Fordringer og gjeld overfor utlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -"

Transkript

1 Fordringer og gjeld overfor utlandet

2 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99

3 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder løpende regnskapsstatistikk for private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og Aksje og obligasjonsfond. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedstatistikk bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og ihendehaverobligasjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstelling), finansielle sektorbalanser, innenlandsk kapitaltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger og kommer ut ca. ganger i året. Vi gjor oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. En samlet presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedstatistikk er gitt i hefte nr. /9. Ansvarlig redaktør: Anna Rom() ved Seksjon for offentlige finanser og kredittmarked, Statistisk sentralbyrå. Redaksjon: Leiv Ryalen, tlf. 865 og Brit Rogeberg, tlf ISSN 5 Design: Enzo Finger Design Trykk: Falch Hurtigtrykk Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn,5 av den brukte enheten Mindre enn,5 av den brukte enheten Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave Symbol o, * r

4 Bank og kredittstatistikk 8/9 Innhold Informasjon om statistikken 5 Finanstellingen og utenriksregnskapet 6 Figur. Norges nettogjeld til utlandet i prosent av BNP Tabeller. Hovedtall Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter sektor og næring. Pålydende verdi.. desember Mill. kr 8. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember Mill. kr 9. Tidsserier Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet etter finansobjekt og debitor og kreditorsektor. Pålydende verdi.. desember Mill. kr. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember Mill. kr 5. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember Mill. kr 7. Detaljerte tabeller for de enkelte år Fordringer, gjeld netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 7. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 8. Fordringer overfor utlandet, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 9. Gjeld overfor utlandet, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 8. Utenlandske aksjer på norske hender, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr. Norske aksjer på utenlandske hender, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Fordringer, gjeld netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr. Fordringer overfor utlandet, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 5. Gjeld overfor utlandet, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 8 6. Utenlandske aksjer på norske hender, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 5 7. Norske aksjer på utenlandske hender, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Fordringer, gjeld netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 6 9. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 6

5 Bank og kredittstatistikk 8/9. Fordringer overfor utlandet, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 6. Gjeld overfor utlandet, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 68. Utenlandske aksjer på norske hender, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 7. Norske aksjer på utenlandske hender, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Fordringer, gjeld netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 8 5. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsokning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 8 6. Fordringer overfor utlandet, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 8 7. Gjeld overfor utlandet, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Utenlandske aksjer på norske hender, etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 9 9. Norske aksjer på utenlandske hender, etter kreditorland og etter debitorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr 96 Vedlegg. Institusjonelle sektorer. Gruppering av finansobjekter. Næringsgruppering 5

6 Bank og kredittstatistikk8/9 Informasjon om statistikken Finanstellingen gir en samlet oversikt over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet ved utgangen av hvert fir fordelt på finansobjekt, debitor og kreditorsektor, debitor og kreditornæring og debitorog kreditorland. Statistikken bygger på oppgaver fra norske juridiske personer og enkelte fysiske personer som SSB vet har finansielle mellomværender med utlandet. Som norsk regnes enhver person med fast bopel i Norge, uansett statsborgerskap. Utenlandskeide foretak i Norge og utenlandske selskapers filialer i Norge regnes som norske foretak, det samme blir den norske andelen (/7) av SAS. Nordmenn med fast bopel i utlandet regnes i denne forbindelse som utlendinger. Som utenlandsk regnes også datterselskaper og filialer i utlandet av norske foretak. Undersøkelsen for året 99 omfatter oppgaver fra ca. 8 oppgaveenheter. Finanstellingsskjemaet sendes til alle oppgaveenheter i de institusjonelle sektorene Statsforvaltningen, Private kredittforetak, Private finansieringsselskaper, Livsforsikringsselskaper mv., Skadeforsikringsselskaper, Fylkeskommuner, Kommuner, Statens forretningsdrift, Statlig eide foretak mv., Kommuneforetak og Private, ikkefinansielle foretak. For sektorene Norges Bank, Postgiro og Norges Postbank, Statsbanker, Forretningsbanker og Sparebanker hentes de nødvendige data fra andre regnskaps og balanseoppgaver. En nærmere beskrivelse av omfanget av de enkelte sektorer er gitt i eget vedlegg. Som statistisk enhet er i prinsippet brukt den regnskapsførende enhet som har en selvstendig finansforvaltning. Det vil i de fleste tilfelle si den juridiske enhet eller foretaket. Ved å slå sammen enheter med ensartede funksjoner kommer man frem til ensartede grupper eller sektorer som, ut fra analysemessige synspunkter, kan betraktes som nye enheter. Med enkelte avvik har man fulgt den internasjonale standard for institusjonell klassifikasjon som er fastlagt av FN. De finansobjektene (fordrings og gjeldspostene) man finner i balansene for de enkelte regnskapsførende enheter, kan være svært uensartet. For å kunne stille opp oversiktlige og sammenlignbare finansielle balanser for de ulike sektorer, har man slått sammen ensartede fordrings og gjeldsposter i et begrenset antall objektgrupper. Denne grupperingen følger stort sett FNs standard for nasjonalregnskapsoppstillinger SNA (System of National Accounts). Av større avvik fra denne standard kan nevnes at veksler er tatt med under utlån (lån) i kredittmarkedstatistikken, mens de er skilt ut som en egen objektgruppe i FNs standard. En nærmere beskrivelse av de enkelte objekter er gitt i eget vedlegg. Norges Banks gullbeholdning blir i statistikken regnet som fordring på utlandet, og har fra 97 blitt omregnet etter en verdi av, USD pr. unse. Norskeid realkapital i utlandet og utenlandskeid realkapital i Norge skal i prinsippet inngå i finansielle fordringer og gjeld overfor utlandet, men oppgavene over dette er ufullstendige. Lhendehaverobligasjoner, aksjer og andre verdipapirer blir i finanstellingen vurdert til pålydende verdi. Ved omregning av beløp i utenlandsk valuta til norske kroner, brukes valutakursene pr.. desember. Bankenes salgskurser ble benyttet til og med. desember 98. Fra 98 benyttes bankenes midtkurser (borsnotert kurs). I de fleste tabellene i denne publikasjonen er statlige, kommunale og private foretak og personlig næringsdrivende gruppert etter næring. Foretak som driver virksomhet i flere næringer, blir gruppert etter den virksomhet som gir størst bearbeidingsverdi eller bruttofortjeneste. Grupperingen bygger på Statistisk sentralbyrås Standard for næringsgruppering, som er basert på FNs internasjonale standard ISIC. En nærmere beskrivelse av standardens næringsgruppering og sammenhengen mellom denne og næringsgrupperingen i kredittmarkedstatistikken er vist i eget vedlegg. Hovedtrekk i 99 Norges nettogjeld overfor utlandet ble redusert med 6, mrd. kr i 99, og utgjorde ved utgangen av året 5,8 mrd. kr, eller 7, prosent av BNP. Fordringene overfor utlandet var 79,7 mrd. kr og gjelden,6 mrd. kr. I løpet av året økte fordringene med, mrd. kr og gjelden med 8, mrd. kr. Den vesentligste delen av fordringsøkningen skyldes ate norske beholdninger av utenlandske verdipapirer og økte utlån til utlandet. Gjeldsokningen skyldes hovedsaklig økte norske låneopptak i utlandet. Norges nettogjeld til utlandet har blitt redusert hvert år fra 988, da den var, mrd. kr, eller,5 prosent av BNP. Nettogjelden ikke vært så lav som nå siden 976, da den var 5, mrd. kr. Målt i prosent av BNP er nettogjelden nå den laveste siden 957, da den utgjorde 6,6 prosent av BNP. I 99 hadde Norges Bank en betydelig økning i sine nettofordringer overfor utlandet, mens forretningsbankene, statsforvaltningen og offentlige og private foretak alle hadde en sterk nettogjeldsøkning. Norges Banks nettofordringer overfor utlandet økte med 65, mrd. kr i løpet av 99, og var ved års 5

7 Bank og kredittstatistikk 8/9 skiftet, mrd. kr. Fordringene økte med 67, mrd. kr og gjelden med,6 mrd. kr. Fordringsøkningen skyldes hovedsaklig ate beholdninger av utenlandske statskasseveksler og ihendehaverobligasjoner, og ate utlån til utlandet. Forretningsbankenes nettogjeld til utlandet var 7,9 mrd. kr ved utgangen av 99, mens de hadde en nettofordring på,9 mrd. kr i 99. Fordringene overfor utlandet ble redusert med 7,6 mrd. kr, og gjelden med 5,7 mrd. kr. Nedgangen i fordringer skyldes hovedsaklig en sterk reduksjon av bankinnskuddene i utlandet, mens gjeldsnedgangen skyldes reduserte ihendehaverobligasjonslån i utlandet. Statsforvaltninges nettogjeld til utlandet økte med 6, mrd. kr, og var ved årsskiftet 67,6 mrd. kr. Fordringene ate med,8 mrd. la og gjelden med 7,8 mrd. kr. Gjeldsøkningen skyldes ate låneopptak i utlandet. Offentlige og private foretak hadde ved årsskiftet en nettogjeld til utlandet på,5 mrd. kr. Nettogjelden ate med 5, mrd. kr. Av dette hadde oljenæringene en økning i nettogjelden på,7 mrd. kr og utenriks sjøfart en økning på 5, mrd. kr, mens industriens nettogjeld ble redusert med, mrd. kr. Norske beholdninger av utenlandske aksjer utgjorde ved utgangen av 99 i alt 8, mrd. kr (pålydende verdi). Det var en økning på 8,9 mrd. kr. i løpet av 99. De viktigste debitorland var Storbritannia med 8,8 mrd. kr, USA med 5, mrd. kr, Danmark med, mrd. kr og Frankrike med, mrd. kr. Norske aksjer på utenlandske hender utgjorde ved utgangen av 99 i alt 9, mrd. kr (pålydende verdi). Det var en økning på,7 mrd. kr i løpet 99. De viktigste investorland var Sverige med 8,9 mrd. kr, USA med 6, mrd. kr, Storbritannia med,8 mrd. kr og Tyskland med,9 mrd. kr. Norges nettogjeld til utlandet i prosent av BNP , 97. ' '985' Finanstellingen og utenriksregnskapet Finanstellingen gir hvert år Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet pr.. desember til phlydende verdi. På grunnlag av tellingen for to etterfølgende år kan endringene i Norges nettogjeldi nettofordringer overfor utlandet i firet beregnes. Denne endringen består av tre deler: Endringer som skyldes transaksjoner. Dvs. nye gjeldsforhold oppstår, gammel gjeld avdras, nye fordringer erverves og gamle fordringer avhendes helt eller delvis. Endringer som skyldes valutakursendringer. Fordringer og gjeld overfor utlandet skal i oppgavene til finanstellingen omregnes til norske kroner etter valutakursen pr.. desember hvert fir. Ved endringer av valutakursene vil verdien av den bestfiende fordrings og gjeldsmasse regnet i norske kroner endre seg. Andre endringer som ikke skyldes transaksjoner. Fordrings og gjeldsposter overfor utlandet kan avskrives ved bl.a konkurser eller ved at f.eks. lån ettergis. Opp og nedskrivning av aksjekapital vil også påvirke balanseposter uten at det foregår transaksjoner. Videre kan fordrings og gjeldsforholdene overfor utlandet endres ved at personer flytter til og fra utlandet. I statistikken som utarbeides på grunnlag av finanstellingen, kan man ikke skille virkningen av disse effektene på Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet fra hverandre. Endringen i Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet registreres også i utenriksregnskapet som utarbeides hver måned av SSB. Utenrilksregnskapet bygger på Norges Banks valutastatistikk og statistikk i SSB. Endringene i Norges nettogjeld/ nettofordringer overfor utlandet i løpet av et år blir i utenriksregnskapet registrert med utgangspunkt i kapitaltransaksjonene mellom Norge og utlandet i året, og avstemt mot saldo på driftsregnskapet overfor utlandet. Dette gir endringer i Norges nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet som følge av transaksjoner. I tilknytning til utenriksregnskapet blir det dessuten foretatt beregninger av nettoendringene i fordringer og gjeld overfor utlandet forårsaket av endringer i valutakursene i løpet av året. Disse to postene skal tilsammen i prinsippet tilsvare finanstellingens endring i nettogjeld/nettofordringer overfor utlandet. Definisjonsforskjeller og statistiske 6

8 Bank og kredittstatistikk8/9 feil og mangler gjør imidlertid at fullt samsvar ikke kan oppnås. Nedenfor gis en oppstilling av hovedtallene fra finanstellingen for årene og Norges nettofordringsendring etter finanstellingen og utenriksregnskapet. Siste linje i oppstillingen viser det i de fleste år er forskjeller mellom de to statistikkene mht. endringene i nettogjelden/nettofordringene overfor utlandet. I forbindelse med revisjonen av oppgavene til finanstellingen blir det foretatt sammenligninger med utenriksregnskapets tall på et mer disaggregert nivå (finansobjekter etter sektor og visse grove næringsgrupper). Også ved sammenligninger på disaggregert nivå kommer det frem til dels betydelige differanser mellom de to statistikkene. Årsaker til avvikene kan være: Ved transaksjoner i aksjer, ihendehaverobligasjoner og andre verdipapirer bruker utenriksregnskapet transaksjonsbeløpet, mens finanstellingen benytter pålydende verdi. Dette er en av de viktigste årsakene til avvikene mellom de to statistikkene i 99 og 99. Transaksjoner i utenriksregnskapet og tilsvarende endringer i balansen blir ikke alltid registrert til samme tid. For kortere tidsrom (f.eks. et år) kan det derfor oppstå betydelige differanser. Ved omvurderinger av fordringer og gjeld benytter utenriksregnskapet gjennomsnittlige salgs og kjøpskurser pr. måned, mens finanstellingen bruker børsnoterte valutakurs pr.. Finanstellingsregisteret fanger ikke opp lønnstakernes fordringer og gjeld ovenfor utlandet (f.eks. kjøp av feriehus), og registeret kan også på andre områder were ufullstendig. Utenlandsk realkapital i Norge og norsk realkapital i utlandet kommer i liten utstrekning med i finanstellingen Finanstellingen (pålydende verdi) pr... Mill. kr Norges ford ringer overfor utlandet Norges gjeld overfor utlandet Nettofordringer (nettogjeld ) Endring i Norges nettofordringer i løpet av året ifølge finanstellingen Utenriksregnskapet (markedsverdi). Mill. kr I. Eksportoverskudd (underskudd ) II.Rente og stønadsoverskudd (underskudd ) Overskudd (underskudd ) på driftsregnskapet (I + II) Ill. Netto endring i reserver og lånegjeld ikke forårsaket av transaksjoner : Endring i Norges nettofordringer overfor utlandet i løpet av året ifølge utenriksregnskapet (I + II + III) Avvik i nettofordringsend ring mellom finanstellingen og utenriksregnskapet. Mill. kr

9 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter sektor og næring. Pålydende verdi.. desember Mill. kr Fordringer Gjeld Netto fordringer (netto gjeld) 99 99* 99 99* 99 99* Netto fordringsøkning (gjeldsøkning) 99* I alt ( ) Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 55 Kommuner. Finansinstitusjoner 5 Norges Bank 7 Postgiro og Postbanken 9 Statsbanker Forretningsbanker 5 Sparebanker Private kredittforetak 7 Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv. 7 Skadeforsikringsselskaper. Ikke finansielle foretak 6 Statens forretningsdrift 6 Statlig eide foretak 65 Kommuneforetak 7 Private ikke finansielle foretak. Spesifikasjoner: Ikke finansielle foretak etter næring Utvinning av råolje og naturgass. Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til olje og gassvirksomhet Bergverksvirksomhet Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 5 Produksjon av mineralske produkter 6 Produksjon av oljerigger mv. 6 Bygging av fartøyer 9 Industriproduksjon ellers 5 Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) 5 Kraft og vannforsyning 66 Engros og agenturhandel, detaljhandel 6 Hotell og restaurantdrift 7 Utenriks sjøfart 7 Oljeboring på kontraktbasis 8 Investerings og holdingsselskaper 8 Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet 8 Eiendomsdrift 8 Forretningsmessig tjenesteyting 99 Transport og lagring (ekskl. post og telekommunikasjoner 9 Sosial og privat tjenesteyting 999 Uspesifisert næring :( : IX

10 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember Mill. kr Netto fordringer Fordringer Gjeld (netto gjeld ) 99 99g 99 99s 99 99g Netto fordringsøkning (gjeldsøkning) 99)* I alt ( 6) Europa i alt Belgia og Luxembourg Danmark Finland Frankrike Italia Nederland Polen Portugal Russland Spania Storbritannia og NordIrland Sveits Sverige Forbundsrepublikken Tyskland Østerrike Europa ellers Afrika i alt Amerika i alt Canada USA Amerika ellers Asia i alt Japan Asia ellers Australia og Oseania ellers Ufordelt på land Gull Internasjonale organisasjoner Uoppgitt Spesifikasjon EU land

11 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter finansobjekt og debitor og kreditorsektor.. desember Mill. kr * Fordringer etter finansobjekt og norsk kreditorsektor. Gull, SDR og reserveposisjon i IMF Norges Bank Sedler og skillemynt Norges Bank Postgiro og Postbanken 9 9 Forretningsbanker Sparebanker Bankinnskudd Statsforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postbanken Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper 9 5 Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Kommuner Statens forretningsdrift 6 6 Statlig eide foretak Kommuneforetak _ 7 Private, ikkefinansielle foretak Statskasseveksler (pålydende) Statsforvaltningen Norges Bank Livsforsikringsselskaper mv Private, ikkefinansielle foretak 5. Sertifikater (pålydende) Forretningsbanker 6 Private kredittforetak Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper 57 7 Private, ikkefinansielle foretak Aksjer (pålydende) Norges Bank 7 Postgiro og Postbanken Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak 9 7 Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Private, ikkefinansielle foretak Ihendehaverobligasjoner (pålydende) Statsforvaltningen Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Private, ikkefinansielle foretak

12 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter finansobjekt og (forts.) debitor og kreditorsektor.. desember Mill. kr * 8. Utlån ) Statsforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postbanken 6 9 Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Statlig eide foretak Private, ikkefinansielle foretak Andre fordringer Statsforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postbanken 9 Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak 9 7 Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv. 5 7 Skadeforsikringsselskaper Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Private, ikkefinansielle foretak Kapitalinnskudd Statsforvaltningen Norges Bank Fordringer i alt Statsforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postbanken Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Kommuner Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak 7 Private, ikkefinansielle foretak ) Ikke medregnet opptjente, ikke forfalte inntekter og forskuddsbetalte kostnader.

13 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter finansobjekt og (forts.) debitor og kreditorsektor.. desember Mill. kr * Gjeld etter finansobjekt og norsk debitorsektor. Bankinnskudd Norges Bank Postgiro og Postbanken Forretningsbanker Sparebanker Sertifikater Statsforvaltningen Statsbanker 8 Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Statlig eide foretak Private, ikkefinansielle foretak Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Kommuner Statlig eide foretak Kommuneforetak Private, ikkefinansielle foretak Lån Statsforvaltningen Norges Bank Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Kommuner Statlig eide foretak Kommuneforetak Private, ikkefinansielle foretak

14 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter finansobjekt og (forts.) debitor og kreditorsektor.. desember Mill. kr * 6. Annen gjeld ) Statsforvaltningen Norges Bank Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker 7 5 Private kredittforetak 7 Private finansieringsselskaper 98 9 Livsforsikringsselskaper my 7 Skadeforsikringsselskaper Kommuner 66 6 Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Private, ikkefinansielle foretak Aksjekapital 88 7 Forretningsbanker Sparebanker 6 Private kredittforetak 7 Private finansieringsselskaper 9 78 Livsforsikringsselskaper mv. 9 7 Skadeforsikringsselskaper Statlig eide foretak Private, ikkefinansielle foretak Gjeld ialt Statsforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postbanken 6 9 Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my 8 7 Skadeforsikringsselskaper Kommuner Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private, ikkefinansielle foretak o Netto fordringer (netto gjeld) 9. Netto fordringer (netto gjeld) Statsforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postbanken 6 9 Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper 9 Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Kommuner Statens forretningsdrift 5 6 Statlig eide foretak Kommuneforetak Private, ikkefinansielle foretak Spesifikasjon: Netto fordringer overfor utlandet som andel av bruttonasjonalproduktet ) Ikke medregnet påløpne ikke forfalte kostnader og forskuddsbetalte inntekter.

15 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember Mill. kr Fordringer etter..... debitorland * I alt ( 6) Europa i alt Belgia og Luxembourg Danmark Finland Frankrike Italia Nederland Polen Portugal Russland Spania Storbritannia og NordIrland Sveits Sverige Forbundsrepublikken Tyskland Østerrike Europa ellers Afrika i alt Amerika i alt Canada USA Amerika ellers Asia i alt Japan Asia ellers Australia og Oseania ellers Ufordelt på land Gull Internasjonale organisasjoner. Uoppgitt Spesifikasjon EU land

16 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. (forts.) Pålydende verdi.. desember Mill. kr Gjeld etter..... kreditorland * I alt ( 6) Europa i alt Belgia og Luxembourg Danmark Finland Frankrike Italia Nederland Polen Portugal Russland Spania Storbritannia og NordIrland Sveits Sverige Forbundsrepublikken Tyskland Østerrike Europa ellers Afrika i alt Amerika i alt Canada USA Amerika ellers Asia i alt Japan Asia ellers Australia og Oseania ellers Ufordelt på land Gull Internasjonale organisasjoner.. Uoppgitt Spesifikasjon EU land

17 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. (forts.) Pålydende verdi.. desember Mill. kr Netto fordringer (netto gjeld ). etter debitor og kreditorland * I alt ( 6) Europa i alt Belgia og Luxembourg 9 9 Danmark 978 Finland 5 Frankrike 69 Italia 7 Nederland 7 98 Polen 5 Portugal 9 Russland 75 Spania 76 Storbritannia og NordIrland 9 68 Sveits 7 67 Sverige 9 5 Forbundsrepublikken Tyskland 6 87 Østerrike Europa ellers Afrika i alt Amerika i alt Canada 7 USA 5 97 Amerika ellers Asia i alt Japan 58 Asia ellers Australia og Oseania ellers Ufordelt på land 98 Gull 85 Internasjonale organisasjoner.... Uoppgitt o Spesifikasjon EU land

18 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 5. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember Mill. kr Fordringer etter debitorsektor og debitornæring * I alt ( ) Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 55 Kommuner. Finansinstitusjoner 5 Norges Bank 7 Postgiro og Postbanken 9 Statsbanker Forretningsbanker 5 Sparebanker Private kredittforetak 7 Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv. 7 Skadeforsikringsselskaper. Ikkefinansielle foretak 6 Statens forretningsdrift 6 Statlig eide foretak 65 Kommuneforetak 7 Private ikkefinansielle foretak. Spesifikasjoner: Ikkefinansielle foretak etter næring Utvinning av råolje og naturgass. Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til olje og gassvirksomhet Bergverksvirksomhet Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 5 Produksjon av mineralske produkter 6 Produksjon av oljerigger mv. 6 Bygging av fartøyer 9 Industriproduksjon ellers 5 Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) 5 Kraft og vannforsyning 66 Engros og agenturhandel, detaljhandel 6 Hotell og restaurantdrift 7 Utenriks sjfart 7 Oljeboring på kontraktbasis 8 Investerings og holdingselskaper 8 Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet. 8 Eiendomsdrift 8 Forretningsmessig tjenesteyting.. 99 Transport og lagring (ekskl. utenriks sjalfart og rørtransport), post og telekommunikasjoner 9 Sosial og privat tjenesteyting Uspesifisert næring

19 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 5. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor (forts.) og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember Mill. kr Gjeld etter kreditorsektor og kreditornæring * I alt ( ) Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 55 Kommuner. Finansinstitusjoner 5 Norges Bank 7 Postgiro og Postbanken 9 Statsbanker Forretningsbanker 5 Sparebanker Private kredittforetak 7 Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv. 7 Skadeforsikringsselskaper. Ikkefinansielle foretak 6 Statens forretningsdrift 6 Statlig eide foretak 65 Kommuneforetak 7 Private ikkefinansielle foretak. Spesifikasjoner: Ikkefinansielle foretak etter næring Utvinning av råolje og naturgass. Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet Ui olje og gassvirksomhet Bergverksvirksomhet Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 5 Produksjon av mineralske produkter 6 Produksjon av oljerigger mv. 6 Bygging av fartøyer 9 Industriproduksjon ellers 5 Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) 5 Kraft og vannforsyning 66 Engros og agenturhandel, detaljhandel 6 Hotell og restaurantdrift 7 Utenriks sjøfart 7 Oljeboring på kontraktbasis 8 Investerings og holdingselskaper 8 Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet 8 Eiendomsdrift 8 Forretningsmessig tjenesteyting 99 Transport og lagring (ekskl. post og telekommunikasjoner 9 Sosial og privat tjenesteyting Uspesifisert næring ,

20 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 5. Fordringer, gjeld og netto fordringer overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor (forts.) og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember Mill. kr Netto fordringer (netto gjeld ) etter debitor og kreditorsektor og næring * I alt ( ) Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Kommuner Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postbanken Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Ikke finansielle foretak Statens forretnings drift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private ikkefinansielle foretak Spesifikasjoner: Ikkefinansielle foretak etter næring Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til olje og gassvirksomhet Bergverksvirksomhet Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer Industriproduksjon ellers Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft og vannforsyning Engros og agenturhandel, detaljhandel Hotell og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring på kontraktbasis Investerings og holdingselskaper Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet Eiendomsdrift o Forretningsmessig tjenesteyting Transport og lagring (ekskl. post og telekommunikasjoner Sosial og privat tjenesteyting Uspesifisert næring

21 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 6. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Fordringer 99 Sedler Bank Stats Ser Aksjer Ihende Ut Varekreditter Kapi Andre I alt og inn kasse tifi haver lån tal fordr Total skille skudd veksler kater obliga Import Eks inn inger mynt sjoner port skudd I alt ( ). Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 55 Kommuner. Finansinstitusjoner 5 Norges Bank 7 Postgiro og Postbanken 9 Statsbanker Forretningsbanker 5 Sparebanker Private kredittforetak 7 Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv. 7 Skadeforsikringsselskaper. Ikkefinansielle foretak 6 Statens forretningsdrift 6 Statlig eide foretak 65 Kommuneforetak 7 Private ikkefinansielle foretak. Spesifikasjoner: Ikkefinansielle foretak etter næring Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til olje og gassvirksomhet Bergverksvirksomhet Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lar og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 5 Produksjon av mineralske produkter 6 Produksjon av oljerigger mv... 6 Bygging av fartøyer 9 Industriproduksjon ellers 5 Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) 5 Kraft og vannforsyning 66 Engros og agenturhandel, detaljhandel 6 Hotell og restaurantdrift 7 Utenriks sjøfart 7 Oljeboring på kontraktbasis... 8 Investerings og holdingselskaper 8 Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet 8 Eiendomsdrift 8 Forretningsmessig tjenesteyting 99 Transport og lagring (ekskl post og telekommunikasjoner 9 Sosial og privat tjenesteyting 999 Uspesifisert næring _ 99 _ _ 99 _ _ _ _ _

22 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 6. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter debitor og kreditorsektor (forts.) og debitor og kreditornæring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Gjeld 99 Bank Ser Mende Lån Varekreditter Aksje Annen Netto Netto I alt inn tifi haver kapi gjeld fordr fordr Total skudd kat obliga Import Eks tal inger ingslån sjons port (Netto økning lån gjeld) (Gjeldsøkning) I alt ( ) Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Kommuner Finansinstitusjoner Norges Bank Postgiro og Postbanken 9 Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Ikke finansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private ikkefinansielle foretak Spesifikasjoner: Ikkefinansielle foretak etter næring Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til olje og gassvirksomhet Bergverksvirksomhet Treforedling Produksjon av kjemiske pro dukter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lar og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer Industriproduksjon ellers Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft og vannforsyning Engros og agenturhandel, detaljhandel Motell og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring på kontraktbasis Investerings og holdingselskaper Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Transport og lagring (ekskl post og telekommunikasjoner Sosial og privat tjenesteyting Uspesifisert næring

23 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 7. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Fordringer 99 Sedler Bank Stats Ser Aksjer Ihende Ut Varekreditter Kapi Andre I alt og inn kasse tifi haner lån tal fordskil skudd veks kater obliga Import Eks inn rinle ler sjoner port skudd ger mynt I alt ( 6) Europa i alt Belgia og Luxembourg Danmark Finland Frankrike Italia Nederland Polen Portugal Russland Spania Storbritannia og NordIrland Sveits Sverige Forbundsrepublikken Tyskland Østerrike Europa ellers Afrika i alt Amerika i alt Canada USA Amerika ellers Asia i alt Japan Asia ellers Australia og Oseania ellers Ufordelt på land Gull 85 _ 85 Internasjonale organisasjoner Uoppgitt Spesifikasjon EU land

24 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 7. Fordringer, gjeld, netto fordringer og netto fordringsøkning overfor utlandet, etter debitor og kreditorland. (forts.) Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Gjeld 99 Bank Ser Ihende Lån Varekreditter Aksje Annen Netto Netto I alt inn tifi haver kapital gjeld ford fordrskudd kat obliga Import Eks ringer ingslån sjons port (Netto økning lån gjeld) (Gjeldsokning) I alt ( 6) Europa i alt Belgia og Luxembourg Danmark Finland Frankrike Italia Nederland Polen Portugal Russland Spania Storbritannia og NordIrland Sveits Sverige Forbundsrepublikken Tyskland Østerrike Europa ellers Afrika i alt Amerika i alt Canada USA Amerika ellers Asia i alt Japan Asia ellers Australia og Oseania ellers Ufordelt pa land Gull 85 Internasjonale organisasjoner Uoppgitt Spesifikasjon : EU land

25 Bank og kredittstatistikk 8/9 Tabell 8. Fordringer overfor utlandet etter debitorland og etter kreditorsektor og næring. Pålydende verdi.. desember 99. Mill. kr Europa Norsk kreditorsektor og kreditornæring I alt Finland Italia Belgia og Luxembourg Danmark Frankrike Nederland I alt ( ). Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 55 Kommuner. Finansinstitusjoner 5 Norges Bank 7 Postgiro og Postbanken 9 Statsbanker Forretningsbanker 5 Sparebanker Private kredittforetak 7 Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv 7 Skadeforsikringsselskaper. Ikkefinansielle foretak 6 Statens forretningsdrift 6 Statlig eide foretak 65 Kommuneforetak 7 Private ikkefinansielle foretak... Spesifikasjoner: Ikke finansielle foretak etter næring Utvinning av råolje og naturgass. Rørtransport Finansieringsvirksomhet knyttet til olje og gassvirksomhet Bergverksvirksomhet Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineralolje, kull, gummi og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 5 Produksjon av mineralske produkter 6 Produksjon av oljerigger mv. 6 Bygging av fartøyer 9 Industriproduksjon ellers 5 Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) 5 Kraft og vannforsyning 66 Engros og agenturhandel, detaljhandel 6 Hotell og restaurantdrift 7 Utenriks sjøfart 7 Oljeboring på kontraktbasis 8 Investerings og holdingselskaper 8 Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet 8 Eiendomsdrift 8 Forretningsmessig tjenesteyting 99 Transport og lagring (ekskl. post og telekommunikasjoner 9 Sosial og privat tjenesteyting 999 Uspesifisert næring SOO _

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak 11. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak. 1988-1993 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner.

Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. 4. kvartal 212 Finansielt sektorregnskap for husholdninger og ideelle organisasjoner. Husholdninger og ideelle organisasjoner økte nettofinansinvesteringene med 19 milliarder kroner fra 211 til 212. Nettofinansinvesteringene

Detaljer

Internasjonale porteføljeinvesteringer

Internasjonale porteføljeinvesteringer Lars Sundell Statistikk over internasjonale porteføljeinvesteringer viser betydelige avvik mellom samlede utgående og inngående betalingsstrømmer på verdensbasis. På denne bakgrunn ble det i 1998 gjennomført

Detaljer

Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge *

Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge * Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge Økonomiske analyser 7/2 Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge * Jens Nordby Den sterke veksten i internasjonal handel og internasjonale kapitaltransaksjoner

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015

Økonomiske perspektiver. Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 2015 Økonomiske perspektiver Figurer til årstalen av sentralbanksjef Øystein Olsen Norges Bank, 12. februar 215 Figur 1 BNP per innbygger i 1971. Kjøpekraftskorrigert. Indeks. USA=1 Sveits USA Sverige Danmark

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/21 Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Utenriksøkonomi Foreløpige beregninger viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 195,6 milliarder

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv

Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Norsk økonomi Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Anne Karin Linderud Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv Det har over lang tid vært

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

9. Utenriksøkonomi. Økonomiske analyser 1/2010. Økonomisk utsyn. Tabell 9.1. Driftsbalansen Prosentvis endring fra Milliarder kroner

9. Utenriksøkonomi. Økonomiske analyser 1/2010. Økonomisk utsyn. Tabell 9.1. Driftsbalansen Prosentvis endring fra Milliarder kroner 9. Utenriksøkonomi Dette kapittelet gir en oversikt over utenriksøkonomien i form av driftstransaksjoner, finanstransaksjoner og internasjonal investeringsposisjon for Norge i 2009. Utenriksøkonomien bestemmes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 6. september 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.98 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Nr. 11/ mai 1992

Nr. 11/ mai 1992 Nr. 11/92 26. mai 1992 ÅPNEDE KONKURSER :Etter kvartal 1. kv. 1992 Etter måned H Fylkestall NØringstall RESULTAT- REGNSKAP :Alle banker 1991 BALANSETALL : Livsforsikrings - selskaper 31.03.1992 KAPITAL-

Detaljer

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank.

18. desember Tallene kan gjengis med kildehenvisning til Norges Bank. 18. desember 2006.UHGLWWLQGLNDWRUHQ. 6HSWHPEHU 6DPOHWNUHGLWW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums samlede bruttogjeld (K3) var 15,3 prosent (403,4 milliarder kroner) fram til utgangen av september,

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem

Økonomiske perspektiver, årstalen 2009 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Økonomiske perspektiver, årstalen 9 Figurer til tale av sentralbanksjef Svein Gjedrem Penger og Kreditt /9 Figur Aksjekurser. Fall i alle land og markeder. Indeks.. januar = a. Aksjekurser Fremvoksende

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver ..9 Økonomiske perspektiver Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Norges Banks representantskapsmøte torsdag. februar 9 Fall i alle land og markeder Indeks.. januar =.. januar. februar 9 Aksjekurser

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomiske analyser 1/2 Økonomisk utsyn Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Utenriksøkonomi Foreløpige beregninger viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 43,8 milliarder kroner

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 2. kvartal 2017 Eksporten og importen av tjenester økt fra 1. til 2. kvartal, slik den sesongmessig pleier å gjøre. Selv om eksporten av tjenester (utenom finansielle) økte, var det

Detaljer

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft. 3. september 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Perspektivmeldingen og velferdens bærekraft 3. september 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Den norske modellen virker Ulikhet målt ved Gini koeffisent, Chile Mexico,4,4 Israel USA,3,3,2 Polen Portugal

Detaljer

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge

Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/24 Utenriksøkonomi og disponibel inntekt for Norge Utenriksøkonomi i 23 Foreløpige beregninger viser et overskudd på driftsbalansen overfor utlandet på 22,7 milliarder

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999 24. august 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 2. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 999 og renter Obligasjoner Næringstall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Kapittel 2 Nasjonalregnskapet Nasjonalregnskapet Hva er verdien av alle varer og tjenester som produseres i Norge? Hvor stor er inntekten til et land, og hvordan fordeles den på arbeidskraft og kapital?

Detaljer

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017

Kapittel 2 Nasjonalregnskapet. ECON januar 2017 Kapittel 2 Nasjonalregnskapet ECON 1310 17. januar 2017 Figur 2.1 BNP per innbygger i 2014 i utvalgte land målt i amerikanske dollar, kjøpekraftskorrigert Nasjonalregnskapet - Formål Overordnet oversikt

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken

Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken 16. desember 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedstatistikken Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001

Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg. Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 2001 Norsk økonomi på stram line- Regjeringens økonomiske opplegg Finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen 8. februar 21 Disposisjon Utsiktene for norsk økonomi Innretningen av den økonomiske politikken Sentrale

Detaljer

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4.1 O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra?tte heftet

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro

Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro Trender i sparemarkedet Sett fra makro og mikro NFF, Oslo, 2. juni 2010 Harald Magnus Andreassen Etter de syv fete år Vi har levd over evne, særlig Europa Statsgjelden for stor, noen vil gå konkurs Statene

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24.

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24. Notat 24. juni 2011 Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen Som tidligere varslet blir den institusjonelle sektorgrupperingen

Detaljer

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren

Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Utfordringer i finanspolitikken og konsekvenser for kommunesektoren Per Mathis Kongsrud Torsdag 1. desember Skiftende utsikter for finanspolitikken Forventet fondsavkastning og bruk av oljeinntekter Prosent

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15.

INNHOLD. Utenriksregnskap for 1. kvartal ForelØpige tall. Utenrikshandelen i april ForelØpige tall. Engrosprisindeksen pr. 15. Nr. 20-8. årgang Oslo, 18. mai 1967 INNHOLD Utenriksregnskap for 1. kvartal 1967. ForelØpige tall Utenrikshandelen i april 1967. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 15. april 1967 Konsumprisindeksen

Detaljer

Klimapolitikk: fordeling og effektivitet

Klimapolitikk: fordeling og effektivitet Klimapolitikk: fordeling og effektivitet Annegrete Bruvoll Forskingsleiar, Energi- og miljøøkonomi,forskingsavdelinga SSB 1) Global klimapolitikk kven skal betale og kva tiltak? 2) Nasjonal klimapolitikk

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Om konjunkturene og pengepolitikken

Om konjunkturene og pengepolitikken Om konjunkturene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Fosen,. mai s styringsrente Renten på bankenes innskudd i (foliorenten). Prosent 999 Kilde: Sysselsetting, lønnskostnader og BNP Fastlands-Norge.

Detaljer