Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)"

Transkript

1 Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 997 og fond (korrigerte tall)

2 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker, finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordningene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og verdipapirfond. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obligasjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstellingen), finansielle sektorbalanser, innenlandsk kapitaltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet oppdatert presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. Statistisk sentralbyrå har fra. kvartal 996 gått over til å publisere mer aggregerte regnskapstall på kvartalsbasis for banker, statlige låneinstitutter, finansieringsforetak og livs og skadeforsikringsselskaper. Hefte 8/96 var det første kvartalsheftet i denne serien og inneholder resultatregnskap, balanse og nøkkeltall for de ovennevnte finansinstitusjonene. I tillegg publiseres det balansespesifikasjoner etter institusjonell sektor for livs og skadeforsikringsselskapene. Norges Bank har fra..996 overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kvartals og årsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet «Finansstatistikk». Vi gjor oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. Ansvarlig redaktør: Anna Rømo ved seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå Redaksjon: Stein P. Eriksen, tlf , Ole Marius Tidemann, tlf og Svein Lotsberg, tlf Statistisk sentralbyrå, februar 997 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISSN Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave

3 Bank og kredittstatistikk 2/98 Innhold Åpnede konkurser Private pensjonskasser og pensjonsfond 22 Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond 27 Figurer. Åpnede konkurser Åpnede konkurser etter måned Apnede konkurser etter fylke Åpnede foretakskonkurser etter næring Emisjoner av obligasjoner og sertifikater 4. kvartal Effektive renter på utvalgte obligasjoner og sertifikater 4. kvartal Tabeller. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke Åpnede konkurser etter måned Åpnede konkurser. Antall konkurser etter næring Åpnede konkurser. Personlige konkurser etter næring Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi etter næring Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak etter næringsgruppe Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Åpnede konkurser i hotell og restaurantdrift etter kvartal og fylke Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke Åpnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke Åpnede konkurser etter eierform og fylke Emisjoner av sertifikater 4. kvartal Effektive renter på sertifikater 4. kvartal Emisjoner av obligasjoner 4. kvartal Effektive renter på obligasjoner 4. kvartal Valutakurser fra Oslo Børs. Årlig Private pensjonskasser og fond. Balanse etter finansobjekt Private pensjonskasser og fond. Utlån etter lånetakersektor Private pensjonskasser og fond. Beholdning av obligasjoner, aksjer og andeler etter utstedersektor Private pensjonskasser og fond. Resultatregnskap Kommunale pensjonskasser og fond. Balanse etter finansobjekt Kommunale pensjonskasser og fond. Utlån etter lånetakersektor Kommunale pensjonskasser og fond. Beholdning av obligasjoner, aksjer og andeler etter utstedersektor Kommunale pensjonskasser og fond. Resultatregnskap Veiviser til tidligere publiserte tabeller 3233

4

5 Bank og kredittstatistikk 298 Store fylkesvise forskjeller i antall åpnede konkurser for 997 Det ble åpnet 3333 konkurser i 997. Dette er en nedgang på 25 konkurser, eller 3,6 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen er noe større enn den var for 996, hvor antallet åpnede konkurser gikk ned med,2 prosent. Størst prosentvis nedgang hadde Troms med nesten 25 prosent, mens VestAgder hadde den største økningen med ca. 33 prosent. Bygge og anleggsvirksomheten er den bransjen med størst prosentvis nedgang, mens transport og kommunikasjonssektoren hadde den største oppgangen. Ti av landets 9 fylker hadde en reduksjon i antallet konkurser. Fylkestallene viser store endringsforskjeller i antall åpnede konkurser og økningen i VestAgder skyldes blant annet en markert økning i antall konkurser i bygge og anleggsvirksomheten. Konkursene er i all hovedsak lokalisert til sørøst og nordvest landet. Flest konkurser rammet Oslo med 644 stykker. Dette utgjør om lag 9 prosent av de totale åpnede konkursene. Oslo hadde dermed en nedgang på 4,7 prosent i forhold til 996. Deretter fulgte Akershus og Hordaland med henholdsvis 342 og 272 konkurser, en nedgang på henholdsvis over og prosent. Antall foretakskonkurser gikk i 997 ned med 4,6 prosent til 200, mens de personlige konkursene gikk ned med ca. 2,6 prosent, til 233. Selv om det ble flere konkurser i de fleste næringer, er det likevel en total nedgang fordi bygge og anleggsbransjen og varehandelen hadde en nedgang på henholdsvis 8 og 5 prosent. Størst økning finner vi i transport og kommunikasjonsnæringen hvor antall konkurser økte med over 0 prosent. Næringen Eiendomsdrift mv. hadde størst økningen i antall åpnede foretakskonkurser, med 20 nye tilfeller. Samtidig viser næringsfordelingen av de personlige konkursene at antall konkurser i eiendomsdrift mv. ble redusert med 2 prosent, eller 23 tilfeller. Fordelt etter eierform var det aksjeselskaper som ble rammet av flest konkurser i 997 med Over 50 prosent av disse hadde en aksjekapital på Om statistikken Fra og med. januar 994 er Statistisk sentralbyrås (SSB) konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare. Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i SSB Bedrifts og foretaksregisteret. Fra og med. januar 995 gir materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen `uoppgitt' næring og delvis var de næringsfordelte. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlige næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikke er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med. januar 995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettens tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet til denne. De er derfor presentert i egen tabell. Endringene forer til at de næringsfordelte konkurser fra og med. januar 995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder. 5

6 Bank og kredittstatistikk 2/98 o "E Figur 2. Åpnede konkurser etter måned d ce_ (5) 5 a) o_ 0 u_ a) Måned 0 ) Endrede registreringsregler for personlige konkurser gjor at tallene fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 6

7 Bank og kredittstatistikk 2/98 Finnmark Figur 3. Åpnede konkurser etter fylke 996 og 997 Troms Nordland NordTrøndelag SorTrøndelag More og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland VestAgder ;To AustAgder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold f Antall Figur 4. Åpnede foretakskonkurser etter næring 4. kvartal 997 Hotell og restaurant 3 % Industri % Andre tjenester 5% Eiendomsdrift mv. 5 % Transport og komm. 5% Andre 4% Bill loop oil Bygg og anlegg 3 % 7

8 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Åpnede konkurser etter måned ) Hele året Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjor at tall fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 8

9 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 3. Åpnede konkurser. Antall foretak etter næring ).(SN94). Prosent. 4. kvartal kvartal kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Næring Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt ,0 8 00, , , ,0 Personlige konkurser ) , , , ,2 3 37, Jordbruk og skogbruk 2 0,2 0, 2 0,2 4 0,5 4 0,5 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 3 0,4 3 0,4 3 0,3 4 0,5 4 0,5 Bergverksdrift og utvinning 3 0,4 4 0,5 0, 3 0,4 0, Utvinning av energirastoffer Annen bergverksdrift og 0, 0, utvinning 2 0,2 3 0,4 0, 3 0,4 0, Industri i alt 45 5,5 73 9,0 60 6,7 45 5,7 57 6,8 Produksjon av nærings og nytelsesmidler 6 0,7 8 2,2 8 0,9 4,8 4,7 Produksjon av tekstil og bekledningsvarer 2 0,2 3 0,4 2 0,2 0, 4 0,5 Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer 2 0, 0,2 7 0,9 9,0 2 0,3 3 0,4 produksjon og forlagsvirksomhet Treforedling, grafisk 4,7 3,6 3,5 0,3,3 Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier 0, og kjemiske produkter.. Produksjon av gummi og 0, plastprodukter 3 0,4 0, 0, 0, 3 0,4 Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter 0, 4 0,5 3 0,3 0, 3 0,4 Produksjon av metaller og metallvarer 2 0,2 7 0,9 0, 5 0,6 7 0,8 Produksjon av maskiner og utstyr 4 0,5 4 0,5 4 0,4 3 0,4 4 0,5 Produksjon av elektriske og optiske produkter 0, 0,0 4 0,4 2 0,3 3 0,4 Produksjon av transportmidler 3 0,4 7 0,9 6 0,7 4 0,5 2 0,2 Annen industriproduksjon.. 6 0,7 7 0,9 0,0 2 0,3 3 0,4 Bygge og anleggsvirksomhet 2) 72 8,8 6 7,5 67 7,5 43 5,4 67 8,0 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 3) , , , ,6 83 2,8 Hotell og restaurantdrift 4). 74 9,0 80 9,9 72 8, 88,2 70 8,3 Transport og kommunikasjon ,3 33 4, 28 3, 28 3,5 28.3,3 Finansiell tjenesteyting, forsikring 4 0,5 0, 2 0,2 3 0,4 4 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 6 7,4 57 7,0.60 6,7 83 0,5 77 9,2 Andre tjenester 25 3,0 2 2,6 4,6 24 3,0 26 3, Uoppgitt 5) 0,0 0,0,2 8,0 7 0,8 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl. a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres etter næring i tabell 4. 2) For nærmere spesifikasjon, se tabell. 3) For nærmere spesifikasjon, se tabellene 7, 8 og 9. 4) For nærmere spesifikasjon, se tabell 0. 5) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i bedrifts og foretaksregister. fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyras 9

10 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 4. Personlige konkurser ), etter næring (SN94). Prosent. 4. kvartal kvartal kvartal.4. kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Næring Antall Antall Antall Antall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt , , ,0 377 Jordbruk og skogbruk 46 3,6 42 3,4 9 3,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 7 0,6 2,0 4,4 3 Bergverksdrift og utvinning 0, 0, Industri 69 5,5 60 4,9 9 6,7 3 Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet , , ,4 08 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater 88 4,9 93 5,7 42 4,8 54 Hotell og restaurantdrift 56 4,4 66 5,4 5 5,3 9 Transport og kommunikasjon 203 6, 204 6,5 50 7,7 72 Finansiell tjenesteyting, forsikring 4 0,3 2 0,7 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 0 8,7 87 7, 7 6,0 30 Andre tjenester 02 8, 73 5,9 3 4, , ,0 3 00,0 2,9 4,2 3,5 0,8 0,4 4,3 0,4 3,4 3 5,0 5 4,8 28, , ,8 4,3 49 8,7 48 5,7 5,0 4 5,3 8 5,8 9, 35 3,4 47 5, 0,3 0,3 8,0 2 8,0 9 6, 6,4 4 5,3 22 7, Uoppgitt 2) 32 0,5 340,9 26 9,2 42, 30,5 36,5 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Næringsfordelingen for personlige konkurser er i stor grad basert på opplysninger fra skifteretten. I tilfeller hvor en person er innehaver av flere eneeierforetak vil skifterettens rangering avgjøre næringstildelingen for denne personen. 2) Omfatter personlige konkurser som det ut i fra opplysninger fra skifteretten ikke er mulig å næringsfordele. 0

11 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 5. Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi ), etter næring (5N94). 996 og 997. Næring Antall Antall Sysselsatte Omsetningsverdi Sysselsatte Omsetningsverdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk Fiske, fangst og fiskeoppdrett Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon.. Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift.. Transport og kommunikasjon.. Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester ' ,0 36,5 0,3 0,3 0,2 0, 0, 6,4,0 0,5 0, 0,4,6 0,2 0, 0,7 0,5 0,3 0,4 0,6 0, 8, 25,5 8,9 3,0 0,5 7,4 2,8 7 2 Uoppgitt 3) 26 0,8 8 4 ) Oppgaven over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl. a. bonder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres i tabell 4. 3) Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts og foretaksregisteret ,0 37,0 0,3 0,4 0,3 0,2 7,,6 0,3 0,6,4 0,2 0,3 0,9 0,5 0,3 0,6 0,4 7, 23,0 9,3 3,5 0,3 8,3 2,

12 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 6. Åpnede konkurser etter sysselsettingsgrupper, omsetningsgrupper ) og næring (SN94) 997 Sysselsettingsgrupper Omsetningsgrupper (000 k2 Næring Antall og over ( oç ove i I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk 0 Fiske, fangst og fiskeoppdrett Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt : Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter... Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester Uoppgitt 3) ) Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bonder og fiskere) og lønnstakere. 3) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyrås bedrifts og foretaksregister. 2

13 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 7. Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak, etter næringsgruppe. (SN94). 4. kvartal kvartal kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Næring Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Varehandel i alt Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Handel med motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler Agenturhandel Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap Engroshandel med maskiner og utstyr Engroshandel ikke nevnt annet sted Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt vareutvalg Frukt og grønnsaker Kjøtt og kjøttvarer Fisk og skalldyr Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops Drikkevarer 0.5 Tobakksvarer Nærings og nytelsesmiddel ellers Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler Tekstiler og utstyrsvarer Klær Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer Bøker, papir, aviser og blader Brukte varer Butikkhandel ellers Detaljhandel utenom butikk Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

14 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 8. Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall reta, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe. 996 og Næring Antall foretak Antall foretak Sysselsatte Omsetningsverdi Sysselsatte Omset nings verdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. Varehandel i alt 88 00, , E Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff 8, , E 2, ,6 87 4( Vedlikehold og reparasjon av til motorkjøretøyer og motorsykler.. Handel med motorkjøretøyer motorkjøretøyer 30 3, Handel med deler og utstyr til 3, motorkjøretøyer 8 0,9 5 3,4 Handel med motorsykler, deler og 5 ] utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler 0, 4 3 0,4 3 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler.. 8 2, ,5 8 : Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler , ,6 563 Agenturhandel 0, ,2 9 9( Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr 3 0, ,4 4 Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer 38 4, ,6 76! og varer til personlig bruk 62 7, ,6 3 3: Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap 42 4, ,7 43 Engroshandel med maskiner og utstyr 76 8, , : Engroshandel ikke nevnt annet sted 48 5, ,8 36 Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt 55 58, , vareutvalg 66 7, ,6 43 Frukt og grønnsaker 6 0,7 4 8,0 0 Kjøtt og kjøttvarer 8 0, ,5 7 Fisk og skalldyr 0, 6 0,8 3 Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops 3, ,9 37 Drikkevarer 0, 2 2 0, Tobakksvarer Nærings og nytelsesmiddel 0, ellers 8 0, ,9 4 Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler.. 2, ,9 22 Tekstiler og utstyrsvarer 9 2, ,2 5 Klær 00, ,7 47 Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 3, ,0 5 Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 20 2, ,4 74 Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 27 3, ,9 9,Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer 30 3, ,3 56 Bøker, papir, aviser og blader. 2, ,3 Brukte varer 5 0, Butikkhandel ellers 78 20, ,5 203 Detaljhandel utenom butikk 9, ,7 6 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 0,3 5 9,2 28 4

15 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 9. Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter kvartal og fylke Fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder , Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 0. Åpnede konkurser i hotell og restaurantvirksomhet Antall foretak etter kvartal og fylke Fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

16 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell. Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke Fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke. 996 og I alt < 2 år 25 år > 5 år Uoppgitt ) I alt < 2 Ar 25 år > 5 år UoT git I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlige konkurser ( 263 i 996 og 233 i 997). 6

17 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 3. Åpnede konkurser i aksjeselskaper, etter aksjekapital og fylke. 996 og kr alt > 500 Uoppgitt ) I alt > 500 Uoppgittl) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Omfatter aksjeselskaper hvor opplysninger om aksjekapital er utelatt i Bronnøysunds foretaksregister. Tabell 4. Åpnede konkurser etter eierform og fylke. 996 og 997 ^ alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uopp itt 2) I alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uoppitt2) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark _ AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 2) Omfatter foretak som det ikke er mulig A identifisere i Bronnoysunds foretaksregister. 7

18 Bank og kredittstatistikk 2/98 Figur 5. Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i norske kroner. 4. kvartal r kvartal 94 4.kvartal 95 4.kvartal 96 4.kvartal 97 Seriel tffi Serie2 Figur 6. Effektive renter på utvalgte obligasjoner og sertifikater 4. kvartal kvartal 997 8,50 8,00 7,50 t 7,00 6,50 2 6,00 %,. % 5, ,00 \, 4,50. \ 4,00! 3,50 t t._,, ;, Kvartal Statsobligasjoner, 3år Statssertifikater, 92 mnd Private obligasjoner, 3år Kilde: Norges Bank 8

19 Bank og kredittstatistikk 2/98 rabell 5. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge. 4. kvartal 996 og 997. Mill. kr Bruttoemisjoner * Utestående gjeld Januar Januar 3. des. 3. des. Okt. Nov. Des. des. Okt. Nov. Des. des * Emisjoner i alt tatssertifikater anksertifikater Forretningsbanker Sparebanker <redittsertifikater nanssertifikater _Anesertifikater Statsforvaltningen _ Statlige låneinstitutter Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Private foretak Utlandet 950 Kilde: Norges Bank. Tabell 6. Effektive renter på sertifikaterl. 4. kvartal 996 og 997. Prosent p.a Januar Januar Okt. Nov. Des. Des. Okt. Nov. Des. Des. 0 3 mnd 4,75 4,6 4,06 4,75 3,72 3,65 3,69 3, mnd 4,95 4,30 4,4 4,79 3,92 3,87 3,89 3, mnd 5,04 4,37 4,8 4,84 4, 4,06 4,03 3, mnd 5,0 4,4 4,2 4,87 4,3 4,24 4,4 3,92 Helårlige effektive etterskuddsrenter, basert på representative norske statssertifikater. Måneds og kvartalsgjennomsnitt. Kilde: Norges Bank 9

20 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 7. Emisjoner av obligasjoner. 4. kvartal 996 og 997. Mill. kr * Låntakere Januar Januar Okt. Nov. Des. des. Okt. Nov. Des. des. Emisjoner i alt Emisjoner i norske kroner Statsforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretningsbanker Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift 0 0 Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Private foretak Utlandet Emisjoner i utenlandsk valuta Statsforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretningsbanker Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper _ Fylkeskommuner Kommuner. Statens forretningsdrift Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Private foretak i Omfatter kun de emisjoner som er rapportert til Norges Bank. Omregnet etter månedens gjennomsnittlige valutakurs (midtkurs). Kilde: Norges Bank. Tabell 8. Effektive renter på obligasjoner'. 4. kvartal 996 og 997. Prosent p.a Januar Januar Okt. Nov. Des. Des. Okt. Nov. Des. Des. Statsobligasjoner 3 år 5,6 5,2 4,89 5,45 4,86 4,9 4,82 4,6 5 år 6,05 5,68 5,47 5,97 5,25 5,27 5,4 5,2 0 år 6,75 6,50 6,33 6,77 5,75 5,72 5,5 5,89 Private obligasjoner 3 år 5,96 5,49 5,24 5,8 5, 5,4 5,08 4,86 5 år 6,47 6,07 5,88 6,40 5,56 5,57 5,49 5,46 0 år 7,20 6,95 6,77 7,6 6,7 6,5 5,95 6,25 Helårlige effektive etterskuddsrenter på representative norske obligasjoner, veldet med gjenstående løpetid. Måneds og kvartalsgjennomsnitt. Kilde: Norges Bank 20

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999 24. august 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 2. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 999 og renter Obligasjoner Næringstall

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 6. september 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.98 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Årsstatistikk for 1999

Årsstatistikk for 1999 8. juni 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 999 Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og -fond Fellesordningen for tariffestet

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Resultater og balanseutdrag

Resultater og balanseutdrag Resultater og balanseutdrag Foreløpige tall Kredittilsynet SAMTLIGE NORSKE BANKER 14 forretningsbanker og 129 sparebanker 1.kv.03 1.kv.02 Renteinntekter m.v. 25 495 6,94 24 462 7,03 103 530 7,32 Rentekostnader

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 SOLID - NÆR - MODERNE - TRYGG - FREMTIDSRETTET 2 Hovedtall Tall i tusen kroner 1.kvartal 2015 1.kvartal 2014 2014 Resultatregnskap Resultat før skatt 9 524 12 296 42 540

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer