Nr. 4/89 6. februar 1989

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4/89 6. februar 1989"

Transkript

1 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/ Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/ Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet. 30/ Norges Bank. Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd, etter sektor. 30/ Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd, etter sektor. 30/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd, etter sektor. 30/ Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor. 30/ Statsbanker. Utestående lån etter rentesatser mv. 31/ Aksjeemisjoner etter utstedersektor/-næring. 30/ Veiviser 18-23

2 FORORD Statistisk sentralbyrå presenterer med dett 6 hefte nummer 4 for 1989 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder lopende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Folketrygdfondet og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer samt statistikk over åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir forelopige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedsstatistikk. SpOrsmål om dette heftet kan rettes til forstekonsulent Robert von Hirsch eller konsulent Anne Hege Tangen, Statistisk sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, Statistisk sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 6. februar 1989 Gisle Skancke Anna ROmo

3 2

4 3 MANEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER PR. 30. NOVEMBER 1988 Opplegget av bankstatistikken er endret f.o.m. januar Statistikken er nå basert på maskinell rapportering fra bankene/bankenes datasentraler. Omleggingen har medfort tekniske problemer for flere banker, slik at Statistisk sentralbyrå ikke har funnet A kunne publisere annet enn forelopige utlånstall for forretnings- og sparebankene for månedene januar - mai Disse tallene har vart basert på uavstemte spesialoppgaver rapportert fra bankenes datasentraler til Norges Bank. F.o.m. juni 1987 er det publisert forelopige balansetall for sparebankene, mens tilsvarende tall for forretningsbankene ble gitt for forste gang i hefte nr. 14/87 (for august 1987). Tall for forretning- og sparebankenes utlån, innskott mv. i 1987, gruppert etter sektor, er gitt for forste gang i hefte nr. 15/87 (for august 1987). Problemene med omleggingen av bankstatistikken gjdr at tallene for begge bankgrupper inntil videre må gis med et visst forbehold.

5 - - Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1987 og 30. november Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker. 5. Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksier Markedspapirer 6. Sertifikater Statssertifikater Banksertifikater Finanssertifikater 4. Andre lånesertifikater 7. Ihendehaverobligasjoner Statsobligasjoner, norske Statsgaranterte obligasjoner Andre ord.partialobligasjoner Konvertible partialobligasjoner 8. Aksjer 1. Omløpsmidler 2. Anleggsmidler 9. Utlån for avskrivning (disponert) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån... Andre utlån med et løp id under 1 år Andre utlån med løpetid 1 år og over Utlån i norske kr til oljevirksomhet Utlån etter lisens Andre fordringer Remburser Renter I regn. med hovedktr. eller filial Statens konsoliderte konto - 5. Statens grunnfondsobligasjoner Annet3 11. Andre aktiva 1. Leieboerinnskott 2. Maskiner, inv., transportmidler etc 3. Bankbygn. og andre faste eiendommer ekskl. funskjonærboliger og overtatte faste eiendommer 4. Funksjonærboliger 5. Overtatte faste eiendommer 6. Immaterielle eiendeler 7. Annet 12. Utgifter I alt for en bloc-avskrivninger - en bloc-avskrivninger I alt etter en bloc-avskrivninger Spesifikasjoner Valutainnskott fra Norges Bank i norske banker Kontolån til statskassen Garantier for kunder i alt Garantier netto 4 Postspare- Forretnings- Norges Bank Post irol banken banker', Sparebanker' Statsbanker 31/12 30/11 31/12 31/12 30/ /11 31/12 30/11 31/12 30/ ^ i I. Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2 For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskapet med Postverket. 3 For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost Angående tall for forretnings- og sparebanker se side 3. -

6 5 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1987 og 30. november Foreløpige tall. Mill.kr Passiva ostspare- Forretnings- Norges Bank Postgirol banken banker', Sparebanker 4Statsbanker 31/12 30RI 31/12 30/ T /12 30/11 31/12 30/ Sedler og skillemynt i omløp 1. Sedler i omløp 2. Skillemynt og skillemyntsedler i omløp 14. Bankinnskott på anfordring 1. Fra kunder 1. Folioinnskott i alt 2. Lønnskonti 2. Fra banker 15. Bankinnskott på tid 1. Fra kunder 1. På oppsigelse 1. 3 måneder måneder 3. Langtidssparing o _ 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår Bundne innskott Banksparing med skattefradrag 2. Andre bundne innskott Fra banker Lån i form av sertifikater 17. Ihendehaverobligasjonslån 1. Norske kroner 2. Utenlandsk valuta 18. Andre lån 1. Aksepter 2. Lån i Norges Bank 3. Andre lån med løpetid under 1 år 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis 5. Ansvarlig lånekapital 6. Andre lån med løpetid 1 år og over 19. Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidligere år - 7. Renter mv I regn. med hovedktr. el. filial 2 9. IMF's beholdning av norske kr Annet Aksjekapital 21. Motverdi av spes. trekkrett. i IMF Avsetninger 1. Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger 23. Fond Sparebankens fond 2. Reservefond 3. Betinget skattefrie fond 4. Andre bundne fond Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Grunnfond 8. Overføringsfond Andre fond 10. Udekket tap 24. Inntekter I alt Spesifikasjoner Banksparing med skattefradrag, tallet på konti, Lønnskonti, tallet på konti, Sparing med lånerett, beløp Ansvarlig lånekapital i alt 3 Lån i statskassen Konverteringsinnskott fra Norges Bank _ _ _ - _ ^ _ _ Se note 1 under aktiva. 2 Se note 2 under aktiva. 3 Medregnet ansvarlig lånekapital i ihendehaverobligasjonsform. 4 Se note 4 under aktiva.

7 Tabell 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til foretak, kommuner og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. desember 1987 og 30. november 1988 Foreløpige tall. Mill.kr 6 Norges Bank. 31/12 3U/ Postgiro ' 31/12 30/ os sparebanken 31/12 30/ orretningsbanker3 Sparebanker3Statsbanker 31/ /12 30/11 31/12 30/ Disponerte utlånl til foretak, kommuner og privatpersoner Veksler _ 2. Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Med konverteringstilsagn Med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri _ 1-4. Andre byggelån _ under 1 år Andre utlån med løpetid 6. Andre utlån med løpetid ett år og over Parter i ansvarlig lånekapital 2. Boliglån med attest fra statens boligbanker Andre utlån _ } Utl nene er for en bloc-avskrivninger og ikke medregnet utlan i norske kroner til oljevirksomhet og utlån etter lisens. 2 Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikke-personlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer. 3 Angående tall for forretnings- og sparebanker se side 3.

8 7 Tabell 3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1987 og 30. november Foreløpige tall. Mill.kr 14. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Banksertifikater Ihendehaverobligasjonslånl Andre lån Annen gjeld Av dette 1. Innbetalte, ikke opptjente inntekter _ 2. Påløpne, ikke forfalte kostnader _ 20. Aksjekapital Avsetninger - I alt ostsparg s- Postgirobanken Norges Bank banker3 31/ /12 30/ WIT 31/12----Turr Fordringer på utlandet 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF 7437 Sparebanker3 31/12 30/ Statsbanker 31/12 30/ Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid , Statskasseveksler Sertifikater - 7. Ihendehaverobligasjoner Aksjer 9. Utlån for avskr. (disponert) 10. Andre fordringer Av dette 1. Opptjente, ikke forfalte inntekter Betalte, ikke påløpne utgifter - - II_ Andre aktiva alt Gjeld til utlandet utenlandsk valuta. 2 Medregnet 409 mill.kr pr. 30/ som er reguleringspost (agio). 3 Angående tall for r etnings- og sparebanker, se side 3.

9 8 Tabell 4. Norges Bank. Beholdning av sertifikater, ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån og bankinnskott på anfordring/tid, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november ForelOpige tall. Mill.kr Debitor- og kreditorsektor Ihendeh.- Disponerte Sertifikater obligasjoner, utlån i alt bokfort verdi 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ IALT A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak - - N, B. Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv 13. Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende - -J LOnnstakere o.l Andre private sektorer _ D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

10 9 Av dette: Kassekreditter og byggelån 31/12 30/ Innskott Bankinnskott Bankinnskott på anfordring på tid 31/12 30/11 31/12 30/ Debitor- og kreditorsektor I ALT _Pt A. Offentlig forvaltning 1. Statsforvaltningen 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 04. Norges Bank 5. Postgiro og Postsparebanken 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 10. Private kredittforetak 11. Private finansieringsselskaper 12. Livsforsikringsselskaper mv. 13. Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. LOnnstakere o.l. 20. Andre private sektorer D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor og 14-20)

11 Tabell 5. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november ForelOpige tall. Mill.kr 10 Fordringer Gjeld Ihendeh.- Debitor- og kreditorsektor obligasjoner, Disponerte Bankinnskott på bokfort verdiutlån i altanfordring 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen 6g kommuneforetak Fylkeskommuner , Kommuner Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper 42 C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Statens forretningsdrift Selvstendige 2 2 statsforetak J Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende LOnnstakere o.l 20. Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

12 11

13 12 Tabell 6. Norges Postsparebank. Beholdning av ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån og bankinnskott på anfordring/tid, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november Foreldpige tall. Mill.kr Ihendehaver- Disponerte Av dette: obligasjoner, utlån i alt Kassekreditter Debitor- og kreditorsektor bokfdrt verdi og byggelån 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner Private kredittforetak Kommuneforvaltningen -... _... _ C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak _ Selvstendige foretak Private ikke-personlige foretak Personlig foretak Personlig næringsdrivende Ldnnstakere o.l Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) '

14 13 Innskott Bankinnskott Bankinnskott pa anfordringpå tid Debitor- og kreditorsektor 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning 01. Statsforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 31. Fylkeskommuner 32. Kommuner 033. Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 10. Private kredittforetak C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 142. Selvstendige foretak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig nærings- - drivende LOnnstakere o.l Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og )

15 Tabell 7. Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån i alt og lin, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november ForelOpige tall. Mill.kr 14 Debitor- og kreditorsektor Fordringer Gjeld Ihendeh.- obligasjoner, Disponerte Lån bokfort verdi' utlån i alt2 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 9. Statsbanker 10. Private kredittforetak _ - C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende LOnnstakere o.l Studielån Andre lån Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene 03 og 14-20) I tillegg beholdning av sertifikater utstedt av private foretak, 75 mill.kr pr. 30/ og 33 mill. kr pr. 31/ Tallene bygger delvis på anslag. Utlån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet er ikke medregnet.

16 Tabell 8. Statsbanker. Utestående 'Ian etter rentesatser mv.' 31. desember 1986 og /12 31/ * Mill.kr Utestående lån etter rentesatser pr. 31/12 Utlån i alt pst ,50-4,49 " , ,99 H , ,01-5,49 II , ,51-5,99 m , ,01-6, , , , k 7,01-7,49 m , , ,01-8,49 is ,50, ,51-8,99 1, , ,01-9,49 il, ,50 I, ,51-9,99 1, ,00 II ,01-10,49,, 3' ,50-10,99 1, ,00 II ,01-11,49 1, ,50 II ,51-11,99 ii ,00 II ,01-12,49 li ,50 II ,51-12,99 1, ,00 II ,01-13,49 li ,50 II ,51-13,99 " ,00 II ,01-14,99 " ,00-15,99 " Gjennomsnittsrenten for utestående lån pr. 31/12 Prosent Utlån i alt 9,38 9,70 1. Byggelån 12,50 4. Andre byggelån 12,50 3. Andre utlån med ldpetid 1 og og over 9,38 9,70 Ikke medregnet kontolån til statskassen. Tallene er regnet etter valutakurser ved utgangen av vedkommende måned. Medregnet utlån til utlandet.

17 Tabell 9. Aksjeemisjoner etter utstedersektor/-næring., FOrste halvår BelOp i mill.kr, pålydende verdi 16 Utstedersektor/ -næring Ar Emisjoner Emisjoner i i alt nye selskaper Innbetalt Innbetalt Antall kapital Antall kapital (- I alt I h.år Forretnings- f banker 1. h.år Private al kredittforetak 1. h.år 1987 Private finansie-j ringsselskaper 1. h.år Livsforsikrings- y 986 selskaper 1. h.år Skadeforsikringsselskaper / h.år i Fiske mv. 1. h.år Bergverk og I industri 198h.år Bygge- og anleggs virksomhet 1. h.år VarehandelI 1. h.år Forretn. messig tj.yting etc. 1. h.år Transport ogj lagring mv. 1. h.år Andre selskaperi 1. h.år Statistikken bygger på oppgaver i Norsk Lysningsblad.

18 Tabell 9 (forts.). Aksjeemisjoner etter utstedersektor/-næring.' FOrste halvår BelOp i mill.kr, pålydende verdi 17 Emisjoner i gamle selskaper Kapital- Av dette nedskrivinger Utstedersektor/ I alt fondsemisjoner -næring Ar Innbetalt Oppskrevet Nedskrevet Antall kapital Antall kapitalantall kapital I alt f h.år Forretnings banker 1. h.år Private kredittforetak t haw Private finansie ringssel skaper 1. h.år Livsforsikrings selskaper 1-6, 1. h.år 1987 Skadeforsikrings selskaperi 1. hair Fiske mv. e hair Bergverk og industri e h.år Bygge- og anleggs- J virksomhet11. h.år Ç Varehandel 1. hair Forretn. messig ip tj.yting etc. 1. hair Transport og lagring mv. Andre selskaper h.år ( h.år Statistikken bygger på oppgaver i Norsk Lysningsblad.

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1988 Tabelloversikt ALLE BANKER Oppgavetidspunkt /12 31/1 29/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernæring Utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor 16 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor 12 II NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor III POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor IV POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 16 Bankinnskott på anfordring og tid, etter fylke og sektor 16 Gjennomsnittsrenten for utlån 16 Gjenncmsnittsrenten for innskott 16 Resultatregnskap etter finansobjekt 16 V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens storrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke Sertifikater etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter utlånstype og lånetakersektor

20 19 Veiviser til tabeller publisert i 1988 (forts.) Tabelloversikt V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts ) Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Utlån etter lisens, etter sektor og næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 5 17 Gjennomsnittsrenter for innskott 5 17 Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens stdrrelse og finansobjekt Oppgavetidspunkt /12 31/1 29/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer VI STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor 5 Utlån etter næring Utestående lån etter rentesatser mv. Resultatregnskap etter finansobjekt 20 VII PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap 20 Utlån etter låntakersektor 5/ Utlån etter låntakernæring 5/20 18 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats 20 Resultatregnskap 20 Gjennomsnittsrenter for utlån 20 VIII PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring 6 17 Kvartalsbalanser 6/ Resultatregnskap 19 IX LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor 17 Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 17 Resultatregnskap 17 Gjennomsnittlige rentesatser for utlån 17 Utlån etter låntakerens fylke 17

21 20 Veiviser til tabeller publisert i 1988 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/12 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 Hefte nummer X SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse 16 Utlån etter lantakersektor 16 Utlån etter lântakernæring Resultatregnskap XI PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 16 Resultatregnskap 16 XII FINANSINSTITUSJONER Utlån etter långiver- og låntakersektor 9 XIII FOLKETRYGDFONDET Balanse XIV EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGA- SJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av ihendehaverobligasjoner Emisjoner av sertifikater XV AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring XVI APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke 18 Apnede konkurser etter måned 18 Apnede konkurser. Tallet p& foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring 18 Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring 18 Apnede konkurser i varehandel. Tallet pa foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe 18 Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke 18

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 10. mai 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2000 Grouped

Detaljer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske, kroner 31.1.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.1.98 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer