AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti"

Transkript

1 AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

2 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordnin ene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og verdipapirfond. Heftet innehold også annen aktuell kredittmarkedstatistikk bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obli sjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstelling), finansielle sektorbalanser, innenlandsk ka taltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet oppdatert presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. SSB har fra. kvartal 996 gått over til å publisere mer aggregerte regnskapstall på kvartalsbasis for banker, statlig låneinstitutter, finansieringsforetak og livs og skadeforsikring. Hefte 8/96 var det forste kvartalsheftet i denne serie og inneholder balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for de ovennevnte finansinstitusjonene. I tillegg publiseres de balansespesifikasjoner etter institusjonell sektor for livs og skadeforsikring. Norges Bank har fra..996 overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kvartals og årsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet "Finansstatistikk". Vi gjor oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. Ansvarlig redaktør: Anna Rom() ved Seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Redaksjon: Stein P. Eriksen, tlf , Ole Marius Tidemann, tlf og Svein Lotsberg, tlf ISSN Design: Enzo Finger Design Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave

3 Bank og kredittstatistikk 697 Innhold Åpnede konkurser. halvår Figurer. Åpnede konkurser. halvår Åpnede konkurser etter måned.. halvår Åpnede konkurser etter fylke.. halvår Åpnede foretakskonkurser etter næring.. halvår Tabeller. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter måned.. halvår Apnede konkurser. Antall konkurser etter næring.. halvår Åpnede konkurser. Personlige konkurser etter næring.. halvår Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi etter næring.. halvår Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring.. halvår Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak etter næringsgruppe.. halvår Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi efter næringsgruppe.. halvår Åpnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser i hotell og restaurantdrift etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke.. halvår Åpnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter eierform og fylke.. halvår Åpnede konkurser og utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.. halvår 997 8

4

5 Bank og kredittstatistikk 6/97 Åpnede konkurser. halvår prosent nedgang i konkurser Det ble åpnet 705 konkurser i. halvår 997, en nedgang på 0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen var totalt på 95 konkurser. Oslo og Akershus hadde en samlet nedgang på 40 5.pnede konkurser, og utgjorde 72 prosent av reduksjonen. Av totalt 705 åpnede konkurser var 045 foretakskonkurser, mens 660 var personlige konlcurser(innbefatter personlig næringsdrivende og lønnstakere ). Forholdet mellom antall foretakskonkurser og personlige konkurser var omlag uendret. halvår i år sammenlignet med. halvår 996. Fylkestallene viser en generell nedgang i antall åpnede konkurser. Alle fylkene unntatt Buskerud, Oppland, Vestfold, VestAgder, Sogn og Fjordane og More og Romsdal hadde nedgang. VestAgder og Sogn og Fjordane fikk en økning på over 30 prosent, mens More og Romsdal og Buskerud hadde mindre økninger. Varehandelen var den næringen som ble rammet av flest foretakskonkurser. Det ble åpnet 39 konkurser, som var en reduksjon på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor. I bygge og anleggsbransjen gild( foretakskonkursene også ned med 8 prosent. Flest personlige konkurser er det i bygg og anleggsvirksomheten, med 94 åpnede konkurser. Dette er stabilt i forhold til samme periode 996. Fra og med. januar 995 gir materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen " uoppgitt" næring og delvis var de næringsfordeke. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlige næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ake er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med. januar 995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettenes tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet denne. De er derfor presentert i egen tabell Endringene forer til at de næringsfordeke konkurser f.o.m.. januar 995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder. Ny statistikk Åpnede konkurser. kvartal 997 Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Bank og kredittstatistikk aktuelle tall 6/97. Inneholder åpnede konkurser og emisjoner (inkl. korrigerte tall for 996). Mer informasjon : Stein P. Eriksen, tlf , epost: Ole Marius Tidemann, tlf , epost: Svein Lotsberg, tlf , epost: Antall sysselsatte i de konkursrammede foretakene var , mens det tilsvarende tallet for 996 var Om statistikken Fra og med. januar 994 er Statistisk sentralbyrås konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare. Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i Statistisk sentralbyrås Bedrifts og foretaksregisteret.

6 Bank og kredittstatistikk 6/ I. ÅPN 94. HA o T i TI i T i 7 In co r,o0 O)o T CN CO 7t. LS) QD r, co co co co co co cn cr) c c:r) cn cn 0) cn O)0) cn c7) c3) c:r) CD (3) cn a) cn cn a) cn ÅR FIGUR 2. ÅPNEDE KONKURSER ETTER MANED HALVÅR E MANED o ) Endrede registreringsregler for personlige konkurser gjør at tallene fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 6

7 Bank og kredittstatistikk 6/97 Finnmark Troms Nordland FIGUR 3. IkIDNEDE KONKURSER ETTER FYLKE. HALVÅR 996 OG 997 NordTrøndelag SørTrøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Xffieffilieel~/~~ileeil LU Rogaland J VestAgder u AustAgder Ml Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold ANTALL FIGUR 4. ÅPNEDE FORETAKSKONKURSER ETTER NÆRING. HALVÅR 997 Varehandel mv. 36 % Bygg og anlegg 2 %. IOO i iiiionglommom,,,... Andre 2% Transport og komm. 6% 0000,... Eiendomsdrift mv. % Andre tjenester Industri 4% 4 % Hotell og restaurant 5% 7

8 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell. Apnede konkurser etter kvartal og fylke halvår halv.halv.halv I alt år I alt år.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. år.kv. 2.kv I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Apnede konkurser etter måned halvår 997 ) Hele året Januar juni Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte samme lignbare med tidligere perioder. 8

9 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 3. Apnede konkurser. Antall konkurser etter næring. (SN94). 2. kvartal kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal. kvartal 2. kvartal Næring ANtall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt , , ,0 Personlige konkurser ) , , ,3 Jordbruk og skogbruk 0, 3 0,4 2 0,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 2 0,2 0, 3 0,4 Bergverksdrift og utvinning 2 0,2 0, 3 0,4 Utvinning av energiråstoffer 0, 0, Annen bergverksdrift og utvinning 2 0,2 2 0,2 Industri i alt 56 6,7 45 6, 45 5,5 Produksjon av nærings og nytelsesmidler 7 0,8 6 0,8 6 0,7 Produksjon av tekstil og bekledningsvarer 4 0,5 5 0,7 2 0,2 Produksjon av lær og lærvarer 0, 0, Produksjon av trevarer 4 0,5 3 0,4 2 0,2 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 8 2, 8, 4,7 Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter 2 0,2 3 0,4 Produksjon av andre ikkemetal lholdige mineralprodukter 0, 0, Produksjon av metaller og metallvarer 6 0,7 7,0 2 0,2 Produksjon av maskiner og utstyr 5 0,6 6 0,8 4 0,5 Produksjon av elektriske og optiske produkter 2 0,2 2 0,3 0, Produksjon av transportmidler 5 0,6 0, 3 0,4 Annen industriproduksjon ,2 6 0,8 6 0,7 Kraft og vannforsyning 2 0,2 Bygge og anleggsvirksomhet 2) 69 8,2 53 7,2 72 8,8 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 3) 98 23, , ,3 Hotell og restaurantdrift 4). 59 7,0 80 0,9 74 9,0 Transport og kommunikasjon 22 2,6 2 2,9 27 3,3 Finansiell tjenesteyting, forsikring 2 0,2 2 0,3 4 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 64 7,6 52 7, 6 7,4 Andre tjenester 22 2,7 9 2,6 25 3,0 8 00, , , ,2 0, 2 0,2 3 0,4 3 0,3 4 0,5 0, 0, 3 0,4 0, 73 9,0 60 6,7 8 2,2 8 0,9 3 0,4 2 0,2 _ 7 0,9 9,0 3,6 3,5 0, 0, _ 0, 0, 4 0,5 3 0,3 7 0,9 0, 4 0,5 4 0,4 4 0,4 7 0,9 6 0,7 7 0,9 0,0 0,0 6 7,5 67 7, , ,0 80 9,9 72 8, 33 4, 28 3, 0, 2 0,2 57 7,0 60 6,7 2 2,6 4,6 Uoppgitt 5) 0, ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres etter næring i tabell 4. 2) For nærmere spesifikasjon, se tabell. 3) For nærmere spesifikasjon, se tabellene 7, 8 og 9. 4) For nærmere spesifikasjon, se tabell 0. 5) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk 9 sentralbyrås bedrifts og foretaksregister

10 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 4. Personlige konkurser ) etter næring (SN94). Prosent. 2. kvartal kvartal kvartal 2. kvartal. halvår. kvartal 2. kvartal. halvår Næring Antall Antall Antall Antall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt , , , , , ,0 Jordbruk og skogbruk 4 3,8 5 4,4 29 4, 9 3,2 2,9 20 3,0 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 4, 2 0,6 6 0,9 4,4 3 0,8 7, Bergverksdrift og utvinning 0,3 0, Industri 24 6,6 3 3,8 37 5,2 9 6,7 3 3,4 32 4,8 Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet 00 27, , , , , ,4 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 64 7,5 4 2, 05 4,9 42 4,8 54 4,3 96 4,5 Hotell og restaurantdrift 7 4,7 6 4,7 33 4,7 5 5,3 9 5,0 34 5,2 Transport og kommunikasjon 56 5,3 63 8,5 9 6,9 50 7,7 72 9, 22 8,5 Finansiell tjenesteyting, forsikring 2 0,7 0,3 3 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 36 9,9 34 0,0 70 9,9 7 6,0 30 8,0 47 7, Andre tjenester 24 6,6 29 8,5 53 7,5 3 4,6 23 6, 36 5,5 Uoppgitt 2) 25 6,8 3 9, 56 7,9 26 9,2 43,4 69 0,5 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bonder og fiskere) og lønnstakere. Næringsfordelingen for personlige konkurser er i stor grad basert på opplysninger fra skifteretten. I tilfeller hvor en person er innehaver av flere eneeierforetak vil skifterettens rangering avgjøre næringstildelingen for denne personen. 2) Omfatter personlige konkurser som det ut i fra opplysninger fra skifteretten ikke er mulig A næringsfordele. 0

11 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 5. Apnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi ) etter næring. (SN94).. halvår 996 og halvår 996. halvår 997 Næring Antall Omset Sysselnings satte flings verdi Antall Omset Sysselflingssatteverdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr I alt , , Personlige konkurser 2) , , Jordbruk og skogbruk 4 0,2 3 0,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 5 0, ,4 8 9 Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning 3 3 0,2 0, ,3 0, 0, Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter... Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon ,8, 0,5 0,4,8 0,3 0,2 0,8 0,5 0,3 0,5 0, _ ,8,5 0,3 0,9,5 0, 0, 0, 0,4,0 0,5 0,2 0,8 0, Kraft og vannforsyning 2 0, Bygge og anleggsvirksomhet. 56 8, , Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift.. Transport og kommunikasjon.. Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet ,9 8, 3,0 0,6 7, ,9 8,9 3,6 0,2 6, Andre tjenester 54 2, , Uoppgitt 3) 0, 0,6 4 ) Oppgaven over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres i tabell 5. 3) Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts og foretaksregisteret.

12 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 6. Apnede konkurser etter sysselsettingsgrupper, omsetningsgrupper ) og næring. (SN94).. halvår 997 Sysselsettingsgrupper Omsetningsgrupper (000 kr) Næring Antall og og over over I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk 3 3 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 6 5 Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter 2 Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester Uoppgitt 3) ) Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 3) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyrås bedrifts og foretaksregister. 2

13 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell 7. Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter næringsgruppe. (SN94). 2. kvartal 996. kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal. kvartal 2. kvartal Næring Antall Antall Antall Antall Antall foretak foretak foretak foretak foretak I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Varehandel i alt Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Handel med motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler Agenturhandel Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap Engroshandel med maskiner og utstyr Engroshandel ikke nevnt annet sted Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt vareutvalg Frukt og grønnsaker Kjøtt og kjøttvarer Fisk og skalldyr Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops Drikkevarer 0.5 Tobakksvarer 0.5 Nærings og nytelsesmiddel ellers Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler Tekstiler og utstyrsvarer Klær Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer Bøker, papir, aviser og blader Brukte varer Butikkhandel ellers Detaljhandel utenom butikk Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ,0 3

14 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 8. Apnede konkurser i varehandel,reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe. (SN94)..halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 Omset Omset Næring Antall Syssel nings Antall Syssel ningsforetak satte verdi foretak satte verdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr Varehandel i alt , , Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler. 39 8, , Handel med motorkjøretøyer 0 2, , Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 6 3, ,3 3 0 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 5, 5 3 4,0 3 2 Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 0,5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler.. 8, , Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler , , Agenturhandel 6, ,8 3 4 Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr 0, ,3 2 5 Engroshandel med nærings og nytelsesmidler 6 3, , Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 6, , Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap 25 5, , Engroshandel med maskiner og utstyr 50 0, ,5 3 2 Engroshandel ikke nevnt annet sted 29 6, ,8 8 4 Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk , , Butikkhandel med bredt vareutvalg 32 6, , Frukt og grønnsaker 5, ,8 7 Kjøtt og kjøttvarer 7, ,5 7 4 Fisk og skalldyr 0,2 5,3 6 Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops 9, , Drikkevarer 0,2 2 2 Nærings og nytelsesmiddel ellers 2 0, ,0 4 5 Kosmetikk og toalettartikler... 5, ,5 5 4 Tekstiler og utstyrsvarer 2, , Klær 49 0, , Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 7,5 9 5,3 9 4 Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 2 2, , Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 6 3, , Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer 5 3, , Bøker, papir, aviser og blader 5, 8 8 7, Brukte varer 4,0 6 3 Butikkhandel ellers 97 20, , Detaljhandel utenom butikk 3 0, ,3 2 2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 0,8 3 4

15 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell 9. Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halv.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halv.kv. 2.kv. år år I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 0. Apnede konkurser i hotell og restaurantvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halv.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halv.kv. 2.kv. år år I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder 4 3 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

16 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell. Apnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halvår.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halvår.kv. 2.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 4 2 Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Apnede konkurser etter etableringsår og fylke.. halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 lait < 2 år25år > 5 år Uoppgitt ) lait < 2 år 25år > 5 år Uoppgitt ) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlige konkurser (705 i. halvår 996 og 660 i. halvår 997) 6

17 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 3. Apnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. halvår 996 og kr. halvår 996. halvår 997 I alt > Uoppgitt ) I alt > 500 Uoppgitt ) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag _ NordTrøndelag Nordland Troms _ Finnmark ) Omfatter aksjeselskaper hvor opplysninger om aksjekapital er utelatt i Brønnøysunds foretaksregister. Tabell 4. Apnede konkurser etter eierform og fylke.. halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 Uopp Uopp I alt AS ENK ) ANS DA BA KS gitt 2) I alt AS ENK ) ANS DA BA KS gitt 2) I alt Østfold _ Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland _ Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland _ Troms Finnmark ) Inkludert personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 2) Omfatter foretak som det ikke er mulig å identifisere i Brønnøysunds foretaksregister. 7

18 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 5. Antall åpnede konkurser og utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv halvår 996. Akkumulerte tall. Ar Antall åpnede konkurser ) Utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. 2) 000 kr kv halvår kv kv halvår kv halvår ) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall f.o.m ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 2). juli 992 er det gjennomført endringer i regelverket slik at det bl.a. ikke lenger gis dekning i insolvenssaker utenom konkurs. I tillegg gis det ikke dekning for krav som er eldre enn 3 måneder mot 6 måneder tidligere. 8

19 Ablad Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 83 Dep. N0033 Oslo Publikasjonen kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg og abonnementservice Postboks 83 Dep. N0033 Oslo Telefon: Telefaks: ISSN Pris pr. hefte kr 45,00 inkl. mva. Pris pr. år kr 430,00 inkl. mva. eo Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 1999 gjeld og renter Obligasjoner 2. mars 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner, Sertifikater 4. kvartal 999 gjeld og renter Obligasjoner Statistisk

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999

Åpnede Etter kvartal 2. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 1999 24. august 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 2. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 2. kvartal 999 og renter Obligasjoner Næringstall

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

kjøpesenterindeks NOVEMBER

kjøpesenterindeks NOVEMBER kjøpesenterindeks NOVEMBER - 2016 Snø og kulde i første del av november, Black Friday og en ekstra handledag ga 7 prosent vekst i november. Omsetningen Black Friday var 2,5 ganger høyere enn gjennomsnittlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 96/25 Notater 1996 Kenneth Årdalen og Terje Søsæter Regional fordeling av leveranser i industri og bergverksdrift Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 Avdeling for økonomisk statistikk /

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL STEP ARBEIDSNOTAT STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Ukens statistikk 27. november - 1. desember 2000

Ukens statistikk 27. november - 1. desember 2000 Ukens statistikk 27. november - 1. desember 2000 48 Ny statistikk Kompetanseprofil i grunnskolen. Hovedresultat, 1999/2000...................................... 3 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007. av 20. august 2007 Nr. 16/558 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 973/2007 2012/EØS/16/43 av 20. august 2007 om endring av visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Færre eldre får hjelp Til tross for flere eldre i befolkningen, blir det færre som får

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016

Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? Brent priser, jan sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat aktivitet. Hva med 2016 og 2017? 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2014 2016 2 Brent priser, jan. 2008 sep. 2016 Fra tilnærmet stopp i økonomien til moderat

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2009 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell

Detaljer

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

1. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2017 Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016

Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli. Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 Omstilling i makro: Balansen mellom det vi er og det vi skal bli Christine Meyer Vårkonferansen 31. mai 2016 1 Balanse mellom nåtid og fremtid 2 Tilgang og avgang blant lønnstakere Årlig endring i antall

Detaljer

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år

2. kvartal 2017 Nivå- og endringstall i forhold til samme periode forrige år Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 2. kvartal Nivå og endringstall i forhold til samme periode forrige år Utgis av NHO/Lønn og tariff på grunnlag av data fra SSB Innhold Tabell 1: Tabell 2: Tabell

Detaljer