I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene."

Transkript

1 Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde Vest- Agder innbyggere. I perioden var det gjennomsnittlig en årlig økning på 0,88%, mot 0,72 % for landet. I denne perioden økte folketallet i fylket med gjennomsnittlig personer per år. Av dette utgjør fødselsoverskudd 581 personer, og netto innflytting 758 personer. I 2007 økte folketallet i Vest-Agder med 1,37 pst., mot 1,2 pst. for landet. Dette ga Vest-Agder en 5. plass blant fylkene i Norge, hvor Oslo (2,16%), Rogaland (2,01%.) og Akershus (1,84%) hadde størst vekst. Det er 2 fylker (Nordland og Finnmark) som hadde en nedgang i folketallet i Befolkningsveksten i Vest-Agder fordeler seg ikke jevnt over hele fylket. Ved inngangen til 2007 bodde 47,6% av innbyggerne i Vest-Agder i Kristiansand. De kommunene som hadde den største prosentvise veksten fra inngangen til 1999 til inngangen på 2008 var Søgne (15,4%), Kristiansand (10,4%), Mandal (8,4%), Songdalen (7,2%) og Lyngdal (7,1%). Resultatet er at en stadig større andel av befolkningen bor i og omkring Kristiansand selv om tettstedskommuner som Mandal og Lyngdal hadde en god befolkningsutvikling for tiårsperioden sett under ett. Figur 1: Befolkningsutvikling Vest-Agder % endring 1,4 1,3 1,2 1,1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Nettoflytting Fødte-døde og PANDA 1

2 Alderssammensetning Vest-Agder har en relativt ung befolkning i forhold til landsgjennomsnittet. Fylket har en høyere andel enn Norge for aldersgruppene som er yngre enn 20 år. For aldersgruppene over 19 år har Vest-Agder en lavere andel enn landet. Utviklingen de siste ti årene går i den samme retningen i Vest-Agder som i Norge sett under ett. Tabell 1: Aldersfordeling, 1. januar 1999 og 2008, prosentvis fordeling Vest - Agder Norge år 8,6 7,6 8,2 7, år 10,1 9,8 9,3 9, år 4,0 4,4 3,5 4, år 5,5 5,8 4,8 5, år 35,2 33,8 36,2 34, år 23,2 26,0 24,0 27, år 9,3 8,2 9,7 8,3 80 år og over 4,0 4,5 4,2 4,6 Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 Antall Flytting Den viktigste årsaken til den store veksten i Vest-Agder innflyting fra utlandet. Netto innflytting til Vest-Agder økte fra 581 personer i 1996 til 1533 personer i Innflyttere fra utlandet utgjorde 1422 personer, mens innflyttere fra andre steder i Norge utgjorde 111 av nettoflyttingen. De aldersgruppene som utgjør den klart største delen av innflyttingen er år og barn 0-15 år. Det er altså i stor grad barnefamilier som flytter til fylket. Tabell 2: Innenlands og utenlands nettoflytting, 2007, Vest-Agder Alder Innenlands Utenlands Sum 0-5 år år år år år år år år år og eldre Sum Ved inngangen til 2008 bodde det nesten innbyggere med innvandrerbakgrunn i fylket. Av disse kom ca fra ikke-vestlige land. 2

3 Tabell 3: Flytting etter aldersgrupper i 2005 og 2006 Innflyttinger Utflyttinger Nettoflyttinger år år år år år år år år år og over Sum

4 Arbeidsmarked og sysselsetting Arbeidsledighet Arbeidsmarkedet i Norge er historisk godt. Dette gjelder også i Agder som har en lavere arbeidsledighet enn landsgjennomsnittet, med en ledighet på 1,7 prosent ved utgangen av august Dette utgjorde 1427 personer. Ved utgangen av august var ledigheten i Norge på 1,8 prosent. Ledigheten har økt noe i Norge og i Agder de siste månedene. Næringsstruktur Antall sysselsatte i Vest - Ager har økt med 18 prosent, nesten personer fra 2000 til Det er bare Rogaland som har en større prosentvis økning i samme periode. Økningen i Norge i denne perioden var på nest 10 prosent. Sett i forhold til landsgjennomsnittet har Vest-Agder en høyere andel sysselsatte i industrien og en lavere andel innen forretningsmessig tjenesteyting og primærnæring. Industrien har over lang tid vært svært viktig for sysselsetting og verdiskaping i fylket. En betydelig andel av denne industrien opererer på et internasjonalt og svært konkurranseintensivt marked som er svært konjunkturavhengig. De siste tre til fir årene har industrien i fylket hatt stor ordreinngang til gode priser, noe som har gitt en svært positiv utvikling, både målt i antall sysselsatte og i bedriftenes resultater. Industrien sørger for at regionen har landets største eksport per innbygger. Utviklingen i antall sysselsatte i Vest-Agder har vært svært positiv de siste årene. Fra økte antall sysselsatte med 5,3 prosent (4452 personer) i Vest-Agder mot 3,8 prosent for landet som helhet. Målt i antall personer økte industri, bygg og anlegg, varehandel, forretningsmessig tjenesteyting og helse og sosialtjenester mest, til sammen 3740 personer. Innen jordbruk og fiske fortsetter fallet i antall sysselsatte, en reduksjon på 237 personer. Tabell 3: Næringsstruktur i Vest-Agder og Norge, 2007 Vest-Agder Norge Sysselsatte Andel Sysselsatte Andel Jordbruk, skogbruk og fiske ,2 % ,2 % Industri, bergverk, utvinning av råolje og naturgass ,1 % ,8 % Kraft- og vannforsyning 570 0,7 % ,6 % Bygge- og anleggsvirksomhet ,9 % ,3 % Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet ,4 % ,4 % Transport og kommunikasjon ,4 % ,7 % Finansiell tjenesteyting ,3 % ,0 % Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift ,4 % ,4 % Off.adm. og forsvar, sosialforsikr ,3 % ,3 % Undervisning ,2 % ,6 % Helse- og sosialtjenester ,7 % ,1 % Kulturell og personlig tjenesteyting ,0 % ,2 % Uoppgitt 388 0,5 % ,4 % I alt % % 4

5 Yrkesdeltakelse Figuren nedenfor viser andelen som er sysselsatt i aldersgruppene år. Arealet under kurven utgjør de yrkesaktive. I dagens arbeidsmarked er det fokus på å gjøre dette arealet så stort som mulig. Mellom 18 og 62 år er over 60% sysselsatt. Yngre mennesker er i større grad i utdannelse og eldre er i større grad trygdede eller arbeidsledige. Dersom Vest-Agder hadde hatt samme sysselsettingsandel som snittet for Norge ville det ha vært til sammen 759 flere sysselsatte. Tilsvarende tall for 2006 var 1479 slik at det har vært en større økning i yrkesdeltakelsen i Vest-Agder enn i Norge som helhet. I forhold til landet som helhet er det i Vest-Agder flere unge (under 24 år) som er i arbeid og flere eldre (over 23 år) som ikke er i arbeid. Dette er en utfordring fordi dette er et tegn på at utdannelsen ofres for å begynne å arbeide samt at færre er i jobb når de blir eldre.. Figur 2: Sysselsetting i prosent av aldersgruppe per 4. kvartal 2006 Sysselsetting i prosent av aldersgruppe per 4. kvartal Vest-Agder Norge år 18 år 21 år 24 år 27 år 30 år 33 år 36 år 39 år 42 år 45 år 48 år 51 år 54 år 57 år 60 år 63 år 66 år 69 år 72 år 5

6 Utvikling i yrkesdeltakelse for kvinner og menn Yrkesdeltakelsen for både kvinner og menn har de siste 10 årene ligget under gjennomsnittet for Norge. (unntak for kvinnedeltakelsen i 2005). Siden 2004 har mennenes yrkesdeltakelse økt mer enn i landet, og ligger i 2007 nesten på nivå med landsgjennomsnittet. I 2004 og 2005 økte yrkesdeltagelse for kvinner betraktelig og lå i 2005 over landsgjennomsnittet for første gang. Yrkesdeltakelsen for kvinner falt imidlertid markert i 2006 og er lavere enn landsgjennomsnittet. I 2007 økte imidlertid yrkesdeltakelsen for kvinner mer i Vest-Agder enn i Norge som helhet. Figur 3: Andel sysselsatte kvinner og menn i prosent av befolkning år, Norge og Vest- Agder, Andel sysselsatte i prosent av beflkning år Norge Menn Vest-Agder Menn Norge Kvinner Vest-Agder Kvinner Likestillingsstatus SSB har siden 1999 laget årlige likestillingsindekser for kommunene i Norge. Agder-fylkene har alle disse årene scoret veldig lavt på denne indeksen. Som i fjor ligger Vest-Agder fylke helt sist på rangeringen av landets fylker etter likestillingsindeksen. Tabellen nedenfor viser at Vest-Agders scorer spesielt dårlig på inntekt blant kvinner, barnehagedekning og andel kvinner i arbeidsstyrken. Tabell 4: Likestillingsindeks 2007 Samlet indeks Barnehage dekning % kvinner Med høyere utdanning Kvinner per 100 menn % kvinner i arbeids styrken Inntekt % kvinner i kommune styrene Hele landet 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Vest-Agder 1,9 1,8 2,5 2 1,7 1,4 2,1 Merknad: Indeksen beregnes i hovedsak ved at kommunene rangeres for de enkelte variabler. Den ¼- delen av kommunene som har lavest score får indeks 1, de to neste ¼-delene får henholdsvis score 2 og 3 og ¼-delen med høyest score får 4. Samlet indeks er et uveid gjennomsnitt for de 6 variablene. Indeksene for Vest-Agder er et uveid gjennomsnitt for scoren til de enkelte kommunene i Vest-Agder. 6

7 Utdanningsnivå Utdanningsnivået i Vest-Agder er lavere sammenlignet med gjennomsnitt for Norge. Dette gjelder særlig andelen med lang høyere utdannelse. Fylket har imidlertid en høyere andel med videregående skole og en lavere andel med kun grunnskole. Dette har sammenheng med næringsstrukturen, med relativt mange som arbeider innen industri og bygg og anlegg, der en har mange med fagbrev, og relativt få innen forretningsmessig tjenesteyting, der en finner mange med høyere utdannelse. Når en tolker disse dataene må en også ta i betraktning at landsgjennomsnittet for andel med høyere utdanning trekkes opp med en høy andel i Oslo, Hordaland, Sør-Trøndelag og Troms som alle blant annet har godt etablerte universiteter. Sett i forhold til de resterende fylkene ligger Vest-Agder høyt. Det siste året har andelen med lengre utdannelse økt i Vest-Agder, men økningen har vært litt mindre enn i Norge som helhet Tabell 5: Utdanningsnivå etter høyeste utførte utdannelse, prosentandel 2006 og 2007 Vest-Agder Norge Grunnskolenivå 29,5 29,4 31,3 30,9 Videregående skole 47,4 47,1 43,4 43,1 Universitets- og høgskolenivå, kort 19,1 19,4 19,6 19,9 Universitets- og høgskolenivå, lang* 4,0 4,1 5,8 6,0 *Lang universitets- og høgskolenivå tilsvarer mer enn fire års utdanning. Levekår Statistisk sentralbyrås levekårsindeks er satt sammen av indikatorer for sosialhjelp, dødelighet, andel uføre, andel som mottar attføringshjelp, arbeidsledighet, andel som mottar overgangsstønad og andel med lav utdanning. Hovedbildet for Vest-Agder er at vi fortsatt kommer betydelig dårligere ut på levekårsindeksen enn resten av landet. I løpet av en tiårsperiode er forandringene små for Vest-Agder sett under ett. De fleste kommuner og bydeler har dårligere skår enn landsgjennomsnittet, men det er store forskjeller innen fylket. Indeksen for 2007 viser at det bare er Audnedal og Sirdal er som kommer bedre ut på indeksen enn gjennomsnittet for landet. I følge indeksen finner vi de dårligste levekårene i Kristiansand, Vennesla, Songdalen og Mandal. 7

8 Forskning og utvikling (FoU) Tabellene nedenfor viser FoU utgifter i 2001 og 2005, vi har ikke fått 2006 tallene på fylkesnivå ennå. Begge Agderfylkene hadde i 2005 betydelig lavere FoU utgifter enn landsgjennomsnittet. I 2001 var det store forskjeller mellom Aust- og Vest-Agder. Den store endringen i Aust-Agder skyldes en betydelig reduksjon i næringslivets utgifter til FoU. Fra 2001 til 2005 økte FoU utgiftene med 1000 kr. per innbygger i Norge, falt med litt over 3600 i Aust-Agder og økte med litt over 700 kr. per innbygger i Vest-Agder. Tabell 6: Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i 2005 Fylke Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Kroner per innbygger Aust-Agder Vest-Agder Norge Kilde: NIFUSTEP, SSB FoU statistikk. Tabell 7: Totale FoU-utgifter etter sektor for utførelse og per innbygger fordelt på fylke i Fylke Totalt Næringslivet Instituttsektoren Universitets- og høgskolesektoren Kroner per innbygger Aust-Agder 605, ,1 4, Vest-Agder 230,7 122, , Norge , , , , Kilde: NIFUSTEP, SSB FoU statistikk. 8

9 Verdiskaping Brutto regionprodukt Figuren nedenfor viser brutto regionalprodukt (BNPR). Dette er nasjonalproduktet som er fordelt på fylker og er et mål på verdiskapingen. Vest-Agder har den niende største verdiskapingen per innbygger av alle fylker i Norge. Det er i første rekke Oslo som trekker opp landsgjennomsnittet. Målt per sysselsatt hadde Agder i 2005 den 7 største verdiskapingen. Figur 7: Bruttoprodukt per innbygger og per sysselsatt, 2005, kroner Nord-Trøndelag Finnmark Troms Oppland Nordland Aust-Agder Østfold Sør-Trøndelag Telemark Møre og Romsdal Vest-Agder Hedmark Sogn og Fjordane Vestfold Buskerud Akershus Hordaland Rogaland Oslo Bruttoprodukt per sysselsatt Bruttoprodukt per innbygger Eksport Kraftforedlende industri og leverandørene til offshorenæringen er viktige bedrifter for regionen og eksporterer det meste av produksjon. De internasjonale prisene på produktene deres har økt betydelig de siste årene. En klar indikasjon på dette ser en i eksporttallene for fylket. I 2007 hadde fylket nest etter Hordaland den høyeste eksportverdien av alle fylkene i Norge, dersom en inkluderer brenselstoffer. Dersom en tar eksportverdien eksklusiv brenselstoffer kommer Vest-Agder høyest. Det ble eksportert for nesten 38 milliarder kroner fra Vest-Agder i Målt per innbygger har Vest-Agder den klart høyeste eksporten både inkludert og ekskludert brenselstoffer. Disse tallene kan også tolkes som indikator på høy verdiskapingen i Agder, og bruttoproduktet må forventes å ha økt betydelig i forhold til

10 tallene som er vist i figuren ovenfor. Samtidig er det en indikasjon på hvor sårbar næringslivet på Agder er i forhold til internasjonale konjunkturer og særlig dennes effekt på metallpriser, energipriser og lete og utvinningstakten i den globale oljevirksomheten. 10

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2007-2010 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 Økonomiplan 2007-2010 DEL I Innhold Fylkestingets budsjettvedtak økonomiplan 2007-2010 1 VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 14 Fylkesrådmannens

Detaljer

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM

Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Næringsutvikling og attraktivitet. Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag KNUT VAREIDE OG HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 34/2010 TF-notat Tittel: Næringsutvikling og attraktivitet Sør-Trøndelag

Detaljer

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag

Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Næringsanalyse for Nord- Trøndelag Benchmarking av næringsutvikling og attraktivitet KNUT VAREIDE TF-notat nr.29/2008 TF-Notat Tittel: Næringsanalyse for Nord-Trøndelag TF-notat nr: 29-2008 Forfatter(e):

Detaljer

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi )

Trøndelag i tall. Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune Trøndelag i tall Statistikk som grunnlag for regional planstrategi ) Utkast pr 26.01.15 [Velg dato] 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 4 Regioner

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012

Lindorffanalysen. 4. utgave 2012 Lindorffanalysen 4. utgave 212 2 Lindorffanalysen 4. utgave 212 Leder 3 Kvartalets tema Boliglån 5 Selskap som ikke leverer årsregnskap 6 Person Kredittverdighet 9 Inkassosaker 1 Betalingsmoral 11 Lindorffanalysen

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

Regional analyse for Nordland 2014

Regional analyse for Nordland 2014 Besøk Høy attraktivitet Bosted Uheldig struktur Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2008-2013 Regional analyse for Nordland 2014 Attraktivitetsanalyse: Befolkningsutvikling, næringsutvikling

Detaljer

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier

Rapport. Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping. NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Rapport Nye elementer til innvandringsregnskapet med vekt på arbeid, utdanning og nyskaping Oppdrag for Utrop Mars 2013 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Forord Avisen UTROP har bedt NyAnalyse om

Detaljer

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IMDi-rapport 5J-2007. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi-rapport 5J-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Sandnes Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Forsidefoto: John Sirvevåg, Sandnes

Detaljer

Næringsanalyse for Østfold

Næringsanalyse for Østfold Næringsanalyse for Østfold Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 26/2005 Forord Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Østfold Fylkeskommune og er den syvende rapporten

Detaljer

Fakta om innvandrerbefolkningen

Fakta om innvandrerbefolkningen IMDi-rapport 5L-2007 Fakta om innvandrerbefolkningen i Lørenskog Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Design: Josef Leupi Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall

Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA. Kort om middelalternativet i SSBs framskrivning av folketall Kort om forutsetninger for befolkningsprognosen i PANDA Befolkningsutviklingen i PANDA bestemmes av fødselsoverskuddet (fødte minus døde) + nettoflytting (innflytting minus utflytting). Over lengre tidshorisonter

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960

HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/3 HOVEDTREKK VED DEN ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE UTVIKLINGEN I FYLKENE ETTER 1960 AV TOR SKOGLUND, ERIK STORDAHL OG KNUT Ø. SØRENSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 3. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013

Lindorffanalysen 4. UTGAVE 2013 Lindorffanalysen 4. UTGAVE Lindorffanalysen er utviklet av Lindorff AS i samarbeid med Bisnode AS. Innhold: Stig Inge Eikemo Nils Staib Øyvind Rød Kjetil Knudsen Vigdis Nybø Hanne Werner Nilsson Design:

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Lave renter en gjeldsfelle

Lave renter en gjeldsfelle Lave renter en gjeldsfelle Kommunene og norsk økonomi 2/2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Brutto og netto driftsutgifter i kommunene i 2013,

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD

Næringsbarometer for. Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD Næringsbarometer for Narvikregionen 2010 OFOTENREGIONRÅD OFOTENREGIONRÅD FORORD Formålet med nærings- (og region) barometeret for Narvikregionen er å fremskaffe fakta gjennom offentlig statistikk for å

Detaljer

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014

Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Lindorffanalysen 3. UTGAVE 2014 Nøkkeltall 3 Leder 4 Kvartalets tema Gjestekommentar 6 Juridisk 7 Analysesjefens kommentar 8 Internasjonal 10 Person Inkassosaker 12 Geografi 13 Aksjeselskaper Kredittverdighet

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1!

Økonomiplan 2012-2015 DEL I VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Økonomiplan 2012-2015 DEL I Innhold! VEST-AGDER EN DRIVKRAFT FOR UTVIKLING 1! Fylkesrådmannens forord 1! Sammendrag 2! Bakgrunn for økonomiplanen 4! Strategisaken 2011 (FT 24/11) 4! HOVEDOVERSIKTER 5!

Detaljer

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer.

Desember 2008. Staten og Agder. Helge Røed og Steinar Sørheim. En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer. Desember 2008 Staten og Agder En rapport om statlige overføringer, sysselsetting og investeringer Forfattere: Helge Røed og Steinar Sørheim 1 Tittel Forfattere Staten og Agder Helge Røed og Steinar Sørheim

Detaljer

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid?

Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Økonomiske analyser2/10 Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Klarer selvstendig næringsdrivende å opprettholde sin virksomhet over tid? Lasse Sigbjørn Stambøl Mange

Detaljer

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark

Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Arbeidsnotat 2013:1004 Kompetanse- og arbeidskraftbehov i næringslivet i Finnmark Bakgrunnsnotat til VRI-Finnmark Ivar Lie og Inge Berg Nilssen, Norut Alta og Lars Vik, SINTEF teknologiledelse Innhold

Detaljer