INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990"

Transkript

1 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd. 31/ Tabell 3. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 og 31/ Tabell 4. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd. 30/9 og 31/ Tabell 5. Statsbanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/ Tabell 6. Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter objekt og sektor. 31/ Tabell 7. Skadeforsikringsselskaper. Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor. 31/ Tabell 8. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor. 31/ Tabell 9. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring. 31/ Tabell 10. Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap 1989 Tabell 11. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakerens fylke. 31/ Tabell 12. Kommunale pensjonskasser og -fond. Balanse etter finansobjekt og sektor. 31/ Tabell 13. Kommunale pensjonskasser og -fond. Resultatregnskap Tabell 14. Innenlandsk sertifikatgjeld og bruttoendringer i 1989 og Tabell 15. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. Januar Veivisere STATISTISK SENTRALBYRÅ 18-27

2 I FORORD Statistisk sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 9 for 1991 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder lopende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Folketrygdfondet, ihendehaverobligasjonsgjelden og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer samt statistikk over "Finanstelling", kapitaltilforsel og åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir forelopige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedsstatistikk. SpOrsmål om dette heftet kan rettes til konsulent Hilde Kyrkjeb0, tlf. (02) , konsulent Anne Britt Justad, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 5. april 1991 Svein Longva Kjell Hammer

3 Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 2 31/12 30/6 30/9 31/ Utlån i alt 13,24 13,19 13,60 13,14 Kortsiktige utlån' i alt 13,24 13,32 13,40 13,50 Mellomlange og langsiktige 2 13,24 13,18 13,61 13,14 1 Byggelån. 2 Utlån med lopetid over 1 år. Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner, ved utgangen av kvartalet. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 31/12 30/6 30/9 31/ Innskudd i alt 8,29 8,25 8,28 8,36 Anfordring 8,21 8,17 8,20 8,29 Tidsinnskudd 9,00 9,00 9,00 9,00

4 Tabell 3. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. FORRETNINGSBANKER 3 4. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal * Utlån i alt 14,3 14,4 14,3 14,2 Kortsiktige utlånl i alt 14,1 14,4 14,0 14,1 Herav kassekreditter 16,3 17,2 17,0 17,7 Mellomlange og langsiktige utlån 2 14,4 14,4 14,4 14,3 SPAREBANKER Utlån i alt 14,5 14,4 14,2 14,2 Kortsiktige utlâni i alt 15,0 15,1 14,8 14,9 Herav kassekreditter 16,4 16,3 15,9 16,1 Mellomlange og langsiktige utlån 2 14,4 14,2 14,1 14,0 Kortsiktige utlån omfatter: Veksler, utlån mot avbetalingskontrakter, kassekreditter byggelån i alt (ekskl. boligbyggelån godkjent av statens boligbanker) og andre utlån med lopetid under ett år. 2 Mellomlange og langsiktige utlån omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital og andre utlån med lopetid ett år og over. Dessuten utlån (eksl. PSV- lån), via omsetningsdokumenter utstedt av private kredittforetak. M e r k: Vi gjdr oppmerksom på at bankene i sin utlånsportefdlje kan ha engasjementer der den ldpende renteberegning/rentebetaling er stoppet. Mange banker lar disse lån inngå i rentestatistikken med rentesats null. Det er en tendens til at slike utlån i sin helhet plasseres under Kortsiktige utlån. Dette vil i så fall bidra til at det registrerte rentenivået trekkes nedover, og at dette særlig gjor seg gjeldende for de kortsiktige utlån. K i 1 d e: Norges Bank: Penger og Kreditt.

5 4 Tabell 4. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner, ved utgangen av kvartalet. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 4. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal * FORRETNINGSBANKER Innskudd i alt 8,7 9,1 8,9 8,8 Anfordring 7,8 8,4 8,4 8,3 Tidsinnskudd 9,5 10,0 9,5 9,5 PA spesielle vilkår til og med ett år 10,6 10,8 10,3 10,4 SPAREBANKER Innskudd 1 alt 9,0 9,0 8,9 8,9 Anfordring 8,3 8,2 8,1 8,1 Tidsinnskudd 9,7 9,9 9,8 9,7 PA spesielle vilkår til og med ett år 10,6 10,9 10,7 10,5 K i 1 d e: Norges Bank: Penger og Kreditt.

6 Tabell 5. Statsbanker, Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 4. kvartal 1989 og kvartal Prosent p.a. 5 31/12 30/6 30/9 31/ Utlån i alt 9,87 9,64 9,56 9,91 Kortsiktige utlâni i alt 14, ,50 Mellomlange og langsiktige utlån 2 9,87 9,64 9,56 9,91 i Andre byggelån (byggelån til berverk og industri og andre byggelån). 2 Andre utlån med ldpetid over 1 år.

7 6 Tabell 6. Skadeforsikringsselskaper 1). Balanse etter finansobjekt og sektor pr. 31. desember. Mill.kr Aktiva I ALT Sedler og skillemynt Bankinnskudd Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler Sertifikater Statssertifikater Banksertifikater Finanssertifikater Kredittsertifikater Lånesertifikater Statsforetak Kommuneforetak Private foretak Statsbanker - _ 0 - Kommuner Ihendehaverobligasjoner i alt 2) Aksjer 2) Grunnfondsbevis 5 8. Utlån for avskrivning 3) Andre fordringer Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Andre innenlandske sektorer Utlandet Realkapital Fast kapital Driftsmidler ) Statistikken omfatter også Den Norske Krigsforsikring for skip, Statens Varekrigsforsikring, gjensidige branntrygdelag og gjensidige sjøforsikringsselskaper. 2) Bokført verdi. Spesifikasjon til pålydende verdi, se tabell 7. 3) Spesifikasjon, se tabell 8 og 9.

8 7 Tabell 6 (forts.). Skadeforsikringsselskaper 1). Balanse etter finansobjekt og sektor pr. 31. desember. Mill.kr Passiva I ALT Ihendehaverobligasjonslån Lån Forretningsbanker Sparebanker Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (Aksjeselskaper mv.) Andre innenlandske sektorer Utlandet Annen gjeld Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Andre innenlandske sektorer Utlandet Tekniske reserver Premiereserve Erstatningsreserve Avsatt til risikoutjevning Avsetninger 2) En bloc fond mot tap på utlån Avsatt til skadeforsikringsselskapenes garantiordning Betingede skattefrie avsetninger Egenkapital Aksjekapital Annen egenkapital ekskl. ansvarlig lånekapital 3) ) Se note 1 orrige si e 2) For 1988 er tallene for Avsetninger inkludert i Annen egenkapital (pkt 6). 3) Inklusive Avsetninger og Ansvarlig lånekapital (garantifond) for 1988.

9 Tabell 7. Skadeforsikringsselskaper. Beholdninger av ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi, etter utstedersektor pr. 31. desember. Mill.kr 8 Ihendehaver- Utstedersektor obligasj oner Aksjer I ALT A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner B. Finansinstitusjoner Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.) Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner D. Husholdninger mv. _ Personlige foretak mv Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Andre private sektorer D. Utlandet

10 9 Tabell 8. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor pr. 31. desember. Mill.kr Låntakersektor I ALT A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner B. Finansinstitusjoner Postgiro og Postsparebanken Statsbanker _ Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper ) Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskap mv.) ý ) Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner D. Husholdninger mv Personlige foretak mv Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende J 810. Lønnstakere o.l Andre private sektorer D. Utlandet E. Spesifikasjoner: 1. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene ) Boliglån i alt Av sektor 810, boliglån ) Korrigerte tall.

11 10 Tabell 9. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring 1) pr. 31. desember. Mill.kr Låntakernæring I ALT Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til utvinning av råolje og naturgass.. 2) Bergverksdrift Industri i alt Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineral-, olje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv. 2 - i Bygging av fartøyer Produksjon av andre verkstedprodukter Industriproduksjon ellers Bygge- og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft- og vannforsyning Engros- og agenturhandel Detaljhandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring Finansieringsvirksomhet, investeringsog holdingselskaper 77 3) Tjenester i tilknytning til bank- og finansieringsvirksomhet.. 2) Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Transport og lagring ekskl. utenriks sjøfart og rørtransport Post og telekommunikasjoner Sosial og privat tjenesteyting ) Omfatter foretak i sektorene 610 Statens forretningsdrift, 630 Selvstendige statsforetak, 650 Kommuneforetak, 710 Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.), 740 Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner, 760 Personlige foretak mv., 770 Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner og 790 Personlig næringsdrivende. 2) Medregnet under næring ) Omfatter også næringene 230 og 820.

12 Tabell 10. Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Mill.kr DRIFTSINNTEKTER OG- KOSTNADER SUM INNTEKTER Premier for egen regning Direkte forsikring Mottatt gjenforsikring Brutto premier ( ) Avgitt gjenforsikring Netto finansinntekter Renteinntekter Rentekostnader Aksjeutbytte fra datterselskaper Aksjeutbytte fra andre selskaper Gevinst/tap ved salg og uttrekning av verdipapirer (omløpsmidler) Agio/Disagio Nedskrivning av verdipapirer (omløpsmidler) Leieinntekter, eiendommer Andre finansinntekter Andre finanskostnader Tap på lån SUM KOSTNADER Erstatninger for egen regning Direkte forsikring Mottatt gjenforsikring Brutto erstatninger ( ) Gjenforsikringsandel Netto driftskostnader Lønninger, agent- og koass.-provisjoner, folketrygdavgift og pensjonskostnader Provisjoner for mottatt gjenforsikring øvrige driftskostnader Ordinære avskrivninger på inventar, maskiner o.l Provisjoner for avgitt gjenforsikring Driftskostnader, eiendommer Ordinære avskrivninger på eiendommer Tap på fordringer RESULTAT FOR AVSETNINGER Endring i avsetning til risikoutjevning Avsetning til en bloc fond mot tap på utlån Avsetning til skadeforsikringsselskapenes garantiordning -190 RESULTAT FOR EKSTRAORDINÆRE POSiER

13 Tabell 10 (forts.). Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Mill.kr EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER NETTO EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER Sum ekstraordinære inntekter Gevinst ved salg av anleggsmidler Andre ekstraordinære inntekter Sum ekstraordinære kostnader Tap ved salg av anleggsmidler Ekstraordinære nedskrivninger Andre ekstraordinære kostnader RESULTAT FOR ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER: SUM ÅRSOPPGJØRSDISPOSISJONER Oppskrivning av anleggsmidler Anvendelse av oppskrivningsbelop Frigjorte betingede skattefrie fondsavsetn Ekstraordinære skattemessige betingede av- og nedskrivninger Betingede skattefrie fondeavsetninger Skatter Konsernbidrag Differanser mellom saldoavskrivninger og ordinære avskrivningsplan ÅRSOVERSKUDD TIL DISPOSISJON/ÅRSUNDERSKUDD ANVENDELSE AV OVERSKUDD/DEKNING AV UNDERSKUDD 4.1. Overskudd til disposisjon Til reservefond Til annen bunden egenkapital Til aksjeutbytte Til utbytte på grunnfondsbevis Til fri egenkapital Til andre formål Dekning av underskudd Overført fra reservefond Overført fra annen bunden egenkapital Overført fra fri egenkapital Utligning av etterskuddspremie (gjensidige selskaper)

14 Tabell 11. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakerens fylke. 31. desember. Mill.kr 13 Låntakerens fylke I ALT Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane re og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

15 14 Tabell 12. Kommunale pensjonskasser- og fond. Balanse etter finansobjekt og sektor. 31. desember Mill.kr AKTIVA Sedler og skillemynt Bankinnskudd Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Sertifikater 1) Ihendehaverobligasjoner Statskassen Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Andre norske sektorer Aksjer Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak 1-0 Andre norske sektorer Utlån 2) Forretningsbanker Sparebanker Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Personlige foretak Lønnstakere ol Andre fordringer Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak Andre norske sektorer Aktiva i alt PASSIVA Forsikringsforpliktelser Passiva i alt ) Sertifikater er for årene for 1-48 inkludert i ihendehaveiobligasjoner. 2) Fordelingen av utlån på sektor er basert på anslag.

16 15 Tabell 13. Kommunale pensjonskasser og -fond. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter Mill.kr UTGIFTER Lønninger Andre administrasjonsutgifter Pensjoner og tilbakebetalte pensjonsinnskudd Herav renteutgifter Overført til pensjonsfond mv Utgifter i alt INNTEKTER Tilskudd til administrasjon og pensjonsinnskudd fra fylkeskommunen Tilskudd til administrasjon og pensjonsinnskudd fra kommunekassen (ev. bedrifter) Renter og pensjonsinnskudd fra andre Herav renteinntekter Overført fra pensjonsfond mv Andre inntekter Inntekter i alt

17 16 Tabell 14. Innenlandsk sertifikatgjeld pr. 31. desember 1988, 1989 og 1990 og bruttoendringene i 1989 og 1990, etter låntakersektor. Mill.kr Låntakersektor Sertifikat- Sertifikat gjeld pr. Emittert Avdrag gjeld pr i 1989 i I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Ikke-finansielle foretak Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Husholdninger mv Private selskaper rmd begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Sertifikat- Sertifikatgjeld pr. Emittert Avdrag gjeld pr i 1990 i I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner _ Kommuner Finansinstitusjoner Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Ikke-finansielle foretak Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Husholdninger mv Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.)

18 Tabell 15. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1990 og Mill.kr 1990* 1991* Låntakere Januar Januar 17 A. Emisjoner i alt B. Emisjoner i norske kroner av norske låntakere Forretningsbanker 300 Statsbanker Private kredittforetak ) Livsforsikringsselskaper Statsforetak 110 Kommuneforetak Private foretak 305 C. Emisjoner i norske kroner av utenlandske låntakere 300 D. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Forretningsbanker E. Emisjoner i eurokroner 1) Korrigerte tall. 2) Omfatter kun de emisjoner som er rapportert til Norges Bank. Beregnet etter månedens gjennomsnittlige valutakurs. Kilde: Norges Bank.

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1990 Tabelloversikt I FINANSINSTITUSJONER Regnskapsstatistikk 23 Oppgavetidspunkt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Utlån etter långiver- og låntakersektor 13 21/23 28 Innskudd etter sektor II ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe og finansobjekt /31 34 Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe /31 34 Fordringer og gjeld overfor utlandet /31 34 Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernæring Utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 5 SMS - etter innskyterens fylke 20 Resultatregnskap 16 III NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor IV POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor V NORGES POSTSPAREBANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Utlån etter næring 11 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 28 Innskudd etter fylke og sektor 28 Gjennomsnittslige rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt (tidsserier) 7 Kvartalsbalanse etter finansobjekt. Prosent (tidsserier) 7 Disponerte utlån etter måned, debitorsektor og -næring (tidsserier) 7 Disponerte utlån, etter kvartal, debitorsektor og -næring. Prosent (tidsserier) 7

20 19 Veiviser til tabeller publisert i 1990 (forts.) Tabelloversikt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Oppgavetidspunkt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter finansobjekt Sertifikater etter sektor/næring Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor/næring Innskudd og lån, etter sektor/næring Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån etter lântakernæring 20 Innskudd etter innskyternæring 3 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter låntakerens fylke 20 Innskudd fra foretak, kommuner og privatpersoner etter innskyterens fylke 20 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap VII STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor Utlån etter næring 11 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån Resultatregnskap etter finansobjekt VIII PRIVATE KREDITTFORETAK Balanse 4 11/ Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor 4 32 Utlån etter låntakersektor 4 11/ Utlån etter låntakernmring 4 11/32 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats 4 32 Resultatregnskap 4 32 Gjennomsnittlige rentesatser på utlån 4 32 IX PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse 9/ Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring 9 Resultatregnskap 26

21 Veiviser til tabeller publisert i 1990 (forts.) 20 Tabelloversikt X LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Oppgavetidspunkt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse 6/ Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor 33 Utlån etter låntakersektor 6/ Utlån etter låntakernæring 33 Resultatregnskap 33 Gjennomsnittlige rentesatser for utlån 33 Utlån etter låntakerens fylke 33 XI SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor 8 Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 8 Resultatregnskap 8 Utlån etter låntakerens fylke 8 XII PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 31 Utlån etter lântakersektor 31 Resultatregnskap 31 XIII KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 6 Resultatregnskap 6 XIV FELLESORDNINGEN FOR TARIFFESTET _ PENSJON (FTP) Balanse etter finansobjekt og sektor 15 Resultatregnskap 15 XV FOLKETRYGDFONDET Balanse XVI IHENDEHAVEROBLIGASJONSGJELDEN Ihendehaverobligasjonsgjelden og bruttoendringene 8 23/31 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og nominell rentesats 8 31 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og nominell rentesats 8 31 Ihendehaverobligasjonsgjeld i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag 8 31 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag 8 31 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Pålydende verdi 8 31 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Markedsverdi 8 31 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og låntakerens fylke 8 31

22 21 Veiviser til tabeller publisert i 1990 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer XVII EMISJONER AV IHENDEHAVER- OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av sertifikater Emisjoner av ihendehaverobligasjoner XVIII AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring XIX FINANSTELLING Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter finansobjekt og debitor-/ kreditorsektor 7 Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter sektor og næring 7 Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter debitor- og kreditorland 7 XX KAPITALTILFØRSEL KapitaltilfOrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde 35 XXI APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke

23 22 Veiviser til figurer publisert i 1990 Figuroversikt I ALLE BANKER SMS etter innskyterens fylke Oppgavetidspunkt /12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 Hefte nummer 20 II KAPITALTILFØRSEL Kapitaltilfdrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde 35 III»NEDE KONKURSER Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser etter fylke Antall konkurser i varehandel, industri og bygge og anleggsvirksomhet

24 23 Veiviser til tabeller publisert i 1991 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer I FINANSINSTITUSJONER Regnskapsstatistikk Utlån etter långiver- og låntakersektor Innskudd etter innskytersektor 3 II ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og lântakernæring Utlån til boligformål, etter utlånstype og lântakersektor 7 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke SMS - etter innskyterens fylke Resultatregnskap 3 III NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor... IV POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor V NORGES POSTSPAREBANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og lântakersektor Utlån etter næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring Innskudd etter fylke og sektor Gjennomsnittslige rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt (tidsserier) 6 Kvartalsbalanse etter finansobjekt. Prosent (tidsserier) 6 Disponerte utlån etter måned, debitorsektor og -næring (tidsserier) 6 Disponerte utlån, etter kvartal, debitorsektor og -næring. Prosent (tidsserier) 6

25 24 Veiviser til tabeller publisert i 1991 (forts.) Tabelloversikt VI FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Oppgavetidspunkt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer Balanse etter finansobjekt Sertifikater etter sektor/næring Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor/næring Innskudd og lån, etter sektor/næring Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor 7 Disponerte utlån etter låntakernæring Innskudd etter innskyternmring Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter låntakerens fylke Innskudd fra foretak, kommuner og privatpersoner etter innskyterens fylke Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 9 9 Gjennomsnittsrenter på innskudd 9 9 Resultatregnskap VII STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor Utlån etter næring Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån 9 Resultatregnskap etter finansobjekt VIII PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse 7 Årsregnskap Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor 7 Utlån etter låntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap Gjennomsnittlige rentesatser på utlån IX PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Kvartalsbalanser Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring Resultatregnskap 7 7

26 Veiviser til tabeller publisert i 1991 (forts.) 25 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer X LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse 8 Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor 8 Utlån etter låntakernæring Resultatregnskap Gjennomsnittlige rentesatser for utlån Utlån etter låntakerens fylke XI SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse 9 1 Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor 9 Utlån etter låntakersektor 9 1 Utlån etter lantakermaring 9 Resultatregnskap 9 Utlån etter låntakerens fylke 9 XII PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor Utlån etter låntakersektor Resultatregnskap XIII KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 9 Resultatregnskap 9 XIV FELLESORDNINGEN FOR TARIFFESTET PENSJON (FTP) Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap XV FOLKETRYGDFONDET Balanse XVI IHENDEHAVEROBLIGASJONSGJELDEN Ihendehaverobligasjonsgjelden og bruttoendringene Ihendehaverobligasjonsgjelden etter lântakersektor og nominell rentesats Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og nominell rentesats Ihendehaverobligasjonsgjeld i utenlandsk valuta etter lântakersektor og valutaslag Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Pålydende verdi Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Markedsverdi Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og låntakerens fylke

27 26 Veiviser til tabeller publisert i 1991 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer XVII INNENLANDSK SERTIFIKATGJELD Innenlandsk sertifikatgjeld og bruttoendringer 9 9 XVIII EMISJONER AV IHENDEHAVER- OBLIGASJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av sertifikater Emisjoner av ihendehaverobligasjoner XIX AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring XX FINANSTELLING Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter finansobjekt og debitor-/ kreditorsektor Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter sektor og næring Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter debitor- og kreditorland XXI KAPITALTILFØRSEL KapitaltilfOrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde XXII APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke 5 Apnede konkurser etter måned 5 Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring 5 Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring 5 Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring 5 Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe 5 Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe 5 Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke 5 Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke 5 Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke 5

28 27 Veiviser til figurer publisert i 1991 Tabelloversikt I FINANSINSTITUSJONER Disponerte utlån etter långiversektor Innskudd etter debitorsektor Oppgavetidspunkt /12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 Hefte nummer 3 3 II ALLE BANKER SMS etter innskyterens fylke III KAPITALTILFØRSEL KapitaltilfOrsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde IV APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter måned 5 Apnede konkurser etter fylke 5 Antall konkurser i varehandel, industri og bygge og anleggsvirksomhet 5

29 PRIS PR. AR KR 420,00 PRIS PR. HEFTE KR 3(

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 897 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LÅN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1988 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2906-5

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4.1 O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra?tte heftet

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 684 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE KREDITTFORETAK OG FINANSIERINGSSELSKAPER 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE CREDIT ENTERPRISES AND PRIVATE FINANCIAL COMPANIES

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997

Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 C 515 Official Statistics of Norway Regnskapsstatistikk for finansielle foretak 1990-1997 Accounting Statistics for financial enterprises 1990-1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/2 23. FEBRUAR 88 OOKUMENTASJON AV SYSTEM OG BEREGNINGMETODER TIL FINANSIELLE SEKTOR- BALANSER AV Anna ROmo og Geir Avitsland* Side 1. Innledning 3 2. Formal og

Detaljer