8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "8'96. Bygginfo. bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4"

Transkript

1 3tistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som de når oppgaver fra tte heftet blir gjengitt. Bygginfo 8. august '96 Byggearealstatistikk, juni 1996 Høye igangsettingstall i juni Den nedadgående trenden for igangsetting av nye boliger har stoppet opp. I juni i år ble det igangsatt vel 15 prosent mer bruksareal til bolig enn på samme tid i fjor. Antall igangsatte boliger i juni i år er likevel om lag som i 1995 fordi det i juni i fjor ble registrert relativt mange blokkleiligheter og hybler. Igangsatt bruksareal til andre bygg lå 10 prosent over nivået i juni i fjor. Side 3 Byggekostnadsindeks, anlegg, 2. kvartal 1996 Moderat kostnadsvekst Byggekostnadsindeksene for nye veganlegg og vannkraftanlegg viser fortsatt moderat prisøkning innen anleggssektoren. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor økte begge totalindeksene med 1,3 prosent. Delindeksen for bruer og kaier økte med 1,2 prosent i samme periode. Side 4 Byggekostnadsindeks, boliger, juni 1996 Stabile byggekostnader Det var ingen endringer i byggekostnadsindeksene for boliger siste måned. Også de totale materialkostnadene forble uendret fra mai til juni Side 5

2 Innhold Tekst Byggearealstatistikk, juni 1996 Byggekostnadsindeks, anlegg, 2. kvartal 1996 Byggekostnadsindeks, boliger, juni 1996 Tabeller Byggearealstatistikk Tabell 1. Byggevirksomheten i juni. Foreløpige tall Tabell 2. Bygg satt i gang i juni etter næring. Fylke. Foreløpige tall Tabell 3. Bygg satt i gang i januar-juni. Fylke. Foreløpige tall Tabell 4. Bygg under arbeid pr. 30. juni. Fylke. Foreløpige tall Tabell 5. Bygg fullført i januar-juni. Fylke. Foreløpige tall Tabell 6. Byggevirksomheten i juni Bygg satt i gang. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall Tabell 7. Bygg satt i gang i juni Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke. Foreløpige tall Tabell 8. Bygg satt i gang i januar-juni Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke. Foreløpige tall 1 Byggekostnadsindeks Tabell 9. Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveganlegg 1; Tabell 10. Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesvegvedlikehold 1: Tabell 11. Byggekostnadsindeks for vannkraftanlegg 1: Tabell 12. Byggekostnadsindeks for boliger 1: Bygginfo Månedlig statistikk for bygge- og anleggsnæringen fra Statistisk sentralbyrå. Redaktør: Arild Thomassen, tlf Redigering, grafikk og tabeller: Liv Håkenstuen, Mette Fossheim. Priser: Pr. år kr 370,00. Enkeltnr. kr 35,00. Forespørsel om abonnement rettes til: Statistisk sentralbyrå, Salg og abonnementservice, Postboks 8131 Dep, 0033 Oslo, tlf , Faks: Neste nummer utkommer i begynnelsen av september med bl.a.: Byggearealstatistildc, juli 1996 Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 1996 Byggekostnadsindeks, boliger, juli 1996 Åpnede konkurser, bygge- og anleggsstatistikk, 2. kvartal 1996 Arbeidskrafttmdersøkelsen, BA-næringen 1. kvartal 1996 ISSN: Bygginfo 8-9

3 Byggearealstatistikk, juni 1996 Okt byggeaktivitet i Vestfold og Sør-Trøndelag I første halvår i år er det igangsatt kvadratmeter bruksareal. Det er knapt 1 prosent mer enn på samme tidspunkt i På fylkesnivå er endringene imidlertid dl dels store. Størst økning har Vestfold med 66 prosent og Sør-Trøndelag med 58 prosent. I første halvår i Ar er det i disse fylkene igangsatt mer bruksareal både til boliger og til yrkesbygg enn på samme tid i ijor. I Vestfold har påbegynt bruksareal til boliger og yrkesbygg økt med henholdsvis 38 og 91 prosent. I Sør-Trøndelag er igangsatt bruksareal til yrkesbygg mer enn fordoblet, sammenlignet med første halvår i Der har igangsatt bruksareal til yrkesbygg økt fra kvadratmeter til kvadratmeter. Om lag en 1jerdedel av dette arealet er satt i gang innen næringen varehandel. Veksten i bruksareal til boliger i Sør-Trøndelag er på 23 prosent. Størst nedgang i igangsatt bruksareal i første halvår har Akershus, der påbegynt areal er nesten halvert sammenlignet med det høye nivået i fjor. Oppløftende igangsettingstall for boliger i juni I juni ble det igangsatt boliger mot i juni i *:or. Dette er første gang siden oktober 1995 at tallet på igangsatte boliger i inneværende måned er høyere enn i samme måned året før. Størst vekst har Vestfold der igangsettingstallet for boliger i juni har økt fra 28 i 1995 til 134 i I Østfold, Agderfylkene og Sør- Trøndelag er tallet på igangsatte boliger i juni mer enn doblet sammenlignet med juni i fjor. Totalt i første halvår er det satt i gang bygging av boliger, noe som er vel 12 prosent færre enn på samme tid i *r. Igangsatt bruksareal til boliger ligger på et nivå 5,8 prosent lavere enn å samme tid i,flor. Fortsatt ilikning i gangsatt bruksareal til yrkesbygg I juni ble det satt i gang bygging av kvadratmeter bruksareal til andre bygg enn boliger. Dette er det høyeste junitallet for igangsatt bruksareal for slike bygg siden I første halvår har påbegynt bmksareal til andre bygg økt med vel 6 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Knapt en fjerdedel av arealet går til fritidseiendommer, garasjer o.l. I tillegg står næringene varehandel og industri for om lag 16 prosent av arealet. Datagrunnlag Byggearealstatistikken er basert på bygningsregisteret i GAB (Grunneiendoms-, Adresse- og Bygningsregisteret). Registeret eies av Miljøverndepartementet, men det faglige ansvaret er ivaretatt av Statens kartverk. Kommunene registrerer alle nye bygg ved tre tidspunkter; godkjenning av kommunen, igangsetting og fullføring. Hver måned publiseres totaltall og fylkesvise tall for antall boliger, bruksareal til boliger, og bruksareal til andre bygg. Kvartals- og årsstatistikken gir tall på kommunenivå. Usikkerhet ved statistikken Det er et visst etterslep i registreringene av byggesaker til GAB-registeret. Undersøkelser av igangsatte bygg i 1993 og 1994 viste et gjennomsnittlig etterslep på 1,4 måneder for boliger, og 2,2 måneder for bruksareal til andre bygg. For bygg registrert i mais var etterslepet gjennomsnittlig 3,1 måneder for boliger.og 4,1 måneder for andre bygg. På grunn av etterslepet vil månedsstatistikken kunne ligge litt under eller over faktiske tall. For antall boliger hadde vii 1994 et gjennomsnittlig avvik på 10,3 prosent, og 15,0 prosent for bruksareal til andre bygg. på irsbasis.har det vist seg a være god overensstemmelse mellom registrerte og faktiske tall. I 1994 hadde vi et avvik på 0,2 prosent for antall boliger, og 3,8 prosent for bruksareal til 'andre bygg. Bergen kommune Godkjente, igangsatte og fullførte bygg i Bergen kommune i mai 1996 ble registrert i GAB-registeret i juni, og kommer derfor med på statistikken for denne måneden. Tall for igangsatte bygg i juni er justerte vha. tall fra GAB-registeret for bygg faktisk igangsatt i Bergen kommune i mai. De justerte tallene er inidudert i teksten ovenfor og i tabellene over igangsatte bygg. Mer informasjon: John Bjørke, tlf Randi Jule, tlf Tabeller s att I gang. Foreløpige tall 11, Juni Endring i prosent 1995 Januar-juni 1996 Endring i prosent 0,6 Antall boliger ,1 Bruksareal, m' 12,7 2 I alt 697,7 476,2 536, ,8 0,7 Boliger 237,0 273,2 15, , ,1-5,8 Andre bygg 239,2 263,4 10, , ,6 6,3 Bygginfo

4 Byggekostnadsindelcs, anlegg, 2. kvartal 1996 Moderat prisøkning innen anlegg De totale byggekostnadene for riks- og fylkesveganlegg og riks- og fylkesvegvedlikehold steg med henholdsvis 1,3 og 1,1 fra 2. kvartal 1995 til 2. kvartal Materialkostnadene økte med i underkant av 2 prosent i samme periode. Av delindeksene var det indeksen for øvrige arbeider som steg mest med 1,9 prosent fra 2. kvartal i fjor til 2. kvartal i Ar. For de andre indeksene ligger økningen fra 0,9 til 1,3 posent i samme periode. Fra 1. til 2. kvartal i år steg byggekostnadene for riksog fylkesveganlegg og riks- og fylkesvegvedlikehold med henholdsvis 0,8 og 0,6 prosent. Materialkostnadene steg med 1,2 prosent for riks- og fylkesveganlegg og 1,1 prosent for riks- og fylkesvegvedlikehold i samme periode Byggekostnadslndelcs for anlegg L kv Riks- og fyikesveganlegg -." Riks- og fylkesvegvedlikehold i 93.1 I 9.1 ' Vannkraftaniegg De totale byggekostnadene for vannkraftanlegg steg med 1,3 prosent fra 2. kvartal 1995 til 2. kvartal Materialkostnadene steg med 1,4 prosent i samme periode. Delindeksen for fyllingsdam steg mest i denne perioden, 1,8 prosent. Fra 1. kvartal til 2. kvartal i år steg byggekostnadene for vannkraftan.legg med 0,4 prosent. Materialkostnadene viste ingen endring i samme periode. Lønnsoppgjøret Årets lønnsoppgjør for byggefagene er ute til ny uravstemning. Ny frist er 23. august. Hvis det endelige lønnsoppgjøret avviker betydelig fra det anbefalte forslaget, vil Statistisk sentralbyrå utgi korrigerte tall for 2. kvartal Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf eller Anne Helgesen, tlf Tabeller s. 12. Om statistikken Byggekostandsindeksene måler prisutvildingen til innsatsfaktorene ved bygging av anlegg. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller "input" prisindekser. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet, eller endringer i byggmesterensientrepreflorens fortjenestemargin. Indeksene beregnes på bakgrunn av priser som er innhentet til andre ptisin- (lekser Statistisk sentalbyrå publiserer. Byggekostnadslndeks for anlegg. 1. kv = 100 Riks- og fylkesveganlegg I alt Maskin Lønn Riks- og fylkesvegvedlikehold I alt Maskin Lønn Vannkraftanlegg I alt Endring i prosent 2. kv kv kv.199! 2. kv kv.199( 162,9 0,8 1,3 155,8 1,2 1,7 167,7 0,3 1,1 164,4 1,1 1,1 161,7 0,6 1,1 154,7 1,1 1,6 167,7 0,3 1,1 164,4 1,1 1,1 160,8 0,4 1,3 160,1 0,0 1,4 4 Bygginfo 8-9,

5 Byggekostnadsindeks, boliger, juni 1996 Stabile byggekostnader De totale byggekostnadene for enebolig, rekkehus og boligblokk viste ingen endring fra mai til juni i år. Byggekostnadsindelm i 978=100 Juni 1996 Mai juni 1996 Endring i prosent Juni juni 1996 Totale materialkostnader viste heller ingen endring for noen av boligtypene siste måned. Materialindeksen for Enebolig av tre elektriker gikk ned med 0,4 prosent for alle tre bolig- Total 246,1-0,0 0,6 typene. 253,8-0,0-0,1 Elektriker Fra juni i fjor til juni i år steg de totale byggekost- Total 367,4-0,3 3,8 nadene for enebolig, rekkehus og boligblokk med hen- ' 452,9-0,4 5,2 Rekkehus av tre holdsvis 0,6, 0,9 og 1,5 prosent. Materialkostnadene Total 251,8 0,0 0,9 viste i samme periode en nedgang på 0,1 prosent for 261,8 0,0-0,1 enebolig og rekkehus. For boligblokk gikk material- Elektriker 368,9-0,3 3,8 kostnadene opp med 1,2 prosent. Boligblokk Total 251,9 0,0 1,5 Lønnsoppgjøret Årets lønnsoppgjør for byggefagene er ute til ny uravstemning. Ny frist er 23. august. Hvis det endelige lønnsoppgjøret avviker betydelig fra det anbefalte forslaget, vil Statistisk sentralbyrå utgi korrigerte tall fra og med aprilindeksene. 263,3 0,0 1,2 Elektriker 361,3-0,2 3,5 Materialindeksen er lik for alle tre boligtypene. Om statistikken Bygge.kostnadsindeksene måler prisutvalingen ta innsatsfaktorene ved produksjon av boligbygninger. Indeksene kalles også faktorprisindekser eller "input' prisindekser. Byggekostnadsindeksene omfatter innsatsfaktorene: arbeidskraft, materialer og maskiner. Byggekostnadene påvirkes ikke av endret produktivitet, eller endringer i entreprenørens, byggmesterens eller installatørens fortjenestemarginer Materialprisene hentes fra et utvalg engros- og produksjonsbedrifter som sekel- byggevarer direkte dl entreprenør, byggmester eller installatør. Det er om lag 300 prisrapponører. Lønnskostnadene justeres årlig med de generelle avtalefestede tarifftilleggene. Det konteres løpende for endringer i sosiale utgiften Merverdigavgift er ikke med i byggekostnadsindeksene. Mer informasjon: Åse Wilhelmsen, tlf eller Anne Helgesen, tlf Tabell s. 13. Bygginfo 8-96

6 Byggearealstatistikk Tabell 1. Byggevirksomheten i juni. Foreløpige tall 2 Bygg i Bygg satt i gang arbeid Januar- Pr. 30. Juni juni juni Bygg_fullfort Juni Januar-juni Boliger Antall (1770) Bruksareal til boliger 1000 m ,0 1249,6 2470,2 193,5 1303, ,1(273,2) 1177,1 2486,1 211,6 1211,6 Andre byggl Bruksareal til annet enn bolig " ,2 1430,1 3157,8 206,0 1127,4 " ,6(263,4) 1520,6 3457,1 196,1 1224,1 Jordbruk, skogbruk " " ,3 181,7-23,0 133,4 Fiske " N ,1 2,5 2,3 6,5 Bergverksdrift og utvinning N ,7 17,7-6,1 20,2 Industri " N ,0 238,2-23,3 196,4 Kraft- og vannforsyning " ,5 6,1-0,1 5,1 Bygge- og anleggsvirksomhet " " ,2 17,9-0,5 8,2 Varehandel, rep. av kjøretøy og husholdningsapparater " ,7 247,2-20,7 162,4 Hotell- og restaurantvirksomhet " N ,9 28,5-6,9 21,8 Transport og kommunikasjon " " ,8 44,0-8,9 Finansielle tjenesteytinger " og forsikring " ,0 58,5-1,6 7,2 Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet " ,2 66,0-7,1 161,5 Offentlig forvaltning " N ,9 56,5-13,5 60,4 Undervisning " N ,6 80,4-10,5 37,0 Helse- og sosialtjenester " " ,8 57,9-5,6 28,7 Andre sosiale og personlige tjenester N ,9 46,3-3,6 20,2 Annen virksomhet " " ,3-0,7 4,1 Fritidseiendommer (hytter), garasjer for " private og annet som ikke er næring " ,0 369,8-70,7 342,2 Boliger og andre bygg " ,2 2679,8 5628,0 399,5 2430,6 Bruksareal i alt " ,7(536,6) 2697,7 5943,2 407,7 2435,7 ' Statistisk sentralbyrå har endret sin standard for næringsgruppering (fra ISIC til NACE). Den nye næringsstandarden er tatt i bruk i byggearealstatistikken f.o.m. januar Dette medfører at bruksareal fordelt etter næring ikke kan sammenlignes med tidligere år. For bygg under arbeid kan det heller ikke oppgis tall for 1996 da disse innholder bygg med gamle næringskoder. 2 Bygg satt i gang og fullført i Bergen kommune i mai 1995 ble registrert i GAB-registeret i juni, og kommer derfor med på statistikken denne måneden. Justerte tall er gitt i parenteser. 6 Bygginfo 8-96

7 B yggearealstatistikk Tabell 2. Bygg satt i gang i juni. Fylke. Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til Bruksareal Fylke boliger til bolig annet enn bolig i alt I1000m2 I alt ,0 273,2 239,2 263,4 476,2 536,6 Østfold ,6 10,7 7,3 8,1 12,9 18,9 Akershus ,5 29,1 22,2 27,2 77,7 56,3 Oslo ,7 9,5 33,6 7,4 44,3 16,8 Hedmark ,8 5,9 10,9 11,3 18,8 17,3 Oppland ,0 6,3 9,2 11,6 16,2 18,0 Buskerud ,6 15,8 6,7 14,8 20,2 30,5 Vestfold ,8 18,9 5,5 37,2 11,4 56,1 Telemark ,0 1,6 4,1 3,6 9,1 5,1 Aust-Agder ,4 7,0 7,9 5, ,1 Vest-Agder ,9 7,6 11,8 5,716,7 13,3 Rogaland ,4 25,7 22,6 23,545,0 49,2 Hordaland ,3 33,2 10,3 29,425,7 62,6 Sogn og Fjordane ,3 14,2 21,6 10,729,9 24,9 Møre og Romsdal ,3 15,0 29,6 17,448,9 32,4 Sør-Trøndelag ,4 36,4 7,8 24,020,2 60,4 Nord-Trøndelag ,3 5,9 13,1 6,7 22,4 12,6 Nordland ,5 14,4 8,1 11,2 19,5 25,6 Troms ,1 9,8 4,4 6,7 17,5 16,5 Finnmark ,0 6,2 2,4 1,8 8,3 8,0 Tabell 3. Bygg satt i gang i januar-juni. Fylke. Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til Bruksareal boliger til bolig annet enn bolig i alt I1000m2 I alt ,6 1177,1 1430,1 1520,6 2679,8 2697,7 Østfold ,4 39,2 55,2 35,2 100,6 74,3 Akershus ,9 135,5 237,9 75,9 417,7 211,4 Oslo ,4 53,2 258,4 232,3 340,8 285,5 Hedmark ,7 30,7 66,5 56,0 107,2 86,7 Oppland ,2 32,8 54,4 57,2 87,5 90,1 Buskerud ,7 53,6 46,8 55,2 98,5 108,7 Vestfold ,5 60,0 47,0 90,0 90,6 150,0 Telemark ,2 13,7 32,2 32,9 53,4 46,6 Aust-Agder ,9 22,4 38,8 41,1 63,7 63,6 Vest-Agder ,8 44,3 59,3 83,4 104,1 127,7 Rogaland ,9 160,6 119,3 210,8 288,2 371,5 Hordaland ,7 157,8 105,0 144,4 254,7 302,3 Sogn og Fjordane ,7 26,1 45,6 31,4 77,2 57,5 More og Romsdal ,1 76,7 85,7 77,4 166,8 154,1 Sør-Trøndelag ,2 101,5 38,5 88,6 120,7 190,1 Nord-Trøndelag ,4 36,5 42,9 73,4 77,3 109,9 Nordland ,5 73,1 46,1 61,8 108,6 134,9 Troms ,5 43,6 40,1 63,7 95,6 107,3 Finnmark ,9 15,8 10,8 9,9 26,7 25,7 Bygginfo

8 Byggearealstatistikk Tabell 4. Bygg under arbeid pr. 30. juni. Fylke. Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til Bruksareal boliger til bolig annet enn bolig i alt I 1000m2 I alt ,2 2486,1 3157,8 3457,1 5628,0 5943,2 Østfold ,8 89,4 108,9 121,9 191,7 211,3 Akershus ,8 350,7 544,0 466,5 853,8 817,2 Oslo ,9 145,3 466,9 481,4 649,8 626,7 Hedmark ,7 69,0 77,1 95,4 151,8 164,4 Oppland ,5 89,1 151,2 173,2 251,7 262,3 Buskerud ,8 162,8 176,4 163,0 336,2 325,9 Vestfold ,1 88,1 95,5 102,7 176,7 190,9 Telemark ,1 68,7 109,4 106,6 180,5 175,3 Aust-Agder ,8 50,8 56,3 78,3 104,1 129,2 Vest-Agder ,5 95,8 116,2 140,3 204,7 236,1 Rogaland ,0 264,1 241,7 325,7 538,7 589,8 Hordaland ,1 266,6 237,3 252,6 508,4 519,3 Sogn og Fjordane ,3 93,8 108,6 110,9 201,9 204,8 More og Romsdal ,1 164,0 209,7 234,1 362,8 398,1 Sør-Trøndelag ,2 182,9 109,6 158,1 265,8 341,0 Nord-Trøndelag ,4 73,2 95,2 134,9 159,6 208,1 Nordland ,4 127,7 141,2 154,8 261,6 282,5 Troms ,6 70,0 71,0 94,2 153,6 164,2 Finnmark ,0 34,0 41,4 62,2 74,5 96,3 Tabell 5. Bygg fullført januar-juni. Fylke. Foreløpige tall Tallet på Bruksareal Bruksareal til Bruksareal boliger til bolig annet enn bolig i alt m2 I alt ,2 1211,6 1127,4 1224,1 2430,6 2435,7 Østfold ,4 32,8 57,1 27,0 105,4 59,8 Akershus ,9 157,0 103,5 159,9 262,4 316,8 Oslo ,9 78,6 168,9 183,9 297,8 262,5 Hedmark ,2 34,7 72,4 49,1 111,6 83,8 Oppland ,2 45,0 42,0 54,0 76,2 99,0 Buskerud ,2 49,0 32,8 58,9 82,0 107,9 Vestfold ,3 49,7 39,1 57,7 87,4 107,3 Telemark ,8 21,5 20,4 39,0 47,2 60,5 Aust-Agder ,4 24,0 40,2 30,1 69,6 54,1 Vest-Agder ,6 40,7 47,1 54,8 91,7 95,5 Rogaland ,5 153,2 94,5 116,1 254,9 269,3 Hordaland ,6 140,6 106,9 99,7 250,5 240,4 Sogn og Fjordane ,0 29,2 32,8 29,4 66,8 58,7 More og Romsdal ,7 81,3 56,0 64,3 143,6 145,6 Sør-Trøndelag ,6 69,9 28,7 47,7 106,3 117,7 Nord-Trøndelag ,9 34,3 43,3 37,6 76,2 71,9 Nordland ,1 87,0 63,1 57,3 133,2 144,4 Troms ,1 59,4 55,0 42,5 113,0 101,9 Finnmark ,9 23,5 23,8 15,0 54,7 38,5 8 Bygginfo 8-96

9 Byggearealstatistikk Tabell 6. Byggevirksomheten i juni Bygg satt i gang. Ujustert, sesongjustert og trend. Foreløpige tall Antall boliger Bruksareal, m2 Boliger Andre bygg l Ujustert Sesongjustert Sesongjustert Trend Ujustert Trend Ujustert Trend 1992 Januar ,0 166,4 172,1 149,5 147,9 Februar ,1 172,8 171,7 137,5 149,0 Mars ,2 200,1 171,8 139,3 150,0 April ,2 174,9 172,5 83,0 150,8 Mai ,9 161,3 173,0 166,3 150,9 Juni ,2 194,2 172,3 309,0 150,4 Juli ,7 161,3 169,3 131,4 149,5 August ,1 170,4 163,6 138,6 148,3 September ,3 159,6 156,2 147,7 147,1 Oktober ,7 148,4 149,2 246,2 145,9 November ,2 137,4 144,2 136,2 145,3 Desember ,4 132,9 142,2 141,5 145, Januar ,3 146,9 142,9 170,6 146,0 Februar ,2 152,2 145,1 128,0 147,4 Mars ,9 170,8 147,9 111,7 149,4 April ,9 145,5 150,7 131,1 152,1 Mai ,9 154,5 153,6 123,6 155,3 Juni ,0 152,1 157,6 141,9 158,6 Juli ,6 170,1 164,4 102,8 162,1 August ,6 166,7 174,2 189,6 165,5 September ,6 190,4 185,3 224,4 168,5 Oktober ,6 183,8 195,3 216,8 170,9 November ,8 219,3 203,0 244,5 173,1 Desember ,8 221,6 208,5 184,3 175, Januar ,1 203,9 212,4 158,3 178,2 Februar ,0 205,6 216,1 166,2 181,9 Mars ,8 219,4 220,8 131,6 186,5 April ,7 229,8 227,2 138,6 192,0 Mai ,9 239,6 234,9 149,1 198,6 Juni ,2 240,6 242,7 196,4 205,9 Juli ,5 248,6 248,7 244,2 213,3 August ,9 255,9 253,3 266,0 219,8 September ,3 252,1 256,9 256,9 224,9 Oktober ,4 264,0 259,2 307,1 228,2 November ,2 253,3 259,6 242,8 229,7 Desember ,7 296,3 258,5 227,6 229, Januar ,9 268,3 256,2 207,9 227,2 Februar ,2 234,5 252,7 298,7 224,4 Mars ,5 199,5 248,3 157,8 221,2 April ,0 248,3 243,2 130,9 217,8 Mai ,0 247,0 237,6 288,4 215,0 Juni ,9 223,5 232,3 203,8 213,4 Juli ,9 221,3 227,5 231,4 213,2 August ,2 231,7 222,8 226,3 214,6 September ,0 212,7 218,8 224,1 217,6 Oktober ,1 273,3 216,5 310,7 222,2 November ,4 224,0 215,3 268,1 227,6 Desember ,6 203,4 214,3 186,2 233, Januar ,8 210,0 214,0 264,0 238,5 Februar ,4 230,6 215,5 263,5 242,8 Mars ,2 209,9 218,6 244,7 246,8 April ,4 221,3 222,8 143,2 249,9 Mai ,7 215,0 227,8 198,6 253,0 Juni ,2 253,7 233,8 221,2 256,0 1 Tallene er unntatt bygg for jordbruk, skogbruk og fiske. Bygginfo

10 Byggearealstatistikk Tabell 7. Bygg satt i gang i juni Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke. Foreløpige tall2 Fylke I alt' Jordbruk, skogbruk Fiske Varehandel, Berg- Kraft- og Bygge- og kjøretøy rep. av verks- Industri vann- anleggsdrift 09 forsyning virksomhet holdningsutvinning og hus- apparater m2 Hotell- og Transport og komrestaurant- munikavirksomhet sjon I alt (263477) Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder... Vest-Agder... Rogaland Hordaland... Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag. Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark (29412) Finansiell tjeneste- 01'19 og forsikring Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Offentlig forvaltning Undervisning m2 Andre sosiale og personlige tjenester Annen virksomhet Helse- og sosialtjenester Fritidseiendommer (hytter), garasjer for privat og annet som ikke er næring I alt Østfold Akershus Oslo 80 Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland 1521 Sogn og Fjordane 390 More og Romsdal Sør-Trøndelag... Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Statistisk sentralbyrå har endret sin standard for næringsgruppering (fra ISIC til NACE). Den nye næringsstandarden er tatt i bruk i byggearealstatistikken f.o.m. januar Dette medfører at bruksareal fordelt etter næring ikke kan sammenlignes med tidligere år. 2 Bygg satt i gang i Bergen kommune i mai 1995 ble registrert i GAB-registeret i juni, og kommer derfor med på statistikken denne måneden. Justerte tall er gitt i parenteser. 10 Bygginfo 8-96

11 B yggearealstatistikk Tabell 8. Bygg satt i gang i januar-juni Bruksareal til annet enn bolig, etter brukerens næring. Fylke. Foreløpige tall' Fylke Jord- I alt' bruk, Fiske skogbruk Kraft- og Bygge- og Industri vann- anleggs- forsyning virksomhet Bergverksdrift og utvinning Varehandel, rep. av kjøretøy og husholdningsapparater Hotell- og restaurantvirksomhet Transport og kommunikasjon m2 I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Eiendomsdrift, Finansiell forretningstjeneste- messig yting og tjenesteforsikring yting og utleievirksomhet m2 Andre Helse- og sosiale sosial- og tjenester personlige tjenester Offentlig forvaltning Undervisning Fritidseiendommer (hytter), Annen garasjer virksomhet for privat og annet som ikke er næring I alt Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark i Statistisk sentralbyrå har endret sin standard for næringsgruppering (fra I SIC til NACE). Den nye næringsstandarden er tatt i bruk i byggearealstatistikken f.o.m. januar Dette medfører at bruksareal fordelt etter næring ikke kan sammenlignes med tidligere år. Bygginfo

12 Byggekostnadsindeks Tabell 9. Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesveganlegg. 1. kv. 1985=100 Vekt Endring i prosent 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 2. kv kv kv kv Total 1 000,0 157,1 157,9 158,3 159,7 160,7 160,6 160,7 161,5 162,9 1,3 0,8 447,9 149,8 150,8 151,1 152,5 153,2 153,4 153,5 153,9 155,8 1,7 1,2 Maskiner 362,4 161,3 162,1 163,1 165,0 165,9 165,3 165,6 167,3 167,7 1,1 0,3 Lønn 189,7 160,6 160,6 160,6 160,3 162,6 162,6 162,6 162,6 164,4 1,1 1,1 Sprengning i alt 102,1 158,6 159,1 159,5 161,2 163,3 163,0 163,3 164,1 164,7 0,9 0,4 44,5 153,1 153,7 153,7 155,8 158,9 158,9 159,2 159,6 160,0 0,7 0,3 Masseflytting i alt 146,5 160,3 161,1 162,2 164,0 164,8 164,2 164,5 166,0 166,4 1,0 0,3 14,8 147,7 148,3 148,8 152,1 150,5 150,6 150,8 152,1 152,2 1,1 0,1 Grøfter, kummer og reir i alt 112,5 156,7 157,5 158,0 158,7 160,1 160,1 160,1 160,4 162,1 1,3 1,1 28,4 160,0 162,3 163,4 165,5 165,5 165,7 165,7 165,7 168,1 1,6 1,5 Vegfundament i alt 109,7 153,9 154,5 155,3 157,8 157,5 157,4 157,5 159,0 159,2 1,0 0,1 48,9 145,8 146,1 146,5 149,9 148,2 148,5 148,5 150,1 149,8 1,1-0,2 Vegdekke i alt 21,2 150,7 151,1 151,5 153,6 154,0 153,9 154,0 155,5 156,1 1,3 0,4 11,3 146,8 147,1 147,2 149,8 149,8 149,9 149,9 151,3 151,9 1,4 0,4 Komplettering 149,8 156,0 157,6 158,0 159,1 159,4 159,2 159,4 160,1 161,5 1,3 0,9 76,3 150,1 152,4 152,5 153,7 153,1 153,1 153,3 153,6 155,3 1,4 1,1 Bruer o9 kaier i alt 66,3 156,1 157,9 158,4 159,5 160,7 160,7 160,7 161,1 162,7 1,2 1,0 Matenaler 41,3 152,7 155,4 155,9 157,2 158,1 158,2 158,2 158,5 160,3 1,4 1,1 øvrige arbeider i alt 291,9 158,5 158,9 159,2 160,0 161,5 161,5 161,7 162,1 164,6 1,9 1,5 182,5 144,6 145,0 145,2 146,0 147,5 147,5 147,6 147,9 150,9 2,3 2,0 Tabell 10. Byggekostnadsindeks for riks- og fylkesvegvedlikehold. 1. kv. 1985=100 Vekt Endring i prosent 2. kv. 3. kv. 4. kv.1.1w. 2. kv. 3. kv. 4.1w. 1. kv. 2.1w. 2 * kv w kv kv Total 1 000,0 156,3 156,9 157,6 159,2 159,9 159,6 159,8 160,8 161,7 1,1 0,6 299,7 149,0 149,8 150,2 152,0 152,3 152,3 152,4 153,0 154,7 1,6 1,1 Maskiner 522,0 161,3 162,1 163,1 165,0 165,9 165,3 165,6 167,3 167,7 1,1 0,3 Limn 178,4 160,6 160,6 160,6 160,3 162,6 162,6 162,6 162,6 164,4 1,1 1,1 Vegkropper, bruer og kaier i alt 253,0 157,9 158,6 159,2 161,1 161,7 161,5 161,7 162,6 163,7 1,2 0,7 105,7 150,8 151,9 152,3 154,8 154,3 154,6 154,6 155,4 156,7 1,5 0,8 Dekker i alt 206,7 152,2 152,2 152,9 155,0 155,7 155,3 155,4 156,9 157,5 1,1 0,4 72,3 146,3 145,3 145,8 149,2 149,0 148,9 148,9 150,6 151,2 1,4 0,4 Skilt, merking, rydding og renhold i alt 254,7 156,0 156,8 157,5 158,3 158,9 158,8 158,9 159,7 160,9 1,3 0,7 106,0 148,5 149,8 150,6 151,4 150,8 151,0 151,1 151,4 153,2 1,6 1,2 Vintervedlikehold i alt ,8 160,2 160,8 161,7 163,3 164,2 163,7 164,0 165,4 165,9 1,0 0,3 15,4 141,1 142,2 142,7 145,7 142,9 143,1 143,1 144,4 144,3 1,0-0,1 Ras, flom etc. i alt 0,8 159,5 160,0 160,4 161,7 163,4 162,9 163,2 164,3 165,5 1,3 0,7 0,2 149,0 149,2 149,0 150,2 152,6 152,1 152,6 153,5 155,7 2,1 1,5 Tabell 11. Byggekostnadsindeks for vannkraftanlegg. 1. kv. 1985=100 Vekt Endring i prosent 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. 1. kv. 2. kv. 2. kv kv kv kv Totalt 100,0 154,5 155,5 156,1 157,8 158,8 158,9 159,1 160,1 160,8 1,3 0,4 100,0 151,7 153,4 154,3 157,4 157,9 158,0 158,5 160,1 160,1 1,4 0,0 Tunnel i alt 64,5 154,1 155,0 155,4 157,1 158,1 158,2 158,5 159,3 159,9 1,1 0,4 64,5 151,7 153,2 153,9 157,0 157,5 157,7 158,2 159,5 159,5 1,3 0,0 Kraftstasjon i alt 8,6 157,7 159,0 159,5 159,8 160,9 161,2 161,0 161,4 162,6 1,1 0,7 8,6 155,2 157,8 158,7 159,5 159,8 160,2 160,0 160,8 161,1 0,8 0,2 Betongdam i alt 2,7 158,9 161,2 161,6 162,2 162,9 163,1 162,7 163,1 164,1 0,7 2,7 157,4 161,7 162,3 163,7 163,1 163,5 162,8 163,6 163,8 0,4 159,5 Fyllin9sdam i alt 159,3 24,2 153,9 154,9 159,8 156,0 158,4 161,5 162,3 1,8 24,2 149,7 151,4 153,1 157,2 157,7 157,3 158,1 160,9 160,9 2,0 0,6 0,1 0,5 0,0 12 Bygginfo 8-96

13 Byggekostnadsindeks Tabell 12. Byggekostnadsindeks for boliger. 1978= Vekt Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun lebolig av tre - Total (A=B+C) - Stein-, jord- og sementarbeid i alt - Byggearbeid, unntatt stein-, jordog sementarbeid i alt I - Tømring og snekring i alt? - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 3 - Rorleggerarbeid i alt Matqrialer t - Elektrikerarbeid i alt Dkkehus av tre - Total (A=B+C) - Stein-, jord- og sementarbeid i alt - Byggearbeid, unntatt stein-, jordog sementarbeid i alt 1 - Tomring og snekring i alt a - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 3 - Rørleggerarbeid i alt 4 - Elektrikerarbeid i alt oligblokk - Total (A=B+C) - Stein-, jord- og sementarbeid i alt - Byggearbeid, unntatt stein-, jordog sementarbeid i alt 1 - Tømring og snekring i alt 2 - Maling, tapetsering og legging av gulvbelegg i alt 3 - Rørleggerarbeid i alt 4 - Elektrikerarbeid i alt 100,0 244,6 244,6 244,5 244,5 244,4 244,2 244,2 244,4 244,5 245,1 246,4 246,1 246,1 100,0 254,2 254,2 254,0 254,0 253,9 253,5 253,5 253,5 253,7 254,7 254,4 253,9 253,8 25,5 228,5 228,7 228,5 228,7 228,8 228,8 228,8 229,4 230,4 231,5 233,4 233,6 233,7 19,4 236,0 236,3 235,8 236,1 236,3 236,2 236,3 236,3 238,2 240,7 241,0 241,3 241,5 74,5 250,0 250,0 249,9 249,8 249,7 249,4 249,3 249,3 249,2 249,6 250,7 250,2 250,1 80,6 257,9 257,9 257,7 257,7 257,5 257,1 256,9 257,0 256,8 257,3 256,8 256,2 256,0 52,3 240,2 240,1 239,9 239,8 239,1 238,6 238,5 238,3 238,0 238,2 238,9 238,2 238,2 60,3 242,9 242,8 242,6 242,5 241,5 240,8 240,6 240,4 240,0 240,2 239,5 238,6 238,6 7,1 231,0 231,3 231,5 231,5 231,5 232,1 232,2 231,9 231,8 232,1 233,9 233,9 233,9 5,8 235,9 236,3 236,8 236,7 236,7 237,9 238,1 237,6 237,4 238,0 237,7 237,7 237,6 7,4 291,0 291,1 291,4 291,7 291,7 291,8 291,8 292,3 292,5 295,4 297,0 297,0 297,0 8,0 313,9 313,9 314,4 315,0 315,0 315,0 315,1 315,8 316,2 320,7 320,9 320,9 320,8 4,9 354,0 354,1 353,0 353,3 361,4 361,6 362,0 365,6 366,1 365,7 368,6 368,4 367,4 4,5 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 446,0 446,8 454,1 455,1 454,2 455,3 454,8 452,9 100,0 249,5 249,7 249,5 249,5 249,5 249,3 249,3 249,9 249,9 250,3 252,0 251,8 251,8 100,0 262,0 262,1 261,9 261,8 261,7 261,4 261,3 261,6 261,5 262,3 262,2 261,8 261,8 29,9 237,8 238,2 238,1 238,2 238,3 238,1 238,1 239,7 239,7 240,3 242,0 242,1 242,2 19,0 239,7 240,3 240,2 240,4 240,3 239,8 239,7 239,9 239,8 241,7 241,8 241,7 242,0 70,1 254,1 254,1 253,9 253,8 253,8 253,6 253,6 253,7 253,7 254,0 255,7 255,4 255,4 81,0 267,1 267,0 266,8 266,6 266,5 266,3 266,2 266,4 266,4 266,9 266,7 266,2 266,2 49,9 240,0 239,9 239,8 239,6 238,9 238,7 238,5 238,4 238,3 238,5 239,8 239,5 239,5 59,8 243,8 243,8 243,5 243,3 242,1 241,7 241,5 241,3 241,2 241,4 241,0 240,4 240,5 6,3 240,3 240,4 240,6 240,5 240,5 240,9 240,9 240,6 240,5 240,8 243,2 243,2 243,2 4,7 257,0 257,4 257,9 257,6 257,7 258,7 258,8 258,1 257,8 258,4 258,1 258,1 258,0 5,7 305,9 305,9 306,3 306,7 306,7 306,8 306,8 307,3 307,6 310,7 312,3 312,2 312,2 7,8 334,7 334,7 335,2 335,9 335,9 335,9 336,0 336,7 337,2 341,9 342,2 342,1 342,1 5,6 355,4 355,5 354,4 354,6 362,9 363,1 363,5 367,1 367,6 367,2 370,1 369,9 368,9 6,3 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 446,0 446,8 454,1 455,1 454,2 455,3 454,8 452,9 100,0 248,2 248,4 248,3 248,4 248,8 248,8 248,8 249,3 249,4 250,1 252,0 251,9 251,9 100,0 260,2 260,6 260,4 260,6 261,3 261,4 261,4 261,8 262,0 263,3 263,5 263,2 263,3 44,6 236,9 237,3 237,3 237,5 237,7 237,9 237,9 238,7 238,9 239,7 241,6 241,5 241,6 33,2 232,6 233,5 233,3 233,7 234,3 234,6 234,7 235,0 235,3 237,7 238,0 237,6 238,0 55,4 257,8 257,9 257,8 257,8 258,2 258,2 258,1 258,4 258,5 258,8 260,9 260,7 260,7 66,8 274,7 274,8 274,6 274,6 275,4 275,3 275,3 275,8 275,9 276,6 276,8 276,5 276,4 30,3 240,5 240,5 240,5 240,4 239,9 239,7 239,6 239,5 239,5 239,6 241,2 241,0 241,1 38,4 244,2 244,3 244,2 244,1 243,2 242,9 242,7 242,5 242,5 242,7 242,6 242,2 242,3 6,0 238,2 238,3 238,5 238,4 238,4 238,8 238,9 238,6 238,4 238,8 241,2 241,2 241,2 5,0 253,0 253,5 253,9 253,5 253,6 254,7 254,9 254,1 253,7 254,6 254,3 254,2 254,2 6,2 303,4 303,4 303,7 304,1 304,1 304,2 304,2 304,7 304,9 308,0 309,7 309,6 309,6 9,2 335,0 335,0 335,6 336,2 336,2 336,3 336,3 337,1 337,5 342,3 342,6 342,5 342,5 6,7 349,0 349,1 348,2 348,4 355,3 355,6 355,9 358,9 359,4 359,0 362,3 362,1 361,3 7,4 430,5 430,6 428,5 429,0 445,5 446,0 446,8 454,1 455,1 454,2 455,3 454,8 452,9 Bygginfo

14

15 Tilbud om abonnement Kvartalshefte med byggearealstatistikk Statistisk sentralbyrå utarbeider hvert kvartal et eget hefte med byggearealstatistikk. Heftet gir detaljert statistikk over byggevirksomheten på fylkes- og kommunenivå. Her finnes oversikter over godkjente bygg, igangsatte bygg, bygg under arbeid og fullførte bygg. Videre inneholder heftet opplysninger om bygningstyper, boliger, bruksareal, byggherre, materialbruk, oppvarmingskilde m.m. For mer informasjon kontakt, John Bjørke, tlf eller Randi Jule, tlf Årsabonnement for kvartalsheftet koster kr 250. Benytt kupongen nedenfor ved bestilling. Bruk gjerne faks. Bestilling Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice Postboks 8131 Dep Oslo Tlf Faks r n Vi bestiller årsabonnement på Statistisk sentralbyrås byggearealstatistikk, kvartalshefte A kr 250,- Bedrift/etat: Navn: Adresse: Postnr./sted: Tlf: L Faks: ml Bygginfo

16 A-BLAD Publikasjonen kan bestilles fra: Statistisk sentralbyrå Salg- og abonnementservice Postboks 8131 Dep. N-0033 Oslo Telefon: Telefaks: Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Returadresse: Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep Oslo

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer

OVERSIKT. Økt igangsetting av yrkesbygg. Stabile byggekostnader. Liten prisvekst på trevarer OVERSIKT Økt igangsetting av yrkesbygg. Mens nedgangen i byggingen fortsetter også i 1993, er det en oppgang når det gjelder igangsatte yrkesbygg i årets to første måneder. Bruker vi "bygg under arbeid"

Detaljer

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen

OVERSIKT. Minst lønnsomt å bygge nytt i Nord-Norge. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kv. 1993: Økt ordretilgang i byggenæringen OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 3. : Økt ordretilgang i byggenæringen I byggenæringen økte ordretilgangen med 34 prosent fra 3. kvartal i fjor til 3. kvartal i år. økningen omfattet

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 2. august 2003 8 2003 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye boliger 4 Prisauke på elektrikararbeid 5 Røyrleggjarkostnadene opp 5,3 prosent 5 Bygginfo Månedlig statistikk for bygge-

Detaljer

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994

2/95. Bygginfo. Byg gearealstatistikk, desember 1994 Bygginfo ar 1, 2/95 Byg gearealstatistikk, desember 1994 21 000 nye boliger i 1994 1994 har vært et oppgangsår for byggevirksomheten. Etter en jevn vekst gjennom hele året viser foreløpige tall 20 977

Detaljer

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme

Bygg^nfo. Boligsalget på topp i mai Det ble omsatt 18 prosent flere eiendommer 1. halvår 1994 enn i samme I 3. november 1994 Bygg^nfo i 1 Byg gearealstatistikk,september 1994 Veksten i boligbyggingen flater ut Byggearealstatistikken og signaler fra enkelte større boligprodusenter om nedgang i etterspørselen,

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 1 1 /98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 1 500 færre nye boliger hittil i år 4 Sysselsettingen steg i 3. kvartal 6 Økte anleggskostnader 7 statistisk sentralbyrå ber )m å bli

Detaljer

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995

12;'95. Bygg info. Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 I Bygg info 1. desember 1995 12;'95 Ordrestatistikk, BA-næringen, 3. kvartal 1995 Mange nye ordrer innen anlegg Ordretilgangen for anlegg var 74 prosent høyere i 3. kvartal enn i samme kvartal året før,

Detaljer

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

2'98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 5. februar 1998 Bygginfo 2'98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. Boligbyggingen lavest

Detaljer

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

8/98. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Bygginfo 8/98 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Omsetningen i bygge- og anleggsvirksomhet 17 prosent over fjorårets nivå 4 Timefortjenesten til tømrere og snekkere opp 7 prosent 5 Økte

Detaljer

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det

Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det Bygg info 2. oktober 10/97 Byggjearealstatistikk, august Veksten i bustadbygginga flatar ut Sesongjusterte tal viser at veksten i bustadbygginga flata ut i sommar. Til no i år er det sett i gang 17 prosent

Detaljer

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse.

4/97. Bygg info. Byggjearealstatistikk, februar 1997. Byggjearealstatistikk, 1996. Endelege tal. Statistikk over eksisterende bygningsmasse. tatistisk sentralbyrå ber m å bli oppgitt som ilde når oppgaver fra ette heftet blir gjengitt. Bygg info 8. april 1997 4/97 Byggjearealstatistikk, februar 1997 Positiv trend i bustadbygginga Det vart registrert

Detaljer

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning.

4/95. Bygginfo. 1 '\ l_ f T. Prisindeks, bruktbolig, 4. kvartal Prisindeks, nye eneboliger, 4. kvartal Eiendomsomsetning. Bygginfo 4/95 Byg gearealstatistikk, februar 1995 Rikshospitalet gav økt byggevirksomhet Det ble igangsatt 78 prosent mer bruksareal til yrkesbygg i februar enn på samme tid i fjor. Den store økningen

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet

Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet 8. mars 00 3 00 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Veksten i boligbyggingen stoppet opp 4 Nå bygges det blokkleiligheter 5 Stabil ordretilgang 6 Produksjon av nybygg opp 0 prosent 7 Bygginfo

Detaljer

8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som

8/2000. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som Bygginfo 8/2000 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet istisk sentralbyrå berboligprosjektene står i kø 4 å nå oppgitt som enår oppgaver fra Sta bil sysselsetting v g i bygg og g anlegg 5

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 2. kvartal 2014. MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 2. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 2. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 1. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 1. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 1. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3.

Fakta og analyse. - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet. 3. Fakta og analyse - Konkurransesituasjonen i anleggsbransjen - Antall utlyste anbud - Kontraktsverdier - Utviklingstrekk i markedet 3. kvartal 2013 FAKTA OG ANALYSE 3. kvartal 2013 Statens vegvesen hadde

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2

Svak nedgang i det legemeldte sykefraværet 1,2 Sykefraværsstatistikk 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 20. september 2007.

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 3. kvartal 2015 Vegdirektoratet, oktober 2015 Knut Opeide i vegtrafikken i vegtrafikken-3.kvartal 2015 i vegtrafikken Vegdirektoratet, oktober 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte trafikanter per

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer

Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Pengepolitikk, inflasjon og konjunkturer Sentralbanksjef Svein Gjedrem DnB, Haugesund. april Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse

MEF-notat nr Juni 2013 Anleggsbransjen fakta og analyse MEF-notat nr. 2 213 Juni 213 Anleggsbransjen fakta og analyse Mye ledig kapasitet til vegbygging blant MEF-bedriftene. God ordreserve hos anleggsentreprenørene. Anleggsbransjen har tilpasset kapasiteten

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2010 april Vegtrafikkindeksen april 2010 Det var 0,7 meir trafikk i april 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen 2010 mars Vegtrafikkindeksen mars 2010 Det var 1,3 meir trafikk i mars 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,7. Det var 1,3 trafikkauke med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. november

Vegtrafikkindeksen. november Vegtrafikkindeksen 2010 november Vegtrafikkindeksen november 2010 Det var 2,4 meir trafikk i november 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 2,2 trafikkauke

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. april

Vegtrafikkindeksen. april Vegtrafikkindeksen 2011 april Vegtrafikkindeksen april 2011 Det var 0,3 meir trafikk i april 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,3. Det var 0,5 trafikkauke med lette

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Byggestatistikk 2008

Byggestatistikk 2008 Byggestatistikk 28 Hovedtall for 28 Antall ferdigstilte boliger: 2 355 Antall igangsatte boliger: 526 Antall igangsatte boliger skaffet til veie uten byggherreansvar: 739 NBBLs prognose for 29: ca. 7 igangsatte

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014

Arbeidsmarkedet nå - oktober 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - oktober 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014

Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Byggevarehandelens tertialrapport for 3. tertial, 2014 Virke Analyse og bransjeutvikling Samlet omsetningsvekst på 4,1 prosent 1) Proff 5,00 % Privat 2,80 % Samlet 4,10 % Alle tall er basert på innrapporterte

Detaljer

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6

6/2001. Bygginfo. Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet. Færre nye næringsbygg 4. 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 Bygginfo 6/2001 Konjunkturindikatorer for bygge- og eiendomsmarkedet Færre nye næringsbygg 4 tistisk sentralbyrå ber 6 prosent høyere omsetning i bygg og anlegg 6 å bli oppgitt som le når oppgaver fra

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer