Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner"

Transkript

1 Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner

2 Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for [private og offentlige banker, finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, finansielle holdingselskaper, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pension (AFP) samt Folketrygdfondet. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obligasjoner ilnorge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstellingen), finansielle sektorbalariser, statistikk over åpnede konkurser, valutakurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr Norges Bank har fra overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kwartalsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet «Finansstatistikk». Vi gjør oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. Redaktør: Anna Rømo Redaksjonsmedarbeidere: Dan Gallefoss, tlf , epost: Svein Lotsberg, tlf , epost: Anne Karin Linderud, tlf , epost: Anne.Karinlinderudiassb.no Redigering: Camilla Juvet Priser: Pr. år kr 490,00 inkl. mva. Enkeltnr. kr 45,00 inkl. mva. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg ag abonnementservice. Postboks 260, 220 Kongsvinger, tlf , faks: ISSN : Elektronisk formidling Deler av statistikken i Bank og kredittstatistikk. Aktuelle talll publiseres også i Ukens Statisitkk. Denne statistikken finnes også i elektronisk versjon under SSBs webqeneste på Internett. Adressen er Standardtegn Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Symbol Innhold Åpnede konkurser. kvartal Emisjoner av obligasjoner og sertifikater,. kvartal Figurer. Åpnede konkurser etter måned kvartal Åpnede konkurser etter fylke.. kvartal 9980g Foretakskonkurser etter næring.. kvartal Emisjoner av obligasjoner og sertifikater.. kvartal 996. kvartal Effektive renter på utvalgte obligasjoner og sertifikater.. kvartal 996. kvartal Tabeller. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke kvartal Åpnede konkurser etter måned. 99. kvartal Åpnede konkurser. Antall foretakskonkurser etter næring og prosentvis fordeling.. kvartal 998 og Personlige konkurser etter næring og prosentvis fordeling.. kvartal 9980g Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi etter næring.. kvartal 998 og Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring. kvartal Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdnings apparater. Antall foretak etter næringsgruppe.. kvartal 998 og. kvartal Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe.. kvartal 998 og Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter kvartal og fylke kvartal Åpnede konkurser i hotell og restaurantvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke kvartal Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke kvartal Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke.. kvartal 998 og Åpnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. kvartal 998 og kr 4 4. Åpnede konkurser etter eierform og fylke.. kvartal 9980g Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge.. kvartal 998 og 999. Mill kr Effektive renter på sertifikater.. kvartal 998 og 999. Prosent 6 7. Emisjoner av obligasjoner.. kvartal 9980g 999. Mill kr 7 8. Effektive renter på obligasjoner.. kvartal 998 og 999. Prosent 7 9. Emisjoner i utenlandsk valuta.. kvartal 998 og 999. Mill kr. 8 Veiviser til tidligere publiserte tabeller 9 Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave Desimalskilletegn,(i) Bankog kredittstatistikk4/99

3 Åpnede konkurser,. kvartal 999: Færre konkurser. kvartal Til tross for sterk renteøkning i siste halvdel av 998, har dette ikke gitt utslag i flere konkurser. På landsbasis ble antall konkurser redusert med 6 prosent i forhold til. kvartal 998. Sterkest reduksjon hadde fylkene VestAgder og Østfold med henholdsvis 75 og 79 prosent. Hittil i år er det åpnet 855 konkurser. Dette er en nedgang på 6 prosent i forhold til. kvartal i fjor. Da ble det åpnet 995 konkurser. Av landets 9 fylker hadde 9 fylker en reduksjon i antall åpnede konkurser. I tillegg til fylkene VestAgder og Østfold hadde Oslo, Rogaland og Hordaland en reduksjon på mer enn 50 prosent. I Oslo ble antall konkurser redusert fra 259 i fjor til 65 i ar, en reduksjon pa 57 prosent. Ti av fylkene hadde en økning i antall åpnede konkurser, og fem av disse hadde en økning på mer en 20 prosent. Størst økning hadde Aust Agder med 64 prosent. Deretter kommer Troms og NordTrøndelag med henholdsvis 30 og 29 prosent økning. 400 Figur 2. pnede konkurser etter fylke. kvartal 998 og 999 Østfold Akershus, Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Av de totalt 855 åpnede konkursene var 522 foretakskonkurser, mens 333 var personlige konkurser. Fordelingen mellom foretakskonkurser og personlige konkurser er noe endret siden samme periode i fjor. Andelen personlige konkurser har økt fra 35 til 39 prosent.. kv. 998 F Ei '. kv. 999 Blant foretakskonkursene er det næringen varehandel mv. som hadde flest konkurser med 99, og blant de personlige konkursene var det næringen bygge og anleggsvirksomhet som hadde flest konkurser med 0. Nesten alle næringer kan vise til en nedgang i antall åpnede konkurser fra. kvartal 998 til. kvartal 999. Hotell og restaurantnæringen har den største nedgangen med 3 prosent, fra 5 til 88. Videre hadde næringen varehandel mv. og bygge og anleggsnæringen en nedgang på 22 prosent i forhold til i fjor I Jan. Feb. Mars April Mai Juni 997 Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des Bank og kredittstatistikk 499 3

4 Apnede konkurser etter fylke. kvartal 998 og 999 Figur 3. Åpnede foretakskonkurser etter næring,. kv kv. Endring i 999 prosent I alt Transport Andre tjenester og komm. Andre 2 prosent 6 prosent 2 prosent/ Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal, SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Industri prosent Bygg og anlegg 2 prosent Hotell og restaurant 3 prosent Eiendomsdrift mv. 5 prosent Varehandel mv. 39 prosent Om statistikken Konkursstatistikken baserer seg på Konkursregisteret i Brønnøysund. Fram til. januar 994 ble opplysningene hentet fra Losøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare. Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i Statistisk sentralbyrå Bedrifts og foretaksregisteret. Fra januar 995 gir materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen `uoppgite næring og delvis var de neeringsfordelte. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlige næringsdrivende og lønnstakere.ipraksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikke er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra 995 tildeler skifterettene næring på to siffer for personlige konkurser, og det er knyttet en del usikkerhet til denne. De er derfor presentert i egen tabell. Endringene fører til at de næringsfordelte konkurser fra og med. januar 995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder. 4 Bank og kredittstatistikk 499

5 Tabell, Apnede konkurser etter kvartal og fylke. 998 t kvartal I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SorTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Åpnede konkurser etter rnâned. 99. kvartal Hele Aret kvartal kvartal kvartal Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November nesember ) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. Bank og kredittstatistikk 499 5

6 Tabell 3. Åpnede konkurser. Antall foretakskonkurser etter næring og prosentvis fordeling.. kvartal 998 og kvartal. kvartal I alt Prosent I alt Prosent I alt , ,0 Personlige konkurser ) , ,9 Jordbruk og skogbruk 0, 2 0,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 7 0,7 3 0,3 Bergverksdrift og utvinning 0, 0, Utvinning av energirästoffer 0, Annen bergverksdrift og utvinning 0, Industri i alt 66 6,6 60 7,0 Produksjon av nærings og nytelsesmidler 5,5 6 0,7 Produksjon av tekstil og bekledningsvarer 2 0,2 2 0,2 Produksjon av lær og lærvarer 0, Produksjon av trevarer 4 0,4 6 0,7 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 5,5 2,4 Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter.. 0, Produksjon av gummi og plastprodukter 0, 3 0,3 Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter 0, Produksjon av metaller og metallvarer 6 0,6 4 0,4 Produksjon av maskiner og utstyr 4 0,4 5 0,5 Produksjon av elektriske og optiske produkter 9 0,9 3 0,3 Produksjon av transportmidler 5 0,5 6 0,7 Annen industriproduksjon 4 0,4,2 Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet 2) 70 7,0 63 7,3 Varehandel, reparasjon av kjo/etoyer og husholdningsapparater 3) , ,2 Hotell og restaurantdrift 4) 96 9,6 70 8, Transport og kommunikasjon. 32 3,2 3 3,6 Finansiell tjenesteyting, forsikring 6 0,6 0, Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 83 8,3 80 9,3 Andre tjenester 35 3,5 8 0,9 Uoppgitt 5) 0, 4 0,4 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres etter næring i tabell 4. 2) For nærmere spesifikasjon, se tabell. 3) For nærmere spesifikasjon, se tabellene 7, 8 og 9. 4) For nærmere spesifikasjon, se tabell 0. 5) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyras bedrifts og foretaksregister. 6 Bank og kredittstatistikk 499

7 ' Tabell 4. Personlige konkurser etter næring og prosentvis fordeling. kvartal 998 og kvartal. kvartal I alt Prosent I alt Prosent I alt ,0 Jordbruk og skogbruk 4, Fiske, fangst og fiskeoppdrett 6,7 Bergverksdrift og utvinning 0,2 Industri 4 3,9 Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet 0 28,6 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater 44 2,5 Hotell og restaurantdrift 9 5,4 Transport og kommunikasjon. 63 7,9 Finansiell tjenesteyting, forsikring 0,2 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 30 8,5 Andre tjenester 2 5,9 Uoppgitt 2) 48 3, ,0 0 3,0 5,5 0 3, , 37, 8 5,4 6 8,3 0,3 35 0,5 8 5,4 6 8,3 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Næringsfordelingen for personlige konkurser er i stor grad basert på opplysninger fra skifteretten. I tilfeller hvor en person er innehaver av flere eneeierforetak vil skifterettens rangering avgjøre næringsfordelingen for denne personen. 2) Omfatter personlige konkurser som det ut fra skifteretten ikke er mulig A næringsfordele. Bank og kredittstatistikk 499

8 , Tabell 5. Apnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi etter næring. 998 og 999. kvartal 998. kvartal 999 Omset Omset Syssel nings Syssel nings Næring Antall satte verdi Antall satte verdi I alt Prosent Antall Mill.kr I alt Prosent Antall Mill.kr I alt , , Personlige konkurser 2) , , Jordbruk og skogbruk 0, 2 0,2 Fiske. fangst og fiskeoppdrett 7 0,7 3 0,3 7 3 Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning 0, 0, 0, 0, Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter... Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter... Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon ,6,5 0,2 0,4,5 0, 0, 0,6 0,4 0,9 0,5 0, ,0 0,7 0,2 0, 0,7,4 0, 0,3 0,4 0,5 0,3 0,7, Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet 70 7, , Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater , , Hotell og restaurantdrift 96 9, , Transport og kommunikasjon. 32 3, , Finansiell tjenesteyting, forsikring 6 0,6 0, Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 83 8, , Andre tjenester 35 3, ,9 9 5 Uoppgitt 3) 0, 4 0,4 ) Oppgave over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlige næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres i tabell 4. 3) Omfatter foretak som det ikke har vært mulig A identifisere i Bedrifts og foretaksregisteret. 8 Bank og kredittstatistikk 499

9 Åpnede konkurser etter sysselsettingsgrupper, omsetningsgrupper og næring.. kvartal 999.,,, ` Sysselsettingsgupper Omsetningsgrupper (000 kr) Næring Antall og over og over I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk Fiske, fangst og fiskeoppdrett Bergverksdrift og utvinning. Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer 2 Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og ptroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter. Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter 3 2 Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater Hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester Uoppgitt 3) ) Oppgave over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlige næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres i tabell 4. 3) Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts og foretaksregisteret. Bank og kredittstatistikk 499 9

10 Tabell 7. Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter næringsgruppe.. kvartal 998 og t kvartal kvartal. kvartal I alt Prosent I alt Prosent Varehandel i alt Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Handel med motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Agenturhandel Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap Engroshandel med maskiner og utstyr Engroshandel ikke nevnt annet sted Detalhandel, unntatt motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt vareutvalg Frukt og grønnsaker Kjøtt og kjøttvarer Fisk og skalldyr Bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops Drikkevarer Tobakksvarer Nærings og nytelsesmiddel ellers Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler Tekstiler og utstyrsvarer Klær Skctøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler, og innredningsartikler Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kasetter, og musikkinstrumenter Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Bøker, papir, aviser og blader.. Brukte varer Butikkhandel ellers Detaljhandel utenom butikk , ,0 3 2,6 25 2,5 2 4,9 4 7,0 7 2,8 5 2,5 5 2,0 0,5 7 2,8 5 2, ,5 62 3, 9 3,6 3,5 0,5 9 3,6 7 3,5 5 6, 4 7,0 9 3,6 2 6,0 20 8, 20 0,0 8 3,2 5 2, , ,2 9 7,7 5 7,5 2 0,8 0,5 2 0,8 3,5 3,2 3,5 0,4 0,5 2 0,8 0,5 0,4 3,2 3,2 4,6 5 2,5 2 8,5 20 0,0 5 2,0 3,5 6 6,5 5,5 9 3,6 4 2,0 8 3,2 8 4,0 5 2,0 0,5 39 5,9 32 6,0 0,4 4 2,0 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 0 Bank og kredittstatistikk 499

11 Tabell 8.. pnede konkurser s varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe. t kvartal 998 og 999. kvartal 998. kvartal 999 Næring Antall Omset Sysselflingssatte verdi Antall Omset Syssel ningssatte verdi I alt Prosent Antall Mill.kr I alt Prosent Antall Mill.kr Varehandel i alt , , Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 3 2, , Handel med motorkjøretøyer 2 4, ,0 3 82, Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 7 2, ,5 8 0 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 5 2,0 5 5 Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler 0,5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler 7 2, , Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler , , Agenturhandel. 9 3, ,5 2 2 Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr 0,5 Engroshandel med nærings og nytelsesmidler 9 3, ,5 82 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 5 6, , Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap 9 3, , Engroshandel med maskiner og utstyr 20 8, , Engroshandel ikke nevnt annet sted 8 3, ,5 8 Detalhandel, unntatt motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 43 58, , Butikkhandel med bredt vareutvalg 9 7, , Frukt og grønnsaker 2 0, ,5 2 Kjøtt og kjøttvarer 2 0, ,5 6 4 Fisk og skalldyr Bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops 3, , Drikkevarer 0,4 Tobakksvarer 0,5 Nærings og nytelsesmiddel ellers 2 0,8 3 0,5 Apotekvarer 0,4 Medisinske og ortopediske artikler 3,2 2 Kosmetikk og toalettartikler 3,2 2 Tekstiler og utstyrsvarer 4, ,5 5 Klær 2 8, , Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 5 2, ,5 3 Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler, og innredningsartikler 6 6, , Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kasetter, og musikkinstrumenter 9 3, ,0 2 Jernvarer, fargevarer og andre byggevarer 8 3, , Bøker, papir, aviser og blader 5 2,0 8 8 Brukte varer 0,5 Butikkhandel ellers 39 5, , Detaljhandel utenom butikk 0, ,0 4 5 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 0 Bank og kredittstatistikk 499

12 Tabell 9, Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater, Antall foretak etter kvartal og fylke. 998 t kvartal I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 0. Åpnede konkurser i hotell og restaurantvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke kvartal I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark 2 2 Bank og kredittstatistikk 499

13 Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet Antall foretak etter kvartal og fylke I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder 2 3 VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark 2 2 Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke.. kvartal 998 og 999. kvartal 998. kvartal 999 I alt < 2 Ar 25ãr > 5 Ar uoppg.) I alt < 2 Ar 25ãr > 5 Ar uoppg.) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlige konkurser Bank og kredittstatistikk 499 3

14 Apnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. kvartal 998 og kr...,...,...,.....,,. :..,....kvartal 998.kvartal 999 I alt > 500 Uopp I alt > 500 Uopp gitt ) gitt I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag _ NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Omfatter aksjeselskaper hvor opplysninger om aksjekapital er utelatt i Bronnøysunds foretaksregister. Tabell 4. Åpnede konkurser etter eierform og fylke, t kvartal 998 og 999.kvartal 998.kvartal 999 I alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uoppgitt 2) I alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uoppgitt 2) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkluderer personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 2) Omfatter foretak som det ikke er mulig å identifisere i Brønnoysunds foretaksregister. 4 Bank og kredittstatistikk 499

15 Emisjoner av obligasjoner og sertifikater,. kvartal 999 Økning ï emisjonene Emisjoner av obligasjoner og sertifikater ate med henholdsvis 6, og 6,7 prosent i forhold til. kvartal 998. Bankene emitterte sertifikater for 3,6 milliarder kroner. kvartal 999 mot 24,4 milliarder kroner i samme periode i fjor, som gir en økning på 29,5 prosent. Emisjonene fra bankene utgjør 46 prosent av det totale emisjonsvolumet for. kvartal 999. Figur Emisjoner av obligasjoner og sertifikater. kvartal 996. kvartal 999. Mill. kr Emisjoner av obligasjoner I løpet av. kvartal 999 ble det emittert obligasjoner innenlands for 30,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 6, prosent i forhold til samme periode året for, hvor det ble emittert for 28,6 milliarder kroner. Både statsforvaltningen og kredittforetak emitterte obligasjoner for 6 milliarder kroner, og var dermed de låntakerne som la ut flest nye obligasjonslån. kvartal IIIII. kvartal 96 Obligasjoner Sertifikater. kvartal 97. kvartal 98. kvartal 99 Emisjoner av sertifikater Emisjonene av sertifikater innenlands økte med 6.7 prosent i forhold til. kvartal kvartal 999 ble det emittert sertifikater for 68.3 milliarder kroner mot 64 milliarder for tilsvarende periode året for. Ved utgangen av. kvartal 999 var den utestående sertifikatgjelden på 97,8 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 4 prosent i forhold til i fjor hvor sertifikatgjelden var på 3,9 milliarder. Figur Effektive renter på utvalgte obligasjoner og sertifikater..kvartal 996. kvartal 999. Prosent Samlet emitterte norske enheter verdipapirer for 6,8 milliarder kroner utlandet. kvartal 999, mot 2.3 milliarder på samme tid i fjor. Av emisjonene på 6.8 milliarder utgjorde 3.9 milliarder emisjoner av obligasjoner, og 2,8 milliarder emisjoner av sertifikater Statsobliga Private obliga Statssertifikater, sjoner, 3år sjoner, 3år 92 mnd Bank og kredittstatistikk 499 5

16 Tabell 5. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge.. kvartal 998 og 999. Mill. kr Bruttoemisjoner " Utestående gjeld Januar Februar Mars Januarmars Januar Februar Mars Januarmars 3. mars 3. mars * Emisjoner i alt Statssertifikater Banksertifikater Sparebanker Kredittsertifikater Finanssertifikater Lånesertifikater Statsforvaltningen Statlige låneinstitutter Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Private foretak Utlandet Kilde: Norges Bank. Tabell 6. Effektive renter på sertifikater'.. kvartal 998 og 999. Prosent p.a Januar Jan. Feb. Mars mars Jan. Feb. Mars Januarmars 0 3 md 3,65 3,66 3,84 3,72 7,4 7,04 6,42 6, md ,85 3,79 3,95 3,86 6,89 6,29 5,86 6, md. 4,02 3,93 4,09 4,0 6,50 6,02 5,54 6, md. 4,4 4,09 4,20 4,4 6,2 5,6 5,63 5,79 ' Helårlige effektive etterskuddsrenter, basert på representative norske statssertifikater. Måneds og kvartalsgjennomsnitt. Kilde: Norges Bank 6 Bank og kredittstatistikk 499

17 Låntakere Januar Februar " Januar Mars mars Januar Februar Mars Januarmars Emisjoner i alt Emisjoner i norske kroner Statsforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretningsbanker Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift Statlig eide foretak my Kommuneforetak Private foretak Utlandet Emisjoner i eurokroner Forretningsbanker Statlig eide foretak my Private foretak ' Omfatter kun de emisjoner som er rapportert til Norges Bank. Kilde: Norges Bank. Tabell 8. Effektive renter på obligasjoner'., kvartal 998 og 999. Prosent p.a Januar Januar Jan. Feb. Mars mars Jan. Feb. Mars mars Statsobligasjoner 3 år 4,69 4,63 4,72 4,68 5,28 4,8 4,88 4,99 5 år 5,00 4,92 4,97 4,96 5,08 4,70 4,82 4,87 0 år 5,33 5,29 5,28 5,30 5,0 4,75 4,92 4,89 Private obligasjoner 3 år 4,98 4,9 5,02 4,97 6,30 5,79 5,80 5,96 5 år 5,36 5,29 5,38 5,34 5,9 5,65 5,80 5,79 0 år 5,78 5,72 5,77 5,76 5,92 5,69 5,89 5,83 ' Helårlige effektive etterskuddsrenter på representative norske obligasjoner, vektet med gjenstående løpetid. Måneds og kvartalsgjennomsnitt. Kilde: Norges Bank Bank og kredittstatistikk 499 7

18 Tabell 9. Emisjoner i utenlandsk valuta. t kvartal 998 og 999. Mill. kr * Låntakere Jan. Feb. Mars Januarmars Jan. Feb. Mars Januarmars Emisjoner i utenlandsk valuta Emisjoner av obligasjonerl Forretningsbanker Kredittforetak Statlig eide foretak mv Private foretak Emisjoner av sertifikaterl Forretningsbanker Kredittforetak Statlig eide foretak mv ' Omfatter kun de emisjoner som er rapportert til Norges Bank. Omregnet etter månedens gjennomsnittlige valutakurs (midtkurs). Kilde: Norges Bank. 8 Bank og kredittstatistikk 499

19 Veiviser til tabeller publisert i Bank og kredittstatistikk Sist Tabelloversikt publisert KVARTALSSTATISTIKK: )Hefte nummer Banker, statlige låneinstitutter, finansieringsforetak og forsikringsselskaper Balanse etter finansobjekt (bare for livs og skadeforsikringsselskaper). 2/99 0/97 3/98 5/98 8/98 0/98 2/99 Resultatregnskap (bare for livs og skadeforsikringsselskaper). 2/99 0/97 3/98 5/98 8/98 0/98 2/99 Nøkkeltall. 2/99 0/97 3/98 5/98 8/98 0/98 2/99 Utlån, obligasjoner og sertifikater etter sektor (bare for livs og skadeforsikringsselskaper) 2/99 0/97 3/98 5/98 8/98 0/98 2/99 Gjennomsnittlige utlåns og innskuddsrenter. 2/99 0/97 3/98 5/98 8/98 0/98 2/99 II Emisjoner av obligasjoner og sertifikater Emisjoner av obligasjoner og sertifikater /99 8/97 2/98 4/98 7/98 9/98 /99 4/99 Effektive renter på obligasjoner og sertifikater /99 8/97 2/98 4/98 7/98 9/98 /99 4/99 Ill Åpnede konkurser Åpnede konkurser etter kvartal, måned, fylke og næring mm. /99 8/97 2/98 4/98 7/98 9/98 /99 4/99 IV Folketrygdfondet (publiseres halvårlig) Balanse etter finansobjekt 2/99 3/98 8/98 2/99 Obligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter sektor 2/99 3/98 8/98 2/99 ÅRSSTATISTIKK: V Alle finansinstitusjoner Utlån etter sektor og næring 6/96 VI Norges Bank, forretningsbanker inkl. Postbanken, sparebanker og statlige låneinstitutter Balanse etter finansobjekt (m/tidsserier) 2/96 Resultatregnskap 2/96 Utlån og innskudd etter sektor og næring 2/96 Kjøp og salg av realkapital 2/96 Gjennomsnittlige utlåns og innskuddsrenter 2/96 Fordringer og gjeld overfor utlandet 2/96 VII Kredittforetak, finansieringsselskaper, livsog skadeforsikringsselskaper 2) Balanse etter finansobjekt /97 Resultatregnskap /97 Utlån etter sektor og næring /97 Gjennomsnittlige utlånsrenter /97 i Norges Bank har f.o.m overtatt publiseringen av den mest detaljerte månedsstatistikken for banker og finansieringsforetak. For veiviser til månedsstatistikk publisert av SSB i 996 og tidligere henvises til Bank og kredittstatistikk Foreløpige tall for balanse etter finansobjekt og utlån/innskudd etter sektor/næring pr er publisert i Bank og kredittstatistikk 3/96, 4/96 og 5/96. BK / 97 inneholder ikke tall for kredittforetak og finansieringsselskaper. Bank og kredittstatistikk 499 9

20 Veiviser til tabeller publisert i Bank og kredittstatistikk Tabelloversikt Oppgavetidspunkt Sist publisert ÅRSSTATISTIKK, (FORTS.) VIII Verdipapirfond Balanse etter finansobjekt 6/96 0/94 20/95 6/96 Sertfikater, obligasjoner, aksjer og andeler etter sektor 6/96 0/94 20/95 6/96 Innbetalt andelskapital etter sektor 6/96 0/94 20/95 6/96 IX Private og kommunale pensjonskasser og fond Balanse etter finansobjekt 2/98 7/94 20/95 6/96 2/98 Utlån etter låntakersektor 2/98 7/94 20/95 6/96 2/98 Obligasjoner og aksjer etter utstedersektor 2/98 7/94 20/95 6/96 2/98 Resultatregnskap 2/98 7/94 20/95 6/96 2/98 X Finanstelling Fordringer og gjeld overfor utlandet etter finansobjekt, sektor, næring og land m.m... /98 8/94 7/95 4/96 /98 XI Finansielle sektorbalanser /95 8/95 XII Obligasjonsgjeld Obligasjonsgjeld og emisjoner i norske kroner, pålydende verdi, markedsverdi, nominelle renter 9/97 20/ /96 9/97 6/98 3/99 Obligasjonslån i norske kroner etter institusjonell sektor og verdipapirnummer 9/97 0/95 /96 9/97 6/98 3/99 XIII Innenlandsk sertifikatgjeld 3/96 20/94 2/95 3/96 XIV Kapitaltilførsel Kapitaltilførsel til kommuner, foretak og husholdninger etter kilde 4/95 20/94 4/95 XV Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (ATP) Balanse etter finansobjekt og sektor /97 9/94 7/95 6/96 /97 Resultatregnskap /97 9/94 7/95 6/96 /97 XVI Valutakurser /99 /94 5/95 / /98 /99 XVII Utlån, innskudd, sertifikater, obligasjoner og aksjer Tidsserier /96 6/96 6/96 Tidsserier /97 3/97 3/97 3/97 XVIII Finansinstitusjoner og offentlige, ikkefinansielle foretak /95 9/95 XIX Statens Banksikringsfond og Statens Bankinvesteringsfond Balanse /97 5/97 5/97 5/97 5/97 Resultatregnskap /97 5/97 5/97 5/97 5/97 XX Finansielle holdingselskaper Balanse /97 /97 Resultatregnskap /97 /97 20 Bank og kredittstatistikk 499

21 PORTO BETALT VED INNtEVEfUNGA PP 4S B Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 83 Dep. N0033 Oslo Tillatelse nr Publikasjonene kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg og abonnementservice 2225 Kongsvinger Telefon: Telefaks: Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999 24. august 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 2. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 999 og renter Obligasjoner Næringstall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Nr. 11/ mai 1992

Nr. 11/ mai 1992 Nr. 11/92 26. mai 1992 ÅPNEDE KONKURSER :Etter kvartal 1. kv. 1992 Etter måned H Fylkestall NØringstall RESULTAT- REGNSKAP :Alle banker 1991 BALANSETALL : Livsforsikrings - selskaper 31.03.1992 KAPITAL-

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 6. september 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.98 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september.

Veksten i det glidende tremånedersgjennomsnittet for K2 var 15,2 prosent ved utgangen av oktober, ned fra 15,8 prosent ved utgangen av september. 29. desember.uhglwwlqglndwruhq. 1RYHPEHU +RYHGELOGHW Tolvmånedersveksten i indikatoren for publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 14,8 prosent (332,2 milliarder kroner) fram til utgangen av november,

Detaljer