Nr. 15/923. juli 1992

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 15/923. juli 1992"

Transkript

1 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT- REGNSKAP :Forretningsbanker " Sparebanker EMISJONER: Sertifikater Mai 1992 Ihendehaverobligasjoner STATISTISK SENTRALBYRÅ

2 1 Forord Statistisk sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 15 for 1992 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), aksjeog obligasjonsfond, Folketrygdfondet, ihendehaverobligasjonsgjelden og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater, samt statistikk over "finanstelling", kapitaltilførsel og åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Standardtegn:. Oppgave mangler Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i tidligere publikasjoner i serien NOS Kredittmarkedsstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Gunnar Almklov, tlf. (02) , konsulent Kjersti Halvorsrud, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 3. juli 1992 Svein Longva Anna Rømo

3 2 INNHOLD NR. 15/92 Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån Tabell 2. Norges Postsparebank Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 4 Tabell 3. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån Tabell 4. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd Tabell 5. Forretnings- og sparebanker. Kvartalsresultatregnskap (akkumulert) Tabell 6. Forretnings- og sparebanker. Kvartalsresultatregnskap Tabell 7. Statsbanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån Tabell 8. Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt Tabell 9. Private kredittforetak. Utlån etter låntakersektor Tabell 10. Skadeforsikringsselskaper. Kvartalsbalanse Tabell 11. Skadeforsikringsselskaper. Ihendehaverobligasjoner etter utstedersektor Tabell 12. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor Tabell 13. Emisjoner av sertifikater. Mai Tabell 14. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. Mai Veiviser til tidligere publiserte tabeller 18-23

4 3 Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 1. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 1991 og 1. kvartal Prosent p.a Utlån i alt Kortsiktige utlån 1) i alt Mellomlange og langsiktige 2) ) Byggelån. 2) Utlån med løpetid over 1 år. Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, 1. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 1991 og 1. kvartal Prosent p.a Innskudd i alt Anfordring Tidsinnskudd

5 4 Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker Opplegget av bankenes regnskaps- og statistikkrapporter til Statistisk sentralbyrå (SSB), Kredittilsynet og Norges Bank er endret t.o.m. januar Datagrunnlaget er nå basert på maskinell rapportering fra bankene/bankenes datasentraler, og datagrunniaget blir lagret i en databaselosning i SSB. Med det nye databasesystemet er det etablert et fleksibelt system for uttak av standard tabeller for bankstatistikk. SSB kan f.eks. lage tidsserier tilbake til desember 1987 av alle banktabeller publisert i dette heftet både for alle banker og for de forskjellige bankgrupper. Vi kan også lage tidsserier av alle tabeller for en enkeltbank (dvs. for "egen bank") sammenlignet med en gruppe av banker, og vi kan også lage enkelte andre spesialtabeller. Alle tabeller kan leveres både på papir og maskinlesbart medium (disketter, magnetbånd). SSB kan påta seg slike oppdrag mot betaling. Nærmere opplysninger gis av SSB ved førstekonsulent Gunnar Almklov (tlf ), eventuelt førstesekretær Brit Rogeberg (tlf ). Alle bestillin çer aveller datasett fra databasen må skje skriftlig. Bestillingen sendes til Statistisk sentralbyrå, Seksjon for offentlige finanser og kredittmarked, \i/gunnar Almklov, Postboks 8131 Dep., 0030 Oslo 1.

6 5 Tabell 3. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet. 1.kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 1991 og 1. kvartal Prosent p.a. FORRETNINGSBANKER 1. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal * 3) Utlån i alt Kortsiktige utlån 1) i alt Herav kassekreditter Mellomlange og langsiktige 2) SPAREBANKER Utlån i alt Kortsiktige utlån 1) i alt Herav kassekreditter Mellomlange og langsiktige 2) ) Kortsiktige utlån omfatter: Veksler, utlån mot avbetalingskontrakter, kassekreditter, byggelån i alt (ekskl. boligbyggelån godkjent av statens boligbanker) og andre utlån med løpetid under ett år. 2) Mellomlange og langsiktige utlån omfatter: Parter i ansvarlig lånekapital og andre utlån med ett år og over. Dessuten utlån (ekskl. PSV-lån), via omsetningsdokumenter utstedt av private kredittforetak. 3) Rentereduksjonen skyldes hovedsaklig okt andel av nullstilte utlån. M e r k: Vi gjor oppmerksam på at bankene i sin utlånsportefølje kan ha engasjementer der den løpende renteberegning/rentebetaling er stoppet. Mange banker lar disse lån inngå i rentestatistikken med rentesats null. Det er en tendens at slike utlån i sin helhet plasseres under Kortsiktige utlån. Dette vil i så fall bidra til at det registrerte rentenivået trekkes nedover, og at dette særlig gjor seg gjeldende for de kortsiktige utlån. K i 1 d e: Norges Bank: Penger og kreditt.

7 6 Tabell 4. Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige rentesatser på innskudd i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, 1. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 1991 og 1. kvartal Prosent p.a. FORRETNINGSBANKER 1. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 1. kvartal * Innskudd i alt Anfordring Tidsinnskudd På spesielle vilkår til og med ett år SPAREBANKER Innskudd i alt Anfordring Tidsinnskudd På spesielle vilkår til og med ett år K i 1 d e: Norges Bank: Penger og kreditt.

8 7 Tabell 5. Forretnings- og sparebanker. Tertial-/kvartalsresultatregnskap. 1). Akkumulerte tall ved utgangen av perioden. Mill. kr. FORRETNINGSBANKER 30/4 1991* 30/8 1991* 31/ * 31/3 1992* 1. Rente- og kredittprov. Inntekter 2) Rentekostnader Rentenetto Andre driftsinntekter Av dette: 1. Provisjoner og gebyrer Netto kursgevinst Andre driftsinntekter Andre ordinære driftskostnader Av dette: 1. Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FOR TAP Netto tap på utlån og garantier Skatter DRIFTSRESULTAT ETTER TAP SPAREBANKER 30/4 1991* 30/8 1991* 31/ * 31/3 1992* 1. Rente- og kredittprov. Inntekter 2) Rentekostnader Rentenetto Andre driftsinntekter Av dette: 1. Provisjoner og gebyrer Netto kursgevinst Andre driftsinntekter Andre ordinære driftskostnader Av dette: 1. Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger DRIFTSRESULTAT FOR TAP Netto tap på utlån og garantier Skatter DRIFTSRESULTAT ETTER TAP ) Tallene for 31/ er basert på årsresultatregnskap, rapport 20, i den offisielle bankstatistikken. De øvrige perioder er basert på tertial-/kvartalsregnskap, rapport 21 i den offisielle bankstatistikken. 2) Medregnet aksjeutbytte og etableringsgebyr.

9 8 Tabell 6. Forretnings- og sparebanker. Tertial-/kvartalsresultatregnskap 1). 1. tertial kvartal Mill. kr. FORRETNINGSBANKER 1. tertial 1991* 2. tertial 1991* 3. tertial 1991* 1. kvartal 1992* 1. Rente- og kredittprov. Inntekter 2) Rentekostnader Rentenetto Andre driftsinntekter Av dette: 1. Provisjoner og gebyrer Netto kursgevinst Andre driftsinntekter Andre ordinære driftskostnader Av dette: 1. Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære av- og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT FOR TAP Netto tap på utlån og garantier Påregnede skatter DRIFTSRESULTAT ETTER TAP SPAREBANKER 1. tertial 1991* 2. tertial 1991* 3. tertial 1991* 1. kvartal 1992* 1. Rente- og kredittprov. Inntekter 2) Rentekostnader RenteneAto Andre driftsinntekter Av dette: 1. Provisjoner og gebyrer Netto kursgevinst Andre driftsinntekter Andre ordinære driftskostnader Av dette: 1. Personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære av- og nedskrivninger DRIFTSRESULTAT FOR TAP Netto tap på utlån og garantier Påregnede skatter DRIFTSRESULTAT ETTER TAP ) Se note 1 tabell 5. 2) Medregnet aksjeutbytte og etableringsgebyr

10 9 Tabell 7. Statsbanker. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på disponerte utlån i norske kroner, ved utgangen av kvartalet, ved ulike utlånsformer. 1. kvartal, 3. kvartal og 4. kvartal 1991 og 1. kvartal Prosent p.a Utlån i alt Kortsiktige utlån 1) i alt Mellomlange og langsiktige 2) ) Andre byggelån (byggelån til bergverk og industri og andre byggelån). 2) Andre utlån med løpetid over 1 år.

11 Tabell 8. Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt. 31. desember 1990 og 1991 og 31. mars 1991 og Mill. kr 10 Eiendeler q q n qq2 31.des 31.mars* 31.des. 31.mars* 1. KORTSIKTIGE PLASSERINGER OG DIVERSE FORDRINGER Kontanter, postgiro og sertifikater Kontanter Postgiro Sertifikater Statssertifikater Banksertifikater Kredittsertifikater Finanssertifikater Lånesertifikater Statsbanker Kommuner Kommuneforetak Private foretak Utenlandske sertifikater' Innskudd i Norges Bank Innskudd i norske banker Innskudd i utenlandske banker Ihendehaverobl. emittert av andre Kortsiktige plasseringer i aksjer Kortsiktige plasseringer i grunnfondsbevis Opptjente ikke innbetalte inntekter og forskuddsbetalte kostnader Lån til statskassen Andre fordringer Overtatte eiendeler UTLAN Ordinære utlån i norske kroner Ordinære utlån i utenlandsk valuta Andre utlån i norske kroner _ Brutto ut 1ån Overkurs ved utlån Underkurs ved utlån Avsetn. til dekning av tap på utlån ANLEGGSMIDLER Aktiverte innlånskostnader Aksjer i datterselskap Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre anleggsmidler Av dette ihendehaverobl Av dette aksjer Av dette grunnfondsbevis 3 a 3 3 SUM EIENDELER i Sertifikater i utenlandsk valuta. 2 Postene 1.8 og 2.5 er spesifisert i tabell 6. 3 Tallene pr. 31. mars 1992 er ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder, siden de inkluderer spesifiserte tapsavsetninger.

12 Tabell 8 (forts.). Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt. 31. desember 1990 og 1991 og 31. mars 1991 og Mill. kr 11 Gjeld og egenkapital des 31.mars* 31.des. 31.mars* 4. DIVERSE KORTSIKTIG GJELD Kortsiktige innlån fra norske banker Kortsiktige innlån fra utenlandske banker Kortsiktige innlån fra Norges Bank Kortsiktige innlån fra andre enn banker Forfalte, ikke innløste obligasjoner og kuponger Påløpne, ikke forfalte kostnader og innbetalte, ikke opptjente inntekter Påregnede, ikke utliknede skatter Annen kortsiktig gjeld Av dette sertifikater ANDRE INNLÅN OG ANNEN LANGSIKTIG GJELD Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner' Andre langsiktige innlån i norske kroner Langsiktige innlån i utenlandsk valuta Ihendehaverobligasjonslån i Andre lån Annen langsiktig gjeld Brutto ordinære innlån og annen langsiktig gjel d Overkurs ved innlån Underkurs ved innlån ANSVARLIG LÅNEKAPITAL O.L Ansvarlig lånekapital Av dette: Ihendehaverobligasjoner Medlemsinnskudd (reservefond) som skal tilbakebetales (foreninger) BETINGET SKATTEFRIE AVSETNINGER EGENKAPITAL Aksjekapital Grunnfondsbeviskapital Reservefond Disposisjonsfond Foreningens fond Andre bundne fond NETTO INNTEKTER SUM GJELD OG EGENKAPITAL Oppkjøpte egne ihendehaverobligasjoner er trukket fra.

13 12 Tabell 9. Private kredittforetak. Utlån etter låntakersektor 1). 31. desember 1990 og 1991 og 31. mars 1991 og Mill.kr Låntakersektor des. 31. mars* 31. des 31. mars* I ALT 1) A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner B. Finansinstitusjoner Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper C. Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner D. Husholdninger mv Personlige foretak mv Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Andre private sektorer E. Utlandet F. Spesifikasjoner: Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor ) Herav i utenlandsk valuta Boliglån Av dette til lønnstakere o.l. (sektor 810) ) Inkluderer postene 1.8 Lån til statskassen og 2.5 Brutto utlån fra tabell 5. Inkluderer spesifiserte tapsavsetninger pr. 31. mars 1992.

14 13 Tabell 10. Skadeforsikringsselskaper. Kvartalsbalanse. 31. mars Mill.kr 1) Aktivaposter Ttš 317F5FT 3JtiFT3Šf 3TŠ31-1-TläTs-W EIENDELER I ALT 1. Sedler og skillemynt 2. Bankinnskudd a. Norges Bank b. Postgiro og Postsparebanken c. Forretningsbanker d. Sparebanker e. Utenlandske banker Statskasseveksler 4. Sertifikater a. Statssertifikater b. Banksertifikater Forretningsbanker Sparebanker C. Kredittsertifikater d. Finanssertifikater e. Lånesertifikater Fylkeskommuner Kommuner Statsforetak Kommuneforetak Statsbanker Private foretak f. Utlandet 5. Ihendehaverobligasjoner 2) 6. Aksjer 3) Norske Utenlandske 7 Grunnfondsbevis 8. Utlån for avskrivninger 4) 9. Andre fordringer... Av dette: Andeler i aksje og obl. fond 10. Realkapital GJELD OG EGENKAPITAL I ALT 11. Ihendehaverobligasjoner 12. Andre Lån 13. Annen gjeld 14.. Tekniske reserver 15. Avsetninger 16. Egenkapital a. Aksjekapital b. Grunnfondsbeviskapital c. Annen egenkapital ) 254 5) 254 5) 254 5) ) 430 5) 375 5) 373 5) T7 flisk. inett summerir-ig kin Tire tit avrunt-ingstftt. 2) Bokført verdi. Spesifikasjon, se tabell 11. Spesifikasjonene etter institusjonell sektor baserer seg kun på foreløpige oppgaver. 3) Bokført verdi. 4) Spesifikasjon, se tabell 12. 5) Korrigerte tall.

15 14 Tabell 11. Skadeforsikringsselskaper. Beholdninger av ihendehaverobligasjoner, utstedersektor. 31. mars Miti.kr 1) bokført verdi, etter...s, y...r....,.. *w.,......,...r Låntakersektor iw * 307TUFTT 30-:T Fšw N..N r r r... I ALT A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner 761 B. Finansinstitusjoner Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretningsbanker 250. Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper C. Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner 10 D. Husholdninger mv Personlige foretak my Private Akeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Andre private sektorer O E Utlandet MasViFeTT- summerifig R.-5n Tire tit a T-TiingsTiTT.

16 15 Tabell 12. Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor. 31. mars Mill.kr 1) Låntakersektor T-75FaTi-W 3075FTW 307-s-61-5fW 3T7a-J-s-W 3T775-iFgW I ALT A. Offentlig forvaltning 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner B. Finansinstitusjoner 170. Postgiro og Postsparebanken 190. Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 310. Private kredittforetak 370. Private finansieringsselskaper 410. Livsforsikringsselskaper my 470. Skadeforsikringsselskaper C. Ikke-finansielle foretak 610. Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710. Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner D. Husholdninger my 760. Personlige foretak mv Private ikkeforretningsmessige konsumentori enterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende 810. Lønnstakere o.l 890. Andre private sektorer E Utlandet F. Spesifikasjoner: 1. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene ) Boliglån i alt Herav til lønnstakere TT MasKTFeIT summeriiig kån Tire tit avrunaingstjt

17 16 Tabell 13. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge. Mai Mill. kr Bruttoemisjoner Utestående beløp pr * 31. mai 31. mai Mai Jan.-mai Mai Jan.-mai 1991* 1992* Emisjoner i alt Statssertifikater Banksertifikater Forretningsbanker Sparebanker Kredittsertifikater Finanssertifikater Lånesertifikater Statsbanker Fylkeskommuner Kommuner Statsforetak Kannuneforetak Private foretak Utlandet Kilde: Norges Bank.

18 17 Tabell 14. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. Mai Mill. kr Låntakere 1991* 1992* Mai Jan.-mai Mai Jan.-mai A. Emisjoner i alt B. Emisjoner i norske kroner av norske låntakere Statsforvaltningen 1) Kommuneforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Livsforsikringsselskaper Statsforetak ) Kommuneforetak ) Private foretak C. Emisjoner i norske kroner av utenlandske låntakere 300 D. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Statsforvaltningen Fylkeskommuner - - Kommuner Forretningsbanker Sparebanker - - Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper - - Statsforetak Kommuneforetak Private foretak E. Emisjoner i eurokroner 1) Ikke medregnet spareobligasjonslån. 2) Omfatter kun de emisjoner som er rapportert til Norges Bank. Omregnet etter månedens gjennomsnittlige valutakurs. 3) Korrigerte tall. Kilde: Norges Bank.

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1992 Tabelloversikt Oppgavetidspunkt Sist publi sert Hefte nummer I Finansinstitusjoner Regnskapsstatistikk 14 Utlån etter långiversektor 8 9 Utlån etter Iântakersektor 8 9 Utlån etter långiver- og låntakersektor 8 9 Innskudd etter debitorsektor 8 9 Innskudd etter innskytersektor 8 9 II Alle banker Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Utlån til boligformål, etter utlånstype og lintakersektor SMS - etter innskyterens fylke Resultatregnskap 23/ Ill Norges Bank Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor IV Postgiro Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor V Norges Postsparebank Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og lantakersektor 6 Utlån etter næring 28/91 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 28/91 Innskudd etter fylke og sektor 28/91 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssater på utlån 8 15 Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt V Forretnings- og sparebanker Månedsbalanser etter finansobjekt (tidsserier) 5 Kvartalsbalanse etter finansobjekt. Prosent (tidsserier) 5 Disponerte utlån etter måned, debitorsektor og -næring (tidsserier) 5 Disponerte utlån, etter kvartal, debitorsektor og -næring. Prosent (tidsserier) 5

20 19 Veiviser til tabeller publisert i 1992 (forts.) Oppgavetidspunkt Sist Tabelloversikt publi sert VI Forretnings- og sparebanker (forts.) Hefte nummer Balanse etter finansobjekt Ihendehaverobligasjoner og sertifikater, etter sektor/næring Utlån etter sektor/næring Innskudd og lån, etter sektor/næring Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån etter låntakernaaring 24/91 Innskudd etter innskyternaaring... 24/91 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter låntakerens fylke 24/91 Innskudd fra foretak, kommuner og privatpersoner etter innskyterens fylke 24/91 Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter på innskudd Resultatregnskap 9 15 VII Statsbanker Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån etter næring 28/91 Gjennomsnittlige rente- og provisjonssater på utlån 8 15 Resultatregnskap etter finansobjekt VIII Private kredittforetak Kvartalsbalanse Årsregnskap 29/91 Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor 29/91 Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernaaring 29/91 Utlån etter låntakers fylke 29/91 Resultatregnskap 29/91 Gjennomsnittlige rentesatser på utlån 29/ IX Private finansieringsselskaper Kvartalsbalanser 6 14 Utlån og lån etter sektor 6 14 Utlån etter næring 29/91 Resultatregnskap 29/91

21 20 Veiviser til tabeller publisert i 1992 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt Sist publi sert Hefte nummer X Livsforsikringsselskaper Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernaaring 33/91 Resultatregnskap 33/91 Gjennomsnittlige rentesatser for utlån 33/91 Utlån etter låntakerens fylke 33/91 XI Skadeforsikringsselskaper Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 7 Resultatregnskap 7 Utlån etter låntakerens fylke 7 XII Private pensjonskasser og -fond Balanse etter finansobjekt og sektor. 28/91 Utlån etter låntakersektor 28/91 Resultatregnskap 28/91 XIII Kommunale pensjonskasser og -fond Balanse etter finansobjekt og sektor. Resultatregnskap 9 9 XIV Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP) Balanse etter finansobjekt og sektor. 23/91 Resultatregnskap 23/91 XV Aksje- og obligasjonsfond Balanse 29/91 Sertifikater, ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter sektor 29/91 Innbetalt andelskapital etter sektor.. 29/91 XVI Folketrygdfondet Balanse 8 XVII Ihendehaverobligasjonsgjelden lhendehaverobligasjonsgjelden og bruttoendringene 20/91 Ihendehaverobligasjonsgjelden etter läntakersektor og nominell rentesats 20/91 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og nominell rentesats 20/91 lhendehaverobligasjonsgjeld i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag 31/90 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i utenlandsk valuta etter låntakersektor og valutaslag 31/90

22 21 Veiviser til tabeller publisert i 1992 (forts.) Oppgavetidspunkt Sist Tabelloversikt publi sert XVII Ihendehaverobligasjons. gjelden (forts.) Ihendehaverobligasjonsgjelden etter låntakersektor og låntakerens fylke. Pålydende verdi 20/91 lhendehaverobligasjonsgjelden etter lantakersektor og låntakerens fylke. Markedsverdi 20/91 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner etter låntakersektor og låntakerens fylke 20/91 Hefte nummer XVIII Innenlandsk sertifikatgjeld innenlandsk sertifikatgjeld 7 XIX Emisjoner av ihendehaverobligasjoner og sertifikater Emisjoner av sertifikater Emisjoner av ihendehaverobligasjoner XX Finanstelling Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter finansobjekt og debitor-/kreditorsektor. 20/91 Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter sektor og næring. 20/91 Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter debitor- og kreditorland 20/91 Hovedtall for foretak med utenlandskeid aksjekapital, etter prosentandel av aksjekapitalen i utenlandsk eie 12/91 Årlig tilgang og avgang av foretak med utenlandskeid aksjekapital. 12/91 Hovedtall for foretak med utenlandskeid aksjekapital 12/91 Utenlandskeid aksjekapital etter kreditorland 12/91 Utenlandskeid aksjekapital etter kreditorland. Prosent 12/91 Utenlandskeid aksjekapital etter næring 12/91 Utenlandskeid aksjekapital etter næring. Prosent 12/91 Hovedtall for foretak med utenlandskeid aksjekapital 12/91 Hovedtall for foretak med utenlandskeid aksjekapital, etter prosentandel av aksjekapitalen i utenlansk eie 12/91 Hovedtall for foretak med utenlandskeid aksjekapital, etter kommunetype 12/91

23 22 Veiviser til tabeller publisert i 1992 (forts.) Tabelloversikt XXI Kapitaltilførsel Kapitaltilforsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde XXII Åpnede konkurser Apnede konkurser etter kvartal og fylke Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring. Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke.... Oppgavetidspunkt Sist publi sert Hefte nummer

24 23 Veiviser til figurer publisert i 1992 Oppgavetidspunkt Sist Figuroversikt publi sert Hefte nummer I Finansinstitusjoner Disponerte utlån etter långiversektor 8 9 Disponerte utlån etter låntakersektor 8 9 Innskudd etter debitorsektor 8 9 Innskudd etter innskytersektor 8 9 II Alle banker SMS - etter innskyterens fylke 23/91 III Kapitaitlifersel Kapitaltilførsel til foretak, kommuner og privatpersoner, etter kilde 11 IV Apnede konkurser Apnede konkurser 4 11 Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser etter fylke 4 11 Antall konkurser i varehandel, industri og bygge- og anleggsvirksomhet

25 PRIS PR. AR KR 440,00 PRIS PR. HEFTE KR 35,00 ISSN

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Nr. 11/ mai 1992

Nr. 11/ mai 1992 Nr. 11/92 26. mai 1992 ÅPNEDE KONKURSER :Etter kvartal 1. kv. 1992 Etter måned H Fylkestall NØringstall RESULTAT- REGNSKAP :Alle banker 1991 BALANSETALL : Livsforsikrings - selskaper 31.03.1992 KAPITAL-

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank

Kvartalsrapport Q1. Orkdal Sparebank 2012 Kvartalsrapport Q1 Orkdal Sparebank 31.03.2012 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR Saksnr. A2012 024 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2012 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer