AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti"

Transkript

1 AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

2 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordnin ene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og verdipapirfond. Heftet innehold også annen aktuell kredittmarkedstatistikk bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obli sjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstelling), finansielle sektorbalanser, innenlandsk ka taltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet oppdatert presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. SSB har fra. kvartal 996 gått over til å publisere mer aggregerte regnskapstall på kvartalsbasis for banker, statlig låneinstitutter, finansieringsforetak og livs og skadeforsikring. Hefte 8/96 var det forste kvartalsheftet i denne serie og inneholder balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for de ovennevnte finansinstitusjonene. I tillegg publiseres de balansespesifikasjoner etter institusjonell sektor for livs og skadeforsikring. Norges Bank har fra..996 overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kvartals og årsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet "Finansstatistikk". Vi gjor oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. Ansvarlig redaktør: Anna Rom() ved Seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Redaksjon: Stein P. Eriksen, tlf , Ole Marius Tidemann, tlf og Svein Lotsberg, tlf ISSN Design: Enzo Finger Design Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave

3 Bank og kredittstatistikk 697 Innhold Åpnede konkurser. halvår Figurer. Åpnede konkurser. halvår Åpnede konkurser etter måned.. halvår Åpnede konkurser etter fylke.. halvår Åpnede foretakskonkurser etter næring.. halvår Tabeller. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter måned.. halvår Apnede konkurser. Antall konkurser etter næring.. halvår Åpnede konkurser. Personlige konkurser etter næring.. halvår Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi etter næring.. halvår Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring.. halvår Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak etter næringsgruppe.. halvår Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi efter næringsgruppe.. halvår Åpnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser i hotell og restaurantdrift etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke.. halvår Åpnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter eierform og fylke.. halvår Åpnede konkurser og utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.. halvår 997 8

4

5 Bank og kredittstatistikk 6/97 Åpnede konkurser. halvår prosent nedgang i konkurser Det ble åpnet 705 konkurser i. halvår 997, en nedgang på 0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen var totalt på 95 konkurser. Oslo og Akershus hadde en samlet nedgang på 40 5.pnede konkurser, og utgjorde 72 prosent av reduksjonen. Av totalt 705 åpnede konkurser var 045 foretakskonkurser, mens 660 var personlige konlcurser(innbefatter personlig næringsdrivende og lønnstakere ). Forholdet mellom antall foretakskonkurser og personlige konkurser var omlag uendret. halvår i år sammenlignet med. halvår 996. Fylkestallene viser en generell nedgang i antall åpnede konkurser. Alle fylkene unntatt Buskerud, Oppland, Vestfold, VestAgder, Sogn og Fjordane og More og Romsdal hadde nedgang. VestAgder og Sogn og Fjordane fikk en økning på over 30 prosent, mens More og Romsdal og Buskerud hadde mindre økninger. Varehandelen var den næringen som ble rammet av flest foretakskonkurser. Det ble åpnet 39 konkurser, som var en reduksjon på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor. I bygge og anleggsbransjen gild( foretakskonkursene også ned med 8 prosent. Flest personlige konkurser er det i bygg og anleggsvirksomheten, med 94 åpnede konkurser. Dette er stabilt i forhold til samme periode 996. Fra og med. januar 995 gir materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen " uoppgitt" næring og delvis var de næringsfordeke. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlige næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ake er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med. januar 995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettenes tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet denne. De er derfor presentert i egen tabell Endringene forer til at de næringsfordeke konkurser f.o.m.. januar 995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder. Ny statistikk Åpnede konkurser. kvartal 997 Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Bank og kredittstatistikk aktuelle tall 6/97. Inneholder åpnede konkurser og emisjoner (inkl. korrigerte tall for 996). Mer informasjon : Stein P. Eriksen, tlf , epost: Ole Marius Tidemann, tlf , epost: Svein Lotsberg, tlf , epost: Antall sysselsatte i de konkursrammede foretakene var , mens det tilsvarende tallet for 996 var Om statistikken Fra og med. januar 994 er Statistisk sentralbyrås konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare. Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i Statistisk sentralbyrås Bedrifts og foretaksregisteret.

6 Bank og kredittstatistikk 6/ I. ÅPN 94. HA o T i TI i T i 7 In co r,o0 O)o T CN CO 7t. LS) QD r, co co co co co co cn cr) c c:r) cn cn 0) cn O)0) cn c7) c3) c:r) CD (3) cn a) cn cn a) cn ÅR FIGUR 2. ÅPNEDE KONKURSER ETTER MANED HALVÅR E MANED o ) Endrede registreringsregler for personlige konkurser gjør at tallene fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 6

7 Bank og kredittstatistikk 6/97 Finnmark Troms Nordland FIGUR 3. IkIDNEDE KONKURSER ETTER FYLKE. HALVÅR 996 OG 997 NordTrøndelag SørTrøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Xffieffilieel~/~~ileeil LU Rogaland J VestAgder u AustAgder Ml Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold ANTALL FIGUR 4. ÅPNEDE FORETAKSKONKURSER ETTER NÆRING. HALVÅR 997 Varehandel mv. 36 % Bygg og anlegg 2 %. IOO i iiiionglommom,,,... Andre 2% Transport og komm. 6% 0000,... Eiendomsdrift mv. % Andre tjenester Industri 4% 4 % Hotell og restaurant 5% 7

8 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell. Apnede konkurser etter kvartal og fylke halvår halv.halv.halv I alt år I alt år.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. år.kv. 2.kv I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Apnede konkurser etter måned halvår 997 ) Hele året Januar juni Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte samme lignbare med tidligere perioder. 8

9 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 3. Apnede konkurser. Antall konkurser etter næring. (SN94). 2. kvartal kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal. kvartal 2. kvartal Næring ANtall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt , , ,0 Personlige konkurser ) , , ,3 Jordbruk og skogbruk 0, 3 0,4 2 0,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 2 0,2 0, 3 0,4 Bergverksdrift og utvinning 2 0,2 0, 3 0,4 Utvinning av energiråstoffer 0, 0, Annen bergverksdrift og utvinning 2 0,2 2 0,2 Industri i alt 56 6,7 45 6, 45 5,5 Produksjon av nærings og nytelsesmidler 7 0,8 6 0,8 6 0,7 Produksjon av tekstil og bekledningsvarer 4 0,5 5 0,7 2 0,2 Produksjon av lær og lærvarer 0, 0, Produksjon av trevarer 4 0,5 3 0,4 2 0,2 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 8 2, 8, 4,7 Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter 2 0,2 3 0,4 Produksjon av andre ikkemetal lholdige mineralprodukter 0, 0, Produksjon av metaller og metallvarer 6 0,7 7,0 2 0,2 Produksjon av maskiner og utstyr 5 0,6 6 0,8 4 0,5 Produksjon av elektriske og optiske produkter 2 0,2 2 0,3 0, Produksjon av transportmidler 5 0,6 0, 3 0,4 Annen industriproduksjon ,2 6 0,8 6 0,7 Kraft og vannforsyning 2 0,2 Bygge og anleggsvirksomhet 2) 69 8,2 53 7,2 72 8,8 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 3) 98 23, , ,3 Hotell og restaurantdrift 4). 59 7,0 80 0,9 74 9,0 Transport og kommunikasjon 22 2,6 2 2,9 27 3,3 Finansiell tjenesteyting, forsikring 2 0,2 2 0,3 4 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 64 7,6 52 7, 6 7,4 Andre tjenester 22 2,7 9 2,6 25 3,0 8 00, , , ,2 0, 2 0,2 3 0,4 3 0,3 4 0,5 0, 0, 3 0,4 0, 73 9,0 60 6,7 8 2,2 8 0,9 3 0,4 2 0,2 _ 7 0,9 9,0 3,6 3,5 0, 0, _ 0, 0, 4 0,5 3 0,3 7 0,9 0, 4 0,5 4 0,4 4 0,4 7 0,9 6 0,7 7 0,9 0,0 0,0 6 7,5 67 7, , ,0 80 9,9 72 8, 33 4, 28 3, 0, 2 0,2 57 7,0 60 6,7 2 2,6 4,6 Uoppgitt 5) 0, ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres etter næring i tabell 4. 2) For nærmere spesifikasjon, se tabell. 3) For nærmere spesifikasjon, se tabellene 7, 8 og 9. 4) For nærmere spesifikasjon, se tabell 0. 5) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk 9 sentralbyrås bedrifts og foretaksregister

10 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 4. Personlige konkurser ) etter næring (SN94). Prosent. 2. kvartal kvartal kvartal 2. kvartal. halvår. kvartal 2. kvartal. halvår Næring Antall Antall Antall Antall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt , , , , , ,0 Jordbruk og skogbruk 4 3,8 5 4,4 29 4, 9 3,2 2,9 20 3,0 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 4, 2 0,6 6 0,9 4,4 3 0,8 7, Bergverksdrift og utvinning 0,3 0, Industri 24 6,6 3 3,8 37 5,2 9 6,7 3 3,4 32 4,8 Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet 00 27, , , , , ,4 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 64 7,5 4 2, 05 4,9 42 4,8 54 4,3 96 4,5 Hotell og restaurantdrift 7 4,7 6 4,7 33 4,7 5 5,3 9 5,0 34 5,2 Transport og kommunikasjon 56 5,3 63 8,5 9 6,9 50 7,7 72 9, 22 8,5 Finansiell tjenesteyting, forsikring 2 0,7 0,3 3 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 36 9,9 34 0,0 70 9,9 7 6,0 30 8,0 47 7, Andre tjenester 24 6,6 29 8,5 53 7,5 3 4,6 23 6, 36 5,5 Uoppgitt 2) 25 6,8 3 9, 56 7,9 26 9,2 43,4 69 0,5 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bonder og fiskere) og lønnstakere. Næringsfordelingen for personlige konkurser er i stor grad basert på opplysninger fra skifteretten. I tilfeller hvor en person er innehaver av flere eneeierforetak vil skifterettens rangering avgjøre næringstildelingen for denne personen. 2) Omfatter personlige konkurser som det ut i fra opplysninger fra skifteretten ikke er mulig A næringsfordele. 0

11 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 5. Apnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi ) etter næring. (SN94).. halvår 996 og halvår 996. halvår 997 Næring Antall Omset Sysselnings satte flings verdi Antall Omset Sysselflingssatteverdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr I alt , , Personlige konkurser 2) , , Jordbruk og skogbruk 4 0,2 3 0,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 5 0, ,4 8 9 Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning 3 3 0,2 0, ,3 0, 0, Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter... Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon ,8, 0,5 0,4,8 0,3 0,2 0,8 0,5 0,3 0,5 0, _ ,8,5 0,3 0,9,5 0, 0, 0, 0,4,0 0,5 0,2 0,8 0, Kraft og vannforsyning 2 0, Bygge og anleggsvirksomhet. 56 8, , Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift.. Transport og kommunikasjon.. Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet ,9 8, 3,0 0,6 7, ,9 8,9 3,6 0,2 6, Andre tjenester 54 2, , Uoppgitt 3) 0, 0,6 4 ) Oppgaven over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres i tabell 5. 3) Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts og foretaksregisteret.

12 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 6. Apnede konkurser etter sysselsettingsgrupper, omsetningsgrupper ) og næring. (SN94).. halvår 997 Sysselsettingsgrupper Omsetningsgrupper (000 kr) Næring Antall og og over over I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk 3 3 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 6 5 Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter 2 Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester Uoppgitt 3) ) Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 3) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyrås bedrifts og foretaksregister. 2

13 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell 7. Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter næringsgruppe. (SN94). 2. kvartal 996. kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal. kvartal 2. kvartal Næring Antall Antall Antall Antall Antall foretak foretak foretak foretak foretak I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Varehandel i alt Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Handel med motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler Agenturhandel Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap Engroshandel med maskiner og utstyr Engroshandel ikke nevnt annet sted Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt vareutvalg Frukt og grønnsaker Kjøtt og kjøttvarer Fisk og skalldyr Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops Drikkevarer 0.5 Tobakksvarer 0.5 Nærings og nytelsesmiddel ellers Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler Tekstiler og utstyrsvarer Klær Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer Bøker, papir, aviser og blader Brukte varer Butikkhandel ellers Detaljhandel utenom butikk Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ,0 3

14 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 8. Apnede konkurser i varehandel,reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe. (SN94)..halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 Omset Omset Næring Antall Syssel nings Antall Syssel ningsforetak satte verdi foretak satte verdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr Varehandel i alt , , Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler. 39 8, , Handel med motorkjøretøyer 0 2, , Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 6 3, ,3 3 0 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 5, 5 3 4,0 3 2 Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 0,5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler.. 8, , Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler , , Agenturhandel 6, ,8 3 4 Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr 0, ,3 2 5 Engroshandel med nærings og nytelsesmidler 6 3, , Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 6, , Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap 25 5, , Engroshandel med maskiner og utstyr 50 0, ,5 3 2 Engroshandel ikke nevnt annet sted 29 6, ,8 8 4 Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk , , Butikkhandel med bredt vareutvalg 32 6, , Frukt og grønnsaker 5, ,8 7 Kjøtt og kjøttvarer 7, ,5 7 4 Fisk og skalldyr 0,2 5,3 6 Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops 9, , Drikkevarer 0,2 2 2 Nærings og nytelsesmiddel ellers 2 0, ,0 4 5 Kosmetikk og toalettartikler... 5, ,5 5 4 Tekstiler og utstyrsvarer 2, , Klær 49 0, , Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 7,5 9 5,3 9 4 Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 2 2, , Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 6 3, , Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer 5 3, , Bøker, papir, aviser og blader 5, 8 8 7, Brukte varer 4,0 6 3 Butikkhandel ellers 97 20, , Detaljhandel utenom butikk 3 0, ,3 2 2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 0,8 3 4

15 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell 9. Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halv.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halv.kv. 2.kv. år år I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 0. Apnede konkurser i hotell og restaurantvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halv.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halv.kv. 2.kv. år år I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder 4 3 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

16 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell. Apnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halvår.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halvår.kv. 2.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 4 2 Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Apnede konkurser etter etableringsår og fylke.. halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 lait < 2 år25år > 5 år Uoppgitt ) lait < 2 år 25år > 5 år Uoppgitt ) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlige konkurser (705 i. halvår 996 og 660 i. halvår 997) 6

17 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 3. Apnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. halvår 996 og kr. halvår 996. halvår 997 I alt > Uoppgitt ) I alt > 500 Uoppgitt ) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag _ NordTrøndelag Nordland Troms _ Finnmark ) Omfatter aksjeselskaper hvor opplysninger om aksjekapital er utelatt i Brønnøysunds foretaksregister. Tabell 4. Apnede konkurser etter eierform og fylke.. halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 Uopp Uopp I alt AS ENK ) ANS DA BA KS gitt 2) I alt AS ENK ) ANS DA BA KS gitt 2) I alt Østfold _ Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland _ Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland _ Troms Finnmark ) Inkludert personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 2) Omfatter foretak som det ikke er mulig å identifisere i Brønnøysunds foretaksregister. 7

18 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 5. Antall åpnede konkurser og utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv halvår 996. Akkumulerte tall. Ar Antall åpnede konkurser ) Utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. 2) 000 kr kv halvår kv kv halvår kv halvår ) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall f.o.m ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 2). juli 992 er det gjennomført endringer i regelverket slik at det bl.a. ikke lenger gis dekning i insolvenssaker utenom konkurs. I tillegg gis det ikke dekning for krav som er eldre enn 3 måneder mot 6 måneder tidligere. 8

19 Ablad Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 83 Dep. N0033 Oslo Publikasjonen kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg og abonnementservice Postboks 83 Dep. N0033 Oslo Telefon: Telefaks: ISSN Pris pr. hefte kr 45,00 inkl. mva. Pris pr. år kr 430,00 inkl. mva. eo Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014

Netthandelsstatistikk Norge 2013 KK-413-08.2014 Netthandelsstatistikk Norge 213 KK-413-8.214 NETTHANDELSSTATISTIKK NORGE 213 2 Introduksjon Distansehandelsbedriftene (nett- og postordrehandelen) i Norge omsatte for 15 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA. 82/39 6. desember 1982. side 1 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRA 82/39 6. desember 1982 ARBEIDSTAKERSTATISTIKK Rapport om resultater av års 1981 INNHOLD 410 GjennomfOring......... 1.1. Bakgrunn 1.2. Utgangspunkt.... 1.3. Datamaterialet

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE

AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE AAA-DAGENE ROMA, 13. SEPTEMBER 2014 TEMPERATUREN I AS NORGE PER EINAR RUUD - FAGANSVARLIG KREDITT BISNODE ANALYTICS INNHOLD Utviklingen i AS Norge Konkurser Inntjening og soliditet Henger fortsatt finanskrisen

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Pressemelding 3. desember 2012

Pressemelding 3. desember 2012 Pressemelding 3. desember 2012 I november i år ble det registrert 12,4 prosent færre konkurser og tvangsavviklinger enn i november i fjor. I løpet av årets elleve første måneder ble det registrert 12,5

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008.

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2007 Skrevet av Jon Petter Nossen, 28. mars 2008. // NOTAT Svak økning i det legemeldte sykefraværet 1,2

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994

Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 96/25 Notater 1996 Kenneth Årdalen og Terje Søsæter Regional fordeling av leveranser i industri og bergverksdrift Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 Avdeling for økonomisk statistikk /

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid

Julehandelen 2015. Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Julehandelen 2015 Bror Stende, Direktør Virke Mote og fritid Omsetningen opp 3,5 prosent i desember! Detaljomsetningen i desember anslås til 55,5 mrd. kroner. Dvs. 3,5 prosent mer enn i fjor. 60 50 Utvikling

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder

Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder Statistikk Nordland Befolkning, Sysselsetting Utdanningsnivå Andre områder 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Befolkningsutviklingen... 3 Tabell 1.1 Befolkningsutviklingen i Nordland og Norge pr. 1. januar...

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 2001 0806 Skien Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 578 1. des. 1910... 25 777 1.

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL STEP ARBEIDSNOTAT STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 4. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 4. kvartal 213 FAKTA OG ANALYSE 4. kvartal 213/Årssammendrag 213 Statens

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler

Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter. 3. kvartal 2014. Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 3. kvartal 2014 Nivå- og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkedsstatistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Konjunkturbarometer vare- og netthandel

Konjunkturbarometer vare- og netthandel Konjunkturbarometer vare- og netthandel Varehandelens betydning i Trøndelag og Møre og Romsdal Andel av omsetning fordelt på bransjer Varehandel Industri ellers 19 % Privat tjenesteyting 9 % Bygg og anlegg

Detaljer

Andel av butikkomsetningen i 2012

Andel av butikkomsetningen i 2012 BUTIKKHANDELEN 2012 I denne rapporten ser vi på butikkhandelens utvikling i de enkelte fylkene i 2012. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i de største bransjene og sommerhandelens betydning for

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2013 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2012 til 2013. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2012 til 2013.

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi

Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Pengepolitikken og perspektiver for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Frokostmøte i Sparebank SR-Bank. mars Effektive valutakurser 99= GBP 9 8 NOK NZD 9 8 7 SEK 7 99 99 99 99 998 Kilde: EcoWin

Detaljer

Nøkkeltall for Alstahaug kommune

Nøkkeltall for Alstahaug kommune Nøkkeltall for Alstahaug kommune Befolkning Befolkningsutvikling Alstahaug 2000-2014 med framskriving mot 2030 i antall personer og aldersgrupper, per 1. januar i året (Kilde: SSB/Panda). 2000 2005 2010

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke.

Rapporten er utarbeidet av Tore Kvarud i Kvarud Analyse på oppdrag for Hovedorganisasjonen Virke. BUTIKKHANDELEN 2014 Denne rapporten tar for seg butikkhandelens utvikling fra 2013 til 2014. Innledningsvis viser vi en kort sammenfatning av hvordan utviklingen i butikkhandelen var fra 2013 til 2014.

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Veivalg21 Materialer til tjeneste

Veivalg21 Materialer til tjeneste Veivalg 21 Materialer til tjeneste Er Norges fremtid som materialleverandør og materialforedler truet? 1 Pessimister er dog de reneste tåper, de tror det motsatte av hva de håper. Nei, de optimister som

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4

Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Færre eldre får hjelp Til tross for flere eldre i befolkningen, blir det færre som får

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010

Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010. av 10. august 2010 Nr. 58/524 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 715/2010 2015/EØS/58/61 av 10. august 2010 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til tilpasninger

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

Kvinner i kulturnæringene

Kvinner i kulturnæringene ØF-notat nr. 16/2008 Kvinner i kulturnæringene - en kartlegging basert på SSBs sysselsettingsstatistikk av Svein Erik Hagen ØF-notat nr. 16/2008 Kvinner i kulturnæringene - en kartlegging basert på SSBs

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1865 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 7 Meråker Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 746. des. 90... 2 5. feb. 80... 35. des.

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer