INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990"

Transkript

1 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd. 31/ Tabell 3. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 og 31/ Tabell 4. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd. 30/9 og 31/ Tabell 5. Statsbanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Tabell 6. Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter objekt og sektor. 31/ Tabell 7. Skadeforsikringsselskaper. Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor. 31/ Tabell 8. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor. 31/ Tabell 9. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring. 31/ Tabell 10. Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap 1989 Tabell 11. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakerens fylke. 31/ Tabell 12. Kommunale pensjonskasser og -fond. Balanse etter finansobjekt og sektor. 31/ Tabell 13. Kommunale pensjonskasser og -fond. Resultatregnskap Tabell 14. Innenlandsk sertifikatgjeld og bruttoendringer i 1989 og Tabell 15. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. Januar Veivisere STATISTISK SENTRALBYRÅ 18-27

2 I FORORD Statistisk sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 9 for 1991 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder lopende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Folketrygdfondet, ihendehaverobligasjonsgjelden og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer samt statistikk over "Finanstelling", kapitaltilforsel og åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir forelopige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedsstatistikk. SpOrsmål om dette heftet kan rettes til konsulent Hilde Kyrkjeb0, tlf. (02) , konsulent Anne Britt Justad, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 5. april 1991 Svein Longva Kjell Hammer

3 Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 2 31/12 30/6 30/9 31/ Utlån i alt 13,24 13,19 13,60 13,14 Kortsiktige utlån' i alt 13,24 13,32 13,40 13,50 Mellomlange og langsiktige 2 13,24 13,18 13,61 13,14 1 Byggelån. 2 Utlån med lopetid over 1 år. Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner, ved utgangen av kvartalet. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 31/12 30/6 30/9 31/ Innskudd i alt 8,29 8,25 8,28 8,36 Anfordring 8,21 8,17 8,20 8,29 Tidsinnskudd 9,00 9,00 9,00 9,00

4 Tabell 3. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. FORRETNINGSBANKER 3 4. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal * Utlån i alt 14,3 14,4 14,3 14,2 Kortsiktige utlånl i alt 14,1 14,4 14,0 14,1 Herav kassekreditter 16,3 17,2 17,0 17,7 Mellomlange og langsiktige utlån 2 14,4 14,4 14,4 14,3 SPAREBANKER Utlån i alt 14,5 14,4 14,2 14,2 Kortsiktige utlâni i alt 15,0 15,1 14,8 14,9 Herav kassekreditter 16,4 16,3 15,9 16,1 Mellomlange og langsiktige utlån 2 14,4 14,2 14,1 14,0 Kortsiktige utlån omfatter: Veksler, utlån mot avbetalingskontrakter, kassekreditter byggelån i alt (ekskl. boligbyggelån godkjent av statens boligbanker) og andre utlån med lopetid under ett år. 2 Mellomlange og langsiktige utlån omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital og andre utlån med lopetid ett år og over. Dessuten utlån (eksl. PSV- lån), via omsetningsdokumenter utstedt av private kredittforetak. M e r k: Vi gjdr oppmerksom på at bankene i sin utlånsportefdlje kan ha engasjementer der den ldpende renteberegning/rentebetaling er stoppet. Mange banker lar disse lån inngå i rentestatistikken med rentesats null. Det er en tendens til at slike utlån i sin helhet plasseres under Kortsiktige utlån. Dette vil i så fall bidra til at det registrerte rentenivået trekkes nedover, og at dette særlig gjor seg gjeldende for de kortsiktige utlån. K i 1 d e: Norges Bank: Penger og Kreditt.

5 4 Tabell 4. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner, ved utgangen av kvartalet. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 4. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal * FORRETNINGSBANKER Innskudd i alt 8,7 9,1 8,9 8,8 Anfordring 7,8 8,4 8,4 8,3 Tidsinnskudd 9,5 10,0 9,5 9,5 PA spesielle vilkår til og med ett år 10,6 10,8 10,3 10,4 SPAREBANKER Innskudd 1 alt 9,0 9,0 8,9 8,9 Anfordring 8,3 8,2 8,1 8,1 Tidsinnskudd 9,7 9,9 9,8 9,7 PA spesielle vilkår til og med ett år 10,6 10,9 10,7 10,5 K i 1 d e: Norges Bank: Penger og Kreditt.

6 Tabell 5. Statsbanker, Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 5 31/12 30/6 30/9 31/ Utlån i alt 9,87 9,64 9,56 9,91 Kortsiktige utlâni i alt 14, ,50 Mellomlange og langsiktige utlån 2 9,87 9,64 9,56 9,91 i Andre byggelån (byggelån til berverk og industri og andre byggelån). 2 Andre utlån med ldpetid over 1 år.

7 6 Tabell 6. Skadeforsikringsselskaper 1). Balanse etter finansobjekt og sektor pr. 31. desember. Mill.kr Aktiva I ALT Sedler og skillemynt Bankinnskudd Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler Sertifikater Statssertifikater Banksertifikater Finanssertifikater Kredittsertifikater Lånesertifikater Statsforetak Kommuneforetak Private foretak Statsbanker - _ 0 - Kommuner Ihendehaverobligasjoner i alt 2) Aksjer 2) Grunnfondsbevis 5 8. Utlån for avskrivning 3) Andre fordringer Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Andre innenlandske sektorer Utlandet Realkapital Fast kapital Driftsmidler ) Statistikken omfatter også Den Norske Krigsforsikring for skip, Statens Varekrigsforsikring, gjensidige branntrygdelag og gjensidige sjøforsikringsselskaper. 2) Bokført verdi. Spesifikasjon til pålydende verdi, se tabell 7. 3) Spesifikasjon, se tabell 8 og 9.

8 7 Tabell 6 (forts.). Skadeforsikringsselskaper 1). Balanse etter finansobjekt og sektor pr. 31. desember. Mill.kr Passiva I ALT Ihendehaverobligasjonslån Lån Forretningsbanker Sparebanker Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (Aksjeselskaper mv.) Andre innenlandske sektorer Utlandet Annen gjeld Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Andre innenlandske sektorer Utlandet Tekniske reserver Premiereserve Erstatningsreserve Avsatt til risikoutjevning Avsetninger 2) En bloc fond mot tap på utlån Avsatt til skadeforsikringsselskapenes garantiordning Betingede skattefrie avsetninger Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital ekskl. ansvarlig lånekapital 3) ) Se note 1 orrige si e 2) For 1988 er tallene for Avsetninger inkludert i Annen egenkapital (pkt 6). 3) Inklusive Avsetninger og Ansvarlig lånekapital (garantifond) for 1988.

9 Tabell 7. Skadeforsikringsselskaper. Beholdninger av ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi, etter utstedersektor pr. 31. desember. Mill.kr 8 Ihendehaver- Utstedersektor obligasj oner Aksjer I ALT A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner B. Finansinstitusjoner Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.) Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner D. Husholdninger mv. _ Personlige foretak mv Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Andre private sektorer D. Utlandet

10 9 Tabell 8. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor pr. 31. desember. Mill.kr Låntakersektor I ALT A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner B. Finansinstitusjoner Postgiro og Postsparebanken Statsbanker _ Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper ) Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.) ý ) Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner D. Husholdninger mv Personlige foretak mv Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende J 810. Lønnstakere o.l Andre private sektorer D. Utlandet E. Spesifikasjoner: 1. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene ) Boliglån i alt Av sektor 810, boliglån ) Korrigerte tall.

11 10 Tabell 9. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring 1) pr. 31. desember. Mill.kr Låntakernæring I ALT Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til utvinning av råolje og naturgass.. 2) Bergverksdrift Industri i alt Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineral-, olje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv. 2 - i Bygging av fartøyer Produksjon av andre verkstedprodukter Industriproduksjon ellers Bygge- og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft- og vannforsyning Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring Finansieringsvirksomhet, investeringsog holdingselskaper 77 3) Tjenester i tilknytning til bank- og finansieringsvirksomhet.. 2) Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Transport og lagring ekskl. utenriks sjøfart og rørtransport Post og telekommunikasjoner Sosial og privat tjenesteyting ) Omfatter foretak i sektorene 610 Statens forretningsdrift, 630 Selvstendige statsforetak, 650 Kommuneforetak, 710 Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.), 740 Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner, 760 Personlige foretak mv., 770 Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner og 790 Personlig næringsdrivende. 2) Medregnet under næring ) Omfatter også næringene 230 og 820.

12 Tabell 10. Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Mill.kr DRIFTSINNTEKTER OG- KOSTNADER SUM INNTEKTER Premier for egen regning Direkte forsikring Mottatt gjenforsikring Brutto premier ( ) Avgitt gjenforsikring Netto finansinntekter Renteinntekter Rentekostnader Aksjeutbytte fra datterselskaper Aksjeutbytte fra andre selskaper Gevinst/tap ved salg og uttrekning av verdipapirer (omløpsmidler) Agio/Disagio Nedskrivning av verdipapirer (omløpsmidler) Leieinntekter, eiendommer Andre finansinntekter Andre finanskostnader Tap på lån SUM KOSTNADER Erstatninger for egen regning Direkte forsikring Mottatt gjenforsikring Brutto erstatninger ( ) Gjenforsikringsandel Netto driftskostnader Lønninger, agent- og koass.-provisjoner, folketrygdavgift og pensjonskostnader Provisjoner for mottatt gjenforsikring øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger på inventar, maskiner o.l Provisjoner for avgitt gjenforsikring Driftskostnader, eiendommer Ordinære avskrivninger på eiendommer Tap på fordringer RESULTAT FOR AVSETNINGER Endring i avsetning til risikoutjevning Avsetning til en bloc fond mot tap på utlån Avsetning til skadeforsikringsselskapenes garantiordning -190 RESULTAT FOR EKSTRAORDINÆRE POSiER

13 Tabell 10 (forts.). Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Mill.kr EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER NETTO EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER Sum ekstraordinære inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære kostnader Tap ved salg av anleggsmidler Ekstraordinære nedskrivninger Andre ekstraordinære kostnader RESULTAT FOR ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER: SUM ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Oppskrivning av anleggsmidler Anvendelse av oppskrivningsbelop Frigjorte betingede skattefrie fondsavsetn Ekstraordinære skattemessige betingede av- og nedskrivninger Betingede skattefrie fondeavsetninger Skatter Konsernbidrag Differanser mellom saldoavskrivninger og ordinære avskrivningsplan ÅRSOVERSKUDD TIL DISPOSISJON/ÅRSUNDERSKUDD ANVENDELSE AV OVERSKUDD/DEKNING AV UNDERSKUDD 4.1. Overskudd til disposisjon Til reservefond Til annen bunden egenkapital Til aksjeutbytte Til utbytte på grunnfondsbevis Til fri egenkapital Til andre formål Dekning av underskudd Overført fra reservefond Overført fra annen bunden egenkapital Overført fra fri egenkapital Utligning av etterskuddspremie (gjensidige selskaper)

14 Tabell 11. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakerens fylke. 31. desember. Mill.kr 13 Låntakerens fylke I ALT Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane re og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 14 Tabell 12. Kommunale pensjonskasser- og fond. Balanse etter finansobjekt og sektor. 31. desember Mill.kr AKTIVA Sedler og skillemynt Bankinnskudd Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Sertifikater 1) Ihendehaverobligasjoner Statskassen Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Andre norske sektorer Aksjer Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak 1-0 Andre norske sektorer Utlån 2) Forretningsbanker Sparebanker Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Personlige foretak Lønnstakere ol Andre fordringer Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Andre norske sektorer Aktiva i alt PASSIVA Forsikringsforpliktelser Passiva i alt ) Sertifikater er for årene for 1-48 inkludert i ihendehaveiobligasjoner. 2) Fordelingen av utlån på sektor er basert på anslag.

16 15 Tabell 13. Kommunale pensjonskasser og -fond. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter Mill.kr UTGIFTER Lønninger Andre administrasjonsutgifter Pensjoner og tilbakebetalte pensjonsinnskudd Herav renteutgifter Overført til pensjonsfond mv Utgifter i alt INNTEKTER Tilskudd til administrasjon og pensjonsinnskudd fra fylkeskommunen Tilskudd til administrasjon og pensjonsinnskudd fra kommunekassen (ev. bedrifter) Renter og pensjonsinnskudd fra andre Herav renteinntekter Overført fra pensjonsfond mv Andre inntekter Inntekter i alt

17 16 Tabell 14. Innenlandsk sertifikatgjeld pr. 31. desember 1988, 1989 og 1990 og bruttoendringene i 1989 og 1990, etter låntakersektor. Mill.kr Låntakersektor Sertifikat- Sertifikat gjeld pr. Emittert Avdrag gjeld pr i 1989 i I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Ikke-finansielle foretak Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Husholdninger mv Private selskaper rmd begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Sertifikat- Sertifikatgjeld pr. Emittert Avdrag gjeld pr i 1990 i I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner _ Kommuner Finansinstitusjoner Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Ikke-finansielle foretak Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Husholdninger mv Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.)

18 Tabell 15. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1990 og Mill.kr 1990* 1991* Låntakere Januar Januar 17 A. Emisjoner i alt B. Emisjoner i norske kroner av norske låntakere Forretningsbanker 300 Statsbanker Private kredittforetak ) Livsforsikringsselskaper Statsforetak 110 Kommuneforetak Private foretak 305 C. Emisjoner i norske kroner av utenlandske låntakere 300 D. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Forretningsbanker E. Emisjoner i eurokroner 1) Korrigerte tall. 2) Omfatter kun de emisjoner som er rapportert til Norges Bank. Beregnet etter månedens gjennomsnittlige valutakurs. Kilde: Norges Bank.

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1990 Tabelloversikt I FINANSINSTITUSJONER Regnskapsstatistikk 23 Oppgavetidspunkt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Utlån etter långiver- og låntakersektor 13 21/23 28 Innskudd etter sektor II ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe og finansobjekt /31 34 Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe /31 34 Fordringer og gjeld overfor utlandet /31 34 Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernæring Utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 5 SMS - etter innskyterens fylke 20 Resultatregnskap 16 III NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor IV POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor V NORGES POSTSPAREBANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Utlån etter næring 11 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 28 Innskudd etter fylke og sektor 28 Gjennomsnittslige rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt (tidsserier) 7 Kvartalsbalanse etter finansobjekt. Prosent (tidsserier) 7 Disponerte utlån etter måned, debitorsektor og -næring (tidsserier) 7 Disponerte utlån, etter kvartal, debitorsektor og -næring. Prosent (tidsserier) 7

20 19 Veiviser til tabeller publisert i 1990 (forts.) Tabelloversikt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Oppgavetidspunkt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter finansobjekt Sertifikater etter sektor/næring Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor/næring Innskudd og lån, etter sektor/næring Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån etter lântakernæring 20 Innskudd etter innskyternæring 3 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter låntakerens fylke 20 Innskudd fra foretak, kommuner og privatpersoner etter innskyterens fylke 20 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap VII STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor Utlån etter næring 11 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån Resultatregnskap etter finansobjekt VIII PRIVATE KREDITTFORETAK Balanse 4 11/ Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor 4 32 Utlån etter låntakersektor 4 11/ Utlån etter låntakernmring 4 11/32 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats 4 32 Resultatregnskap 4 32 Gjennomsnittlige rentesatser på utlån 4 32 IX PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse 9/ Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring 9 Resultatregnskap 26

21 Veiviser til tabeller publisert i 1990 (forts.) 20 Tabelloversikt X LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Oppgavetidspunkt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse 6/ Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor 33 Utlån etter låntakersektor 6/ Utlån etter låntakernæring 33 Resultatregnskap 33 Gjennomsnittlige rentesatser for utlån 33 Utlån etter låntakerens fylke 33 XI SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor 8 Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 8 Resultatregnskap 8 Utlån etter låntakerens fylke 8 XII PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 31 Utlån etter lântakersektor 31 Resultatregnskap 31 XIII KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 6 Resultatregnskap 6 XIV FELLESORDNINGEN FOR TARIFFESTET _ PENSJON (FTP) Balanse etter finansobjekt og sektor 15 Resultatregnskap 15 XV FOLKETRYGDFONDET Balanse XVI IHENDEHAVEROBLIGASJONSGJELDEN Ihendehaverobligasjonsgjelden og bruttoendringene 8 23/31 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og nominell rentesats 8 31 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og nominell rentesats 8 31 Ihendehaverobligasjonsgjeld i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag 8 31 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag 8 31 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Pålydende verdi 8 31 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Markedsverdi 8 31 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og låntakerens fylke 8 31

22 21 Veiviser til tabeller publisert i 1990 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer XVII EMISJONER AV IHENDEHAVER- OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av sertifikater Emisjoner av ihendehaverobligasjoner XVIII AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring XIX FINANSTELLING Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter finansobjekt og debitor-/ kreditorsektor 7 Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter sektor og næring 7 Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter debitor- og kreditorland 7 XX KAPITALTILFØRSEL KapitaltilfOrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde 35 XXI APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke

23 22 Veiviser til figurer publisert i 1990 Figuroversikt I ALLE BANKER SMS etter innskyterens fylke Oppgavetidspunkt /12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 Hefte nummer 20 II KAPITALTILFØRSEL Kapitaltilfdrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde 35 III»NEDE KONKURSER Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser etter fylke Antall konkurser i varehandel, industri og bygge og anleggsvirksomhet

24 23 Veiviser til tabeller publisert i 1991 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer I FINANSINSTITUSJONER Regnskapsstatistikk Utlån etter långiver- og låntakersektor Innskudd etter innskytersektor 3 II ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og lântakernæring Utlån til boligformål, etter utlånstype og lântakersektor 7 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke SMS - etter innskyterens fylke Resultatregnskap 3 III NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor... IV POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor V NORGES POSTSPAREBANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og lântakersektor Utlån etter næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring Innskudd etter fylke og sektor Gjennomsnittslige rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt (tidsserier) 6 Kvartalsbalanse etter finansobjekt. Prosent (tidsserier) 6 Disponerte utlån etter måned, debitorsektor og -næring (tidsserier) 6 Disponerte utlån, etter kvartal, debitorsektor og -næring. Prosent (tidsserier) 6

25 24 Veiviser til tabeller publisert i 1991 (forts.) Tabelloversikt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Oppgavetidspunkt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer Balanse etter finansobjekt Sertifikater etter sektor/næring Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor/næring Innskudd og lån, etter sektor/næring Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor 7 Disponerte utlån etter låntakernæring Innskudd etter innskyternmring Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter låntakerens fylke Innskudd fra foretak, kommuner og privatpersoner etter innskyterens fylke Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 9 9 Gjennomsnittsrenter på innskudd 9 9 Resultatregnskap VII STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor Utlån etter næring Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån 9 Resultatregnskap etter finansobjekt VIII PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse 7 Årsregnskap Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor 7 Utlån etter låntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap Gjennomsnittlige rentesatser på utlån IX PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Kvartalsbalanser Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring Resultatregnskap 7 7

26 Veiviser til tabeller publisert i 1991 (forts.) 25 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer X LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse 8 Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor 8 Utlån etter låntakernæring Resultatregnskap Gjennomsnittlige rentesatser for utlån Utlån etter låntakerens fylke XI SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse 9 1 Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor 9 Utlån etter låntakersektor 9 1 Utlån etter lantakermaring 9 Resultatregnskap 9 Utlån etter låntakerens fylke 9 XII PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor Utlån etter låntakersektor Resultatregnskap XIII KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 9 Resultatregnskap 9 XIV FELLESORDNINGEN FOR TARIFFESTET PENSJON (FTP) Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap XV FOLKETRYGDFONDET Balanse XVI IHENDEHAVEROBLIGASJONSGJELDEN Ihendehaverobligasjonsgjelden og bruttoendringene Ihendehaverobligasjonsgjelden etter lântakersektor og nominell rentesats Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og nominell rentesats Ihendehaverobligasjonsgjeld i utenlandsk valuta etter lântakersektor og valutaslag Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Pålydende verdi Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Markedsverdi Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og låntakerens fylke

27 26 Veiviser til tabeller publisert i 1991 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer XVII INNENLANDSK SERTIFIKATGJELD Innenlandsk sertifikatgjeld og bruttoendringer 9 9 XVIII EMISJONER AV IHENDEHAVER- OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av sertifikater Emisjoner av ihendehaverobligasjoner XIX AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring XX FINANSTELLING Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter finansobjekt og debitor-/ kreditorsektor Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter sektor og næring Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter debitor- og kreditorland XXI KAPITALTILFØRSEL KapitaltilfOrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde XXII APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke 5 Apnede konkurser etter måned 5 Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring 5 Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring 5 Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring 5 Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe 5 Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe 5 Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke 5 Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke 5 Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke 5

28 27 Veiviser til figurer publisert i 1991 Tabelloversikt I FINANSINSTITUSJONER Disponerte utlån etter långiversektor Innskudd etter debitorsektor Oppgavetidspunkt /12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 Hefte nummer 3 3 II ALLE BANKER SMS etter innskyterens fylke III KAPITALTILFØRSEL KapitaltilfOrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde IV APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter måned 5 Apnede konkurser etter fylke 5 Antall konkurser i varehandel, industri og bygge og anleggsvirksomhet 5

29 PRIS PR. AR KR 420,00 PRIS PR. HEFTE KR 3(

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2011

Regnskap 3. kvartal 2011 Regnskap 3. kvartal 2011 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET

SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET Rapport 3. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 30.09.2015 30.09.2014 Året 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 22 471 33 293 42 540 Resultat

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 2015

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 2015 RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 1. kvartal 2016 1. kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer