Oslo, 2.3. april.1964

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo, 2.3. april.1964"

Transkript

1 Nr årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 MÅNEDSSTATISTIKK for BANKENE Balanser pr. 31. mars 1964 (Forrige melding ble gitt i S U Nr. 14, 1964) Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av denne melding eller deler av den.

3 MÅNEDSBALANSE. L Gull II. III. Kassebeholdning Bankinnskott 1. Norges Bank 2. Postgiro 3. Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Utenlandske banker a. Nostro b. For andres regn. i utenl. valuta IV. Statskasseveksler 1. Norske 2. Utenlandske V. Ihendehaverobligasjoner 2. Statsbanker 3. Statsforetak 4. Kommuner og kommuneforetak. 5. Kredittforeninger o Andre norske 7. Utenlandske VI. Aks jer Aktiva ) Norges Bank Postgiro Statsbanker Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/ VII. Utlån 2. Banker m v a. Statsbanker b. Forretningsbanker C. Sparebanker d. Kredittforeninger og forsikringsselskaper 3. Andre innenlandske utlån for en bloc-avskrivning a. Utlån i norske kroner 1) Pantobligasjonslån 2) Norske veksler 3) Vekselobl. og gjeldsbrevlån 1 4) Kassekreditt 5) Byggelån 6) Andre utlån b. Utlån i utenlandsk valuta. 4. Lån til utlandet a. Utenlandske veksler b. Andre utlån VIII. Andre fordringer a. Statens konsoliderte konto. b. Annet 2. I regning med Postverket 3. Rembursdebitorer 4. Andre debitorer IX. Realkapital Aktiva i alt før en bloc-avskrivning I En bloc-avskrivning Aktiva i alt etter en bloc-avskrivning Spesifikasjoner: Kassebeh., folioinnskott i Norges Bank, innskott på postgiro og statskasseveksler Stats- og statsgaranterte ihendehaverobligasjoner i alt Bevilget kassekreditt Fordringer på utlandet' Omkostninger i Omfatter ikke innenlandske utlån i utenlandsk valuta.

4 - FORELØPIGE TALL. MILL. KR. Passiva Norges Bank Postgiro Statsbanker Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/ I. Seddel- og skillemyntomløp II. Innskott 2. Skattekonti 3. Norske banker a. Norges Bank b. Postgiro C. Statsbanker d. Forretningsbanker e. Sparebanker 4. Andre innenlandske innskott a. Innskott i norske kroner 1) Anfordring 2) Termin 3) Sparevilkår 4) 6 måneders oppsigelse 5) 9 måneders oppsigelse 6) Andre innskott b. Innskott i utenlandsk valuta 5. Utenlandske innskott a. Banker, bro b. Andre utenlandske innskytere 1) I norske kroner 2) I utenlandsk valuta III. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta IV. Andre lån I Offentlige fond Sosiale trygder Norges Bank Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Utstedte forvaltningsbevis Ansvarlig lånekapital Andre innenlandske lån Lån i utlandet a. Aksepter for andres regning 3 1 h. Lån i utenlandske banker C. Andre lån i utlandet V. Annen gjeld Bankremisser, adv. sjekker, inkasso I regning med Postverket 4. Remburskreditorer 5. Andre kreditorer VI. Aksjekapital I VII. VIII. Fond og udisponert overskott, inkl. påregn. og iliknede, ikke bet. skatter Saldo Passiva i alt Spesifikasjoner: Gjeld til utlandeti Inntekter Poster ikke tatt med i balansen: Rediskonteringer i utlandet Kpnede, udekte remburser Valuta-terminforretninger Garantier for kunder, pålydende Av garantier for kunder gjelder: Vekselfinansiering i utlandet Andre lån i utlandet Omfatter ikke innenlandske innskott i utenlandsk valuta. 2 Ekskl. rediskonterte veksler (24 mill. kr.). Merk: Tilbakegående tall finnes i Statistisk månedshefte, tabellene XIV 44, 53, 54, 48, 45 og 46.

5 Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars Foreløpige tall. Mill. kr. (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 14, 1 964) Bevil.g_et Dis LL3,4 Forretningsbanker I. Boligbyggelån ** a) Ned konverteringstilsagn fra statens boligbanker b) Andre boligbyggelån Skipsbyggelån * Andre byggelån Byggelån i alt _424..._...i.el Sparebanker 1. Boligbyggelån a) Ned konverteringstilsagn fra 275 statens boligbanker b) Andre boligbyggelån Skipsbygyelån , ) ), Andre byggelån lån i alt. 80

6 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk Etter Statistisk Sentralbyrås statistikk lg gjennomsnittslønnene i jordbruk og skogbruk stort sett 5-8 prosent høyere i enn året for. Som gjennomsnitt for landet var kontantlønnen for gårdsarbeider på arbeidsgiverens kost kr. 668 pr. mnd. sommeren 1963 mot kr. 629 året for - en eking på 6 prosent. For tjenestejenter var økingen 7 prosent og for fjøs røktere 6-8 prosent. For slåttearbeid sommeren 1963 var gjennomsnittlig daglønn for menn på egen kost kr- 45,3 1. Det var 8 prosent mer enn året for. For annet tilfeldig gårdsarbeid var økingen 6 prosent og for fast gårdsarbeid på daglønn 4,5 prosent. Dagsfortjenesten for skogsarbeid på egen kost var vinteren gjennomsnittlig kr. 50,84. Det var 6 prosent mer enn året for. Gjennomsnittstallene for daglønn bygger på oppgaver som dels er gitt som daglønn, dels som timelønn. Timelønnsoppgavene har tidligere vært omregnet til daglønn etter 8 timers dag. I 1960 ble normal arbeidstid for tarifflonte arbeidere satt til 45 timer pr. uke. Det svarer til gjennomsnittlig Ti time pr. dag. I statistikken for er daglønnen regnet ut etter Ti timers gjennomsnittsdag i de tilfelle hvor lønnen er oppgitt som timelønn. For sammenlikningens skyld er oppgavene for regnet om på samme måte. De dagslønninger for som er gitt i tabellen på neste side, avviker derfor litt fra de oppgaver som tidligere er gitt for Gjennomsnittlig hogstpris var kr. 21,16 og kr. 14,14 pr. m.3 for henholdsvis barket og ubarket tommer vinteren Det var 2 prosent mer enn gret for. Hogstprisene for ved økte med vel 5 prosent. Sett i forhold til lønnsnivået sommeren 1959, har månedslønnen i jordbruket økt med prosent. Hogstprisene for tamer og ved økte med ca. 25 prosent. Statistikken bygger på oppgaver fra ca. 900 gårdbrukere og gjelder vanlig betalt arbeidslønn. Som for tidligere år viser lønnsoppgavene store variasjoner omkring gjennomsnittstallene.

7 ..rboili211eeitjeee_l_dm2lrul _JLJI_aLELEy_4 Sommer Øking fra 162 Kr. Kr. Pst. Menn I. På arbeidsgivers kost: øking i % 664fra Pst. Månedslønn: Gårdsarbeider , ,7 Fjøsrøkter , ,0 II. PA egen kost: Månedslønn: Gårdsarbeider , ,5 Fjøsrøkter , ,8 III. PA arbeidsgivers kost: Daglønn: Slåttearbeid... 36,52 38,90 6,5.. gårdsarbeid... 34,64 36,99 6,8 33,46 35,56 6,3 Fast gårdsarbeid 32,01 33,39 4,3 30, ,8 Tommermannsarbeid 44,63 47,90 7/3 43,77 46,63 6,5 IV. På egen kost: Daglønn: Slåttearbeid... 42,02 45,31 7,8.. gårdsarbeid... 41,35 43,96 6,3 40,30 42,39 5,2 Fast gårdsarbeid. 39,24 41,01 4,5 38,64 40,404,6 Tommermannsarbeid 50,56 53,70 6,2 49,64 53,37 7,5 Traktorfører (leiekjøring)..47,59 50,62 6,4 47,40 50,69 6,9 Dagfortjeneste: Grøftearbeid ,55 49,02 5,3 46,42 49,00 5,6 Skogsarbeid... 48,41 51,43 6,2 47,89 50,84 6,2 Skogskj øring, mann og hest.. 67,56 71,68 6,1 67,78 72,33 6,7 AT. Hogstpriser: Pr. m3 tamer, barket ,21 20,87 3,3 20,69 21,16 2,3 Pr. m3 tamer, ubarket ,52 13,99 3,5 13,85 14/14 2,1 Pr. favn ved. a40 48,38 51,23 5,9 48,20 50,86 5,5 Pr. 1 meters reis, ved... 3,81 4,04 6,0 3,86 4,07 5,4 Kvinner I. På arbeidsgivers kost: Manedslønn: Tjenestejente , ,9 Budeie , ,8 III. På arbeidsgivers kost: Daglonn: Slåttearbeid... 25,25 27,39 8,5 gårdsarbeid... 24,09 26,18 8,7 23,20 24,90 7,3 Iv. På egen kost: Daglonn: Slåttearbeid... 30,59 32,80 7,2. gårdsarbeid... 30,05 32,44 8,0 28,66 30,737, 2

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9

K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 K v a r t a l s r a p p o r t 3. k v a r t a l 2 0 0 9 1 Resultatregnskapet pr 30.09.2009 Resultatet av ordinær drift i banken før skatt er pr 30.09.09 et overskudd på 13,282 mill. kroner mot 11,320 mill,

Detaljer

2. Inntektsgivende arbeid

2. Inntektsgivende arbeid Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010 arbeid 2. arbeid På arbeidet en halvtime mer Den tiden befolkningen generelt har brukt til inntektsgivende arbeid, inkludert arbeidsreiser, har endret seg lite fra 1980

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015

Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Rapport for 1. kvartal 2015 Folkia-konsernet er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkia tilbyr kortsiktige mikrolån og lengre

Detaljer

Historisk rentestatistikk 1820 1999

Historisk rentestatistikk 1820 1999 Historisk statistikk 1820 1999 Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til

Detaljer

Kapittel 3. Prosentregning

Kapittel 3. Prosentregning Kapittel 3. Prosentregning I dette kapitlet skal vi repetere prosentregningen fra Matematikk 1P. Hovedemnene er: Forstå hva prosent er. Regne ut hvor mange prosent noe er av noe annet (finne prosenttallet).

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008

Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Foto: Ane Lyng NOTAT 2009 20 Gjelds- og driftskredittundersøkelse på bakgrunn av driftsgranskingsmaterialet for 2008 Torbjørn Haukås Ivar Hovland Anastasia Olsen Serie Redaktør Tittel Forfattere Prosjekt

Detaljer

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier:

Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: 1 GRUPPEOPPGAVE VIII - LØSNING Oppgave 8.1 A/S Industri GOL08.doc (v15) Spm a) Avsetningen til utsatt skatt kr 728 000 Midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier: Forretningsbygg

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Arbeidsdepartementet GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2013 Endelig hovedrapport fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene Oslo, 25. mars 2013 Forord Beregningsutvalget la 18. februar

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 108. forretningsår Årsberetning for 2011 Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og et avdingskontor

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Markedsdisiplin av bankene

Markedsdisiplin av bankene Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen Kenneth Sæterhagen Paulsen Masteroppgave ved Økonomisk institutt UNIVERSITETET I OSLO 15/11-2010 II Markedsdisiplin av bankene Sett i lys av finanskrisen

Detaljer

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å:

Kapittel 6. Økonomi. Dette kapitlet handler om å: Kapittel 6. Økonomi Dette kapitlet handler om å: Beregne inntekt, skatt og avgifter. Vurdere forbruk og bruk av kredittkort. Sette opp budsjett og regnskap ved hjelp av regneark. Undersøke og vurdere ulike

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend Stipend og lån fra Lånekassen utgjør en stadig mindre andel av norske studenters økonomi. I 2008 utgjorde dette kun 41 prosent av deres inntekt etter skatt.

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2013

Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Rapport for 1. kvartal 2013 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2013 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

P R E S S E M E L D I N G

P R E S S E M E L D I N G P R E S S E M E L D I N G SpareBank 1 SR-Bank regionens ledende bank i 25 år Konsernresultat på 308 mill kr før skatt Resultat preget av utviklingen i aksjemarkedene Negativt bidrag fra SpareBank 1 Gruppen

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten PP Finans Postfolkenes Personellservice SA (PP) er en interesseorganisasjon for ansatte i Posten Norge AS og i selskaper som

Detaljer

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv!

Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Brukerveiledning og oppgaver Sjef i eget liv! Med hjelp av midler fra Finansmarkedsfondet har Finans Norge, Husbanken og NAV utviklet et nettbasert verktøy som blant annet kan brukes til i undervisning

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Hvorfor er det så dyrt i Norge?

Hvorfor er det så dyrt i Norge? Tillegg til forelesningsnotat nr 9 om valuta Steinar Holden, april 2010 Hvorfor er det så dyrt i Norge? Vi vet alle at det er dyrt i Norge. Dersom vi drar til andre land, får vi kjøpt mer for pengene.

Detaljer