Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977"

Transkript

1

2 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. august 1976 og 31. august Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august Tabeller pr. september 1976 og september Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 30. september 1976 og 30. september Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september 1976 og 30. september Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 30. september 1976 og 30. september Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september 1976 og 30. september FORRETNINGSBANKER Tabeller pr. august 1976 oq. august Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. august Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. august Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. august Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. august Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. august 1976 og 31. august Tabeller pr. september 1976 og september Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 30. september Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 30. september Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 30. september 1976 og 30. september Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 30. september 1976 og 30. september SPAREBANKER Tabeller pr. august 1976 o9 au9ust Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta od finansobjekt. 31. august Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. august

3 4 SPAREBANKER (forts.) Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 (forts.) 6.3. Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. august Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. august Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, banksinnskott på anfordring og tid, lån etter sektor. 31. august 1976 og 31. august Tabeller pr. september 1976 o_.9 september Sparebanker. Balanse etter norsk OQ utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 30. september Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 30. september Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler, etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 30. september Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 30. september 1976 og 30. september Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, etter næring. 30. september 1976 og 30. september ANALYSETABELLER Forretnings og sparebanker. Likviditet 8.1. Forretnings og sparebankenes likviditet. Endringer i august 1976 og august 1977 og i januaraugust 1976 og januaraugust Forretnings og sparebankenes likviditet. Endringer i september 1976 og september 1977 og i januarseptember 1976 og januarseptember Forretningsbanker. Viktige balanse oster og endrinaer 9.1. Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 31. august 1977, og endringer fra ett år tidligere og hittil i år. 31. august 1976 og 31. august Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 30. september 1977, og endringer fra ett dr tidligere og hittil i år. 30. september 1976 og 30. september Sparebanker. Viktige balanseposter og endringer Sparebanker. Viktige balanseposter pr. 31. august 1977, og endringer fra ett år tidligere og hittil i år. 31. august 1976 og 31. august Sparebanker. Viktige balanseposter pr. 30. september 1977, og endringer fra ett år tidligere og hittil i år. 30. september 1976 og 30. september Forretnings og sparebanker 11. Forretningsbanker. Inntekter og utgifter, aktiva og passiva. Inntekts og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktiva og passivaposter. Etter norsk og utenlandsk sektor/valuta Sparebanker. Inntekter og utgifter, aktiva og passiva. Inntekts og utgiftsposter i prosent av tilsvarende aktiva og passivaposter. Etter norsk og utenlandsk sektor/ valuta

4

5 Tabell 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt 31. august 1976 og 31. august Foreløpige tall. Mill.kr AKTIVA 1. Gull, trekkrettigheter og reserveposisjon i IMF 1. Gullbeholdning 2. IMF 1. Spesielle trekkrettigheter i IMF 2. Reserveposisjon i IMF 3. Lån til IMF 2. Sedler og skillemynt 3. Bankinnskott på anfordring 1. Norges Bank 2. Postgiro 3. Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Utenlandske banker 4. Bankinnskott på tid 1. Norges Bank 2. Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker..5. Statskasseveksler 1. Norske statskasseveksler 2. Utenlandske statskasseveksler 3. Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner 1. Stats og statsgaranterte 2. Andre ordinære partialobligasjoner 7. Aksjer 8. Utlån før avskrivning (disponert) 1. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergverk og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 Ar og over 9. Andre fordringer 1. Remburser 2. Renter 3. I regning med hovedkontor eller filial') 4. Statens konsoliderte konto 5. Statens grunnfondsobligasjoner 6. Annet 2 ) 10. Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gårdselskaper 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner, inventar, transportmidler etc. 4. Bankbygn. og andre faste eiendommer ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler 8. Annet 11. Utgifter I alt før en blocavskrivninger I. en blocavskrivninger 6 Norges 3) Postspare Stats Forretnings Spare Postgiro Bank banken4)banker banker banker 31/8 31/ /8 31/8 31/8 31/8 31/ /8 31/8 31/ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ }.., ' } ) I alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank og på Postgiro og norske statskasseveksler ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenlignbare med tidligere år', p.g.a. endringer i opplegget for oppgavegivningen. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28/ er ikke sammenlignbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken.

6 7 Tabell 1.1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt 31. august 1976 og 31. august Foreløpige tall. Mill.kr Norges Stats Forretningsarébanker banker Postgiro Bank igkev banker PASSIVA 31/8 31/8 31/8 31/8 3 1 ) a 38 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 31/ Sedler og skillemynt i omløp Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti Fra andre banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder På oppsigelse måneder måneder måneder Termininnskott Innskött på andre vilkår Bundne innskott Sparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta Andre lån Aksepter Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 Ar Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med lopetid 1 år og over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til _ disposisjon Remburskredi torer Skatteinnbetalinger Skatter _.. _ Ikke hevet utbytte for tidligere år Renter At \ I regning med hovedkontor eller filial 6 ). : _ IMF's beholdning av norske kroner Annet Aksjekapital Motverdi av spesielle trekkrettigheter i IMF _ 21. Avsetninger _ Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger Fond Sparebankenes fond Reservefond Skattefrie fond Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag Tallet på konti (1 000) ) Posten omfatter 50 og 132 mill.kr pr. 31/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31/ var 40 og 99 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva.

7 Tabell 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditt og byggeldn i) til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. august 1976 og 31. august Utlån mot avbetalingskontrakter.. 3. Kassekreditt 1Ch Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergverk og industri Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med lopetid under 1 år Andre utlån med løpetid 1 år og over orges os spare a s orre wings pare Postgiro Bank banken banker banker banker 31/8 31/ /8 31/8 31/8 31/8 31/ /8 31/8 31/ Mill.kr 1. Disponere utlån til næringslivet og privatpersoner') Veksler Kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner2 ) 1. Bevilgede beløp Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergverk og industri Skipsbyggelån Andre byggelån Disponible kredittmidler Kassekreditt Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergverk og industri Skipsbyggelån Andre byggelån Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån Kassekreditt Byggelån.. _ Boligbyggelån med konverteringstilsaan fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergverk og industri Skipsbyggelån Andre byggelån ) Utlånene er for en blocavskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

8 Tabell 1.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor Mill.kr utlandet etter bankgruppe og finansobjekt 31. august 1976 og 31. august, Norges Postspare Stats Forretnings Spare Postgiro Bank banken banker banker banker 31[8 31/8 31/2 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 31/8 31/ Fordringer på utlandet 1. Gull, trekkrettigheter og reserveposisjon i IMF , 2. Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler _.. 6. Ihendehaverobligasjoner _ Aksjer _.. _ _ 8. Utlån før avskrivning (disponert) Andre fordringer I alt , Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån 17. Andre lån Annen gjeld Aksjekapital I alt

9 10 Tabell 2. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 30. september 1976 og 30. september Foreløpige tall. Mill. kr Norges ly Postsparq Stats Forretnings Spare Postgiro Aktiva Bank banken2) banker banker banker 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/ Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Norges Bank Utlandet Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings og sparebanker Utlandet Statskasseveksler o.l Statsforvaltningen Norges Bank 6. Utlandet Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Forretningsbanker... _... 1 Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Aksjer Norske sektorer Utlandet _ Utlån for avksr. (disponert) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen 903 inkl. komm. foretak Forretnings og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m v Statsforetak.. Andre norske sektorer Utlandet 9. Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva 11. Utgifter I alt for en blocavskrivning en bloc avskrivning I alt etter en blocavskrivning ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall p.g.a. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro f.o.m. 31. desember 1976 er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. endringer i opplegget for oppgavegivningèn. 2) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28. februar 1977 er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken

10 Tabell 2 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 30. september 1976 og 30. september Foreløpige tall. Mill. kr Passiva 12. Sedler og skillemynt Bankinnskott Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen. Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings og spare banker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m v Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta Lån Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Norges Bankl) Postgiro og Postsparebanken... Forretnings og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m v Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet 18. Annen gjeld Statsforvaltningen. Utlandet Andre 19. Aksjekapital Norske sektorer Utlandet 20. Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Fond Inntekter , Norges PostSpagq Stats Forretnings Sparebanken')banker banker banker Postgiro Bank 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 1707g 30ig S0/9 307g 30/9 307g _ _ _ _ _ f I alt ) Posten omfatter 50 og 134 mill. kr pr. 30. september 1977 for henholdsvis forretnings og sparebanker som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30. september 1976 var 40 og 100 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 2 under aktiva.

11 Tabell 3.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september 1976 og 30. september Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva Norges Bank ostsparl orretningsbanken banker 30/9 30/ / / / / I 6. Andre utlån med løpetid 1 år og 1500 over I alt for en blocavskrivninger en blocavskrivninger / / Postgiro 30/ / Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF _ 1. Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker.. 5. Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o.l Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Andre ordinære partialobl Aksjer 8. Utlån for avskr. (disponert) Veksler.. 2. Utlån mot avbetalingskontrakt 3. Kassekreditt lit) Byggelån.. 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker.. 2. Andre boligbyggelån.. 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån.. 5. Andre byggelån.. 5. Andre utlån med løpetidunderl år Andre fordringer Remburser 2. Renter 3. I regning med hovedkontor eller filial') Statens konsoliderte konto Statens grunnfondsobligasjoner. G. Annet 2 ) Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gårdselsk.. 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner,inv.,transp.midleretc. 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler 8. Annet 11. Utgifter I alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på Postgiro og norske statskasseveksler Sparebanker 30/ / ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28/ er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken.

12 Tabell 3.1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september 1976 og 30. september Foreløpige tall. Mill.kr r Postspae Forretnings Norges Bank Postgiro 3)Statsbanker Sparebanker Passi va 12. Sedler og skillemynt i omløp Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti Fra andre banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid 1. Fra kunder 1. På oppsigelse 1. 3 måneder 2. 6 måneder måneder 2. Termininnskott 3. Innskott på andre vilkår 4. Bundne innskott 1. Sparing med skattefradrag 2. Andre bundne innskott 2. Fra banker 1. Forretningsbanker Sparebanker 3. Statsbanker Utenlandske banker _ Markedspapirer 30/ / Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta / _ 2. Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med løpetid 1 Arog over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon 3. Remburskreditorer 4. Skatteinnbetalinger 5. Skatter.. 6. Ikke hevet utbytte for tidl. år. 7. Renter.. 8. I regning med hovedkontor eller filial 2 ) IMF's beholdn. av norske kr _ 10. Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger 1. Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger 22. Fond Sparebankenes fond 2. Reservefond Skattefrie fond 4. Andre bundne fond Gavefond 6. Disposisjonsfond 7. Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp 319 Tallet på konti, J ) Posten omfatter 50 og 134 mill.kr pr. 30/ for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30/ var 40 og 100 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva. 30/ banken 4 ) banker 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/ Andre lån Aksepter _ _

13 Tabell 3.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån l Y til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 30. september 1976 og 30. september Norges Postspareb Statsbanker Sparebanke Forretningsbanker Postgiro Bank anken 30/9 30/9 30/g 30/9 30/ / /9 30/ / Disponerte utlån til næringslivet og privatpersoner2) 118. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergverk og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over 2. Kassekreditter og Oggelån til næringslivet og privatpersoner 2 ) 1. Bevilg6de beløp 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergverk og industri.. 4. Skipsbyggelån 5 Andre byggelån 2. Disponible kredittmidler 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergverk og industri.. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Mil1.kr _ _ Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån. 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergverk og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån _. _ ) Utlånene er for en blocavskrivninger. 2) Omfatter komuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

14 Tabell 3.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 30. september 1976 og 30. september Mill.kr Fordringer på utlandet 15 Postsparebanken banker forretnings Norges Bank Postgiro Statsbanker Sparebanker 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/9 30/ Gull, trekkrettigheter og reserveposisjon i IMF ,.. _ Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler , 6. Ihendehaverobligasjoner Aksjer..,_, _ Utlån før avskrivning (disponert).. _ Andre fordringer I alt Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid _ Ihendehaverobligasjonslån _ 17. Andre lån , Annen gjeld Aksjekapital _... _.. _ _ I alt

15 TABELL 4.1 FORRETNINGSBANKER. BALANSE ETTER NORSK OG UTENLANDSK SEKTOR/VALUTA OG F/NANSOBJEKT. 31. AUGUST ABSOLUTTE TALL (1000 KR) OG PRO 16 AKTIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA BELOP BELOP SEDLER OG SKILLEMYNT , , , , ,7 11. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING , , , , ,7 1. NORGES BANK , , ,3 2. POSTGIRO , , ,2 3. FORRETNINGSBANKER , , , ,7 4. SPAREBANKER , , , UTENLANDSKE BANKER , , , ,0 12. BANKINNSKOTT PA TID , , , , ,3 1. NORGES BANK SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER ANDRE BUNDNE INNSKOTT 2. FORRETNINGSBANKER , , , ,3 1. INNTIL 1 MANED , , ,2 2. OVER 1 MANED , , ,1 3. SPAREBANKER ,3 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED UTENLANDSKE BANKER , , ,0 1. INNTIL 1 MANED , , ,5 2. OVER 1 MND. MEN UNDER 1 AR ,9 _ , , AR OG OVER , ,6 13. STATSKASSEVEKSLER , , ,8 14. IHENDEHAVEROBLIGASJONER , , , , ,6 1. ORD/NARE PARTIALOBLIGASJONER , , , , ,6 1. STATS OG STATSGARANTERTE , , , ,2 11. PREMIEOBLIGASJONER , , ,9 12. ANDRE STATS OG STATSGAR , , , ,2 2. ANDRE ORD. PARTIALOBL , , , , ,4 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL AKSJER , , , , ,7 1. BORS OG MEGLERNOTERTE AKSJER , , , , ,9 2. IKKE BORS OG MEGLERNOTERTE , , , , ,8 3. EGNE AKSJER UTLAN (DISPONERT) , , , , ,4 1.VEKSLER , , , UTLAN MOT AVBETALINGSKONTRAKTER , , , ,1 3. KASSEKREDITT , , , , ,1 4. BYGGELAN , , ,7 1. BOLIGBYGGELAN M. KONVERTE RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER , , ,9 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN , , ,9 3. BYGGELAN TIL BERGV. OG IND , , ,8 4. SKIPSBYGGELAN , , ,6 5. ANDRE BYGGELAN , , ,5 5. ANDRE UTLAN M. LOPET. UNDER 1 AR , , , , ,4 6. ANDRE UTL. M. LØPET. 1 AR OG OVER , , , , ,8 17. ANDRE FORDRINGER , , , , ,6 1. REMBURSDEB/TORER , , , , ,6 1. KONTANTREMBURSER ,1 2. KREDITTREMBURSER , , , , ,5 2. RENTER , , , , ,3 1. FORFALTE OPPTJENTE, IKKE FORFALTE 000 II , , , , ,3 3. BETALTE, IKKE PALOPNE I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , , , ,3 4. ANDRE DEBITORER , , , ,4 18. ANDRE AKTIVA , , ,7 1. AKSJER OG ANDELER I GARDSELSKAPER , , ,1 2. LEIEBOERINNSKOTT MASKINER, INV., TRANSP. MEDL.ETC , , ,6 4. BANKBYGN. OG ANDRE FASTE E/END. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OG OVER TATTE FASTE EIENDOMMER , , ,0 5.FUNKSJONÆRBOLIGER ,OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ' ANNET UTGIFTER , , ,7 I ALT , , , , ,0

16 II PASSIVA I.ALT PRO.. NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA BELOP PRO BELOP PRO 20. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING , , , , ,3 1. FRA KUNDER , , , , ,3 1 FOLIOINNSKOTT I ALT , , ; , ,3 2 I UTENLANDSK VALUTA , , , ,3 2. LONNSKONTI , , , ,6 3. FRA ANDRE BANKER , , , , ,0 1 FORRETNINGSBANKER , , , ,7 2 SPAREBANKER , , , STATSBANKER , , ,4 4 UTENLANDSKE BANKER , , , ,3 21. BANKINNSKOTT PA TID , , , , ,7 1. FRA KUNDER , , , , ,2 1. PA OPPSIGELSE , , , ,9 1 3 MRNEDER , , , ,1 2 6 MRNEDER , ,1 9 0, , MANEDER , , , ,7 2 TERMININNSKOTT , , , , ,1 1 UNDER 1 AR / ALT , , , ,1 2 I UTENLANDSK VALUTA , , ,1 2 1 RR OG OVER I ALT , , , , I UTENLANDSK VALUTA INNSKOTT PR ANDRE VILICAR , , , , ,1 1. UNDER 1 AR I ALT , , , , ,1 2. I UTENLANDSK VALUTA , ; , , AR OG OVER I ALT , , ,3 2. I UTENLANDSK VALUTA 4 BUNDNE INNSKOTT , , , ,3. 1 SPARING M. SKATTEFRADRAG , , , ,3 2. ANDRE BUNDNE INNSKOTT FRA BANKER , , , , ,5 1.FORRETNINGSBANKER , , , ,3 1. INNTIL 1 MANED , , , ,3 2. OVER 1 MANED , , ,1 2. SPAREBANKER , , ,0 ' 1. INNTIL 1 MANED , , ,1 2. OVER 1 MANED , , ,9 3. STATSBANKER , , ,3 1. INNTIL 1 MRNEO , , ,1 2. OVER 1 MANED , ,2, ,2 4. UTENLANDSKE BANKER , , ,2 1. INNTIL 1 MANED , , ,5 2. OVER 1 MANED, UNDER 1 AR , , , RR OG OVER , , ,4 22. IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN 23. ANDRE LAN , , , , ,5 1. AKSEPTER , , , ,1 1. VEKSELFINANSIERING ANDRE AKSEPTER , , , ,1 UNDER 1 AR 15 0, LAN I NORGES BANK 3. ANDRE LAN M. LOPETID , , , ,4 4. FORVALTNINGSBEVIS/ANDELSBEVIS , , , ,4 5. ANSVARLIG LANEKAPITAL 22 63$ ANDRE LAN M.LØPETID 1 RR OG OVER , , ,1 24. ANNEN GJELD , , , , ,5 1. BANKREMISSER , , ,4 2. BANKGIRO TIL DISPOSISJON , , ,3 3. REMBURSKREDITORER , , , ,0 1. DEKTE, UDISPONERTE REMBURSER , , ,8 2. ANDRE REMBURSKREDITORER , , , ,2 4. SKATTEINNBETALINGER , , ,1 5. SKATTER , , ,1 1. ILIKNEDE, IKKE BETALTE PRREGNEDE FOR SISTE RR , , ,1 6. IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDL. AR RENTER , , , , ,5 1. BETALTE, IKKE OPPTJENTE , , ,6. 2. PRLOPNE, IKKE FORFALTE , ? 1, , , ,5 8. I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL ANDRE KREDITORER , , , , AKSJEKAPITAL , , , ,0 26. AVSETNINGER , , ,7 1. UTBYTTE FOR SISTE RR EN BLOCAVSKRIVNINGER PA UTLAN , , ,7 3. ANDRE AVSETNINGER FOND , , ,0 1. SPAREBANKENS FOND 2. RESERVEFOND , , ,4 3. SKATTEFRIE FOND , , ,4 4. ANDRE BUNDNE FOND " GAVEFOND 6. DISPOSISJONSFOND , ,1 _ ,2 28. INNTEKTER , , ,0 I ALT , , , , ,0

17 TABELL 4.2. FORRETNINGSBANKER, BEVILGEDE OG DISPONERTE UTLAN, DISPONIBLE KREDITTMIDLER ETTER NORSK OG UTENLANDSK VALUTA/SEKTOR OG UTLANSFORM. 31. AUGUST KR 18 I ALT I ALT NORSKE KRONER UTENLANDSK VALUTA UTLANSFORM DISP. DISP. DISP. BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT BEVILGEDE DISPONERTE KREDITT LAN LAN MIDLER LAN LAN MIDLER LAN LAN MIDLER 16. I ALT VEKSLER UTLAM MOT AVBETALINGS KONTRAKTER KASSEKREDITT BYGGELAN I ALT BOL/GBYGGELAN MED KONVERTERINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER ANDRE BOLIGBYGGELAN BYGGELAN TIL BERGVERK OG INDUSTRI SKIPSBIGGELAN ANDRE BYGGELAN ANDRE UTLAN MED LØPETID UNDER 1 OR ANDRE UTLAN MED LØPETID 1 AR OG OVER

18 19 NORSKE SEKTORER UTENLANDSK SEKTOR I ALT NRRINGSL. OG PRIVATPERSONER(1) ANDRE NORSKE SEKTORER BEVILGEDE DISPONERTE LAN LAN DISP. KREDITT BEVILGEDE DISPONERTE MIDLER LAN LAN DISP. KREDITT MIDLER BEVILGEDE DISPONERTE LAN LAN DISP. KREDITT MIDLER BEVILGEDE DISPONERTE LAN LAN DISP.UT KREDITT LANS MIDLER FORM (1) OMFATTER KOMMUNEFORVALTNING OG KOMMUNEFORETAK, STATSFORETAK, PRIVATE IKKEPERSONLIGE FORETAK, PERSONLIGE FORETAK, PERSONLIG NRRINGSDRIVENDE, LONNSTAKERE ETC., OG ANDRE PRIVATE SEKTORER.

19 TABELL 4.3. FORRETNINGSBANKER. BALANSE ETTER NORSK OG UTENLANDSK SEKTOR/VALUTA OG FINANSOBJEKT. 31, AUGUST ABSOLUTTE TALL (1000 KR) OG PRO 20 AKTIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA SEDLER DS SKILLEMYNT , , , , ,3 11. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING , ) 1, , , ,6 1. NORGES BANK , , ,2 2. POSTGIRO , , ,2 3. FORRETNINGSBANKER , , , ,3 4. SPAREBANKER , , , UTENLANDSKE BANKER , , , ,3 12. BANKINNSKOTT PR TID , , , , ,8 1. NORGES BANK SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER ANDRE BUNDNE INNSKOTT 2. FORRETNINGSBANKER , , , ,2 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED , , , ,2 3. SPAREBANKER INNTIL 1 WINED OVER 1 MANED UTENLANDSKE BANKER , , ,6 1. INNTIL 1 MANED , , ,3 2. OVER 1 MND. MEN UNDER 1 AR , , , AR OG OVER , ,3 13. STATSKASSEVEKSLER , , ,5 14. IHENDEHAVEROBLIGASJONER , , , , ,0 1. ORDINkRE PARTIALOBLIGASJONER , , , , ,0 1. STATS OG STATSGARANTERTE , , , ,1 11. PREMIEOBLIGASJONER , , ,8 12. ANDRE STATS OG STATSGAR , , , ,1 2. ANDRE ORD. PARTIALOBL , , , , ,9 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL 15. AKSJER , BORS OG MEGLERNOTERTE AKSJER , ,2 0, ,5 1, ,2 0, ,3 1,1 2. IKKE BORS OG MEGLERNOTERTE , , , , ,2 3. EGNE AKSJER UTLAN (DISPONERT) , , , , ,2 1. VEKSLER , , , ,9 2. UTLAN MOT AVBETALINGSKONTRAKTER , , ,9 3. KASSEKREDITT , , , , ,5 4. BYGGELAN , , ,2 1. BOLIGBYGGELAN M. KONVERTE RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER , , ,5 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN , , ,7 3. BYGGELAN TIL BERGV. OG IND , , ,0 4. SKIPSBYGGELAN , , ,5 5. ANDRE BYGGELAN , , ,5 5. ANDRE UTLAN M.LØPET.UNDER 1 AR " , , , , ,6 6. ANDRE UTL. M.LØPET. 1 AR OG OVER , , , , ,2 17. ANDRE FORDRINGER , , , , ,9 1. REMBURSDEBITORER , , , , ,2 1. KONTANTREMBURSER , ,1 2. KREDITTREMBURSER , , , , ,1 2. RENTER , , , , ,2 1. FORFALTE OPPTJENTE, IKKE FORFALTE , , , , BETALTE, IKKE PALOPNE ,2 3 I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL , , ,2 4. ANDRE DEBITORER , , , , ,5 18. ANDRE AKTIVA , , ,7 1. AKSJER OG ANDELER I GRRDSELSKAPER , , ,1 2. LEIEBOERINNSKOTT MASKINER, INV., TRANSP. MIDL. ETC , , ,6 4. BANKBYGN, OG ANDRE FASTE EIEND. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OG OVER TATTE FASTE EIENDOMMER , , ,0 5. FUNKSJONERBOLIGER OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET UTGIFTER , '5, ,1 I ALT , , , , ,1

20 21 PASSIVA I ALT NORSK SEKTOR UTENL. SEKTOR NORSKE KRONER UTENL. VALUTA BELOP... BEL P. ' 20. BANKINNSKOTT PR ANFORDRING , , , , ,9 1. FRA KUNDER , , , , ,1 1. FOLIOINNSKOTT I ALT , , , , , UTENLANDSK VALUTA , , ,1 2. LONNSKONTI , , , ,6 3. FRA ANDRE BANKER , , , , ,8 1. FORRETNINGSBANKER , , , ,4 2. SPAREBANKER , , , STATSBANKER , , ,3 4. UTENLANDSKE BANKER , , , , BANKINNSKOTT PR TID , , , , ,5 1. FRA KUNDER , , , , ,2 1. PA OPPSIGELSE , , , , MANEDER , , , , MANEDER , , , MANEDER , , , ,0 2. TERMININNSKOTT , , , , ,8 1. UNDER 1 AR / ALT. * , , , ,8 2. I UTENLANDSK VALUTA , , ,8 2 1 AR OG OVER I ALT , , , , I UTENLANDSK VALUTA INNSKOTT PA ANDRE VILKIR , , , , ,4 1 UNDER 1 AR I ALT , , , , ,4 2 I UTENLANDSK VALUTA , , , , AR OG OVER I ALT , , , , UTENLANDSK VALUTA 4. BUNDNE INNSKOTT , , , ,1 1. SPAR/NG M. SKATTEFRADRAG , , , ,1 2. ANDRE BUNDNE INNSKOTT , FRA BANKER , , , , ,3 1. FORRETNINGSBANKER , , , ,1 1 INNTIL 1 MANED , , OVER 1 MINED , , , ,1 2. SPAREBANKER , , ,1 1 INNTIL 1 MANED , , ,7 2. OVER 1 MANED , , ,4 3. STATSBANKER , , ,5 1. INNTIL 1 MANED OVER 1 MANED , , ,5 4. UTENLANDSKE BANKER , , ,2 1 INNTIL 1 MANED , , ,7 2. OVER 1 MANED, UNDER 1 AR , , ,2 3 1 AR OG OVER , ,3 22. IHENDEHAVEROBLIGASJONSLON ANDRE LAN , , , , ,4 1. AKSEPTER , , , ,1 1. VEKSELFINANSIERING ANDRE AKSEPTER , , , ,1 2. LON I NORGES BANK , , ,6 3 ANDRE LAN M. LØPETID UNDER 1 IR , ,2 4 FORVALTNINGSBEVIS/ANDELSBEVIS , , ,3 5. ANSVARLIG LANEKAPITAL , , ,1 6. ANDRE LAN M. LOPET/D 1 AR OG OVER , , , , , ANNEN GJELD , , , , ,3 1 BANKREMISSER , , ,3 2 BANKGIRO TIL DISPOSISJON ,4 ' , ,4 3. REMBURSKREDITORER , , , ,9 1. DEKTE, UDISPONERTE REMBURSER , ,6 2. ANDRE REMBURSKRED/TORER , , , ,3 4. SKATTEINNBETALINGER , , ,1 5. SKRTTER , , ,1 1. /L/KNEDE, IKKE BETALTE PAREGNEDE FOR SISTE AR , , ,1 6.IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDL.OR RENTER , , , ,4 1. BETALTE, IKKE OPPTJENTE , , ,7 2.. POLOPNE, IKKE FORFALTE , , , , ,4 8. I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL ANDRE KREDITORER , , , AKSJEKAPITAL , , , ,3 26. AVSETNINGER , , ,8 1. UTBYTTE FOR SISTE IR.. 2. EN BLOCAVSKRIVNINGER PA UTLAN , , ,8 3. ANDRE AVSETNINGER FOND , , ,9 1. SPAREBANKENS FOND 2. RESERVEFOND , , ,4 3. SKATTEFRIE FOND , , ,4 4. ANDRE BUNDNE FOND GAVEFOND 6. DISPOSISJONSFOND , , ,1 28. INNTEKTER , , ,1 I ALT , , , , ,1

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN Dell Det statistiske opplegg ikke for offentliggjering. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 25 027 27 343 50 002 56 288 109 245 Rentekostnader og lignende kostnader 11 608 14 569 22 213 29 664 55 420

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2012

Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Rapport for 3. kvartal 2012 Folkia-konsernet er et ledende finansieringkonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. I 2011 har konsernets tjenester hovedsakelig

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 8.863 6.571 22.141 19.252 25.923 Rentekostnader og lignende kostnader 2.763 2.006 6.938 6.381 8.429 Netto rente-

Detaljer