Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalshefte for Private og offentlige banker"

Transkript

1 Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO

2

3 FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye statistikkopplegget for forretnings og sparebanker, som ble iverksatt fra 1975, gir flere og hyppigere statistiske opplysninger enn tidligere. Byrået antar at det vil være hensiktsmessig for bankene A få de viktigste deler av denne statistikk samlet i et hefte, som utgis hvert kvartal. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,og dessuten for tilsvarende kvartal ett år tidligere. Utformingen av heftet vil kunne bli endret når en får erfaring i nytten og bruken av tabellene. Siktemålet er at heftet etter hvert skal inneholde flere analysetabeller og flere tabeller for de offentlige banker. Løpende statistikk med tall fra bankenes månedsoppgaver vil som for bli publisert i Statistisk ukehefte. En viser også til de årlige NOSpublikasjoner i serien Krédittmarkedstatistikk. Publikasjonen Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker vil foreligge ferdig trykt i juni/juli Neste utgave av årspublikasjonen vil gi enkelte tidsserier og oversikt over statistikken for bankene for årene Definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn,for forretnings og sparebankene er gitt i Forskrifter for utfylling av oppgaver til Bankinspeksjonen, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. Førstekonsulentene Robert v. Hirsch og Sten Ove Callander har vært ansvarlige for arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 7. juni 1977 Odd Aukrust Liv Bjørnland

4

5 5 TABELLREGISTER Side ALLE BANKER Tabeller pr. desember 1975 og desember Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1975 og 31. desember Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1975 og 31. desember Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. desember 1975 og 31. desember Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1975 og 31. desember Alle banker. Utlån etter bankgruppe, låntakernes sektor og næring. 31. desember 1975, 30. juni 1976 og 31. desember Tabeller pr. januar 1976 og januar Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. januar 1976 og 31. januar Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. januar 1976 og 31. januar Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. januar 1976 og 31. januar Tabeller pr. februar 1976 og februar Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt; 29. februar 1976 og 28. februar Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 29. februar 1976 og 28. februar Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 29. februar 1976 og 28. februar FORRETNINGSBANKER Tabeller pr. desember 1975 og desember Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsksektor/valuta og finansobjekt. 31. desember Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. desember Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. desember 1975 co 31. desember Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 31. desember 1975 og 31. desember

6 6 FORRETNINGSBANKER (forts.) Side Tabeller pr. desember 1975 og 1976 (forts.) 5.7. Forretningsbanker. Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt. 31. desember Tabeller pr. januar Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. januar Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. januar Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. desember 1976 og 31. januar Tabeller pr. februar , Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 28. februar Forretningsbanker. Bevilgedeog disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 28. februar Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. januar 1977 og 28. februar SPAREBANKER Tabeller pr. desember 1975 o9 desember Sparebanker. Balanseetternorskogutenlandsksektor/valutaogfinansobjekt. 31. desember Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. desember Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. desember 1975 oo 31. desember Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 31. desember 1975 og 31. desember Sparebanker. Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt. 31. desember Sparebanker. Balanse etter bankens fylke og finansobjekt. 31. desember Tabeller pr. januar Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. januar Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. januar Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. desember 1976 og 31. januar

7 7 SPAREBANKER (forts.) Side Tabeller_pr. februar Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 28. februar Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 28. februar Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. januar 1977 on 23. februar ANALYSETABELLER Forretnings og sparebanker. Likviditet Forretnings og sparebankenes likviditet. Endringer i desember 1975 og 1976 og i januardesember 1975 og Forretnings og sparebankenes likviditet. Endringer i februar 1976 og 1977, og januarfebruar 1976 og Forretningsbanker. Endringer i viktige balanseposter Forretningsbanker. Endringer i viktige balanseposter i 1975 og Forretningsbanker. Endringer i viktige balanseposter fra ett år tidligere og hittil i år. 31. januar 1976 og Forretningsbanker. Endringer i viktige balanseposter fra ett år tidligere og hittil i år. 29. februar 1976 og 28. februar Sparebanker. Endringer i viktige balanseposter Sparebanker. Endringer i viktige balanseposter i 1975 og Sparebanker. Endringer i viktige balanseposter fra ett år tidligere og hittil i år. 31. januar 1976 og Sparebanker. Endringer i viktige balanseposter fra ett år tidligere og hittil i år. 29. februar 1976 og 28. februar

8 8 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1975 og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Norges Bank..... _ Utlandet 4 3,_ Postspare Forretnings Norges Bank Postgiroii Statsbanker banen banker Sparebanker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings og sparebanker Utlandet Statskasseveksler o.l Statsforvaltningen Norges Bank Utlandet ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Aksjer._ Norske sektorer _.,.... _ Utlandet...._ Utlån for avskr. (disponert) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Statsbanker Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper M V Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet _ Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva... _ Utgifter _ 1369 E alt for en blocavskrivning en blocayskrivning alt etter en blocavskrivning ) Enkelte tall avviker fra Postgiros tall p.g.a. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro f.o.m. 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år p.g.a. endringer i opplegget for oppgavegivningen.

9 9 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1975 og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr Passiva 12. Sedler og skillemynt Postspare Forretnings Norges Bank Postgiro, Statsbanker Sparebanker banken banker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ Bankinnskott Statsforvaltningen...I} 618) Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Norges Bank _ Postgiroog Postsparebanken Statsbanker _ Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m v Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner _ Utenl. valuta Lån _._ Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak. 1 1 Norges Bankl) Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m.v Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Annen gjeld Statsforvaltningen Utlandet ) 598 Andre ) (1 19. Aksjekapital Norske sektorer Utlandet., Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger.0._ Fond Inntekter... _ I alt ) Posten omfatter 47 og 110 mill.kr pr. 31/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31/ var 31 og 68 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva.

10 . Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF 1. Gullbeholdning 2. IMF 1. Spes. trekkrettigheter i IMF 2. Reserveposisjon i IMF 3. Lån til IMF 2. Sedler og skillemynt 3. Bankinnskott på anfordring 1. Norges Bank 2. Postgiro 3. Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Utenlandske banker 4. Bankinnskott på tid 1. Norges.Bank 2. Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker 5. Statskasseveksler o.l 1. Statskasseveksler 2. Markedspapirer 6. thendehaverobligasjoner 1. Stats og statsgaranterte 2. Andre ordinære partialobl 7. Aksjer 8. Utlån for avskr. (disponert) 1. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakt 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 10 Tabell 2.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1975 og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr Norges Bank Postgiro 3 ) Postspare Forretnings Statsbanker Sparebanker banken banker Aktiva 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ _ lii _ I Andre utlån med løpetid under 1 år Andre utlån med løpetid 1 år og over J Andre fordringer Remburser Renter I regning med hovedkontor eller filiall) Statens konsoliderte konto Statens grunnfondsobligasjoner Annet2) _ Andre aktiva I. Akser j og andeler i gårdselsk Leieboerinnskott... _ 9 10 J. Maskiner,inv.,transp.midler,etc Bankbygn. og andre faste eiend. eksl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer Funksjonærboliger _ Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler Annet Utgifter 1369 alt for en blocayskrivninger en blocayskrivninger alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen.

11 1 1 Tabell 2.1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1975 og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr Passiva 12. Sedler og skillemynt i omløp 13. Bankinnskott på anfordring 1. Fra kunder 1. Folioinnskott i alt 2. Lønnskonti 2. Fra andre banker 1. Forretningsbanker 2. Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker 14. Bankinnskott på tid 1. Fra kunder 1. På oppsigelse 1. 3 måneder 2. 6 måneder måneder 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår 4. Bundne innskott 1. Sparing med skattefradrag 2. Andre bundne innskott 2. Fra banker 1. Forretningsbanker 2. Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker 15. Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån 1. Norske kroner 2. Utenlandsk valuta 17. Andre lån 1. Aksepter 2. Lån i Norges Bank 1 ) 3. Andre lån med lemetid under 1 år 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis 5. Ansvarlig lånekapital 6. Andre lån med løpetid 1 årog over 18. Annen gjeld 1. Bankremisser 2. Bankgiro til disposisjon 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidl. Ar 7. Renter 8. I regning med hovedkontor eller filial 2 ) 9. IMF's beholdn. av norske kr..,. 10. Annet 19. Aksjekapital 20. Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF 21. Avsetninger 1. Utbytte for siste år 2. Andre aysetninger 22. Fond 1. Sparebankens fond 2. Reservefond 3. Skattefrie fond 4. Andre bundne fond 5. Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, be.* Tallet på konti, Norges Bank 31/ / / /12 31/ / Statsbanker 31/ / ) ostsparebanken Postgiro Forretningsbanker 31/12 31/ Sparebanker 31/ / _ _ _... _ _ _ _ !) 11 _ _ ) Posten omfatter 47 og 110 mill.kr pr. 31/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31/ var 31 og 68 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva

12 00 00 Tabell 2.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. desember 1975 og 31. desember Postspare Forretnings Norges Blnk Postgiro Statsbanker Sparebanker banken banker /12 31/12 31/7 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31[12 31/12 31/ Mil Disponerte utlån kr l) til nær2 og privatpersoner Veksler ".. _ O Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt f Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri....._ O Skipsbyggelån Andre byggelån Of Andre utlån med løpetid under 1 år.. GO Andre utlån med løpetid 1 år og over Byggelån til berg 4. Skipsbyggelån Andre byggelån Prosent 3. Utnyttingsgrad av kasse kreditter og byggelån "'.0 1. Kassekreditt O Byggelån O Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbygge lån....._... SO Byggelån til bergv. og industri Skipsbyggelån Andre byggelån ) UtlAnene er for en blocavskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlige næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

13 13 Tabell 2.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt1). 31. desember 1975 og 31. desember Mill.kr Postspare forretnings Norges Bank Postgiro Statsbanker Sparebanker banken banker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ Fordringer på utlandet 1. Gull, trekkrettigheter og reservepost, i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler , 6. Ihendehaverobligasjoner Aksjer _.. _. _ Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer 10. Andre aktiva I alt Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån _... _ Andre lån..., _ Annen gjeld OP Aksjekapital..... _ Avsetninger _..... _ , _ I alt ) Nummereringen i forspalten følger oppstillingen i tabell 2.1.

14 14 labell 2.4. Alle banker. Utlånl)etterbankgruppe,låntakernessektor og næring. 31. desember 1975, 30. juni 1976 og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr Långi versektor I alt Låntakernes 31/12 30/6 31/12 sektor og næring A.OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltn. inkl. kommuneforetak B.FINANSINSTITUSJONER Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Andre private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper m v Skadeforsikringsselskaper C.ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER Statlige og private foretakog personlige næringsdrivende, næringsgruppert Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass Annen bergverksdrift i Industri i alt Produksjon áv næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger.4) 14 7 Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter av oljerigger Norges Bank Postgiro og Postsparebanken 31/12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/ ) ) 85452) 91122)' 67402) 81142) 86522) _ _ ) 9263) 10693) ) 3) 426 3) )4723) ' Investerings og holdingsselskaper m v L 282 Utleie avboligbygg og av andre bygg.3l Forretningsmessig tjenesteyting....j 776 Sosial og personlig tjenesteyting Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l. ) Boliglån Studielån, poliselån m Andre private sektorer D.UTLANDET Utenlandske banker _ Utlandet ellers LI ALT FOR AVSKRIVNING En blocayskrivning F. 1 ALT ETTER AVSKRIVNING _ _ ,3) 94852,3) ) _ ,3) 94582'3) 2 ' % 3 ) ' 3) 1) Omfatter også utlån i utenlandsk valuta. 2) Medregnet postgiroens kontolån til statskassen, pr. 31/ mill.kr, pr. 30/ mill.kr, pr. 31/ mill.kr. 3) Av dette 5 mill.kr fra Postgiro pr. 31/ , 4 mill.kr pr. 30/ og 4 mill.kr pr. 31/ ) Produksjon av oljerigger m.v. er pr. 31/ inkludert i Produksjon av verkstedprodukter. 5) Kommunale kraft og vannverk er med under Kommuneforvaltningen.

15 15 Tabell 2.4 (forts.). Alle banker. Utlånl)etter bankgruppe, låntakernes sektor og nearing. 31. desember 1975, 30. juni 1976 og 31. desember Foreløpige tall. Mill.kr Låntakernes sektor og nærin Långi versektor Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker 31/12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/ A. OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen ) 8623 Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak B. FINANSINSTITUSJONER Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Andre private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper m v Skadeforsikringsselskaper C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER 1. Statlige og private foretak og personlige næringsdrivende, næringsgruppert Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift _ Utvinning av råolje og naturgass k 7A4 9 Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer, og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet, Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller ,\ Produksjon av oljerigger m v.'l 14 7 Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter(ekskl produksjon av oljerigger og bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft og vannforsyning 4 ) Bygge og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktsbasis 3 7 Annen bygge og anleggsvirksomhet 3 7 Varehandel Engroshandel med råolje og naturgass. Detalj, agentur og annen engroshandel Hotell og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport, lagring, post og telekommunikasjoner (ekskl. utenriks sjøfart) J ''' ) J Drift av rørledninger Annen transport og lagring J J 10 5 Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet Investerings og holdingselskaper m.v. Utleie av boligbygg og av andre bygg Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og personlig tjenesteyting Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l Boliglån Studielån, poliselån mv Andre private sektorer D. UTLANDET Utenlandske banker Utlandet ellers E. I ALT FOR AVSKRIVNING : En blocayskrivning F. I ALT ETTER AVSKRIVNING i _ J J J J _ ) Se note 1 foregående side. 2) Enkelte lån som tidligere var med i posten sosial og personlig tjenesteyting, er f.o.m.31/ med under kommuneforvaltningen. 3) Se note 4 foregående side. 4) Kommunale kraft og vannverk er med under Kommuneforvaltningen.

16 Tabell 3.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. januar 1976 og 31. januar Foreløpige tall. Mill.kr 16 Norges Bank Postgiro Aktiva 31/1 31/ Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning :MF I. Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank 2. Postgiro Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Jtenlandske banker 4. Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o.l Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Andre ord. partialobl Aksjer _ 8. Utlån for avskr. (disponert) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakt 3. Kassekreditt 12i 9 4. Byggelån. 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind.. 4. Skipsbyggelån.. 5. Andre byggelån.. 5. Andre utlån med løpetid under 1 år.. 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over 9. Andre fordringer Remburser 2. Renter 3. I regn. med hovedkontor eller filiall) 4. Statens konsoliderte konto Statens grunnfondsboligasjoner 6. Annet2) Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gårdselsk. 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner, inv., transportmidler etc 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler 8. Annet 11. Utgifter I alt for en blocayskrivninger en blocayskrivninger I alt etter en blocavskrivninger / / Statsbanker 31/ _ _ _ 856 _ ) ) 47 31/ ostsparebanken 31/1 31/ orretningsbanker Sparebanker 31/1 31/1 31/1 31/ _ Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler ) For7Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen

17 Tabell 3.1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. Foreløpige tall. Mill.kr Passiva Norges Bank 31/ / Sedler og skillemynt i omløp Postgiro 3) Postsparebanken 31/1 31/1 31/1 31/ januar 1976 og 31. januar Statsbanker 31/ / Forretnings banker 31/1 31/ Sparebanker 13. Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti rra andre banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder På oppsigelse måneder måneder måneder Termininnskott Innskott på andre vilkår Bundne innskott Sparing m. skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta Andre lån Aksepter Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med løpetid 1 år og over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon Remburs kreditorer g Skatteinnbetalinger _ Skatter / / _ 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år 7. Renter 8. I regn. med hovedkontor eller filial 2 ) IMF's beholdn. av norske kr Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Utbytte for siste år Andre aysetninger Fond Sparebankens fond Reservefond Skattefrie fond Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjon: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, ) Posten omfatter 47 og 112 mill.kr pr. 31/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31/ var 33 og 71 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva.

18 18 Tabell 3.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. januar 1976 og 31. januar 1977 Norges Postgiro Postspare Forretningsrostgiro Statsbanker Sparebanker Bank banken banker 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ Mill.kr 1. Disponerte utlån 1) til næringslivet og privatpersoner 2 ) Veksler.... _. _ Utlån mot avbetalingskontrakter.... _ Kassekreditt.... _ Byggelån.... _ Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker... _._ Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og,. industri Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med løpetid.. under 1 år _ Andre utlån med løpetid 1 år og over Kassekreditter og byggelån 1) til næringslivet og privatpersoner 2 ) 1. Bevilgede beløp Kassekreditt Byggelån....._ Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergv og industri Skipsbyggelån Andre byggelån..... _ Disponible kredittmidler Kassekreditt _ Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergv og industri.. _ Skipsbyggelån.... _ Andre byggelån Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån med konverteringstil sagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergv og industri Skipsbyggelån Andre byggelån..... _ ) Utlånene er for en blocayskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlige næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

19 Tabell 3.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt 1 ). 31. januar 1976 og 31. januar Mill.kr Fordringer på utlandet 19 Postspare Stats Forretnings Sparebanken banker banker banker Norges Bank Postgiro 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/1 31/ Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner _ 7. Aksjer _ 8. Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer Andre aktiva... _ I alt Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Annen gjeld Aksjekapital Avsetninger I alt ) Nummereringen i forspalten følger oppstillingen i tabell 3.1.

20 Tabell 4.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 29. februar 1976 og 28. februar Foreløpige tall. Mill.kr ) Postspare Forretnings Norges Bank Postgi ro 3 Sparebanker banken4) Aktiva Statsbanker banker /2 29/2 2 07Z 29/2 28/2 29/2 28/2 79/2 28/2 29/2 28/ Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank 2. Postgiro Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Utenlandske banker 4. Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o.l Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer _ Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Andre ord. partialobl Aksjer 8. Utlån for avskr. (disponert) Veksler 2. Utlån mot.avbet.kontrakt 3. Kassekreditt Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Ut]ifter I alt for en blocayskrivninger ,:m blocayskrivninger Andre utlån med løpetid 2785t under 1 år t Andre utlån med lopetid 1 år og over.. 9. Andre fordringer Remburser 2. Renter 3. I regn. med hovedkontor eller filial') 4. Statens konsoliderte konto Staten grunnfondsobl 6. Annet 2 ) Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gårdselsk. 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner, inv., transp.midler etc 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonfflrboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler 8. Annet I alt etter en blocavskrivn Spesifikasjon: Seller og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler J :I} ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverli til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28/ er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken

21 Tabell 4.1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 29. februar 1976 og 28. februar Foreløpige tall. Mill. kr 3) Postspare Forretningspassiva Norges Bank Postgiro Statsbanker Sparebanker banken4/ banker 28 29/2 28/2 29/2 28/2 29/2 28/2 29/ /2 28/2 29/2 28/ Sedler og skillemynt i omløp Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti Fra andre banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid 1. Fra kunder 1. På oppsigelse 1. 3 måneder 2. 6 måneder måneder 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår 4. Bundne innskott 1. Sparing m. skattefradrag 2. Andre bundne innskott 2. Fra banker 1. Forretningsbanker 2. Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker 15. Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån 1. Norske kroner 2. Utenlandske valuta _ _ _ Andre lån Aksepter Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med lopetid 1 år og over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter.. 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år 7. Renter I regn. med hovedkontor eller filial 2 ) IMF's beholdn. av norske kr _ 10. Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Utbytte for siste år _ 2. Andre aysetninger _ Fond Sparebankens fond 2. Reservefond Skattefrie fond 4. Andre bundne fond Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjon: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, ) Posten omfatter 47 og 111 mill.kr pr. 28/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 29/21976 var 34 og 74 mill.kr, 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva. I

22 Tabell 4.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 29. februar 1976 og 28. februar Disponerte utlån 1) til næringslivet og privatpersoner 2 ) 1. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens bol igbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over Norges Bank 29/2 28/2 29/2 28/ Mill. kr Postgiro 22 Postspare Statsbanker Forretningsbankenbanker 29/2 28/2 29/2 28/2 29/2 28/ * Sparebanker 29/ Kassekreditter og byggelån næringslivet og privatpersoner 4 ) 1. Bevilgede beløp 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån O Disponible kredittmidler 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån ) Utlånene er for en blocayskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlige næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.421 2.166 11.164 11.635 Kasse-/drifts-

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2009 2010 2011 (mill. kr) 2011 2010 2009 Utlån fordelt på fordringstype - - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.920 2.078 2.187 7.760 10.171 10.697

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Nr. 11/2001 Oslo, 9. november årgang. Årsstatistikk for banker

Nr. 11/2001 Oslo, 9. november årgang. Årsstatistikk for banker Nr. 11/2001 Oslo, 9. november 2001. 6. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for banker 1994-2000 Resultat regnskap Balanse med spesifikasjoner Utlån og innskudd

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

Nr. 13/2001. Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper Oslo, 30. november

Nr. 13/2001. Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper Oslo, 30. november Nr. 13/2001 Oslo, 30. november 2001. 6. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper 1994-2000

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer