Nr. 4/89 6. februar 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 4/89 6. februar 1989"

Transkript

1 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/ Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/ Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet. 30/ Norges Bank. Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd, etter sektor. 30/ Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd, etter sektor. 30/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd, etter sektor. 30/ Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor. 30/ Statsbanker. Utestående lån etter rentesatser mv. 31/ Aksjeemisjoner etter utstedersektor/-næring. 30/ Veiviser 18-23

2 FORORD Statistisk sentralbyrå presenterer med dett 6 hefte nummer 4 for 1989 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder lopende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Folketrygdfondet og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer samt statistikk over åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir forelopige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedsstatistikk. SpOrsmål om dette heftet kan rettes til forstekonsulent Robert von Hirsch eller konsulent Anne Hege Tangen, Statistisk sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, Statistisk sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 6. februar 1989 Gisle Skancke Anna ROmo

3 2

4 3 MANEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER PR. 30. NOVEMBER 1988 Opplegget av bankstatistikken er endret f.o.m. januar Statistikken er nå basert på maskinell rapportering fra bankene/bankenes datasentraler. Omleggingen har medfort tekniske problemer for flere banker, slik at Statistisk sentralbyrå ikke har funnet A kunne publisere annet enn forelopige utlånstall for forretnings- og sparebankene for månedene januar - mai Disse tallene har vart basert på uavstemte spesialoppgaver rapportert fra bankenes datasentraler til Norges Bank. F.o.m. juni 1987 er det publisert forelopige balansetall for sparebankene, mens tilsvarende tall for forretningsbankene ble gitt for forste gang i hefte nr. 14/87 (for august 1987). Tall for forretning- og sparebankenes utlån, innskott mv. i 1987, gruppert etter sektor, er gitt for forste gang i hefte nr. 15/87 (for august 1987). Problemene med omleggingen av bankstatistikken gjdr at tallene for begge bankgrupper inntil videre må gis med et visst forbehold.

5 - - Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1987 og 30. november Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker. 5. Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksier Markedspapirer 6. Sertifikater Statssertifikater Banksertifikater Finanssertifikater 4. Andre lånesertifikater 7. Ihendehaverobligasjoner Statsobligasjoner, norske Statsgaranterte obligasjoner Andre ord.partialobligasjoner Konvertible partialobligasjoner 8. Aksjer 1. Omløpsmidler 2. Anleggsmidler 9. Utlån for avskrivning (disponert) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån... Andre utlån med et løp id under 1 år Andre utlån med løpetid 1 år og over Utlån i norske kr til oljevirksomhet Utlån etter lisens Andre fordringer Remburser Renter I regn. med hovedktr. eller filial Statens konsoliderte konto - 5. Statens grunnfondsobligasjoner Annet3 11. Andre aktiva 1. Leieboerinnskott 2. Maskiner, inv., transportmidler etc 3. Bankbygn. og andre faste eiendommer ekskl. funskjonærboliger og overtatte faste eiendommer 4. Funksjonærboliger 5. Overtatte faste eiendommer 6. Immaterielle eiendeler 7. Annet 12. Utgifter I alt for en bloc-avskrivninger - en bloc-avskrivninger I alt etter en bloc-avskrivninger Spesifikasjoner Valutainnskott fra Norges Bank i norske banker Kontolån til statskassen Garantier for kunder i alt Garantier netto 4 Postspare- Forretnings- Norges Bank Post irol banken banker', Sparebanker' Statsbanker 31/12 30/11 31/12 31/12 30/ /11 31/12 30/11 31/12 30/ ^ i I. Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2 For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskapet med Postverket. 3 For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost Angående tall for forretnings- og sparebanker se side 3. -

6 5 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1987 og 30. november Foreløpige tall. Mill.kr Passiva ostspare- Forretnings- Norges Bank Postgirol banken banker', Sparebanker 4Statsbanker 31/12 30RI 31/12 30/ T /12 30/11 31/12 30/ Sedler og skillemynt i omløp 1. Sedler i omløp 2. Skillemynt og skillemyntsedler i omløp 14. Bankinnskott på anfordring 1. Fra kunder 1. Folioinnskott i alt 2. Lønnskonti 2. Fra banker 15. Bankinnskott på tid 1. Fra kunder 1. På oppsigelse 1. 3 måneder måneder 3. Langtidssparing o _ 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår Bundne innskott Banksparing med skattefradrag 2. Andre bundne innskott Fra banker Lån i form av sertifikater 17. Ihendehaverobligasjonslån 1. Norske kroner 2. Utenlandsk valuta 18. Andre lån 1. Aksepter 2. Lån i Norges Bank 3. Andre lån med løpetid under 1 år 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis 5. Ansvarlig lånekapital 6. Andre lån med løpetid 1 år og over 19. Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidligere år - 7. Renter mv I regn. med hovedktr. el. filial 2 9. IMF's beholdning av norske kr Annet Aksjekapital 21. Motverdi av spes. trekkrett. i IMF Avsetninger 1. Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger 23. Fond Sparebankens fond 2. Reservefond 3. Betinget skattefrie fond 4. Andre bundne fond Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Grunnfond 8. Overføringsfond Andre fond 10. Udekket tap 24. Inntekter I alt Spesifikasjoner Banksparing med skattefradrag, tallet på konti, Lønnskonti, tallet på konti, Sparing med lånerett, beløp Ansvarlig lånekapital i alt 3 Lån i statskassen Konverteringsinnskott fra Norges Bank _ _ _ - _ ^ _ _ Se note 1 under aktiva. 2 Se note 2 under aktiva. 3 Medregnet ansvarlig lånekapital i ihendehaverobligasjonsform. 4 Se note 4 under aktiva.

7 Tabell 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til foretak, kommuner og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. desember 1987 og 30. november 1988 Foreløpige tall. Mill.kr 6 Norges Bank. 31/12 3U/ Postgiro ' 31/12 30/ os sparebanken 31/12 30/ orretningsbanker3 Sparebanker3Statsbanker 31/ /12 30/11 31/12 30/ Disponerte utlånl til foretak, kommuner og privatpersoner Veksler _ 2. Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån vedr. statens boligbanker Med konverteringstilsagn Med attest Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og industri _ 1-4. Andre byggelån _ under 1 år Andre utlån med løpetid 6. Andre utlån med løpetid ett år og over Parter i ansvarlig lånekapital 2. Boliglån med attest fra statens boligbanker Andre utlån _ } Utl nene er for en bloc-avskrivninger og ikke medregnet utlan i norske kroner til oljevirksomhet og utlån etter lisens. 2 Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikke-personlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer. 3 Angående tall for forretnings- og sparebanker se side 3.

8 7 Tabell 3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1987 og 30. november Foreløpige tall. Mill.kr 14. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Banksertifikater Ihendehaverobligasjonslånl Andre lån Annen gjeld Av dette 1. Innbetalte, ikke opptjente inntekter _ 2. Påløpne, ikke forfalte kostnader _ 20. Aksjekapital Avsetninger - I alt ostsparg s- Postgirobanken Norges Bank banker3 31/ /12 30/ WIT 31/12----Turr Fordringer på utlandet 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF 7437 Sparebanker3 31/12 30/ Statsbanker 31/12 30/ Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid , Statskasseveksler Sertifikater - 7. Ihendehaverobligasjoner Aksjer 9. Utlån for avskr. (disponert) 10. Andre fordringer Av dette 1. Opptjente, ikke forfalte inntekter Betalte, ikke påløpne utgifter - - II_ Andre aktiva alt Gjeld til utlandet utenlandsk valuta. 2 Medregnet 409 mill.kr pr. 30/ som er reguleringspost (agio). 3 Angående tall for r etnings- og sparebanker, se side 3.

9 8 Tabell 4. Norges Bank. Beholdning av sertifikater, ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån og bankinnskott på anfordring/tid, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november ForelOpige tall. Mill.kr Debitor- og kreditorsektor Ihendeh.- Disponerte Sertifikater obligasjoner, utlån i alt bokfort verdi 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ IALT A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak - - N, B. Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv 13. Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende - -J LOnnstakere o.l Andre private sektorer _ D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

10 9 Av dette: Kassekreditter og byggelån 31/12 30/ Innskott Bankinnskott Bankinnskott på anfordring på tid 31/12 30/11 31/12 30/ Debitor- og kreditorsektor I ALT _Pt A. Offentlig forvaltning 1. Statsforvaltningen 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 04. Norges Bank 5. Postgiro og Postsparebanken 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 10. Private kredittforetak 11. Private finansieringsselskaper 12. Livsforsikringsselskaper mv. 13. Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. LOnnstakere o.l. 20. Andre private sektorer D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor og 14-20)

11 Tabell 5. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november ForelOpige tall. Mill.kr 10 Fordringer Gjeld Ihendeh.- Debitor- og kreditorsektor obligasjoner, Disponerte Bankinnskott på bokfort verdiutlån i altanfordring 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen 6g kommuneforetak Fylkeskommuner , Kommuner Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper 42 C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Statens forretningsdrift Selvstendige 2 2 statsforetak J Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende LOnnstakere o.l 20. Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

12 11

13 12 Tabell 6. Norges Postsparebank. Beholdning av ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån og bankinnskott på anfordring/tid, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november Foreldpige tall. Mill.kr Ihendehaver- Disponerte Av dette: obligasjoner, utlån i alt Kassekreditter Debitor- og kreditorsektor bokfdrt verdi og byggelån 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner Private kredittforetak Kommuneforvaltningen -... _... _ C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak _ Selvstendige foretak Private ikke-personlige foretak Personlig foretak Personlig næringsdrivende Ldnnstakere o.l Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) '

14 13 Innskott Bankinnskott Bankinnskott pa anfordringpå tid Debitor- og kreditorsektor 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning 01. Statsforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 31. Fylkeskommuner 32. Kommuner 033. Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 10. Private kredittforetak C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 142. Selvstendige foretak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig nærings- - drivende LOnnstakere o.l Andre private sektorer E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og )

15 Tabell 7. Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån i alt og lin, etter sektor. 31. desember 1987 og 30. november ForelOpige tall. Mill.kr 14 Debitor- og kreditorsektor Fordringer Gjeld Ihendeh.- obligasjoner, Disponerte Lån bokfort verdi' utlån i alt2 31/12 30/11 31/12 30/11 31/12 30/ I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 9. Statsbanker 10. Private kredittforetak _ - C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende LOnnstakere o.l Studielån Andre lån Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene 03 og 14-20) I tillegg beholdning av sertifikater utstedt av private foretak, 75 mill.kr pr. 30/ og 33 mill. kr pr. 31/ Tallene bygger delvis på anslag. Utlån etter lisens og utlån i norske kroner til oljevirksomhet er ikke medregnet.

16 Tabell 8. Statsbanker. Utestående 'Ian etter rentesatser mv.' 31. desember 1986 og /12 31/ * Mill.kr Utestående lån etter rentesatser pr. 31/12 Utlån i alt pst ,50-4,49 " , ,99 H , ,01-5,49 II , ,51-5,99 m , ,01-6, , , , k 7,01-7,49 m , , ,01-8,49 is ,50, ,51-8,99 1, , ,01-9,49 il, ,50 I, ,51-9,99 1, ,00 II ,01-10,49,, 3' ,50-10,99 1, ,00 II ,01-11,49 1, ,50 II ,51-11,99 ii ,00 II ,01-12,49 li ,50 II ,51-12,99 1, ,00 II ,01-13,49 li ,50 II ,51-13,99 " ,00 II ,01-14,99 " ,00-15,99 " Gjennomsnittsrenten for utestående lån pr. 31/12 Prosent Utlån i alt 9,38 9,70 1. Byggelån 12,50 4. Andre byggelån 12,50 3. Andre utlån med ldpetid 1 og og over 9,38 9,70 Ikke medregnet kontolån til statskassen. Tallene er regnet etter valutakurser ved utgangen av vedkommende måned. Medregnet utlån til utlandet.

17 Tabell 9. Aksjeemisjoner etter utstedersektor/-næring., FOrste halvår BelOp i mill.kr, pålydende verdi 16 Utstedersektor/ -næring Ar Emisjoner Emisjoner i i alt nye selskaper Innbetalt Innbetalt Antall kapital Antall kapital (- I alt I h.år Forretnings- f banker 1. h.år Private al kredittforetak 1. h.år 1987 Private finansie-j ringsselskaper 1. h.år Livsforsikrings- y 986 selskaper 1. h.år Skadeforsikringsselskaper / h.år i Fiske mv. 1. h.år Bergverk og I industri 198h.år Bygge- og anleggs virksomhet 1. h.år VarehandelI 1. h.år Forretn. messig tj.yting etc. 1. h.år Transport ogj lagring mv. 1. h.år Andre selskaperi 1. h.år Statistikken bygger på oppgaver i Norsk Lysningsblad.

18 Tabell 9 (forts.). Aksjeemisjoner etter utstedersektor/-næring.' FOrste halvår BelOp i mill.kr, pålydende verdi 17 Emisjoner i gamle selskaper Kapital- Av dette nedskrivinger Utstedersektor/ I alt fondsemisjoner -næring Ar Innbetalt Oppskrevet Nedskrevet Antall kapital Antall kapitalantall kapital I alt f h.år Forretnings banker 1. h.år Private kredittforetak t haw Private finansie ringssel skaper 1. h.år Livsforsikrings selskaper 1-6, 1. h.år 1987 Skadeforsikrings selskaperi 1. hair Fiske mv. e hair Bergverk og industri e h.år Bygge- og anleggs- J virksomhet11. h.år Ç Varehandel 1. hair Forretn. messig ip tj.yting etc. 1. hair Transport og lagring mv. Andre selskaper h.år ( h.år Statistikken bygger på oppgaver i Norsk Lysningsblad.

19 18 Veiviser til tabeller publisert i 1988 Tabelloversikt ALLE BANKER Oppgavetidspunkt /12 31/1 29/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernæring Utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor 16 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor 12 II NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor III POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor IV POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 16 Bankinnskott på anfordring og tid, etter fylke og sektor 16 Gjennomsnittsrenten for utlån 16 Gjenncmsnittsrenten for innskott 16 Resultatregnskap etter finansobjekt 16 V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens storrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke Sertifikater etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter utlånstype og lånetakersektor

20 19 Veiviser til tabeller publisert i 1988 (forts.) Tabelloversikt V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts ) Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Utlån etter lisens, etter sektor og næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 5 17 Gjennomsnittsrenter for innskott 5 17 Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens stdrrelse og finansobjekt Oppgavetidspunkt /12 31/1 29/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer VI STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor 5 Utlån etter næring Utestående lån etter rentesatser mv. Resultatregnskap etter finansobjekt 20 VII PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap 20 Utlån etter låntakersektor 5/ Utlån etter låntakernæring 5/20 18 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats 20 Resultatregnskap 20 Gjennomsnittsrenter for utlån 20 VIII PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring 6 17 Kvartalsbalanser 6/ Resultatregnskap 19 IX LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor 17 Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 17 Resultatregnskap 17 Gjennomsnittlige rentesatser for utlån 17 Utlån etter låntakerens fylke 17

21 20 Veiviser til tabeller publisert i 1988 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/12 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 30/11 Hefte nummer X SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse 16 Utlån etter lantakersektor 16 Utlån etter lântakernæring Resultatregnskap XI PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor 16 Resultatregnskap 16 XII FINANSINSTITUSJONER Utlån etter långiver- og låntakersektor 9 XIII FOLKETRYGDFONDET Balanse XIV EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGA- SJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av ihendehaverobligasjoner Emisjoner av sertifikater XV AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring XVI APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke 18 Apnede konkurser etter måned 18 Apnede konkurser. Tallet p& foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring 18 Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring 18 Apnede konkurser i varehandel. Tallet pa foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe 18 Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke 18

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Andebu Sparebank. Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Rapport for 2. kvartal 2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 2. kvartal utgjør 23,1 mill. kr eller 1,95 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital.

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2014

Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsrapport 2.kvartal 2014 Delårsregnskap 2. kvartal 2014 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt Regnskapsprinsipper Bankens regnskapsprinsipper er ikke endret i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1

Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Delårsrapport 1. kvartal 2012 1 Rapport for første kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 1. kvartal i år kr 6,6 mill. før skatt eller 0,73 % av gjsn. forvaltningskapital, mot

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport pr 31. mars 2015

Delårsrapport pr 31. mars 2015 Delårsrapport pr 31. mars 2015 Stadsbygd Sparebank postboks 143 7101 RISSA Hovedkontor Rissa: Rådhusveien 21, 7100 RISSA telefaks 73 85 50 01 Bankkontor Stadsbygd: Handelsbakken 11, 7105 STADSBYGD telefaks

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer