Nr. 50/ desember 1977 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 50/ desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse for 3. kvartal 1977 Investeringsstatistikk for bergverksdrift, industri og kraftforsyning 4. kvartal 1977 Månedsstatistikk for private og offentlige banker. Oktober 1977 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Oktober 1977 Forretnings- og sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, innskott og lån etter sektor. September 1977 Forretnings- og sparebanker. Gjennomsnittlige renteog provisjonssatser 1975 og 1976 Ihendehaverobligasjonsgjelden i 1976 Innbetalt og fordelt skatt i første halvår 1977 Innenlandsk rutefart 1976 Dødsfall ved ulykker. Selvmord og drap Drukkenskap 2. kvartal 1977 Småviltjakten Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 10, 1977 Publikasjoner under utsending fra Statistisk Sentralbyrå hittil i desember 1977 Statistisk Sentralbyr9 bes oppgitt som kilde ved gjengivelser av oppgaver fra dette hefte.

2 SU 12x (SU nr. 50, 1977) Aktuelle konjunkturtall for Norge rosen vis en ring ra samme eriode ett år tidligere -apri ai-ju i Aug.o t rosen vis en ring ra samme måned ett år tidligere Aug.Sept.Okt. Arbeidsmarkedet: Arbeidsløyse i alt 2) Av dette: Industri, bygger og anleggsvirksomhet Ledige p1asser 2) Stramhetsindikator 1) Industriproduksjon: Industri 0,5-1,4-1,9-3,5-2,4 0,2 Bergverk, industri, kraftforsyning 1,4-6,0-2,4-6,0-3,6 2,2 Produksjon etter anvendelse: Eksport 5,0-5,8-3,3-8,9-4,3 3,1 Konsum 0,9-0,9 0,1-1,8-0,8 2,4 Investering ,6-2,9-3,6-7,7-2,4-0,9 Vareinnsats i bygg og anlegg -0,3-0,4 0,9 1,9-0,1 0,8 Vareinnsats ellers -1,3-3,1-3,5-5,3-4,2-1,2 Byggevirksomhet: Rygg satt i gang, boliger Bygg satt i gang, industribygg Bygg under arbeid, boliger Bygg under arbeid, industribygg Detaljomsetning: I alt Utenrikshandel: Eksportverdi, inkl. nye skip Importverdi, uten skip Innførselsoverskott i alt Eksportvolum, uten skip 3) Importvolum, uten skip 3) Sjøfart: Turfrakter, tørrlastskip Turfrakter, tankskip Skip i opplag Penger og kreditt 3) : Forretningsbankenes innenlandske utlån til andre enn finansinstitusjoner Forretningsbankenes beholdning av primære likvider Priser: Eksportpriser, uten skip 3) Importpriser, uten skip 3) Bytteforhold, uten skip 3) Konsumprisindeks Aksjeindeks 2) fol, ) Registrerte ledige plasser i løpet av perioden (inklusive beholdning ved periodens begynnelse) i prosent av det tilsvarende antall arbeidssøkende. 2) Gjelder periodene mars-mai, juni-aug., sept.- nov. 3) Gjelder periodene jan.-mars, april-juni, juli-sept.

3 SU 13x (SU nr. 50, 1977) UTENRIKSHANDELEN I NOVEMBER OG JANUAR-NOVEMBER FORELØPIGE TALL Statistisk Sentralbyrås foreløpige oppgaver over verdien av utenrikshandelen i november 1977 viser en innførsel uten skip på mill.kr og en utførsel uten skip på mill.kr. Medregnet nye skip utgjorde utførselen mill.kr. I oktober 1977 var innførselen uten skip mill.kr og utforselen uten skip mill.kr. Medregnet nye skip var utførselen milf.kr. I november 1976 viste oppgavene over verdien av utenrikshandelen en innførsel uten skip på '5 027 mill.kr og en utførsel uten skip på mill.kr. Medregnet nye skip var utførselen mill.kr. For januar-november viser de foreløpige oppgaver en innførselsverdi uten skip på mill.kr i 1977 mot mill.kr i Utførselsverdien uten skip var henholdsvis mill.kr i 1977 og mill.kr i Medregnet nye skip var utforselsverdien i samme tidsrom henholdsvis mill.kr i 1977 og mill.kr i Eksporten av norskprodusert gass fra Nordsjøen er på grunn av manglende verdioppgaver ikke med i disse tallene. I november måned og hittil i år ble det utfort henholdsvis 666 mill.nm 3 og mill.nm 3) fra Frigg og Ekofisk sett under ett. Tabelloversikt: nn orselsverdi uten skip Uten skip Utførsel sverdi Med nye skip nn ørse s overskott (medregnet eksport av nye skip November 1976 mill.kr November 1977 " " Endring i prosent +13,5 Oktober 1977 mill.kr Januar-november 1976 mill.kr Januar-november 1977 " " Endring i prosent +17, ,9-6,6 +62, ,6 +4,8 +62,8

4 (SU nr. 50, 1977' SU 7. KONSUMPRISINDEKSEN PR. 15. NOVEMBER 1977 ( Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks pr, 1E november 1977 var uendret fra måneder far. Indekstal 1 ene var 136,1. Fra ni'er 1976 ti 1 nover 1971 steq ';.(;(c:aimprisindeksen med 9,2 prosent. gjennomsnitt for de 11 første måttdene i år lå( indeksen 9, preit høyere enn i tilsvarende peri ode i 1976 Indeksen for konsuwuppen matvarer falt D..,ed 0. rosent,,:ktober til november i Ar. I samme tidsrom steg indeksen for klær og skotfy, meu 0, eq or møbler og husholdningsartikler med 0,4 prosent. Indekstallene for hver av Or.. ';re oq transport 3 fritidssysler od utdanning og helsepleie steg med 0,2 prosent og led 0,. prosent. For grupp andre varer og tjenester stej indeksen med O t 4 Varene og tjenestene i konsumprisindek til november var Jç.?,t, sterkest prisstignin varer o9 fiskevarer - som er pà.v1,..*t av V.0 k!i - i -HiP)SE viste prisfall leveringssektor. Fra oktober. - bortsett fra jordhruks importvr n3rs% kon- Prosentvis ondrino r- (indekt6'hchle tw,;' rber ' 12 måneder% Bredden viser tr,. j36) kch ( 13 r- e'r ìrir(129') Hi k - er (136) (13' r\t' 142) lin

5 SU 7.2 Konsumprisindeks, 1974 = 100 Varer og tjenester etter konsumgruppe Vekt Okt. Nov. Okt. Nov. 0/ Matvarer 240, Dilkkevarer og tobakk 49, Klær og skotøy 105, Bolig, lys og brensel 129, Møbler og husholdningsartikler 94, Helsepleie 23, Reiser og transport 195, Fritidssysler og utdanning 97, Andre varer og tjenester 63, T o t a ,0 124,0 124,6 136,1 136,1 Varer og tjenester etter leveringssektor Vekt Okt. Nov. Okt. Nov. 0/ Jordbruksvarer 140,1 130,1 131,3 143,2 143,1 1.1 Mindre bearbeidde 90,1 130,8 130,9 143,7 143,6 1.2 Mer bearbeidde 50,0 128,9 132,1 142,1 142,3 2. Fiskevarer 19,3 107,3 107,7 118,8 119,8 3. Andre norskproduserte konsumvarer 396,91) 123,3 124,0 133,6 134,0 3.1 Lite påvirket av verdensmarkedets priser 152,4 128,9 129,6 140,6 141,0 3.2 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. stort importinnhold eller råstoffpris bestemt på verdensmarkedet 38, 7 1) 117,1 117,4 128,1 128,1 3.3 Påvirket av verdensmarkedet p.g.a. konkurranse fra utlandet 205,8 1) 120,3 121,2 129,4 130,0 4. Importerte konsumvarer 199,71) 122,8 123,0 137,3 136,4 4.1 Uten norsk konkurranse 147,1 1) 125,3 125,6 142,4 141, ) Med norsk konkurranse 52,6 116,1 116,1 122,9 122,8 5. Husleie 66,4 114,2 114,2 121,1 121,1 6. Andre tjenester 177,6 127,6 127,9 142,1 142,3 6.1 Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor 56,7 136,6 137,2 151,0 151,3 6.2 Også med andre viktige priskomponenter 120,9 123,4 123,5 138,0 138,1 Total1 000,0 124,0 124,6 136,1 136,1 1) Reviderte vekter fra 15. mars 1977.

6 c:c rtc 'L r-- I ca cei cn CY) Cv) ea' OD ko (0.1 CD CO LO CL1 C\J C0.1 C\J C0.1 r-- r-- r-- r CO.0 C) r L C0) CD 00 0 CD 0 e * 01 r-- LO r"-* r-- X r-- < I I Lo c\j p 00 LO szt. C0I 0 00LO C01 CD CO,C),r" ('J CD CO 0C\1 CD ap co co co co co (NI CV r C) C) aim a, CT r--- r r-- r-- r-- r r-- r r-- r-- r r t-- r r-

7 SU 2x (SU nr. 50, 1977) ELEKTRISITETSBALANSE FOR 3. KVARTAL 1977 Statistisk Sentralbyrå publiserer nå for annen gang kvartalsvise elektrisitetsbalanser. Balansen for 3. kvartal 1977 viser at fastkraftforbruket gikk ned med 2,1 prosent fra 3. kvartal Leveranser til elektrokjelene gikk ned med 77 prosent slik at det totale nettoforbriiket av elektri-, sitet innenlands gikk ned med 5,2 prosent i samme tidsrom. Annet fastkraftforbruk - som omfatter industri ikke spesifisert i oversikten, anleggskraft, tjenesteyting, husholdninger og jordbruk - har økt med rundt 9 prosent hittil i 1977, mens økningen i 3. kvartal 1977 var på 7 prosent fra samme periode i En bør her være oppmerksom på at tallene ikke er temperaturkorrigerte. Tall for 4. kvartal vil foreligge i begynnelsen av mars Forrige melding ble gitt i Statistisk ukehefte nr. 37, Elektrisitetsbalanse for 3. kvartal GWh. Foreløpige tall Siste 4 kvartaler kvartal 3. kvartal Endring Endring rosent rosent 73 Produksjon av elektrisk 442 kraft i alt Vannkraft Varmekraft + Import 1210 Eksport , ,2 14 = Brutto forbruk innenlands , ,9 i- Eget forbruk i kraftstasjonene Pumpekraftforbruk Totalt tap i linjenettet ,5-14,7 239,2-14,5 66,2-2, , , , , , ,5 66 = Netto forbruk 701 innenlands , ,2 Av dette: Fastkraft i alt Bergverk Oljeraffinerier Treforedling Kraftintensiv industri Transport Annet fastkraftforbrukl) Elektrokjeler i alt Treforedling Kraftintensiv industri Annet forbruk 1) Residualt bestemt , , 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4

8 SU 4.1 (SU nr. 50, 1977) INVESTERINGSSTATISTIKK FOR BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING 4. KVARTAL 1977 Statistisk Sentralbyrås investeringsstatistikk for 4. kvartal 1977 viser at verdien av antatte investeringer for bergverksdrift (inkl. oljeutvinning), industri og kraftforsyning for 1978 er 11 prosent lavere enn antatte investeringer for 1977 registrert på samme tidspunkt i fjor. For industrien alene er nedgangen 5 prosent. Holdes næringen Produksjon av kjemiske råvarer utenfor, er det en økning i den øvrige industrien på 12 prosent. Verdien av antatte investeringer for 1978 registrert i 4. kvartal 1977 er 12 prosent høyere enn registrert i 3. kvartal. Økningen for industrien alene er 19 prosent. Utførte og antatte investeringer for 1977 registrert i 4. kvartal i år er 39 prosent høyere enn utforte og antatte investeringer for 1976 registrert i 4. kvartal i fjor. Økningen for industrien alene er tilsvarende 24 prosent. Verdien av utførte og antatte investeringer for 1977 registrert i 4. kvartal viser ubetydelig endring fra 3. kvartal i år. Fra og med 4. kvartal er indeksen over verdien av utførte og antatte investeringer beregnet med 1975 = 100. Samtidig er tallene for næringen Utvinning av råolje og naturgass revidert. Den omfatter nå 60,82 prosent av Frigg mot tidligere 50 prosent. Investeringer i rørtransport er tatt helt ut. Det er beregnet tall tilbake til Anskaffelser i alt i bergverksdrift, industri og kraftforsyning Utført og antatt investering T67 7istrert Registrert Registrert Registrert Registrert Registrert i 4. kv. i 4. kv. i 3. kv. i 4. kv. i 3. kv. i 4.kv Mill.krMill.krMill.krMill.krMill.krMill.kr Bergverksdrift, industri og kraftforsyning Bergverksdrift Industri Kraftforsyning Som vedlegg er det gitt en oversikt over prinsipper og definisjoner som benyttes ved utarbeidelsen av investeringsstatistikken.

9 SU 4.2 Investeringsstatis t ikk 1) Tabell 1. Anskaffelser i alt. Mill.kr og endring i prosent 1975 Antatt investering Invest. Endring i Endring i i bedr prosent med i regi- regi- regi- av fra 1977 prolagene ans tellingen strert strert strert (anslått sr 13Ne i pst. av i 4.kv. i 3.kv. i 4.kv. 4 : kv. 1976) fra 3.kv. invest til til i alle (anslått bedr. 3 ) Mill.kr Mill.kr Mill.kr 4.kv kv. 1977) BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFT- FORSYNING Maskiner Bygg og anlegg BERGVERKSDRIFT Bryting av kull Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers Utvinning av råolje og naturgass 2) INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Prod. av kjemiske råvarer Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av ikke-jernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektr. apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers KRAFTFORSYNING ) Statistikken omfatter om lag bedrifter. Reparasjoner, vedlikehold og anskaffelser og boliger, tomter og vannfall er ikke med i statistikken. Alle 2-sifrede og enkelte 3-sifrede næringsgrupper etter Standard for næringsgruppering er spesifisert i tabellen. 2) Frigg-feltet er tatt med i overensstemmelse med avtale mellom England og Norge. Rørledningen grupperes som transportvirksomhet og er derfor ikke med i tallene. 3) Store bedrifter.

10 SU 4.3 Investeringsstatistikk 1) Tabell 2. Anskaffelser i alt. Mill.kr og endring i prosent Endring i 1977 rosent for 1977 Antatt av anslagene Utfort investering invesgitt i tering fra 3.kv. I alt nov til til an kv slagene kvartal kvartal kvartal gitt i Mill.kr Mill.kr Mill.kr Mill.kr nov BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFT- FORSYNING Maskiner Bygg og anlegg O BERGVERKSDRIFT Bryting av kull Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers Utvinning av råolje og naturgass 2) INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer Treforedling, grafisk prod. og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje-, 2 kull-, gummi- 441 og plastprodukter Prod. av kjemiske råvarer Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av jern, stål og ferrolegeringer Prod. av ikke-jernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektr. apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers KRAFTFORSYNING ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1.

11 SU 4.4 Investeringsstatistikk 1) Tabell 3. Anskaffelser i alt i bergverksdrift, industri og kraftforsyning = Antatt Utført Antatt Utført invesinves- inves- I alt investering tering tering 4. tering i alt i alt kvartal kvartal kvartal BERGVERKSDRIFT, INDUSTRI OG KRAFTFORSYNING Maskiner Bygg og anlegg BERGVERKSDRIFT Bryting av kull Bryting og utvinning av malm Bergverksdrift ellers Utvinning av råolje og naturgass 2) INDUSTRI Prod. av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Prod. av tekstil- og bekledningsvarer, lær og lærvarer Prod. av tekstilvarer Prod. av klær, unntatt skotøy Prod. av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Treforedling Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Prod. av kjem. prod., mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Prod. av kjem. råvarer Prod. av mineralske produkter Prod. av metaller Prod. av jern, stal og ferrolegeringer Prod. av ikke-jernholdige metaller Prod. av verkstedprodukter Prod. av metallvarer Prod. av maskiner Prod. av elektr. apparater og materiell Prod. av transportmidler Industriproduksjon ellers KRAFTFORSYNING ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 1.

12 SU 4.5 Tabell 4. Antatte og utførte 1Kivesteringer i bergverk 1) i og industri. Millioner kroner og i prosent av faktiske investeringer 4 ) Ifølge Ifølge følge mai- august- november- Invester- under- under- underingsår søkelsen sokelsen søkelsen året for året før året før invester- invester- investeringsåret Pst. Mill. kr ingsåret ingsåret Mill. Pst. Mill Pst. kr kr Antatte og utførte investeringer Ifølge Ifølge februar- maiunder- undersøkelsen søkelsen invester- investeringsåret ingsåret Pst. Mill. Mill 1-3; ;. kr kr Ifølge Ifølge august- novemberunder- undersøkelsen søkelsen invester- investeringsåret ingsåret Mill kr Pst' kr Faktiske investeringer Ifølge februarundersøkelsen året etter investeringsåret Mill. Pst. kr ) Utvinning av råolje og naturgass er holdt utenfor. 2) Omfatter ikke anskaffelser av boliger, tomter og vannfall Tabell 5. Antatte og utførte investeringer i bergverk, industri og kraftforsyning 1). Millioner kroner ug i prosent av faktiske investeringer2 ) Ifø gei ølge fø ge mai- august- novemberunder- under- undersøkelsen søkeisen sokelsen året før året før året før invester- invester- investeringsåret ingsåret ingsåret M Investeringsår Antatte og utførte investeringer Ifølge Ifølge Ifølge Ifølge februar- mai- august- novemberunder- under- under- undersøkelsen sokelsen søkelsen søkelsen invester- invester- invester- investeringsåret ingsåret ingsåret ingsåret -- Mill. Mill. Mill. Mi Mll. T17 Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Pst. Mill.Pst. Mill Pst. kr kr kr kr kr kr kr Faktiske investeringer Ifølge februarundersokelsen året etter investeringsåret Mill ) Se note 1 til tabell 1. 2) Se note 2 til tabell 2. kr

13 SU 4.6 ANTATTE OG UTFØRTE INVESTERINGER I BERGVERK 1) OG INDUSTRI Antatt investering reg. i nov. investeringsåret Antatt investering reg. i aug. investeringsåret Antatt investering reg. i nov. året for investeringsåret Antatt investering reg. i mai året for investeringsåret ) Ekskl. oljeutvinning.

14 SU 4.7 Mill. kr Investering i bergverk 1) industri reg. på forskjellige tidspunkt ' Registreringsf*''I I 1 I Mai- August- November- Februar- Mai-August- November- Februar- tidspunkt telling telling telling telling telling telling tellin telling Aret etter Aret for investeringsåret Investeringsåret investeringsåret 1) Utvinning av råolje og naturgass er her holdt utenfor.

15 SU 4.8x Vedlegg: Prinsipper og definisjon INVESTERINGSSTATISTIKK Hyppighet: Kvartalsvis. Innsendingsfrist 20/2, 20/5, 20/8 og 20/11. Basis: 1975 = 100. Tidligere basis: 1970 = 100. Gruppering: Næringsgruppering følger Standard for næringsgruppering som bygger på ISIC. Omfang (populasjon): Næring 2 (bergverksdrift), 3 (industri) og næringsområde 41 (elektrisitetsforsyning). Dekning (utvalgskriterium): (a) Alle bedrifter med 50 eller flere sysselsatte, og dessuten (b) nye investeringsbedrifter som antas å sysselsette 50 og flere Tel 1 eenhet : Bedrift, i noen tilfelle divisjon. Kjennemerker: Utførte og antatte investeringer for følgende kategorier: (a) Maskiner inkl, montasje (b) Biler og andre transportmidler (c) Rygg og anlegg (ekskl. tomteverdi) Definisjon av investering: Som investering regnes anskaffelser av varige driftsmidler, som normalt ikke slites ut i løpet av et år. Maskiner, transportmidler o.l. regnes som investering i den perioden utstyret er mottatt, selv om det ikke har vært i bruk i perioden. Rygge- og anleggsarbeider regnes som investering i den perioden arbeidet ble utfort. Publisering: (a) Offentliggjøres ca. 3 uker for statistikkperioden utløper, dvs. ca. 3 uker etter innsendingsfristen. (b) Det publiseres absolutte tall og indekser etter næring, næringsområde og næringshovedgrupper. (c) SU, SM, NOS Industristatistikk og Ukehefte inneholder verdistørrelser og verdiindekser, mens månedsheftet inneholder data bare på indeksform. Andre merknader: Statistikken omfatter om lag bedrifter. De bedrifter som gav opplysninger i 1975 står for tilnærmet 92 prosent av bruttoinvesteringen jamført med den årlige industri og elektrisitetsstatistikken. Fra 1973 ble næringsområde 22 (oljeutvinning) med.

16 SU 15.1 (SU nr. 50, 1977) MANEDSSTATISTIKK FOR PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER. OKTOBER 1977 Ifølge foreløpige oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås kredittmarkedstatistikk gikk de private og offentlige bankers samlede utlån til næringslivet og privatpersoner i oktober 1977 opp med 465 mill.kr (0,4 prosent), mot en stigning på 548 mill.kr (0,5 prosent) i samme måned i fjor. I oktober i år gikk utlånene fra forretningsbankene ned med 422 mill.kr (1,1 prosent), mens utlånene fra sparebankene steg med 11 mill.kr (0,03 prosent) og fra statsbankene med 818 mill.kr (1,6 prosent). I oktober 1976 gikk forretningsbankenes utlån ned med 249 mill.kr (0,8 prosent), mens sparebankenes utlån steg med 230 mill.kr (0,9 prosent) og statsbankenes med 531 mill.kr (1,3 prosent). I løpet av de ti første måneder i år steg de samlede utlån til næringslivet og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 14,3 milliarder kroner (13,6 prosent) og utgjorde 119,7 milliarder kroner pr. 31. oktober Forretningsbankenes utlån økte med 4,3 milliarder kroner (13,1 prosent) og utgjorde 37,4 milliarder kroner ved utløpet av oktober Sparebankenes utlån økte i samme periode med 2,9 milliarder kroner (10,9 prosent) til 29,2 milliarder kroner, og statsbankenes utlån økte med 6,6 milliarder kroner (14,9 prosent) til 51,0 milliarder kroner. I samme tidsrom i 1976 steg de samlede utlån til næringslivet og privatpersoner fra de private og offentlige banker med 12,1 milliarder kroner (13,5 prosent) og utgjorde 102,1 milliarder kroner ved utløpet av oktober 1976.

17 SU 15.2 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og 31. oktober Foreløpige tall. Mill. kr Aktiva Norges Bank Postgiro3 31/ I. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbehaldning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Sedler og skillemynt 3 3. Bankinnskott på anfordring Norges Bank - 2. Postgiro Forretningsbanker - 4, Sparebanker _ 5. Utenlandske banker 4. Bankinnkatt på tid Norges Bank - 2. Forretningsbanker 40 3, Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer - 6. Ihendehaverobligasjoner Stats- og statsgaranterte Andre ordinære partialobl Aksjer Utlån for avskr. (disponert) Veksler.. 2. Utlån mot avbetalingskontrakt 3. Kassekreditt,5 4. Byggelån.. 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker.. 2. Andre boligbyggelån.. 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån.. 5. Andre byggelån.. 5. Andre utlån med løpetid underl år.. 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over.. 9. Andre fordringer Remburser 2. Renter - 3. I regning med hovedkontor eller filial') Statens konsoliderte konto Statens grunnfondsobligasjoner - 6. Annet2 ) Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gardselsk. 2. Leieboerinnskott - 3. Maskiner, inv., transp.midleretc. _ 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer - 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler - 8. Annet Utgifter 147 I alt for en bloc-avskrivninger en bloc-avskrivninger _ I alt etter en bloc-avskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler / / / ostspatt- orretnings- Statsbanker banken 4 ) banker 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ Sparebanker 31/ / _ _ _ , _ _ ;S l957j E _ _ _ - _ : ^ E E _ ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28. februar 1977 er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omleggingen av statistikken.

18 - SU 15.3 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og 31. oktober Foreløpige tall. Mill.kr Passiva Norges Bank 3T/ / Sedler og skillemynt i omløp Postgiro 31/ / Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti 2. Fra andre banker " Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder PA oppsigelse - I. 3 måneder - _ 2. 6 måneder måneder 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vflkår _ os sparpbanken 4) 31/10 31/ Bundne innskott I. Sparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker 3. Statsbanker 4. Utenlandske banker 15. Markedspapirer Statsbanker _ Aksepter 2. Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 år. 4. Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital' _ - 6. Andre lån med løpetid 1 år og over /10 31/ orretningsbanker 31/10 31/ T : Sparebanker 31/10 31/ Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta _ 1E _ Andre lån 18. Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon - _ 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger Skatter 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år. 7. Renter -.. _ I regning med hovedkontor eller filial 2 ) IMF's beholdn. av norske kr Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger Fond _ Sparebankens fond 2. Reservefond Skattefrie fond 4. Andre bundne fond 5. Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Andre fond _ Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, _ _ ) Posten omfatter 50 og 137 mill.kr pr. 31. oktober 1977 for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31. oktober 1976 var 40 og 100 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva.

19 SU 15.4 Tabell 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. oktober 1976 og 31. oktober 1977 Norges Bank 31/ / Postgiro 31/ / Postspare- ---rorretningsbanken banker Statsbanke r 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ Sparebanker 31/ / Mill.kr 1. Disponerte utlån 1) til næringslivet og privatpersoner2 ) 1. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter.. 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker. 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over. 1) 2. Kassekreditter og byggelan til næringslivet og privatpersoner2 ) 1. Bevilgede beløp 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 2. Disponible kredittmidler 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. SkipsbyggelAn 5. Andre byggelån : o e Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån ) Utlånene er før en bloc-avskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikke-personlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

20 SU 15.5x Tabell 3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og 31. oktober Mill.krI) Fordringer på utlandet 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro ostspare- Forretningsbanker Statsbanker Sparebanker 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ O , _ Bankinnskott på tid _ Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner Aksjer Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer Andre aktiva - I alt _ Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån 17. Andre lån Annen gjeld Aksjekapital Ialt ) Nummereringen i forspalten følger oppstillingen i tabell 1.

STATISTISK MÅNEDSHEFTE

STATISTISK MÅNEDSHEFTE STATISTISK MÅNEDSHEFTE Nr. 9, 1976 MONTHLY BULLETIN OF STATISTICS No. 9, 1976 INNHOLD Register for måneds- kvartalsstatistikk Måneds- kvartalsstatistikk CONTENTS Index of monthly and 2 quarterly statistics

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET

DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 79/2 DET NORSKE NASJONALREGNSKAPET DOKUMENTASJONSNOTAT NR. 7 SEKTORBEREGNINGER FOR SAMFERDSELSSEKTORENE OG REPARASJON AV KJØRETØYER MV. AV VIGGO JEAN-HANSEN STATISTISK

Detaljer

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU

Økonomiske. analyser Nr. en framskriving. Konjunkturtendensene for Norge. Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Økonomiske analyser Nr. 6-1985 110000000000001100110000000000001110100110000000110011001 Konjunkturtendensene for Norge Utviklingen på arbeidsmarkedet usikkerheten i AKU Yrkespassive og yrkesaktive en

Detaljer

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

10. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/8 1. Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge 1.1. Utenriksøkonomi i 7 Norge hadde et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 391 milliarder kroner

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no

1911-2011. Årsrapport 2011. www.time-sparebank.no 100 ÅR 1911-2011 100 ÅR 1911-2011 Årsrapport 2011 www.time-sparebank.no Innhold 03 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000

Notater. Kristin O. Olsen. Forsikring i nasjonalregnskapet. 2000/41 Notater 2000 2000/41 Notater 2000 Kristin O. Olsen Notater Forsikring i nasjonalregnskapet Avdeling for Økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap Emnegruppe: 09.90 )RURUG Statistisk sentralbyrå har gjennomført

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser

S K S ' B. Sammenhengen mellom børskurser, matematisk kurs, utbytte m.v. C. Norske aksjekursindekser , i S K S ' A ;., ; IB 68/2 Oslo, 2.9. mai 1968 Om aksjekurser og aksjeindekser av Sten-Ove Callander INNHOLD A. Aksjekurser og markedsmekanismen 1. Kursnotering. Børskurs 2. Kursnotering. Matematisk kurs

Detaljer

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall

Nøkkeltall. Årsberetning 2010 / Forvaltningskapital / Nøkkeltall Årsberetning 2010 Nøkkeltall Blaker Sparebank ble stiftet 22. okt 1920. Banken består i tillegg til hovedkontoret på Sørumsand av 2 filialer, en på Blaker og en på Auli. Blaker Sparebank er en lokal sparebank

Detaljer

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746 Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899 Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645 Årsrapport 2014 Innhold 03 Utvikling resultat 04 Utvikling nøkkeltall 05 Styrets beretning 10 Resultat 12 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 15 Generelle regnskapsprinsipper 17 Noter 32 Revisors beretning

Detaljer

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64.

Notater. Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad. Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode 2006/64. 2006/64 Notater Eirik Håland Linstad, Arild Thomassen, Inge Aukrust og Nils Petter Skirstad Notater Bygg, anlegg og eiendomsdrift - tall og metode Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for nasjonalregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer