7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982"

Transkript

1 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/ Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Norges Postsparebank. Utlån til boligformål etter type boliglån og lån takersektor. 31/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring. 31/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 31/ Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån til olje virksomhet, etter sektor. 31/ Forretningsbanker. Valutalån etter lisens, etter sektor og næring. 31/ Sparebanker. Valutalån etter lisens, etter sektor og næring. 31/ Folketrygdfondet. Balansetall. 28/ Veiviser STATISTISK SENTRALBYRA

2 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 7 for 1983 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredfttmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller forstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk Sentralbyrå, Oslo 7. april 1983 Arne Oien Liv Bjorniand

3

4 3 BANKSPARING MED SKATTEFRADRAG PR. 31. DESEMBER 1982 De samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene utgjorde i alt 13,7 arder kroner pr. 31. desember 1982, ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Det vil si en økning på 2,7 milliarder kroner (24,0 prosent) fra utgangen av Antall konti viste i 1982 en nettoøkning på til rundt 1,7 millioner konti pr. 31. desember Det ble i alt opprettet ca nye konti i Av de samlede innestående beløp ved utgangen av 1982 falt mill.kr (53,6 prosent) på sparebankene, mill.kr (39,3 prosent) på forretningsbankene og 968 mill.kr (7,1 prosent) på Postsparebanken. I 1981 steg de samlede innestående beløp på sparing med skattefradrag i bankene med 1,8 milliarder kroner (19,6 prosent), og nettookningen i antall konti var på om lag Tabell 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Konti og innestående beløp pr. 31. desember Norges Postspare- I alt Forretningsbanker Sparebanker bank Inne- Inne- Inne- Inne- Konti stående Konti stående Konti stående Konti stående beløp beløp beløp beløp Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr * i Tabell 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag i Norges Postsparebank, forretningsbanker og sparebanker. Nye konti i 1982 Nye konti i Innestående beløp på nye konti * 31/12 31/12* Mill.kr I alt Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker

5 Tabell 3. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr 4 Debitor- og kreditorsektor Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Ihendeh.- Utlån obliga- Bevilgede Utlån i alt sjoner, kasse- Disponerte (inkl. bebokført kreditter utlån i alt vilgede) verdi og byggelån 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * * I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen _ 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak _ B. Finansinstitusjoner Norges Bank _ - _ 5. Postgiro og Postsparebanken _ - 6. Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond _ - _ 9. Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my 13. Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere ol Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker 212. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

6 5 Disponerte kassekreditter og byggelån 31/1 31/ * Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Disponible kredittmidler Innskott Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * Debitor- og kreditorsektor I alt A B C Foretak, kommuner og privatpersoner

7 Tabell 4. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr 6 Debitor- og kreditorsektor Ihendeh. - obligasjoner, bokført verdi 31/1 31/ * Fordringer 31/ Disponerte utlån i alt 31/1 1983* Bankinnskott på anfordring 31/ Gjeld 31/1 1983* I alt 2 730, , , , , ,0 A. Offentlig forvaltning 2 482, , , , , ,0 1. Statsforvaltningen 2 372, , , , , ,0 2. Trygdeforvaltningen , ,0 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 110,3 102, ,2 771, Fylkeskommuner 6,8 32. Kommuner 110,3 48,9-724,2 771, Kommuneforetak j 47,1 B. Finansinstitusjoner 241,5 227, ,2 665,5 04. Norges Bank ,9 97,2 5. Postgiro og Postsparebanken ,0 42,8 6. Forretningsbanker ,8 217,6 07. Sparebanker ,8 143,3 9. Statsbanker 42,8 42,8-76,4 85,2 10. Private kredittforetak 198,7 185, ,8 1,3 11. Private finansieringsselskaper 13,2 10,6 12. Livsforsikringsselskaper mv ,7 27,2 13. Skadeforsikringsselskaper ,6 40,3 6,2 C. Andre innenlandske sektorer 4,1 2,9 14. Statsforetak 141. Statens forretningsdrift 142. Selvstendige statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o.] 20. Andre private sektorer 6,2 4,1 6,2 4,1 2,9 2,7 - _ _ - - _ 2, ,65006,4-492,0 668,2 ij492,0 668, , ,2 D. Utlandet ,2 7, Utenlandske banker Utlandet ellers ,2 7,1 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 116,5 106,9 2,9 2, , ,4

8 Tabell 5. Norges Postsparebank. Bevilgede og disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Lån til boligformål i alt (inkl. bevilgede lån) 7 Boligbyggelån med konverte- Andre Andre ringstil- bolig- lån sagn fra byggelån til Statens (bevilgede boligboligbanker lån) formål (bevilgede lån) Disponerte utlån til boligformål i alt 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ 12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * * * I alt 1 547, ,5 103,5 93,7 109,4 99, , , , ,1 18. Lønnstakere o.l , ,5 103,5 93,7 109,4 99, , , , ,1

9 8. 1) Tabell 6. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utan, disponible kreditwdler for sektorene statlige og private foretak og personlig næringsdrivende, etter næring). 31. desember 1981 og Mill.kr Fordringer Debitor- og kreditornæring Ihendehaverobligasjoner Markedsverdi Pålydende I alt (medr. beløp bevilg. lån) 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * I alt 71,5 61,3 89,7 77, , ,4 1. Jordbruk og skogbruk ,5 0,6 2. Fiske og fangst ,6 3,4 03. Bergverksdrift 3,1 2,6 3,8 3, Utvinning av råolje og naturgass Annen bergverksdrift 3,1 2,6 3,8 3,2 - - Industri i alt 62,1 53,5 78,2 67,5 27,0 25,1 4. Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer 1,0 0,9 1,3 1,2 6,4 6,1 5. Produksjon av tekstilvarer, kledevarer, lær og lærvarer 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 6. Produksjon av trevarer 1,8 1,6 2,2 2,0 3,4 3,0 7. Treforedling 21,5 17,0 27,1 21, Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet ,2 2,2 9. Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull-, gummi- og plastprodukter 4,8 4,4 6,2 5,7 0,8 0,7 10. Produksjon av mineralske produkter 2,5 2,3 3,2 2,9 3,4 3,2 11. Produksjon av metaller 20,7 18,3 25,9 22,9 0,7 0,6 12. Bygging av fartøyer 5,3 4,9 6,7 6,2 3,2 2,9 13. Produksjon av verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 4,3 3,9 5,3 4,9 4,4 4, Prod. av oljerigger Prod. av andre verkstedprodukter (ekskl. bygging av fartøyer) 4,3 3,9 5,3 4,9 4,4 4,2 14. Industriproduksjon ellers ,9 1,7 15. Kraft- og vannforsyning 4,6 3,8 5,6 4,8 74,6 67,0 16. Bygge- og anleggsvirksomhet ,6 7, Oljebor. på kontraktbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet ,6 7,6 17. Varehandel ,0 32, Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel ,0 32,5 18. Hotell- og restaurantdrift ,3 32,2 19. Utenriks sjøfart Transp., lagring, post- og telekom. (ekskl. utenriks sjøfart) 1,7 1,4 2,1 1,6 705, , Drift av rørledninger Annen transp. og lagring 1,7 1,4 2,1 1,6 705, , Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet ,5 88, Investerings- og holdingsselskaper Utleie av boligbygg og andre bygg ,5 88, Forretningsmessig tjenesteyting 22. Sosial og personl. tjenesteyting ,0 61,6 1) Før en bloc-avskrivninger. 2) Foretak i sektorene 14 Statsforetak, 15 Private ikke-personlige foretak, 16 Personlige foretak og 17 Personlig næringsdrivende, gruppert etter næring.

10 9 (medr. bevilgede lån) Bevilgede kassekreditter og byggelån 31/12 31/ * Utlån Disponible kredittmidler Disponerte lån i alt 31/12 31/ * Disponerte kassekreditter og byggelån / * 31/12 31/ * Debitor- og kreditornæring 3,2 1, , ,8 2,3 1,3 0,9 0,6 0,5 0,6 3,6 3, I alt ,5 0,5 26,8 25,0 0,3 0,4 0,2 0,1 Ind. i alt 6,4 6, ,6 0,5 5. 3,4 3, ,2 2,2 8. 0,8 0,7 9. 3,4 3, ,7 0, ,5 0,5 3,0 2,8 0,3 0,4 0,2 0, ,4 4,2 4,4 4,2 1,9 1,7 74,6 67,0 0,1 0,1 4,5 7,5 _ 0,1 0,1-0,1 0,1 4,5 7,5 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 31,5 32,4 0,4 0,5 0,1 0,6 0,5 0,4 31,5 32,4 33,3 32,2 0,1 0,4 0,4 0,5 0, , ,2 705, , ,2 0,7 86,5 88,0 1,2 0,5 0,2 1,2 0,7 86,5 88,0 1,2 0,5 0,2 0,4 0,1 62,9 61,5 0,3 0,1 0,1 22.

