OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer"

Transkript

1 OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid" som indikator på byggeaktiviteten, viser den at nedgangen for andre bygg enn er har stoppet opp. Det ble igangsatt er i perioden januar - februar viser foreløpige månedstall fra Statistisk sentralbyrå. Sammenlignet med endelige tall for 1992 er dette en nedgang på 12,1 prosent. Det ble igangsatt m 2 bruksareal til andre bygg enn er. Sammenlignet med endelige tall for 1992 er dette en Økning på 12,2 prosent. (Side 4). Stabile byggekostnader Det var ingen store endringer på byggekostnadene fra februar til mars. Indeksen for blokk er nå oppe på samme nivå som før nedgangen i arbeidsgiveravgiften, mens indeksene for ene og rekkehus fremdeles ligger litt lavere. (Side 3). Liten prisvekst på trevarer til tømring og snekring utgjør den største varegruppen i alle indeksene. Hendholdsvis 39, 32 og 18 prosent for ene, rekkehus og blokker. Denne varegruppen har hatt svært liten prisvekst de to siste årene. For ene, rekkehus og blokk har prisene på disse materialene økt med hendholdsvis 1,0, 1,8 og 2,2 prosent siden januar 1991.

2 TEKST TABELLER Side Side Oversikt 1 Byggearealstatistikk. Forelopige tall Byggekostnadsindeks for er 3. Byggevirksomheten i januar Byggevirksomheten i februar Bygg satt i gang januar-februar. Byggearealstatistikk Fylke Bygg i arbeid pr. 28. februar Fylke Bygg fullført januar-februar Fylke Byggevirksomheten i januar Bygg satt i gang. Fylke Byggevirksomheten i februar 1993 Bygg satt i gang. Fylke Byggevirksomheten i januarfebruar Bygg satt i gang. Fylke 10 Byggekostnadsindekser 9. Byggekostnadsindeks for er 11 BYGGINFO presenterer hver måned aktuell NESTE NUMMER statistikk for BA-næringen fra Statistisk sentralbyrå. utkommer i begynnelsen av mai med bl.a.: Redaktør: Arild Thomassen tlf.: Prisen for årsabonnement er kr 350. Prisen pr. hefte er kr 35. ForespOrsel om abonnement Liu rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg og abonnementservice Postboks 8131 Dep OSLO Telefon: Telefax: Byggearealstatistikk, mars 1993 Byggekostnadsindeks, er, april 1993 Byggekostnadsindeks, anlegg, 1. kvartal 1993 Timefortjeneste i privat bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 1992 Husk a oppgi kilde: Bygginfo/Statistisk sentralbyrå. 2 BYGG INFO 4-93

3 Små endringer fra februar til mars Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindekser for ene og rekkehus økte noe mindre enn i foregående periode. Indeksen for blokk viste samme økning. Indekstallene for mars var henholdsvis 223,8, 228,4 og 230,7 (1978 = 100). økningen fra februar til mars 1993 var 0,1 prosent for eneer og rekkehus og 0,2 prosent for blokk. Fra mars 1992 til mars 1993 steg de totale byggekostnadene for ene med 0,1 prosent. For rekkehus og blokk Ode totale byggekostnader med henholdsvis 0,3 prosent og 0,7 prosent. Materialkostnadene til elektrikerarbeid økte med 1,4 prosent fra februar til mars i år. Blant øvrige materialer var det gruppen maling, tapeter og gulvbelegg som økte mest siste måned, etter en periode med nedgang. Byggekostnadsindeks for blokk. Desember foregående år = d j i j j s' 'o n d Byggekostnadsindeks for blokk. Prosentvis endring fra samme måned året for Prisen på trelast, som er den største varegruppen, har vært svært stabil. For ene i tre har prisen på varer til tømring og snekring bare økt med 0,1 prosent siden mars i fjor. Byggekostnadsindeks = 100 Mars 93 Endring i prosent Feb.93- Mars 92- Mars 93 Mars 93 Ene av tre Total 223,8 0,1 0,1 227,9 0,1 0,8 Byggekostnadsindeks for ene i tre. Prosentvis endring fra samme måned året for Rekkehus av tre Total 228,4 0,1 0,3 236,0 0,2 0,9 3- Boligblokk Total 230,7 0,2 0,7 241,3 0,2 1, BYGG INFO

4 Januar - februar 1993 I perioden januar - februar ble det satt i gang arbeid med m 2 bruksareal, viser foreløpige månedstall fra Statistisk sentralbyrå. Dette er omtrent det samme som endelige tall for januar - februar i Det ble fullført m 2 bruksareal, heller ikke dette tallet avviker nevneverdig sammenlignet med endelige tall for samme periode i fjor. Nedgang for er Det er hittil i år igangsatt er. Sammenlignet med endelige tall for 1992 er dette en nedgang på 12,1 prosent. Det ble igangsatt 967 er i februar 1993, det er 15 prosent mindre enn i februar i fjor. Tallet på fullførte er hittil i 1993 er mot i 1992, en nedgang på 9,9 prosent. I februar 1993 ble det fullført er, som er 16,9 prosent færre enn i februar Nye registreringsrutiner Byggearealstatistikken for januar er blitt forsinket på grunn av en omlegging av kommunenes registreringsrutiner. Den foreløpige statistikken er nå bedre enn tidligere. Den er i midlertidig ikke direkte sammenlignbar med verken foreløpige eller endelige tall for tidligere år. Det er derfor vanskelig å gi sikre tall for endringer fra 1992 til Vi forventer at nivåforskjellen mellom foreløpige og endelige tall vil bli mindre enn i tidligere år. Vi har derfor valgt A sammenligne foreløpige månedstall i 1993 med endelige månedstall i Sammenligningene må imidlertid brukes med forsiktighet. Vi gjør oppmerksom på at endelige månedstall for 1992 tidligere ikke er publisert. økning for andre bygg For andre bygg ble det i årets to første måneder satt i gang arbeid med m2 bruksareal, en økning på 12,2 prosent fra Det ble igaosatt m 2 bruksareal i februar Dette er 12,8 prosent mer enn i februar I perioden januar - februar 1993 ble det fullført m2 bruksareal i andre bygg, en økning på 11,7 prosent fra I februar 1993 ble det fullført m 2 bruksareal, som er 18,7 prosent mer enn i februar Midlertidige OL-bygg Midlertidige OL-bygg er ikke inkludert i den ordinære byggearealstatistikken. Det vil imidlertid bli utarbeidet en egen oversikt over igangsatte og fullførte midlertidige OL-bygg hvert kvartal. Boliger satt i gang. Akumulerte tall / /." /' '7/4= "* Foreløpige tall jan feb mars aril mai juni juli aug sep okt nov des 4 BYGG INFO 4-93

5 Store forskjeller mellom fylkene Ser vi på igangsatt bruksareal i alt i perioden januar - februar og sammenligner med endelige tall i fjor, er det stor variasjon mellom fylkene. Innlandsfylkene Hedmark og Oppland og fylkene Nordland og Troms i Nord- Norge viser størst økning fra i fjor. Størst nedgang er det i Oslo-regionen med Oslo, Akershus og Østfold og i Agder-fylkene. Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske Bygg for jordbruk, skogbruk og fiske er nå inkludert i byggearealstatistikken etter A ha vært ute av statistikken fra og med Kommunene ble fra mars 1991 pålagt A registrere disse byggene i 6runneiendom-, Adresse- og Bygningsregisteret (GAB). Vi har tatt med bygg for jordbruk, skogbruk og fiske i de endelige månedstallene for 1992, som vi nå sammenligner med. Bruksareal i alt satt i gang hittil i dr. Prosentvis endring fra i fjorl Østfold Akershus- Oslo- Hedmark- Oppland: Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder. Rogaland_ Hordaland_ Sogn og Fjordane_ More og Romsdal Sør-Trøndelag-. Nord-Trøndelag Nordland: Troms Finnmark -1'2o Bruksareal etter næring i Foreløpige tall i Ar mot endelige tall i fjor. Fordeler vi igangsatt bruksarealet på næring, ser vi at jordbruk, skogbruk og fiske faktisk er den nest største, etter bergverk og industri. Vi ser da bort i fra "Annen virksomhet" som bl.a. omfatter næringer som samferdsel og forretningsmessig tjenesteyting. Sammenlignet med endelige tall fra i fjor, er det størst økning i igangsatt areal for helse- og veterinærvesen, hotell og restaurant (Oppland) og bergverksdrift og industri (Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal). Nedgang er det for næringene varehandel, bank, finans og forsikring og offentlig administrasjon. Bygg satt i gang hittil i dr, etter næring. Bruksareal 1000 m2 Bolig Jordbruk, skogbruk, fiske Bergverk og industri Varehandel, bank, finans Hotell og restauranṯ Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Bygg satt i gang. Foreløpige tall'. Januar Februar Januar-februar Antall er Bruksareal, 1000 m2 I alt 305,9 311,7 294,1 292,7 600,0 604,4 Boliger 138,0 124,3 142,1 121,2 280,1 245,5 Andre bygg 167,9 187,4 152,0 171,5 319,9 358,9 Endring prosent -12,1 0,7-12,4 12,2 i Tallene for 1992 er endelige månedstall. BYGG INFO

6 Tabell 1. Byggevirksomheten i januar Foreløpige tall' Bygg satt i gang Januar Bygg i arbeid Pr. 31. januar Bygg fullført Janaur Boliger Bruksareal til er Andre bygg Bruksareal til annet enn Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Antall 1000m Undervisning " og forskning,, Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Boliger og andre bygg Bruksareal i alt Tallene for 1992 er endelige månedstall. 6 BYGG INFO 4-93

7 Tabell 2. Byggevirksomheten i februar Foreløpige tall' Bygg satt i gang Bygg i arbeid Bygg fullført Februar Janaurfebruar Januarfebruar Pr. 28. februar Februar Boliger Bruksareal til er Andre bygg Bruksareal til annet enn Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Bergverksdrift og industri Varehandel, bank, finans og forsikring Hotell- og restaurantvirksomhet Offentlig administrasjon Undervisning og forskning Helse- og veterinærvesen Annen virksomhet Boliger og andre bygg Bruksareal i alt Antall 1009 m 2 11 I/ II Tallene for 1992 er endelige månedstall. BYGG INFO

8 Tabell 3. Bygg satt i gang januar-februar Fylke. Foreløpige tall' Tallet på er Bruksareal til Bruksareal til annet enn Bruksareal i alt m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i Tallene for 1992 er endelige månedstall. Tabell 4. Bygg i arbeid pr. 28. februar Fylke. Foreløpige tall' Tallet på er Bruksareal til Bruksareal til annet enn Bruksareal i alt I alt Østfold Akershus Oslo,, Hedmark Oppland,, Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark m Tallene for 1992 er endelige månedstall. 8 BYGG INFO 4-93

9 Tabell 5. Bygg fullført januar-februar Fylke. Foreløpige tall' Tallet på er Bruksareal til Bruksareal til annet enn Bruksareal i alt ow m 2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tallene for 1992 er endelige månedstall. Tabell 6. Byggevirksomheten i januar Bygg satt i gang. Fylke. Foreløpige tall Berg- Jordbruk, Bruks- verks- Boliger skobruk, g areal til drift I alt fiske og o g fangst industri Varehandel, Hotell- Offent- Underbank, og res- lig ad- visning finans taurant- ministra- og forog for- drift sjon skning sikring m2 Heiseog Annen veteri- virksomnag- het vesen Bruksareal til annet enn I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ' , BYGG INFO 4-93

10 Tabell 7. Byggevirksomheten i februar Bygg satt i gang. Fylke. Foreløpige tall Boliger i alt Bruksareal til Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst Bergverksdrift og industri Varehandel, Hotell- Offent- Underbank, og res- lig ad- visning finans taurant- ministra- og forog for- drift sjon skning sikring Heiseog Annen veteri- virksomnær- het vesen Bruksareal til annet enn m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mørè og Romsdal Sør-Trøndelag.. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 8. Byggevirksomheten i januar-februar Bygg satt i gang. Fylke. Foreløpige tall Berg- Bruks - Jordbruk, verks- Boliger areal til skobruk, g I drift alt fiske og og fangst industri Varehandel, Hotell- Offent- Underbank, og res- lig ad- visning finans taurant- ministra- og forog for- drift sjon skning sikring m2 Heiseog Annen veteri- virksomnær- het vesen Bruksareal til annet enn alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark BYGG INFO 4-93

11 Tabell 9. Byggekostnadsindeks for er (1978=100) Vekt Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Jan. Febr. Mars Ene av tre A - Total (A=B+C) B - Stein-, jord- og sementarbeid i *alt. C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt Cl - Tømring og snekring i alt C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt C3 - Rorleggerarbeid i alt C4 - Elektrikerarbeid i alt Rekkehus av tre A - Total (A=B+C) B - Stein-, jord- og sementarbeid i alt. C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt Cl - Tømring og snekring i alt 02 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt C3 - Rorleggerarbeid i alt C4 - Elektrikerarbeid i alt Boligblokk A - Total (A=B+C) B - Stein-, jord- og sementarbeid i alt. C - Byggearbeid, unntatt stein-, jord- og sementarbeid i alt Cl - Tømring og snekring i alt C2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt C3 - Rorleggerarbeid i alt 04 - Elektrikerarbeid i alt 100,0 223,6 223,6 223,4 223,6 223,8 223,8 223,8 224,0 224,2 224,2 223,0 223,6 223,8 100,0 226,2 226,0 226,0 226,0 226,0 226,2 226,2 226,4 226,6 226,6 227,1 227,7 227,9 25,5 215,8 215,8 215,8 216,0 216,2 216,2 216,2 216,6 216,4 216,4 215,0 216,0 216,2 19,4 221,8 221,5 221,3 221,5 222,0 222,0 222,0 222,0 222,0 221,8 222,0 223,8 224,2 74,5 226,0 226,0 225,8 226,0 226,0 226,0 226,2 226,4 226,8 226,8 225,6 226,0 226,2 80,6 227,0 226,8 226,8 226,6 226,8 226,8 227,0 227,0 227,7 227,4 227,9 228,3 228,5 52,3 214,9 214,7 214,7 214,7 214,7 214,9 215,1 215,1 215,5 215,3 214,1 214,3 214,1 60,3 212,0 211,8 211,6 211,6 211,6 211,8 212,0 212,0 212,4 212,4 212,0 212,2 212,2 7,1 224,5 224,5 224,5 224,7 224,9 224,7 224,7 225,1 226,4 226,7 223,4 223,4 224,0 5,8 229,1 228,9 229,1 228,9 229,3 228,9 228,9 229,3 232,0 232,2 230,0 230,0 231,1 7,4 267,1 266,8 267,1 267,3 267,3 267,3 266,8 267,1 267,1 267,1 267,3 268,8 269,5 8,0 280,9 280,9 280,9 281,2 281,2 281,2 280,7 280,7 280,7 280,7 283,2 285,4 286,4 4,9 311,6 311,6 311,6 311,3 311,3 311,3 311,3 312,1 312,7 312,7 316,1 316,7 319,3 4,5 357,8 357,8 357,8 357,2 357,2 356,9 356,9 358,1 359,1 359,1 370,0 370,6 375,7 100,0 227,7 227,7 227,7 227,9 227,9 227,9 228,1 228,4 228,8 228,8 227,7 228,1 228,4 100,0 234,0 233,6 233,8 233,8 233,8 233,8 234,0 234,2 234,7 234,7 234,9 235,6 236,0 29,1 219,4 219,6 219,6 219,8 219,8 220,0 220,0 220,2 220,6 220,8 220,2 220,8 221,0 18,3 227,2 226,8 226,8 227,0 227,2 227,2 227,2 227,2 227,5 227,2 227,5 228,1 228,1 70,9 231,1 231,1 231,1 231,1 231,3 231,3 231,5 231,7 232,2 232,2 230,9 231,1 231,5 81,7 235,3 235,1 235,1 234,8 235,1 235,1 235,3 235,7 236,2 236,2 236,6 237,0 237,7 50,5 216,8 216,6 216,6 216,6 216,8 216,8 217,0 217,4 217,6 217,6 216,2 216,4 216,4 60,2 214,1 213,9 213,9 213,7 213,7 213,9 214,3 214,5 214,7 214,7 214,5 214,9 214,9 6,3 233,4 233,4 233,6 233,8 234,3 233,8 233,8 234,3 236,1 236,3 231,8 231,6 232,2 4,6 249,1 249,1 250,0 249,6 250,5 249,3 249,3 249,8 254,6 254,8 250,5 249,8 251,5 5,8 279,8 279,8 279,8 280,1 280,1 280,1 279,8 280,1 279,8 279,8 280,3 282,1 282,8 8,0 299,8 299,5 299,8 299,8 299,8 299,8 299,3 299,5 299,3 299,3 301,9 304,3 305,4 5,6 312,4 312,4 312,4 312,4 312,4 312,1 312,1 313,3 313,9 313,9 317,3 317,6 320,4 6,3 357,8 357,8 357,8 357,2 357,2 356,9 356,9 358,1 359,1 359,1 370,0 370,6 375,7 100,0 229,0 229,0 229,0 229,2 229,4 229,4 229,6 230,1 230,5 230,5 229,8 230,3 230,7 100,0 238,2 237,7 237,7 237,7 238,4 238,4 238,6 239,0 239,3 239,3 240,2 240,8 241,3 44,6 219,4 219,2 219,2 219,6 220,0 220,0 220,0 220,4 221,2 221,4 221,4 221,9 221,9 33,2 223,4 222,7 222,7 222,7 224,2 224,2 224,4 224,6 225,5 225,5 225,9 226,7 226,7 55,4 237,5 237,3 237,3 237,5 237,5 237,5 237,8 238,2 238,2 238,4 237,3 237,5 238,0 66,8 245,8 245,3 245,6 245,6 245,6 245,6 246,0 246,3 246,5 246,5 247,4 248,1 248,8 30,3 218,8 218,4 218,4 218,6 218,6 218,8 219,0 219,4 219,6 219,6 218,4 218,8 218,8 38,4 216,9 216,2 216,2 216,0 216,0 216,5 216,9 217,1 217,3 217,3 217,3 217,7 217,9 6,0 231,8 231,8 232,0 232,5 232,7 232,3 232,3 232,7 232,7 232,9 228,9 228,4 229,1 5,0 247,6 247,4 248,1 247,8 248,8 247,4 247,6 247,8 248,1 248,1 244,7 244,0 245,5 6,2 277,7 277,7 277,7 278,2 277,9 277,9 277,7 277,9 277,9 277,9 278,2 279,7 280,5 9,2 299,5 299,3 299,5 299,5 299,5 299,5 299,0 299,3 299,0 299,0 301,7 304,1 305,1 6,7 310,7 310,7 310,7 310,7 310,7 310,4 310,4 311,6 312,1 312,1 314,1 314,4 317,0 7,4 357,8 357,8 357,8 357,2 357,2 356,9 356,9 358,1 359,1 359,1 370,0 370,6 375,7 BYGG INFO

12 PORTO BETALT VED INNLEVERINGA PP 2,g o P NORGE/NOREG Returadresse: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice Postboks 8131 Dep OSLO ISSN

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4

8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4 3tistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som de når oppgaver fra tte heftet blir gjengitt. Bygginfo 8. august 1996 8'96 Byggearealstatistikk, juni 1996 Høye igangsettingstall i juni Den nedadgående trenden

Detaljer

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme I 3. november 1994 Bygg^nfo i 1 Byg gearealstatistikk,september 1994 Veksten i boligbyggingen flater ut Byggearealstatistikken og signaler fra enkelte større boligprodusenter om nedgang i etterspørselen,

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning.

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning. Bygginfo 4/95 Byg gearealstatistikk, februar 1995 Rikshospitalet gav økt byggevirksomhet Det ble igangsatt 78 prosent mer bruksareal til yrkesbygg i februar enn på samme tid i fjor. Den store økningen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR MARKEDSRAPPORT FRA NHR. MAI OG ÅRETS SÅ LANGT PR. 31.05. SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE. Hyggelighets i rapporten: Aller først bør man huske på at mai 2016 var store deler

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2011 mars Vegtrafikkindeksen mars 2011 Det var 0,4 meir trafikk i mars 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,1 trafikkauke med lette

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04

BRUKTBOLIGOMSETNING 3/04 NBBL A/L Norske Boligbyggelags Landsforbund Omsetningsstatistikk for boligsamvirket 3. kvartal 24 BRUKTBOLIGOMSETNING Figur 1: Utvikling i totalpris og kjøpesum i boligsamvirket, kroner i tusen 13 12 11

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer