10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall"

Transkript

1 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt

2 Bank- og kredittstatistikk Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker, finansieringsforetak, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, finansielle holdingselskaper, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP) samt Folketrygdfondet. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obligasjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstellingen), finansielle sektorbalanser, statistikk over åpnede konkurser, valutakurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. Norges Bank har fra overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds-/kvartalsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet «Finansstatistikk». Vi gjør oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. Redaktør: Anna Rømo Redaksjonsmedarbeidere: Benedicte Castberg, tlf , e-post: og Dan Gallefoss, tlf , e-post: Redigering: Kirsten Aanerud Priser: Pr. år kr 490,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 45,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice. Postboks 260, 220 Kongsvinger, tlf , faks: ISSN : Elektronisk formidling Deler av statistikken i Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall publiseres også i Ukens Statisitkk. Denne statistikken finnes også i elektronisk versjon under SSBs webtjeneste på Internett. Adressen er Innhold Finansinstitusjoner,. kvartal Tabeller. Finansinstitusjoner. Nøkkeltall.. kvartal Norges Bank. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Banker. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Statlige låneinstitutter. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Finansieringsforetak. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Livsforsikringsselskaper. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Skadeforsikringsselskaper. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember mars Livsforsikringsselskaper. Utlån etter sektor. 3. desember mars Livsforsikringsselskaper. Obligasjoner etter sektor. 3. desember mars Livsforsikringsselskaper. Sertifikater etter sektor. 3. desember mars Livsforsikringsselskaper. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis. 3. desember mars Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. 3. mars mars Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember mars Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter sektor. 3. desember mars Skadeforsikringsselskaper. Obligasjoner etter sektor. 3. desember mars Skadeforsikringsselskaper. Sertifikater etter sektor. 3. desember mars Skadeforsikringsselskaper. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis. 3. desember mars Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. 3. mars mars Finansinstitusjoner. Gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrenter.. kvartal kvartal Veiviser til tidligere publiserte tabeller Standardtegn Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme. Oppgave mangler.. Oppgave mangler foreløpig... Tall kan ikke offentliggjøres : Null - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall * Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave r Desimalskilletegn,(.) 2 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

3 Finansinstitusjoner,. kvartal 2000 Vi låner stadig mer Norske finansinstitusjoners samlede utlån til publikum økte med 3 prosent årets tre første måneder, vel prosentpoeng høyere enn økningen i forrige kvartal. Størst var økningen i finansieringsforetakene, med hele 24 prosent. Utlån til publikum, definert som kommuner, husholdninger og ikkefinansielle foretak, økte med 3 prosent i løpet av årets første kvartal. Størst var økningen i finansieringsforetakene, der utlånsveksten var på 24 prosent. Den høye utlånsveksten er sterkt påvirket av at et statlig låneinstitutt er omdannet til et kredittforetak og er dermed med i utlånstallene for kredittforetakene fra og med første kvartal i år. Denne overføringen forklarer derfor også hvorfor de statlige låneinstituttenes utlån til publikum ble redusert med 4 prosent. Bankene har den største andelen av de totale utlånene til publikum, dvs 69 prosent. De hadde en utlånsvekst til publikum på 3 prosent forrige kvartal, mens tall fra forsikringsselskapene viser en nedgang på 2 prosent. Fra utgangen av første kvartal 999 til utgangen av første kvartal 2000 har utlånene til publikum økt med 0 prosent. Den største utlånsveksten hadde finansieringsforetakene med 33 prosent. Bankene hadde en økning på prosent, mens både de statlige låneinstituttene og forsikringsselskapene hadde en nedgang på henholdsvis 2 og 7 prosent. Flere utlån med pant i bolig Utlån med pant i bolig har samlet sett for finansinstitusjonene økt med 3 prosent i løpet av første kvartal 2000, slik at de nå er på 542 milliarder kroner. Bankene utgjør 83 prosent av finansinstitusjonenes totale utlån med pant i bolig, og det er her økningen har vært størst, med 3 prosent. Statlige låneinstitutter og finansieringsforetak har økt med henholdsvis og 2 prosent, mens forsikringsselskapene har hatt en reduksjon på 3 prosent. Veksten i utlån med pant i bolig har fra første kvartal 999 til første kvartal 2000 vært på 0 prosent. Bankenes utlån med pant i bolig har økt med 4 prosent, mens det har vært en kraftig nedgang for finansieringsforetakene og forsikringsselskapene med henholdsvis 4 og 23 prosent. De statlige låneinstituttene har økt sine boligutlån med 5 prosent. Større forvaltningskapital Den totale forvaltningskapitalen til finansinstitusjonene utgjorde ved utgangen av første kvartal milliarder kroner. Dette er en økning på 5 prosent siden forrige kvartal. Den største økningen har vært i finansieringsforetakene med 26 prosent. De statlige låneinstituttene har hatt en nedgang på 5 prosent. For bankene og Norges Bank har økningen vært på henholdsvis 5 og 6 prosent. For forsikringsselskapene har økningen vært på 4 prosent. Finansinstitusjonenes samlede forvaltningskapital økte med 7 prosent fra første kvartal 999 til første kvartal Den største økningen hadde Norges Bank og finansieringsforetakene, med henholdsvis 50 og 33 prosent. De statlige låneinstituttene hadde en nedgang på 4 prosent, mens bankene og forsikringsselskapene hadde en økning på henholdsvis 9 og 6 prosent. Fortsatt rentefall Foreløpige tall fra Norges Bank viser en fortsatt svak nedgang i rentenivået for. kvartal 2000 for bankene, dvs. den gjennomsnittlige utlånsrenten i bankene falt med 0, prosentpoeng første kvartal 2000 til 7,5 prosent. Utlånsrenten er,4 prosentpoeng lavere enn ett år tidligere. Innskuddsrenten er uendret siden forrige kvartal og er på 4,4 prosent. Det er, prosentpoeng lavere enn ved utgangen av første kvartal 999. Bankenes rentemargin falt med 0,06 prosentpoeng i første kvartal 2000 til 3, prosent. Dette er det laveste nivået siden første kvartal 998 da rentemarginen var 3, prosent. Forvaltningskapital og utlån til publikum fra finansinstitusjonene.. kvartal kvartal Milliarder kroner. kv kv kv kv kv F. kap Utlån F. kap Utlån F. kap Utlån F. kap Utlån F. kap Utlån I alt Norges Bank Banker Statlige låneinstitusjoner Finansieringsforetak Forsikringsselskaper Bank- og kredittstatistikk 5/2000 3

4 . Finansinstitusjoner. Nøkkeltall.. kvartal Mill. kr Statlige Finansi- Livs- Skade- Norges låne- erings- forsikrings- forsikrings- SUM Bank* Banker* institutter* foretak* selskaper* selskaper* Volumutvikling: Plasseringer i verdipapirer: Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utlån disponert Disponert utlån til publikum Av dette: Utlån med pant i bolig Disponerte utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Innskudd fra publikum Forsikringsforpliktelser/forsikringstekniske avsetninger Aksjekapital / Grunnfondsbeviskapital Resultatutvikling: Rentenetto Nettoresultat av premier og erstatninger mv Netto tap på utlån og garantier Driftsresultat Utvalgte nøkkeltall: Antall enheter Forvaltningskapital Herav: Total gjeld Egenkapital Fordringer på utlandet Av dette: Norges internasjonale reserver Plassering av Statens Petroleumsfond Gjeld til utlandet Garantier Prosenter: Disponerte utlån til publikum i prosent av forvaltningskapitalen... 44,9 0, 66,9 92,2 70,4 6,5,2 Innskudd fra publikum i prosent av forvaltningskapitalen.... 0,0 47, Utenlandske eierandeler i prosent av total aksje-/ grunnfondsbeviskapital... 6,5-9,8-5,,,4 Rentenetto i prosent av forvaltningskapital.... -,5 0,6-0,3 0,4 - - Nettoresultat av premier og erstatninger i prosent av forvaltningskapital ,5 0,8 Driftsresultat i prosent av forvaltningskapitalen... 0,4,3 0,3-0, 0,3 0,2 0,0 Utlån i alt fratrukket spesifiserte tapsavsetninger. 4 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

5 2. Norges Bank. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Mill. kr.kv. 2.kv. 3.kv. 4. kv..kv * 999* 999* 2000* Volumutvikling: Plasseringer i verdipapirer: Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utlån disponert Disponert utlån til publikum Av dette: Utlån med pant i bolig Disponerte utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Innskudd fra publikum Forsikringsforpliktelser/... forsikringstekniske avsetninger Aksjekapital / Grunnfondsbeviskapital Resultatutvikling: Rentenetto Nettoresultat av premier og erstatninger mv Netto tap på utlån og garantier Driftsresultat Utvalgte nøkkeltall: Antall enheter... Forvaltningskapital Herav: Total gjeld Egenkapital Fordringer på utlandet Av dette: Norges internasjonale reserver Plassering av Statens Petroleumsfond Gjeld til utlandet Garantier Prosenter: Disponerte utlån til publikum i prosent av forvaltningskapitalen... 0,2 0, 0, 0, 0, Innskudd fra publikum i prosent av forvaltningskapitalen... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Utenlandske eierandeler i prosent av total aksje-/ grunnfondsbeviskapital Rentenetto i prosent av forvaltningskapital...,6 0,6-0,8-4,2 -,5 Nettoresultat av premier og erstatninger i prosent av forvaltningskapital Driftsresultat i prosent av forvaltningskapitalen... -0,7-0,4 0,6-0,3,3 Utlån i alt fratrukket spesifiserte tapsavsetninger. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 5

6 3. Banker. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Mill. kr. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv..kv * 999* 999* 2000* Volumutvikling: Plasseringer i verdipapirer: Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utlån disponert Disponert utlån til publikum Av dette: Utlån med pant i bolig Disponerte utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Innskudd fra publikum Forsikringsforpliktelser/forsikringstekniske avsetninger Aksjekapital / Grunnfondsbeviskapital Resultatutvikling: Rentenetto Nettoresultat av premier og erstatninger mv Netto tap på utlån og garantier Driftsresultat Utvalgte nøkkeltall: Antall enheter Forvaltningskapital Herav: Total gjeld Egenkapital Fordringer på utlandet Av dette: Norges internasjonale reserver Plassering av Statens Petroleumsfond Gjeld til utlandet Garantier Prosenter: Disponerte utlån til publikum i prosent av forvaltningskapitalen 65,8 67,9 67,9 68,4 66,9 Innskudd fra publikum i prosent av forvaltningskapitalen... 46,7 49,2 47,4 48,9 47, Utenlandske eierandeler i prosent av total aksje-/ grunnfondsbeviskapital... 9,2 6,5 6,0,2 9,8 Rentenetto i prosent av forvaltningskapital... 0,6 0,70,6 0,5 0,6 Nettoresultat av premier og erstatninger i prosent av forvaltningskapital Driftsresultat i prosent av forvaltningskapitalen... 0,4 0,3 0,4 0, 0,3 Utlån i alt fratrukket spesifiserte tapsavsetninger. 6 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

7 4. Statlige låneinstitutter. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Mill. kr. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.. kv * 999* 999* 2000* Volumutvikling: Plasseringer i verdipapirer: Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utlån disponert Disponert utlån til publikum Av dette: Utlån med pant i bolig Disponerte utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Innskudd fra publikum Forsikringsforpliktelser/forsikringstekniske avsetninger Aksjekapital / Grunnfondsbeviskapital Resultatutvikling: Rentenetto Nettoresultat av premier og erstatninger mv Netto tap på utlån og garantier Driftsresultat Utvalgte nøkkeltall: Antall enheter Forvaltningskapital Herav: Total gjeld Egenkapital Fordringer på utlandet Av dette: Norges internasjonale reserver Plassering av Statens Petroleumsfond Gjeld til utlandet Garantier Prosenter: Disponerte utlån til publikum i prosent av forvaltningskapitalen... 89,8 90,6 89,8 9,9 92,2 Innskudd fra publikum i prosent av forvaltningskapitalen Utenlandske eierandeler i prosent av total aksje-/ grunnfondsbeviskapital Rentenetto i prosent av forvaltningskapital... -0, -0,2-0, -0, -0,3 Nettoresultat av premier og erstatninger i prosent av forvaltningskapital Driftsresultat i prosent av forvaltningskapitalen... 0, 0,0 0,0-0, -0, Utlån i alt fratrukket spesifiserte tapsavsetninger. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 7

8 5. Finansieringsforetak. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Mill. kr. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.. kv * 999* 999* 2000* Volumutvikling: Plasseringer i verdipapirer: Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utlån disponert Disponert utlån til publikum Av dette: Utlån med pant i bolig Disponerte utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Innskudd fra publikum Forsikringsforpliktelser/ forsikringstekniske avsetninger Aksjekapital / Grunnfondsbeviskapital Resultatutvikling: Rentenetto Nettoresultat av premier og erstatninger mv Netto tap på utlån og garantier Driftsresultat Utvalgte nøkkeltall: Antall enheter Forvaltningskapital Herav:Total gjeld Egenkapital Fordringer på utlandet Av dette: Norges internasjonale reserver Plassering av Statens Petroleumsfond Gjeld til utlandet Garantier Prosenter: Disponerte utlån til publikum i prosent av forvaltningskapitalen 70,7 69,8 66,3 7,5 70,4 Innskudd fra publikum i prosent av forvaltningskapitalen Utenlandske eierandeler i prosent av total aksje-/ grunnfondsbeviskapital... 4,4 4,3 6,6 5,5 5, Rentenetto i prosent av forvaltningskapital... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 Nettoresultat av premier og erstatninger i prosent av forvaltningskapital Driftsresultat i prosent av forvaltningskapitalen... 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 Utlån i alt fratrukket spesifiserte tapsavsetninger. 8 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

9 6. Livsforsikringsselskaper. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Mill. kr. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.. kv * 999* 999* 2000* Volumutvikling: Plasseringer i verdipapirer: Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utlån disponert Disponert utlån til publikum Av dette: Utlån med pant i bolig Disponerte utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Innskudd fra publikum Forsikringsforpliktelser/forsikringstekniske avsetninger Aksjekapital / Grunnfondsbeviskapital Resultatutvikling: Rentenetto Nettoresultat av premier og erstatninger mv Netto tap på utlån og garantier Driftsresultat Utvalgte nøkkeltall: Antall enheter Forvaltningskapital Herav: Total gjeld Egenkapital Fordringer på utlandet Av dette: Norges internasjonale reserver Plassering av Statens Petroleumsfond Gjeld til utlandet Garantier Prosenter: Disponerte utlån til publikum i prosent av forvaltningskapitalen 8,4 8,0 7,7 6,8 6,5 Innskudd fra publikum i prosent av forvaltningskapitalen Utenlandske eierandeler i prosent av total aksje-/ grunnfondsbeviskapital... 2, 2, 2,,, Rentenetto i prosent av forvaltningskapital Nettoresultat av premier og erstatninger i prosent av forvaltningskapital... -,0-0,6-0,2-0,8 -,5 Driftsresultat i prosent av forvaltningskapitalen... -0,3 0,2 0, 0,3 0,2 Utlån i alt fratrukket spesifiserte tapsavsetninger. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 9

10 7. Skadeforsikringsselskaper. Nøkkeltall.. kvartal kvartal Mill. kr.kv. 2.kv. 3.kv. 4 kv..kv * 999* 999* 2000* Volumutvikling: Plasseringer i verdipapirer: Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Utlån disponert Disponert utlån til publikum Av dette: Utlån med pant i bolig Disponerte utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Innskudd fra publikum Forsikringsforpliktelser/forsikringstekniske avsetninger Aksjekapital / Grunnfondsbeviskapital Resultatutvikling: Rentenetto Nettoresultat av premier og erstatninger mv Netto tap på utlån og garantier Driftsresultat Utvalgte nøkkeltall: Antall rapportører i alt Forvaltningskapital Herav: Total gjeld Egenkapital Fordringer på utlandet Av dette: Norges internasjonale reserver Plassering av Statens Petroleumsfond Gjeld til utlandet Garantier Prosenter: Disponerte utlån til publikum i prosent av forvaltningskapitalen... 4,0 3,9 3,8,3,2 Innskudd fra publikum i prosent av forvaltningskapitalen Utenlandske eierandeler i prosent av total aksje-/ grunnfondsbeviskapital... 9,5 9,5 9,5 6,4,4 Rentenetto i prosent av forvaltningskapital Nettoresultat av premier og erstatninger i prosent av forvaltningskapital..., 2,0,7,4 0,8 Driftsresultat i prosent av forvaltningskapitalen... 0,0 0,9-0, 2,9 0,0 Utlån i alt fratrukket spesifiserte tapsavsetninger. 0 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

11 8. Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt.. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* Eiendeler Sedler og skillemynt Bankinnskudd Norges Bank Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Utenlandske banker Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i norske verdipapirfond Andeler i utenlandske verdipapirfond Andre norske aksjer og andeler Andre utenlandske aksjer og andeler Grunnfondsbevis Andre eiendeler Langsiktige plasseringer i verdipapirer Obligasjoner Eierinteresser i konsern og tilknyttetede selskaper Av dette: Aksjer til anskaffelseskost Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i norske verdipapirfond Andeler i utenlandske verdipapirfond Andre norske aksjer og andeler Andre utenlandske aksjer og andeler Grunnfondsbevis Andre eiendeler Utlån disponert Utlån i alt Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Øvrige fordringer Opptjente, ikke forfalte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Av dette: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser I regning med avdelingskontor/filial Andre fordringer Av dette: Vedrørende direkte forsikring Av dette: Vedrørende gjenforsikring Utsatt skattefordel Andre aktiva Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Eiendeler overtatt ved inndrivelse Immaterielle eiendeler o.l Sum eiendeler Spesifikasjoner: Antall rapportører Herav: Ordinære livsforsikringsselskap Herav: Livsforsikringsselskap med investeringsvalg Utlån med pant i bolig Andeler i norske verdipapirfond, Aksjefond Andeler i norske verdipapirfond, Obligasjonsfond Andeler i norske verdipapirfond, Pengemarkedsfond Andeler i norske verdipapirfond, Kombinasjonsfond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Aksjefond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Obligasjonsfond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Pengemarkedsfond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Kombinasjonsfond Verdipapirer som er omløpsmidler er pr vurdert til virkelig verdi (jf. Regnskapsloven), og er ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 2 Eksklusiv utenlandske filialer i Norge. Bank- og kredittstatistikk 5/2000

12 8 (forts.). Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* Gjeld og egenkapital Obligasjonslån Andre lån Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader Forskuddsbetalte inntekter Skattegjeld Utbytte, konsernbidrag I regning med avdelingskontor/filial Annen gjeld Av dette: Vedrørende direkte forsikring Av dette: Vedrørende gjenforsikring Av dette: Premiedepot gjenforsikringsselskaper Avsetninger o.l Forsikringsmessige avsetninger Forsikringsfond Premiereserve for egen regning Tilleggsavsetninger Premiefond Pensjonsreguleringsfond Erstatningsavsetning for egen regning Ufordelt overskuddsmidler til kunder Andre tekniske avsetninger for egen regning Sikkerhetsfondsavsetninger Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler for egen regning Kursreguleringsfond Egenkapital Aksjekapital Grunnfondsbeviskapital Overkurfond Oppskrivningsfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Ufordelt resultat 3 (netto) Sum gjeld og egenkapital Pr stemmer ikke ufordelt resultat i balansen med årsoverskudd/årsunderskudd i resultatet pga. at enkelte selskaper har fordelt resultatet til fond, avsetninger mv. 2 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

13 9. Livsforsikringsselskaper. Disponerte utlån, etter låntakersektor. 3. desember mars Mill. kr Låntakersektor * 999* 999* 999* I alt Offentlig forvaltning Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansielle foretak Statlige låneinstitutter Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Verdipapirfond Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Finansielle hjelpeforetak Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål Husholdninger mv Personlige foretak mv Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektorene ) Utlån med pant bolig i alt Av dette til lønnstakere Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 3

14 0. Livsforsikringsselskaper. Beholdninger av obligasjoner etter utstedersektor. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* I alt Offentlig forvaltning Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansielle foretak Statlige låneinstitutter Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Verdipapirfond Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Finansielle hjelpeforetak Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål Husholdninger mv Personlige foretak mv Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, ikke finansielle foretak og husholdninger (sektor ) Fra og med er obligasjoner klassifisert som omløpsmiddel vurdert til virkelig verdi. Tallene for denne perioden er derfor ikke fullstendig sammenlignbare med tidligere perioder hvor bokført verdi er benyttet. 4 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

15 . Livsforsikringsselskaper. Beholdninger av sertifikater etter utstedersektor. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* I alt Offentlig forvaltning Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansielle foretak Statlige låneinstitutter Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Finansielle hjelpeforetak Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål Husholdninger mv Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, ikke finansielle foretak og husholdninger (sektor ) Fra og med er sertifikater vurdert til virkelig verdi. Tallene for denne perioden er derfor ikke fullstendig sammenlignbare med tidligere perioder hvor bokført verdi er benyttet. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 5

16 2. Livsforsikringsselskaper. Eierinteresser i konsern- og tilknyttet selskap og andre aksjer, andeler og grunnfondsbevis. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* I alt Finansielle foretak Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Verdipapirfond Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Finansielle hjelpeforetak Ikke-finansielle foretak Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål Husholdninger mv Andre sektorer Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, ikke finansielle foretak og husholdninger (sektor ) Fra og med er aksjer mv. som er omløpsmidler vurdert til markedsverdi. Tallene for denne perioden er derfor ikke fullstendig sammenlignbare med tidligere perioder hvor bokført verdi er benyttet. 6 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

17 3. Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. 3. mars mars Mill. kr Kvartalstall Akkumulert. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv.. kv * 999* 999* 2000* * Premier og renteinntekter mv Premieinntekter Overføring av premiereserve fra andre Renteinntekter mv Innskudd Sertifikater og obligasjoner Utlån Andre fordringer Finansielle derivater Utbytte på aksjer, andeler og grunnfondsbevis Av dette: Eierinteresser i konsern/tilknyttet selskap Erstatninger, rentekostnader og forsikringsmessige avsetninger Erstatninger Overføring av premireserve mv. til andre Rentekostnader Gjenforsikringsandel av finansielle eiendeler Ufordelte overskuddsmidler til kunder Endringer i pliktige forsikringsmessige avsetninger Nettoresultat av premier og erstatninger mv Andre driftsinntekter Provisjoner ved formidling av forsikringsrelaterte tjenester Driftsinntekter fast eiendom Kursgevinster Valuta Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Obligasjoner Øvrige finansielle eiendeler Urealisert gevinst på livsforsikring knyttet til investeringsavtaler Øvrige forsikringsrelaterte inntekter Andre driftskostnader Lønn, honorarer og andre personalkostnader Provisjoner mv Driftskostnader fast eiendom Kurstap Valuta Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Obligasjoner Øvrige finansielle eiendeler Urealisert tap på livsforsikring knyttet til investeringsavtaler Avskrivning av eiendeler Andre ordinære driftskostnader Øvrige netto kostnader Emisjonskostnader, rente på skatt og andre nettokostnader Nedskrivning (+)/Oppskrivning (-) av eiendeler Tap (+)/Gevinst (-) ved salg av anleggsmidler Tap (+)/Reversering av tap (-) på verdipapirer og utlån Til/fra kursreguleringsfondet Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter (+) og kostnader (-) Resultat før skattekostnad Skattekostnader Resultat etter skatt Antall selskaper Herav: Ordinære livsforsikringsselskap Herav: Livsforsikringsselskap med investeringsvalg Ekskl. utenlandske filialer i Norge. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 7

18 4. Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* Eiendeler Sedler og skillemynt Bankinnskudd Norges Bank Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Utenlandske banker Kortsiktige plasseringer i verdipapirer Sertifikater og statskasseveksler Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i norske verdipapirfond Andeler i utenlandske verdipapirfond Andre norske aksjer og andeler Andre utenlandske aksjer og andeler Grunnfondsbevis Andre eiendeler Langsiktige plasseringer i verdipapirer Obligasjoner Eierinteresser i konsern-/tilknyttede selskaper Av dette: Aksjer til anskaffelseskost Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Andeler i norske verdipapirfond Andeler i utenlandske verdipapirfond Andre norske aksjer og andeler Andre utenlandske aksjer og andeler Grunnfondsbevis Andre eiendeler Utlån disponert Utlån i alt Spesifiserte tapsavsetninger på utlån Uspesifiserte tapsavsetninger på utlån Øvrige fordringer Opptjente, ikke forfalte inntekter Forskuddsbetalte kostnader Av dette: Overfinansiering av pensjonsforpliktelser I regning med avdelingskontor/filial Andre fordringer Av dette: Vedrørende direkte forsikring Av dette: Vedrørende gjenforsikring Utsatt skattefordel Andre aktiva Bygninger og annen fast eiendom Maskiner, inventar og transportmidler Eiendeler overtatt ved inndrivelse Immaterielle eiendeler o.l Sum eiendeler Spesifikasjoner: Antall rapportører Utlån med pant i bolig Andeler i norske verdipapirfond, Aksjefond Andeler i norske verdipapirfond, Obligasjonsfond Andeler i norske verdipapirfond, Pengemarkedsfond Andeler i norske verdipapirfond, Kombinasjonsfond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Aksjefond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Obligasjonsfond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Pengemarkedsfond Andeler i utenlandske verdipapirfond, Kombinasjonsfond Herav 3 brannkasser, en samleoppgave fra 24 gjensidige brannkasser og en samleoppgave fra 5 sjøtrygdelag. Eksl. utenlandske filialer i Norge. 2 Verdipapirer som er omløpsmidler er pr vurdert til virkelig verdi (jf. Regnskapsloven), og er ikke direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 8 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

19 4 (forts.). Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* Gjeld og egenkapital Obligasjonslån Andre lån Annen gjeld Påløpte, ikke forfalte kostnader Forskuddsbetalte inntekter Skattegjeld Utbytte, konsernbidrag I regning med avdelingskontor/filial Annen gjeld Av dette: Vedrørende direkte forsikring Av dette: Vedrørende gjenforsikring Av dette: Premiedepot gjenforsikringsselskaper Avsetninger o.l Forsikringstekniske avsetninger Avsetning for ikke opptjent premie for egen regning Erstatningsavsetning for egen regning Avsetning til gevinstavtaler o.l Sikkerhetsavsetning mv Avsetning for ikke avløpt risiko Sikkerhetsavsetning Reassuranseavsetning Administrasjonsavsetning Avsetning til naturskadefond Avsetning til garantiordning Andre tekniske avsetninger Egenkapital Aksje-/grunnfondsbeviskapital Overkursfond Oppskrivningsfond Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Ufordelt resultat 3 (netto) Sum gjeld og egenkapital Pr stemmer ikke ufordelt resultat i balansen med årsoverskudd/årsunderskudd i resultatet pga. at enkelte selskaperhar fordelt resultatet til fond, avsetninger mv. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 9

20 5. Skadeforsikringsselskaper. Disponerte utlån etter låntakersektor. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* I alt Offentlig forvaltning Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansielle foretak Statlige låneinstitutter Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Verdipapirfond Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak... - Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper... Finansielle hjelpeforetak Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål Husholdninger mv Personlige foretak mv Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektorene ) Utlån med pant i bolig i alt Av dette til lønnstakere Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger. 20 Bank- og kredittstatistikk 5/2000

21 6. Skadeforsikringsselskaper. Beholdninger av obligasjoner etter utstedersektor. 3. desember mars Mill. kr * 999* 999* 2000* I alt Offentlig forvaltning Stats- og trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansielle foretak Statlige låneinstitutter Forretningsbanker inkl. Postbanken Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Verdipapirfond Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Finansielle hjelpeforetak Ikke-finansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål Husholdninger mv Personlige foretak mv Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, ikke finansielle foretak og husholdninger (sektor ) Fra og med er obligasjoner klassifisert som omløpsmiddel vurdert til virkelig verdi. Tallene for denne perioden er derfor ikke fullstendig sammenlignbare med tidligere perioder hvor bokført verdi er benyttet. Bank- og kredittstatistikk 5/2000 2

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 6. september 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.98 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

14. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

14. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 998 Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og -fond Fellesordningen for tariffestet

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper

Balanse 1. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Balanse 1. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balanse 1991-1996 Resultatregnskap

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer

Årsstatistikk for 1999

Årsstatistikk for 1999 8. juni 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 999 Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og -fond Fellesordningen for tariffestet

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

/ 9. III Aktuelle tall

/ 9. III Aktuelle tall 2. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk III Aktuelle tall Balanse 1. kvartal 1996 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 250 299 190 215 430 423 374 943 411 - Avgitte gjenforsikringspremier -124 106 805-81

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2016

Delårsregnskap 1. kvartal 2016 Delårsregnskap 1. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.829,7 1.759,7 1.769,4 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2014

Delårsrapport 4. kvartal 2014 Delårsrapport 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.865,0 1.769,4 1.769,4 Siste 12

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 3 555 000 2 592 500 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 008 786-1 168

Detaljer

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS -

Resultatregnskap - STATNETT FORSIKRING AS - Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 56 807 676 52 172 847 52 302 847 - Avgitte gjenforsikringspremier -1 431 382-1 591

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014

Delårsrapport 2. kvartal 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.856,7 1.729,4 1.769,4 Siste 12

Detaljer

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK

Nemi Forsikring AS. Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012. i 1000 NOK Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 131 776 139 178 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier -64 836-51 656-150 242 Forfalt

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.858,3 1.742,9 1.769,4 Siste 12

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 3.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.09.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q2 Q2 1.1.- 30.06 1.1.- 30.06 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 133 539 116 772 265 315 255 950 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2013 2012 2013 2012 2012 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 112 731 113 777 378 046 369 727 523 379 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Resultatregnskap 31. mars mars desember 2017 Netto renteinntekter ,05 % ,05 % ,07 %

Resultatregnskap 31. mars mars desember 2017 Netto renteinntekter ,05 % ,05 % ,07 % Resultatregnskap 31. mars 2018 31. mars 31. desember Renteinntekter 19.585 3,19 % 17.992 3,23 % 76.381 3,20 % Rentekostnader -6.736 1,14 % -6.604 1,19 % -27.022 1,13 % Netto renteinntekter 12.849 2,05

Detaljer

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013

Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q1 Q1 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2014 2013 2013 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 123 616 131 776 483 629 Avgitte gjenforsikringspremier -57 013-64 836-162 004 Forfalt

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2016

Delårsregnskap 3. kvartal 2016 Delårsregnskap 3. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.07-30.09 01.07-30.09 01.01-30.09 01.01-30.09

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsselskaper 4. juni 2013 Gjelder f.o.m. juni 2013 Skadeforsikring FORSIKRINGSSELSKAPENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS-

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Resultatregnskap 30. juni juni desember 2017 Netto renteinntekter ,94 % ,03 % ,10 %

Resultatregnskap 30. juni juni desember 2017 Netto renteinntekter ,94 % ,03 % ,10 % Resultatregnskap 30. juni 30. juni 31. desember Renteinntekter 38.802 3,05 % 36.858 3,18 % 76.381 3,25 % Rentekostnader -14.119-1,11 % -13.308-1,15 % -27.022-1,15 % Netto renteinntekter 24.683 1,94 % 23.550

Detaljer

Resultat av teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ikke teknisk regnskap

Resultat av teknisk regnskap Andre inntekter Resultat av ikke teknisk regnskap Statoil Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 01.01-31.03.2018 2018 2017 2017 (Beløp i NOK 1000) 31.03.2018 31.03.2017 31.12.2017 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter mv. Opptjente bruttopremier

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1502) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1502) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 6 for livsforsikringsforetak, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1502) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 1.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 31.03.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen...

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 3. februar 2016 Gjelder f.o.m. mars 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER TIL ÅRS-

Detaljer

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT

Side 2 av 15. Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT Side 2 av 15 Jernbanepersonalets forsikring gjensidig KVARTALSRAPPORT 2.KVARTAL 2017 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.06.2017... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015

Knif Trygghet Forsikring AS. RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 Knif Trygghet Forsikring AS RESULTATREGNSKAP 2015 (tall i NOK 1000) Note Act Q1 2015 TEKNISK REGNSKAP FOR SKADEFORSIKRING Premieinntekter m.v.: Forfalte bruttopremier 202 413 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor.

Resultat for virksomhetsområdene: Virksomhetens resultat fordelt på områdene forsikring og finans er vist i tabell 1 nedenfor. Nedenfor presenteres DNKs resultat for 1. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare tall for tilsvarende periode året

Detaljer

KVARTALSRAPPORT RESULTAT... 6 BALANSE EIENDELER... 8 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD... 9 REGNSKAPSPRINSIPPER... 10

KVARTALSRAPPORT RESULTAT... 6 BALANSE EIENDELER... 8 BALANSE EGENKAPITAL OG GJELD... 9 REGNSKAPSPRINSIPPER... 10 3.KVARTAL 2018 Innhold KVARTALSRAPPORT 30.09.2018... 3 Sammendrag... 3 Premier... 3 Finansinntekter... 3 Erstatninger... 3 Driftsutgifter... 3 Balansen... 4 Eiendeler... 4 Egenkapital og forpliktelser...

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PER

Styrets beretning RESULTAT PER 1. kvartal 2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets beretning RESULTAT PER 31.03.2012 FINANSKONSERN. VI ER I DAG 80 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA

Detaljer

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT

19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT Finanstilsynet Statistisk sentralbyrå Forsikringsforetak 19. desember 2016 Gjelder f.o.m. desember 2016 Skadeforsikring FORSIKRINGSFORETAKENES OFFENTLIGE REGNSKAPS- OG TILSYNSRAPPORTERING - FORT LINKER

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 31.03.2014 31.03.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 136 734 945 162 293 987 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 1. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak 2018

Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak 2018 Næringsoppgave 7 for skadeforsikringsforetak Se rettledningen (RF-1504) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2016

Delårsregnskap 2. kvartal 2016 Delårsregnskap 2. kvartal 2016 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2015 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06 01.01-30.06 01.01-30.06

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2016 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Nemi Forsikring AS i 1000 NOK Q3 Q3 1.1.- 30.09 1.1.- 30.09 Året RESULTATREGNSKAP NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Premieinntekter Forfalt bruttopremie 127 641 115 211 399 721 350 523 501 303 Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 4. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 Tall i tusen kroner Note 01.10-31.12 01.10-31.12

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Delårsregnskap 2. kvartal 2015 (Urevidert) Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.04-30.06 01.04-30.06

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2018 Styrets beretning pr. 30.09.2018 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE

Detaljer

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert)

WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) WATERCIRCLES FORSIKRING ASA 2. kvartal 2017 (Urevidert) Selskapet har i første halvår 2017 startet tegning av forsikringer i egne bøker gjennom datterselskapene i Sverige, Danmark og Norge. I 2017 vil

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 31.03.2012 Tall i mill. kr TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 241,7 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 164,5 3. Netto inntekter fra investeringer i

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 1. kvartal 2018 Styrets beretning pr. 31.03.2018 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Resultatrapport per 2. kvartal 2014

Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Resultatrapport per 2. kvartal 2014 Nedenfor presenteres DNKs resultat per 2. kvartal 2014. Beløpene angis i millioner amerikanske dollar (USDm) og selektivt i millioner norske kroner (NOKm). Sammenlignbare

Detaljer

Styrets beretning pr

Styrets beretning pr 3. kvartal 2017 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER BLANT DE STØRSTE OG FØRENDE PENSJONSSELSKAPER I DANMARK. VI

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg.

KVARTALSRAPPORT kvartal Bank. Forsikring. Og deg. KVARTALSRAPPORT 2009 3. kvartal 2009 Bank. Forsikring. Og deg. 2 KVARTALSRAPPORT 2009 Kvartalsrapport 30.09.2009 DRIFTSRESULTATET Bankens driftsresultat før skatt er pr. 30.09.2009 37,4 mill. kr. I samme

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer