7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982"

Transkript

1 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/ Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Norges Postsparebank. Utlån til boligformål etter type boliglån og lån takersektor. 31/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring. 31/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån til olje virksomhet, etter sektor. 31/ Forretningsbanker. Valutalån etter lisens, etter sektor og næring. 31/ Sparebanker. Valutalån etter lisens, etter sektor og næring. 31/ Folketrygdfondet. Balansetall. 28/ Veiviser STATISTISK SENTRALBYRA

2 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 7 for 1983 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredfttmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller forstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk Sentralbyrå, Oslo 7. april 1983 Arne Oien Liv Bjorniand

3

4 3 BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG PR. 31. DESEMBER 1982 De samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene utgjorde i alt 13,7 arder kroner pr. 31. desember 1982, ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Det vil si en økning på 2,7 milliarder kroner (24,0 prosent) fra utgangen av Antall konti viste i 1982 en nettoøkning på til rundt 1,7 millioner konti pr. 31. desember Det ble i alt opprettet ca nye konti i Av de samlede innestående beløp ved utgangen av 1982 falt mill.kr (53,6 prosent) på sparebankene, mill.kr (39,3 prosent) på forretningsbankene og 968 mill.kr (7,1 prosent) på Postsparebanken. I 1981 steg de samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene med 1,8 milliarder kroner (19,6 prosent), og nettookningen i antall konti var på om lag Tabell 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Konti og innestående beløp pr. 31. desember Norges Postspare- I alt Forretningsbanker Sparebanker bank Inne- Inne- Inne- Inne- Konti stående Konti stående Konti stående Konti stående beløp beløp beløp beløp Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr * i Tabell 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Nye konti i 1982 Nye konti i Innestående beløp på nye konti * 31/12 31/12* Mill.kr I alt Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker

5 Tabell 3. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr 4 Debitor- og kreditorsektor Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Ihendeh.- Utlån obliga- Bevilgede Utlån i alt sjoner, kasse- Disponerte (inkl. bebokført kreditter utlån i alt vilgede) verdi og byggelån 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * * I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen _ 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak _ B. Finansinstitusjoner Norges Bank _ - _ 5. Postgiro og Postsparebanken _ - 6. Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond _ - _ 9. Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my 13. Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere ol Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker 212. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

6 5 Disponerte kassekreditter og byggelån 31/1 31/ * Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Disponible kredittmidler Innskott Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * Debitor- og kreditorsektor I alt A B C Foretak, kommuner og privatpersoner

7 Tabell 4. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr 6 Debitor- og kreditorsektor Ihendeh. - obligasjoner, bokført verdi 31/1 31/ * Fordringer 31/ Disponerte utlån i alt 31/1 1983* Bankinnskott på anfordring 31/ Gjeld 31/1 1983* I alt 2 730, , , , , ,0 A. Offentlig forvaltning 2 482, , , , , ,0 1. Statsforvaltningen 2 372, , , , , ,0 2. Trygdeforvaltningen , ,0 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 110,3 102, ,2 771, Fylkeskommuner 6,8 32. Kommuner 110,3 48,9-724,2 771, Kommuneforetak j 47,1 B. Finansinstitusjoner 241,5 227, ,2 665,5 04. Norges Bank ,9 97,2 5. Postgiro og Postsparebanken ,0 42,8 6. Forretningsbanker ,8 217,6 07. Sparebanker ,8 143,3 9. Statsbanker 42,8 42,8-76,4 85,2 10. Private kredittforetak 198,7 185, ,8 1,3 11. Private finansieringsselskaper 13,2 10,6 12. Livsforsikringsselskaper mv ,7 27,2 13. Skadeforsikringsselskaper ,6 40,3 6,2 C. Andre innenlandske sektorer 4,1 2,9 14. Statsforetak 141. Statens forretningsdrift 142. Selvstendige statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o.] 20. Andre private sektorer 6,2 4,1 6,2 4,1 2,9 2,7 - _ _ - - _ 2, ,65006,4-492,0 668,2 ij492,0 668, , ,2 D. Utlandet ,2 7, Utenlandske banker Utlandet ellers ,2 7,1 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 116,5 106,9 2,9 2, , ,4

8 Tabell 5. Norges Postsparebank. Bevilgede og disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Lån til boligformål i alt (inkl. bevilgede lån) 7 Boligbyggelån med konverte- Andre Andre ringstil- bolig- lån sagn fra byggelån til Statens (bevilgede boligboligbanker lån) formål (bevilgede lån) Disponerte utlån til boligformål i alt 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ 12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * * * I alt 1 547, ,5 103,5 93,7 109,4 99, , , , ,1 18. Lønnstakere o.l , ,5 103,5 93,7 109,4 99, , , , ,1

9 8. 1) Tabell 6. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utan, disponible kreditwdler for sektorene statlige og private foretak og personlig næringsdrivende, etter næring). 31. desember 1981 og Mill.kr Fordringer Debitor- og kreditornæring Ihendehaverobligasjoner Markedsverdi Pålydende I alt (medr. beløp bevilg. lån) 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * I alt 71,5 61,3 89,7 77, , ,4 1. Jordbruk og skogbruk ,5 0,6 2. Fiske og fangst ,6 3,4 03. Bergverksdrift 3,1 2,6 3,8 3, Utvinning av råolje og naturgass Annen bergverksdrift 3,1 2,6 3,8 3,2 - - Industri i alt 62,1 53,5 78,2 67,5 27,0 25,1 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 1,0 0,9 1,3 1,2 6,4 6,1 5. Produksjon av tekstilvarer, kledevarer, lær og lærvarer 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 6. Produksjon av trevarer 1,8 1,6 2,2 2,0 3,4 3,0 7. Treforedling 21,5 17,0 27,1 21, Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet ,2 2,2 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull-, gummi- og plastprodukter 4,8 4,4 6,2 5,7 0,8 0,7 10. Produksjon av mineralske produkter 2,5 2,3 3,2 2,9 3,4 3,2 11. Produksjon av metaller 20,7 18,3 25,9 22,9 0,7 0,6 12. Bygging av fartøyer 5,3 4,9 6,7 6,2 3,2 2,9 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 4,3 3,9 5,3 4,9 4,4 4, Prod. av oljerigger Prod. av andre verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 4,3 3,9 5,3 4,9 4,4 4,2 14. Industriproduksjon ellers ,9 1,7 15. Kraft- og vannforsyning 4,6 3,8 5,6 4,8 74,6 67,0 16. Bygge- og anleggsvirksomhet ,6 7, Oljebor. på kontraktbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet ,6 7,6 17. Varehandel ,0 32, Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel ,0 32,5 18. Hotell- og restaurantdrift ,3 32,2 19. Utenriks sjøfart Transp., lagring, post- og telekom. (ekskl. utenriks sjøfart) 1,7 1,4 2,1 1,6 705, , Drift av rørledninger Annen transp. og lagring 1,7 1,4 2,1 1,6 705, , Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet ,5 88, Investerings- og holdingsselskaper Utleie av boligbygg og andre bygg ,5 88, Forretningsmessig tjenesteyting 22. Sosial og personl. tjenesteyting ,0 61,6 1) Før en bloc-avskrivninger. 2) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende, gruppert etter næring.

10 9 (medr. bevilgede lån) Bevilgede kassekreditter og byggelån 31/12 31/ * Utlån Disponible kredittmidler Disponerte lån i alt 31/12 31/ * Disponerte kassekreditter og byggelån / * 31/12 31/ * Debitor- og kreditornæring 3,2 1, , ,8 2,3 1,3 0,9 0,6 0,5 0,6 3,6 3, I alt ,5 0,5 26,8 25,0 0,3 0,4 0,2 0,1 Ind. i alt 6,4 6, ,6 0,5 5. 3,4 3, ,2 2,2 8. 0,8 0,7 9. 3,4 3, ,7 0, ,5 0,5 3,0 2,8 0,3 0,4 0,2 0, ,4 4,2 4,4 4,2 1,9 1,7 74,6 67,0 0,1 0,1 4,5 7,5 _ 0,1 0,1-0,1 0,1 4,5 7,5 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 31,5 32,4 0,4 0,5 0,1 0,6 0,5 0,4 31,5 32,4 33,3 32,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0, , ,2 705, , ,2 0,7 86,5 88,0 1,2 0,5 0,2 1,2 0,7 86,5 88,0 1,2 0,5 0,2 0,4 0,1 62,9 61,5 0,3 0,1 0,1 22.

11 10 Tabell 7. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr I alt Ihendehaverobligasjoner bokført verdi 31/ ,1 18,1 88,2 21,1 31/1 1983* 17,4 17,4 Fordringer (inkl. bevilgede utlån) A. Offentlig forvaltning 969, , , ,7 01. Statsforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og 786, , , ,1 155,7 kommuneforetak 183,2 493,6 447,6 B. Finansinstitusjoner 10. Private kredittforetak C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o.l 20. Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 1 076, , , ,2 72, , ,5 18,8 3,2 3,4 67,1 53,5 919, ,3-61,1 62,6 Utlån Utlån i salt Bevilgede (inkl. kassekreditter bevilgede)og byggelån 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * - 55,2 56, , ,0-3,6 3,8 Disponerte utlån i alt 211,5 189, , ,5-1, , , , ,1-1,5 493,6 446,1 211,5 187, , ,3 3,2 3,4 0,9 0,2 919, ,1 0,9 0,5 60,8 62,5 1,3 1,2 54,7 56,1 208,4 185, , ,6 0,3 3,6 3,6 271,4 228, , ,1 211,5 189, , ,4 Fordringer (forts.) Utlån (forts.) Disponerte Disponible kassekreditter kredittmidler og byggelån 31/1 31/1 31/ * 1982 Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Innskott Bankinnskott Bankinnskott på anfordring på tid 31/1 31/131/1 31/1 31/1 1983* * * 132,6 I alt 128,3 78,9 60, , , , ,4 A. Offentlig forvaltning 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak C. Andre innenlandske sektorer 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 1,5 1,5 132,6 128,3 78,9 59, , , , ,4 0,7-0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,1 0,8 0,9 0,5 0,3 _ ,5 126,9 77,9 58, , , , ,8 0,1 0, ,5 160,6 132,6 128,3 78,9 60, , , , ,4

12 Tabell 8. Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og disponible kredittmidler for direkte finansiering av oljevirksomhet etter sektor. 30. september og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr 11 Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Debitor- og kreditorsektor Utlån Ihendeh. obligasjoner Disponible Utlån i alt Disponert utlån bokført verdi kredittmidler (inkl. bevilgede) i alt 30/9 31/12 30/9 31/12 30/9 31/12 30/9 31/ I alt 7,3 584,3 819,3 462,8 705,9 121,5 113,4 C. Andre innenlandske sektorer 7,3 434,3 819,3 312,8 705,9 121,5 113,4 14. Statsforetak - 7,3-565,5-565, Selvstendige statsforetak - 7,3-565,5-565, Private ikkepersonlige foretak ,3 253,8 312,8 140,4 121,5 113,4 D. Utlandet ,0-150, Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-17) - 7,3 434,3 819,3 312,8 705,9 121,5 113,4

13 Tabell 9. Forretningsbanker. Valutalån etter lisens etter låntakersektor og låntakernæring. Foreløpige tall. Kvartalstall for Mill.kr Låntakersektor og 1982 låntakernæring 31/3 1 ) 30/61) 30/9 31/12 12 I alt 7 175, , , ,9 A. Offentlig forvaltning, kommuneforvaltning og kommuneforetak ,1 243,6 265,8 585,4 B. Finansinstitusjoner 45,8 46,2 49,7 57,4 C. Andre innenlandske sektorer 4 940, , , ,4 Statsforetak 696,2 931, , ,8 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger 214,0 236,6 533,9 457,6 Andre statsforetak 482,2 694,9 572,5 746,2 Andre innenlandske låntakere 4 243, , , ,6 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rørledninger 322,5 380,3 295,1 585,1 Oljeboring på kontraktbasis... 99,0 137,6 89,9 69,1 Utenriks sjøfart 1 650, , , ,1 Andre reringer 2 171, , , ,3 D. Utlandet 1 901, , , ,7 1) Tallene er delvis basert på anslag.

14 Tabell 10. Sparebanker. Valutalån etter lisens etter låntakersektor og låntakernæring. Foreløpige tall. Kvartalstall for Mill.kr Låntakersektor og 1982 låntakernæring 31/3 30/6 30/9 31/12 13 I alt 333,2 386,2 612, ,6 A. Offentlig forvaltning, kommuneforvaltning og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner C. Andre innenlandske sektorer 229,7 256,2 335,5 487,8 Statsforetak ,3 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger Andre statsforetak ,3 Andre innenlandske låntakere 229,7 256,2 335,5 452,5 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger 104,6 108,0 131,1 176,1 Oljeboring på kontraktbasis Utenriks sjøfart 56,4 70,1 110,4 143,0 Andre næringer 68,7 78,1 94,0 133,4 D. Utlandet 103,5 130,0 277,4 515,8

15 14 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 28. FEBRUAR 1983 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet ved utgangen av februar mill.kr. Av den totale forvaltningskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner, 442 mill.kr i forretningsbanker, 806 mill.kr i sparebanker og 142 mill.kr som pantelån. Tabell 11. Folketrygdfondet. Balansetall i). Mill.kr /12 31/12 31/12 31/1 28/2 AKTIVA Bankinnskudd Forretningsbanker 2) Sparebanker 2) Norges Bank Ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker Kommuner og fylker Kredittforeninger Kraftverk og elektr.-formål Industri Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd.

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt ALLE BANKER 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 7 19 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 22 Sparing med skattefradrag 3 NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 10 Utlån og innskott, etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 14 Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 14

17 16 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott.. Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finans-.objekt Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Ars regnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakermring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor Utlån etter næring Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring / / / /

18 17 Veiviser til tabeller publisert i 1983 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Banksparing med skattefradrag NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 7 Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 7 Bevilgede utlån etter låntakerns fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke Utlån og innskott, etter sektor.. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter sektor.. 7 Valutalån etter lisens, etter sektor og næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 6 6 7

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1983 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott... Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital 4 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor 2 AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 1 Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor 1 Utlån etter næring Kvartalsbalanser 1 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring Hefte nummer

20 ISSN

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

Nr. 11/ mai 1992

Nr. 11/ mai 1992 Nr. 11/92 26. mai 1992 ÅPNEDE KONKURSER :Etter kvartal 1. kv. 1992 Etter måned H Fylkestall NØringstall RESULTAT- REGNSKAP :Alle banker 1991 BALANSETALL : Livsforsikrings - selskaper 31.03.1992 KAPITAL-

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.421 2.166 11.164 11.635 Kasse-/drifts-

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2009 2010 2011 (mill. kr) 2011 2010 2009 Utlån fordelt på fordringstype - - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.920 2.078 2.187 7.760 10.171 10.697

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Troms hadde 8622 sysselsatte i 211. Prognosene anslår at antall sysselsatte vil holde seg stabilt fram mot 23 mens den ikke yrkesaktive delen av befolkningen vil øke med vel 1. i samme periode.

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999 24. august 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 2. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 999 og renter Obligasjoner Næringstall

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1982 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 428 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå

Christoffer Berge. Statistisk sentralbyrå Sysselsatte på korttidsopphold Christoffer Berge 29.11.07 Statistisk sentralbyrå Arbeidsinnvandrere på korttidsopphold Hvem er de? Hvordan fanges de opp i statistikken? Tilknytning til Norge Selvstendig

Detaljer

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank.

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank. 18. desember 2006.UHGLWWLQGLNDWRUHQ. 6HSWHPEHU 6DPOHWNUHGLWW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums samlede bruttogjeld (K3) var 15,3 prosent (403,4 milliarder kroner) fram til utgangen av september,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak 11. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak. 1988-1993 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet

6. IKT-sektoren. Lønnsomhet IKT-barometer 1 en. Lønnsomhet. en. Lønnsomhet Dette avsnittet belyser lønnsomheten for aksjeselskap i en. Nøkkeltall for en er sammenliknet med gjennomsnittet for alle ikke-finansielle aksjeselskap. Datagrunnlaget

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Feilkontroller i PORT-rapporteringen

Feilkontroller i PORT-rapporteringen 10.03.2016 Statistisk sentralbyrå Feilkontroller i PORT-rapporteringen INNFIN 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kontroll av PORT-data... 3 3. Kort oversikt over tilbakemeldinger fra ORBOF-Inn...

Detaljer

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979

INNHOLD. Utenrikshandelen i april og januar-april Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. april Engrosprisindeksen for april 1979 Nr. 20/79 16. mai 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i april og januar-april 1979. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. april 1979 Engrosprisindeksen for april 1979 Produsentprisindeksen for april 1979

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,. ,,,,.,.,,,,t.,,,,..,,._.,-,,,..,.,-, ẓ.4-, AP-1'4, 40",, 0,n i' i iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.,._..,,,.,, :_ t,.,,:,,,,,,,,,;:::;-,-,4.,.,i,,,,,;,...,::,...,,, ::,_.,..., 1,: ::.t.,[,.; v0-.1?t.;;;-,e'a.44'r''',

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer