Nr. 50/ desember 1977 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 50/ desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse for 3. kvartal 1977 Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning 4. kvartal 1977 Månedsstatistikk for private og offentlige banker. Oktober 1977 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Oktober 1977 Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, innskott og lån etter sektor. September 1977 Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige renteog provisjonssatser 1975 og 1976 Ihendehaverobligasjonsgjelden i 1976 Innbetalt og fordelt skatt i første halvår 1977 Innenlandsk rutefart 1976 Dødsfall ved ulykker. Selvmord og drap Drukkenskap 2. kvartal 1977 Småviltjakten Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 10, 1977 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå hittil i desember 1977 Statistisk Sentralbyr9 bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 SU 12x (SU nr. 50, 1977) Aktuelle konjunkturtall for Norge rosen vis en ring ra samme eriode ett år tidligere -apri ai-ju i Aug.o t rosen vis en ring ra samme måned ett år tidligere Aug.Sept.Okt. Arbeidsmarkedet: Arbeidsløyse i alt 2) Av dette: Industri, bygger og anleggsvirksomhet Ledige p1asser 2) Stramhetsindikator 1) Industriproduksjon: Industri 0,5-1,4-1,9-3,5-2,4 0,2 Bergverk, industri, kraftforsyning 1,4-6,0-2,4-6,0-3,6 2,2 Produksjon etter anvendelse: Eksport 5,0-5,8-3,3-8,9-4,3 3,1 Konsum 0,9-0,9 0,1-1,8-0,8 2,4 Investering ,6-2,9-3,6-7,7-2,4-0,9 Vareinnsats i bygg og anlegg -0,3-0,4 0,9 1,9-0,1 0,8 Vareinnsats ellers -1,3-3,1-3,5-5,3-4,2-1,2 Byggevirksomhet: Rygg satt i gang, boliger Bygg satt i gang, industribygg Bygg under arbeid, boliger Bygg under arbeid, industribygg Detaljomsetning: I alt Utenrikshandel: Eksportverdi, inkl. nye skip Importverdi, uten skip Innførselsoverskott i alt Eksportvolum, uten skip 3) Importvolum, uten skip 3) Sjøfart: Turfrakter, tørrlastskip Turfrakter, tankskip Skip i opplag Penger og kreditt 3) : Forretningsbankenes innenlandske utlån til andre enn finansinstitusjoner Forretningsbankenes beholdning av primære likvider Priser: Eksportpriser, uten skip 3) Importpriser, uten skip 3) Bytteforhold, uten skip 3) Konsumprisindeks Aksjeindeks 2) fol, ) Registrerte ledige plasser i løpet av perioden (inklusive beholdning ved periodens begynnelse) i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkende. 2) Gjelder periodene mars-mai, juni-aug., sept.- nov. 3) Gjelder periodene jan.-mars, april-juni, juli-sept.

3 SU 13x (SU nr. 50, 1977) UTENRIKSHANDELEN I NOVEMBER OG JANUAR-NOVEMBER FORELØPIGE TALL Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenrikshandelen i november 1977 viser en innførsel uten skip på mill.kr og en utførsel uten skip på mill.kr. Medregnet nye skip utgjorde utførselen mill.kr. I oktober 1977 var innførselen uten skip mill.kr og utforselen uten skip mill.kr. Medregnet nye skip var utførselen milf.kr. I november 1976 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen en innførsel uten skip på '5 027 mill.kr og en utførsel uten skip på mill.kr. Medregnet nye skip var utførselen mill.kr. For januar-november viser de foreløpige oppgaver en innførselsverdi uten skip på mill.kr i 1977 mot mill.kr i Utførselsverdien uten skip var henholdsvis mill.kr i 1977 og mill.kr i Medregnet nye skip var utforselsverdien i samme tidsrom henholdsvis mill.kr i 1977 og mill.kr i Eksporten av norskprodusert gass fra Nordsjøen er på grunn av manglende verdioppgaver ikke med i disse tallene. I november måned og hittil i år ble det utfort henholdsvis 666 mill.nm 3 og mill.nm 3) fra Frigg og Ekofisk sett under ett. Tabelloversikt: nn orselsverdi uten skip Uten skip Utførsel sverdi Med nye skip nn ørse s overskott (medregnet eksport av nye skip November 1976 mill.kr November 1977 " " Endring i prosent +13,5 Oktober 1977 mill.kr Januar-november 1976 mill.kr Januar-november 1977 " " Endring i prosent +17, ,9-6,6 +62, ,6 +4,8 +62,8

4 (SU nr. 50, 1977' SU 7. KONSUMPRISINDEKSEN PR. 15. NOVEMBER 1977 ( Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr, 1E november 1977 var uendret fra måneder far. Indekstal 1 ene var 136,1. Fra ni'er 1976 ti 1 nover 1971 steq ';.(;(c:aimprisindeksen med 9,2 prosent. gjennomsnitt for de 11 første måttdene i år lå( indeksen 9, preit høyere enn i tilsvarende peri ode i 1976 Indeksen for konsuwuppen matvarer falt D..,ed 0. rosent,,:ktober til november i Ar. I samme tidsrom steg indeksen for klær og skotfy, meu 0, eq or møbler og husholdningsartikler med 0,4 prosent. Indekstallene for hver av Or.. ';re oq transport 3 fritidssysler od utdanning og helsepleie steg med 0,2 prosent og led 0,. prosent. For grupp andre varer og tjenester stej indeksen med O t 4 Varene og tjenestene i konsumprisindek til november var Jç.?,t, sterkest prisstignin varer o9 fiskevarer - som er pà.v1,..*t av V.0 k!i - i -HiP)SE viste prisfall leveringssektor. Fra oktober. - bortsett fra jordhruks importvr n3rs% kon- Prosentvis ondrino r- (indekt6'hchle tw,;' rber ' 12 måneder% Bredden viser tr,. j36) kch ( 13 r- e'r ìrir(129') Hi k - er (136) (13' r\t' 142) lin

5 SU 7.2 Konsumprisindeks, 1974 = 100 Varer og tjenester etter konsumgruppe Vekt Okt. Nov. Okt. Nov. 0/ Matvarer 240, Dilkkevarer og tobakk 49, Klær og skotøy 105, Bolig, lys og brensel 129, Møbler og husholdningsartikler 94, Helsepleie 23, Reiser og transport 195, Fritidssysler og utdanning 97, Andre varer og tjenester 63, T o t a ,0 124,0 124,6 136,1 136,1 Varer og tjenester etter leveringssektor Vekt Okt. Nov. Okt. Nov. 0/ Jordbruksvarer 140,1 130,1 131,3 143,2 143,1 1.1 Mindre bearbeidde 90,1 130,8 130,9 143,7 143,6 1.2 Mer bearbeidde 50,0 128,9 132,1 142,1 142,3 2. Fiskevarer 19,3 107,3 107,7 118,8 119,8 3. Andre norskproduserte konsumvarer 396,91) 123,3 124,0 133,6 134,0 3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets priser 152,4 128,9 129,6 140,6 141,0 3.2 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 38, 7 1) 117,1 117,4 128,1 128,1 3.3 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra utlandet 205,8 1) 120,3 121,2 129,4 130,0 4. Importerte konsumvarer 199,71) 122,8 123,0 137,3 136,4 4.1 Uten norsk konkurranse 147,1 1) 125,3 125,6 142,4 141, ) Med norsk konkurranse 52,6 116,1 116,1 122,9 122,8 5. Husleie 66,4 114,2 114,2 121,1 121,1 6. Andre tjenester 177,6 127,6 127,9 142,1 142,3 6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 56,7 136,6 137,2 151,0 151,3 6.2 Også med andre viktige priskomponenter 120,9 123,4 123,5 138,0 138,1 Total1 000,0 124,0 124,6 136,1 136,1 1) Reviderte vekter fra 15. mars 1977.

6 c:c rtc 'L r-- I ca cei cn CY) Cv) ea' OD ko (0.1 CD CO LO CL1 C\J C0.1 C\J C0.1 r-- r-- r-- r CO.0 C) r L C0) CD 00 0 CD 0 e * 01 r-- LO r"-* r-- X r-- < I I Lo c\j p 00 LO szt. C0I 0 00LO C01 CD CO,C),r" ('J CD CO 0C\1 CD ap co co co co co (NI CV r C) C) aim a, CT r--- r r-- r-- r-- r r-- r r-- r-- r r t-- r r-

7 SU 2x (SU nr. 50, 1977) ELEKTRISITETSBALANSE FOR 3. KVARTAL 1977 Statistisk Sentralbyrå publiserer nå for annen gang kvartalsvise elektrisitetsbalanser. Balansen for 3. kvartal 1977 viser at fastkraftforbruket gikk ned med 2,1 prosent fra 3. kvartal Leveranser til elektrokjelene gikk ned med 77 prosent slik at det totale nettoforbriiket av elektri-, sitet innenlands gikk ned med 5,2 prosent i samme tidsrom. Annet fastkraftforbruk - som omfatter industri ikke spesifisert i oversikten, anleggskraft, tjenesteyting, husholdninger og jordbruk - har økt med rundt 9 prosent hittil i 1977, mens økningen i 3. kvartal 1977 var på 7 prosent fra samme periode i En bør her være oppmerksom på at tallene ikke er temperaturkorrigerte. Tall for 4. kvartal vil foreligge i begynnelsen av mars Forrige melding ble gitt i Statistisk ukehefte nr. 37, Elektrisitetsbalanse for 3. kvartal GWh. Foreløpige tall Siste 4 kvartaler kvartal 3. kvartal Endring Endring rosent rosent 73 Produksjon av elektrisk 442 kraft i alt Vannkraft Varmekraft + Import 1210 Eksport , ,2 14 = Brutto forbruk innenlands , ,9 i- Eget forbruk i kraftstasjonene Pumpekraftforbruk Totalt tap i linjenettet ,5-14,7 239,2-14,5 66,2-2, , , , , , ,5 66 = Netto forbruk 701 innenlands , ,2 Av dette: Fastkraft i alt Bergverk Oljeraffinerier Treforedling Kraftintensiv industri Transport Annet fastkraftforbrukl) Elektrokjeler i alt Treforedling Kraftintensiv industri Annet forbruk 1) Residualt bestemt , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4

8 SU 4.1 (SU nr. 50, 1977) INVESTERINGSSTATISTIKK FOR BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING 4. KVARTAL 1977 Statistisk Sentralbyrås investeringsstatistikk for 4. kvartal 1977 viser at verdien av antatte investeringer for bergverksdrift (inkl. oljeutvinning), industri og kraftforsyning for 1978 er 11 prosent lavere enn antatte investeringer for 1977 registrert på samme tidspunkt i fjor. For industrien alene er nedgangen 5 prosent. Holdes næringen Produksjon av kjemiske råvarer utenfor, er det en økning i den øvrige industrien på 12 prosent. Verdien av antatte investeringer for 1978 registrert i 4. kvartal 1977 er 12 prosent høyere enn registrert i 3. kvartal. Økningen for industrien alene er 19 prosent. Utførte og antatte investeringer for 1977 registrert i 4. kvartal i år er 39 prosent høyere enn utforte og antatte investeringer for 1976 registrert i 4. kvartal i fjor. Økningen for industrien alene er tilsvarende 24 prosent. Verdien av utførte og antatte investeringer for 1977 registrert i 4. kvartal viser ubetydelig endring fra 3. kvartal i år. Fra og med 4. kvartal er indeksen over verdien av utførte og antatte investeringer beregnet med 1975 = 100. Samtidig er tallene for næringen Utvinning av råolje og naturgass revidert. Den omfatter nå 60,82 prosent av Frigg mot tidligere 50 prosent. Investeringer i rørtransport er tatt helt ut. Det er beregnet tall tilbake til Anskaffelser i alt i bergverksdrift, industri og kraftforsyning Utført og antatt investering T67 7istrert Registrert Registrert Registrert Registrert Registrert i 4. kv. i 4. kv. i 3. kv. i 4. kv. i 3. kv. i 4.kv Mill.krMill.krMill.krMill.krMill.krMill.kr Bergverksdrift, industri og kraftforsyning Bergverksdrift Industri Kraftforsyning Som vedlegg er det gitt en oversikt over prinsipper og definisjoner som benyttes ved utarbeidelsen av investeringsstatistikken.

9 SU 4.2 Investeringsstatis t ikk 1) Tabell 1. Anskaffelser i alt. Mill.kr og endring i prosent 1975 Antatt investering Invest. Endring i Endring i i bedr prosent med i regi- regi- regi- av fra 1977 prolagene ans tellingen strert strert strert (anslått sr 13Ne i pst. av i 4.kv. i 3.kv. i 4.kv. 4 : kv. 1976) fra 3.kv. invest til til i alle (anslått bedr. 3 ) Mill.kr Mill.kr Mill.kr 4.kv kv. 1977) BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFT- FORSYNING Maskiner Bygg og anlegg BERGVERKSDRIFT Bryting av kull Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers Utvinning av råolje og naturgass 2) INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Prod. av kjemiske råvarer Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av ikke-jernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektr. apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers KRAFTFORSYNING ) Statistikken omfatter om lag bedrifter. Reparasjoner, vedlikehold og anskaffelser og boliger, tomter og vannfall er ikke med i statistikken. Alle 2-sifrede og enkelte 3-sifrede næringsgrupper etter Standard for næringsgruppering er spesifisert i tabellen. 2) Frigg-feltet er tatt med i overensstemmelse med avtale mellom England og Norge. Rørledningen grupperes som transportvirksomhet og er derfor ikke med i tallene. 3) Store bedrifter.

10 SU 4.3 Investeringsstatistikk 1) Tabell 2. Anskaffelser i alt. Mill.kr og endring i prosent Endring i 1977 rosent for 1977 Antatt av anslagene Utfort investering invesgitt i tering fra 3.kv. I alt nov til til an kv slagene kvartal kvartal kvartal gitt i Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr nov BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFT- FORSYNING Maskiner Bygg og anlegg O BERGVERKSDRIFT Bryting av kull Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers Utvinning av råolje og naturgass 2) INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje-, 2 kull-, gummi- 441 og plastprodukter Prod. av kjemiske råvarer Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av ikke-jernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektr. apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers KRAFTFORSYNING ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1.

11 SU 4.4 Investeringsstatistikk 1) Tabell 3. Anskaffelser i alt i bergverksdrift, industri og kraftforsyning = Antatt Utført Antatt Utført invesinves- inves- I alt investering tering tering 4. tering i alt i alt kvartal kvartal kvartal BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Maskiner Bygg og anlegg BERGVERKSDRIFT Bryting av kull Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers Utvinning av råolje og naturgass 2) INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Prod. av kjem. råvarer Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av jern, stal og ferrolegeringer Prod. av ikke-jernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektr. apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers KRAFTFORSYNING ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1.

12 SU 4.5 Tabell 4. Antatte og utførte 1Kivesteringer i bergverk 1) i og industri. Millioner kroner og i prosent av faktiske investeringer 4 ) Ifølge Ifølge følge mai- august- november- Invester- under- under- underingsår søkelsen sokelsen søkelsen året for året før året før invester- invester- investeringsåret Pst. Mill. kr ingsåret ingsåret Mill. Pst. Mill Pst. kr kr Antatte og utførte investeringer Ifølge Ifølge februar- maiunder- undersøkelsen søkelsen invester- investeringsåret ingsåret Pst. Mill. Mill 1-3; ;. kr kr Ifølge Ifølge august- novemberunder- undersøkelsen søkelsen invester- investeringsåret ingsåret Mill kr Pst' kr Faktiske investeringer Ifølge februarundersøkelsen året etter investeringsåret Mill. Pst. kr ) Utvinning av råolje og naturgass er holdt utenfor. 2) Omfatter ikke anskaffelser av boliger, tomter og vannfall Tabell 5. Antatte og utførte investeringer i bergverk, industri og kraftforsyning 1). Millioner kroner ug i prosent av faktiske investeringer2 ) Ifø gei ølge fø ge mai- august- novemberunder- under- undersøkelsen søkeisen sokelsen året før året før året før invester- invester- investeringsåret ingsåret ingsåret M Investeringsår Antatte og utførte investeringer Ifølge Ifølge Ifølge Ifølge februar- mai- august- novemberunder- under- under- undersøkelsen sokelsen søkelsen søkelsen invester- invester- invester- investeringsåret ingsåret ingsåret ingsåret -- Mill. Mill. Mill. Mi Mll. T17 Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Mill.Pst. Mill Pst. kr kr kr kr kr kr kr Faktiske investeringer Ifølge februarundersokelsen året etter investeringsåret Mill ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 2. kr

13 SU 4.6 ANTATTE OG UTFØRTE INVESTERINGER I BERGVERK 1) OG INDUSTRI Antatt investering reg. i nov. investeringsåret Antatt investering reg. i aug. investeringsåret Antatt investering reg. i nov. året for investeringsåret Antatt investering reg. i mai året for investeringsåret ) Ekskl. oljeutvinning.

14 SU 4.7 Mill. kr Investering i bergverk 1) industri reg. på forskjellige tidspunkt ' Registreringsf*''I I 1 I Mai- August- November- Februar- Mai-August- November- Februar- tidspunkt telling telling telling telling telling telling tellin telling Aret etter Aret for investeringsåret Investeringsåret investeringsåret 1) Utvinning av råolje og naturgass er her holdt utenfor.

15 SU 4.8x Vedlegg: Prinsipper og definisjon INVESTERINGSSTATISTIKK Hyppighet: Kvartalsvis. Innsendingsfrist 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Basis: 1975 = 100. Tidligere basis: 1970 = 100. Gruppering: Næringsgruppering følger Standard for næringsgruppering som bygger på ISIC. Omfang (populasjon): Næring 2 (bergverksdrift), 3 (industri) og næringsområde 41 (elektrisitetsforsyning). Dekning (utvalgskriterium): (a) Alle bedrifter med 50 eller flere sysselsatte, og dessuten (b) nye investeringsbedrifter som antas å sysselsette 50 og flere Tel 1 eenhet : Bedrift, i noen tilfelle divisjon. Kjennemerker: Utførte og antatte investeringer for følgende kategorier: (a) Maskiner inkl, montasje (b) Biler og andre transportmidler (c) Rygg og anlegg (ekskl. tomteverdi) Definisjon av investering: Som investering regnes anskaffelser av varige driftsmidler, som normalt ikke slites ut i løpet av et år. Maskiner, transportmidler o.l. regnes som investering i den perioden utstyret er mottatt, selv om det ikke har vært i bruk i perioden. Rygge- og anleggsarbeider regnes som investering i den perioden arbeidet ble utfort. Publisering: (a) Offentliggjøres ca. 3 uker for statistikkperioden utløper, dvs. ca. 3 uker etter innsendingsfristen. (b) Det publiseres absolutte tall og indekser etter næring, næringsområde og næringshovedgrupper. (c) SU, SM, NOS Industristatistikk og Ukehefte inneholder verdistørrelser og verdiindekser, mens månedsheftet inneholder data bare på indeksform. Andre merknader: Statistikken omfatter om lag bedrifter. De bedrifter som gav opplysninger i 1975 står for tilnærmet 92 prosent av bruttoinvesteringen jamført med den årlige industri og elektrisitetsstatistikken. Fra 1973 ble næringsområde 22 (oljeutvinning) med.

16 SU 15.1 (SU nr. 50, 1977) MANEDSSTATISTIKK FOR PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER. OKTOBER 1977 Ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk gikk de private og offentlige bankers samlede utlån til næringslivet og privatpersoner i oktober 1977 opp med 465 mill.kr (0,4 prosent), mot en stigning på 548 mill.kr (0,5 prosent) i samme måned i fjor. I oktober i år gikk utlånene fra forretningsbankene ned med 422 mill.kr (1,1 prosent), mens utlånene fra sparebankene steg med 11 mill.kr (0,03 prosent) og fra statsbankene med 818 mill.kr (1,6 prosent). I oktober 1976 gikk forretningsbankenes utlån ned med 249 mill.kr (0,8 prosent), mens sparebankenes utlån steg med 230 mill.kr (0,9 prosent) og statsbankenes med 531 mill.kr (1,3 prosent). I løpet av de ti første måneder i år steg de samlede utlån til næringslivet og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 14,3 milliarder kroner (13,6 prosent) og utgjorde 119,7 milliarder kroner pr. 31. oktober Forretningsbankenes utlån økte med 4,3 milliarder kroner (13,1 prosent) og utgjorde 37,4 milliarder kroner ved utløpet av oktober Sparebankenes utlån økte i samme periode med 2,9 milliarder kroner (10,9 prosent) til 29,2 milliarder kroner, og statsbankenes utlån økte med 6,6 milliarder kroner (14,9 prosent) til 51,0 milliarder kroner. I samme tidsrom i 1976 steg de samlede utlån til næringslivet og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 12,1 milliarder kroner (13,5 prosent) og utgjorde 102,1 milliarder kroner ved utløpet av oktober 1976.

17 SU 15.2 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og 31. oktober Foreløpige tall. Mill. kr Aktiva Norges Bank Postgiro3 31/ I. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbehaldning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Sedler og skillemynt 3 3. Bankinnskott på anfordring Norges Bank - 2. Postgiro Forretningsbanker - 4, Sparebanker _ 5. Utenlandske banker 4. Bankinnkatt på tid Norges Bank - 2. Forretningsbanker 40 3, Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer - 6. Ihendehaverobligasjoner Stats- og statsgaranterte Andre ordinære partialobl Aksjer Utlån for avskr. (disponert) Veksler.. 2. Utlån mot avbetalingskontrakt 3. Kassekreditt,5 4. Byggelån.. 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker.. 2. Andre boligbyggelån.. 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån.. 5. Andre byggelån.. 5. Andre utlån med løpetid underl år.. 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over.. 9. Andre fordringer Remburser 2. Renter - 3. I regning med hovedkontor eller filial') Statens konsoliderte konto Statens grunnfondsobligasjoner - 6. Annet2 ) Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gardselsk. 2. Leieboerinnskott - 3. Maskiner, inv., transp.midleretc. _ 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer - 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler - 8. Annet Utgifter 147 I alt for en bloc-avskrivninger en bloc-avskrivninger _ I alt etter en bloc-avskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler / / / ostspatt- orretnings- Statsbanker banken 4 ) banker 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ Sparebanker 31/ / _ _ _ , _ _ ;S l957j E _ _ _ - _ : ^ E E _ ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28. februar 1977 er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omleggingen av statistikken.

18 - SU 15.3 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og 31. oktober Foreløpige tall. Mill.kr Passiva Norges Bank 3T/ / Sedler og skillemynt i omløp Postgiro 31/ / Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti 2. Fra andre banker " Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder PA oppsigelse - I. 3 måneder - _ 2. 6 måneder måneder 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vflkår _ os sparpbanken 4) 31/10 31/ Bundne innskott I. Sparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker 15. Markedspapirer Statsbanker _ Aksepter 2. Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 år. 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital' _ - 6. Andre lån med løpetid 1 år og over /10 31/ orretningsbanker 31/10 31/ T : Sparebanker 31/10 31/ Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta _ 1E _ Andre lån 18. Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon - _ 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år. 7. Renter -.. _ I regning med hovedkontor eller filial 2 ) IMF's beholdn. av norske kr Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger Fond _ Sparebankens fond 2. Reservefond Skattefrie fond 4. Andre bundne fond 5. Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Andre fond _ Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, _ _ ) Posten omfatter 50 og 137 mill.kr pr. 31. oktober 1977 for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31. oktober 1976 var 40 og 100 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva.

19 SU 15.4 Tabell 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. oktober 1976 og 31. oktober 1977 Norges Bank 31/ / Postgiro 31/ / Postspare- ---rorretningsbanken banker Statsbanke r 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ Sparebanker 31/ / Mill.kr 1. Disponerte utlån 1) til næringslivet og privatpersoner2 ) 1. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter.. 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker. 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over. 1) 2. Kassekreditter og byggelan til næringslivet og privatpersoner2 ) 1. Bevilgede beløp 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 2. Disponible kredittmidler 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. SkipsbyggelAn 5. Andre byggelån : o e Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån ) Utlånene er før en bloc-avskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikke-personlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

20 SU 15.5x Tabell 3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og 31. oktober Mill.krI) Fordringer på utlandet 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro ostspare- Forretningsbanker Statsbanker Sparebanker 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ O , _ Bankinnskott på tid _ Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner Aksjer Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer Andre aktiva - I alt _ Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån 17. Andre lån Annen gjeld Aksjekapital Ialt ) Nummereringen i forspalten følger oppstillingen i tabell 1.

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall

INNHOLD. Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall. Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Nr. 51-5. årgang Oslo, 17. desember 1964 INNHOLD Utenriksregnskap for januar-oktober 1964. Foreløpige tall Utenriksregnskap for 1964. Foreløpige tall Utenrikshandelen i november. 1964. Foreløpige tall

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD

Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Nr. 16/78 19. april 1978 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenriksregnskap for januar 1978. ForelØpige tall Nasjonalregnskap 1977. Reviderte tall Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1978. ForelØpige

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961

Nr 29-2 årgang Oslo 20. juli 1961 Nr 9 - årgang Oslo 0. juli 96 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 5 juni 96 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i juni og første halvår 96 Veitrafikkulykker med personskade i mai 96 Tillegg til de internasio,lale

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD

23. april 1980. Nr. 17/80 INNHOLD 23. april 1980 Nr. 17/80 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i mars og januar-mars 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1980 Engrosprisindeksen for mars 1980 Produsentprisindeksen

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi

95/40 Notater 1995. Lisbeth Lerskau. Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME. Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi 95/40 Notater 1995 Lisbeth Lerskau Oversikt over konjunkturindikatorer i databasen NORMAP på FAME Forskningsavdelingen /Seksjon for makroøkonomi Innhold 1. Innledning 3 2. Konjunkturdata for Norge - NORMAP

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965

Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 Nr. 9-6. årgang Oslo, 25, februar 1965 INNHOLD Utenriksregnskap for. ForelØpige tall Månedsstatistikk for bankene. Balancer pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. desember

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

Statistisk Sentralbyrå bes oppgitt som kilde ved alle gjengivelser av oppgaver fra dette hefte. D r o n n i n g e n s g t. 16, 0 s 1 o - D e p., O s lo 1. T 1 f. 41 38 20, 41 36 60 Nr. 41/71 6. oktober 1971 INNHOLD Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning i august 1971 Samhandelen

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT SPAREBANKEN NARVIK 3. kvartal 2014 (Samme periode i 2013 i parentes) Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.09.14: Resultat før skatt 74,1 mill. (55,3

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1

Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Halvårsrapport 2. kvartal 2012 1 Rapport for andre kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat av ordinær drift utgjør pr 2. kvartal i år kr 16,8 mill før skatt, eller 0,92 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital,

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr.

0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD. D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall. Engrosprisindeksen pr. 0r. 16-9. årgang Oslo, 18, april 1968 INNHOLD D t eor ïba huodel e o i mars 1968. Forelopiêe tall Engrosprisindeksen pr. 15, mars 1968 Konsumprisindeksen pr. 15. mars 1968 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer