Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014"

Transkript

1 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer... 7 Mangel på arbeidskraft Begrepsavklaringer Begreper brukt i rapporten Næringsgruppering (NACE) Ulike næringers betydning Kopi av spørreskjema... 16

3 1. Innledning NAV Aust-Agder gjennomfører årlig en bedriftsundersøkelse i fylket. En tilsvarende undersøkelse gjennomføres på samme tid i hvert fylke. Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har initiert undersøkelsen, sammenfatter resultatene for hele landet. Bakgrunnen for denne årlige undersøkelsen er et ønske fra NAV om å yte best mulig service overfor arbeidsgivere og arbeidssøkere ved formidling av arbeidskraft og kvalifisering av arbeidssøkere. Bedriftsundersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger for det kommende året, og om bedriftene har rekrutteringsproblemer i dag. Det er tredje året respondentene skal svare via internett. Spørreskjemaet ble forenklet i 212 og spørsmålene ble endret på. Resultatene i 212, 213 og 214 kan sammenlignes. Resultatene fra tidligere undersøkelser kan ikke uten videre sammenlignes direkte med de tre årene. Undersøkelsen er sendt til 712 offentlige og private virksomheter i hele fylket. Vi har mottatt 438 svar. Dette gir en svarprosent på 62 prosent. De 438 bedriftene i utvalget utgjør 16 prosent av alle bedriftene og 24 prosent av alle ansatte i fylket. Med en svarprosent høyere enn 6 prosent anses undersøkelsen som valid og representativ for hele populasjonen av virksomheter i fylket. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 4. februar til 21. mars 214. Resultatene er et øyeblikksbilde av arbeidsmarkedssituasjonen i Aust-Agder. Årets undersøkelse sannsynliggjør hvilken vei sysselsettingen vil utvikle seg i Aust-Agder fra februar/mars 214 og inn i 215. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har besvart spørreskjemaet og derved gjort undersøkelsen mulig. De har hjulpet oss betydelig med å skaffe til veie viktig og nyttig informasjon. Side 3 av 16

4 2. Hovedresultater Sysselsettingsforventninger fylkesfordelt og totalt for landet Vekstindikatoren er det bedriftene svarer om forventet utvikling i antall ansatte: vekst, uendret eller nedgang i løpet av ett år. I Bedriftsundersøkelsen 214 mener 86 prosent av bedriftene i Aust-Agder at de vil enten øke antallet ansatte (13 prosent) eller ha like mange som i dag (73 prosent). 14 prosent tror på en nedgang i antall ansatte. Dette gir en netto forventning om vekst på -1 prosentpoeng. 13% 14% 73% Sysselsettingsforventninger fylkesfordelt og totalt for landet: (Tallene oppgitt i prosentpoeng) 18 Oslo 22 Sør-Trøndelag Rogaland Troms Akershus Hordaland Buskerud Vestfold Østfold Møre og Romsdal Oppland Sogn og Fjordane Nord-Trøndelag Finnmark Hedmark Nordland Telemark Vest-Agder Aust-Agder Totalt Side 4 av 16

5 Aust-Agder har i år den svakeste sysselsettingsforventningen i landet. Sysselsettingsforventningen er redusert fra 6 prosent i 212 til -1 prosent i 214. Det innebærer at flere bedrifter forventer færre ansatt enn bedrifter som forventer vekst. Forventningen i 213 var 3 prosent netto vekst. Sysselsetningsforventninger i Aust-Agder Nedgang Uendret Oppgang Nettoøkning Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien samlet Nærings- og nytelsemidler 1 Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk produksjon Petroleum og kjemisk produksjon Produksjon av annen industri Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt Side 5 av 16

6 Sysselsetningsforventninger i Aust-Agder (Tallene er oppgitt i prosent) Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien samlet 1 Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet -4 Varehandel, motorvognreparasjoner -11 Transport og lagring 5 Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Netto Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig -1 Offentlig forvaltning -6 Undervisning -11 Helse- og sosialtjeneste 6 Personlig tjenesteyting I alt -1 Ser vi nermere på næringsgruppene er det overnatting og serveringsvirksomhet (26 %) som har høyest forventing om vekst i antall ansatte. Deretter følger informasjon og kommunikasjon (21 %) og industrien (1 %). Til sammen sysselsetter disse tre næringene om lag 15 prosent av alle ansatte i fylket. Vekstforventningene vil derfor bidra positivt på sysselsettingen og dette er viktig kunnskap for våre arbeidssøkere. De minst optimistiske næringene er varehandel og motorvognreparasjoner (-11 %) og undervisning (-11 %). Deretter følger eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 8-1 %) og offentlig forvaltning (-6 %). De fire næringsgruppene utgjør om lag 38 prosent av de sysselsatte i fylket. Sysselsettingsmessig vil dette ha betydning for ledighetsutviklingen bransjefordelt i det kommende året. Tallene i parantes er nettovekst/reduksjon. Side 6 av 16

7 Rekrutteringsproblemer Bedriftene ble også i år spurt om de hadde mislykkes i å rekruttere arbeidskraft de siste 3 månedene. I tillegg til de tradisjonelle ja/nei svaralternativene, fikk respondentene et tredje alternativ; at de ikke fikk ansatt personer med riktig bakgrunn, men ansatte folk med lavere eller annen kompetanse. Å ansette folk uten ønsket og relevant bakgrunn regnes altså i denne sammenheng som om bedriften har mislykkes i rekrutteringen, det vil si de har et rekrutteringsproblem. Grafen viser oversikt over næringsgruppene som har mislykkes i å rekruttere. Andelen i fylket som ikke har rekrutteringsproblemer utgjør 9 prosent. Bransjemessig varierer andelen som ikke har problemer mellom 6 og 1 prosent. Selv om andelen med rekrutteringsproblemer er lav så kan manglende kompetanse over tid være vanskelig for bedriftene. 6 prosent av bedriftene svarer at de har mislykkes med rekruttering og 4 prosent svarer at de har ansatt medarbeidere med lavere kvalifikasjoner enn opprinnelig kvalifikasjonskrav. Rekrutteringsproblemer i Aust-Agder Personlig tjenesteyting 1 Helse- og sosialtjeneste 7 93 Undervisning 6 85 Offentlig forvaltning 4 96 Eiendomsdrift, forretningsmessig og 3 9 Finansierings- og forsikringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon 1 1 Nei, ingen rekrutteringsproblem Overnattings- og serveringsvirksomhet Transport og lagring 1 Varehandel, motorvognreparasjoner Bygge- og anleggsvirksomhet Elektrisitet, vann og renovasjon Industrien samlet Ja - mislykket rekruttering siste 3 mnd Bergverksdrift og utvinning 1 Jordbruk, skogbruk og fiske Bedriftene blir også spurt om rekrutteringsproblemene skyldes at det er for få kvalifiserte søkere. Samlet for Aust-Agder utgjør denne andelen 8 prosent. Side 7 av 16

8 Grunnen til rekrutteringsproblemene Helse- og sosialtjeneste 3 1 Undervisning 9 15 Offentlig forvaltning Eiendomsdrift, Overnattings- og Rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere Varehandel, Bygge- og anleggsvirksomhet Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner Industrien samlet 2 6 (Tallene er oppgitt i prosent) Resultatene fra undersøkelsen viser viktigheten av å «treffe» godt i valg av utdannelse og ha et åpent sinn i forhold til etterutdannelse. Dette for å kunne matche næringslivets behov for arbeidskraft til enhver tid. Gjennom ulike arbeidsrettede tiltak blir mye av NAVs ressurser brukt på nettopp opplæring og påbygging av kortere varighet. NAV Aust-Agder har til enhver tid om lag 35 brukere i utdanningstiltak. Om lag 15 av disse studerer ved UiA. Side 8 av 16

9 Mangel på arbeidskraft På grunnlag av svarene om rekrutteringsproblemer blir bedriftene spurt om hvilke yrker de har forsøkt å rekruttere til, i tillegg til hvor mange stillinger det dreide seg om innenfor hvert yrke. Svarene gir grunnlag for å estimere en mangel på arbeidskraft. I Aust-Agder har det i vinter vært om lag 3 stillinger som har stått ubesatt. Størst mangel er det i bransjene overnattings- og serveringsvirksomhet og helse- og sosialtjeneste. Estimert mangel på arbeidskraft 214 (Tallene er oppgitt i antall) Overnattings- og serveringsvirksomhet 79 Helse- og sosialtjeneste 51 Varehandel, motorvognreparasjoner 38 Bygge- og anleggsvirksomhet 32 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 23 Undervisning 23 Industrien samlet Personlig tjenesteyting Offentlig forvaltning Informasjon og kommunikasjon Transport og lagring Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Mangel NAV synes naturligvis at det er bra at folk kommer i arbeid, men for bedriften er utfordringen å ha tilstrekkelig av den riktige kompetansen og høyest mulig faglig dyktighet innenfor den enkeltes kompetanseområde. I undersøkelsen er 7 yrkeskategorier representert i listen over stillinger som bedriftene opplever at er problemer med å rekruttere til i Aust-Agder. Vi har her plukket ut de 1 yrkene hvor det er størst mangel. Estimert mangel på arbeidskraft etter yrke i Aust-Agder Kokker 41 Sykepleier 3 Servitører 24 Andre salgsmedarbeidere 12 Frisører 9 Elektrikere 9 Bartendere 8 Andre håndverkere 7 Automatikere 6 Grunnskolelærere 6 Side 9 av 16

10 Estimert mangel på arbeidskraft etter fylke Fylke Mangel på arbeidskraft i antall personer NAVs stramhetsindikator Prosentvis andel virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer Østfold 1 1,7 7 Akershus 2 25,7 7 Oslo 2 9,8 1 Hedmark 55,5 7 Oppland 75,7 9 Buskerud 1 4,9 9 Vestfold 9,7 8 Telemark 6,7 9 Aust-Agder 3,5 8 Vest-Agder 5,5 8 Rogaland 4 5 1,5 13 Hordaland ,3 12 Sogn og Fjordane 6 1, 1 Møre og Romsdal 1 6 1, 13 Sør- Trøndelag 1 3,7 11 Nord- Trøndelag 3,4 6 Nordland 1 6 1,2 13 Troms 95 1,1 13 Finnmark 55 1,3 11 Totalt 26,9 1 Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker (estimert for hele landet) Yrkesgrupper Mangel på arbeidskraft i antall personer Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i mars 214 Ledere 45 1 Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid Jordbruk, skogbruk og fiske Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrker og annet arbeid Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt I alt Side 1 av 16

11 3. Begrepsavklaringer Begreper brukt i rapporten Populasjon Alle bedrifter i Aust-Agder som er registrert i sykefraværsgrunnlaget i tredje kvartal 213. De bedrifter som fikk tilsendt skjema ble trukket ut fra en begrenset populasjon bestående av alle bedrifter med mer enn 2 ansatte i det samme registeret. Utvalg De 712 bedriftene som har fått undersøkelsen tilsendt. Representativitet Samlede resultater for alle bedrifter i fylket (populasjonen) fremkommer gjennom å veie utvalgsresultatene mot antall bedrifter eller mot antall ansatte i populasjonen. Metodikken som er fulgt i forbindelse med trekking av utvalg og gjennomføring av undersøkelsen sikrer representativitet også for næringsfordelte resultater. Sysselsetningsforventing/Vekstindikator Bedriftenes svar på spørsmål 2 om de forventer fler, samme antall eller færre ansatte. Side 11 av 16

12 Næringsgruppering (NACE) Vi benytter en internasjonal standard for næringsgruppering (NACE). På detaljert nivå (NACE2) er det 23 ulike næringsgrupper. På hovedgruppenivå (NACE1) finnes det 8 ulike grupper. Næringsgrupper detaljert nivå (NACE2) 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 Bergverksdrift og utvinning 3 Nærings- og nytelsesmidler 4 Tekstil og lærvarer 5 Trevarer 6 Treforedling og grafisk produksjon 7 Petroleums- og kjemisk produksjon 8 Produksjon av annen industriprod. 9 Produksjon av metallvarer 1 Produksjon av maskin og utstyr 11 Produksjon av elektriske og optiske produkter 12 Elektrisitet, vann og renovasjon 13 Bygge- og anleggsvirksomhet 14 Varehandel og motorvognreparasjoner 15 Transport og lagring 16 Overnattings- og serveringsvirksomhet 17 Informasjon og kommunikasjon 18 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 2 Offentlig forvaltning 21 Undervisning 22 Helse og sosialtjeneste 23 Personlig tjenesteyting Eksempler på hvor noen bransjer befinner seg på 2-sifret NACE nivå: Plast eller maling Brukskunst, design Plastbåtbransjen Postkontorer etc. Sjøfart, jernbane Banker gruppe 7 - Petroleum og kjemiske produkter gruppe 8 - Annen industriproduksjon gruppe 1 - Produksjon av maskin og utstyr gruppe 17 - Kommunikasjon gruppe 16 - Transport gruppe 18 - Finans/Tjenesteyting Overgang mellom nivåene: Detaljert nivå (NACE2) Hovedgrupper (NACE1) 1 1 Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverk/energi Industri 13 4 Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurant Transport og kommunikasjon Bank/finans Offentlig/privat tjenesteyting Side 12 av 16

13 Ulike næringers betydning Når en leser undersøkelsen og tolker resultater er det viktig å ha for seg at de ulike næringene har ulik betydning for Aust-Agder, fordi næringsgruppene er ulike i størrelse og antall. Tabellene under gir oversikt over forholdet mellom næringene i Aust-Agder. En annen viktig faktor har vært, spesielt når det gjelder angivelser av yrker i forhold til rekruttering, at bedriftene kan ha hatt en tendens til bare å rapportere ansettelser som ligger innenfor et relativt kort fremtidsperspektiv. Dvs. at de kan ha hatt en tendens til å oppgi ansettelser de vet om på spørretidspunktet. Gjennom å endre på spørsmålsstillingen har man fjernet det meste av denne problematikken. Spørsmål 3 lyder nå: Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? Side 13 av 16

14 Oversikt over populasjonen i årets undersøkelse, samt antall ansatte i hver næringsgruppe Næringsgrupper Antall bedrifter Fordeling bedrifter Antall ansatte Fordeling ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 33 1,22 % 198,44 % 2 Bergverksdrift og utvinning 12,44 % 434,96 % 3 Nærings- og nytelsesmidler 26,96 % 469 1,4 % 4 Tekstil og lærvarer 6,22 % 24,5 % 5 Trevarer 35 1,3 % 654 1,45 % 6 Treforedling og grafisk produksjon 7,26 % 12,27 % 7 Petroleums- og kjemisk produksjon 1,37 % 297,66 % 8 Produksjon av annen industriprod. 32 1,18 % 591 1,31 % 9 Produksjon av metallvarer 28 1,4 % 618 1,37 % 1 Produksjon av maskin og utstyr 4 1,48 % ,4 % 11 Produksjon av elektriske og optiske produkter 5,19 % 782 1,74 % 12 Elektrisitet, vann og renovasjon 32 1,18 % 511 1,13 % 13 Bygge- og anleggsvirksomhet 279 1,33 % 341 7,57 % 14 Varehandel og motorvognreparasjoner ,14 % ,4 % 15 Transport og lagring 119 4,41 % 269 4,59 % 16 Overnattings- og serveringsvirksomhet 119 4,41 % 132 2,89 % 17 Informasjon og kommunikasjon 51 1,89 % 682 1,51 % 18 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 41 1,52 % 855 1,9 % 19 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 23 8,52 % 358 6,79 % 2 Offentlig forvaltning 116 4,29 % ,47 % 21 Undervisning 136 5,4 % ,6 % 22 Helse og sosialtjeneste ,51 % ,53 % 23 Personlig tjenesteyting 138 5,11 % 988 2,19 % Totalt 271 1, % , % Hovednæringsgrupper/1-sifret NACEnivå Antall bedrifter Fordeling bedrifter Antall ansatte Fordeling ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 33 1,22 % 198,44 % 2 Bergverk/energi 44 1,63 % 945 2,1 % 3 Industri 189 7, % ,93 % 4 Bygg og anlegg 279 1,33 % 341 7,57 % 5 Varehandel, hotell og restaurant ,54 % ,93 % 6 Transport og kommunikasjon 17 6,29 % ,1 % 7 Bank/finans 271 1,3 % ,68 % 8 Offentlig/privat tjenesteyting ,95 % ,25 % Totalt 271 1, % , % Side 14 av 16

15 Tilsvarende fordeling for de 438 respondentene i utvalget, samt antall ansatte i hver næringsgruppe Næringsgrupper Antall bedrifter Fordeling bedrifter Antall ansatte Fordeling ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 25 3,51 % 166,98 % 2 Bergverksdrift og utvinning 11 1,54 % 429 2,53 % 3 Nærings- og nytelsesmidler 22 3,9 % 41 2,42 % 4 Tekstil og lærvarer 6,84 % 24,14 % 5 Trevarer 26 3,65 % 476 2,81 % 6 Treforedling og grafisk produksjon 7,98 % 12,71 % 7 Petroleums- og kjemisk produksjon 9 1,26 % 282 1,66 % 8 Produksjon av annen industriprod. 25 3,51 % 532 3,14 % 9 Produksjon av metallvarer 23 3,23 % 457 2,69 % 1 Produksjon av maskin og utstyr 27 3,79 % 382 2,25 % 11 Produksjon av elektriske og optiske produkter 5,7 % 782 4,61 % 12 Elektrisitet, vann og renovasjon 25 3,51 % 421 2,48 % 13 Bygge- og anleggsvirksomhet 48 6,74 % 521 3,7 % 14 Varehandel og motorvognreparasjoner 68 9,55 % 541 3,19 % 15 Transport og lagring 39 5,48 % 41 2,36 % 16 Overnattings- og serveringsvirksomhet 39 5,48 % 411 2,42 % 17 Informasjon og kommunikasjon 3 4,21 % 422 2,49 % 18 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 28 3,93 % 674 3,97 % 19 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 46 6,46 % 544 3,21 % 2 Offentlig forvaltning 42 5,9 % ,68 % 21 Undervisning 44 6,18 % ,46 % 22 Helse og sosialtjeneste 77 1,81 % ,26 % 23 Personlig tjenesteyting 4 5,62 % 251 1,48 % Totalt 712 1, % , % Hovednæringsgrupper/1-sifret NACE-nivå Antall bedrifter Fordeling bedrifter Antall ansatte Side 15 av 16 Fordeling ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 25 3,51 % 166,98 % 2 Bergverk/energi 36 5,6 % 85 5,1 % 3 Industri 15 21,7 % ,42 % 4 Bygg og anlegg 48 6,74 % 521 3,7 % 5 Varehandel, hotell og restaurant 17 15,3 % 952 5,61 % 6 Transport og kommunikasjon 69 9,69 % 823 4,85 % 7 Bank/finans 74 1,39 % ,18 % 8 Offentlig/privat tjenesteyting 23 28,51 % ,87 % Totalt 712 1, % , %

16 NAVs bedriftsundersøkelse 214 Kartlegging av arbeidsmarkedet 1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag? (flette inn tall fra registeret som hjelp her)ta med disse gruppene: Fast ansatte, midlertidig ansatte, lærlinger, permitterte, personer på arbeidsmarkedstiltak som dere har lønnsutgifter for og personer som er utleid til andre virksomheter, men som er ansatt hos dere. Følgende tas ikke med: Innleid arbeidskraft. Antall ansatte i dag: 2. Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år? Ta med de samme gruppene som i spørsmål 1. Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag. Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Sett kun ett kryss. 3. Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året. Med mislyktes menes her at bedriften uten hell har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. Ja Gå til spørsmål 4. Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Gå til spørsmål 4. Nei Gå til spørsmål Hva skyldes dette: Ingen/for få kvalifiserte søkere (Gå til spørsmål 5) Annet (Gå til spørsmål 6) 5. Innen hvilke yrker har dere mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, og hvor mange stillinger dreier det seg om? Spesifiser hvilke yrker det gjelder. Ta både med stillinger hvor dere ikke har fått ansatt noen og stillinger hvor dere har måttet ansette personer med lavere eller andre kvalifikasjoner enn dere søkte etter. Hvis dere for eksempel har søkt etter en førskolelærer, men i stedet har måttet ansette en assistent, skal dere føre opp én førskolelærer. Korttidsengasjement på under 4 uker skal ikke tas med. Yrke Antall stillinger Side 16 av 16

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009

Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet februar 2009 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av februar

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - april 2015

Arbeidsmarkedet nå - april 2015 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - il 215 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå september 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 // NAV Aust-Agder // Innhold Sammendrag... 1 Innledning... 2 1. Sysselsettingsforventninger... 3 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 4 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit

Konjunkturseminar mars Lars E Haartveit Konjunkturseminar mars 2016 Lars E Haartveit Forbrukertillit Forbrukertillitsindeksen har vært negativ i lang tid Egen økonomi nå under null i februar og mars (mens egen økonomi 12 mnd frem fortsatt er

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten August 2017 Vest l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Om tabellene. April 2016

Om tabellene. April 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Mai 2017 Vest-Ag l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Vest-Ag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 6/2010

// PRESSEMELDING nr 6/2010 // PRESSEMELDING nr 6/2010 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 30.04.2010 Ledigheten går ned i Sør-Trøndelag Mens ledigheten i landet øker, går ledigheten ned i Sør-Trøndelag. Ved utgangen av april er

Detaljer

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve

l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten November 2017 Ve l om arbeidsmarkedet inkl. bruttoledigheten Ve Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge

Detaljer