Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)"

Transkript

1 Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 997 og fond (korrigerte tall)

2 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker, finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordningene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og verdipapirfond. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedsstatistikk, bl.a statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obligasjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstellingen), finansielle sektorbalanser, innenlandsk kapitaltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet oppdatert presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. Statistisk sentralbyrå har fra. kvartal 996 gått over til å publisere mer aggregerte regnskapstall på kvartalsbasis for banker, statlige låneinstitutter, finansieringsforetak og livs og skadeforsikringsselskaper. Hefte 8/96 var det første kvartalsheftet i denne serien og inneholder resultatregnskap, balanse og nøkkeltall for de ovennevnte finansinstitusjonene. I tillegg publiseres det balansespesifikasjoner etter institusjonell sektor for livs og skadeforsikringsselskapene. Norges Bank har fra..996 overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kvartals og årsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet «Finansstatistikk». Vi gjor oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. Ansvarlig redaktør: Anna Rømo ved seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå Redaksjon: Stein P. Eriksen, tlf , Ole Marius Tidemann, tlf og Svein Lotsberg, tlf Statistisk sentralbyrå, februar 997 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISSN Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave

3 Bank og kredittstatistikk 2/98 Innhold Åpnede konkurser Private pensjonskasser og pensjonsfond 22 Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond 27 Figurer. Åpnede konkurser Åpnede konkurser etter måned Apnede konkurser etter fylke Åpnede foretakskonkurser etter næring Emisjoner av obligasjoner og sertifikater 4. kvartal Effektive renter på utvalgte obligasjoner og sertifikater 4. kvartal Tabeller. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke Åpnede konkurser etter måned Åpnede konkurser. Antall konkurser etter næring Åpnede konkurser. Personlige konkurser etter næring Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi etter næring Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak etter næringsgruppe Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Åpnede konkurser i hotell og restaurantdrift etter kvartal og fylke Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke Åpnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke Åpnede konkurser etter eierform og fylke Emisjoner av sertifikater 4. kvartal Effektive renter på sertifikater 4. kvartal Emisjoner av obligasjoner 4. kvartal Effektive renter på obligasjoner 4. kvartal Valutakurser fra Oslo Børs. Årlig Private pensjonskasser og fond. Balanse etter finansobjekt Private pensjonskasser og fond. Utlån etter lånetakersektor Private pensjonskasser og fond. Beholdning av obligasjoner, aksjer og andeler etter utstedersektor Private pensjonskasser og fond. Resultatregnskap Kommunale pensjonskasser og fond. Balanse etter finansobjekt Kommunale pensjonskasser og fond. Utlån etter lånetakersektor Kommunale pensjonskasser og fond. Beholdning av obligasjoner, aksjer og andeler etter utstedersektor Kommunale pensjonskasser og fond. Resultatregnskap Veiviser til tidligere publiserte tabeller 3233

4

5 Bank og kredittstatistikk 298 Store fylkesvise forskjeller i antall åpnede konkurser for 997 Det ble åpnet 3333 konkurser i 997. Dette er en nedgang på 25 konkurser, eller 3,6 prosent sammenlignet med året før. Nedgangen er noe større enn den var for 996, hvor antallet åpnede konkurser gikk ned med,2 prosent. Størst prosentvis nedgang hadde Troms med nesten 25 prosent, mens VestAgder hadde den største økningen med ca. 33 prosent. Bygge og anleggsvirksomheten er den bransjen med størst prosentvis nedgang, mens transport og kommunikasjonssektoren hadde den største oppgangen. Ti av landets 9 fylker hadde en reduksjon i antallet konkurser. Fylkestallene viser store endringsforskjeller i antall åpnede konkurser og økningen i VestAgder skyldes blant annet en markert økning i antall konkurser i bygge og anleggsvirksomheten. Konkursene er i all hovedsak lokalisert til sørøst og nordvest landet. Flest konkurser rammet Oslo med 644 stykker. Dette utgjør om lag 9 prosent av de totale åpnede konkursene. Oslo hadde dermed en nedgang på 4,7 prosent i forhold til 996. Deretter fulgte Akershus og Hordaland med henholdsvis 342 og 272 konkurser, en nedgang på henholdsvis over og prosent. Antall foretakskonkurser gikk i 997 ned med 4,6 prosent til 200, mens de personlige konkursene gikk ned med ca. 2,6 prosent, til 233. Selv om det ble flere konkurser i de fleste næringer, er det likevel en total nedgang fordi bygge og anleggsbransjen og varehandelen hadde en nedgang på henholdsvis 8 og 5 prosent. Størst økning finner vi i transport og kommunikasjonsnæringen hvor antall konkurser økte med over 0 prosent. Næringen Eiendomsdrift mv. hadde størst økningen i antall åpnede foretakskonkurser, med 20 nye tilfeller. Samtidig viser næringsfordelingen av de personlige konkursene at antall konkurser i eiendomsdrift mv. ble redusert med 2 prosent, eller 23 tilfeller. Fordelt etter eierform var det aksjeselskaper som ble rammet av flest konkurser i 997 med Over 50 prosent av disse hadde en aksjekapital på Om statistikken Fra og med. januar 994 er Statistisk sentralbyrås (SSB) konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare. Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i SSB Bedrifts og foretaksregisteret. Fra og med. januar 995 gir materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen `uoppgitt' næring og delvis var de næringsfordelte. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlige næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ikke er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med. januar 995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettens tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet til denne. De er derfor presentert i egen tabell. Endringene forer til at de næringsfordelte konkurser fra og med. januar 995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder. 5

6 Bank og kredittstatistikk 2/98 o "E Figur 2. Åpnede konkurser etter måned d ce_ (5) 5 a) o_ 0 u_ a) Måned 0 ) Endrede registreringsregler for personlige konkurser gjor at tallene fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 6

7 Bank og kredittstatistikk 2/98 Finnmark Figur 3. Åpnede konkurser etter fylke 996 og 997 Troms Nordland NordTrøndelag SorTrøndelag More og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland VestAgder ;To AustAgder Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold f Antall Figur 4. Åpnede foretakskonkurser etter næring 4. kvartal 997 Hotell og restaurant 3 % Industri % Andre tjenester 5% Eiendomsdrift mv. 5 % Transport og komm. 5% Andre 4% Bill loop oil Bygg og anlegg 3 % 7

8 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Åpnede konkurser etter måned ) Hele året Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjor at tall fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 8

9 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 3. Åpnede konkurser. Antall foretak etter næring ).(SN94). Prosent. 4. kvartal kvartal kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Næring Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt ,0 8 00, , , ,0 Personlige konkurser ) , , , ,2 3 37, Jordbruk og skogbruk 2 0,2 0, 2 0,2 4 0,5 4 0,5 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 3 0,4 3 0,4 3 0,3 4 0,5 4 0,5 Bergverksdrift og utvinning 3 0,4 4 0,5 0, 3 0,4 0, Utvinning av energirastoffer Annen bergverksdrift og 0, 0, utvinning 2 0,2 3 0,4 0, 3 0,4 0, Industri i alt 45 5,5 73 9,0 60 6,7 45 5,7 57 6,8 Produksjon av nærings og nytelsesmidler 6 0,7 8 2,2 8 0,9 4,8 4,7 Produksjon av tekstil og bekledningsvarer 2 0,2 3 0,4 2 0,2 0, 4 0,5 Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer 2 0, 0,2 7 0,9 9,0 2 0,3 3 0,4 produksjon og forlagsvirksomhet Treforedling, grafisk 4,7 3,6 3,5 0,3,3 Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier 0, og kjemiske produkter.. Produksjon av gummi og 0, plastprodukter 3 0,4 0, 0, 0, 3 0,4 Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter 0, 4 0,5 3 0,3 0, 3 0,4 Produksjon av metaller og metallvarer 2 0,2 7 0,9 0, 5 0,6 7 0,8 Produksjon av maskiner og utstyr 4 0,5 4 0,5 4 0,4 3 0,4 4 0,5 Produksjon av elektriske og optiske produkter 0, 0,0 4 0,4 2 0,3 3 0,4 Produksjon av transportmidler 3 0,4 7 0,9 6 0,7 4 0,5 2 0,2 Annen industriproduksjon.. 6 0,7 7 0,9 0,0 2 0,3 3 0,4 Bygge og anleggsvirksomhet 2) 72 8,8 6 7,5 67 7,5 43 5,4 67 8,0 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 3) , , , ,6 83 2,8 Hotell og restaurantdrift 4). 74 9,0 80 9,9 72 8, 88,2 70 8,3 Transport og kommunikasjon ,3 33 4, 28 3, 28 3,5 28.3,3 Finansiell tjenesteyting, forsikring 4 0,5 0, 2 0,2 3 0,4 4 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 6 7,4 57 7,0.60 6,7 83 0,5 77 9,2 Andre tjenester 25 3,0 2 2,6 4,6 24 3,0 26 3, Uoppgitt 5) 0,0 0,0,2 8,0 7 0,8 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl. a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres etter næring i tabell 4. 2) For nærmere spesifikasjon, se tabell. 3) For nærmere spesifikasjon, se tabellene 7, 8 og 9. 4) For nærmere spesifikasjon, se tabell 0. 5) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i bedrifts og foretaksregister. fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyras 9

10 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 4. Personlige konkurser ), etter næring (SN94). Prosent. 4. kvartal kvartal kvartal.4. kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Næring Antall Antall Antall Antall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt , , ,0 377 Jordbruk og skogbruk 46 3,6 42 3,4 9 3,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 7 0,6 2,0 4,4 3 Bergverksdrift og utvinning 0, 0, Industri 69 5,5 60 4,9 9 6,7 3 Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet , , ,4 08 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater 88 4,9 93 5,7 42 4,8 54 Hotell og restaurantdrift 56 4,4 66 5,4 5 5,3 9 Transport og kommunikasjon 203 6, 204 6,5 50 7,7 72 Finansiell tjenesteyting, forsikring 4 0,3 2 0,7 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 0 8,7 87 7, 7 6,0 30 Andre tjenester 02 8, 73 5,9 3 4, , ,0 3 00,0 2,9 4,2 3,5 0,8 0,4 4,3 0,4 3,4 3 5,0 5 4,8 28, , ,8 4,3 49 8,7 48 5,7 5,0 4 5,3 8 5,8 9, 35 3,4 47 5, 0,3 0,3 8,0 2 8,0 9 6, 6,4 4 5,3 22 7, Uoppgitt 2) 32 0,5 340,9 26 9,2 42, 30,5 36,5 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Næringsfordelingen for personlige konkurser er i stor grad basert på opplysninger fra skifteretten. I tilfeller hvor en person er innehaver av flere eneeierforetak vil skifterettens rangering avgjøre næringstildelingen for denne personen. 2) Omfatter personlige konkurser som det ut i fra opplysninger fra skifteretten ikke er mulig å næringsfordele. 0

11 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 5. Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi ), etter næring (5N94). 996 og 997. Næring Antall Antall Sysselsatte Omsetningsverdi Sysselsatte Omsetningsverdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk Fiske, fangst og fiskeoppdrett Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon.. Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift.. Transport og kommunikasjon.. Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester ' ,0 36,5 0,3 0,3 0,2 0, 0, 6,4,0 0,5 0, 0,4,6 0,2 0, 0,7 0,5 0,3 0,4 0,6 0, 8, 25,5 8,9 3,0 0,5 7,4 2,8 7 2 Uoppgitt 3) 26 0,8 8 4 ) Oppgaven over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl. a. bonder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres i tabell 4. 3) Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts og foretaksregisteret ,0 37,0 0,3 0,4 0,3 0,2 7,,6 0,3 0,6,4 0,2 0,3 0,9 0,5 0,3 0,6 0,4 7, 23,0 9,3 3,5 0,3 8,3 2,

12 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 6. Åpnede konkurser etter sysselsettingsgrupper, omsetningsgrupper ) og næring (SN94) 997 Sysselsettingsgrupper Omsetningsgrupper (000 k2 Næring Antall og over ( oç ove i I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk 0 Fiske, fangst og fiskeoppdrett Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt : Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter... Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester Uoppgitt 3) ) Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bonder og fiskere) og lønnstakere. 3) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyrås bedrifts og foretaksregister. 2

13 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 7. Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak, etter næringsgruppe. (SN94). 4. kvartal kvartal kvartal. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Næring Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak Antall foretak I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Varehandel i alt Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Handel med motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler Agenturhandel Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap Engroshandel med maskiner og utstyr Engroshandel ikke nevnt annet sted Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt vareutvalg Frukt og grønnsaker Kjøtt og kjøttvarer Fisk og skalldyr Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops Drikkevarer 0.5 Tobakksvarer Nærings og nytelsesmiddel ellers Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler Tekstiler og utstyrsvarer Klær Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer Bøker, papir, aviser og blader Brukte varer Butikkhandel ellers Detaljhandel utenom butikk Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk

14 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 8. Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall reta, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe. 996 og Næring Antall foretak Antall foretak Sysselsatte Omsetningsverdi Sysselsatte Omset nings verdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. Varehandel i alt 88 00, , E Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff 8, , E 2, ,6 87 4( Vedlikehold og reparasjon av til motorkjøretøyer og motorsykler.. Handel med motorkjøretøyer motorkjøretøyer 30 3, Handel med deler og utstyr til 3, motorkjøretøyer 8 0,9 5 3,4 Handel med motorsykler, deler og 5 ] utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler 0, 4 3 0,4 3 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler.. 8 2, ,5 8 : Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler , ,6 563 Agenturhandel 0, ,2 9 9( Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr 3 0, ,4 4 Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer 38 4, ,6 76! og varer til personlig bruk 62 7, ,6 3 3: Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap 42 4, ,7 43 Engroshandel med maskiner og utstyr 76 8, , : Engroshandel ikke nevnt annet sted 48 5, ,8 36 Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt 55 58, , vareutvalg 66 7, ,6 43 Frukt og grønnsaker 6 0,7 4 8,0 0 Kjøtt og kjøttvarer 8 0, ,5 7 Fisk og skalldyr 0, 6 0,8 3 Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops 3, ,9 37 Drikkevarer 0, 2 2 0, Tobakksvarer Nærings og nytelsesmiddel 0, ellers 8 0, ,9 4 Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler.. 2, ,9 22 Tekstiler og utstyrsvarer 9 2, ,2 5 Klær 00, ,7 47 Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 3, ,0 5 Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 20 2, ,4 74 Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 27 3, ,9 9,Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer 30 3, ,3 56 Bøker, papir, aviser og blader. 2, ,3 Brukte varer 5 0, Butikkhandel ellers 78 20, ,5 203 Detaljhandel utenom butikk 9, ,7 6 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 0,3 5 9,2 28 4

15 Bank og kredittstatistikk 298 Tabell 9. Åpnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter kvartal og fylke Fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder , Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 0. Åpnede konkurser i hotell og restaurantvirksomhet Antall foretak etter kvartal og fylke Fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

16 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell. Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke Fylke I alt I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke. 996 og I alt < 2 år 25 år > 5 år Uoppgitt ) I alt < 2 Ar 25 år > 5 år UoT git I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlige konkurser ( 263 i 996 og 233 i 997). 6

17 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 3. Åpnede konkurser i aksjeselskaper, etter aksjekapital og fylke. 996 og kr alt > 500 Uoppgitt ) I alt > 500 Uoppgittl) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Omfatter aksjeselskaper hvor opplysninger om aksjekapital er utelatt i Bronnøysunds foretaksregister. Tabell 4. Åpnede konkurser etter eierform og fylke. 996 og 997 ^ alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uopp itt 2) I alt AS ENK ) ANS DA BA KS Uoppitt2) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark _ AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 2) Omfatter foretak som det ikke er mulig A identifisere i Bronnoysunds foretaksregister. 7

18 Bank og kredittstatistikk 2/98 Figur 5. Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i norske kroner. 4. kvartal r kvartal 94 4.kvartal 95 4.kvartal 96 4.kvartal 97 Seriel tffi Serie2 Figur 6. Effektive renter på utvalgte obligasjoner og sertifikater 4. kvartal kvartal 997 8,50 8,00 7,50 t 7,00 6,50 2 6,00 %,. % 5, ,00 \, 4,50. \ 4,00! 3,50 t t._,, ;, Kvartal Statsobligasjoner, 3år Statssertifikater, 92 mnd Private obligasjoner, 3år Kilde: Norges Bank 8

19 Bank og kredittstatistikk 2/98 rabell 5. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge. 4. kvartal 996 og 997. Mill. kr Bruttoemisjoner * Utestående gjeld Januar Januar 3. des. 3. des. Okt. Nov. Des. des. Okt. Nov. Des. des * Emisjoner i alt tatssertifikater anksertifikater Forretningsbanker Sparebanker <redittsertifikater nanssertifikater _Anesertifikater Statsforvaltningen _ Statlige låneinstitutter Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Private foretak Utlandet 950 Kilde: Norges Bank. Tabell 6. Effektive renter på sertifikaterl. 4. kvartal 996 og 997. Prosent p.a Januar Januar Okt. Nov. Des. Des. Okt. Nov. Des. Des. 0 3 mnd 4,75 4,6 4,06 4,75 3,72 3,65 3,69 3, mnd 4,95 4,30 4,4 4,79 3,92 3,87 3,89 3, mnd 5,04 4,37 4,8 4,84 4, 4,06 4,03 3, mnd 5,0 4,4 4,2 4,87 4,3 4,24 4,4 3,92 Helårlige effektive etterskuddsrenter, basert på representative norske statssertifikater. Måneds og kvartalsgjennomsnitt. Kilde: Norges Bank 9

20 Bank og kredittstatistikk 2/98 Tabell 7. Emisjoner av obligasjoner. 4. kvartal 996 og 997. Mill. kr * Låntakere Januar Januar Okt. Nov. Des. des. Okt. Nov. Des. des. Emisjoner i alt Emisjoner i norske kroner Statsforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretningsbanker Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Fylkeskommuner Kommuner Statens forretningsdrift 0 0 Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Private foretak Utlandet Emisjoner i utenlandsk valuta Statsforvaltningen Statlige låneinstitutter Forretningsbanker Sparebanker Kredittforetak Finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper _ Fylkeskommuner Kommuner. Statens forretningsdrift Statlig eide foretak mv Kommuneforetak Private foretak i Omfatter kun de emisjoner som er rapportert til Norges Bank. Omregnet etter månedens gjennomsnittlige valutakurs (midtkurs). Kilde: Norges Bank. Tabell 8. Effektive renter på obligasjoner'. 4. kvartal 996 og 997. Prosent p.a Januar Januar Okt. Nov. Des. Des. Okt. Nov. Des. Des. Statsobligasjoner 3 år 5,6 5,2 4,89 5,45 4,86 4,9 4,82 4,6 5 år 6,05 5,68 5,47 5,97 5,25 5,27 5,4 5,2 0 år 6,75 6,50 6,33 6,77 5,75 5,72 5,5 5,89 Private obligasjoner 3 år 5,96 5,49 5,24 5,8 5, 5,4 5,08 4,86 5 år 6,47 6,07 5,88 6,40 5,56 5,57 5,49 5,46 0 år 7,20 6,95 6,77 7,6 6,7 6,5 5,95 6,25 Helårlige effektive etterskuddsrenter på representative norske obligasjoner, veldet med gjenstående løpetid. Måneds og kvartalsgjennomsnitt. Kilde: Norges Bank 20

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske, kroner 31.1.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.1.98 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.12.97 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 10. mai 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2000 Grouped

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen

Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen 2002/21 Notater 2002 Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen Notater Regnskapsstatistikk. Næringsoppgaver for ikkefinansielle aksjeselskaper, 1999 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

Struktur og økonomi i norsk industri

Struktur og økonomi i norsk industri Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk industri Fafo Ove Langeland Bård Jordfald Struktur og økonomi i norsk industri Fafo-notat 1999:18 Forskningsstiftelsen Fafo 1999 ISSN 0804-5135

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 KREDITTILSYNET FF/F2 28. februar 2002 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2001 Foreløpige tall Hovedinntrykk 2 Makroøkonomisk bakgrunn 4 Strukturen i det norske finansmarkedet 6 Forretningsbanker

Detaljer

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER

RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER KREDITTILSYNET FF/F2 10. februar 2009 Offentlig versjon RAPPORT FOR FINANSINSTITUSJONER 2008 Foreløpige tall 1. Hovedinntrykk..... 2 2. Makroøkonomisk bakgrunn... 5 3. Strukturen i finansmarkedet... 7

Detaljer

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn

8. Husholdningene. Økonomiske analyser 1/2011. Økonomisk utsyn Økonomiske analyser 1/211 8. Husholdningene Husholdningenes disponible realinntekter og konsum økte med hhv 3,8 prosent og 3,6 prosent i 21. Inntekts fordelingen er relativt stabil, etter at det var en

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer