STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/ juni 1981 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 6/ juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/ Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 31/ Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 31/ Forretningsbanker. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor. 31/ Sparebanker. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor. 31/ Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Private kredittforetak. Kvartalsbalanse pr. 31/ STAT1STiSK E A BxY, _,j<

2 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 6 i serien "Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene skal inneholde løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper og Folketrygdfondet. Tilsvarendestatistikk hartidligere vært publisert i Statistisk ukehefte og i "Kvartalshefte for private og offentlige banker". Med "Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Det vil komme ca. 40 hefter i året. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. For å spare tid vil tekstavsnittene i det nye heftet bli sterkt redusert. Dessuten vil Norges Banks analysetabeller som hittil har vært publisert i kvartalsheftet, bli sløyfet. Det er meningen at Byrået etter hvert skal publisere egne analysetabeller. Symbolet * etter en dato betyr at taliseriengir forelopige tali. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tif. (02) eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 11. juni 1981 Odd Aukrust Liv Bjørnland

3 ' 2 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos i IMF Sedler og skillemynt Norges Bank Utlandet Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings og sparebanker Utlandet Statskasseveksler o Statsforvaltningen Norges Bank, Utlandet Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Forretnings og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Aksjer Norsek sektorer Utlandet Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. mars og Mill.kr Postsoare Forretnings Norges Bank Postgirol) Sparebanker Statsbanker banken banker Aktiva 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 1981* 1981* 1981* 1981* 1981* 1981* 8. Utlån for avskr. 3). (disponert) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Postgiro og Postsparebanken _ Statsbanker 1 Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv Statsforetak Andre norske sektorer4 ) Utlandet Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva Utgifter I alt for en blocavskrivning en blocavskrivning I alt etter en blocavskrivning ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall p.g.a. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Medregnet aksjer og andeler i gårdselskaper. 3) Medregnet leieboerinnskott. 4) For forretnings og sparebankene omfatter postene bl.a. valutalån etter lisens som er utbetalt f.o.m. 1/

4 Tabell 1. (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. mars og Passiva 15. Sedler og skillemynt Mill.kr 1 Postsparebankebanken Forretnings Norges Bank Postgirol/ Sparebanker Statsbanker 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 31/3 1981* 1981* 1981* 1981* 1981* 1981 * 3.14 Bankinnskott Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Markedspapirer Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner,, Utenl. valuta 4 ) _ Lån Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 1 Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak 1 1 Norges Bank 3 ) Postgiro og Postsparebanken _ Statsbanker Forretnings og sparebanker Andre kredittinstitusjoner _ N Forsikringsselskaper mv. _ Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Annen gjeld Statsforvaltningen Utlandet Andre Aksjekapital Norske sektorer Utlandet Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Fond Inntekter I alt 39752' ) Se note 1 under aktiva. 2) F.o.m. 31/12 er tallet for statsbankene regnet etter valutakurser ved utgangen av vedkommende måned. 3) Posten omfatter 245 og 390 mill.kr pr. 30/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30/3 var 132 og 197 mill.kr.

5 4 Tabell 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 30. april og 30. april Mill.kr Ihendehaverobligasjoner, bokfort verdi 1981* Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Utlån Utlån i alt Bevilgede (inkl. kassekreditter bevilgede) og byggelån 1981* 1981* Disponerte utlån i alt IALT 1053,9 963,6 7871,6 8763,4 168,2 224,3 7803,1 8670,9 1981* A. Offentlig forvaltning 921,8 843,9 5489,0 6071,4 5,0 5489,0 6066,4 1. Statsforvaltningen 689,8 639,2 4900,1 5512,9 4900,1 5512,9 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak 232,0 204,7 588,9 558,5 5,0 588,9 553,5 B. Finansinstitusjoner 23,1 21,2 0,3 0,3 04. Norges Bank 5. Postgiro og Postsparebanken.. 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 0,3 0,3 10. Private kredittforetak 23,1 21,2 11. Private finansieringsselskaper 12. Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 109,0 98,5 2382,3 2692,0 168,2 219,3 2313,8 2604,5 14. Statsforetak 24,7 22,7 12,3 2,3 9,8 12,3 2,3 15. Private ikkepersonlige foretak 84,3 75,8 965,2 941,6 2,2 1,3 964,6 941,1 16. Personlige foretak 62,9 64,0 0,8 1,3 62,8 63,5 17. Personlig næringsdrivende 51,7 56,8 1,8 2,4 51,3 56,5 18. Lænnstakere ,6 1623,6 153,6 214,3 1219,2 1537,4 20. Andre private sektorer 3,6 3,7 3,6 3,7 D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 1420) 341,0 303,2 2971,2 3250,5 168,2 224,3 2902,7 3158,0 Fordringer forts. Utl n Disponerte kassekreditter og byggelån 1981* Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Disponible kredittmidler 1981* Innskott Bankinnskott på anfordring 1981* Bankinnskott på tid I ALT 99,7 131,8 68,5 92,5 690,3 1029,4 7731,3 8386,7 A. Offentlig forvaltning 5,0 1. Statsforvaltningen 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak 5,0 B. Finansinstitusjoner 4. Norges Bank 5. POstgiro og Postsparebanken.. 6. Forretningsbanker 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 10. Private kredittforetak 11. Private finansieringsselskaper 12. LIvsforsikringsselskaper mv. 13. Skadeforsikringselskaper 1981* C. Andre innenlandske sektorer 99,7 131,8 68,5 87,5 690,3 1029,3 7731,3 8386,7 14. Statsforetak 9,8 15. Private ikkepersonlige foretak 1,6 0,8 0,6 0,5 16. Personlige foretak 0,7 0,8 0,1 0,5 17. Personlig næringsdrivende 1,4 2,1 0,4 0,3 18. Lønnstakerer ,2 128,1 67,4 86,2 690,3 1029,4 7615,3 8245,4 20. Andre private sektorer 116,0 141,3 D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 1420) 99,7 131,8 68,5 92,5 690,3 1029,4 7731,3 8386,7

6 5 FORRETNINGS OG SPAREBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, UTLÅN, INNSKOTT OG LAN ETTER SEKTOR. MARS 1981 Forretningsbankenes disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner gikk i løpet av de tre første måneder i 1981 opp med mill.kr, dvs. 3,8 prosent (i samme periode i 3,2 prosent), ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Utlånene til private foretak og personlig næringsdrivende gikk opp med 963 mill.kr, dvs. 3,6 prosent (3,1 prosent), og utgjorde 28,0 milliarder kroner pr. 31. mars For lønnstakere o.l. var det i samme periode en økning på 797 mill.kr, dvs. 4,0 prosent (2,9 prosent), til 20,6 milliarder kroner ved utgangen av mars Sparebankenes utlån til foretak, kommuner og privatpersoner gikk i løpet av de tre forste måneder i år opp med 701 mill.kr, dvs. 1,7 prosent (i samme periode 1,2 prosent). Utlånene til private foretak og personlig næringsdrivende gikk opp med 155 mill.kr, dvs. 1,0 prosent (2,1 prosent), og utgjorde 16,1 milliarder kroner pr. 31. mars For lønnstakerer o.l. var det i samme tidsrom en økning på 511 mill.kr, dvs. 2,3 prosent (0,4 prosent), til 22,8 milliarder kroner ved utgangenaw mars Utlånstallene er gitt eksklusive valutalån etter lisens.

7 6 TABELL 3. FORRETNINGSBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN, BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID, LAN, ETTER SEKTOR. 31. MARS OG MILL. KR FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) DEBITOR OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER DISPONERTE BOKFORT VERDI UTLAN I ALT BEVILGEDE KASSEKRE UTLAN (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN I ALT UTLAN I ALT , , , , A. OFFENTLIG FORVALTNING , ,1 716, , STATSFORVALTNINGEN , ,6 38, TRYGDEFORVALTNINGEN 0, ,6 2,1 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN INKL. KOMMUNEFORETAK ,5 700, , B. FINANSINSTITUSJONER , ,9 933, NORGES BANK _ 5. POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN 6. FORRETNINGSBANKER 5,9 10,3 27,6 38, ,6 7. SPAREBANKER 5,2 4,8 5,2 4,8 8. BANKENES SIKRINGSFOND _ 09. STATSBANKER PRIVATE KREDITTFORETAK 4 749, ,1 129, PRIVATE FINANSIERINGS SELSKAPER , , LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV ,7 8, ,0 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER , ,9 14. STATSFORETAK 392, , , , ,9 705,2 638,7 15. PRIVATE IKKEPERSONLIGE FORETAK 620, , , , PERSONLIGE FORETAK 3,7 11, , , ,2 17. PERSONLIG NKRINGSDRIVENDE 5,1 83, , ,5 18. LONNSTAKERE O.L , , ANDRE PRIVATE SEKTORER 410, , ,1 UTLANDET 65,8 76,5 114,0 155,8 21, ,4 142, UTENLANDSKE BANKER 0.2 0,7 6, UTLANDET ELLERS 65,6 75, , ,6 FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPER SONER. (SUM SEKTOR 3 OG 1420) , , , , ,9 1) POSTEN OMFATTER 245 MILL.KR PR. 31/3 SOM ER INNSKOTT FRA NORGES BANK. TILSVARENDE TALL PR. 31/3 VAR 132 MILL.KR. TABELL 4. SPAREBANKER. IHENDEHAVEROBLIGASJONER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN, BANKINNSKOTT PA ANFORDRING OG TID, LAN, ETTER SEKTOR. 31. MARS OG MILL. KR FORDRINGER (INKL. BEVILGEDE UTLAN) UT LAN DEBITOR OG KREDITORSEKTOR IHENDEH.OBLIGASJONER BOKFORT UTLAN VERDI I ALT BEVILGEDE KASSEKRE (INKL. BEVILGEDE) DITTER OG BYGGELAN DISPONERTE UTLAN I ALT..1/ I ALT , , , , , , , ,4 A. OFFENTLIG FORVALTNING 8 167, ,4 1. STATSFORVALTNINGEN , ,5 2. TRYGDEFORVALTNINGEN 3. KOMMUNEFORVALTNINGEN INKL. 354,0 KOMMUNEFORETAK , , , ,4 35,5 4, ,6 1,0 1,8 0, , , ,9 2, ,4 34,0 1, ,4 3. FINANSINSTITUSJONER , ,4 154,9 163,3 51,9 60,3 4. NORGES BANK ()S. POSTGIRO OG POSTSPAREBANKEN 2,1 1,4 6. FORRETNINGSBANKER 4,1 0,5 7. SPAREBANKER 2,7 2,9 OB. BANKENES SIKRINGSFOND 112,1 9. STATSBANKER ,8 : 10. PRIVATE KREDITTFORETAK 5 790, ,5 12, ,5 11. PRIVATEFINANSIERINGS SELSKAPER 1,8 130,6 135,2 48, LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER MV 13. SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER 1,1 4,0 0, ,7 6, ,2 024,6 C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER ,9 26,8 14. STATSFORETAK 454, , , , ,4 7,9 9,7 15. PRIVATE IKKEPERSONLIGE FORETAK 551, , , , , ,4 16. PERSONLIGE FORETAK 10,5 y 33, , , ,0 17. PERSONLIG NARINGSDRIVENDE 8,3 24, , , , ,5 18. LONNSTAKERE O.L , , ,4 20. ANDRE PRIVATE SEKTORER.. 732,8 809,2 321, D. UTLANDET 0,5 5,1 8,0 10, , UTENLANDSKE BANKER 1,3 8, UTLANDET ELLERS 0, ,5 0,6 1, ,1 1,4 2, ,2 1, ,0 24,7 065,3 263,4 579,0 958,4 597,2 7,9 7,9 144, ,4 4,0 6, , , , , ,4 690,7 10,4 10,4 FORETAK, KOMMUNER OG PRIVATPER SONER. (SUM SEKTOR 3 OG 1420) 2 378, , , , , , , ,1 1) POSTEN OMFATTER 390 MILL.KR PR. 31/ SOM ER INNSKOTT I NORGES BANK. TILSVARENDE TALL PR. 31/3 VAR 197 MILL.KR.

8 FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLAN (FORTS.) INNSKOTT DEBITOR OG DISPONIBLE DISPONERTE KASSEKRE BANKINNSKOTT PA KREDITOR DITTER OG BYGGELAN KREDITTMIDLER ANFORDRING BANKINNSKOTT PA TID LAN SEKTOR , , , , , , ,4 11, , ,5 329, ,8 254, , 2, , , ,8 1,1 1,6 0,7 6, ,4 22, , , , ,2 808, , , , , , , ,5 174,1 90,0 132,6 15,6 13, , , , , , ,2 064,1 172, ,9 638,0 258/0.: ,0 639,4 84,9 116, , ,4 842, , , , , , ,6 I ALT 975, , ,8 0,8 A. 243, , ,1 355,4 360, , ,6 0, , , , ,81) 394,0 1) 4. 19, ,6 0, ,1 133,0 107,6 44,0 35, ,7 483, , ,9 211, , , , , ,5 '1 780,0 2,4 35, , ,4 95,0 232, , , , ,9 ''''2 ;, , ,2 187, C. 432,5 959,6 761, , ,6 N , , , t 191, ,4 11,2 10, , ,2 57, , ,5 7,3 4, ,9 70,1 D , , , NÆRINGSL. OG , , , PRIVATPERS. FORDRINGER (FORTS.) GJELD (INKL. DISPONIBLE KREDITTMIDLER) UTLAN (FORTS.) INNSKOTT DEBITOR OG DISPONIBLE DISPONERTE KASSEKRE BANKINNSKOTT PA KREDITOR» DITTER OG BYGGELAN KREDITTMIDLER ANFORDRING BANKINNSKOTT PA TID LAN SEKTOR , , , , ,7 681, I ALT ,2 335, , ,8 A. 3,5 10,0 0,5 1,5 74,0 77, , , ,3 116,1 567,8 569, ,3 570,5 245, ,0 943, ,1 D ,9 13,8 18, , ,7 607, B. _ 561,31) ) , ,7 159, , , , ,7 0,8 9. 1,0 1, , , ,6 38,3 13,4 17,8 5, ,3 0,5 13,5 26,7 472,9 541,6 19,9 11, ,2 2,0 0,2 0,2 28, ) , , , , , , , ,6 C. 5,8 8,9 2, ,1 0, , , , , , , ,7 718,0 385,7 464,0 276, , , , , , , , , , , , , , , ,5 203,7 135, ,4 126, , , ,0 0, ,2 103,7 208, ,5 0,4 D. 20, ,6 388, ,5 1,0 0,1 0, ,1 181,5 209,9 0,5 0, NARINGSL. OG 9 388, , , , , PRIVATPERS.

9 8 TABELL 5. FORRETNINGSBANKER. UTLAN OG DISPONIBLE KREDITTMIDLER, ETTER TYPE BOLIGLEN OG LANTAKERSEKTOR. 31. MARS OG MILL. KR BOLIGBYGGELAN MED LEN TIL BOLIGFORMAL KONVERTERINGSTIL ANDRE I ALT SAGN FRA STATENS BOL4G3YGGELAN (MEDR.BEVILGEDE LAN) BOLIGBANKER (BEVILGEDE LAN) (BEVILGEDE LEN) 31/ I ALT , , , ,6 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN MEER. KOMMUNEFORETAK 184,0 195,8 65,9 72, ,6 14. STATSFORETAK 5,7 10,0 2,4 5,0 0,2 15. PRIVATE IKKE PERSONLIGE FORETAK , , ,1 408, PERSONLIGE FORETAK 345,8 433,9 121,0 188,0 81,0 67,6 17. PERSONLIG NÆRINGSDRIVENDE 691,6 843,5 80,2 67,8 133,9 197,7 18.LØNNSTAKERE 0.L , , , , ANDRE PRIVATE SEKTORER 134,5 173,9 94,0 117, TABELL 6. SPAREBANKER. 31. MARS UTLEN OG DISPONIBLE KREDITTMIDLER, OG MILL. KR ETTER TYPE BOLIGLAN OG LANTAKERSEKTOR. BOLIGBYGGELAN MED LEN TIL BOLIGFORMEL KONVERTERINGSTIL ANDRE I ALT SAGN FRA STATENS BOLIGBYGGELAN BOLIGBANKER (MEDR.BEVILGEDE LAN) (BEVILGEDE LAN) (BEVILGEDE LAN) IALT , , , ,7 03. KOMMUNEFORVALTNINGEN MEDR. KOMMUNEFORETAK ,6 168,7 123,2 45,3 87,0 14. STATSFORETAK 300 3,4 0, PRIVATE IKKE PERSONLIGE FORETAK 1 528, , ,3 227,0 16. PERSONLIGE FORETAK 617, , ,2 130,6 17. PERSONLIG NKRINGSDRIVENDE , ,9 141,5 102,3 206,2 204,0 18. LONNSTAKERE O.L , , ,6 20. ANDRE PRIVATE SEKTORER , ,3 43,5

10 UTLRN ANDRE TIL BOLIGFORMRL DISPONERTE UTLAN TIL BOLIGFORMAL I ALT DISPONIBLE KREDITTMIDLER TIL BOLIGFORMAL I ALT 71/33 1Q , , , , , ,5 TOTAL 99,3 112,7 149,3 131,0 34,7 64, ,1 5,0 5,7 10, , , ,4 630,7 689, ,8 173,3 238,2 309,4 107,6 124, ,5 578,0 615,2 742,2 76, , , ,8 746, ,3 34, , ,6 20. ANDRE DISPONERTE / DISPONIBLE UTLAN TIL BOLIGFORMAL UTLAN TIL BOLIGFORMAL KREDITTMIDLER TIL I ALT BOLIG FORMAL I ALT , , , , ,8 TOTAL ,4 326,9 296,1 52,0 90, ,9 3,0 3, , , , , ,0 503, ,9 145, , , ,5 238,6 76, , , ,9 913, ,1 150,5 214, ,9 30,9 20.

11 10 Tabell 7. Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån i alt, lån, etter sektor. 30. april og Mill.kr Fordringer Gjeld Ihendeh. Disponerte obligasjoner, utlån Lån Debitor og bokført verdi i kreditorsektor altl) NY * 1981* 1981* I alt 133,7 234,9 A. Offentlig forvaltning ,3 0,7 1. Statsforvaltningen 1,3 0,7 2. Trygdeforvaltningen. _ 03. Kommuneforvaltningen inkl. kommuneforetak B. Finansinstitusjoner 132,4 234,2 04. Norges Bank 5. Postgiro og Postsparebanken _ 6. Forretningsbanker _ 7. Sparebanker 8. Bankenes sikringsfond 9. Statsbanker 131,0 233,0 10. Private kredittforetak 1,4 1,2 11. Private finansieringsselskaper 12. Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 15. Private ikkepersonligeforetak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere Studielån 2. Andre lån 20. Andre private sektorer D. Utlandet 211. Utenlandske banker 212. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene 03 og 1420) , , , , , , , , , , , ,5 _ , ,5 0,3 254,1 0,3 254,1 _ , ,0 26,7 28,4 385,6 442,1 6,5 6, , ,2 22,0, 5 289, , , , , , , ,7 88,5 101, , , , ,0 88,5 101,7 19, , ,5 26,7 28,4 1) Tallene bygger delvis på anslag.

12 11 PRIVATE KREDITTFORETAK. KVARTALSBALANSE PR. 31/ Private kredittforetak (inkl. kredittforeninger) økte i forste kvartal 1981 sine utlån med 1,2 milliarder kroner (3,9 prosent) til 30,7 milliarder kroner pr. 31. mars 1981, ifølge foreløpige oppgayer fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk. Ihendehaverobligasjonsgjelden økte med 0,9 milliarder kroner (3,0 prosent) til 31,0 milliarder kroner. I tilsvarende periode i (Ate de private kredittforetakene sine utlån med 0,9 milliarder kroner (3,6 prosent). Ihendehaverobligasjonsgjelden økte også med 0,9 milliarder kroner (3,5 prosent).

13 12 Tabell 8. Private kredittforetak. Balanse etter objekt og sektor pr. 31. mars. Balanseposter 31.des. 1 ) I alt 31.mars 1981 Realkredittforetak 2 ) 31.des. 31.mars 1 ) 1981 Mill.kr Av dette: Skipsfinansieringsforetak 31.des. 31.mars 1) des. Andre 31.mars 19811) Aktiva I. Kassebeholdning II. Bankinnskudd Norges Bank _ 2. Postgiro Forretnings og sparebanker Utenlandske banker III. Statskasseveksler IV. Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen kommuneforetak 3. Statsbanker 2. Kommuneforvaltningen inkl Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre ihendehaverobligasjoner Utlandet 0 V. Aksjer VI. Utlån for en blocavskrivninger VII. Andre fordringer VIII. Realkapital Aktiva i alt for avskrivning En blocavskrivning Aktiva i alt etter avskrivning Passiva I. Ihendehaverobligasjonslån Norske Utenlandske II. Andre lån Statsforvaltningen 2. Norges Bank _ 3. Andre norske långivere Utlandet III. Annen gjeld IV. Ansvarlig lånekapital Lånekapital Aksjekapital V. Fond og annen egenkapital Passiva i alt ) Foreløpige tall. 2) Inkl. Kredittforeningen for varehandelen.

14

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 755 FINANSINSTITUSJONER 1974 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1967. and Life Insurance Companies NOR G ES O FFISI E LLE STATI ST IK K A 22 FINANSINSTITUSJONER 967 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER 0. L. OG LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/2 23. FEBRUAR 88 OOKUMENTASJON AV SYSTEM OG BEREGNINGMETODER TIL FINANSIELLE SEKTOR- BALANSER AV Anna ROmo og Geir Avitsland* Side 1. Innledning 3 2. Formal og

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN Dell Det statistiske opplegg ikke for offentliggjering. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Tredje kvartal 2002 Bankia Bank ASA Resultat før tap og skatt på 1,0 mill kroner mot -0,1 mill kroner forrige kvartal Fortsatt høy vekst med i underkant av 10 000 nye kortkunder i kvartalet.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Feilkontroller i PORT-rapporteringen

Feilkontroller i PORT-rapporteringen 10.03.2016 Statistisk sentralbyrå Feilkontroller i PORT-rapporteringen INNFIN 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Kontroll av PORT-data... 3 3. Kort oversikt over tilbakemeldinger fra ORBOF-Inn...

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall. Månedsstatistikk for bankene. November 1972 Ir. 1/73 3. januar 1973 INNHOLD F ol ke t alle t i Nor g e ved utgangen av 1972 Utenriksregnskap for 1972. Foreløpige tall Byggevirksomheten i november 1972 Inn og utførselsverdien fordelt på varegrupper.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr.

Gevinsten på verdipapir holdt til forfall er fra salget av våre Nets-aksjer og utgjør 0,84 mill. kr. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.

iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,. ,,,,.,.,,,,t.,,,,..,,._.,-,,,..,.,-, ẓ.4-, AP-1'4, 40",, 0,n i' i iip,-,,,, -,;:,,,:--.:: A,,,,.,._..,,,.,, :_ t,.,,:,,,,,,,,,;:::;-,-,4.,.,i,,,,,;,...,::,...,,, ::,_.,..., 1,: ::.t.,[,.; v0-.1?t.;;;-,e'a.44'r''',

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Rapport 3. kvartal 1995

Rapport 3. kvartal 1995 Rapport 3. kvartal 1995 Resultatregnskap Millioner kroner 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-30.9. 1995 1995 1995 1995 1994 1994 Renteinntekter og lignende inntekter 459 477 477 1.413 1.611

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2013

Regnskap 1. kvartal 2013 Regnskap 1. kvartal 2013 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4.1 O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra?tte heftet

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer