Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1

2 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene (jan-mar 1). prosent av bedriftene har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft. Det er overnattings- og serveringsvirksomheter som oppgir størst rekrutteringsproblemer, 1 prosent av bedriftene oppgir at de ikke har klart å rekruttere personer med de kvalifikasjonene som bedriften søkte etter. Dernest er det virksomhetene innenfor helse- og sosialtjeneste, hvor 1 prosent melder om rekrutteringsproblemer. Våren 1 har vi estimert at bedriftene i Østfold mangler 1 personer. Det er færre enn på samme tid i fjor. Størst var mangelen på arbeidskraft innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting med 22 personer. Det var også høy mangel innen helse- og sosialtjenester med 1 personer, bygge- og anleggsvirksomhet med personer og varehandel med personer. Ser vi på yrkesgrupper, var det størst mangel på transportarbeidere, prosess- og maskinoperatører, akademiske yrker og ulike typer håndverkere. Yrkesgrupper som bedriftene melder at det er størst mangel på i Østfold våren 1: Transportarbeidere så som lastebil- og trailersjåfører, bussjåfører, anleggsmaskinførere Prosess- og maskinoperatører: Operatører innen næringsmiddelproduksjon og metallflatebehandling Helsepersonell, bl.a. sykepleiere, legespesialister og andre helseyrker Håndverkere, bl.a. sveisere, platearbeidere, anleggs- og industrimekanikere og bilmekanikere Salgsmedarbeidere Grunnskolelærere Personal- karriererådgivere Forventningene ett år fram i tid Årets bedriftsundersøkelse viser at prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste månedene. Dette er 2 prosentpoeng lavere enn i fjor. Andelen bedrifter som forventer redusert sysselsetting er 1 prosent, en økning med 2 prosentpoeng fra fjoråret. Andelen bedrifter som ikke venter noen endring har økt fra prosent til prosent i 1. Resultatene fra vårens undersøkelse tyder på en positiv etterspørsel etter arbeidskraft kommende år, men at bedriftene ikke er like optimistiske som de var i fjor. Bedriftene innenfor informasjon- og kommunikasjon er mest optimistiske, der ingen av bedriftene i undersøkelsen melder om nedgang i antall ansatte. Overnattings- og serveringsvirksomheter er de nest mest optimistiske i forhold til økt sysselsetting for det kommende året, mens bedrifter innenfor trevareproduksjon og annen industri er de mest pessimistiske. Bedriftsundersøkelsen ble sendt ut til i underkant av bedrifter den 2. februar. Undersøkelsen varte til. mars. % av bedriftene besvarte undersøkelsen i Østfold. NAVs bedriftsundersøkelse NAV gjennomfører hver vår en landsomfattende bedriftsundersøkelse. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge behovet for arbeidskraft for de neste tolv månedene, både når det gjelder type og antall personer. Ved å kjenne til næringslivets behov og forventninger kan NAV på en bedre måte bidra til kvalifisering og rekruttering av arbeidskraft. Bedriftsundersøkelsen brukes også som grunnlag for å utarbeide arbeidsmarkedsprognoser både nasjonalt og fylkesvis. Resultatene gir en god indikasjon på utviklingen i arbeidsmarkedet. I Østfold ble det trukket ut bedrifter i årets undersøkelse, prosent av disse svarte. Undersøkelsen pågikk i perioden 2. februar. mars. Det er bedriftenes forventninger for perioden februar/mars 1 februar/mars 1 som ligger til grunn for svarene. Undersøkelsen baserer seg på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler offentlig og privat næringsliv i fylket. Bedrifter med 2 ansatte eller færre inngår ikke i undersøkelsen. 2

3 Næringssammensetningen i Østfold Næringssammensetningen er en viktig bakgrunnsinformasjon når resultatene i bedriftsundersøkelsen skal vurderes. Totalt er det. sysselsatte med registrert arbeidssted i Østfold pr.. kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB). Nyere sysselsettingsstatistikk pr.. kvartal 1 blir publisert medio juni av SSB. Helse og sosialsektoren sysselsetter flest personer. Store deler av sysselsettingen er videre knyttet til varehandel, industrisektoren, bygg- og anleggsvirksomheter, undervisning og offentlig administrasjon. I neste avsnitt og i resten av rapporten vil vi presentere resultatene fra bedriftsundersøkelsen. Figur 1. Næringssammensettingen i Østfold. kvartal 1 (sysselsatte; antall og andel av totalt sysselsatte) Personlig tjenesteyting; ; % Uoppgitt; ; 1 % Jordbruk, skogbruk og fiske; 2; 2 % Bergverksdrift og utvinning; 1; % Industri; 1 ; % Ektrisitet, vann og renovasjon; 1; 1 % Helse- og sosialtjenester; 2; 2 % Bygge- og anleggsvirksomhet; ; % Off.adm., forsvar, sosialforsikring; ; % Forretningsmessig tjenesteyting; 21; % Undervisning; 2; % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift; ; % Finansiering og forsikring; ; 1 % Varehandel, reparasjon av motorvogner; 1; 1 % Informasjon og kommunikasjon; 21; 2 % Transport og lagring; 2; % Overnattings- og serveringsvirksomhet; 21; 2 %

4 Rekrutteringsproblemer I undersøkelsen stiller vi spørsmål om bedriften har hatt rekrutteringsproblemer de siste tre månedene, i perioden desember 1/januar 1 februar/mars 1. Rekrutteringsproblemer er her definert som at en bedrift har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med lavere kvalifikasjoner enn det de søkte etter. Med mislyktes menes at bedriften aktivt har forsøkt å rekruttere nye medarbeidere ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. Fagkompetanse er viktig innenfor de fleste næringer og rekrutteringsproblemer kan være et signal om misforhold mellom arbeidsgivernes kompetansebehov og tilgjengelig arbeidskraft med ønsket kompetanse. Figur 2. Virksomheter i Østfold som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen formell kompetanse enn man søkte etter, etter næring. Prosent Overnattings- og serveringsvirksomhet Helse- og sosialtjeneste Produksjon av annen industri Transport og lagring Petroleum og kjemisk produksjon Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Eiendomsdrift, forretningsmessig og Industrien samlet Produksjon av elektriske og optiske Varehandel, motorvognreparasjoner Trevarer Bygge- og anleggsvirksomhet Nærings- og nytelsemidler Informasjon og kommunikasjon Undervisning Personlig tjenesteyting Elektrisitet, vann og renovasjon Ja, mislykket rekruttering siste mnd Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner Jordbruk, skogbruk og fiske Offentlig forvaltning I alt I alt svarte prosent av bedriftene at de har opplevd rekrutteringsproblemer de siste månedene. Dette er høyere enn fjorårets resultat som var på prosent. Av bedriftene svarte prosent at de ikke fikk ansatt noen med de kvalifikasjonene de søkte etter. De valgte å ansette noen med lavere kvalifikasjoner. prosent av bedriftene har alvorlige rekrutteringsproblemer, det vil si at de har ikke klart å rekruttere den ønskede kompetansen og har ikke ansatt noen med lavere kvalifikasjoner. De bedriftene har dermed et udekket arbeidskraftsbehov. Bedriftene med rekrutteringsproblemer, ble bedt om å oppgi årsaken, og prosent oppga at det var mangel på kvalifiserte søkere. Dette er en liten bedring i bedriftenes muligheter å få tak i kvalifisert arbeidskraft sett i forhold til fjoråret da 2 prosent svarte det samme. Det var 1 prosent av overnattings- og serveringsvirksomhetene som svarte at de hadde mislyktes i å rekruttere ønsket arbeidskraft. prosent valgte å ansette noen med lavere eller annen kompetanse enn det man søkte mens prosent har alvorlige rekrutterings-problemer. Innenfor næringsgruppen helse- og sosialtjeneste oppgir 1 prosent at man har hatt rekrutteringsproblemer. Her var det prosent som løste dette ved å ansette noen med lavere kvalifikasjoner. I bedriftene med produksjon av annen industri (f eks steinhuggerier, steinullsbedrifter, ortopedtekniske bedrifter, betong mv) har rekrutteringsproblemene i sin helhet handlet om at man måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner enn det man søkte etter. Det samme gjelder bedriftene innen næringen produksjon av trevarer

5 Mangel på arbeidskraft Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedriftsundersøkelse estimert på grunnlag av bedriftenes besvarelser. Der spesifiserer bedriftene hvilke yrker man har mislyktes i å rekruttere og hvor mange personer dette dreier seg om. På grunn av utvalgets størrelse og variablenes detaljeringsgrad vil disse estimatene være usikre. Den samlede mangel på arbeidskraft i Østfold er estimert til ca. 1 personer, sammenlignet med 1 i fjor. Med prosents sannsynlighet ligger det udekkede behovet for arbeidskraft mellom og 1 personer i Østfold, utfra konfidensintervallets nedre og øvre grense. Figur. Estimert mangel på arbeidskraft innenfor ulike næringsgrupper inkludert konfidensintervaller for 1, målt i antall personer (avrundet til nærmeste 2) Eiendomsdrift, forretningsmessig Helse- og sosialtjeneste Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, Industrien samlet Transport og lagring Overnattings- og Nærings- og nytelsemidler Undervisning Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Informasjon og kommunikasjon Offentlig forvaltning Personlig tjenesteyting Tabell 1. Estimert mangel på arbeidskraft innenfor ulike yrkesgrupper med konfidensintervaller, målt i antall personer (avrundet til nærmeste 2) Yrke 1* % konfidens intervall for estimert mangel 1* Lastebil- og trailersjåfører [,22] 2 Sykepleiere [,] Operatører innen næringsmiddelproduksjon [,1] <2 Operatører innen metallflatebehandling 2 [2,] <2 Sveisere 2 [,] <2 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 2 [,] <2 Anleggsmaskinførere 2 [,] 2 Andre helseyrker 2 [,2] 2 Personal- og karriererådgivere 2 [,] Legespesialister 2 [,] 2 Andre salgsmedarbeidere 2 [1,] Bilmekanikere 2 [,2] <2 Grunnskolelærere 2 [,2] Andre håndverkere 2 [,1] Bussjåfører 2 [1,2] 2 Platearbeidere 2 [,2] <2 * Avrundet til nærmeste Eiendomsdrift og forretningsmessig og faglig tjenesteyting er den næringsgruppen med størst utdekket behov for kvalifisert arbeidskraft. Den utgjør i årets undersøkelse 22 personer, noe lavere enn i fjor (1). Det er særlig stor mangel på Lastebilog trailersjåfører. Bedriftene melder også om mangel på jurister, regnskapsførere og ingeniører. Undersøkelsen viser også tydelige rekrutteringsproblemer innenfor helse- og sosialtjeneste, der det blant annet mangler sykepleiere, legespesialister, helsefagarbeidere, andre helseyrker, førskolelærere. Bygge- og anleggsvirksomhetene oppgir mangel på elektrikere og ledere av bygg- og anleggsvirksomheter. Innen varehandel og motorvognreparasjoner mangler man salgsmedarbeidere og bilmekanikere. Industrien samlet mangler anleggsmaskin- og industrimekanikere, platearbeidere, sveisere og operatører innen næringsmidler og metallflatebehandling. Transport og lagring melder om et udekket behov for lastebil- og trailersjåfører. Overnattings- og serveringsbedriftene melder om et udekket behov for kokker, bakere/konditorer, kjøkkenassistenter og gatekjøkken/cafémedarbeidere. Oversikten fordelt på yrker inneholder 1 yrker som etterspørres av bedriftene i Østfold. Tabell 1. viser de 1 yrkene med størst mangel, estimert og avrundet til 2 personer eller flere. Det betyr at det er ytterligere en rekke yrker som bedriftene melder om et udekket behov for, som ikke vises i tabellen.

6 I tabell 2 er den estimerte mangelen på arbeidskraft fordelt på yrker. Yrkene er gruppert etter yrkesfelt i samsvar med standarden for yrkesinndeling (STYRK-). Antall stillinger med mangel på kvalifisert arbeidskraft er angitt i parentes - avrundet til nærmeste 2. Det er mye større usikkerhet knyttet til estimatene for yrker enn det vil være for estimatene for næringer. Dette fordi det er færre bedrifter som har oppgitt mangel på et yrke enn innen en næring. Yrker som er oppført uten at det er oppgitt noe antall i parentes, er yrker hvor det er registrert en viss mangel, men færre enn til at det er grunnlag for å avrunde oppover til 2. For yrkene som er tatt med i tabell 2 er konfidensintervallets nedre grense minst 1. Som eksempel betyr det at med prosents sannsynlighet er mangelen på bussjåfører 2 personer, innenfor et intervall på minst 1 person og høgst 2 personer. Yrkene der konfidensintervallets nedre grense er, er utelatt i tabellen. I Østfold er det udekket behov for arbeidskraft 1 fortrinnsvis innenfor prosess- og maskinoperatører og transportarbeidere, akademiske yrker og håndverksyrker. Tabell 2. Mangel på kvalifisert arbeidskraft etter yrkesfelt. Østfold 1 Ledere Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet Ledere av industriproduksjon mv. Personalsjefer Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske Ingen registrerte behov Håndverkere og lignende Sveisere (2) Akademiske yrker Anleggsmaskin- og industrimekanikere (2) Sykepleiere () Bilmekanikere (2) Personal- og karriererådgivere (2) Andre håndverkere (2) Legespesialister (2) Platearbeidere (2) Grunnskolelærere (2) Elektrikere Førskolelærere Kopper- og blikkenslagere Programvareutviklere Bakere, konditorer mv. Spesialsykepleiere Verktøymaker, låsesmeder mv. Universitetsog høyskolelektorer/-lærere Metalldreiere mv. Vernepleiere Betongarbeidere Yrkesfaglærere Møbelsnekkere Lektorer mv. (videregående skole) Steinhoggere mv. Organisasjonsrådgivere mv. Systemanalytikere/-arkitekter Prosess- og maskinoperatører, Spesiallærere / spesialpedagoger transportarbeidere m.m. Andre lærere Lastebil- og trailersjåfører () Andre språklærere Operatører innen næringsmiddelproduksjon () Sivilingeniører (industri og produksjon Operatører innen metallflatebehandling (2) Spesialister i pedagogikk Anleggsmaskinførere (2) Jurister og advokater Bussjåfører (2) Andre stasjonære maskinoperatører Høgskoleyrker Operatører innen metallurgiske prosessfag Andre helseyrker (2) Truckførere Andre ingeniører Kran- og heisførere mv. Regnskapsførere Operatører innen trelastproduksjon Religiøse yrker Andre yrker innen forretningstjenester Kontor- og kundeserviceyrker Regnskapsmedarbeidere Yrker uten krav til utdanning utover grunnskole Kjøkkenassistenter Salgs-, service- og omsorgsyrker Andre salgsmedarbeidere (2) Kokker Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. Helsefagarbeidere

7 Sysselsettingsforventninger På spørsmål om sysselsettingsforventninger oppgir bedriftene antall ansatte i dag og om de forventer oppgang, nedgang eller uendret antall ansatte. Resultatene sier noe om bedriftenes forventninger om sysselsettingen i året som kommer. Erfaringer fra tidligere undersøkelser har vist at sysselsettings-forventningene i offentlig sektor ofte er lavere enn privat sektor mens den reelle utviklingen har vist en stigende trend. Dette kan blant annet henge sammen med en uavklart budsjettsituasjon i offentlig sektor på undersøkelsestidspunktet. Figur. - Forventet arbeidskraftbehov kommende år (andel bedrifter i prosent) Figur. - Forventet sysselsetting innen de ulike næringene i det kommende året Nedgang Oppgang Uendret Figur. viser andelen bedrifter som forventer nedgang, oppgang og uendret bemanning om ett år. Resultatene fra vårens undersøkelse tyder på stabil positiv etterspørsel etter arbeidskraft, men situasjonen er mindre optimistisk enn fjoråret. Det er prosent av bedriftene som venter å øke bemanningen de neste månedene, hvilket er en nedgang med 2 prosentpoeng fra fjoråret. Det er 1 prosent av bedriftene som venter nedbemanning i løpet av det kommende året. Det er en oppgang med 2 prosentpoeng fra 1. Andelen bedrifter som ikke venter noen endring har gått opp fra prosent til prosent i 1. Resultatene fra vårens undersøkelse tyder på en positiv etterspørsel etter arbeidskraft kommende år, men at bedriftene ikke er like optimistiske som de var i fjor. Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industrien samlet Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk Petroleum og kjemisk Produksjon av annen industri Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og Produksjon av elektriske og Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, Transport og lagring Overnattings- og Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og Eiendomsdrift, Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt Nedgang Uendret Oppgang Figur. viser andelen bedrifter som forventer nedgang, uendret og oppgang i sysselsettingen i det kommende året. I 1 av 2 næringsgrupper er det flere bedrifter som venter oppgang enn nedgang i antall ansatte. 2 av bedrifter innen informasjon og kommunikasjon forventer økt bemanning, de øvrige av venter uendret situasjon. Ingen bedrifter venter nedgang her. Dette er den mest optimistiske næringen i årets undersøkelse. Det er også den næringen som har høyest andel av bedrifter i år som melder om oppgang i sysselsettingen. Blant industribedriftene i Østfold er det store variasjoner. Noen næringer melder om forventet oppgang i bemanningen, som for eksempel produksjon av maskiner og utstyr og tekstil- og trevarer. Nærings- og nytelsesmidler signaliserer uendret situasjon. Nedbemanning er forventningene innenfor treforedling og grafisk produksjon, trevarer og produksjon av annen industri.

8 Figur. NAVs sysselsettingsbarometer, nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen i Østfold, etter næring. Prosent 1 og 1. Informasjon og kommunikasjon Overnattings- og serveringsvirksomhet Transport og lagring Produksjon av maskiner og utstyr Elektrisitet, vann og renovasjon Tekstil- og lærvarer Bygge- og anleggsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og Helse- og sosialtjeneste Jordbruk, skogbruk og fiske -1 Produksjon av metallvarer Produksjon av elektriske og optiske Offentlig forvaltning Personlig tjenesteyting Petroleum og kjemisk produksjon Bergverksdrift og utvinning Nærings- og nytelsemidler Industrien samlet Varehandel, motorvognreparasjoner Finansierings- og forsikringsvirksomhet Treforedling og grafisk produksjon Undervisning -1 Trevarer -1 Produksjon av annen industri I alt Figur. NAVs sysselsettingsbarometer, nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, etter fylke. Prosent 1 og 1. Akershus Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Vestfold Troms Oppland Aust-Agder Rogaland Finnmark Buskerud Østfold Nord-Trøndelag Hedmark Vest-Agder Nordland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Telemark Totalt Offentlig sektor består av: offentlig forvaltning, undervisning og helse- og sosialtjenester. Det er flere virksomheter innen offentlig forvaltning og helse- og sosialtjeneste som venter økning i sysselsettingen enn nedgang. Innen undervisning melder en større andel av virksomhetene nedgang i arbeidsstokken enn oppgang. Figur. viser sysselsettingsbarometeret i Østfold 1 og 1 fordelt på næring. I Østfold ser majoriteten av næringene, 1 av 2, optimistisk på framtidig sysselsetting. Sammenlignet med fjoråret har nettoandelen bedrifter som forventer økning i sysselsettingen har gått ned fra prosent i til prosent, På landsbasis er bedriftene optimistiske totalt sett, men mindre optimistiske enn i fjor. Nettoandelen bedrifter som forventer økt bemanning kommende år er på prosent, mot prosent i fjor, se figur. Østfold har en større nedgang enn landet, fra til prosent, men trenden er lik utviklingen i landet. Selv om de fleste fylkene i år har en lavere nettoandel virksomheter som venter økt sysselsetting de neste tolv månedene, er sju fylker mer optimistiske enn i 1 (figur ). I Akershus, et av nabofylkene til Østfold, er det en større nettoandel bedrifter i år som venter oppgang i sysselsettingen sammenlignet med fjoråret, en økning fra prosent til 1 prosent. NAVs sysselsettingsbarometer Barometeret viser nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. Det er differansen mellom andel bedrifter som venter oppgang og nedgang i sysselsettingen, som blir betegnet som nettoandel. Vi ser bort fra de bedrifter som forventer uendret bemanningssituasjon. Nettoandelen kan tolkes som et mål på hvordan stemningen er blant bedriftene. Dersom nettoandelen er positiv, er det flere bedrifter som forventer en økning i sysselsettingen enn en nedgang. Tallverdien i barometeret vil imidlertid ikke være påvirket av hvor stor endring i sysselsettingen bedriftene forventer, men avdekker kun om bedriftene forventer reduksjon eller økning i sysselsettingen. Det er derfor mest interessant å se på endringen i sysselsettingsbarometeret fra året før.

9

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2015 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag 2015. Veimo, NAV Roald Nord-Trøndelag 17.11.2015 Innhold Sammendrag... 2 Fjorårets anslag... 2 Tilbudssiden... 3

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 01 NAVs bedriftsundersøkelse 01 // Notat // 1 // 01 // NAVs bedriftsundersøkelse 01 NAV April 01 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 0 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012

Bedriftsundersøkelsen 2012 //Bedriftsundersøkelsen 01 // Arbeid og velferd Nr // 01 Bedriftsundersøkelsen 01 Av Johannes Sørbø og Karl Jacobsen Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: 978-82-7724-242-2 Design/produksjon: Vox Innhold

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal 22 prosent av bedriftene venter økning i antall ansatte Økende mangel på arbeidskraft Mest mangel innen helserelaterte yrker Post og

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 22.3.2011 // NOTAT Stor nedgang i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal 17 prosent venter økning i antall ansatte Færre bedrifter med rekrutteringsproblem Mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon

Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon L a n d b r u k e t s Utredningskontor Verdiskapning i landbruksbasert matproduksjon Margaret Eide Hillestad Notat 2 2009 Forord Dette notatet er en kartlegging av verdiskapningen i landbruksbasert matproduksjon

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Sør-Norge i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 4 2016 Trekk ved sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 31. desember 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 26.01.2012. // NOTAT Fremdeles stabil andel uførepensjonister

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,6 6,6 6,6 6,6 6,9 4,4 2002 Vardø 6,8 5,1 7,2 5,4 7,6 40,3 2003 Vadsø 6,2 7,4 5,7 5,3 5,7 8,4 2004 Hammerfest 7,9 7,5 6,5 6,7 7,3 7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal 7,2 6,7 6,3 6,4 6,7 4,2 2002 Vardø 7,1 6,2 6,0 5,6 7,6 35,3 2003 Vadsø 5,8 6,5 5,8 4,6 5,9 29,4 2004 Hammerfest 7,4 7,1 6,2 7,0 6,5-7,6 2011 Guovdageaidnu Kautokeino

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016

Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016 Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver side 2 1.1 Sammendrag side 2 1.2 Vurdering av fjorårets anslag side 2 2. Etterspørselen etter arbeidskraft side 4 3. Tilbudet

Detaljer

Statistikk. Folkemengde totalt

Statistikk. Folkemengde totalt Statistikk Folkemengde totalt 1 Antall barn og unge 0-19 år 2 Antall eldre, 67 år og eldre 3 Fremskrevet folkemengde totalt 4 Fødselsoverskudd 5 Netto innflytting 6 Folketilvekst 7 Barnehagedekning (1-2

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal

Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. Endringsprosent siste kvartal Legemeldt sykefravær etter bosted. Kvartal Sykefraværsprosent. prosent siste kvartal 7,2 7,0 6,5 7,1 6,9-3,0 2002 Vardø 6,2 6,9 6,3 6,3 7,4 18,1 2003 Vadsø 5,9 6,3 6,0 5,9 6,1 3,9 2004 Hammerfest 6,8 7,9

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 Av: Johannes Sørbø sammendrag og hovedfunn Høstens bedriftsundersøkelse ble gjennomført om lag ett år etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut. Bedriftenes

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 4. kvartal 2009 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2009 Skrevet av Therese Sundell 23.3.2010 // NOTAT 12,7 prosent økning i det egenmeldte sykefraværet 1,2 Det totale

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud

Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i sykefraværet, 3. kvartal 2011 Skrevet av Lars Seland Gomsrud. 20.12.2011 // NOTAT Nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer