INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og"

Transkript

1 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/ Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring. 31/ Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 28/ Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 28/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 28/ Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor. 31/ Folketrygdfondet. Balanse 31/ Veiviser ISK SENTRALSYRA STATISTISK

2 1 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 10 for 1983 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til forstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) 16 ill. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. april 1983 Arne Oien Liv Bjørnland

3 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Aktiva 1. Gull, trekkrettigheter og reserveposisjon i IMF 2. Sedler og skillemynt Norges Bank Utlandet 3-4 Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Utlandet 5. Statskasseveksler o.l Statsforvaltningen Norges Bank Utlandet 6. Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner.... Kommuner.. Kommuneforetak Statsbanker ;6.4 - Forretnings- og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende J- - - Utlandet Aksjer 2) Norske sektorer Utlandet Utlån for avskriving (disponert) 3 ) 4 ) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner Kommuner - - Kommuneforetak Statsbanker Forretnings- og sparebanker Andre kredittinstitusjoner ForsikringssOskaper mv Statsforetak ), Private ikke-personlige foretak ) Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.1. 3 ) Andre private sektorer Utlandet Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva Utgifter ) Postspare- Forretnings- Norges Bank Postgiro banken banker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * * I alt for en bloc-avskrivning en bloc-avskrivning I alt etter en bloc-avskrivning Sparebanker Statsbanker 31/ / * 31/ / * - _ ) ) ) ) ) ) ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall p.g.a. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Medregnet aksjer og andeler i gårdselskaper. 3) Medregnet leieboerinnskott. 4) Valutalån etter lisens for Postsparebanken, forretnings- og sparebankene er fort til private ikke-personlige foretak og utlandet t.o.m. 30/ F.o.m. 30/ er valutalånene fordelt på sektorer etter oppgaver fra bankene. 5) Spesifikasjonen på sektorer bygger delvis på anslag. 6) For forretnings- og sparebankene omfatter postene også utlån i norske kroner til oljevirksomhet f.o.m. 30/ ) Spesifikasjonen på underposter bygger delvis på anslag.

4 3 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Norges Bank Passiva 31/12 31/ * 12. Sedler og skillemynt Bankinnskott Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 3 4 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 3 6 Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak Norges Bank - Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretnings- og sparebanker Bankenes sikringsfond Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv. 3 2 Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Andre private sektorer 1534J Utlandet Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta - _ - _ 17. Lån StatsforvalLningen - - Trygdeforvaltningen - - Kommuneforvaltningen og kommuneforetak - Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforgtak - - Norges Bank 2 ) - - Postgiro og Postsparebanken.. Statsbanker Forretnings- og sparebanker Bankenes sikringsfond - - Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv. Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende - Lønnstakere o.l Andre private sektorer Utlandet 18. Annen gjeld Statsforvaltningen Utlandet Andre Aksjekapital Norske sektorer Utlandet Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF Avsetninger Fond Inntekter - - I alt Postgiro 1) Postspare- Forretningsbanken banker Sparebanker Statsbanker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * * * ) ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) Se note 1 under aktiva. 2) Posten omfatter 308 og 894 mill.kr pr. 31/ for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott og konverteringsinnskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31/ var 346 og 710 mill.kr. 3) Se note 7 under aktiva.

5 , 1) Tabell 2. Alle banker. Disponerte utlan etter bankgruppe, låntakersektor og -næring. 31. desember 1981, 30. juni 1982 og 31. desember Mill.kr Lånta kersektor og -næring Långi versektor A. OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak. Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. FINANSINSTITUSJONER Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Andre private finansieringsselskaper.. Livsforsikringsselskaper mv. Skadeforsikringsselskaper 4 I alt Norges Bank Postgiro og Postsparebanken 30/6 31/ * 1982* C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER ) ) 1. Statlige og private foretak og personlig 1038 næringsdrivende, næringsgruppert Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer a 3 3 Produksjon av verkstedprodukter (ikkemedr.produksjon av oljerigger og bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning 4 ) Bygge- og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktsbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport, lagring, post og telekommunikasjoner (ikke medr. utenriks sjøfart) Drift av rørledninger Annen transport og lagring Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet Investerings- og holdingselskaper mv Utleie av boligbygg og av andre bygg Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og personlig tjenesteyting Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l Boliglån Studielån, poliselån mv Andre private sektorer 4 4 D. UTLANDET Utenlandske banker Utlandet ellers 31/12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/12 31/ * 1982* * 1982* ) ) _ ) E. I ALT FOR EN BLOC-AVSKRIVNING En bloc-avskrivning ) ) ) ) F. I ALT ETTER EN BLOC-AVSKRIVNING ) Omfatter også utlån i utenlandsk valuta. Ikke medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og valutalån etter lisens. 2) Medregnet Postgiroens og Postsparebankens kontolån til statskassen med mill.kr pr. 31/ , mill.kr pr. 30/ og mill.kr pr. 31/ ) Av dette 3 mill.kr fra Postgiro. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under kommuneforvaltningen...

6 Tabell 2 (forts.). Alle banker. Disponerte utlån bankgruppe, låntakersektor og -næring. 31. desember 1981, 30. juni 1982 og 31. desember Mill.kr 5 Lantakersektor og -næring Långiversektor Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker7T /12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/ * 1982* * 1982* * 1982* A. OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 3 ) Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. FINANSINSTITUSJONER Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Andre private finansieringsselskaper... Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER 1. Statlige og private foretak og personlig næringsdrivende, næringsgruppert Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass... Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger mv. Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ikke medr. produksjon av oljerigger og bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning 4 ) Bygge- og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktsbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport, lagring, post og telekommunikasjoner (ikkemedr. utenriks sjøfart) Drift av rørledninger Annen transport og lagring Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet Investerings- og holdingselskaper mv Utleie av boligbygg og av andre bygg Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og personlig tjenesteyting 2. Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l. Boliglån Studielån, poliselån mv. 3. Andre private sektorer D. UTLANDET Utenlandske banker Utlandet ellers E. I ALT FOR EN BLOC-AVSKRIVNING 1 En bloc-avskrivning F. I ALT ETTER EN BLOC -AVSKRIVNING ) " ) ) ) Se note 1 foregående side. 2) For Distriktenes utbyggingsfond er tallene basert på anslag. Utlånstallene i utenlandsk valuta er regnet etter dagens valutakurser. 3) Spesifikasjonen på underposter bygger delvis på anslag. 4) Se note 4 foregående side. 5) F.o.m. 31/ bygger statistikken på bedre grunnlagsmateriale. Enkelte utlån som tidligere var fort under kommuneforvaltningen, er nå fort til private sektorer.

7 Tabell 3. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 28. februar 1982 og Mill.kr 6 Debitor- og kreditorsektor Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Ihendeh.- Utlån obliga- Bevilgede Utlån i alt sjoner, kasse- Disponerte (inkl. bebokført kreditter utlån i alt vilgede) verdi og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen _ 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

8 7 Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Innskott Disponerte Disponible kasse- Bankinnskott Bankinnskott kredittkreditter på anfordring på tid midler og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * Debitor- og kreditorsektor I alt A B _ _ C D Foretak, kommuner og privatpersoner

9 Tabell 4. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 28. februar 1982 og Mill.kr 8 Debitor- og kreditorsektor Fordringer Gjeld Ihendeh.- Disponerte Bankinnskott på obligasjoner, utlån i alt anfordring bokfort verdi 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * I alt 2 726, , , , , ,3 A. Offentlig forvaltning 2 478, , , , , ,3 1. Statsforvaltningen 2 368, , , , , ,5 2. Trygdeforvaltningen ,6 894,6 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 110,0 102,4 - _ 701,3 821,2 31. Fylkeskommuner 6,7-32. Kommuner 110,0 48, ,3 821, Kommuneforetak - j 47,0 - ) B. Finansinstitusjoner 241,5 227, , ,4 04. Norges Bank , ,4 5. Postgiro og Postsparebanken 25,3 42,4 6. Forretningsbanker - _ 218,1 160,3 07. Sparebanker ,1 207,6 9. Statsbanker 42,8 42, ,6 101,7 10. Private kredittforetak 198,7 185, ,7 1,3 11. Private finansieringsselskaper ,6. 14,5 12. Livsforsikringsselskaper mv ,8 26,4 13. Skadeforsikringsselskaper - _ 16,0 45,8 C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 141. Statens forretningsdrift 142. Selvstendige statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o Andre private sektorer 6,2 4,1 2,9 2, , ,0 6,2 4,1 409,5 874,9 6,2 4,1 409,5 874, ,9 2, , ,1 D. Utlandet ,0 3, Utenlandske banker Utlandet ellers ,0 3,6 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 116,2 106,5 2,9 2, , ,2

10 - 9 Tabell 5. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 28. februar 1982 og Mill.kr Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Utlån Ihendehaver- Utlån i alt Bevilgede obligasjoner Disponerte (inkl. kassekreditter bokført verdi utlån i alt bevilgede) og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * I alt 1 571, , , ,6 208,3 176, , ,8 A. Offentlig forvaltning 1 464, , , ,1 1, , ,0 01. Statsforvaltningen 1 283, , , , , ,1 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 181,6 155,0 494,4 449,0 1,4 494,4 447,9 B. Finansinstitusjoner 18,1 17,4 10. Private kredittforetak 18,1 17,4 C. Andre innenlandske sektorer 88,5 71, , ,5 208,3 175, , ,8 14. Statsforetak 21,0 18,7 3,2 3, ,2 3,4 15. Private ikke-personlige foretak 67,5 52,9 920, ,8 0,9 0,2 919, ,6 16. Personlige foretak ,6 62,6 0,9 0,5 61,3 62,5 17. Personlig næringsdrivende ,6 56,7 1,3 1,2 56,1 56,4 18. Lønnstakere o.l , ,3 205,2 173, , ,4 20. Andre private sektorer - - 3,6 3,7-0,3 3,6 3,5 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 270,1 226, , ,5 208,3 176, , ,7 - Fordringer (forts.) Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Utlån (forts.) Innskott Disponerte Disponible Bankinnskott Bankinnskott kassekreditter kredittmidler på anfordring på tid og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * I alt 136,3 123,1 72,0 53, , , , ,1 A. Offentlig forvaltning - 0,3-1, Kommuneforvaltningen og kommuneforetak - 0,3-1, C. Andre innenlandske sektorer 136,3 122,8 72,0 52, , , , ,1 15. Private ikke-personlige foretak 0,7-0,2 0, Personlige foretak 0,6 0,4 0,3 0, Personlig næringsdrivende 0,8 0,9 0,5 0, Lønnstakere o.l 134,2 121,4 71,0 51, , , , ,3 20. Andre private sektorer - 0,1-0, ,8 160,8 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 136,3 123,1 72,0 53, , , , ,1

11 Tabell 6. Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån i alt og lån, etter sektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Fordringer Gjeld Ihendeh.- Debitor- og Disponerte 1 1 obligasjoner, Lån kreditorsektor utlån i alt i bokført verdi 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * 10 I alt 242,9 286, , , , ,9 A. Offentlig forvaltning 0,5 0, , , , ,6 01. Statsforvaltningen 0,5 0, , , , ,6 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak , ,1 2) Fylkeskommuner , Kommuner , Kommuneforetak ,1 B. Finansinstitusjoner 242,4 286, ,4 6. Forretningsbanker ,4 7. Sparebanker Statsbanker 241,3 285,4 _ 10. Private kredittforetak 1,1 1,0 C. Andre innenlandske sektorer , ,2 2 ) 29,9 31,7 14. Statsforetak ,6 482,9 6,4 6,3 15. Private ikke-personlige foretak , ,1 23,5 25,4 16. Personlige foretak , , Personlig næringsdrivende , ,4-18. Lønnstakere o.l , , Studielån , , Andre lån , , Andre private sektorer ,1 - - D. Utlandet ,5 123, , , Utenlandske banker , , Utlandet ellers ,5 123,2 19,4 19,4 Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene 03 og 14-20) , ,3 29,9 31,7 1) Tallene bygger delvis på anslag. 2) F.o.m. 31/ bygger statistikken pd bedre grunnlagsmateriale. Enkelte utlån som tidligere var ført under kommuneforvaltningen, er nå ført til private sektorer.

12 1 1 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 31. MARS 1983 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet mill.kr ved utgangen av mars Av den totale forvaltningskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner, 442 mill.kr i forretningsbanker, 806 mill.kr i sparebanker og 140 mill.kr som pantelån. Tabell 7. Folketrygdfondet. Balansetall 1). Mill.kr AKTIVA /12 31/12 31/12 28/2 31/3 Bankinnskudd Forretningsbanker 2) Sparebanker 2) Norges Bank Ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker Kommuner og fylker Kredittforeninger Kraftverk og elektr.-formål Industri Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd.

13 12 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet ,28 Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 7 19 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 22 Sparing med skattefradrag 3 NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt y Utlån og innskott, etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Iheodehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 14

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10, Hefte nummer Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 22 Gjennomsnittsrenter for innskott 22 Utlån etter kontienes størrelse Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt 1/83 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt 25 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 25 Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter 28 Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor 9 STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor ) AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap 17 Utlån etter låntakersektor 6/17 21 Utlån etter låntakernæring 6/17 21 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap 17 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 8/ Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor Utlån etter næring 8 25 Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt 18 FOLKETRYGDFONDET 17 Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 8 25 Aksjeemisjoner etter utstedernæring

15 14 Veiviser til tabeller publisert i 1983 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Banksparing med skattefradrag NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke Utlån og innskott, etter sektor.. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring 8 Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter sektor 7 Valutalån etter lisens, etter sektor og næring 7 Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1983 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring Hefte nummer Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott.. Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital 4 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor 2 10 AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 1 Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor 1 Utlån etter næring Kvartalsbalanser 1 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring

17 ISSN

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke Xl.

Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norges offisielle statistikk, rekke Xl. Norway's Official Statistics, series XI. Rekke XI. Trykt 954. Nr. 6. Norges bergverksdrift 95. Norway's mining industry. - 63. Lønnsstatistikk 95. Wage statistics.

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING

FINANS - INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 FORS KRING 11111011 FORS KRING FINANS INSTITUSJONER 1970 FINANCIAL INSTITUTIONS 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A501 FINANSINSTITUSJONER 1970 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER,

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA IN 79/8 7. august 1979 OPPLEGG FOR KVARTALSVISE NASJONALREGNSKAPSBEREGNINGER 1 ) INNHOLD 1. Innledning Side 1 2. Beregningsopplegg for det løpende kvartalsregnskap

Detaljer