AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti"

Transkript

1 AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

2 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordnin ene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og verdipapirfond. Heftet innehold også annen aktuell kredittmarkedstatistikk bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obli sjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstelling), finansielle sektorbalanser, innenlandsk ka taltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. En samlet oppdatert presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. SSB har fra. kvartal 996 gått over til å publisere mer aggregerte regnskapstall på kvartalsbasis for banker, statlig låneinstitutter, finansieringsforetak og livs og skadeforsikring. Hefte 8/96 var det forste kvartalsheftet i denne serie og inneholder balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for de ovennevnte finansinstitusjonene. I tillegg publiseres de balansespesifikasjoner etter institusjonell sektor for livs og skadeforsikring. Norges Bank har fra..996 overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kvartals og årsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet "Finansstatistikk". Vi gjor oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. Ansvarlig redaktør: Anna Rom() ved Seksjon for offentlige finanser og kredittmarkedsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Redaksjon: Stein P. Eriksen, tlf , Ole Marius Tidemann, tlf og Svein Lotsberg, tlf ISSN Design: Enzo Finger Design Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave

3 Bank og kredittstatistikk 697 Innhold Åpnede konkurser. halvår Figurer. Åpnede konkurser. halvår Åpnede konkurser etter måned.. halvår Åpnede konkurser etter fylke.. halvår Åpnede foretakskonkurser etter næring.. halvår Tabeller. Åpnede konkurser etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter måned.. halvår Apnede konkurser. Antall konkurser etter næring.. halvår Åpnede konkurser. Personlige konkurser etter næring.. halvår Åpnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi etter næring.. halvår Åpnede konkurser etter sysselsettingsgruppe, omsetningsgruppe og næring.. halvår Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak etter næringsgruppe.. halvår Åpnede konkurser i varehandel. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi efter næringsgruppe.. halvår Åpnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser i hotell og restaurantdrift etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter etableringsår og fylke.. halvår Åpnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. halvår Åpnede konkurser etter eierform og fylke.. halvår Åpnede konkurser og utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.. halvår 997 8

4

5 Bank og kredittstatistikk 6/97 Åpnede konkurser. halvår prosent nedgang i konkurser Det ble åpnet 705 konkurser i. halvår 997, en nedgang på 0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Nedgangen var totalt på 95 konkurser. Oslo og Akershus hadde en samlet nedgang på 40 5.pnede konkurser, og utgjorde 72 prosent av reduksjonen. Av totalt 705 åpnede konkurser var 045 foretakskonkurser, mens 660 var personlige konlcurser(innbefatter personlig næringsdrivende og lønnstakere ). Forholdet mellom antall foretakskonkurser og personlige konkurser var omlag uendret. halvår i år sammenlignet med. halvår 996. Fylkestallene viser en generell nedgang i antall åpnede konkurser. Alle fylkene unntatt Buskerud, Oppland, Vestfold, VestAgder, Sogn og Fjordane og More og Romsdal hadde nedgang. VestAgder og Sogn og Fjordane fikk en økning på over 30 prosent, mens More og Romsdal og Buskerud hadde mindre økninger. Varehandelen var den næringen som ble rammet av flest foretakskonkurser. Det ble åpnet 39 konkurser, som var en reduksjon på 8 prosent i forhold til samme periode i fjor. I bygge og anleggsbransjen gild( foretakskonkursene også ned med 8 prosent. Flest personlige konkurser er det i bygg og anleggsvirksomheten, med 94 åpnede konkurser. Dette er stabilt i forhold til samme periode 996. Fra og med. januar 995 gir materialet fra Brønnøysund muligheter til å identifisere personlige konkurser. Disse var tidligere delvis inkludert i gruppen " uoppgitt" næring og delvis var de næringsfordeke. Personlige konkurser omfatter åpnede konkurser for personlige næringsdrivende og lønnstakere. I praksis betyr dette at dersom konkursdebitor ake er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund, eller dersom den ikke er et enkeltmannsforetak, grupperes den inn under de personlige konkursene. Fra og med. januar 995 oppgis næringsfordeling på to siffer for personlige konkurser fra Brønnøysund. Opplysningene bygger på skifterettenes tildeling av næring, og det er knyttet en del usikkerhet denne. De er derfor presentert i egen tabell Endringene forer til at de næringsfordeke konkurser f.o.m.. januar 995 ikke direkte kan sammenlignes med tidligere perioder. Ny statistikk Åpnede konkurser. kvartal 997 Statistikken utgis hvert kvartal i Ukens statistikk. Bank og kredittstatistikk aktuelle tall 6/97. Inneholder åpnede konkurser og emisjoner (inkl. korrigerte tall for 996). Mer informasjon : Stein P. Eriksen, tlf , epost: Ole Marius Tidemann, tlf , epost: Svein Lotsberg, tlf , epost: Antall sysselsatte i de konkursrammede foretakene var , mens det tilsvarende tallet for 996 var Om statistikken Fra og med. januar 994 er Statistisk sentralbyrås konkursstatistikk basert på Konkursregisteret i Brønnøysund. Tidligere ble opplysningene hentet fra Løsøreregisteret. Tallene fra de to registrene er ikke direkte sammenlignbare. Opplysninger om selskapstype, alder og aksjekapital er hentet fra Foretaksregisteret i Brønnøysund. Sysselsettingstallene bygger på opplysninger i Statistisk sentralbyrås Bedrifts og foretaksregisteret.

6 Bank og kredittstatistikk 6/ I. ÅPN 94. HA o T i TI i T i 7 In co r,o0 O)o T CN CO 7t. LS) QD r, co co co co co co cn cr) c c:r) cn cn 0) cn O)0) cn c7) c3) c:r) CD (3) cn a) cn cn a) cn ÅR FIGUR 2. ÅPNEDE KONKURSER ETTER MANED HALVÅR E MANED o ) Endrede registreringsregler for personlige konkurser gjør at tallene fra og med 994 ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 6

7 Bank og kredittstatistikk 6/97 Finnmark Troms Nordland FIGUR 3. IkIDNEDE KONKURSER ETTER FYLKE. HALVÅR 996 OG 997 NordTrøndelag SørTrøndelag Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Xffieffilieel~/~~ileeil LU Rogaland J VestAgder u AustAgder Ml Telemark Vestfold Buskerud Oppland Hedmark Oslo Akershus Østfold ANTALL FIGUR 4. ÅPNEDE FORETAKSKONKURSER ETTER NÆRING. HALVÅR 997 Varehandel mv. 36 % Bygg og anlegg 2 %. IOO i iiiionglommom,,,... Andre 2% Transport og komm. 6% 0000,... Eiendomsdrift mv. % Andre tjenester Industri 4% 4 % Hotell og restaurant 5% 7

8 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell. Apnede konkurser etter kvartal og fylke halvår halv.halv.halv I alt år I alt år.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv. år.kv. 2.kv I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Apnede konkurser etter måned halvår 997 ) Hele året Januar juni Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall fra og med 994 ikke er direkte samme lignbare med tidligere perioder. 8

9 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 3. Apnede konkurser. Antall konkurser etter næring. (SN94). 2. kvartal kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal. kvartal 2. kvartal Næring ANtall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt , , ,0 Personlige konkurser ) , , ,3 Jordbruk og skogbruk 0, 3 0,4 2 0,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 2 0,2 0, 3 0,4 Bergverksdrift og utvinning 2 0,2 0, 3 0,4 Utvinning av energiråstoffer 0, 0, Annen bergverksdrift og utvinning 2 0,2 2 0,2 Industri i alt 56 6,7 45 6, 45 5,5 Produksjon av nærings og nytelsesmidler 7 0,8 6 0,8 6 0,7 Produksjon av tekstil og bekledningsvarer 4 0,5 5 0,7 2 0,2 Produksjon av lær og lærvarer 0, 0, Produksjon av trevarer 4 0,5 3 0,4 2 0,2 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet 8 2, 8, 4,7 Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter 2 0,2 3 0,4 Produksjon av andre ikkemetal lholdige mineralprodukter 0, 0, Produksjon av metaller og metallvarer 6 0,7 7,0 2 0,2 Produksjon av maskiner og utstyr 5 0,6 6 0,8 4 0,5 Produksjon av elektriske og optiske produkter 2 0,2 2 0,3 0, Produksjon av transportmidler 5 0,6 0, 3 0,4 Annen industriproduksjon ,2 6 0,8 6 0,7 Kraft og vannforsyning 2 0,2 Bygge og anleggsvirksomhet 2) 69 8,2 53 7,2 72 8,8 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 3) 98 23, , ,3 Hotell og restaurantdrift 4). 59 7,0 80 0,9 74 9,0 Transport og kommunikasjon 22 2,6 2 2,9 27 3,3 Finansiell tjenesteyting, forsikring 2 0,2 2 0,3 4 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 64 7,6 52 7, 6 7,4 Andre tjenester 22 2,7 9 2,6 25 3,0 8 00, , , ,2 0, 2 0,2 3 0,4 3 0,3 4 0,5 0, 0, 3 0,4 0, 73 9,0 60 6,7 8 2,2 8 0,9 3 0,4 2 0,2 _ 7 0,9 9,0 3,6 3,5 0, 0, _ 0, 0, 4 0,5 3 0,3 7 0,9 0, 4 0,5 4 0,4 4 0,4 7 0,9 6 0,7 7 0,9 0,0 0,0 6 7,5 67 7, , ,0 80 9,9 72 8, 33 4, 28 3, 0, 2 0,2 57 7,0 60 6,7 2 2,6 4,6 Uoppgitt 5) 0, ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres etter næring i tabell 4. 2) For nærmere spesifikasjon, se tabell. 3) For nærmere spesifikasjon, se tabellene 7, 8 og 9. 4) For nærmere spesifikasjon, se tabell 0. 5) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk 9 sentralbyrås bedrifts og foretaksregister

10 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 4. Personlige konkurser ) etter næring (SN94). Prosent. 2. kvartal kvartal kvartal 2. kvartal. halvår. kvartal 2. kvartal. halvår Næring Antall Antall Antall Antall Antall Antall I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt , , , , , ,0 Jordbruk og skogbruk 4 3,8 5 4,4 29 4, 9 3,2 2,9 20 3,0 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 4, 2 0,6 6 0,9 4,4 3 0,8 7, Bergverksdrift og utvinning 0,3 0, Industri 24 6,6 3 3,8 37 5,2 9 6,7 3 3,4 32 4,8 Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet 00 27, , , , , ,4 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater 64 7,5 4 2, 05 4,9 42 4,8 54 4,3 96 4,5 Hotell og restaurantdrift 7 4,7 6 4,7 33 4,7 5 5,3 9 5,0 34 5,2 Transport og kommunikasjon 56 5,3 63 8,5 9 6,9 50 7,7 72 9, 22 8,5 Finansiell tjenesteyting, forsikring 2 0,7 0,3 3 0,5 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 36 9,9 34 0,0 70 9,9 7 6,0 30 8,0 47 7, Andre tjenester 24 6,6 29 8,5 53 7,5 3 4,6 23 6, 36 5,5 Uoppgitt 2) 25 6,8 3 9, 56 7,9 26 9,2 43,4 69 0,5 ) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bonder og fiskere) og lønnstakere. Næringsfordelingen for personlige konkurser er i stor grad basert på opplysninger fra skifteretten. I tilfeller hvor en person er innehaver av flere eneeierforetak vil skifterettens rangering avgjøre næringstildelingen for denne personen. 2) Omfatter personlige konkurser som det ut i fra opplysninger fra skifteretten ikke er mulig A næringsfordele. 0

11 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 5. Apnede konkurser. Antall konkurser, sysselsatte og omsetningsverdi ) etter næring. (SN94).. halvår 996 og halvår 996. halvår 997 Næring Antall Omset Sysselnings satte flings verdi Antall Omset Sysselflingssatteverdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr I alt , , Personlige konkurser 2) , , Jordbruk og skogbruk 4 0,2 3 0,2 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 5 0, ,4 8 9 Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning 3 3 0,2 0, ,3 0, 0, Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter... Produksjon av gummi og plastprodukter Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon ,8, 0,5 0,4,8 0,3 0,2 0,8 0,5 0,3 0,5 0, _ ,8,5 0,3 0,9,5 0, 0, 0, 0,4,0 0,5 0,2 0,8 0, Kraft og vannforsyning 2 0, Bygge og anleggsvirksomhet. 56 8, , Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift.. Transport og kommunikasjon.. Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet ,9 8, 3,0 0,6 7, ,9 8,9 3,6 0,2 6, Andre tjenester 54 2, , Uoppgitt 3) 0, 0,6 4 ) Oppgaven over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. Spesifiseres i tabell 5. 3) Omfatter foretak som det ikke har vært mulig å identifisere i Bedrifts og foretaksregisteret.

12 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 6. Apnede konkurser etter sysselsettingsgrupper, omsetningsgrupper ) og næring. (SN94).. halvår 997 Sysselsettingsgrupper Omsetningsgrupper (000 kr) Næring Antall og og over over I alt Personlige konkurser 2) Jordbruk og skogbruk 3 3 Fiske, fangst og fiskeoppdrett 6 5 Bergverksdrift og utvinning Utvinning av energiråstoffer Annen bergverksdrift og utvinning Industri i alt Produksjon av nærings og nytelsesmidler Produksjon av tekstil og bekledningsvarer Produksjon av lær og lærvarer Produksjon av trevarer Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av kull og petroleumsprodukter Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter Produksjon av gummi og plastprodukter 2 Produksjon av andre ikkemetallholdige mineralprodukter Produksjon av metaller og metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av transportmidler Annen industriproduksjon Kraft og vannforsyning Bygge og anleggsvirksomhet Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsaparater Hotell og restaurantdrift Transport og kommunikasjon Finansiell tjenesteyting, forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Andre tjenester Uoppgitt 3) ) Oppgavene over sysselsetting og omsetning refererer seg til siste normale driftsår. 2) Omfatter eneeierforetak, personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 3) Omfatter foretak som ikke kan næringsfordeles ut i fra opplysninger fra skifteretten eller Statistisk sentralbyrås bedrifts og foretaksregister. 2

13 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell 7. Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter næringsgruppe. (SN94). 2. kvartal 996. kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal. kvartal 2. kvartal Næring Antall Antall Antall Antall Antall foretak foretak foretak foretak foretak I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Varehandel i alt Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Handel med motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler Agenturhandel Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr Engroshandel med nærings og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap Engroshandel med maskiner og utstyr Engroshandel ikke nevnt annet sted Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk Butikkhandel med bredt vareutvalg Frukt og grønnsaker Kjøtt og kjøttvarer Fisk og skalldyr Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops Drikkevarer 0.5 Tobakksvarer 0.5 Nærings og nytelsesmiddel ellers Apotekvarer Medisinske og ortopediske artikler Kosmetikk og toalettartikler Tekstiler og utstyrsvarer Klær Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer Bøker, papir, aviser og blader Brukte varer Butikkhandel ellers Detaljhandel utenom butikk Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ,0 3

14 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 8. Apnede konkurser i varehandel,reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak, sysselsatte og omsetningsverdi etter næringsgruppe. (SN94)..halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 Omset Omset Næring Antall Syssel nings Antall Syssel ningsforetak satte verdi foretak satte verdi I alt Prosent Antall Mill. kr I alt Prosent Antall Mill. kr Varehandel i alt , , Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler. 39 8, , Handel med motorkjøretøyer 0 2, , Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer 6 3, ,3 3 0 Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer 5, 5 3 4,0 3 2 Handel med motorsykler, deler og utstyr, og vedlikehold og reparasjon av motorsykler 2 0,5 Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler.. 8, , Agentur og engroshandel unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler , , Agenturhandel 6, ,8 3 4 Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr 0, ,3 2 5 Engroshandel med nærings og nytelsesmidler 6 3, , Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 6, , Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer, avfall og skrap 25 5, , Engroshandel med maskiner og utstyr 50 0, ,5 3 2 Engroshandel ikke nevnt annet sted 29 6, ,8 8 4 Detaljhandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk , , Butikkhandel med bredt vareutvalg 32 6, , Frukt og grønnsaker 5, ,8 7 Kjøtt og kjøttvarer 7, ,5 7 4 Fisk og skalldyr 0,2 5,3 6 Bakervarer, konditorivarer, sjokolade og drops 9, , Drikkevarer 0,2 2 2 Nærings og nytelsesmiddel ellers 2 0, ,0 4 5 Kosmetikk og toalettartikler... 5, ,5 5 4 Tekstiler og utstyrsvarer 2, , Klær 49 0, , Skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer 7,5 9 5,3 9 4 Belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 2 2, , Elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter 6 3, , Jernvarer, fargevarer og andre byggvarer 5 3, , Bøker, papir, aviser og blader 5, 8 8 7, Brukte varer 4,0 6 3 Butikkhandel ellers 97 20, , Detaljhandel utenom butikk 3 0, ,3 2 2 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 3 0,8 3 4

15 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell 9. Apnede konkurser i varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halv.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halv.kv. 2.kv. år år I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 0. Apnede konkurser i hotell og restaurantvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halv.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halv.kv. 2.kv. år år I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder 4 3 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark

16 Bank og kredittstatistikk 697 Tabell. Apnede konkurser i bygge og anleggsvirksomhet. Antall foretak etter kvartal og fylke.. halvår 996 og Fylke I alt.halvår.kv. 2.kv. 3.kv. 4.kv..halvår.kv. 2.kv. I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane 4 2 Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2. Apnede konkurser etter etableringsår og fylke.. halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 lait < 2 år25år > 5 år Uoppgitt ) lait < 2 år 25år > 5 år Uoppgitt ) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland Troms Finnmark ) Inkludert personlige konkurser (705 i. halvår 996 og 660 i. halvår 997) 6

17 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 3. Apnede konkurser i aksjeselskaper etter aksjekapital og fylke.. halvår 996 og kr. halvår 996. halvår 997 I alt > Uoppgitt ) I alt > 500 Uoppgitt ) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag _ NordTrøndelag Nordland Troms _ Finnmark ) Omfatter aksjeselskaper hvor opplysninger om aksjekapital er utelatt i Brønnøysunds foretaksregister. Tabell 4. Apnede konkurser etter eierform og fylke.. halvår 996 og 997. halvår 996. halvår 997 Uopp Uopp I alt AS ENK ) ANS DA BA KS gitt 2) I alt AS ENK ) ANS DA BA KS gitt 2) I alt Østfold _ Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland _ Sogn og Fjordane Møre og Romsdal SørTrøndelag NordTrøndelag Nordland _ Troms Finnmark ) Inkludert personlig næringsdrivende (bl.a. bønder og fiskere) og lønnstakere. 2) Omfatter foretak som det ikke er mulig å identifisere i Brønnøysunds foretaksregister. 7

18 Bank og kredittstatistikk 6/97 Tabell 5. Antall åpnede konkurser og utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv halvår 996. Akkumulerte tall. Ar Antall åpnede konkurser ) Utbetalt statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. 2) 000 kr kv halvår kv kv halvår kv halvår ) Nye registreringsregler for personlige konkurser gjør at tall f.o.m ikke er direkte sammenlignbare med tidligere perioder. 2). juli 992 er det gjennomført endringer i regelverket slik at det bl.a. ikke lenger gis dekning i insolvenssaker utenom konkurs. I tillegg gis det ikke dekning for krav som er eldre enn 3 måneder mot 6 måneder tidligere. 8

19 Ablad Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 83 Dep. N0033 Oslo Publikasjonen kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg og abonnementservice Postboks 83 Dep. N0033 Oslo Telefon: Telefaks: ISSN Pris pr. hefte kr 45,00 inkl. mva. Pris pr. år kr 430,00 inkl. mva. eo Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske, kroner 31.12.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske, kroner 31.1.98 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.1.98 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.12.97 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer

Kartlegging av kvinners deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003

Kartlegging av kvinners deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003 Kartlegging av s deltakelse i næringslivet i Nord-Trøndelag Status 2003 Espen Carlsson NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter : KARTLEGGING AV KVINNERS DELTAKELSE I NÆRINGSLIVET I NORD-TRØNDELAG

Detaljer

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning

INNHOLD. Produksjonen i bergverksdrift, industri og kraftforsyning 11r. 10/79 7. mars 1979 INNHOLD Utenrikshandelen i januar 1979 Ressursregnskap for energi 1976. ForelØpige tall Regional sysselsettingsstatistikk for bergverksdrift, industri og bygge- og anleggsvirksomhet.

Detaljer

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4.1 O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra?tte heftet

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en temarapport med bakgrunnsinformasjon til utarbeidelse av scenarier for arbeidsmarkedet i Stavangerregionen mot 2020. Rapporten er svært omfattende. Ifm. presentasjonen av scenariene

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 785 BED RIFTSTELLING 1974 HEDMARK STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1976 ISBN 82-537-0581-6 FORORD Statistisk Sentralbyrå har gjennomført en bedriftstelling

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 10. mai 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2000 Grouped

Detaljer

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL STEP ARBEIDSNOTAT STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012

Norges forskningsråd: Nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Norges forskningsråd: Skjema for innhenting av nøkkeltall for forskningsinstitutter 2012 Instituttets navn: Kontaktperson: Tlf.: E-post: 1 Instituttets økonomi Alle beløp oppgis i 1000 kr. 1.1 Grunnbevilgninger

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

95/35 Rapporter Reports. Magne Sten Bjerkseth. Engroshandelen i Norge 1985-7992

95/35 Rapporter Reports. Magne Sten Bjerkseth. Engroshandelen i Norge 1985-7992 95/35 Rapporter Reports Magne Sten Bjerkseth Engroshandelen i Norge 1985-7992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler

Detaljer

Notater. Lars Henrik Thingstad. Endringer i lov om merverdiavgift i 2001 Konsekvenser for terminvise og kvartalsvise omsetningsstatistikker

Notater. Lars Henrik Thingstad. Endringer i lov om merverdiavgift i 2001 Konsekvenser for terminvise og kvartalsvise omsetningsstatistikker 2003/4 Notater 2003 Lars Henrik Thingstad Notater Endringer i lov om merverdiavgift i 2001 Konsekvenser for terminvise og kvartalsvise omsetningsstatistikker Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for

Detaljer