 2,7 1, E Des.. 86,9 17,3 9,8 9,1 1,4 0, Jan.. 33,2 19,3 11,9 10,1 2,7 0, Feb.. 46,1 12,8 12,8 5,1 2,8 0, ( Mars. 63,3 24,6 22,7 3,0 2,4 0, "; April* 55,7 22,7 23,7 2,7 1,6 0, ( Juni.....

13 *11 V. Fiske. 9. Oppfisket mengde (råfiskvekt). Tonn A. B. Laks, lodde o. 1. C. Kveite, flyndre o. 1. D. Torsk, sei o. 1. E. Sild, brisling F. Makrell, storje G. Annen beinfisk (uer steinbit m. v.) H. Hai, skate T. Krepsdyr J. Annet biprodukter _960* Fan mars _ ran Feb Vlars kpril dai [uni fuli kug sept )kt q-ov )es iorreksj Fan Feb dars kpril Vial funi rub kug Sept )kt qov g )es iorreksj Fan C Feb dars kpril.... dai Funi....

14 *12 V. Fiske. 10. Bruken av fangsten. Tonn A. Torsk, sei o. 1. B. Sild, brisling Ising fersk Frysing c) Henging d) Salting e) Oppmaling Ising fersk Frysing c) Salting d) Hermetisering e) Oppmaling * Jan. mars Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Korreksjon Jan Feb Mars April Mai Juni

15 *13 VI. Industriproduksjon. A. Hele industrien B. Bryting av kull malm Av dette : Hennetikkfabrikker 11. Produksjonsindeks' 1955 = D. C. Nærings- nytelsesmiddelindustri Tekstiliudustri Av dette : Skofabrikker F. E Ḃekledningsindustri Trevare_ mobeliudustri G. Treforedlingsindustri, Av dette: Papir" fabrikker H. Kjemisk industri Av dette: Kjemisk grunnindustri * * Jan. mars 1960* * * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Maxs Tallene for er foreløpige vil senere bli korrigert opp mot den årlige produksjonsindeks som blir beregnet på grunnlag av oppgaver til industristatistikken. De månedlige indekstall er beregnet på grunnlag an den gjennomsnittlige ukeproduksjon i hver måned.

16 *14 I. Jord- steinvareindustri VI. Industriproduksjon. 11. Produksjonsindeks' 1955 = (forts.) J. K. L. M. N. O. Primær Jern- jern- metallmetall- industri industri ellers Andre industrier' Gass- elektrisitetsverker Eksportindustri Hjemmeindustri Konsumvareindustri c) Investerh gsvareindustri 12. Elektrisitetsproduksjon3 Mill. kwh 13. Gassproduk sj n 0 m * * t E C Jan. mars 1960* * *' Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember * Januar Februar Mars Z I Se note 1 side *13. 2 Omfatter grafisk industri, lærindustri, gummivareindustri diverse industri. Ved elektrisitetsverker på 0 kw over.

17 *15 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer. 1 Tonn A. Kull B. Jernmalm titanjernstein C. D. Kopper- Sink- malm blykonsen- -konsentrat trat E. Svovelkis F. Råjern G. Ferrosilisium' beregnet 45 % basis H. Andre ferrolegeringer til : S * Jan. april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai. Juni De årlige tall til med 1959 er tatt fra den årlige produksjonsstatistikk stemmer ikke alltid helt med summen av de tilsvarende månedstall. 2 Omfatter så Si-metall.

18 *16 VI. Industriproduksjon. 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) J. K. L. M. N. O. P. Råstål Aluminium Kopper Nikkel Sink Svovel Sement Kvelstoff' * Jan.-april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Se note 1 eide *15. 2 Produksjon av beregnet rent kvelstoff.

19 *17 VI. Industriproduksjon. Q. Tremasse, torr beregnet R. Cellulose, torr beregnet 14. Produksjon av visse varer.' Tonn (forts.) s. Bomullsgarn 2 T. U. Ullgarn v. Vevde ullvarer w. BCgarn rent cellullgarn Slidebermetikks X. Margarin Y. Koke- spisesjokolade 15. Forbruk av jern stålhalvfabrikater i industri Tonn S * Jan april 1960* * Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni S l ' Se note 1 s. *15. 2 prosent bomullsgarn spunnet i Norge. Brisling, kippers røykt småsild b

20 *18 A. B. C. VI. Industriproduksjon. 16. Meieridrift D. Produksjon Hvit ost e) Brun ost d) Tilbakelevert mjølki 1) 2) 2) Salg av Innveid Av Av mjølk skummet (beregnet Smør dette: dette: Kasein mjølk som helmjølk) helfeit ekte gauda- blandet ost weitost Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Jan Feb OS!' Mars April Mai.... Juni... Svinn ikke medregnet. Tonn

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 9, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 3, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 78. årgang NR. 8, 1960 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 1, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *I Column headings

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81. årgang Nr. 12, 13 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 80. årgang Nr. 7, 1962 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INN HOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 81 årgang Nr. 11, 1963 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 9, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics 1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 84. årgang Nr. 2, '1966 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHE FTE

STATISTISK MÅNEDSHE FTE 85. årgang Nr. 5, 1967 STATISTISK MÅNEDSHE FTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics... *1 Index of

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 78. årgang NR. 10, 10 STATISTISK MÅN EDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 11, 1964 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *1 Index of monthly

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1972 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1972 INNHOLD Regis ter for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 2 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

STATISTISK MÄNEDSHEFTE

STATISTISK MÄNEDSHEFTE STATISTISK MÄNEDSHEFTE Nr. 6, 1971 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1971 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960

Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD. Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november 1960 Nr. 4-2. årgang Oslo, 26. januar 1961 INNHOLD Innenlandske transportytelser i 1959 Konkurser og akkordforhandlinger 1960 Meieridriften i desember 1960 Veitrafikkulykker med personskade i oktober og november

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 85. årgang Nr. 2, 1967 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Standard for handelsområder 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Standard of trade areas

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1973 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1973 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk... CONTENTS Indeg of monthly and Ste' quarterly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 5, 1975 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 5, 1975 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 8, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 8, 1974 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen

1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD. Volum- og prisindekser for utenrikshandelen 1. årgang Nr. 10, 1960 INNHOLD Opplagsstatistikk pr. 29. februar 1960 Utenriksregnskap for januar 1959 og 1960 Volum- og prisindekser for utenrikshandelen Industriproduksjonen i januar 1960 Tillegg til

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1974 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1974 INNHOLD Register for måneds- kvartal sstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk. 4 CONTENTS Index of monthly and quarterly statistics

Detaljer

STATISTISKE M ELDI N G ER

STATISTISKE M ELDI N G ER 73. årgang NR. 4, 1955. STATISTISKE M ELDI N G ER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Bokproduksjonen i 1953

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 4, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 4, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for mineds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics of Norway Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien Høsten i Norge 1953 INNHOLD Konjunkturdiagrammer *1 Måneds-

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, '1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

STATISTISK MÅN EDSHEFTE

STATISTISK MÅN EDSHEFTE 85. årgang Nr. 11, 1967 STATISTISK MÅN EDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Monthly and quarterly statistics *l Index of monthly

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 6, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 6, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 3, 1977 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 3, 1977 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk..

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 2, 1978 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 2, 1978 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 10, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 10, 1976 INNHOLD CONTENTS Register for måneds- Index of monthly and kvartalsstatistikk 2 quarterly statistics 3 Måneds- kvartalsstatistikk.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Nr. 49-8. årgang Oslo, 7. desember 1967 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i oktober 1967 Detaljomsetningen i oktober 1967 Skipsopplegg pr. 30. november 1967 Tomtepriser

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall. Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri. 1. Nr. 22/75 28. mai 1975 INNHOLD Korrjunkturtendensene i mai 1975 Utenriksregnskap for 1. kvartal 1975. Foreløpige tall Byggevirksomheten i april 1975 Lønnsindeks for arbeidere i bea+gverksdrift og industri.

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall. Sysselsatte lønnstakere ved utgangen av januar 1971 D r o n n i n g ens g t. 16, 0 s 1 o- D e p., Oslo 1 T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 9/71 25. februar 1971 INNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1971 Utenriksregnskap for 1970. Foreløpige tall Sysselsatte

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 9. november 1966. Nr. 4-6 - 7. Oslo, 9. november 1966 Nr. 4-6 - 7. årgang INNHOLD Volum- og prisindekser for utenrikshandelen i 3. kvartal 1966 Ordretilgangen i 3. kvartal 1966 og ordrereserven pr. 30. september 1966 Detaljomsetningen

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

vr. 34/74 21. august 1974

vr. 34/74 21. august 1974 vr. 34/74 21. august 1974 INNHOLD Konjunkturtendensene i august 1974 Utenriksregnskap for 1. halvår 1974. ForelOpige tall Engrosprisindeks pr. 15. juli 1974 Ordretilgangen i 2. kvartal 1974 og ordrereserven

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 82. årgang Nr. 6, 14 STATISTISK MÅNEDSHEFTE MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS INNHOLD Revidert engrosprisindeks 1 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Revised wholesale price

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. Oslo, 16. mars 1967 Nr. 11-8. årgang INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i februar 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr.

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

Krig og produksjonsfall

Krig og produksjonsfall Norsk industri siden 1829 Industrien 1940-1945 Tor Skoglund Krig og produksjonsfall Norsk industri ble, i likhet med samfunnet for øvrig, sterkt påvirket av annen verdenskrig. Samlet industriproduksjon

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Akvafakta. Prisutvikling

Akvafakta. Prisutvikling Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no havbruk@fhl..no 8 16. februar Pris til oppdretter Fersk sløyd superior laks, ferdig pakket. FCA Oslo Prisutvikling 1-2 kg 2-3 kg

Detaljer

Nr. 46/72 8. november 1972

Nr. 46/72 8. november 1972 D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s l o- I) e p., 0 s! o 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 46/72 8. november 1972 INNHOLD Samhandelen med land og landområder. Januar-september 1972 Innforsel til konsum,

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967

Nr årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D. Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Nr. 1-9. årgang Oslo, 4. januar 1968 I N N H O L D Folketallet i Norge ved utgangen av 1967 Inn- og uorselsverdien fordelt på varegrupper. Januarnovember 1967 S.flhandelen med de viktigste land. Januar-novv.ber

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013

Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 Markedsprognose kjøtt og egg pr. januar 2013 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 INNHOLD AVVIK PROGNOSE...

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973

INNHOLD. Aktuelle konjunkturtall for Norge. Byggevirksomheten i oktober 1973. Avlingane av engvekstar til slatt 1973 D r o n n i n g e n s g t. 16, Oslo-Dep., Oslo 1. T1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 48/73 28. november 1973 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Byggevirksomheten i oktober 1973 Innreise i oktober 1973

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD 23. april 1980 Nr. 17/80 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1980 Engrosprisindeksen for mars 1980 Produsentprisindeksen

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 %

Akvafakta. Status per utgangen av Januar. Nøkkelparametre. Januar Endring fra 2011 Laks Biomasse 629 000 tonn 10 % Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 28. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametre Januar Endring fra Laks Biomasse 629

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP-vekst. Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før,5,5,5,5 -,5 -,5 - Handelspartnerne Japan Anslag EU-kom) - -,5 -,5 kv. kv. kv. kv. kv. kv.

Detaljer

Utenrikshandelen i mai 1970. ForelØpige tall. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i april 1970. Ihendehaverobligasjonsgjelden. 1.

Utenrikshandelen i mai 1970. ForelØpige tall. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i april 1970. Ihendehaverobligasjonsgjelden. 1. Nr. 25-11. årgang Oslo, 18. juni 1970 INNHOLD Konjunkturtendensene i juni 1970 Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mai 1970. ForelØpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mai 1970 Engrosprisindeksen

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER a 70. årgang Nr. 5, 1952 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of the Norwegian Central Bureau of Statistics Bulletin Mensuel du Bureau Central de Statistique Norvégien INNHOLD Måneds- og kvartalsstatistikk

Detaljer

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Januar. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no Januar 25. februar Status per utgangen av Januar Nøkkelparametere Januar Endring fra Laks Biomasse 674 000 tonn

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene

Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Om konjunkturene, pengepolitikken og eiendomsmarkedene Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Igangsetting av næringsbygg

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer

Nr. 21-6. årgang TNNHOLD. Konjunkturtenensene i mai 1965. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1965, Foreløpige tall. Konsumprfsindeksen pr. 15.

Nr. 21-6. årgang TNNHOLD. Konjunkturtenensene i mai 1965. Utenriksregnskap for 1. kvartal 1965, Foreløpige tall. Konsumprfsindeksen pr. 15. Nr. 21-6. årgang Oslo, 20. mai 1965 TNNHOLD Konjunkturtenensene i mai 1965 Utenriksregnskap for 1. kvartal 1965, Foreløpige tall Konsumprfsindeksen pr. 15. april 1965 Veitrafikkulykker med personskade

Detaljer

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre

Akvafakta. Status per utgangen av September. Nøkkelparametre Akvafakta Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.fhl.no firmapost@fhl..no September 26. oktober Status per utgangen av September Nøkkelparametre September Endring fra Laks Biomasse

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE 79. årgang NR. 5, 1961 STATISTISK MÅNEDSHEFTE Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 7 Måneds- kvartalsstatistikk *1 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO CONTENTS Consumer

Detaljer

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn

Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 Engrossalg i tonn Markedsprognose kjøtt og egg pr. juni 2016 140 000 Engrossalg i tonn 120 000 100 000 SVINEKJØTT STORFE/KALV SAU/LAM EGG 80 000 60 000 40 000 20000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1 INNHOLD ENDRINGER FRA

Detaljer

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken

Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Den økonomiske situasjonen og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Sandnessjøen,. september Konjunkturbarometer for industrien Indikator på ressursknapphet. Glattet. Prosent.. kv. 9. kv. 9 9 99

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/08

Finansiell stabilitet 2/08 Finansiell stabilitet 2/8 Pressekonferanse 2. desember 28 Fra uro til krise 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5 Differanse mellom tremåneders pengemarkedsrente og forventet styringsrente. Prosentenheter. 1. jun.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ

Priser og. prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Priser og prisindek er EN ORIENTERING FRA STA11STISK SENTRALBYRÅ Utnytt statistikken Dette heftet har to formål. Det skal gi en orientering om hvordan de viktigste indeksene blir beregnet, og gjennom eksempler

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

I NNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1965

I NNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1965 Nr. 8-6. årgang Oslo, 18. februar 1965 I NNHOLD Konjunkturtendensene i februar 1965 Engrosprisindeksen pr. 15. januar 1965 Konsumprisindeksen pr. 15. januar 1965 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

9. Utenriksøkonomi. Økonomiske analyser 1/2010. Økonomisk utsyn. Tabell 9.1. Driftsbalansen Prosentvis endring fra Milliarder kroner

9. Utenriksøkonomi. Økonomiske analyser 1/2010. Økonomisk utsyn. Tabell 9.1. Driftsbalansen Prosentvis endring fra Milliarder kroner 9. Utenriksøkonomi Dette kapittelet gir en oversikt over utenriksøkonomien i form av driftstransaksjoner, finanstransaksjoner og internasjonal investeringsposisjon for Norge i 2009. Utenriksøkonomien bestemmes

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret august. BNP-anslag for og spredning i anslagene Prosentvis vekst fra foregående år. Spredning i CF-anslag skravert ) Consensus Forecasts Norges Bank Consensus

Detaljer