Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4"

Transkript

1 Nye PC-er lite brukt Til tross for relativt nye PC-er i skolen, brukes de i beskjeden grad i undervisningen, side 4 Færre eldre får hjelp Til tross for flere eldre i befolkningen, blir det færre som får hjemmetjenester, side 5 Høyere ulykkestall I løpet av de sju første månedene i år er antall drepte i trafikken langt høyere enn i fjor, side 6

2 Ukens statistikk Innhold nr 35/95 Redaksjon: Svein Longva (ansv red), Anne-Sissel Tekst Tabell Skånvik (red), Siw Ellen Jakobsen, Jan Erik Kristiansen, Ny statistikk: side: side: Tom Granseth (økonomiske nøkkeltall) Redigering: Kirsten Aanerud, Elin Berntzen Grafikk og tabeller: Else Efjestad, Elisabeth Godnes, Iris Befolkningsstatistikk Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, Stenseng, Audhild Overby Bruk av edb i skolen 4-5 Design: Enzo Finger Design Trykk: Lobo Grafisk as Pleie- og omsorgstjenester, Priser: Pr år kr 720,- Enkeltnr kr 25,- ISSN Veitrafikkulykker med personskade, juli Husk A oppgi kilde: Ukens statistikk/ Byggearealstatistikk, juli Statistisk sentralbyrå Lastebilundersøkelsen, 1 kv Ordrestatistikk Industri, 2 kv Varehandel, reparasjon av kjørtøyer og husholdningsvarer, Annet stoff: Veitrafikkulykker med personskade 6 Økonomiske nøkkeltall Publikasjoner Statistisk sentralbyrå utgir statistikk og analyser i en rekke ulike serier og periodiske publikasjoner Norges offisielle statistikk formidler statistikk hovedsakelig i form av tabeller I denne serien inngår også Statistisk årbok, Statistisk månedshefte, Historisk statistikk og Regionalstatistikk Samfunnsspeilet og økonomiske analyser er tidsskrifter som bringer utdypende kommentarer og analyser Statistiske analyser bringer mer "populære" analyser, som retter seg mot en større leserkrets Sosiale og økonomiske studier er en serie for forskningsformidling Rapporter utgis i tilknytning til de enkelte statistikkområdene eller aktuelle prosjekter og oppdrag Aktuell statistikk presenteres også i ulike temapublikasjoner, som Bank- og kredittstatistikk, Månedsstatistikk over utenrikshandelen og Bygginfo Bestilling av publikasjoner: For abonnement, samt kjøp av enkeltpublikasjoner: Statistisk sentralbyrå, Salg- og abonnementservice, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Enkeltpublikasjoner kan også kjøpes hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner, Mollergt 17, Postboks 8134 Dep, 0033 Oslo Telefon: Telefaks: Alle publikasjoner finnes i vårt bibliotek Telefon: /43 Telefaks: Ny statistikk Statistisk sentralbyrå vil publisere nye Frigivelses- Ukens tal/ fra folgende statistikker: dato: statistikk: Byggekostnadsindeks, boliger, august Etterforskede lovbrudd, Hotellstatistikk, juli lnvesteringsstatistikk Oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, 3 Icy Investeringsstatistikk Oljevirksomheten, 3 kv 1995 (pressemelding) Månedlig elektrisitetsstatistikk, juli Nasjonalregnskap, 1 og 2 kv Ordrestatistikk Bygge- og anleggsvirksomhet/ Ferdighusindustrien, 2 kv Produksjonsindeksen, juli Skogsveier for motorkjøretøyer, Steriliseringer, Utenrikshandelen med varer, juli Økonomiske analyser nr 6/95 Konjunkturtendensene for Norge og utlandet (pressemelding) Statistisk sentralbyrå tar forbehold om at varslet publiseringsdato kan bli forskjøvet Elektronisk formidling SSB-data online inneholder statistikk fra de fleste emner med tilbakegående tall og opplysninger om SSBs publikasjoner Det utgis hvert år en CD-ROM med nordisk statistikk Pressemeldinger, statistikk fra Ukens statistikk, offisiell statistikk og annen informasjon fra SSB finner man også på Webtjeneren på Internet: Ukens statistikk nr 35/95

3 Stadig fl ere gifter seg om igjen I alt par giftet seg i 1994, vel flere enn i 1993 Blant dem som ikke har vært gift tidligere, økte giftermålshyppigheten bare for de over 30 år For de yngre var hyppigheten litt lavere enn i 1993 Blant dem som hadde vært gift før var giftermålshyppigheten i 1994 høyere enn året før Nærmere én av fem som giftet seg i 1994 hadde vært gift før I 1994 var 18 prosent av dem som giftet seg skilte personer, mens 1 prosent var enker eller enkemenn To år tidligere var det 15 prosent skilte brudefolk og i ,5 prosent Tallet på borgerlige vigsler ate med 500 til vel i 1994 Andelen borgerlige vigsler var dermed 28 prosent, som er litt høyere enn de to foregående årene, men langt under toppnivået på 38 prosent for ti år siden For de som giftet seg for første gang var gjennomsnittsalderen 29,8 år for brudgommen og 27,2 år for bruden i 1994 For ti år siden var begge 2,8 år yngre Fire av ti menn vil fortsatt være ugifte når de fyller 50 år hvis utviklin- Denne statistikken omfatter formelt inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, men ikke alle pardannelser Ettersom samboerskap er blitt en stadig vanligere samlivsform, særlig blant yngre personer, må giftermålshyppigheter og andre tallstørrelser tolkes ph denne bakgrunn PGiftèrmalsrater for forstegangsgifte menn 9glikortng,r "!pg :,1994 Vigde pr tidligere ugifte V 03 V , 03 N < <0 <6 <45 03 <6 `s), b% <6 <6 <0 <0 gen fortsetter som i dag Beregninger for 1984 gav 28 prosent Færre partnerskap Det ble inngått 136 registrerte partnerskap i 1994, 22 færre enn i 1993 da ordningen med registrert partnerskap trådte i kraft 1 august Tre av fem partnerskap ble inngått mellom menn I over halvparten av de inngåtte partnerskapene var partnerne bosatt i Oslo 010 0,3 0, c)3 0) OJ N <le cb cb V V <0 <0 <6 <6 <6 <6 N (\, rb `01/4 V <0 <0 Alder El e råerġ nme et RP nr os eg nktvui vie9d66a 1 di 9e9r 4 kvinner Prosent Menn El Kvinner Ny statistikk Befolkningsstatistikk Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, 1994 Statistikken utgis i Ukens statistikk og Norges offisielle statistikk (NOS) Befolkningsstatistikk Hefte III Mer informasjon: Kåre Hoiby, tlf /Kirsten Enger Dybendal, tlf Vedleggstabeller side: 3-4 Delt foreldreomsorg Fire av fem svenske barn i aldersgruppen 0-17 år bor sammen med sine biologiske foreldre, viser en undersøkelse Statistiska Centralbyrån har foretatt Blant dem som ikke bor sammen med begge foreldrene er det blitt vanligere det siste tiåret at foreldrene deler på omsorgen for barnet I hadde foreldrene delt omsorg i en fjerdedel av tilfellene På begynnelsen av i990- tallet gjaldt dette i 40 prosent av forholdene Det er også flere barn i dag - sammenlignet med på midten av tallet - som har tett kontakt med den av foreldrene de ikke bor sammen med Dette forekommer oftere blant foreldre som har delt foreldreomsorg enn i de tilfellene der bare én har omsorgen for barnet Undersøkelsen viser også at de unge i alderen år som har bodd sammen med begge foreldrene de forste 16 årene av sitt liv, bor lenger hjemme hos foreldrene enn unge som aldri har hatt foreldre som har levd sammen Ukens statistikk nr 35/95

4 Edb i skolen: Bra, men lite brukt PC-park Til tross for at skolene har en relativt moderne PC-park, integreres edb i beskjeden grad i undervisningen Dette gjelder særlig på barne- og ungdomstrinnet, men også i de fleste teoretiske fag på videregående skole Dette viser en undersøkelse Statistisk sentralbyrå har gjort på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Det er ikke mange lærere som underviser i edb som eget fag: På barnetrinnet er det bare 2 prosent, på ungdomstrinnet er det 9 prosent og på videregående 12 prosent De fleste lærerne på alle skoletrinn har "uformelle" edb-kunnskaper, det vil si at de har skaffet seg kunnskaper gjennom ikke-kompetansegivende etterutdanning og voksenopplæring eller ved selvlæring Mest edb-bruk i yrkesrettede fag Studieretningsfagene i videregående skole skiller seg ut med mer edbbruk enn ellers i skolen Særlig i de praktiske (yrkesrettede) fagene som elektrofag og mekaniske fag er det utstrakt bruk av edb I den grad edb brukes i de allmenne, teoretiske fagene gjelder det norsk og matematikk Ansatte bruker det beste utstyret PC-parken i skolen er relativt moder- Antall elever pr PC1 i ulike skoleslag etter landsdel 2 Oslo/Akershus Resten av Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge MIMEN 1\M-41 NEM INION ID Barneskoler Komb barne- og ungdskoler EI Ungdskoler U Vid skoler i Regnet ut fra skolenes totale antall PC-er 2 For noen skoletyper i Oslo/Akershus og Trøndelag er antall observasjoner for lite til offentliggjøring ne Windows operativsystem kan brukes på størstedelen av PC-ene Imidlertid ser det ut som de nyeste maskinene i størst grad brukes av de ansatte (lærere og det administrative personalet) De eldre maskinene brukes i undervisningen eller gjøres tilgjengelig for elevene på annet vis Denne tendensen er mest slående i barneskolen og på høgskoler som driver lærerutdanning, mens det er noe mindre dramatisk i ungdomsskolen I videregående skole er skjevheten minst, men likevel til stede Ny statistikk Bruk av edb i skolen Undersøkelsen er utført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag for Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og utgitt i Statistisk sentralbyrås serie Rapporter Mer informasjon: Hilde Rudlang, tlf Sosiale forskjeller i bruken av edb Det er store forskjeller i skoleelevers muligheter til å skaffe seg edb-kunnskaper Foreldrenes utdanningsnivå og elevenes familiesituasjon betyr mye for elevenes tilgang til PC Om skolene kan tilby elevene PC-er, er i stor grad avhengig av kommuneøkonomi Når det gjelder "PC-tetthet" i skolene viser det seg, ikke overraskende, at de fattigste kommunene har dårligst tilbud til sine elever Oslo/ Akershus-skolene kommer dårligst ut, tett fulgt av skolene i Agder/Rogaland Nord-Norge gir det beste PC-tilbudet til barneskoleelever og elever i videregående skole Vestlandet ligger best an i ungdomsskolene Foreldrenes utdanningsnivå betyr mye Foreldrenes utdanningsnivå har stor betydning for om skoleelever har tilgang til PC hjemme eller ikke Dobbelt så mange av de elevene i ungdomsskolen som har foreldre med høy utdanning har PC hjemme, sammenlignet med de som har foreldre med lav utdanning (hhv 80 og 40 prosent) Elevenes tilgang til PC varierer også med familiesituasjonen Elever som bor sammen med begge foreldrene har oftere egen PC enn elever som bor sammen med mor Dette gjelder både for ungdomsskole og videregående skole Når det gjelder elever i videregående skole som bor sammen med far, har disse oftere PC enn de som bor sammen med mor Andel elever med PC hjemme, etter familiesituasjon og foreldrenes utdanning Prosent Mors høyeste utd Grunnskole Univihøgskole Fars høyeste utd Grunnskole Univ/høgskole Familiesituasjon Bor sammen med begge foreldrene Bor sammen med bare mor Elever i ungdskolen E Elever i vid skoler Ukens statistikk nr 35/95

5 Guttene dominerer PC-bruken Det er store kjønnsforskjeller blant skoleelever i tilgang til og bruk av PC Jentene kommer dårligere ut enn guttene på så og si alle områder som har med bruk av PC å gjøre Flere gutter enn jenter har PC hjemme og blant de som har, er det langt flere gutter enn jenter som benytter den 50 prosent av guttene og 16 prosent av jentene i videregående skole bruker hjemme-pc-en sin ofte Datainteressen er størst blant gutter i ungdomsskolen; 40 prosent sier at de er meget interessert i data og bare 11 prosent er ganske uinteressert Jentene i videregående er derimot minst opptatt av data; bare 6 prosent er meget interessert og hele 32 prosent ganske uinteressert Guttene svarer oftere enn jentene at edb blir svært viktig i deres fremtidige yrke, mens jentene oftere enn guttene sier at de ikke vet om det vil bli viktig Spill, underholdning og brevskriving De fleste elever i ungdomsskolen og i videregående skole som bruker hjemme-pc bruker den til spill og underholdning, spesielt gjelder dette gutter Jenter bruker PC-en i større grad til brevskriving enn guttene Når det gjelder skolearbeid, er det guttene som dominerer PC-bruken Når elevene kommer på videregående skole, ser det ut som bruken dreier mer over fra spill til skolearbeid for begge kjønn Flere eldre - færre får hjemmetjenester Samtidig som det har vært økning i de eldste aldersgruppene de siste årene, har antall brukere av hjemmetjenester gått ned I alt personer var registrert som mottakere av hjemmetjenester ved utgangen av 1994, dvs ca færre enn året før Sammenlignet med 1992 har det vært en reduksjon på over brukere Nedgangen må derfor skyldes en strengere behovsvurdering ved tildeling av hjemmetjenester Det ser altså ikke ut til at veksten i den eldre del av befolkningen foreløpig følges opp med tilsvarende opptrapping av hjemmetjenestetilbudet I stedet ser det ut til at terskelen for tildeling av hjelp heves i en del tilfeller Jevn nedgang Det har vært en jevn nedgang i antall brukere av hjemmetjenester de siste tre årene Dette har skjedd i alle aldersgrupper med unntak av de under 67 år, hvor det har vært en økning på ca fra 1992 til 1994, og de mellom 85 og 89 år der ca 700 nye brukere har kommet til Disse aldersgruppene har økt med henholdsvis to og ett prosentpoeng som prosentandel av hele brukergruppen Selv om økningen i bruken av hjemmetjenester har vært sterkest i den yngste brukergruppen, er det likevel aldersgruppen mellom 80 og 84 år som fortsatt utgjør den største brukerandelen med 23 prosent Totalt representerer brukere over 80 år 47 prosent av alle mottakere av hjemmetjenester synkende tendens I 1992 var det 236 brukere pr innbyggere over 67 år I 1994 var dette tallet sunket til 225 Tilsvarende beregninger for aldersgruppen 80 år og over viste 874 brukere i 1992, og 808 brukere i 1994 Totalt var det i personer pr innbyggere i hele befolkningen som mottok hjemmetjenester Denne andelen har sunket med én bruker for hvert av de to etterfølgende år, og var altså for 1994 på 32 brukere Ser vi på brukerandelen for hver enkelt aldersgruppe, har det vært en reduksjon i alle aldersgrupper fra 1992 til 1994 Unntaket er den yngste brukergruppen under 67 år, som har steget fra 6,8 til 7,1 brukere pr innbyggere Andelen brukere ser altså ut til å ha holdt seg relativt stabil blant de yngste Enkelte grupper funksjonshemmede, samt psykisk utviklingshemmede som kommer inn under HVPU-reformen tilhører denne brukergruppen Hjemmesykepleie med utvidet tilbud Det ser ut til at stadig flere kommuner utvider sitt tilbud av hjemmesykepleie til å gjelde alle ukedager eller hele døgnet Det har vært en jevn økning blant de kommuner som tilbyr hjemmesykepleie alle ukedager eller på heldøgnsbasis Fra 1992 til 1994 har denne økningen vært på hhv 4,5 og 6 prosentpoeng Nærmere 60 prosent av alle kommuner/bydeler kunne ved utgangen av 1994 tilby hjemmesykepleie hele døgnet og nesten 93 prosent hadde et tilbud av hjemmesykepleie som gjaldt for alle ukedager Ny statistikk Bruk av edb i skolen Undersøkelsen er utført av Statistisk sentralbyrå på oppdrag for Kirke,utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og utgitt i Statistisk sentralbyrås serie Rapporter Mer informasjon: Hilde Rudlang, tlf Lavere brukerandeler Da det har blitt flere eldre de siste årene, må de lavere brukertallene nødvendigvis gi seg utslag i synkende brukerandeler Andelen brukere pr innbyggere over 67 og 80 år, viser en jevnt Ny statistikk Pleie- og omsorgstjenester, 1994 Statistikken utgis årlig i Ukens statistikk Mer informasjon: Bjørn Olsen, tlf og Brith Sundby, tlf Vedleggstabeller side: 5-6 Ukens statistikk nr 35/95

6 180 drepte og skadde år 180 personer har mistet livet på veiene de sju første månedene i år Dette er 29 flere enn i samme periode i fjor og én mer enn gjennomsnittet for perioden Til sammen er skadd hittil i 1995, viser en foreløpig oversikt Skadetallene var noe lavere de sju første månedene i fjor; 214 færre Også gjennomsnittstallet for tilsvarende tidsrom i årene , viser 115 færre skadde sammenlignet med i år 79 bilførere og 52 passasjerer er drept i trafikken hittil år Dette er henholdsvis 13 og 10 flere enn året fa Også gjennomsnittstallene fra 1990 til 1994 viser færre drepte innen disse to trafikantgruppene 22 fotgjengere har mistet livet i 1995 Det er også ti flere enn året fa Antall omkomne fotgjengere i samme periode i fjor var imidlertid spesielt lavt, sett i forhold til tidligere år Av de øvrige omkomne var 12 personer på motorsykkel, åtte på sykkel, to på moped, tre akende og to andre Her var det små forandringer fra året før I oritge o skadd ja Foreløpige tall CI Etterslep = Personer drept januar-juli E Juli E] Jan-juni Julitrafikken Julitrafikken krevde 20 liv, viser de foreløpige tallene Dette er tre færre enn i samme måned i fjor I femhrsperioden ( ), mistet gjennomsnittlig 33 personer livet denne måneden Fem av dødsofrene var mellom 15 og 24 år, ti personer var mellom 25 og 64 år, mens fem var over 64 år Ingen barn mistet livet i trafikken i juli Ifølge den første oversikten for juli kom 919 personer til skade Tilsvarende tall for juli måned i fjor viste 874 skadde Statistikken omfatter bare ulykker som er meldt til politiet Dette medfører en underrapportering, spesielt for de mindre alvorlige ulykkene Ny statistikk Veitrafikkulykker med personskade, juli 1995 Statistikken utgis hver måned i Ukens statistikk og årlig i Norges offisielle statistikk (NOS) Veitrafikkulykker Også tilgjengelig i SSBdata Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf eller Jan Monsrud, tlf Vedleggstabeller side: barn utsatt for trafikkulykker på skoleveien Tallet på barn som blir drept eller skadd på skoleveien har holdt seg nokså stabilt siden slutten av 1970-tallet I fjor var det 42 syklende og 50 gående barn i alderen 7-14 år som ble skadd på vei til eller fra skolen To ble drept Begge var fotgjengere De fleste trafikkulykkene barna i denne aldersgruppen blir utsatt for skjer i fritiden I fjor ble fire barn drept og 134 barn skadd i fritiden, de fleste på sykkel 7-14 åringer d retite i trafikken, etter ferdselsformål 1994 Til/fra butikk 2,8 pst,fritid 43,5 pst Kilde Veitrafikkulykker med personskade Mer informasjon: Aud-Marit Beck, tlf , eller Jan Monsrud, tlf Til/fra skole 29,7 pst --Annet 21,5 pst Til/fra eller i arbeid 2,5 pst Ukens statistikk nr 35/95

7 Ukens statistikk 31 august 1995 Vedleggstabeller Emne Tabell Side Befolkningsstatistikk Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, 1994 Inngåtte ekteskap etter ektefellenes tidligere sivilstand Inngåtte ekteskap Fylke Giftermålshyppighet for ugifte menn og kvinner i ulike aldersgrupper Årsgjennomsnitt Inngåtte registrerte partnerskap Fylke Inngåtte registrerte partnerskap etter yngste og eldste partners alder Pleie- og omsorgstjenester, 1994 Mottakere av hjemmetjenester etter type tjeneste Fylke 1994 Mottakere av hjemmetjenester etter type tjeneste Fylke 1993 Brukere av hjemmetjenester etter tjenestetype (prosent) Hjemmesykepleiens tilgjengelighet, prosentandel kommuner/bydeler som tilbyr hjemmesykepleie alle ukedager/hele døgnet Brukere av hjemmetjenester pr innb 67 år og over/80 ar og over Brukere av hjemmetjenester etter alder Ordrestatistikk Industri, 2 kv 1995 Ordretilgang Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal Ordrereserve Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal 1009 Byggearealstatistikk, juli 1995 Bygg satt i gang Foreløpige tall 9 Byggevirksomheten i juli Foreløpige tall 9 Bygg satt i gang i januar-juli Fylke Foreløpige tall10 Bygg i arbeid pr 31 juli Fylke Foreløpige tall 10 Bygg fullført i januar-juli Fylke Foreløpige tall Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsvarer, 1993 Bedrifter, sysselsetting og omsetning, etter næringsundergruppe 12 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater Bedrifter, sysselsetting og omsetning, etter næring 13 Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten 0,0 Foreløpig tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien

8 Ukens statistikk - vedleggstabeller (forts) Vedleggstabeller Emne Tabell Side Lastebilundersøkelsen, 1 kv 1995 Transportytelser for godsbiler med nyttelast over 1 tonn Innenlandske transporter Kvartal 16 Transportmengde for godsbiler med nyttelast over 1 tonn, etter varegruppe Innenlandske transporter Kvartal Mill tonn 17 Transportarbeid for godsbiler med nyttelast over 1 tonn, etter varegruppe Innenlandske transporter Kvartal Mill tonnkilometer 18 Transportmengde og transportarbeid for godsbiler over 1 tonn nyttelast, etter turens lengde 1993 og 1994 Kvartal Veitrafikkulykker med personskade, juli 1995 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter måned 20 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Fylke20 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd, etter trafikantgruppe Fylke 21 Personer drept eller skadd, etter alder og trafikantgruppe 21 Veitrafikkulykker og personer drept eller skadd Politidistrikt 22

9 Befolkningsstatistikk Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, 1994 Tabell 1 Inngåtte ekteskap etter ektefellenes tidligere sivilstand Arsgj ennomsnitt Ar 1) Inngåtte ekteskap Ungkarer med Enkemenn med Skilte menn med Borger- I alt lig Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte , , i Minst en av ektefellene er bosatt i Norge Tall for gjelder inngåtte ekteskap der mannen er bosatt i Norge Tabell 2 Inngåtte ekteskap Fylke Årsgjennomsnitt Fylke 1) ) ) I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder, Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Utlandet i Etter mannens bosted 2 Bare bosatte i Norge 3

10 Befolkningsstatistikk Inngåtte ekteskap og registrerte partnerskap, 1994 Tabell 3 Giftermålshyppighet for ugifte menn 1 og kvinneri i ulike aldersgrupper Årsgjennomsnitt Kjønn Ar 15 år 16 år 17 år Første gangs vigde pr 18 år 19 år år av middelfolkemengden av ugifte år år år år år år år Menn ,2 2,3 11,7 37,5 130,7 180,1 96,7 46,5 23,0 12,6 7,1 4, ,1 1,3 9,8 34,3 120,6 160,6 80,7 36,3 18,1 9,7 5,4 3, ,0 0,5 4,5 18,1 79,8 125,0 73,0 33,9 16,3 8,3 5,0 2, ,2 2,4 9,6 49,7 95,3 64,0 32,3 15,8 8,3 4,7 2, ,0 0,1 1,1 4,2 29,3 73,0 60,5 33,3 17,0 8,8 4,5 2, ,3 1,5 6,5 38,6 84,2 61,3 34,5 19,4 10,6 5,5 2, ,2 1,5 5,5 34,8 78,9 58,9 29,0 14,9 7,0 4,9 2, ,0 0,2 1,1 4,6 31,9 75,6 61,5 33,7 1e,0 10,2 4,8 1, ,1 0,1 1,5 3,9 29,6 75,4 60,8 34,4 16,9 9,0 3,9 2, ,0 0,1 0,8 3,8 26,1 66,9 58,7 32,4 15,9 8,1 4,2 3, ,1 0,6 3,0 23,9 68,2 62,7 37,1 19,2 9,6 4,8 2, ,1 0,6 2,6 20,3 58,3 54,8 32,2 16,2 9,8 5,8 3, ,1 0,5 2,2 18,7 54,2 54,1 30,7 15,0 8,4 3,8 2, ,0 0,7 2,4 16,3 52,9 49,6 29,9 16,6 9,3 5,0-2, ,7 2,4 15,2 52,4 52,1 32,8 17,5 11,1 5,3 1,9 Kvinner ,4 7,5 32,6 82,0 129,1 226,0 176,7 80,4 38,3 20,3 11,3 6,1 3, ,3 7,1 30,4 78,5 122,4 208,0 163,7 70,4 36,3 16,2 10,1 5,2 2, ,1 3,7 15,5 46,1 79,7 142,3 128,2 65,5 32,1 15,3 8,1 4,1 2, ,0 1,2 5,5 23,1 45,2 95,1 106,2 58,5 27,6 13,1 8,2 3,5 2, ,0 0,3 1,9 10,2 20,9 61,6 89,5 56,2 29,2 12,3 7,2 4,2 2, ,0 0,6 3,4 16,4 31,2 77,3 98,8 60,8 30,1 17,0 11,4 3,2 2, ,4 2,8 13,6 26,4 70,2 93,3 50,1 24,8 11,8 7,8 3,8 2, ,4 2,5 12,6 22,6 65,9 92,1 57,0 28,4 12,0 7,8 5,0 1, ,0 0,5 1,7 9,9 22,7 63,4 91,0 56,8 31,1 13,0 6,7 3,5 2, ,1 0,2 1,3 8,3 18,7 54,8 83,5 56,0 29,0 11,7 5,5 4,5 2, ,2 1,2 6,6 13,9 53,5 87,7 61,1 32,8 12,8 8,3 4,0 1, ,1 1,3 5,8 13,1 45,0 76,7 52,7 27,7 12,8 6,2 3,7 1, ,2 1,0 5,2 10,5 40,1 73,1 49,7 27,0 11,3 4,6 5,3 1, ,1 0,7 5,2 9,9 36,6 70,3 47,5 26,2 11,3 7,3 3,6 2, ,8 4,9 8,8 35,2 69,3 48,7 25,5 12,8 8,2 3,8 3,2 i Bosatte i Norge Ikke tidligere gift Tabell 4 Inngåtte registrerte partnerskap Fylkel 1994 Fylke I alt To menn To kvinner Fylke I alt To menn To kvinner I alt Rogaland Hordaland Østfold 1 1 Sogn_og Fjordane - - Akershus Møre og Romsdal - - Oslo Sør-Trøndelag 7 6 Hedmark 1-1 Oppland Mord-Trøndelag - - Nordland 2 2 Buskerud Troms 3 - Vestfold Finnmark Telemark 2-2 Aust-Agder Utlandet Vest-Agder Etter eldste partners bosted ved inngåelse av partnerskapet Tabell 5 Inngåtte registrerte partnerskap etter yngste og eldste partners alder 1994 Eldste partners alder i alt Yngste partners alder år år år år 60 år og over I alt Ar år år år år og over

11 Pleie- og omsorgstjenester, 1994 Tabell 1 Mottakere av hjemmetjenester etter type tjeneste Fylke 1994 Mottakere totalt pl Mottakere re, både hjemmehj og hjsykepleie Mottakere bare hjemmesykehielp Mottakere, bare hjemme- Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 2 Mottakere av hjemmetjenester etter type tjeneste Fylke 1993 Fylke Både hjemmehjelp og Bare Mottakere hjemme- hjemme- Bare syke- syke- hjemmealt pleie pleie hjelp Hele landet Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Summen av hovedtallene er her ca 100 mottakere lavere enn den oppgitte totalsummen, "mottakere i alt", fordi ikke alle kommunene har kunnet oppgi brukernes fordeling på type tjeneste

12 Pleie- og omsorgstjenester, 1994 Tabell 3 Brukere av hjemmetjenester etter tjenestetype (prosent) Brukere i alt Både hjhjelp og hj sykepleie Bare hjemmesykepleie Bare hjemmehjelp (100,0) (34,3) (17,3) (48,4) (100,0) (34,1) (17,2) (48,7) (100,0) (33,2) (15,6) (51,2) Tabell 4 Hjemmesykepleiens tilgjengelighet, prosentandel kommuner/bydeler som tilbyr hjemmesykepleie alle uked-ager/hele døgnet Al l e ukedager 87,9 89,6 92,5 Hele døgnet 52,9 55,7 59,4 Tabell 5 Brukere av hjemmetjenester pr 1000 innb 67 år og over/80 år og over Brukere pr innb 67 år Brukere pr innb 80 Ar Tabell 6 Brukere av hjemmetjenester etter alder * Brukere Pr 1000 innb i aldersgr Brukere Prosentandel av brukergruppen Prosentandel av brukergruppen Pr 1000 innb i aldersgr Brukere Prosentandel av brukergruppen Pr 1000 innb i aldersgr Totalt ,9 34, ,9 33, ,0 32, år ,1 6, ,1 6, ,9 7, år år år år ,8 79, ,5 77, ,4 71, ,8 199, ,2 187, ,0 181, ,9 356, ,6 340, ,3 326, ,5 458, ,6 475, ,5 450,9 90 år ,8 469, ,1 472, ,0 445,1 * Det totale brukertallet er i denne tabellen for 1992 noe lavere enn i tabell 1 fordi ikke alle kommuner har kunnet fordele brukerne på aldersgrupper

13 Ordrestatistikk industri, 2 kv 1995 Tabell 1 Ordretilgang Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal Endring i pst 2 kv 94-1 kv 95-1 kv 2 kv 1 kv 2 kv 1 kv 2 kv 2 kv 95 2 kv 95 Produksjon av tekstilvarer, klær og skotøy Produksjon av tekstilvarer Produksjon av klar og skotøy Produksjon av kjemiske råvarer Produksjon av metaller og verkstedprodukter Innenlands Eksport Produksjon av metaller Innenlands Ekspori Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer Produksjon av ikke jernholdige metaller Produksjon av verkstedprodukter , Innenlands Eksport Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner Produksjon av elektriske apparater og materiell Produksjon av transportmidler Produksjon av verkstedprodukter unntatt transportmidler og oljerigger mv Innenlands Eksport

14 Ordrestatistikk Industri, 2 kv 1995 Tabell 2 Ordrereserve Verdiindeks etter næring 1976=100 Kvartal Endring i pst 1 kv 95-4 kv 1 kv 2 kv 4 kv 1 kv 2 kv 2 kv 95 Produksjon av tekstilvarer, klær og skotøy Produksjon av tekstilvarer Produksjon av klær og skotoy Produksjon av kjemiske råvarer Produksjon av metaller og verkstedprodukter Innenlands Eksport Produksjon av metaller Innenlands Eksport Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer Produksjon av ikke jernholdige metaller Produksjon av verkstedprodukter Innenlands Eksport Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner Produksjon av elektriske apparater og materiell Produksjon av transportmidler Produksjon av verkstedprodukter unntatt transportmidler og oljerigger mv Innenlands Eksport

15 Byggearealstatistikk, juli 1995 Tabell 1 Bygg satt i gang Foreløpige tall Juli Endring prosent Jan -juli Endring prosent Antall boliger r Bruksareal, 1000 m2 i alt Boliger Andre bygg Tabell 2 Byggevirksomheten i juli Foreløpige tall Boliger Juli Bygg satt i gang Januar- ull Bygg i arbeid Pr 31 *ull Bygg fullført Juli Januar-juli Antall r r Bruksareal til boliger 1000 m Andre bygg Bruksareal til annet enn bolig Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og industri N Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Boliger og andre bygg N Bruksareal i alt

16 Byggearealstatistikk, juli 1995 Tabell 3 Bygg satt i gang i januar-juli Fylke Foreløpige tall Tallet på boliger I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland r Troms Finnmark Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt m Tabell 4 Bygg i arbeid pr 31 juli Fylke Foreløpige tall Tallet på boliger Bruksareal til bolig Bruksareal til annet enn bolig Bruksareal i alt m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark

17 Byggearealstatistikk, juli 1995 Tabell 5 Bygg fullført i januar-juli Fylke Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til Bruksareal boliger til bolig annet enn bolig i alt m2 I alt r Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland r Troms Finnmark

18 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsvarer, 1993 Tabell 1 Bedrifter, sysselsetting og omsetning, etter næringsundergruppe Næringsundergruppe i ISIC Bedrifter Sysselsetting Omsetning Engros- 6g agenturhandel Engroshandel Engroshandel med konsumvare* Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler Engroshandel med kolonialvarer Engroshandel med smør, ost og egg Engroshandel med kom og mjøl Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer Engroshandel med fisk og fiskevarer Engroshandel med poteter, grønnsaker og frukt Engroshandel med andre næringsog nytelsesmidler Engroshandel med bekledningsog tekstilvarer Engroshandel med skotøy Engroshandel med andre beklednings- og tekstilvarer Engroshandel med møbler og innbo Engroshandel med radio- og fjemsynsmottakere Engroshandel med husholdningsapparater og belysningsutstyr Engroshandel med annet innbo Engroshandel med konsumvarer ellers Engroshandel med sykepleie og apotekervarer, kosmetikk og toalettartikler Engroshandel med varer for sport og fritidssysler Engroshandel med andre konsumvarer Engroshandel med produksjonsmidler Engroshandel med råvarer Engroshandel med for, gjødning og såvare Engroshandel med metaller og kjemikalier Engroshandel med jem og stål Engroshandel med papir Engroshandel med råolje og naturgass Engroshandel med andre råvarer Engroshandel med jernvarer og bygningsartikler Engroshandel med jernvarer Engroshandel med trelast og byggevarer av tre Engroshandel med ror og sanitærartikler Engroshandel med maling og lakk Engroshandel med andre byggevarer Engroshandel med maskiner og utstyr Engroshandel med maskiner og utstyr for jord- og skogbruk Engroshandel med maskiner og utstyr for bergverksdrift, industri og byggeog anleggsvirksomhet , Engroshandel med maskiner og materiell for kraftproduksjon og installasjon 214 " Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskaper Engroshandel med maskiner og utstyr for kontor og butikk Engroshandel med maskiner og utstyr ikke nevnt annet sted Engroshandel med motorkjøretøyer, brensel og drivstoff Engroshandel med motorkjøretøyer Engroshandel med brensel og drivstoff Agenturhandel Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler Agenturhandel med beklednings- og tekstilvarer Agenturhandel med konsumvarer ellers Agenturhandel ellers I Utførte årsverk 2 Ikke medregnet moms 12

19 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsvarer, 1993 Tabell 2 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater Bedrifter, sysselsetting og omsetning, etter næring Bedrifter Sysselsett 2 Omsetning Millkr Nace 50 Handel med, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Handel med motorkjøretøyer Agentur- og engroshandel med motorkjøretøyer Detaljhandel med motorkjøretøyer Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer Handel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Detaljhandel med deler og utstyr til motorkjøretøyer Handel med motorsykler, deler og utstyr Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr Vedlikehold og reparasjon av motorsykler Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer og motorsykler Agentur- og engroshandel, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler Agenturhandel Agenturhandel med jordbruksrävarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier Agenturhandel med tommer, trelast og byggevarer Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og fly Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers Agenturhandel med bredt vareutvalg Engroshandel med jordbruksvarer og levende dyr Engroshandel med korn, såvarer og fôr Engroshandel med blomster og planter Engroshandel med levende dyr Engroshandel med huder, skinn og lær } 5125 Engroshandel med råtobakk 2 2 } Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler Engroshandel med frukt og grønnsaker Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett Engroshandel med drikkevarer Engroshandel med vin og brennevin Engroshandel med drikkevarer ellers Engroshandel med tobakksvarer Engroshandel med sukker, sjokolade og drops Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder Engroshandel med andre næringsmidler som fisk og skalldyr Engroshandel med fisk og skalldyr Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annét sted Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer Engroshandel med klær og skotøy Engroshandel med klær Engroshandel med skotøy Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter Engroshandel med belysningsutstyr Engroshandel med elektriske husholdningsapparater Engroshandel med radio og fjernsyn Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler Engroshandel med parfyme og kosmetikk Engroshandel med sykepleievarer og apotekvarer, Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers Engroshandel med boker, aviserog blader Engroshandel med møbler og innredningsartikler Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer Engroshandel med ur- foto- og optiske artikler Engroshandel med gull- og sølvvarer Engroshandel med sports- og fritidsutstyr; spill og leker Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer Avfall og skrap Engroshandel med drivstoff og brensel Engroshandel med metaller og metallholdig malm Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr Engroshandel med tommer Engroshandel med trelast Engroshandel med fargevarer Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr Engroshandel med kjemiske produkter Engroshandel med innsatsvarer ellers ,Engroshandel med papir og papp Inkludert hjelpebedrifter 2 Ufforte årsverk 3 Ikke medregnet moms 13

20 Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsvarer, 1993 Tabell 2 (forts) Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater Bedrifter, sysselsetting og omsetning, etter næring Bedrifter Sysselsett Omsetning Millkr Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted 5157 Engroshandel med avfall og skrap 516 Engroshandel med maskiner og utstyr 5161 Engroshandel med maskinverktøy 5162 Engroshandel med maskiner og utstyr for bygge- og anleggsvirksomhet 5163 Engroshandel med maskiner og utstyr for tekstilproduksjon 5164 Engroshandel med maskiner og utstyr for kontor 5165 Engroshandel med maskiner og utstyr for industri, handel, transport og tjenesteyting ellers Engroshandel med maskiner og utstyr for kraftproduksjon og installasjon Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap Engroshandel med maskiner og utstyr for olje- og gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers Engroshandel med maskiner og utstyr for handel, transport og tjenesteyting ellers 5166 Engroshandel med maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk 517 Engroshandel ikke nevnt annet sted 52 Detaljhandel totalt, unntatt med motorkjøretøyer og motorsykler Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 521 Butikkhandel med bredt vareutvalg 5211 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 5212 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 522 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger 5221 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 5222 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 5223 Butikkhandel med fisk og skalldyr 5224 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer, sjokolade og drops Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer Butikkhandel med sjokolade og drops 5225 Butikkhandel med drikkevarer Butikkhandel med vin og brennevin Butikkhandel med drikkevarer ellers 5226 Butikkhandel med tobakksvarer 5227 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers Butikkhandel med helsekost Butikkhandel med kaffe og te Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 523 Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler 5231 Butikkhandel med apotekvarer 5232 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 5233 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 524 Butikkhandel med andre varer 5241 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 5242 Butikkhandel med klær 5243 Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter av lær og lærvarer Butikkhandel med skotøy Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær 5244 Butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler Butikkhandel med belysningsutstyr Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy Butikkhandel med møbler Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted 5245 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio og fjernsyn Butikkhandel med plater, musikk- og videokassetter Butikkhandel med musikkinstrùmenter og noter 5246 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer Butikkhandel med jernvarer Butikkhandel med fargevarer Butikkhandel med trelast Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted 5247 Butikkhandel med boker, papir, aviser og blader Butikkhandel med bøker og papir, Butikkhandel med aviser og blader 5248 Butikkhandel ellers Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler Butikkhande med gull- og sølvvarer Butikkhande med fritidsutstyr, spill og leker Butikkhande med blomster og planter Butikkhande med datamaskiner, kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr Butikkhande med tapeter og gulvbelegg Butikkhande med tepper Butikkhande ikke nevnt annet sted 525 Butikkhande med brukte varer Butikkhande med antikviteter Butikkhande med brukte klær Butikkhande med brukte varer ellers 526 Detaljhandel utenom butikk 5261 Postordrehandel Postordrehandel med bredt vareutvalg Postordrehandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer i Inkludert hjelpebedrifter 2 Utførte årsverk 3 Ikke medregnet moms 14

Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4

Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring for ungdom (BSU) i 1993, side 4 Flere narkoforbrytelser Forbrytelser som gjaldt innførsel og omsetning av narkotika, økte med 46 prosent i 2 kvartal, side 3 Få sparer til bolig Under 10 prosent av de unge benyttet seg av boligspiring

Detaljer

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3

659 000 pr. plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr. år, side 3 659 000 pr plass En plass i en barnevernsinstitusjon varierer fra 355 000 til 988 000 kroner pr år, side 3 Nordmenn om innvandrere En økende andel i befolkningen mener at innvandrere er mer kriminelle

Detaljer

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3

Flere arbeidstakere Fra 1994 til 1995 økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Flere arbeidstakere Fra til økte antall arbeidstakere med 2,2 prosent. Størst økning var det i Aust-Agder, side 3 Gode eksportpriser Norge oppnådde gode priser for sine eksportvarer 2. kvartal i år. Eksporten

Detaljer

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten

Statistisk sentralbyrå har laget en kalender som viser når og hvor all ny statistikk blir frigitt for fire måneder fremover, side 7 og midten Oslo bruker flest kurdøgn Fylkene brukte i fjor 731 000 kurdøgn i institusjoner for rusmiddelmisbrukere Oslo la beslag på en tredel av det totale antall kurdøgn, side 3 J zr Statistisk sentralbyrå har

Detaljer

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3

FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 FS har gifteplaner Hver tredje kvinne i 20-årene er samboende, og det er få som planlegger å gifte seg med det første, side 3 Historien i tall Statistisk sentralbyrå har gitt ut Historisk statistikk med

Detaljer

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn

Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far. Det er 3 prosentpoeng lavere enn Flere bor med én forelder 78 prosent av barna bor sammen med både mor og far Det er 3 prosentpoeng lavere enn i 1989, side 4 Godstrafikken øker I 1995 ble det kjørt 7,6 millioner tonn gods til og fra Norge,

Detaljer

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3

Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Høy arbeidsledighet Innvandrerne i Norge har langt høyere ledighet enn nordmenn, side 3 Tre milliarder Overformynderiene tok hånd om tre milliarder kroner ved siste årsskiftet, side 4 Fremmedspråklige

Detaljer

Ukens statistikk 23. - 27. august 1999

Ukens statistikk 23. - 27. august 1999 Ukens statistikk 23. - 27. august 1999 34 Ny statistikk Detaljomsetningsindeksen, juli 1999. Foreløpige tall.. 3 Prisindeks for bruktbolig, 2. kvartal 1999. Foreløpige tall............................................

Detaljer

Utsatt for vold Ansatte i helse- og sosialyrker er mer utsatt for vold og voldstrusler enn andre, side 3

Utsatt for vold Ansatte i helse- og sosialyrker er mer utsatt for vold og voldstrusler enn andre, side 3 Utsatt for vold Ansatte i helse- og sosialyrker er mer utsatt for vold og voldstrusler enn andre, side 3 Redde for isolasjon Vi vil ha selvråderett, men f rykter isolasjon Det viser nordmenns EU-argumenter,

Detaljer

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM

RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG ISK RALBYR AV KNUT FREDRIK STRØM RAPPORTER STRI OG VARE L UTVIKLING. HYPPIGHET OG OMFANG AV KNUT FREDRIK STRØM ISK RALBYR RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/20 KONKURSER I INDUSTRI OG VAREHANDEL UTVIKLING, HYPPIGHET OG OMFANG AV

Detaljer

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7

energ i No kkeltall Boligpriser opp 7 400 skadet Ikens statistikk bringer hver uke oppdaterte økonomiske nøkkeltall, side 6 og 7 Boligpriser opp I 2 kvartal steg prisene på alle boligtyper, både eneboliger, småhus og blokkleiligheucr side 3 energ i 12i6 ill Fornybare energikilder utljnr ü ^i^,>tilt a^,nnenlandsk energiforbruk, side

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker)

INNHOLD. Konjunkturtendensene i september 1975. Utenrikshandelen i august og januar-august 1975. Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Nr. 39/75 24. september 1975 INNHOLD Konjunkturtendensene i september 1975 Utenrikshandelen i august og januar-august 1975 Byggevirksomheten i august 1975 (omfatter 18 fylker) Investeringsstatistikk for

Detaljer

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2006/14 Rapporter Reports. Nina Kristin Buskoven. Undersøkelse om bibliotekbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2006/14 Rapporter Reports Nina Kristin Buskoven Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Nr. 46/82 17. november 1982

Nr. 46/82 17. november 1982 Nr. 46/82 17. november 1982 INN HO L D Utenrikshandelen i oktober og januar - oktober1982. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1982 Engrosprisindeksen for. oktober 1982 Produsentprisindeksen

Detaljer

95/35 Rapporter Reports. Magne Sten Bjerkseth. Engroshandelen i Norge 1985-7992

95/35 Rapporter Reports. Magne Sten Bjerkseth. Engroshandelen i Norge 1985-7992 95/35 Rapporter Reports Magne Sten Bjerkseth Engroshandelen i Norge 1985-7992 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler

Detaljer

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland

Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland ideas2evidence rapport 01/13 Asle Høgestøl og Jostein Ryssevik Internasjonal virksomhet i næringslivet i Hordaland Ideas2evidence rapport 01/13 Oppdragsgiver:

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

3. Nordmenns reisevirksomhet 4

3. Nordmenns reisevirksomhet 4 Tom Granseth 3. 4 Statistisk sentralbyrå kartlegger omfanget av nordmenns reisevirksomhet i to undersøkelser, grensehandelsundersøkelsen 1 og reiseundersøkelsen 2. Inntil 2007 ble nordmenns feriereisevaner

Detaljer

Næringsanalyse Nord-Trøndelag

Næringsanalyse Nord-Trøndelag Næringsanalyse Nord-Trøndelag Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 7/2005 Innhold: Forord 5 Rapportens hovedsignaler 6 Utviklingen i Nord-Trøndelag 7 Nord-Trøndelag i forhold til andre fylker

Detaljer

Langstrakt land ulik livskvalitet

Langstrakt land ulik livskvalitet Langstrakt land ulik livskvalitet En gruppe FN-eksperter har sett på forventet levealder, utdanning og kjøpekraft i alle medlemsland og tildelt Norge gullmedalje i menneskelig utvikling. Mediene skrev

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en temarapport med bakgrunnsinformasjon til utarbeidelse av scenarier for arbeidsmarkedet i Stavangerregionen mot 2020. Rapporten er svært omfattende. Ifm. presentasjonen av scenariene

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18

Forord 2. 2. Bruk av snus 14 Økning i andel snusbrukere 15 Snus og røyking 18 Innholdsfortegnelse: 1 side Forord 2 1. Røyking 3 Betydningen av alder og kjønn 4 Unges røyking og debutalder 7 Av-og-til-røyking 1 Geografiske variasjoner 11 Røyking i Norden 12 2. Bruk av snus 14 Økning

Detaljer

Spesialiserte næringer i fem norske byregioner

Spesialiserte næringer i fem norske byregioner Prosjektrapport nr. 1/2004 Spesialiserte næringer i fem norske byregioner Bergen, Stavanger, Trondheim, Kristiansand og Tromsø Arne Rydningen Tittel Forfattere Spesialiserte næringer i fem norske byregioner

Detaljer

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994 C 37 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 99-9Ø Survey of Consumer Expenditure 99-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer