INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og"

Transkript

1 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/ Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring. 31/ Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 28/ Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 28/ Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 28/ Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor. 31/ Folketrygdfondet. Balanse 31/ Veiviser ISK SENTRALSYRA STATISTISK

2 1 FORORD Statistisk Sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 10 for 1983 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, Folketrygdfondet og dessuten statistikk over aksjeemisjoner. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar Byrået sikte på å publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir foreløpige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de årlige publikasjoner i serien Kredittmarkedstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til forstekonsulent Robert von Hirsch, Statistisk Sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger, tlf. (066) 16 ill. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. april 1983 Arne Oien Liv Bjørnland

3 Tabell 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Aktiva 1. Gull, trekkrettigheter og reserveposisjon i IMF 2. Sedler og skillemynt Norges Bank Utlandet 3-4 Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings- og sparebanker Utlandet 5. Statskasseveksler o.l Statsforvaltningen Norges Bank Utlandet 6. Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner.... Kommuner.. Kommuneforetak Statsbanker ;6.4 - Forretnings- og sparebanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende J- - - Utlandet Aksjer 2) Norske sektorer Utlandet Utlån for avskriving (disponert) 3 ) 4 ) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak Fylkeskommuner Kommuner - - Kommuneforetak Statsbanker Forretnings- og sparebanker Andre kredittinstitusjoner ForsikringssOskaper mv Statsforetak ), Private ikke-personlige foretak ) Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.1. 3 ) Andre private sektorer Utlandet Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva Utgifter ) Postspare- Forretnings- Norges Bank Postgiro banken banker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * * I alt for en bloc-avskrivning en bloc-avskrivning I alt etter en bloc-avskrivning Sparebanker Statsbanker 31/ / * 31/ / * - _ ) ) ) ) ) ) ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall p.g.a. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Medregnet aksjer og andeler i gårdselskaper. 3) Medregnet leieboerinnskott. 4) Valutalån etter lisens for Postsparebanken, forretnings- og sparebankene er fort til private ikke-personlige foretak og utlandet t.o.m. 30/ F.o.m. 30/ er valutalånene fordelt på sektorer etter oppgaver fra bankene. 5) Spesifikasjonen på sektorer bygger delvis på anslag. 6) For forretnings- og sparebankene omfatter postene også utlån i norske kroner til oljevirksomhet f.o.m. 30/ ) Spesifikasjonen på underposter bygger delvis på anslag.

4 3 Tabell 1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Norges Bank Passiva 31/12 31/ * 12. Sedler og skillemynt Bankinnskott Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 3 4 Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 3 6 Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak Norges Bank - Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretnings- og sparebanker Bankenes sikringsfond Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv. 3 2 Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Andre private sektorer 1534J Utlandet Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta - _ - _ 17. Lån StatsforvalLningen - - Trygdeforvaltningen - - Kommuneforvaltningen og kommuneforetak - Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforgtak - - Norges Bank 2 ) - - Postgiro og Postsparebanken.. Statsbanker Forretnings- og sparebanker Bankenes sikringsfond - - Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper mv. Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende - Lønnstakere o.l Andre private sektorer Utlandet 18. Annen gjeld Statsforvaltningen Utlandet Andre Aksjekapital Norske sektorer Utlandet Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF Avsetninger Fond Inntekter - - I alt Postgiro 1) Postspare- Forretningsbanken banker Sparebanker Statsbanker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * * * ) ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ) Se note 1 under aktiva. 2) Posten omfatter 308 og 894 mill.kr pr. 31/ for henholdsvis forretnings- og sparebankene som er innskott og konverteringsinnskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31/ var 346 og 710 mill.kr. 3) Se note 7 under aktiva.

5 , 1) Tabell 2. Alle banker. Disponerte utlan etter bankgruppe, låntakersektor og -næring. 31. desember 1981, 30. juni 1982 og 31. desember Mill.kr Lånta kersektor og -næring Långi versektor A. OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak. Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. FINANSINSTITUSJONER Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Andre private finansieringsselskaper.. Livsforsikringsselskaper mv. Skadeforsikringsselskaper 4 I alt Norges Bank Postgiro og Postsparebanken 30/6 31/ * 1982* C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER ) ) 1. Statlige og private foretak og personlig 1038 næringsdrivende, næringsgruppert Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer a 3 3 Produksjon av verkstedprodukter (ikkemedr.produksjon av oljerigger og bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning 4 ) Bygge- og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktsbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport, lagring, post og telekommunikasjoner (ikke medr. utenriks sjøfart) Drift av rørledninger Annen transport og lagring Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet Investerings- og holdingselskaper mv Utleie av boligbygg og av andre bygg Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og personlig tjenesteyting Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l Boliglån Studielån, poliselån mv Andre private sektorer 4 4 D. UTLANDET Utenlandske banker Utlandet ellers 31/12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/12 31/ * 1982* * 1982* ) ) _ ) E. I ALT FOR EN BLOC-AVSKRIVNING En bloc-avskrivning ) ) ) ) F. I ALT ETTER EN BLOC-AVSKRIVNING ) Omfatter også utlån i utenlandsk valuta. Ikke medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og valutalån etter lisens. 2) Medregnet Postgiroens og Postsparebankens kontolån til statskassen med mill.kr pr. 31/ , mill.kr pr. 30/ og mill.kr pr. 31/ ) Av dette 3 mill.kr fra Postgiro. 4) Kommunale kraft- og vannverk er med under kommuneforvaltningen...

6 Tabell 2 (forts.). Alle banker. Disponerte utlån bankgruppe, låntakersektor og -næring. 31. desember 1981, 30. juni 1982 og 31. desember Mill.kr 5 Lantakersektor og -næring Långiversektor Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker7T /12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/12 31/12 30/6 31/ * 1982* * 1982* * 1982* A. OFFENTLIG FORVALTNING Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 3 ) Fylkeskommuner Kommuner Kommuneforetak B. FINANSINSTITUSJONER Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak Andre private finansieringsselskaper... Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. ANDRE INNENLANDSKE SEKTORER 1. Statlige og private foretak og personlig næringsdrivende, næringsgruppert Jordbruk og skogbruk Fiske og fangst Bergverksdrift Utvinning av råolje og naturgass... Annen bergverksdrift Industri i alt Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje-, kull-, gummi- og plastprodukter Produksjon av mineralske produkter Produksjon av metaller Produksjon av oljerigger mv. Bygging av fartøyer Produksjon av verkstedprodukter (ikke medr. produksjon av oljerigger og bygging av fartøyer) Industriproduksjon ellers Kraft- og vannforsyning 4 ) Bygge- og anleggsvirksomhet Oljeboring på kontraktsbasis Annen bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel Engroshandel med råolje og naturgass Detalj-, agentur- og annen engroshandel Hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart Transport, lagring, post og telekommunikasjoner (ikkemedr. utenriks sjøfart) Drift av rørledninger Annen transport og lagring Post og telekommunikasjoner Finansiering, eiendomsdrift og tjenesteyting til næringslivet Investerings- og holdingselskaper mv Utleie av boligbygg og av andre bygg Forretningsmessig tjenesteyting Sosial og personlig tjenesteyting 2. Lønnstakere, skoleelever, trygdede o.l. Boliglån Studielån, poliselån mv. 3. Andre private sektorer D. UTLANDET Utenlandske banker Utlandet ellers E. I ALT FOR EN BLOC-AVSKRIVNING 1 En bloc-avskrivning F. I ALT ETTER EN BLOC -AVSKRIVNING ) " ) ) ) Se note 1 foregående side. 2) For Distriktenes utbyggingsfond er tallene basert på anslag. Utlånstallene i utenlandsk valuta er regnet etter dagens valutakurser. 3) Spesifikasjonen på underposter bygger delvis på anslag. 4) Se note 4 foregående side. 5) F.o.m. 31/ bygger statistikken på bedre grunnlagsmateriale. Enkelte utlån som tidligere var fort under kommuneforvaltningen, er nå fort til private sektorer.

7 Tabell 3. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 28. februar 1982 og Mill.kr 6 Debitor- og kreditorsektor Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Ihendeh.- Utlån obliga- Bevilgede Utlån i alt sjoner, kasse- Disponerte (inkl. bebokført kreditter utlån i alt vilgede) verdi og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * I alt A. Offentlig forvaltning Statsforvaltningen _ 2. Trygdeforvaltningen 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak B. Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond Statsbanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper C. Andre innenlandske sektorer Statsforetak Private ikke-personlige foretak Personlige foretak Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Andre private sektorer D. Utlandet Utenlandske banker Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20)

8 7 Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Innskott Disponerte Disponible kasse- Bankinnskott Bankinnskott kredittkreditter på anfordring på tid midler og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * Debitor- og kreditorsektor I alt A B _ _ C D Foretak, kommuner og privatpersoner

9 Tabell 4. Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån, bankinnskott på anfordring, etter sektor. 28. februar 1982 og Mill.kr 8 Debitor- og kreditorsektor Fordringer Gjeld Ihendeh.- Disponerte Bankinnskott på obligasjoner, utlån i alt anfordring bokfort verdi 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * I alt 2 726, , , , , ,3 A. Offentlig forvaltning 2 478, , , , , ,3 1. Statsforvaltningen 2 368, , , , , ,5 2. Trygdeforvaltningen ,6 894,6 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 110,0 102,4 - _ 701,3 821,2 31. Fylkeskommuner 6,7-32. Kommuner 110,0 48, ,3 821, Kommuneforetak - j 47,0 - ) B. Finansinstitusjoner 241,5 227, , ,4 04. Norges Bank , ,4 5. Postgiro og Postsparebanken 25,3 42,4 6. Forretningsbanker - _ 218,1 160,3 07. Sparebanker ,1 207,6 9. Statsbanker 42,8 42, ,6 101,7 10. Private kredittforetak 198,7 185, ,7 1,3 11. Private finansieringsselskaper ,6. 14,5 12. Livsforsikringsselskaper mv ,8 26,4 13. Skadeforsikringsselskaper - _ 16,0 45,8 C. Andre innenlandske sektorer 14. Statsforetak 141. Statens forretningsdrift 142. Selvstendige statsforetak 15. Private ikke-personlige foretak 16. Personlige foretak 17. Personlig næringsdrivende 18. Lønnstakere o Andre private sektorer 6,2 4,1 2,9 2, , ,0 6,2 4,1 409,5 874,9 6,2 4,1 409,5 874, ,9 2, , ,1 D. Utlandet ,0 3, Utenlandske banker Utlandet ellers ,0 3,6 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 116,2 106,5 2,9 2, , ,2

10 - 9 Tabell 5. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter sektor. 28. februar 1982 og Mill.kr Fordringer (inkl. bevilgede utlån) Utlån Ihendehaver- Utlån i alt Bevilgede obligasjoner Disponerte (inkl. kassekreditter bokført verdi utlån i alt bevilgede) og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * I alt 1 571, , , ,6 208,3 176, , ,8 A. Offentlig forvaltning 1 464, , , ,1 1, , ,0 01. Statsforvaltningen 1 283, , , , , ,1 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak 181,6 155,0 494,4 449,0 1,4 494,4 447,9 B. Finansinstitusjoner 18,1 17,4 10. Private kredittforetak 18,1 17,4 C. Andre innenlandske sektorer 88,5 71, , ,5 208,3 175, , ,8 14. Statsforetak 21,0 18,7 3,2 3, ,2 3,4 15. Private ikke-personlige foretak 67,5 52,9 920, ,8 0,9 0,2 919, ,6 16. Personlige foretak ,6 62,6 0,9 0,5 61,3 62,5 17. Personlig næringsdrivende ,6 56,7 1,3 1,2 56,1 56,4 18. Lønnstakere o.l , ,3 205,2 173, , ,4 20. Andre private sektorer - - 3,6 3,7-0,3 3,6 3,5 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 270,1 226, , ,5 208,3 176, , ,7 - Fordringer (forts.) Gjeld (inkl. disponible kredittmidler) Utlån (forts.) Innskott Disponerte Disponible Bankinnskott Bankinnskott kassekreditter kredittmidler på anfordring på tid og byggelån 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/2 28/ * * * * I alt 136,3 123,1 72,0 53, , , , ,1 A. Offentlig forvaltning - 0,3-1, Kommuneforvaltningen og kommuneforetak - 0,3-1, C. Andre innenlandske sektorer 136,3 122,8 72,0 52, , , , ,1 15. Private ikke-personlige foretak 0,7-0,2 0, Personlige foretak 0,6 0,4 0,3 0, Personlig næringsdrivende 0,8 0,9 0,5 0, Lønnstakere o.l 134,2 121,4 71,0 51, , , , ,3 20. Andre private sektorer - 0,1-0, ,8 160,8 E. Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor 03 og 14-20) 136,3 123,1 72,0 53, , , , ,1

11 Tabell 6. Statsbanker. Ihendehaverobligasjoner, disponerte utlån i alt og lån, etter sektor. 31. desember 1981 og Mill.kr Fordringer Gjeld Ihendeh.- Debitor- og Disponerte 1 1 obligasjoner, Lån kreditorsektor utlån i alt i bokført verdi 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ * * * 10 I alt 242,9 286, , , , ,9 A. Offentlig forvaltning 0,5 0, , , , ,6 01. Statsforvaltningen 0,5 0, , , , ,6 03. Kommuneforvaltningen og kommuneforetak , ,1 2) Fylkeskommuner , Kommuner , Kommuneforetak ,1 B. Finansinstitusjoner 242,4 286, ,4 6. Forretningsbanker ,4 7. Sparebanker Statsbanker 241,3 285,4 _ 10. Private kredittforetak 1,1 1,0 C. Andre innenlandske sektorer , ,2 2 ) 29,9 31,7 14. Statsforetak ,6 482,9 6,4 6,3 15. Private ikke-personlige foretak , ,1 23,5 25,4 16. Personlige foretak , , Personlig næringsdrivende , ,4-18. Lønnstakere o.l , , Studielån , , Andre lån , , Andre private sektorer ,1 - - D. Utlandet ,5 123, , , Utenlandske banker , , Utlandet ellers ,5 123,2 19,4 19,4 Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektorene 03 og 14-20) , ,3 29,9 31,7 1) Tallene bygger delvis på anslag. 2) F.o.m. 31/ bygger statistikken pd bedre grunnlagsmateriale. Enkelte utlån som tidligere var ført under kommuneforvaltningen, er nå ført til private sektorer.

12 1 1 FOLKETRYGDFONDET. BALANSETALL PR. 31. MARS 1983 Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrås finansstatistikk utgjorde Folketrygdfondet mill.kr ved utgangen av mars Av den totale forvaltningskapitalen var mill.kr plassert i statsobligasjoner, mill.kr i andre ihendehaverobligasjoner, 442 mill.kr i forretningsbanker, 806 mill.kr i sparebanker og 140 mill.kr som pantelån. Tabell 7. Folketrygdfondet. Balansetall 1). Mill.kr AKTIVA /12 31/12 31/12 28/2 31/3 Bankinnskudd Forretningsbanker 2) Sparebanker 2) Norges Bank Ihendehaverobligasjoner (bokført verdi) Statskassen Statsbanker Kommuner og fylker Kredittforeninger Kraftverk og elektr.-formål Industri Midlertidig kontolån til statskassen Andre utlån Andre fordringer Aktiva i alt PASSIVA Fond Passiva i alt ) Den del av folketrygdens midler som holdes tilbake av Rikstrygdeverket i likviditetsøyemed, er ikke tatt med i statistikken. 2) Termininnskudd.

13 12 Veiviser til tabeller publisert i 1982 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet ,28 Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring 7 19 Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 20 Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke 22 Sparing med skattefradrag 3 NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt y Utlån og innskott, etter sektor Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Iheodehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring 14

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1982 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt FORRETNING- OG SPAREBANKER (forts.) 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 30/9 31/10, Hefte nummer Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 22 Gjennomsnittsrenter for innskott 22 Utlån etter kontienes størrelse Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt 1/83 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt 25 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt 25 Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter 28 Eiendeler, gjeld og egenkapital Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor 9 STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor ) AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap 17 Utlån etter låntakersektor 6/17 21 Utlån etter låntakernæring 6/17 21 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap 17 PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 8/ Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor Utlån etter næring 8 25 Kvartalsbalanser Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt 18 FOLKETRYGDFONDET 17 Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 8 25 Aksjeemisjoner etter utstedernæring

15 14 Veiviser til tabeller publisert i 1983 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 Hefte nummer ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Bevilgede utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Banksparing med skattefradrag NORGES BANK Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt Balanse etter finansobjekt Utlån og disponible kredittmidler etter utlånsform Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Balanse etter fylke og finansobjekt Kassekreditter og byggelån etter långiverens fylke Utlån og innskott, etter sektor.. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott etter næring 8 Ihendehaverobligasjoner og utlån til oljevirksomhet, etter sektor 7 Valutalån etter lisens, etter sektor og næring 7 Bevilgede utlån etter låntakerens fylke, sektor og næring Bevilgede kassekreditter og byggelån, etter fylke, sektor og næring

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1983 (forts.) Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /9 31/10 30/11 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Disponible kredittmidler, etter fylke, sektor og næring Hefte nummer Bankinnskott på anfordring, etter fylke, sektor og næring Bankinnskott på tid, etter fylke, sektor og næring Rentesatser på nye utlån Rentesatser på nye innskott.. Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån Gjennomsnittsrenter for innskott Utlån etter kontienes størrelse 1980 Innskott etter kontienes størrelse Rente- og provisjonsinntekter av utlån til boligformål Resultatregnskap etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt Inntekts- og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktivaog passivaposter Eiendeler, gjeld og egenkapital 4 Forretningsbanker. Aksjekapitalen etter eiersektor STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån etter sektor 2 10 AVBETALINGSGJELDEN PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Arsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Balanse etter selskapskategori og objekt 1 Ihendehaverobligasjoner, utlån mv. etter sektor 1 Utlån etter næring Kvartalsbalanser 1 Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter selskapskategori og objekt FOLKETRYGDFONDET Balanse AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring Aksjeemisjoner etter utstedernæring

17 ISSN

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Nr. 11/ mai 1992

Nr. 11/ mai 1992 Nr. 11/92 26. mai 1992 ÅPNEDE KONKURSER :Etter kvartal 1. kv. 1992 Etter måned H Fylkestall NØringstall RESULTAT- REGNSKAP :Alle banker 1991 BALANSETALL : Livsforsikrings - selskaper 31.03.1992 KAPITAL-

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964

INNHOLD. Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 Nr. 32-5. årgang Oslo, 6. august 1964 INNHOLD Kvartalsstatistikk for livsforsikringsselskaper. 2. kvartal 1964 i 2. kvartal 1964 Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr.

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.15 31.12.16 (mill. kr) 31.12.16 31.12.15 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.421 2.166 11.164 11.635 Kasse-/drifts-

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK 1982 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 428 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2009 2010 2011 (mill. kr) 2011 2010 2009 Utlån fordelt på fordringstype - - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.920 2.078 2.187 7.760 10.171 10.697

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE

AKERSHUS OG OSLO. 1/84 2. januar 1984 INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 1/84 2. januar 1984 AKERSHUS OG OSLO INNHOLD NE-REGISTRERINGS- SIDE.UPPE PERIODE 8 Nye distriktstall. Innhold; 1983 1 6 Banker. Norges Postsparebank, forretningsog sparebanker. Disponerte utlån til og

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 31.12.14 31.12.15 (mill. kr) 31.12.15 31.12.14 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.166 1.937 12.527 11.164 Kasse-/drifts-

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999 24. august 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 2. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 999 og renter Obligasjoner Næringstall

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no

Sammendrag. Om fylkesprognoser.no Sammendrag Troms hadde 8622 sysselsatte i 211. Prognosene anslår at antall sysselsatte vil holde seg stabilt fram mot 23 mens den ikke yrkesaktive delen av befolkningen vil øke med vel 1. i samme periode.

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III. 31. desember Skue Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX Pilar III 31. desember 2014 Skue Sparebank Kombinert bufferk rav 248.303 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Kombinert bufferkrav 145

Kombinert bufferkrav 145 Kombinert bufferkrav 145 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 76.740 163 76.903 Lønnstakere o.l. 2.078.081 126.768 139.806 2.344.655 Utlandet 14.596 2.693 17.289 -

Detaljer

Sum ,33 %

Sum ,33 % Sum 600 1.005 33,33 % 2015 2014 Sparebankens fond 96.085 91.985 Gavefond - - Sum egenkapital 96.085 91.985 Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -2.885-2.397 Sum ren kjernekapital 93.200 89.588

Detaljer

Kombinert bufferk rav

Kombinert bufferk rav Kombinert bufferk rav 149.935 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 109.698 438-110.136 Lønnstakere o.l. 2.976.598 68.664 11.028 3.056.290 Utlandet 31.424 42-31.466

Detaljer

Nr. 13/2001. Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper Oslo, 30. november

Nr. 13/2001. Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper Oslo, 30. november Nr. 13/2001 Oslo, 30. november 2001. 6. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for statlige låneinstitutter, kredittforetak og finansieringsselskaper 1994-2000

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Kombinert bufferkrav 79.708

Kombinert bufferkrav 79.708 Sum 5.339 Kombinert bufferkrav 79.708 Utlån og fordringer Ubenyttede rammer Garantier Sum Offentlig forvaltning 0 0 0 0 Lønnstakere o.l. 1.523.397 50.777 1.784 1.575.958 Utlandet 26.092 0 0 26.092 Næringssektor

Detaljer

TILKNYTTEDE SELSKAPER

TILKNYTTEDE SELSKAPER TILKNYTTEDE SELSKAPER Tilknyttede Kommune Selskapskapital Antall aksjer Eierandel Total EK Resultat 2014 Bokført verdi Sp. b. Eiendom sm egl. A S A skim 600 1.250 20,83 % 2.045 451 353 Type virksomhet:

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer