7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982"

Transkript

1 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/ Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Norges Postsparebank. Utlån til boligformål etter type boliglån og lån takersektor. 31/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring. 31/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån til olje virksomhet, etter sektor. 31/ Forretningsbanker. Valutalån etter lisens, etter sektor og næring. 31/ Sparebanker. Valutalån etter lisens, etter sektor og næring. 31/ Folketrygdfondet. Balansetall. 28/ Veiviser STATISTISK SENTRALBYRA

2 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 7 for 1983 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredfttmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller forstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk Sentralbyrå, Oslo 7. april 1983 Arne Oien Liv Bjorniand

3

4 3 BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG PR. 31. DESEMBER 1982 De samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene utgjorde i alt 13,7 arder kroner pr. 31. desember 1982, ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Det vil si en økning på 2,7 milliarder kroner (24,0 prosent) fra utgangen av Antall konti viste i 1982 en nettoøkning på til rundt 1,7 millioner konti pr. 31. desember Det ble i alt opprettet ca nye konti i Av de samlede innestående beløp ved utgangen av 1982 falt mill.kr (53,6 prosent) på sparebankene, mill.kr (39,3 prosent) på forretningsbankene og 968 mill.kr (7,1 prosent) på Postsparebanken. I 1981 steg de samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene med 1,8 milliarder kroner (19,6 prosent), og nettookningen i antall konti var på om lag Tabell 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Konti og innestående beløp pr. 31. desember Norges Postspare- I alt Forretningsbanker Sparebanker bank Inne- Inne- Inne- Inne- Konti stående Konti stående Konti stående Konti stående beløp beløp beløp beløp Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr * i Tabell 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Nye konti i 1982 Nye konti i Innestående beløp på nye konti * 31/12 31/12* Mill.kr I alt Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker

5 Tabell 3. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr 4 Debitor- og kreditorsektor Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Ihendeh.- Utlån obliga- Bevilgede Utlån i alt sjoner, kasse- Disponerte (inkl. bebokført kreditter utlån i alt vilgede) verdi og byggelån 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * * I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen _ 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak _ B. Finansinstitusjoner Norges Bank _ - _ 5. Postgiro og Postsparebanken _ - 6. Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond _ - _ 9. Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my 13. Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere ol Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker 212. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

6 5 Disponerte kassekreditter og byggelån 31/1 31/ * Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Disponible kredittmidler Innskott Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * Debitor- og kreditorsektor I alt A B C Foretak, kommuner og privatpersoner

7 Tabell 4. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr 6 Debitor- og kreditorsektor Ihendeh. - obligasjoner, bokført verdi 31/1 31/ * Fordringer 31/ Disponerte utlån i alt 31/1 1983* Bankinnskott på anfordring 31/ Gjeld 31/1 1983* I alt 2 730, , , , , ,0 A. Offentlig forvaltning 2 482, , , , , ,0 1. Statsforvaltningen 2 372, , , , , ,0 2. Trygdeforvaltningen , ,0 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 110,3 102, ,2 771, Fylkeskommuner 6,8 32. Kommuner 110,3 48,9-724,2 771, Kommuneforetak j 47,1 B. Finansinstitusjoner 241,5 227, ,2 665,5 04. Norges Bank ,9 97,2 5. Postgiro og Postsparebanken ,0 42,8 6. Forretningsbanker ,8 217,6 07. Sparebanker ,8 143,3 9. Statsbanker 42,8 42,8-76,4 85,2 10. Private kredittforetak 198,7 185, ,8 1,3 11. Private finansieringsselskaper 13,2 10,6 12. Livsforsikringsselskaper mv ,7 27,2 13. Skadeforsikringsselskaper ,6 40,3 6,2 C. Andre innenlandske sektorer 4,1 2,9 14. Statsforetak 141. Statens forretningsdrift 142. Selvstendige statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o.] 20. Andre private sektorer 6,2 4,1 6,2 4,1 2,9 2,7 - _ _ - - _ 2, ,65006,4-492,0 668,2 ij492,0 668, , ,2 D. Utlandet ,2 7, Utenlandske banker Utlandet ellers ,2 7,1 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 116,5 106,9 2,9 2, , ,4

8 Tabell 5. Norges Postsparebank. Bevilgede og disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Lån til boligformål i alt (inkl. bevilgede lån) 7 Boligbyggelån med konverte- Andre Andre ringstil- bolig- lån sagn fra byggelån til Statens (bevilgede boligboligbanker lån) formål (bevilgede lån) Disponerte utlån til boligformål i alt 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ 12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * * * I alt 1 547, ,5 103,5 93,7 109,4 99, , , , ,1 18. Lønnstakere o.l , ,5 103,5 93,7 109,4 99, , , , ,1

9 8. 1) Tabell 6. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utan, disponible kreditwdler for sektorene statlige og private foretak og personlig næringsdrivende, etter næring). 31. desember 1981 og Mill.kr Fordringer Debitor- og kreditornæring Ihendehaverobligasjoner Markedsverdi Pålydende I alt (medr. beløp bevilg. lån) 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * I alt 71,5 61,3 89,7 77, , ,4 1. Jordbruk og skogbruk ,5 0,6 2. Fiske og fangst ,6 3,4 03. Bergverksdrift 3,1 2,6 3,8 3, Utvinning av råolje og naturgass Annen bergverksdrift 3,1 2,6 3,8 3,2 - - Industri i alt 62,1 53,5 78,2 67,5 27,0 25,1 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 1,0 0,9 1,3 1,2 6,4 6,1 5. Produksjon av tekstilvarer, kledevarer, lær og lærvarer 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 6. Produksjon av trevarer 1,8 1,6 2,2 2,0 3,4 3,0 7. Treforedling 21,5 17,0 27,1 21, Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet ,2 2,2 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull-, gummi- og plastprodukter 4,8 4,4 6,2 5,7 0,8 0,7 10. Produksjon av mineralske produkter 2,5 2,3 3,2 2,9 3,4 3,2 11. Produksjon av metaller 20,7 18,3 25,9 22,9 0,7 0,6 12. Bygging av fartøyer 5,3 4,9 6,7 6,2 3,2 2,9 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 4,3 3,9 5,3 4,9 4,4 4, Prod. av oljerigger Prod. av andre verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 4,3 3,9 5,3 4,9 4,4 4,2 14. Industriproduksjon ellers ,9 1,7 15. Kraft- og vannforsyning 4,6 3,8 5,6 4,8 74,6 67,0 16. Bygge- og anleggsvirksomhet ,6 7, Oljebor. på kontraktbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet ,6 7,6 17. Varehandel ,0 32, Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel ,0 32,5 18. Hotell- og restaurantdrift ,3 32,2 19. Utenriks sjøfart Transp., lagring, post- og telekom. (ekskl. utenriks sjøfart) 1,7 1,4 2,1 1,6 705, , Drift av rørledninger Annen transp. og lagring 1,7 1,4 2,1 1,6 705, , Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet ,5 88, Investerings- og holdingsselskaper Utleie av boligbygg og andre bygg ,5 88, Forretningsmessig tjenesteyting 22. Sosial og personl. tjenesteyting ,0 61,6 1) Før en bloc-avskrivninger. 2) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende, gruppert etter næring.

10 9 (medr. bevilgede lån) Bevilgede kassekreditter og byggelån 31/12 31/ * Utlån Disponible kredittmidler Disponerte lån i alt 31/12 31/ * Disponerte kassekreditter og byggelån / * 31/12 31/ * Debitor- og kreditornæring 3,2 1, , ,8 2,3 1,3 0,9 0,6 0,5 0,6 3,6 3, I alt ,5 0,5 26,8 25,0 0,3 0,4 0,2 0,1 Ind. i alt 6,4 6, ,6 0,5 5. 3,4 3, ,2 2,2 8. 0,8 0,7 9. 3,4 3, ,7 0, ,5 0,5 3,0 2,8 0,3 0,4 0,2 0, ,4 4,2 4,4 4,2 1,9 1,7 74,6 67,0 0,1 0,1 4,5 7,5 _ 0,1 0,1-0,1 0,1 4,5 7,5 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 31,5 32,4 0,4 0,5 0,1 0,6 0,5 0,4 31,5 32,4 33,3 32,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0, , ,2 705, , ,2 0,7 86,5 88,0 1,2 0,5 0,2 1,2 0,7 86,5 88,0 1,2 0,5 0,2 0,4 0,1 62,9 61,5 0,3 0,1 0,1 22.

11 10 Tabell 7. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr I alt Ihendehaverobligasjoner bokført verdi 31/ ,1 18,1 88,2 21,1 31/1 1983* 17,4 17,4 Fordringer (inkl. bevilgede utlån) A. Offentlig forvaltning 969, , , ,7 01. Statsforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og 786, , , ,1 155,7 kommuneforetak 183,2 493,6 447,6 B. Finansinstitusjoner 10. Private kredittforetak C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o.l 20. Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 1 076, , , ,2 72, , ,5 18,8 3,2 3,4 67,1 53,5 919, ,3-61,1 62,6 Utlån Utlån i salt Bevilgede (inkl. kassekreditter bevilgede)og byggelån 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * - 55,2 56, , ,0-3,6 3,8 Disponerte utlån i alt 211,5 189, , ,5-1, , , , ,1-1,5 493,6 446,1 211,5 187, , ,3 3,2 3,4 0,9 0,2 919, ,1 0,9 0,5 60,8 62,5 1,3 1,2 54,7 56,1 208,4 185, , ,6 0,3 3,6 3,6 271,4 228, , ,1 211,5 189, , ,4 Fordringer (forts.) Utlån (forts.) Disponerte Disponible kassekreditter kredittmidler og byggelån 31/1 31/1 31/ * 1982 Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Innskott Bankinnskott Bankinnskott på anfordring på tid 31/1 31/131/1 31/1 31/1 1983* * * 132,6 I alt 128,3 78,9 60, , , , ,4 A. Offentlig forvaltning 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak C. Andre innenlandske sektorer 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 1,5 1,5 132,6 128,3 78,9 59, , , , ,4 0,7-0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,1 0,8 0,9 0,5 0,3 _ ,5 126,9 77,9 58, , , , ,8 0,1 0, ,5 160,6 132,6 128,3 78,9 60, , , , ,4

12 Tabell 8. Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og disponible kredittmidler for direkte finansiering av oljevirksomhet etter sektor. 30. september og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr 11 Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Debitor- og kreditorsektor Utlån Ihendeh. obligasjoner Disponible Utlån i alt Disponert utlån bokført verdi kredittmidler (inkl. bevilgede) i alt 30/9 31/12 30/9 31/12 30/9 31/12 30/9 31/ I alt 7,3 584,3 819,3 462,8 705,9 121,5 113,4 C. Andre innenlandske sektorer 7,3 434,3 819,3 312,8 705,9 121,5 113,4 14. Statsforetak - 7,3-565,5-565, Selvstendige statsforetak - 7,3-565,5-565, Private ikkepersonlige foretak ,3 253,8 312,8 140,4 121,5 113,4 D. Utlandet ,0-150, Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-17) - 7,3 434,3 819,3 312,8 705,9 121,5 113,4

13 Tabell 9. Forretningsbanker. Valutalån etter lisens etter låntakersektor og låntakernæring. Foreløpige tall. Kvartalstall for Mill.kr Låntakersektor og 1982 låntakernæring 31/3 1 ) 30/61) 30/9 31/12 12 I alt 7 175, , , ,9 A. Offentlig forvaltning, kommuneforvaltning og kommuneforetak ,1 243,6 265,8 585,4 B. Finansinstitusjoner 45,8 46,2 49,7 57,4 C. Andre innenlandske sektorer 4 940, , , ,4 Statsforetak 696,2 931, , ,8 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger 214,0 236,6 533,9 457,6 Andre statsforetak 482,2 694,9 572,5 746,2 Andre innenlandske låntakere 4 243, , , ,6 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rørledninger 322,5 380,3 295,1 585,1 Oljeboring på kontraktbasis... 99,0 137,6 89,9 69,1 Utenriks sjøfart 1 650, , , ,1 Andre reringer 2 171, , , ,3 D. Utlandet 1 901, , , ,7 1) Tallene er delvis basert på anslag.

14 Tabell 10. Sparebanker. Valutalån etter lisens etter låntakersektor og låntakernæring. Foreløpige tall. Kvartalstall for Mill.kr Låntakersektor og 1982 låntakernæring 31/3 30/6 30/9 31/12 13 I alt 333,2 386,2 612, ,6 A. Offentlig forvaltning, kommuneforvaltning og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner C. Andre innenlandske sektorer 229,7 256,2 335,5 487,8 Statsforetak ,3 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger Andre statsforetak ,3 Andre innenlandske låntakere 229,7 256,2 335,5 452,5 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger 104,6 108,0 131,1 176,1 Oljeboring på kontraktbasis Utenriks sjøfart 56,4 70,1 110,4 143,0 Andre næringer 68,7 78,1 94,0 133,4 D. Utlandet 103,5 130,0 277,4 515,8

15 14 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 28. FEBRUAR 1983 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet ved utgangen av februar mill.kr. Av den totale forvaltningskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner, 442 mill.kr i forretningsbanker, 806 mill.kr i sparebanker og 142 mill.kr som pantelån. Tabell 11. Folketrygdfondet. Balansetall i). Mill.kr /12 31/12 31/12 31/1 28/2 AKTIVA Bankinnskudd Forretningsbanker 2) Sparebanker 2) Norges Bank Ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker Kommuner og fylker Kredittforeninger Kraftverk og elektr.-formål Industri Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd.

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt ALLE BANKER 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 7 19 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 22 Sparing med skattefradrag 3 NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 10 Utlån og innskott, etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 14 Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 14

17 16 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott.. Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finans-.objekt Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Ars regnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakermring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor Utlån etter næring Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring / / / /

18 17 Veiviser til tabeller publisert i 1983 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Banksparing med skattefradrag NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 7 Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 7 Bevilgede utlån etter låntakerns fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke Utlån og innskott, etter sektor.. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter sektor.. 7 Valutalån etter lisens, etter sektor og næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 6 6 7

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1983 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott... Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital 4 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor 2 AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 1 Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor 1 Utlån etter næring Kvartalsbalanser 1 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring Hefte nummer

20 ISSN

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Aktuell kommentar. Dekomponering av gjeldsveksten. Nr. 12 2012. Finansiell stabilitet. Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne*

Aktuell kommentar. Dekomponering av gjeldsveksten. Nr. 12 2012. Finansiell stabilitet. Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne* Nr. 1 1 Aktuell kommentar Finansiell stabilitet Dekomponering av gjeldsveksten Geir Arne Dahl og Bjørn Helge Vatne* *Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatterens syn og kan ikke nødvendigvis

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

Næringsutvikling og arealbehov i Oslo og Akershus mot 2030. Steinar Johansen Norsk institutt for by- og regionforskning

Næringsutvikling og arealbehov i Oslo og Akershus mot 2030. Steinar Johansen Norsk institutt for by- og regionforskning Næringsutvikling og arealbehov i Oslo og Akershus mot 2030 Steinar Johansen Norsk institutt for by- og regionforskning Premisser Framskrive næringsutvikling til 2030 ved hjelp av Panda Produksjon Sysselsetting

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

Kombinert bufferkrav 79.708

Kombinert bufferkrav 79.708 Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 79.708 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.523.397 50.777 1.784 1.575.958 Utlandet 26.092 0 0 26.092 Næringssektor

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

KREDITTRISIKO KNYTTET TIL FORETAKSSEKTOREN

KREDITTRISIKO KNYTTET TIL FORETAKSSEKTOREN KREDITTRISIKO KNYTTET TIL FORETAKSSEKTOREN Pål Sæther, konsulent, og Kai Larsen, rådgiver i Avdeling for finansiell analyse og struktur, Norges Bank I tillegg til å beskrive Norges Banks risikoklassifiseringsmodell

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med?

Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? NOKUT-fagkonferanse januar 2013 Hvem flytter til Norge og hva jobber de med? Helge Næsheim 1 Landbakgrunn EU-land i Øst-Europa PIGS (Portugal, Italia, Hellas, Spania) Utvalgte arabiske land (Tunis, Libya,

Detaljer

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen?

1. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? Prosent Medlemsundersøkelse HRNF. Hva mener du om Næringsforeningens betydning for næringslivet i Harstadregionen? 00% 90% 80% 70% 60% 7,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 7,%,%,% 0,0%,9% 6 Svært liten betydning Liten

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Finansiell stabilitet 2/06

Finansiell stabilitet 2/06 Finansiell stabilitet / Pressekonferanse. desember Høy kredittvekst til person- og næringsmarkedet Bankene og kredittforetakenes utlånsvekst. Tolvmånedersvekst. Prosent. Jan. sep. Personmarkedet Næringsmarkedet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 12. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 31.12.94 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bearer Bond Loans in Norwegian kroner

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 77 Frosta Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 028. des. 90... 3 00. feb. 80... 456. des.

Detaljer