11 10 Tabell 7. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 31. januar 1982 og Mill.kr I alt Ihendehaverobligasjoner bokført verdi 31/ ,1 18,1 88,2 21,1 31/1 1983* 17,4 17,4 Fordringer (inkl. bevilgede utlån) A. Offentlig forvaltning 969, , , ,7 01. Statsforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og 786, , , ,1 155,7 kommuneforetak 183,2 493,6 447,6 B. Finansinstitusjoner 10. Private kredittforetak C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o.l 20. Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 1 076, , , ,2 72, , ,5 18,8 3,2 3,4 67,1 53,5 919, ,3-61,1 62,6 Utlån Utlån i salt Bevilgede (inkl. kassekreditter bevilgede)og byggelån 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ * * * - 55,2 56, , ,0-3,6 3,8 Disponerte utlån i alt 211,5 189, , ,5-1, , , , ,1-1,5 493,6 446,1 211,5 187, , ,3 3,2 3,4 0,9 0,2 919, ,1 0,9 0,5 60,8 62,5 1,3 1,2 54,7 56,1 208,4 185, , ,6 0,3 3,6 3,6 271,4 228, , ,1 211,5 189, , ,4 Fordringer (forts.) Utlån (forts.) Disponerte Disponible kassekreditter kredittmidler og byggelån 31/1 31/1 31/ * 1982 Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Innskott Bankinnskott Bankinnskott på anfordring på tid 31/1 31/131/1 31/1 31/1 1983* * * 132,6 I alt 128,3 78,9 60, , , , ,4 A. Offentlig forvaltning 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak C. Andre innenlandske sektorer 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 1,5 1,5 132,6 128,3 78,9 59, , , , ,4 0,7-0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,1 0,8 0,9 0,5 0,3 _ ,5 126,9 77,9 58, , , , ,8 0,1 0, ,5 160,6 132,6 128,3 78,9 60, , , , ,4

12 Tabell 8. Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og disponible kredittmidler for direkte finansiering av oljevirksomhet etter sektor. 30. september og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr 11 Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Debitor- og kreditorsektor Utlån Ihendeh. obligasjoner Disponible Utlån i alt Disponert utlån bokført verdi kredittmidler (inkl. bevilgede) i alt 30/9 31/12 30/9 31/12 30/9 31/12 30/9 31/ I alt 7,3 584,3 819,3 462,8 705,9 121,5 113,4 C. Andre innenlandske sektorer 7,3 434,3 819,3 312,8 705,9 121,5 113,4 14. Statsforetak - 7,3-565,5-565, Selvstendige statsforetak - 7,3-565,5-565, Private ikkepersonlige foretak ,3 253,8 312,8 140,4 121,5 113,4 D. Utlandet ,0-150, Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-17) - 7,3 434,3 819,3 312,8 705,9 121,5 113,4

13 Tabell 9. Forretningsbanker. Valutalån etter lisens etter låntakersektor og låntakernæring. Foreløpige tall. Kvartalstall for Mill.kr Låntakersektor og 1982 låntakernæring 31/3 1 ) 30/61) 30/9 31/12 12 I alt 7 175, , , ,9 A. Offentlig forvaltning, kommuneforvaltning og kommuneforetak ,1 243,6 265,8 585,4 B. Finansinstitusjoner 45,8 46,2 49,7 57,4 C. Andre innenlandske sektorer 4 940, , , ,4 Statsforetak 696,2 931, , ,8 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger 214,0 236,6 533,9 457,6 Andre statsforetak 482,2 694,9 572,5 746,2 Andre innenlandske låntakere 4 243, , , ,6 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rørledninger 322,5 380,3 295,1 585,1 Oljeboring på kontraktbasis... 99,0 137,6 89,9 69,1 Utenriks sjøfart 1 650, , , ,1 Andre reringer 2 171, , , ,3 D. Utlandet 1 901, , , ,7 1) Tallene er delvis basert på anslag.

14 Tabell 10. Sparebanker. Valutalån etter lisens etter låntakersektor og låntakernæring. Foreløpige tall. Kvartalstall for Mill.kr Låntakersektor og 1982 låntakernæring 31/3 30/6 30/9 31/12 13 I alt 333,2 386,2 612, ,6 A. Offentlig forvaltning, kommuneforvaltning og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner C. Andre innenlandske sektorer 229,7 256,2 335,5 487,8 Statsforetak ,3 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger Andre statsforetak ,3 Andre innenlandske låntakere 229,7 256,2 335,5 452,5 Utvinning og engroshandel med olje og naturgass. Drift av rorledninger 104,6 108,0 131,1 176,1 Oljeboring på kontraktbasis Utenriks sjøfart 56,4 70,1 110,4 143,0 Andre næringer 68,7 78,1 94,0 133,4 D. Utlandet 103,5 130,0 277,4 515,8

15 14 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 28. FEBRUAR 1983 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet ved utgangen av februar mill.kr. Av den totale forvaltningskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner, 442 mill.kr i forretningsbanker, 806 mill.kr i sparebanker og 142 mill.kr som pantelån. Tabell 11. Folketrygdfondet. Balansetall i). Mill.kr /12 31/12 31/12 31/1 28/2 AKTIVA Bankinnskudd Forretningsbanker 2) Sparebanker 2) Norges Bank Ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker Kommuner og fylker Kredittforeninger Kraftverk og elektr.-formål Industri Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd.

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt ALLE BANKER 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 7 19 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 22 Sparing med skattefradrag 3 NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 10 Utlån og innskott, etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 14 Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 14

17 16 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott.. Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finans-.objekt Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Ars regnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakermring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor Utlån etter næring Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring / / / /

18 17 Veiviser til tabeller publisert i 1983 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Banksparing med skattefradrag NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 7 Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 7 Bevilgede utlån etter låntakerns fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke Utlån og innskott, etter sektor.. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter sektor.. 7 Valutalån etter lisens, etter sektor og næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring 6 6 7

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1983 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott... Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital 4 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor 2 AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 1 Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor 1 Utlån etter næring Kvartalsbalanser 1 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring Hefte nummer

20 ISSN

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER

Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. OSLO KONGSVINGER 440 %) I semi Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD

Nr. 20/84 16. mai 1984 INNHOLD Nr. 20/84 16. mai 1984 EMNE- GRUPPE INNHOLD REGISTRERINGS- PERIODE 15 Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter etter art 1981-1983 1 19 Inntekts- og formuesundersøkelsen. Selvangivelsesregnskap 1982

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Instituttets navn: Kontaktperson: Tlf.: E-post: 1 Instituttets økonomi Alle beløp oppgis i 1000 kr. 1.1 Grunnbevilgninger

Detaljer

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/8 1. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge 1.1. Utenriksøkonomi i 7 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 391 milliarder kroner

Detaljer

2011:01 kvartalsrapport

2011:01 kvartalsrapport 2011:01 kvartalsrapport Nøkkeltall (morbank) (Hele tusen) 31.03.2011 31.03.2010 2010 Sum forvaltningskapital 2.211.272 2.285.001 2.260.619 Brutto utlån 1.907.235 1.873.395 1.914.255 Brutto utlån i % av

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Historisk rentestatistikk 1820 1999

Historisk rentestatistikk 1820 1999 Historisk statistikk 1820 1999 Jon Petter Holter, tidligere statistikkdirektør i Norges Bank Norges Bank har i de senere år lagt ned en del arbeid i å fremskaffe bedre historisk statistikk knyttet til

Detaljer

KJERSTI-GRO LINDQUIST OG HILDE OLSEN. INNHOLD Side: 1. INNLEDNING 2 1.1 Bakgrunn og formål 2 1.2 Beregningsopplegg 3

KJERSTI-GRO LINDQUIST OG HILDE OLSEN. INNHOLD Side: 1. INNLEDNING 2 1.1 Bakgrunn og formål 2 1.2 Beregningsopplegg 3 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/9 6. mars 1986 DOKUMENTASJON AV BEREGNINGENE AV HUSHOLDNINGENES DISPONIBLE INNTEKTER PA KVARTALSBASIS. AV KJERSTI-GRO LINDQUIST OG HILDE OLSEN INNHOLD Side: 1.

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

Konjunkturutviklingen i Norge

Konjunkturutviklingen i Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Konjunkturutviklingen i Norge Offentlig forvaltning og økonomisk politikk Finanspolitikken Styringen av statens utgifter og inntekter har stor betydning for samlet

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer