Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994"

Transkript

1 96/25 Notater 1996 Kenneth Årdalen og Terje Søsæter Regional fordeling av leveranser i industri og bergverksdrift Vedleggsundersøkelse til industristatistikken 1994 Avdeling for økonomisk statistikk / Seksjon for utenrikshandel, energi og industristatistikk

2 INNHOLD Side 1. Innledning 2 2. Opplegg for gjennomforing av undersøkelsen Utvalget Spørreskjemaet 2.3 Datainnsamling 4 3. Feilkilder Kontroll av data 3.2 Frafallet 6 33 Andre kilder til feil 4. Metode for oppblåsing av tall fra datagrunnlaget Etterstratifisering 4.2 Utvalg Metode Om tabellene 11 Vedlegg Spørreskjemaet Melding i Ukens statistikk nr 22/96.

3 I. Innledning Leverandorundersøkelsen er et vedlegg til industristatistikken Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra SINTEF anvendt økonomi. Formalet med undersøkelsen er å kartlegge vare- og tjenestestrømmer innen fylker, mellom fylker og med utlandet. Denne datatypen er et viktig element i utvikling og bruk av regionale analysemetoder. SINTEF vil bruke dataene i PANDA, en regionaløkonomisk modell. Hovedresultatene fra undersøkelsen er publisert i Ukens statistikk nr. 22/96. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført for 1986, og ble publisert i internt notat 89/14 forfatter: J. Johannesen. 2

4 2. Opplegg for og gjennomføring av undersøkelsen 2.1 Utvalget. Undersøkelsen dekker bergverksdrift og industri, dvs. næringsområde 10,12-37 etter standard for næringsgruppering (SN 94). Utvalget for undersøkelsen er 2071 bedrifter, som er trukket fra en populasjon på Bedriftene som er med i undersøkelsen har industri eller bergverksdrift som sin viktigste næringsvirksomhet. Undersøkelsen omfatter produksjonsbedrifter. Hjelpeavdelinger, dvs. lokalt adskilte hovedkontor, avdelingskontor, salgskontor o.1., og investeringsbedrifter er ikke med i utvalget. I undersøkelsen ble leveranser mellom bedrifter i samme foretak og leveranser mellom bedrifter i forskjellige foretak behandlet likt: Hver bedrift ble betraktet som en selvstendig produksjonsenhet med egen leveransestruktur. Hvis flere av bedriftene innen et foretak lå i samme fylke, ble foretakets interne leveranser betraktet som leveranser til/fra eget fylke. En kan derfor i enkelteav tabellene finne forholdsvis høye andeler på eget fylke i enkelte næringer. I forhold til alle produksjonsbedrifter i bergverksdrift og industri, står utvalgsbedriftene for rundt 78 prosent av salg av egenproduserte varer. Undersøkelsen er basert på totaltelling for de største enhetene, og relativt flere mellomstore enn små i utvalget. Størrelsesgrupper for bedrifter er for utvalgstrekkingen satt til: under 10 sysselsatte, sysselsatte, sysselsatte, sysselsatte og 50 eller flere sysselsatte. Utvalgsstørrelsen er for liten til at det er mulig å fa representative utvalg for alle kombinasjoner av næring, fylke og bedriftsstørrelse. Utvalget trekkes derfor for hver næring og størrelsesgrupper. For de minste næringsgruppene er det gjennomført totaltelling, det vil si grupper med mindre enn 100 bedrifter: 10, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 27, 30, 33, 34, 35(unntatt 35.1) og 37. For hver av de øvrige næringsgrupper er bedriftene sortert over fylke i hver størrelsesgruppe og trukket systematisk: sysselsatte 15% under 10 eller sysselsatte 30% sysselsatte 50% 50 eller flere sysselsatte 100% Totalt utvalg er 2071 bedrifter. 3

5 2.2 Spørreskjemaet. Hver bedrift ble bedt om å prosentfordele leveranser av følgende fire poster fra industristatistikken mellom leveranser til utlandet, leveranser til eget fylke, leveranser til andre fylker i samme region (se spørreskjemaet for regionsinndeling), leveranser til resten av landet og leveranser til kontinentalsokkelen og Svalbard: Leveranser: Tilgang: Post 202: Salg av egenproduserte varer Post 206: Inntekt av annet arbeid Post 302: Forbruk av råvarer, halvfabrikata og hjelpestoffer Post 311: Arbeid utført av fremmede Post 202, salg av egenproduserte varer, omfatter salgsverdien av varer produsert for egen regning og varer leieprodusert hos andre til absolutte fabrikkpriser (ekskl. frakt og spedisjon). Post 206, inntekt av annet arbeid, omfatter inntekter av reparasjonsarbeid, monterings- og installasjonsarbeid, leiearbeid og annet arbeid utført av andre. Post 302, forbruk av råvarer, halvfabrikata og hjelpestoffer, omfatter verdien av de råvarer, halvfabrikata og ferdige deler som inngår som bestanddeler i det ferdige produktet, og dessuten verdien av de hjelpestoffer som brukes direkte i produksjonsprosessen, som f.eks smøreolje, smørefett, pussemidler, verktøy. Post 311, arbeid utført av fremmede, omfatter godtgjørelse for reparasjoner av varige driftsmidler som bedrifter eier eller disponerer, og godtgjørelse for leiearbeid eller spesialarbeider utført på produkter fremstilt av oppdragsgiver. 2.3 Datainnsamling. Generelt om utfyllingen: En stor del av de innkomne skjemaene var mangelfullt utfylt, dvs. at en eller flere av postene bare var delvis fordelt eller ikke fordelt i det hele tatt. Generelt så vu det postene på kostnadssiden som var mangelfullt utfylt, noe som kan skyldes at varekjøpet omfatter flere varegrupper enn salget og dermed er mer komplisert d fordele. Det viste seg at postene 206, inntekt av annet arbeid, og post 311, arbeid utført av fremmede, ofte var sparsomt utfylt. Der hvor disse postene var utfylt kunne en se at de hadde helt klart 4

6 lokale fordelingstrekk. Derfor ble postene 206 og 311 fordelt lokalt hvis de ikke var fylt ut, og de hadde forholdsvis små verdier som skulle fordeles. Ellers ble alle bedrifter som hadde sendt inn mangelfullt utfylt skjema telefonkontaktet. De aller fleste av telefonkonsultasjonene resulterte i fullstendig utfylt skjema. Purrerutiner: Vedleggsskjemaet ble sendt til utvalgsbedriftene sammen med den årlige industristatistikken. Bedriftene var pålagt å fylle ut skjemaene med hjemmel i Statistikkloven. Det ble ikke gjennomført egen skriftlig purrerunde for tilleggsundersøkelsen, men generelle purringer knyttet til industristatistikken, inklusive tilleggsskjemaet, ble gjennomført som vanlig 5

7 3. Feilkilder 3.1 Kontroll av dataene. Under revisjonen ble hver bedrifts vedleggsskjema og industristatistikkskjema sammenlignet. Dette for å sikre at totalverdien på postene som skulle fordeles var identisk på de to skjemaer. Det ble kontrollert at prosentfordelingen summerte seg til 100%, og at det for hver prosentfordeling tilhørte en totalverdi. I de tilfeller hvor det var avvik mellom hovedpostene på de to skjemaene, så ble postene tilleggsskjemaet rettet konsekvent. øvrige opplysninger ph tilleggsskjemaet ble registrert slik de var oppgitt, uten at bedriften ble kontaktet. Skjemaene ble punchet av Seksjon for dataregistrering, SSB på Kongsvinger. Dataene ble så sendt tilbake til Oslo for videre kontroll. 3.2 Frafallet. Av de 2071 utsendte skjemaene ble 1916 retumert SSB. Av disse 1916 skjemaene var det 29 bedrifter som ikke ble registrert. Dette fordi disse bedriftene ikke var industri eller bergverk, men salgsavdelinger eller vernede bedrifter. Disse skjemaene sammen med de ikke innsendte skjemaene utgjorde et frafall på litt i underkant av 9%. En fylkesvis frafallstabell er presentert nedenfor. Der ser vi at om lag 91% av bedriftene utvalget hadde da meningsfullt utfylte oppgaver. Best besvarelse var det fra disse fylkene med en frafallsprosent på under 5%: *Østfold *Telemark *Vest-Agder *Nord-Trondelag *Nordland Dårligst besvarelse fikk vi fra disse fylkene med en frafallsprosent på over 14%; *Akershus *Sør-Trondelag 6

8 Tabell 1: Frafall av bedrifter ANTALL PROSENT Med i under- Frafall Med j utvalget Svar Frafall søkelsen Total ,1 8,9 Østfold ,1 4,9 Akershus ,9 14,1 Oslo ,1 12,9 Hedmark ,0 7,0 Oppland ,7 7,3 Buskerud ,0 10,0 Vestfold ,7 8,3 Telemark ,2 4,8 Aust-Agder ,6 7,4 Vest-Agder ,3 2,7 Rogaland ,5 9,5 Hordaland ,7 11,3 Sogn og Fjordane ,8 8,2 Møre og Romsdal ,1 10,9 Sør-Trøndelag ,7 14,3 Nord-Trøndelag ,7 3,3 Nordland ,7 3,3 Troms ,6 10,4 Finnmark ,7 5,3 Svalbard ,0 0,0 Det var påført en del kommentarer på tilleggsskjemaene. Disse kommentarene gikk stort sett ut på vanskeligheter med å fremskaffe de opplysninger skjemaet etterspurte. Dette på grunn av den regnskapspraksis som er rundt om i de ulike bedriftene. Alle bedrifter har ikke et like godt system som registrerer hvor varer blir solgt til eller hvor råvarer blir kjøpt fra. En annen kommentar som hadde sammenheng med dette var at det ville ta veldig lang tid/hadde liten kapasitet til å finne en korrekt faktisk fordeling av postene. Vanskeligheter med å finne en slik fordeling kom også veldig klart frem ved telefonkonsultasjonen. Dette forholdet var også klart ved planleggingen av undersøkelsen, og av hensyn til oppgavebyrden ble det i rettledningen til undersøkelsen sagt at «Den faktiske fordelingen kan were vanskelig å fremskaffe og vi ber om den beste skjønnsmessige fordeling» (jfr. rettledningen på baksiden av spørreskjemaet i vedleggene til denne rapporten). Vårt inntrykk er at mange av fordelingene er basert på slikt skjønn. 7

9 3.3 Andre kilder til feil. Bedriftene ble bedt om å fordele salg etter sluttleveringsadresse, og kjøp etter opprinnelsessted så godt det lot seg gjøre. Det var de reelle varestrømmene man ønsket å kartlegge. Dette kravet til fordeling forutså man ville bli problematisk i noen tilfeller, særlig hvor bedrifter har store salg til eller kjøp fra engrosbedrifter. Et annet problem som kan ha forekommet er at bedriftene har fylt ut etter fakturaadresse, f.eks. til hovedkontor, mens varen går et annet sted. Men det er ikke lett å ha noen oversikt over om dette har vært tilfellet for mange av bedriftene. Det ble også klart at en del av bedriftene i næringene 35114/15, oljeplattformer, hadde fordelt salg av varer etter beliggenheten til verftene, og ikke etter hvor varer til slutt ender opp, som skulle vært kontinentalsokkelen. Dette sees ved at det kanskje er en overraskende stor andel av salg til eget fylke i denne næringen, men dette skyldes altså at bedriftene har utfylt med utgangspunkt i levering til verftene. På baksiden av skjemaet hadde bedriftene anledning til å spesifisere om dette kravet til fordeling var oppfylt eller ikke. Fra skjemaene kunne en se at dette punktet var dårlig utfylt. Om dette skyldes en overseelse eller annet vites ikke. Men for bedrifter som hadde krysset av for dette punktet så var det ikke de største forskjellene i fordeling i forhold til de som ikke hadde krysset av. De som ikke hadde besvart dette punktet bak på skjemaet ble ikke kontaktet. Bedriftene ble bedt om å fordele salgs- og kjøpsverdier. En svakhet ved dette er at det for en stor del er betalingsstrømmer og ikke fysiske strømmer som blir kartlagt.

10 4. Metode for oppblåsing av tall fra datagrunnlaget 4.1 Etterstratifisering. Antall bedrifter totalt i populasjonen betegnes N (N = 4120). Populasjonen varierer for de 4 analysevariablene da vare/tjenestestrøm for enkelte bedrifter kan ha verdien O. Populasjonen etterstratifiseres i strata, s, etter næringsgruppe (1, 2,., 25), antall sysselsatte (1, 2, 3, 4) og fylke (1, 2,., 21). Definisjoner: Vv -L si total vare- og tjeneste strøm, kjent for hver bedrift i populasjonen hvor: v - vare/tjeneste = 202, 206, 302, salg av egenproduserte varer inntekt av annet arbeide forbruk av råvarer, halvfabrikata og hjelperåstoffer arbeid utført av fremmede s - stratum i - bedrift nummer 1, 2,.., Ns N V N V - antall bedrifter i populasjonen i stratum s for vare/tjeneste v - antall bedrifter i populasjonen for vare/tjeneste v, N V = E N sv 4.2 Utvalg. Antall bedrifter som har vare/tjenestestrøm Ysvi > 0 for minst en v og har besvart skjemaet betegnes n. Utvalget vil variere med v av samme årsak som populasjonen. Definisjoner: yr p si n v prosentandel av total vare- og tjenestestrøm fra bedrift i i stratum s, fordelt til/fra område r, hvor r = 90, 91, 92, 93, eget fylke 91 andre fylker i samme region 92 andre regioner i landet 93 kontinentalsokkelen, Svalbard 94 utlandet ps vir ; =, =, 44,, risv antall bedrifter i utvalget i stratum s for vare/tjeneste v ny antall bedrifter i utvalget for vare/tjeneste v, ri v = En sv 9

11 For den enkelte bedrift i utvalget beregnes y svir strømmen av vare/tjeneste v til/fra område r ved: yr *Vv vrpsi1- si Y si i= 1, 2,., n, Frafallet varierer med v og består av bedrifter som har Ysvi > 0 og som ikke har besvart tilsendt forespørsel om p svir. Frafallsenhetene har verdier for Ysvi og er med i populasjonen. Fordeling av vare/tjenestestrømmene for frafallsenhetene antas d være som for responsenhetene innen samme stratum. 4.3 Estimering. Modell. Strømningsmønsteret antas å være likt for samme vare/tjeneste til samme område for alle bedrifter innen samme stratum. Ved estimering av vare- og tjenestestrøm for bedrifter som ikke er med i utvalget, brukes veiet gjennomsnitt av utvalgets prosentandeler innen samme stratum - gitt at ns > i. Hvis n, 1 slås strata sammen til grupper med samme næring, sysselsetting og nærliggende fylker slik at utvalget består av minst 2 bedrifter innen hver gruppe (ng > 1). For alle strata innen samme gruppe estimeres vare- og tjenestestrømmen v til/fra område r med samme prosentandel n s v,vrv.v s i si pvr i=1 og estimert vare/tjenstestrom for enhet i, stratum s for vare/tjeneste v til/fra område r er: yr Y si -- f Vr * v- V s si 100 Estimerte andel (i prosent) av total vare/tjeneststrøm v til/fra område r blir:. v n*f r MO *,vr v vr u_s Y si vvr 1 Si hvor summetegnene gjelder alle enheter i utvalg og populasjoner fra samme næringsgruppe * fylke, samme næringsgruppe, samme fylke eller totalt - avhengig av aggregeringsgrad. 10

12 5. Om tabellene. I tabellene er hovedresultatene for undersøkelsen presentert. Alle postene på spørreskjemaet er fordelt etter sluttleverings- og opprinnelsesregion etter næring og næringsområde. Det er også fordelt for alle fylker på alle postene. Tabell I: Salg av egenproduserte varer. Totalt for hele landet Tabell 2: Salg av egenproduserte varer. Fordelt på alle fylker. Tabell 3: Utforte tjenester for fremmede. Totalt for hele landet. Tabell 4: Utførte tjenester for fremmede. Fordelt på alle fylker. Tabell 5: Forbruk av råvarer, halvfabrikata og hjelpestoffer. Totalt for hele landet. Tabell 6: Forbruk av råvarer, halvfabrikata og hjelpestoffer. Fordelt på alle fylker. Tabell 7: Tjenester utfort av fremmede. Totalt for hele landet. Tabell 8: Tjenester utført av fremmede. Fordelt på alle fylker. 11

13 Tabell 1. Salg av egenproduserte varer etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike næringsområder/ fylker Næringsområde/ fylke Næringsområde Salg av egenproduserte varer Sluttleveringsadresse Bedrif ter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, landi rosen 10,12-37 Bergverksdrift og industri ,12-14 Bergverksdrift Industri Nærings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer Papirmesse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller s 28 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr s Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler s Annen industriproduksjon Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark ) Bedrifter ned minst 10 sysselsatte. Regioner 1 Oslo og Akershus 2 Østfold, Vestfold, Buskerud og Telemark 3 Hedmark og Oppland 4 Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland S Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal 6 Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag 7 Nordland, Troms og Finnmark rosen s ls s a

14 Tabell 2. Salg av egenproduserte varer etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike næringsområder/ fylker Naringsområde/ fylke Salg av egenproduserte varer Sluttleveringsadresse Bedrif ter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, lande. Mill. kr. Prosent Prosent ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Sl Fisk og fiskevarer s /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer a Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter s Kjemikalier og kjemiske produkter a Kjemiske råvarer a Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter IS Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller s Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr IS Maskiner og utstyr a Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler a Annen industriproduksjon a Akershus ,12-14 Bergverksdrift 0.4Desoompeeesegoo... eepov Industri sessessoopec0000sosecososeseesee Narings- og nytelsesmidler /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer s Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter s Kjemikalier og kjemiske produkter _ Kjemiske råvarer I Kjemiske produkter ellers a Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Oslo assoweem000ceeeemos ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers 41 : Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv : Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon

15 Tabell 2. (forts.). Salg av egenproduserte varer etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike naringsområder/fylker Naringsområde/ fylke Salg av egenproduserte varer Sluttleveringsadresse Bedrifter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, lande. r. rosen rosen Hedmark ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nurings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer SO Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Motallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr s Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Oppland ,12-14 Bergverksdrift , Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers 36 : Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter _ - 25 Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller s Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr s Maskiner og utstyr SO Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon 22 : Buskerud ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Herings- og nytelsesmidler ellers 30 : Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers 11: Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter _ Metaller s Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr SS Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler a s _ Annen industriproduksjon s

16 Tabell 2. (forts.). Salg av egenproduserte varer etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike naringsområder/fylker Næringsområde/ fylke Salg av egenproduserte varer Sluttleveringsadresse Bedrifter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, landet utvalget i sanne ioner i Svalregion Mill. kr. Prosent Vestfold ,12-14 Bergverksdrift 00*00000O0Q Industri Narings- og nytelsesmidler /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer s ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Prosent s 42 - SO a a a Telemark ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler SO 15.2 Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers 23 : 68 SO Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr SO Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler a Annen industriproduksjon Aust-Agder ,12-14 Bergverksdrift Industri Nærings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers 12 : SO Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Gummi- og plastprodukter 2 : - Sl 26 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 18, Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter a /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon s a _ S s a a

17 Tabell 2. (forts.). Salg av egenproduserte varer etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike næringsområder/fylker Naringsområde/ fylke Salg av egenproduserte varer Sluttleveringsadresse Bedrif ter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, lande r. rosen rosen Vest-Agder Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers _ Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter s Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter s Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon 7 96 a Rogaland ,12-14 Bergverksdrift Industri Herings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nirings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv ss Kull- og potroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr s Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Hordaland ,12-14 Bergverksdrift s Industri Nærings- og nytelsesmidler _ Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv s ls 23 Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter s 7 17 _ Kjemiske råvarer s a Kjemiske produkter ellers 2 : Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon

18 Tabell 2. (forts.). Salg av egenproduserte varer etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike neringsområder/fylker Næringsområde/ fylke Salg av egenproduserte varer Sluttleveringsadresse Bedrif ter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, landel Mill. kr. Prosent Sogn og Fjordane ,12-14 Bergverksdrift Industri Nærings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nerings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter 2 : /5 Oljeplattformer 2 : ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Mere og Romsdal ,12-14 Bergverksdrift s Industri c..e Nærings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16Herings- og nytelsesmidler ellers s Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer _ 9 21 Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter s Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter loo /5 Oljeplattformer s ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon _ s a Prosent s _ _ Ser-Trøndelag ,12-14 Bergverksdrift Industri Nærings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nerings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lervarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter 2 : Kjemiske råvarer 2 : Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer 34-35( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon _ _ _ :, _ _

19 Tabell 2. (forts.). Salg av egenproduserte varer etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike naringsområder/fylker Naringsområde/ fylke Nord-Trøndelag ,12-14 Bergverksdrift Industri Nærings- og nytelsesmidler 15.2 Fisk og fiskevarer 15.1/3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers 20 Trevarer 21 Papirmasse, papir og papirvarer 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv 23 Kull- og petroleumsprodukter 24 Kjemikalier og kjemiske produkter 24.1 Kjemiske råvarer 25 Gummi- og plastprodukter 26 Andre ikke-metallholdigo mineralprodukter 27 Metaller 28 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 29 Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer 34-35( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Salg av egenproduserte varer Sluttleveringsadresse Bedrifter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, lande Hill. kr. Prosent Prosent : s 363 s s s Nordland ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Herings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter a Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon a - 76 s Trous ,12-14 Bergverksdrift Industri s 3 _ Nærings- og nytelsesmidler a Fisk og fiskevarer a /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers a Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr s si Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon

20 Tabell 2. (forts.). Salg av egenproduserte varer otter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike naringsområder/fylker Næringsområde/ fylke Bedrif ter Salg av egenproduserte varer I alt Av dette: Dekket i utvalget Mill. kr. Prosent Finnmark ,12-14 Bergverksdrift Industri Herings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers Trevarer 2-22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv. 6 9i: Kull- og petroleumsprodukter Gummi- og plastprodukter 1-26 Andre ikke - metallholdige mineralprodukter 3 6; Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter 1! ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon 1. - Sluttleveringsadresse Eget Andre Andre Kont.- Utfylke fylker reg- sokkel, lande. i samme ioner i Svalregion a a a Prosent _ _

21 Tabell 3. Utførte tjenester etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter i ulike næringsområder/ fylker Næringsområde/ fylke Naringsområde Bedrif ter Leiearbeid, mont.- og rep. arbeid m.m. utført for fremmede Sluttleveringsadresse I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, lande rosen 10,12-37 Bergverksdrift og industri ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Fylke Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark rosen _ 7 21 s s _ _ a s s s a s 21 3 s s

22 Tabell 4. Utførte tjenester etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike naringsområder/ fylker Naringsområde/ fylke Bedrifter Leiearbeid, mont.- og rep. arbeid m.m. utført for fremmede Industri Nærings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Sluttleveringsadresse I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, lande. Mil. kr. rosen rosen Østfold ,12-14 Bergverksdrift Akershus ,12-14 Bergverksdrift Industri Nærings- og nytelsesmidler /3-16 Herings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer Trevarer 16 i sa loo Papirmasse, papir og papirvarer s 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter s Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer _ Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 10 s Metaller 2-28 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter _ /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annan industriproduksjon Oslo s ,12-14 Bergverksdrift Industri s Marings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer Trevarer 1-21 Papirmasse, papir og papirvarer 1 - _ Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter 2 24 Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 7 li Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon

23 Tabell 4 (forts.). Utførte tjenester etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter 1) i ulike naringsområder/ fylker Næringsområde/ fylke Bedrif ter Hedmark ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lervarer a 20 Trevarer SO 21 Papirmasse, papir og papirvarer 3 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter 1 Leiearbeid, mont.- og rep. arbeid m.m. utført for fremmede Ni Sluttleveringsadresse I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel, lande r. rosen rosen SO SO _ _ - i 24 Kjemikalier 100 og kjemiske produkter 3 s - 90 _ Kjemiske produkter ellers _ 5 25 Gummi- og plastprodukter 9 26 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 9 27 Metaller 7 28 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon _ s 79 _ _ 99 _ - Oppland ,12-14 Bergverksdrift _ Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lervarer g Trevarer _ 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv a 9 _ 23 Kull- og petroleumsprodukter 3-25 Gummi- og plastprodukter _ 26 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr _ Elektriske og optiske produkter ( /5) Transportmidler 2 : _ Annen industriproduksjon 22 : Buskerud ,12-14 Bergverksdrift _ Industri Nurings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Herings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og larvarer 4 i Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv _ 1 23 Kull- og petroleumsprodukter Kjemikalier og kjemiske produkter _ Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers Gummi- og plastprodukter s 26 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller s Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter a /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon

24 - Tabell 4 (forts.). Utførte tjenester etter sluttleveringsadresse. Store bedrifter I) i ulike naringsområder/ fylker Næringsområde/ fylke Vestfold eM ,12-14 Bergverksdrift Industri O Nærings- og nytelsesmidler 15.1/3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer 0 20 Trevarer 21 Papirmasse, papir og papirvarer 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv 23 Kull- og petroleumsprodukter 24 Kjemikalier og kjemiske produkter 24.1 Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers 25 Gummi- og plastprodukter 26 Andre ikke-motallholdige mineralprodukter 27 Metaller 28 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 0 29 Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer 34-35( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon Leiearbeid, mont.- og rep. arbeid m.m. utført for fremmede Sluttleveringsadresse Bedrif ter I alt Av dette: Eget Andre Andre Kont.- Ut- Dekket i fylke fylker reg- sokkel) landel s r. rosen rosen SO SS _ ' 81 4 _ Telemark oeoewoo... ibemoos ,12-14 Bergverksdrift Industri Nærings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Nærings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lær og lærvarer 3 20 Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer.5 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter 2 24 Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer Kjemiske produkter ellers 3 25 Gummi- og plastprodukter 9 26 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter Metaller 6 28 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler Annen industriproduksjon 9 Aust-Agder ,12-14 Bergverksdrift Industri Narings- og nytelsesmidler Fisk og fiskevarer /3-16 Narings- og nytelsesmidler ellers Tekstil-, beklednings-, lar og lærvarer 3 20 Trevarer Papirmasse, papir og papirvarer 2 22 Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon mv Kull- og petroleumsprodukter 1 24 Kjemikalier og kjemiske produkter Kjemiske råvarer 2 25 Gummi- og plastprodukter 2 26 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter 6 28 Metallvarer, unntatt maskiner og utstyr Maskiner og utstyr Elektriske og optiske produkter /5 Oljeplattformer ( /5) Transportmidler IS Annen industriproduksjon _ ; : : * SS I _ a

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser

Figur Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor Mill.kr. Løpende priser Figur 1.1.1 Egenutført FoU i næringslivet etter utførende sektor. 1995-2003. Mill.kr. Løpende priser næring 1995 1997 1999 2001 2003 Industri 3788,1 4495 4740,8 6597,2 7152,8 Utvinning av olje og naturgas

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2016

EKSPORTEN I JANUAR 2016 1 EKSPORTEN I JANUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2016 Verdiendring fra jan. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 354-18,7

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti

AgnedeEtter kvartal 1. halvår 1997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti AgnedeEtter kvartal. halvår 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Stor sysselsettingsnedgang rundt Oslofjorden

Stor sysselsettingsnedgang rundt Oslofjorden Norsk industri siden 1829 Regional industriutvikling 1955-2005 Frank Foyn og Nils Petter Skirstad Stor sysselsettingsnedgang rundt Oslofjorden Sysselsettingen i industrien er blitt redusert med en tredel

Detaljer

EKSPORTEN I APRIL 2016

EKSPORTEN I APRIL 2016 EKSPORTEN I APRIL 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall April 2016 Verdiendring fra april 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 60 622-7,9 - Råolje

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) Svein Olav Nås OPPDRAGSGIVER(E) Innovasjon Norge, Ålesund GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG TITTEL STEP ARBEIDSNOTAT STEP - Senter for innovasjonsforskning Postadresse/Besøksadresse: Hammersborg torg 3, 0179 Oslo Telefon: 22 86 80 10 Telefaks: 22 86 80 49 Foretaksregisteret: NO 948 007 029 MVA

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2016 Verdiendring fra sept. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 57 781-15,9

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2016

EKSPORTEN I JULI 2016 EKSPORTEN I JULI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Juli 2016 Verdiendring fra juli 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 118-15,2 - Råolje

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2016

EKSPORTEN I AUGUST 2016 EKSPORTEN I AUGUST 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall August 2016 Verdiendring fra aug. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 006-13,1 -

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017

EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 1 EKSPORTEN I FEBRUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2017 Verdiendring fra feb. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 71 244 18,0

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2017

EKSPORTEN I JANUAR 2017 1 EKSPORTEN I JANUAR 2017 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Januar 2017 Verdiendring fra jan. 2016 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 73 816 21,9

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Resultater NNUQ Altinn

Resultater NNUQ Altinn Resultater NNUQ2 2010 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 15. juni til 8.

Detaljer

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet

Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Status, utviklingstrekk og noen utfordringer for produksjon og bruk av bioenergi i Innlandet Morten Ørbeck, Østlandsforskning Terningen Arena, Elverum 03.10.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge

Detaljer

Veivalg21 Materialer til tjeneste

Veivalg21 Materialer til tjeneste Veivalg 21 Materialer til tjeneste Er Norges fremtid som materialleverandør og materialforedler truet? 1 Pessimister er dog de reneste tåper, de tror det motsatte av hva de håper. Nei, de optimister som

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Energibruk i norsk industri

Energibruk i norsk industri 2001/14 Rapporter Reports Trygve Martinsen Energibruk i norsk industri Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode-

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 290 000 270 000 250 000 Årlig vekst Folketall 1,6 1,4 1,2 1,0 230 000 0,8 210 000 190 000 170 000 150 000 2011 2007 2003

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi

Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Statistikk og faktagrunnlag til planstrategi Temadag 8. mars 2016 per.overvik@ntfk.no Retningslinjene Ingen spesifikke retningslinjer til faktagrunnlaget. Fokus på utviklingstrekk og utfordringer. Tema

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv TELEMARK FYLKESKOMMUNE Vest Telemarks konferansen 2012 Offentlig sektor - Næringsliv Krise i Europa -Europa- Norge Telemark: Alt er relativt! Vekst i HELE Telemark! Ÿ Mine konklusjoner: Uforløst potensial.

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005

Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Brukernettverksmøte te for ATP 11. april 2005 Om Bedrifts- og foretaksregisteret (BoF) Innhold og datautlevering Beate Bartsch Seksjon for bedriftsregister Statistisk sentralbyrå Bedrifts- og foretaksregisteret

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring

INTEGRERINGSBAROMETERET Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring INTEGRERINGSBAROMETERET 2010 Vedlegg 2. Om undersøkelsen; utvalg og gjennomføring 1 Utvalg og undersøkelsesopplegg Integreringsbarometeret er en holdningsundersøkelse om integrering og mangfold rettet

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer