Nr. 14/ juni 1992

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 14/92 26. juni 1992"

Transkript

1 Nr. 14/ juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper EMISJONER : Sertifikater April 1992 Ihendehaverobligasjoner STATISTISK SENTRALBYRÅ

2 1 Forord Statistisk sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 14 for 1992 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder løpende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), aksjeog obligasjonsfond, Folketrygdfondet, ihendehaverobligasjonsgjelden og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater, samt statistikk over "finanstelling", kapitaltilførsel og åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på à publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Standardtegn: Oppgave mangler Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Foreløpige tall Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i tidligere publikasjoner i serien NOS Kredittmarkedsstatistikk. Spørsmål om dette heftet kan rettes til førstekonsulent Gunnar Almklov, tlf. (02) , konsulent Kjersti Halvorsrud, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 26. juni 1992 Svein Longva Anna Rømo

3

4 3 INNHOLD NR. 14/92 Side Regnskapsstatistikk for finansinstitusjoner 4 Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 5 Tabell 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/ utenlandsk valuta Tabell 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner og sertifikater, etter sektor/ næring Tabell 3. Forretningsbanker. Utlån etter sektor/næring Tabell 4. Forretningsbanker. Innskudd og lån, etter sektor/næring Tabell 5. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og sertifikater, etter sektor/næring Tabell 6. Sparebanker. Utlån etter sektor/næring Tabell 7. Sparebanker. Innskudd og lån, etter sektor/næring Tabell 8. Private finansieringsselskaper. Kvartalsbalanser Tabell 9. Private finansieringsselskaper. Utlån og lån, etter sektor Tabell 10. Emisjoner av sertifikater. April Tabell I 1. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. April Veiviser til tidligere publiserte tabeller 21-26

5 4 Regnskapsstatistikk for finansinstitusjonene pr. 31. desember 1990 Finansinstitusjon Antall enheter Forvaltningskapital Utlån til publikum 1) Mrd. kr Prosent Mrd. kr Prosent Publiseringshyppig- Totalt Innskuddsibanker Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Postgiro Postsparebanken Andre finansinstitusjoner Private finansieringsselskaper Private kredittforetak Statsbanker Forsikringsselskaper mv Livsforsikringsselskaper Private pensjonsfond og -kasser Kommunale pensjonsfond og -kasser FTP Skadeforsikringsselskaper Aksje- og obligasjonsfond m,a m,a M,Å m,a M,Å K,Å K,A m,a K,A AA K,k A 1) Omfatter ikke-finansielle foretak, kommuner og husholdninger. 2) Gjelder balansen. M = månedlig, K = kvartalsvis, A = årlig. Regnskapsstatistikk for finansinstitusjonene pr. 31. desember. Foreløpige tall Finansinstitusjon Antall enheter Forvaltningskapital Utlån til publikum 1) Mrd. kr Prosent Mrd. kr Prosent Publiserincphyppighet 2) Totalt InnskuddAbanker Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Postgiro Postsparebanken Andre finansinstitusloner Private finansieringsselskaper Private kredittforetak Statsbanker Forsikringsselskaper mv Livsforsikringsselskaper Private pensjonsfond og -kasser 3) Kommunale pensjonsfond og -kasser 3) FTP 3) Skadeforsikringsselskaper m,a m,a m,a m,a m,a K,A K,ti M,A K,A AAA K,A Aksje- og obligasjonsfond ) A 1) Omfatter ikke-finansielle foretak, kommuner og husholdninger. 2) Gjelder balansen. M = månedlig, K = kvartalsvis, A = årlig. 3) Pr

6 5 Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker Opplegget av bankenes regnskaps- og statistikkrapporter til Statistisk sentralbyrå (SSB), Kredittilsynet og Norges Bank er endret f.o.m. januar Datagrunnlaget er nå basert på maskinell rapportering fra bankene/bankenes datasentraler, og datagrunnlaget blir lagret i en databaseløsning i SSB. Med det nye databasesystemet er det etablert et fleksibelt system for uttak av standard tabeller for bankstatistikk. SSB kan f.eks. lage tidsserier tilbake til desember 1987 av alle banktabeller publisert i dette heftet både for alle banker og for de forskjellige bankgrupper. Vi kan også lage tidsserier av alle tabeller for en enkeltbank (dvs. for "egen bank") sammenlignet med en gruppe av banker, og vi kan også lage enkelte andre spesialtabeller. Alle tabeller kan leveres både på papir og maskinlesbart medium (disketter, magnetbånd). SSB kan påta seg slike oppdrag mot betaling. Nærmere opplysninger gis av SSB ved førstekonsulent Gunnar Almklov (tlf ), eventuelt førstesekretær Brit Rogeberg (tlf ). Alle bestillinger av tabeller eller datasett fra databasen må skje skriftlig. Bestillingen sendes til Statistisk sentralbyrå, Seksjon for offentlige finanser og kredittmarked, V/Gunnar Almklov, Postboks Dep., 0030 Oslo 1.

7 6 Tabell 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/ utenlandsk valuta. 30. april Foreløpige tall. Mill. kr og prosent Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av citte i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Aktiva 1. Sedler og skillemynt Bankinnskudd på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskudd på tid Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Kursreguleringskonto statskasseveksler Sertifikater etc Statssertifikater, norske Banksertifikater Finanssertifikater Andre Kursreguleringskonto sertifikater Ihendehaverobligasjoner Statsobligasjoner, norske Statsgaranterte obligasjoner Andre ordinære obligasjoner Kursreguleringskonto obligasjoner Aksjer og grunnfondsbevis Omløpsmidler Anleggsmidler Kursreguleringskonto aksjer og grunnfondsbevis Utlån (disponert) 1) Diskonteringskreditt (Veksler/ Utlån mot avbetalingskontrakter mv.) Kasse-/drifts-/brukskreditt Byggelån Andre utlån med løpetid under 1 år Andre utlån med løpetid 1 år og over Andre fordringer Remburser Renter I regning med avdelingskontor/filial Leieboerinnskudd og lignende fordringer Annet Andre aktiva Maskiner, inventar og transportmidler Bankbygninger og annen fast eiendom (ekskl. funksjonærboliger og overtatte eiendommer) Funksjonærboliger, fritidshus Fast eiendom overtatt v/inndr. av fordr Immaterielle eiendeler og aktiverte kostn Annet I alt før uspesifiserte tapsavsetninger utlån uspesifiserte tapsavsetninger utlån I alt etter uspesifiserte tapsavsetninger utlån Spesifikasjon: Utlån til boligformål 2) Godkjent ansvarlig lånekapital i alt Utgifter Inntekter ) Utlån medregnet spesifiserte tapsavsetninger. 2) Utlån ikke medregnet spesifiserte tapsavsetninger.

8 7 Tabell l(forts.). Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/ utenlandsk valuta. 30. april Foreløpige tall. Mill. kr og prosent Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av dette i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Passiva 12. Innskudd ordinære vilkår Fra kunder Arbeids- og brukskonti Andre innskudd uten oppsigelse Sparing med skattefradrag 4. Andre tidsinnskudd Fra andre banker Arbeids- og brukskonti Konverteringsforskudd fra Norges Bank Andre tidsinnskudd Innskudd spesielle vilkår (fra kunder) Sertifikater etc Ihendehaverobligasjonslån Ansvarlig lånekapital Annet Andre lån Lån i Norges Bank Andre lån med løpetid under 1 Ar Ansvarlig lånekapital 1) Andre lån med løpetid 1 år og over Annen gjeld Bankremisser 2. Remburser (inkl. aksepter) Skatteinnbetalinger Skattegjeld Renter m v regning med hovedkontor eller filial Annet Aksjekapital/ Grunnfondsbeviskapital Fond Sparebankens fond Reservefond Betinget skattefrie fond Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond/ Udekket tap 7. Andre fond Nettoinntekter I alt ) Ikke medregnet ihendehaverobligasjonslån, jfr. post 15.

9 8 Tabell 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner og sertifikater 1) etter debitorsektor/ -næring. 30. april og Mill. kr Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi Sertifikater I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte o institusjoner o o 760. Private foretak med ubegrenset ansvar Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a Ufordelt sektor o ,929. Utenlandske banker ,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) ,979. Utlandet ellers Foretak,kommuner og privatpersoner (sum sektor ) Sektorene 610 til 790 og 890 etter næring: 1. Primærnæringer Utvinning og rørtransport av olje mv Bergverk og utekonkurrerende industri Skjermet og hjemmekonkurrerende industri Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart og oljeboring Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Transport og tjenesteytende næringer ellers O. Ufordelt næring I alt etter næring ) Inkludererer ikke kursreguleringskonto

10 9 Tabell 3. Forretningsbanker. Disponerte utlån, etter debitorsektor/-næring. 30. april og Mill. kr Disponerte utlån i alt 1,2) Av dette: Kasse-/drifts-/bruks- Debitorsektor Av dette: kreditt og byggelån 3) Totalt i utenlandsk valuta 1992( I alt Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond ,319. Private kredittforetak ,379. Private finansieringsselskaper ,419. Livsforsikringsselskaper mv ,479. Skadeforsikringsselskaper Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak ,719. Private selskap med begrenset ansvar Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner Private foretak med ubegrenset ansvar Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a Ufordelt sektor ,929. Utenlandske banker ,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) ,979. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor ) Sektorene 610 til 790 og 890 etter næring: 1. Primærnæringer Utvinning og rørtransport av olje mv Bergverk og utekonkurrerende industri Skjermet og hjemmekonkurrerende industri Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart og oljeboring Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Transport og tjenesteytende næringer ellers Ufordelt næring I alt etter næring ) Utlån medregnet spesifiserte tapsavsetninger pr ) Enkelte banker har pr ikke sektor- og næringsfordelt sine spesifiserte tapsavsetninger, men ført dem på sektor 890 (ufordelt sektor) og næring 0 (ufordelt næring). Dette har ført til at tallene for utlån til sektor 890 og næring 0 har blitt mindre enn null, noe som pr. definisjon er umulig, mens tallene for de andre sektorene og næringene da følgelig er tilsvarende for høye. Fra og med mai skal tapsavsetningene for alle banker være riktig sektor- og naringsfordelt. 3) Utlån ikke medregnet spesifiserte tapsavsetninger pr

11 10 Tabell 4. Forretningsbanker. Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor/-næring. 30. april og Mill. kr Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) 1992x I alt Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken _ 190. Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond ,319. Private kredittforetak ,379. Private finansieringsselskaper ,419. Livsforsikringsselskaper mv ,479. Skadeforsikringsselskaper Kommuner Fylkeskommuner Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak ,719. Private selskap med begrenset ansvar 37 41, Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a Ufordelt sektor ,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) ,979. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor ) Sektorene 610 til 790 og 890 etter næring: 1. Primærnæringer Utvinning og rørtransport av olje mv Bergverk og utekonkurrerende industri Skjermet og hjemmekonkurrerende industri Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart og oljeboring Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Transport og tjenesteytende næringer ellers Ufordelt næring I alt etter næring I) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis.

12 11 Tabell 5. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og sertifikater 30. april og Mill. kr 1) etter debitorsektor/-næring. Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi Sertifikater I a lt Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond ,319. Private kredittforetak ,379. Private finansieringsselskaper ,419. Livsforsikringsselskaper mv ,479. Skadeforsikringsselskaper Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak ,719. Private selskap med begrenset ansvar Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner Private foretak med ubegrenset ansvar Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a Ufordelt sektor ,929. Utenlandske banker ,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) ,979. Utlandet ellers Foretak,kommuner og privatpersoner (sum sektor ) Sektorene 610 til 790 og 890 etter næring: 1. Primærnæringer Utvinning og rørtransport av olje mv Bergverk og utekonkurrerende industri Skjermet og hjemmekonkurrerende industri Bygg 09 anlegg, kraft- og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart og oljeboring Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Transport og tjenesteytende næringer ellers Ufordelt næring I alt etter næring ) Inkludererer ikke kursreguleringskonto.

13 12 Tabell 6. Sparebanker. Disponerte utlån, etter debitorsektor/-næring. 30. april og Mill. kr Disponerte utlån i alt 1,2) Av dette: Kasse-/drifts-/bruks - Debitorsektor Av dette: kreditt og byggelån 3) Totalt i utenlandsk valuta I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke - forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor ) Sektorene 610 til 790 og 890 etter næring: 1. Primærnæringer 2. Utvinning og rørtransport av olje mv 3. Bergverk og utekonkurrerende industri 4. Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 5. Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 6. Varehandel, hotell- og restaurantdrift 7. Utenriks sjøfart og oljeboring 8. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 9. Transport og tjenesteytende næringer ellers O. Ufordelt næring I alt etter næring ) Utlån medregnet spesifiserte tapsavsetninger pr ) Enkelte banker har pr ikke sektor- og næringsfordelt sine spesifiserte tapsavsetninger, men ført dem på sektor 890 (ufordelt sektor) og næring 0 (ufordelt næring). Dette har ført til at tallene for utlån til sektor 890 og næring 0 har blitt mindre enn null, noe som pr. definisjon er umulig, mens tallene for de andre sektorene og næringene da følgelig er tilsvarende for høye. Fra og med mai skal tapsavsetningene for alle banker være riktig sektor- og næringsfordelt. 3) Utlån ikke medregnet spesifiserte tapsavsetninger pr

14 13 Tabell 7. Sparebanker. Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor/-næring. 30. april og Mill. kr Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) I alt Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Statsbanker Forretningsbanker Sparebanker Bankenes sikringsfond ,319. Private kredittforetak ,379. Private finansieringsselskaper ,419. Livsforsikringsselskaper mv ,479. Skadeforsikringsselskaper Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift Selvstendige statsforetak Kommuneforetak ,719. Private selskap med begrenset ansvar Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner Private foretak med ubegrenset - - ansvar Private ikke-forretningsmessige - 0 konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a Ufordelt sektor ,929. Utenlandske banker ,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) ,979. Utlandet ellers Foretak, kommuner og privatpersoner (sum sektor ) Sektorene 610 til 790 og 890 etter næring: 1. Primærnæringer Utvinning og rørtransport av olje mv. 3. Bergverk og utekonkurrerende industri Skjermet og hjemmekonkurrerende industri Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning Varehandel, hotell- og restaurantdrift Utenriks sjøfart og oljeboring Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting Transport og tjenesteytende næringer ellers Ufordelt næring I alt etter næring ) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis.

15 14 TABELL 8. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. KVARTALSBALANSER ETTER FINANSOBJEKT. 1. KVARTAL - J. KVARTAL 1992 MILL. KR. OG PROSENT * * * AKTIVAPOSTER BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT 10. SEDLER OG SKILLEMYNT BANKINNSKUDD PA ANFORDRING NORGES BANK POSTGIRO FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER BANKINNSKUDD PA TID NORGES BANK FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER UTENLANDSKE BANKER STATSKASSEV. OG SERTIFIKATER STATSKASSEVEKSLER SERTIFIKATER IHENDEHAVEROBLIGASJONER STATS- OG STATSGARANTERTE ANDRE ORD. OBLIGASJONER AKSJER OG GRUNNFONDSBEVIS AKSJER SOM ANLEGGSMIDLER AKSJER SOM OMLØPSMIDLER GRUNNFONDSBEVIS UTLÅN (BRUTTO) 1) 2) VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER FACTORING (KUNDEFORDR.) UTLÅN MOT KJØPE-/KRED.KORT BYGGELÅN UTLÅN MED LØPET. TOM 1 AR UTLÅN MED LØPET. OVER 1 ÅR PARTER I ANSVARLIGE LANEKAP.2) LEASING 2) LØPENDE LEIEKONTRAKTER MASKINER OG INVENTAR TRANSPORTMIDLER EKSKL. PERSONBILER OG SKIP PERSONBILER SKIP BYGN. O.A. FASTE EIEND LEIEGJENSTANDER HVOR LEIE- BETALINGENE HAR STOPPET FORSKUDD PA LEIEKONTRAKTER ANDRE FORDRINGER ORDINÆRE KUNDEFORDRINGER TIDSAVGRENSEDE POSTER FORFALTE RENTER OPPTJ./IKKE FORF. RENTER OPPTJ./IKKE FORFALT LEIE PÅ LEIEKONTRAKTER OPPTJ. IKKE INNBETALTE ANDRE INNTEKTER BETALTE/IKKE PAL. RENTER BETALTE/IKKE PÅLØPNE ANDRE UTGIFTER MERVERDIAVGIFT TIL GODE ANDRE DEBITORER ANDRE EIENDELER LEIEBOERINNSKUDD KOMMANDITTSELSK.DELTAKELSE MASK., INV., TRSP.MIDLER BYGN. O.A. FASTE EIENDOMMER (EKSKL. FUNKSJ.BOL. OG OVER- TATTE FASTE EIENDOMMER) FUNKSJONÆRBOLIGER OVERTATTE FASTE EIENDOMMER IMMATERIELLE EIENDELER ANNET UDEKKET TAP DEBITORER FOR GARANTIKAPITAL UTGIFTER I ALT TALLET PA SELSKAPER ) UTLÅN ER REGNET BRUTTO, DVS. INKL. RENTER OG GJELD TIL UTLÅNSKUNDER. SE GJELDSPOSTENE OG OG SPESIFIKASJONENE UNDER PASSIVA. 2) TALLENE FOR POSTENE 16, 17 OG 18 PR ER IKKE DIREKTE SAMMENLIGNBARE MED TIDLIGERE PERIODER, SIDEN DE INKLUDERER SPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER.

16 * * * PASSIVAPOSTER BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT BELØP PRO- SENT 29. FINANSSERTIFIKATER IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN ORDINÆRE OBLIGASJONSLÅN ANSVARLIG LÅNEKAPITAL ANDRE ORDINÆRE KONVERTIBLE OBLIGASJONSLÅN ANDRE LAN AKSEPTER FRA ANDRE ENN BANKER MED LØPETID TOM 1 ÅR MED LØPETID OVER 1 ÅR FRA BANKER MED LØPETID TOM 1 AR MED LØPETID OVER 1 AR ANNEN GJELD SKATTER ILIKNEDE, IKKE BETALT PÅREGNEDE FOR SISTE ÅR IKKE HEVET UTBYTTE FOR TIDLIGERE ÅR TIDSAVGRENSEDE POSTER RENTER INKL. I POST 161 VEKSLER RENTER INKL. I POST 162 AVBETALINGSKONTRAKTER RENTER INKL. I POST 163 FACTORING RENT. INKL. I POST 164, 165,166 OG ANDRE INNB., IKKE OPPTJ. RENTER VEDRØRENDE UTLÅN INNBET. IKKE OPPTJ. LEIE AV LEIEKONTRAKTER ANDRE INNBET. IKKE OPP- TJENTE INNTEKTER PÅLØPNE, IKKE FORFALTE RENTER ANDRE PÅLØPNE IKKE FOR- FALTE KOSTNADER GJELD TIL UTLÅNSKUNDER VEKSLER AVBETALINGSKONTRAKTER FACTORING (KUNDEFORDR.) ANDRE LAN LFVERANDØRGJELD VEDROR- ENDE LEASING VAREKREDITTER INNGÅTTE KONTRAKTER HVOR GJENSTANDEN IKKE ER LEVERT TIL KUNDEN KOMMANDITTSELSK.DELTAKELSE SKYLDIG MERVERDI- OG INVESTERINGSAVGIFT ANDRE KREDITORER AVSETNINGER O.L UTBYTTE FOR SISTE ÅR EN BLOC-NEDSKRIVN. AV UTLÅN 1) 3. EN BLOC-NEDSKRIVNING AV ANDRE FORDRINGER 2) ANDRE AVSETNINGER 3) ANSVARLIG LÅNEKAPITAL GARANTIKAPITAL AKSJEKAPITAL/ANDELSKAPITAL FOND INNTEKTER I ALT SPESIFIKASJONER 16. UTLÅN (BRUTTO) I ALT RENTEPOSTENE GJELDSPOST UTLÅN (NETTO) I ALT UTLÅN (NETTO) MEDREGNET ANSVARLIG LÅNEKAPITAL (NETTO) OG LEASING (NETTO) 4) ) PR SPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER PÅ UTLÅN. 2) PR SPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER PÅ ANDRE FORDRINGER. 3) PR USPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER. 4) FRATRUKKET GJELDSPOST 3252.

17 16 TABELL 9. PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. UTLÅN (NETTO), ANSVARLIG LÅNEKAPITAL, UTLÅN TIL BOLIGFORMÅL, FACTORING, LEASING OG LÅN, ETTER SEKTOR.1) 31.MARS OG 1992 FORDRINGER (UTLÅN) UTLÅN (NETTO) INKLUSIVE ANSV. OG LEASING 2) LåNEKAPITAL AV NETTO UTLÅN I ALT HERAV I UTL VALUTA ANSV. LÅNEKAPITAL I ALT OFFENTLIG FORVALTNING _ STATSFORVALTNINGEN TRYGDEFORVALTNINGEN 0 0 _ 510 FYLKESKOMMUNER KOMMUNER _ - 2. FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREB STATSBANKER FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER BANKENES SIKRINGSFOND PRIVATE KREDITTFORETAK PRIVATE FIN.SELSKAPER LIVSFORSIKR.SELSK. MV SKADEFORSIKR.SELSKAPER IKKE-FINANSIELLE FORETAK STATENS FORRETN.DRIFT SELVST. STATSFORETAK KOMMUNEFORETAK PRIV. SELSKAPER MED BE- GRENSET ANSVAR (AS MV) PRIV. IKKE-FORR.MESS. PRODUSENTOR. INST HUSHOLDNINGER MV PERSONLIGE FORETAK MV PRIV. IKKE-FORR.MESS. KONSUMENTOR. INSTITUSJ PERS. NÆRINGSDRIVENDE LØNNSTAKERE O.L UFORDELT SEKTOR UTLANDET SPESIFIKASJONER FORETAK, KOMMUNER OG PRI- VATPERSONER (SUM SEKTOR ) ) INKLUDERER SPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER PR ) FRATRUKKET GJELDSPOST 3252 I BALANSEN. INKL. UTLÅN OG LEASING ETTER LISENS OG UTLÅN I NORSKE kroner TIL OLJeVIRKSOMHET.

18 17 TABELL 9. (FORTS.). PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. UTLÅN (NETTO), ANSVARLIG LÅNEKAPITAL, UTLÅN TIL BOLIGFORMÅL, FACTORING, LEASING OG LAN, ETTER SEKTOR.1) 31. MARS OG 1992 FORDRINGER (UTLÅN) (FORTS.) AV UTLÅN (FORTS.) TIL BOLIGFORMÅL FACTORING LEASING 2) I ALT OFFENTLIG FORVALTNING STATSFORVALTNINGEN TRYGDEFORVALTNINGEN FYLKESKOMMUNER KOMMUNER FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREB STATSBANKER FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER BANKENES SIKRINGSFOND PRIVATE KREDITTFORETAK PRIVATE FIN.SELSKAPER LIVSFORSIKR.SELSK. MV SKADEFORSIKR.SELSKAPER IKKE-FINANSIELLE FORETAK STATENS FORRETN.DRIFT SELVST. STATSFORETAK KOMMUNEFORETAK PRIV. SELSKAPER MED BE- GRENSET ANSVAR (AS MV) PRIV. IKKE-FORR.MESS. PRODUSENTOR. INST HUSHOLDNINGER MV PERSONLIGE FORETAK MV PRIV. IKKE-FORR.MESS. KONSUMENTOR. INSTITUSJ PERS. NÆRINGSDRIVENDE LØNNSTAKERE O.L UFORDELT SEKTOR UTLANDET 6. SPESIFIKASJONER FORETAK, KOMMUNER OG PRI- VATPERSONER (SUM SEKTOR ) ) INKLUDERER SPESIFISERTE TAPSAVSETNINGER PR ) FRATRUKKET GJELDSPOST 3252 I BALANSEN. INKL. LEASING ETTER LISENS.

19 18 TABELL 9. (FORTS.). PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER. UTLÅN (NETTO), ANSVARLIG LÅNEKAPITAL, UTLÅN TIL BOLIGFORMAL, FACTORING, LEASING OG LAN, ETTER SEKTOR. 31. MARS OG 1992 GJELD (LÅN) LAN INKL. ANSVARLIG LANEKAPITAL 1) AV LÅN ANSV.LÅNEKAP.1) v I ALT OFFENTLIG FORVALTNING STATSFORVALTNINGEN TRYGDEFORVALTNINGEN FYLKESKOMMUNER KOMMUNER FINANSINSTITUSJONER NORGES BANK POSTGIRO OG POSTSPAREB STATSBANKER FORRETNINGSBANKER SPAREBANKER BANKENES SIKRINGSFOND PRIVATE KREDITTFORETAK PRIVATE FIN.SELSKAPER LIVSFORSIKR.SELSK. MV SKADEFORSIKR.SELSKAPER IKKE-FINANSIELLE FORETAK STATENS FORRETN.DRIFT SELVST. STATSFORETAK KOMMUNEFORETAK PRIV. SELSKAPER MED BE- GRENSET ANSVAR (AS MV) PRIV. IKKE-FORR.MESS. PRODUSENTOR. INST HUSHOLDNINGER MV PERSONLIGE FORETAK MV PRIV. IKKE-FORR.MESS. KONSUMENTOR. INSTITUSJ PERS. NÆRINGSDRIVENDE LØNNSIAKERE O.L UFORDELT SEKTOR UTLANDET SPESIFIKASJONER FORETAK, KOMMUNER OG PRI- VATPERSONER (SUM SEKTOR ) ) IKKE MEDREGNET IHENDEHAVEROBLIGASJONSLAN.

20 Tabell 10. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge, april Mill. kr 19 Bruttoemisjoner Utestående beløp pr. * 30. april 30. april April Jan.-apr. April Jan.-apr. * Emisjoner i alt Statssertifikater Banksertifikater Forretningsbanker Sparebanker Kredittsertifikater Finanssertifikater Lånesertifikater Statsbanker Fylkeskommuner Kommuner Statsforetak Kommuneforetak Private foretak Utlandet Kilde: Norges Bank.

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007

Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 Hegra Sparebank Noter til Årsregnskapet for 2007 1. Regnskapsprinsipper 1.A Generelle regnskapsprinsipper 1.B Periodiseringer 1.C Valuta 1.D Finansielle instrumenter 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99

Forsikring i Norge. Dan Arild Gallefoss. Forsikring og samfunnsøkonomi. Forsikringens historie. Økonomiske analyser 2/99 Økonomiske analyser 2/99 Dan Arild Gallefoss Forsikringssektorens betydning i Norge har økt betraktelig i løpet av de siste årene, og total forvaltningskapital for forsikring nærmer seg 4 milliarder kroner.

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Dette er Sparebanken Rogaland

Dette er Sparebanken Rogaland Dette er Sparebanken Rogaland Sparebanken Rogaland er regionens ledende bank med 57 kontorer i 26 kommuner fra Ølen i Hordaland til Flekkefjord i Vest-Agder. Banken består av 39 tidligere lokale sparebanker

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2006

Noter til årsregnskapet 2006 Noter til årsregnskapet 2006 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier. Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95

Innhold. Årsrapport 94 og Prospekt 95. Årsrapport 94. Prospekt 95 Innhold og Prospekt 95 Presentasjon av BNbank... 2 Styrets beretning... 6 Resultatregnskap... 10 Balanse... 11 Kontantstrømanalyse... 12 Noter til regnskapet... 13 5-års oversikt over regnskaps-/nøkkeltall...

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2007

Noter til årsregnskapet 2007 Noter til årsregnskapet 2007 1 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 2. Utlån og garantier Nedskrivning på utlån og garantier 2.a Vurderingsprinsipper for

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR

FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR side 1 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2011 175. DRIFTSÅR Økonomiske utsikter*. Som følge av gjeldskrisen i Europa preges nå verdensøkonomien av stor usikkerhet. Den økonomiske veksten har

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert.

imidlertid resultatet i noen grad. Driftsresultatet ble noe bedre enn budsjettert. Årsmelding 2011 STYRETS BERETNING 2 Innhold Styrets beretning 2 Resultatregnskap... 6 Balanse per 31.12.11.. 7 Noter... 8 Revisjonsberetning... 17 Kontrollkomiteens beretning... 18 Tillitsvalgte... 19

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer