Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015"

Transkript

1 for NAV Finnmark 2015

2 Innhold 1. Sammendrag Om NAVs bedriftsundersøkelse Sysselsettingen det kommende året Sysselsettingsbarometer Forventninger til sysselsettingen Noen utvalgte næringer Sysselsatte fordelt på sektorer Mangel på arbeidskraft Rekruttering av arbeidskraft Mangel på arbeidskraft fordelt på næringsgrupper Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker Arbeidskraft fra utlandet Arbeidstakere fordelt på næringer...16

3 1. Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger etterspørselen etter arbeidskraft i Finnmark. Mangelen på arbeidskraft er i årets bedriftsundersøkelse estimert til 700 personer. Dette er 150 personer flere enn på samme tid i fjor. Helse- og sosialtjeneste var næringen som oppga størst mangel på arbeidskraft med 275 personer. Det var også høy mangel innen varehandel, motorvognreparasjoner, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, bygg og anlegg samt innenfor næringen undervisning. Fordelt på yrker er det størst mangel på helsepersonell, lærere, butikkmedarbeider samt gatekjøkken og kafemedarbeidere. 16 prosent av bedriftene i undersøkelsen har benyttet seg av arbeidskraft fra utlandet. Det er vanligst å benytte seg av arbeidskraft fra Norden, etterfulgt av EU land i Øst Europa. Undersøkelsen viser at rekrutteringen fra de nordiske landene er til stillinger med høye kompetansekrav, mens til stillinger med lavere krav ansettes arbeidstakere fra Øst-Europa og Russland. Arbeidstakere fra utlandet som jobber i Finnmark rekrutteres spesielt til næringene bergverksdrift og utvinning og til eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. 57 prosent av bedriftene som hadde benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft i løpet av det siste året, var fornøyd og hadde et ønske om å fortsette med det. I undersøkelsen spør vi også bedriftene om deres sysselsettingsforventninger for de neste tolv månedene. Totalt forventer bedriftene en netto sysselsettingsvekst på 7 prosent. Tilsvarende tall for 2014 var på 5 prosent. Næringen med høyest andel bedrifter som forventer sysselsettingsvekst er bygg og anlegg. Innen undervisning er andelen i samme periode lavest. Rekrutteringsproblemer 7 prosent av de spurte bedriftene melder at de har mislyktes i rekruttering i løpet av de tre siste månedene, og 10 prosent melder at de har vært nødt til å ansette noen med lavere kvalifikasjoner. Problemene med å rekruttere arbeidskraft er størst innen næringsgruppene undervisning og varehandel og motorvognreparasjoner.

4 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse NAVs bedriftsundersøkelse i Finnmark ble i år gjennomført i perioden 2. februar til 13. mars. Formålet med undersøkelsen er å gi kunnskap om sysselsettingssituasjonen det kommende året, slik de spurte bedriftene vurderer det. Undersøkelsen skal også fortelle noe om det forventede behovet bedriftene har for ulike typer arbeidskraft, og om det har vært problemer med å rekruttere riktig arbeidskraft inn i bedriften. I Finnmark valgte NAV i tillegg å spørre bedriftene om de har benyttet utenlandsk arbeidskraft det siste året, og om deres forventninger til videre rekruttering fra utlandet det kommende år. Hensikten er å kunne yte best mulig rekrutteringsbistand overfor arbeidsgivere. Det er viktig for NAV å ha kunnskap om arbeidsmarkedet, og eventuelle rekrutteringsproblem som bedriftene opplever. Undersøkelsen skal derfor kunne bidra til å bedre kvalitativ veiledning overfor arbeidssøkere og bedre målretting av arbeidsmarkedstiltakene. Undersøkelsen gjennomføres blant et representativt utvalg av fylkets offentlige og private bedrifter. Det er i undersøkelsen trukket ut et utvalg av alle bedrifter med flere enn tre og færre enn hundre ansatte, mens alle bedrifter med hundre eller flere ansatte er med i utvalget. Av 2262 bedrifter i Finnmark ble det gjort et utvalg på 589 bedrifter Bedriftene som fikk tilsendt spørreskjema var tilfeldig valgt fra bedrifts- og foretaksregisteret. I år fikk vi svar fra 403 bedrifter. Dette tilsvarer en svarprosent på 68, på landsbasis var svarprosenten 70.

5 3. Sysselsettingen det kommende året Hovedresultatet etter bedriftsundersøkelsen for Finnmark er en forventet netto sysselsettingsvekst på 7 prosent i Dette er en økning på 2 prosentpoeng sett i forhold til Gjennomsnittlig forventet netto sysselsettingsvekst for landet er på 8 prosent, mot 10 prosent i fjor. Den forventede netto sysselsettingsveksten i 2014 var den laveste siden undersøkelsens opprinnelse, og selv med en økning i 2015 har den forventede veksten ikke vært lavere siden For bedrifter og kommuner i Finnmark kan dagens politikk med mer sentralisering av oppgaver og arbeidsplasser føles utrygt. Det kan føre til høyere terskel for å tilsette folk og for å etablere nye arbeidsplasser i distriktene og dermed lavere etterspørsel etter arbeidskraft. Det kan også bety at bedriftene mangler kvalifisert arbeidskraft, men avventer situasjonen i markedet med å ansette. Arbeidsledigheten i Finnmark er fortsatt høyere enn landsgjennomsnittet, men holder seg stabil og var på 3,5 % i mars. Misforholdet mellom de arbeidslediges kompetanse og det som etterspørres er den største utfordringen i arbeidsmarkedet. Dette blir kommentert under punkt 4. Arbeidsmarkedsprognosen utarbeidet av NAV Finnmark i november 2014 forventer en lav vekst i sysselsettingen for 2015, noe som er i tråd med bedriftenes forventninger. 3.1 Sysselsettingsbarometer Sysselsettingsbarometeret blir utarbeidet fra spørsmålene i undersøkelsen der bedriftene blir spurt om hvor mange ansatte de har i bedriften, og om de forventer vekst, nedgang eller en uendret sysselsettingssituasjon det kommende året uavhengig av antall ansatte. Tallgrunnlaget for figur 3.1, 3.2 og 3.3 er derfor ikke påvirket av hvor mange personer en eventuell endring i sysselsettingen vil berøre, og kan derfor ikke sammenlignes med den faktiske sysselsettingen i antall. Tallverdiene i sysselsettingsbarometerets graf for «forventet endring» (fig. 3.1) er differansen mellom prosentvis andel bedrifter som oppgir at de forventer vekst i sysselsettingen og prosentvis andel bedrifter som forventer nedgang, altså nettoendringen. Dette gir en indikasjon på virksomhetenes forventning om sysselsettingen det kommende året. En høy verdi er et tegn på stor etterspørsel etter arbeidskraft og god økonomi. Grafen «faktisk endring» viser prosentvis endring i faktisk antall sysselsatte samlet for alle næringene. Finnmark har hatt en jevn vekst i faktisk sysselsetting med unntak av 2013 hvor vi hadde en liten nedgang. Fra 2005 til 2013 har den årlig gjennomsnittlige veksten vært på 1,2 prosent, noe som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

6 Figur 3.1 Sysselsettingsbarometer KILDE: NAVs bedriftsundersøkelse Forventninger til sysselsettingen Figur 3.2 nedenfor viser bedriftenes besvarelser hvorvidt man forventer oppgang, nedgang eller uendret sysselsettingssituasjon de siste 10 årene. I 2009 var det 30 prosent av bedriftene som hadde forventninger til en oppgang mens nå i 2015 er tallet på rundt 20 prosent. Figur 3.2 Forventninger til sysselsettingen KILDE: NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Videre for 2015 forventer 14 prosent av bedriftene en nedgang, mens 66 prosent en uendret sysselsetting. Tallene er omtrent lik med fjoråret. Nedenfor er tabell over antall sysselsatte etter arbeidssted per 4. kvartal 2012 og 2013, endringen i prosent og bedriftenes forventede sysselsettingsendring for 2015 i prosent.

7 Sysselsatte etter arbeidssted Endring fra i prosent Forventet endring for Jordbruk, skogbruk og fiske % 31 % Bergverksdrift og utvinning % -17 % Industri % 10 % Elektrisitet, vann og renovasjon % 12 % Bygge- og anleggsvirksomhet % 38 % Varehandel, motorvognreparasjoner % 17 % Transport og lagring % -10 % Overnattings- og serveringsvirksomhet % 7 % Informasjon og kommunikasjon % -11 % Finansiering og forsikring % -14 % Eiendomsdrift, forr.messig tjeneste % 7 % 84 Off.adm., forsvar, sosialforsikring % 3 % 85 Undervisning % -23 % Helse- og sosialtjenester % 0 % Personlig tjenesteyting % 0 % 00 Uoppgitt % 0 % Tabell 3.1 Sysselsatte etter arbeidssted Kilde: Statistisk sentralbyrå og NAVs bedriftsundersøkelse Noen utvalgte næringer I figur 3.3 vises bedriftenes netto forventede endring innenfor de ti største næringsgruppene i Finnmark i årene Gruppene blir mer beskrevet under. Figur 3.3 Forventet endring utvalgte næringsgrupper KILDE: NAVs bedriftsundersøkelse 2015

8 Jordbruk, skogbruk og fiske Sysselsettingen i næringen har vært stabil de siste årene, mens bedriftene selv har forventet en netto økning i sysselsettingssituasjonen. Innenfor næringsgruppen ligger blant annet fiskeri, men ikke fiskeforedling som er knyttet til næringsmiddelindustrien. Antall fiskebåter registrert i Finnmark har økt de siste årene og et godt fiske bidrar til optimisme. Dette kan være noe av årsaken til at 31 prosent av bedriftene forventer økning. Det må legges til at i årets undersøkelse er det få bedrifter knyttet til denne næringen i utvalget, slik at økningen er noe urealistisk. Bergverksdrift og utvinning Bergverksdrift og utvinning er ikke en stor næring i Finnmark, men en næring som har hatt en vekst i sysselsettingen de siste årene. Fra har antall sysselsatte innenfor næringsgruppen økt med 52,7 prosent. For 2015 forventer næringen en redusert netto sysselsetting på 17 prosent, noe som faller seg naturlig når en ser hen til den øvrige aktiviteten i landet innenfor denne næringsgruppen. Sesongjusterte tall for 2014 fra Statistisk sentralbyrå viser at antall sysselsatte for landet, har falt. Olje- og gassutvinningen i Finnmark tiltrekker seg store bedrifter fra andre fylker som har med seg egne ansatte. Deres aktivitet gjør at sysselsettingen øker innenfor andre næringer slik som renhold, catering, transport, hotell etc. Industrien samlet Næringsmiddelindustrien sysselsetter flest personer i denne næringsgruppen og spesielt fiskeforedling er viktig i Finnmark. For industrien sett under ett forventer man en netto økning, mens næringsmiddelindustrien forventer en liten reduksjon i sysselsettingssituasjon som kan komme av mer effektivisering av arbeidsprosessene og manglende tilgang på råstoff. I Finnmark er det rundt 1200 personer som sysselsettes innenfor fiskeforedling. Bygge- og anleggsvirksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet har økt antall sysselsatte de siste årene og 38 prosent av bedriftene i årets undersøkelse forventer ytterligere vekst i Næringen er konjunkturfølsom og utvikling ved boliginvestering, anleggsprosjekter og veiutbygging bidrar til sysselsetting i den ene eller den andre retningen. Varehandel og motorvognreparasjoner Varehandel og motorvognreparasjoner er en forholdsvis stor næringsgruppe i Finnmark og sysselsetter rundt 4300 personer. 17 prosent av bedriftene som har deltatt i undersøkelsen forventer en økning i sysselsettingssituasjonen i Dette mot en forventet nedgang i fjor på 2 prosent. Næringsgruppen har hatt en nedgang fra i faktisk antall sysselsatte på 4,7 prosent, og mye kan nok skyldes økt netthandel.

9 Transport og lagring I juli 2014 ble det innført differensiert arbeidsgiveravgift for blant annet transportnæringen, noe som har kunnet bidra til at næringen i bedriftsundersøkelsen de siste årene har hatt en negativ forventning om sysselsettingssituasjonen. Næringsgruppen sysselsetter rundt 2400 personer og har hatt, til tross for forventet nedgang, en jevn økning i antall sysselsatte fra Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Denne næringsgruppen er sammensatt og inneholder forskjellige typer virksomheter, som for eksempel revisjon og regnskap, rengjøring, vikarbyråer og annen type konsulentvirksomhet. Næringsgruppen sysselsetter ca 2800 personer og har hatt en liten vekst de siste årene. 5,2 prosent av bedriftene i næringen selv forventer en ytterligere økning i Offentlig forvaltning Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kommunalt og fylkeskommunalt antall sysselsatte har gått ned fra 2013 til Sysselsatte i helsesektoren har imidlertid økt. Bedriftsundersøkelsen viser at 3 % av bedriftene i denne næringsgruppen forventer økning i netto sysselsetting. Dette er et adskillig lavere tall enn tidligere år, men gjenspeiler den faktiske sysselsettingen og signalene for øvrig. Nedbygging av offentlige arbeidsplasser gir negative ringvirkninger på øvrige næringer i Finnmark, og særlig kan dette vises innenfor de tjenesteytende næringene. Undervisning Faktisk antall sysselsatte i næringsgruppen for Undervisning har gått ned fra 2012 til 2013 med 270 personer, noe som utgjør 7 prosent. Bedriftene i næringsgruppen har signalisert det samme i bedriftsundersøkelsen, hvor 23 prosent av bedriftene svarer at de forventer nedgang. Årsaken kan være den kommunale budsjettsituasjonen rundt om i kommunene, men også nedgang i barnetallet og sentralisering av undervisningssentra påvirker resultatet. Antall elever i grunnskolen i Finnmark har gått ned med vel 300 elever i perioden 2011 til 2014, mens antall elever i videregående skole har vært stabil i samme periode. Helse og sosialtjeneste Helse og sosialtjeneste er den næringsgruppen som sysselsetter flest personer og i 2013 var det 8000 som var sysselsatt her, hvorav 6400 kvinner. Bedriftene i næringsgruppen har de siste årene hatt en forventning om reduserte antall sysselsatte og for 2015 forventes det en uendret situasjon. Kommunens budsjettsituasjon og regjeringens satsning på sentralisering av mange helsetjenester gjør nok at bedriftenes optimisme ikke er tilstede. Likevel er den

10 faktiske sysselsettingssituasjonen i næringsgruppen en økning i antall sysselsatte på 4,3 prosent fra 2009 til Fra 2012 til 2013 var antallet uendret. Bedriftene i gruppen melder om rekrutteringsproblemer og det kan være årsak til en uendret sysselsettingssituasjon. Som følge av demografiske endringer vil behovet og etterspørsel for denne typen tjenester øke, og analyser gjort av Statistisk sentralbyrå hevder at helse- og omsorgstjenester vil utgjøre 38 prosent av samlet sysselsetting i 2060 mot rundt 20 prosent i dag Sysselsatte fordelt på sektorer Figur 3.4 viser andel sysselsatte i Finnmark fordelt på sektorer, mens figur 3.5 viser endring i andel sysselsatte i perioden Privat sektor og offentlige foretak sysselsetter ca 60 prosent av den totale sysselsettingen. Figur 3.4 Andel sysselsatte fordelt på sektor Kilde: Statistisk sentralbyrå Andel sysselsatte i endring viser at den private sektoren frem til og med 2013 har hatt en vekst, mens det offentlige i fylket reduserer antall ansatte. For å beholde mangfoldet i sysselsettingen, og arbeidsplasser til alle typer arbeidstagere er det viktig med en blanding av offentlige og private arbeidsplasser.

11 4. Mangel på arbeidskraft På bakgrunn av virksomhetenes besvarelser har NAV Finnmark estimert mangelen på arbeidskraft våren 2015 til 700 personer, noe som er 150 flere enn på samme tid i fjor. Siden dette er en utvalgsundersøkelse, er det usikkerhet knyttet til estimatene. Det er beregnet 95 prosent sannsynlighet for at bedriftene mangler mellom 436 og 876 personer. Nedenfor blir resultatene i undersøkelsen presentert for ulike nærings- og yrkesgrupper og disse bygger på forskjellige klassifiseringsprinsipper. Næringsgrupper viser hvilken produksjon som hovedsakelig foregår i virksomheten, mens yrkesgrupper viser hvilke arbeidsoppgaver som utføres. Innenfor den enkelte næringsgruppen finnes et bredt spekter av yrker. 4.1 Rekruttering av arbeidskraft Mangel på arbeidskraft Definisjon For å kartlegge omfanget av virksomhetenes rekrutteringsproblemer, er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall personer. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedriftsundersøkelse definert av en sekvens bestående av tre spørsmål. Virksomhetene blir bedt om 1) å besvare om de har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, eller om de har måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. Dersom svaret er ja, bes virksomhetene om 2) å oppgi om dette skyldes for få kvalifiserte søkere. Dersom dette er tilfelle, bes virksomhetene om 3) å oppgi hvor mange stillinger det gjelder, og innenfor hvilke yrker. Mangel på arbeidskraft hos den enkelte virksomheten er lik antall personer bedriften velger å oppgi i det siste spørsmålet. Ved hjelp av svarene på det tredje spørsmålet estimeres mangelen på arbeidskraft innenfor de enkelte yrkene. Det kan være mangel på arbeidskraft innen yrkesgrupper som vi ikke fanger opp i vår undersøkelse. Eksempelvis kan det være yrker hvor kun én bedrift har oppgitt mangel på én person, og som dermed får en estimert mangel på tilnærmet null. Totalt 17 prosent av bedriftene i Finnmark i årets undersøkelse oppgir å ha hatt rekrutteringsproblemer i perioden november 2014 januar 2015, og det er en økning på 3 prosentpoeng sett i forhold til samme tid i fjor. Av bedriftene med rekrutteringsproblemer var det 41 prosent som måtte ansette arbeidstakere med lavere kvalifikasjoner enn det man søkte etter, mot 43 prosent i fjor. 83 prosent av bedriftene oppgir at de ikke har rekrutteringsproblemer, mot 86 prosent i Figur 4.1 Rekrutteringsproblemer Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse

12 Av de bedriftene som meldte om rekrutteringsproblemer var det i alt 14 prosent som meldte om at problemene skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere. Dette er en økning sammenlignet med fjoråret hvor svarprosenten var 11. Finnmark og Troms er de fylkene i landet som har hatt størst rekrutteringsvansker i perioden november januar Størst utfordring med rekruttering som skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere finner vi innenfor næringsgruppen Undervisning, hvor 27 prosent av bedriftene svarer at de har hatt problemer. Mangelen er tallfestet til 50 personer og av yrkesgruppene leser vi at dette gjelder særlig mangel på grunnskolelærere. Undervisning er en næring som i NAVs bedriftsundersøkelse de siste tre årene har forventet en nedgang i sysselsettingen, og dette er en næring som i likhet med flere andre offentlige etater er forsiktige i anslagene når de besvarer undersøkelsen. Av erfaring ser vi at de offentlige virksomhetene i større grad forholder seg til budsjettmidler og rammevilkår når de svarer på hvor mange personer de mangler, mens de private bedriftene trolig svarer ut i fra faktisk behov. Næringer Mangel på arbeidskraft i antall stillinger (avrundet til nærmeste 25) Andel bedrifter med rekrutteringsproblem pga for få kvalifiserte søkere Jordbruk, skogbruk og fiske 0 8 Bergverksdrift og utvinning 0 10 Industrien samlet 0 7 Elektrisitet, vann og renovasjon 0 4 Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring 25 7 Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon 0 16 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 14 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting 0 14 I alt Tabell 4.1 Mangel på arbeidskraft fordelt på næringer Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 4.2 Mangel på arbeidskraft fordelt på næringsgrupper Mangel på arbeidskraft varierer mellom næringene og i år som i fjor er det spesielt innenfor næringsgruppen helse- og sosialtjenester at mangelen er størst. I Finnmark er behovet estimert til 275 personer, noe som er 150 personer flere enn i Også samlet for Nord- Norge er mangelen på arbeidskraft størst innenfor denne næringsgruppen. 14 prosent av

13 bedriftene i næringsgruppen melder at rekrutteringsproblemene skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere. Tabell 4.1 viser mangel på arbeidskraft fordelt på næringsgrupper sammenstilt med andel bedrifter med rekrutteringsproblemer. Som tidligere nevnt meldes det om en mangel på totalt 700 personer, og da særlig innenfor varehandel, motorvognreparasjoner, eiendomsdrift og helse og sosialtjeneste. En rapport utarbeidet av Norut viser blant annet at det tidligere var mange som pendlet ut av Finnmark for å arbeide, mens nå er situasjonen motsatt. Dette kan være en indikasjon på et udekket arbeids- og kompetansebehov i fylket, og for å dekke mangelen av arbeidskraft og kompetanse er man avhengig av personer fra andre fylker eller arbeidsinnvandring. En undersøkelse NHO har utført blant sine medlemsbedrifter svarer 66 prosent av 123 bedrifter at de har et stort udekka kompetansebehov. Dette er det høyeste tallet i landet og kan være tegn til god tro på utvikling og ønske om nye og flere medarbeidere med økt kompetanse. 4.3 Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker Mangelen på arbeidskraft fordelt på yrker er i stor grad lik tidligere års undersøkelser gjennomført av NAV. Mangelen er størst innenfor yrker i næringsgruppen for helse- og Avrundet til Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker nærmest 25 Legespesialister 50 Spesialsykepleiere 25 Sykepleiere 125 Grunnskolelærere 25 Andre helseyrker 25 Butikkmedarbeidere 50 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv. 25 Andre salgsmedarbeidere 25 Helsefagarbeidere 25 Elektrikere 25 sosialtjeneste, og i alt er behovet estimert til 250 personer. Dette utgjør 36 prosent av den totale mangelen i fylket. Finnmark har også behov for grunnskolelærere, butikkmedarbeidere, gatekjøkken- og kafemedarbeidere og elektrikere. Dette viser at man både har behov for fagpersoner, samt personer uten krav til høyere kompetanse. Undersøkelsen gir ikke noen tilbakemeldinger om mangelen på arbeidskraft i forhold til stillingsandel. I mars hadde NAV en beholdning på 1623 personer som var helt ledige eller som var arbeidssøkere på tiltak. I samme periode var det utlyst 635 stillinger. Flest ledige og arbeidssøkere på tiltak finner vi innenfor yrkeskategorien industriarbeid med over 300 personer og innenfor bygg og anlegg med 200 personer. I forhold til utlyste stillinger var det 44 stillinger innenfor industriarbeid, mens det var 7 stillinger innenfor bygg og anlegg. Avviket kan bety at beholdningen som er ledige ikke matcher det som etterspørres eller at stillingene som utlyses er på bosteder i Finnmark hvor arbeidssøkerne ikke ønsker å flytte til. Det er flere byggeprosjekter i fylket som krever en del reising hjemmefra, da det er blitt mer vanlig at byggefirmaer påtar seg oppdrag på tvers av kommunegrensene.

14 Yrkesbakgrunn Mangel på arbeidskraft i antall personer Helt ledige og arbeidssøke re på tiltak i mars 2015 Utlyste ledige stillinger i mars 2015 I alt Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid Jordbruk, skogbruk og fiske Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrker og annet arbeid Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt Av alle yrkesgrupper er det innenfor helse, pleie og omsorg at mangelen etter arbeidskraft er størst. Her melder bedriftene et behov på 250 arbeidstakere, mens NAV har registrert 94 personer som er helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i denne yrkesgruppen. Vi ser at i samme periode er det 190 utlyste stillinger. Behovet er stort, men også her er det ikke match med beholdning av arbeidsledige og det som etterspørres. Behovet er gjerne fagpersoner med høyere utdannelse som sykepleiere, leger og helsefagarbeidere. Vi ser samme trenden i landet for øvrig og Finnmark som fylke må konkurrere med resten av landet om de samme fagpersonene. En del av rekrutteringen til denne yrkesgruppen skjer via arbeidsinnvandring (se pkt. 5). Nytt for 2015 er at bedrifter med yrker innenfor butikk- og salgsarbeid melder om mangel på arbeidskraft, og ialt meldes det om et behov på 100 personer. I mars var det registrert 152 personer som var helt ledige eller i tiltak, mens det var 52 stillinger utlyst. Behovet her er gjerne yrker uten krav til kompetanse. Undersøkelsen sier ingenting om størrelsen på stillingen som etterspørres, slik at det kan også være en grunn til mangel. Yrker innenfor undervisning har gjennom flere år hatt et behov for arbeidskraft. I årets undersøkelse ser vi at det er størst behov for grunnskolelærere. I mars var det registrert 28 personer som var meldt ledig eller som var i et tiltak, mens der var 106 ledige stillinger. Undervisning er blant næringene som har en særlig høy andel bedrifter som har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft eller måtte ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter.

15 Helt ledige-utviklingen i Finnmark Figuren under viser utviklingen av antall helt ledige i fylket. Vi ser av tallene at fra 2005 frem til 2012 har det vært en nedgang i ledigheten, mens fra 2012 fikk vi en økning. Ledigheten varierer etter sesong og da spesielt innenfor fiskeindustrien. I tillegg vet vi at riktig bruk av arbeidsrettede tiltak som virkemiddel, kan treffe og føre til overgang til arbeid. Ledigheten er også styrt etter utviklingen på arbeidsmarkedet og den lediges mobilitet. Rett kompetanse er særlig viktig for å forhindre at man blir stående utenfor arbeidslivet.

16 5. Arbeidskraft fra utlandet I årets undersøkelse har NAV i Finnmark valgt å spørre de utvalgte bedriftene om deres forhold til bruk av arbeidskraft fra utlandet i løpet av de siste 12 månedene. Bedriftenes definisjon av arbeidskraft fra utlandet kan ikke sammenstilles med Statistisk sentralbyrås definisjon av arbeidsinnvandring, og tallene kan av den grunn ikke sammenlignes med analyser og statistikk på arbeidsinnvandring. Hensikt med spørsmålene var å få innsikt i omfanget av utenlandsk arbeidskraft og en oversikt over innenfor hvilke næringer/yrker disse ble rekruttert til. Vi ønsket også å få svar på om dette var en type arbeidskraft bedriftene ville benytte seg mer av. Av de 403 bedriftene som svarte på undersøkelsen var det 65 bedrifter som hadde benyttet seg av arbeidskraft fra utlandet, noe som utgjør 16 prosent. 5.1 Arbeidstakere fordelt på næringer Bedriftene er kategorisert i ulike næringsgrupper og innenfor hver gruppe er det ulike type yrker. Undersøkelsen viser at rekruttering fra de nordiske landene er til stillinger med høye kompetansekrav, mens til stillinger med lavere krav ansettes arbeidstakere fra EU land i Øst- Europa og Russland. Figur 5.1 Næringer som rekrutterer utenlandsk arbeidskraft Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse I NAV bedriftsundersøkelse svarte 65 bedrifter at de hadde benyttet arbeidskraft fra utlandet i løpet av de siste 12 månedene. Dette er 67 færre bedrifter enn i fjor. Årsaken til dette kan skyldes at vi i årets undersøkelse har definert hva som menes med arbeidskraft fra utlandet. Figur 5.1 viser hvilke næringer 488 arbeidstakere ble rekruttert til.

17 Av de 488 arbeidstakerne var det 155 arbeidstakere som ble rekruttert til bergverksdrift og utvinning. Disse var til yrker som kvalitetsledere, boreingeniører, anleggsarbeidere og laboratoriemedarbeidere. I næringsgruppen eiendomsdrift og forretningstjenesteyting ligger også bedrifter som driver bemannings- og rekrutteringsbyrå. I årets undersøkelse kan det tyde på at rekrutteringer har gått til følgende yrker rørleggere, ventilasjonsmedarbeidere, renholdere samt bilglassreparatører. Videre er det arbeidstakere innenfor helse- og sosialtjeneste, og da spesielt til stillinger som legespesialister, spesialsykepleiere, øyenleger og sykepleiere at bedrifter rekrutterer fra utlandet. Undersøkelsen viser at disse blir hentet fra de nordiske landene. Videre rekruttering I årets undersøkelse fikk bedriftene også spørsmål om videre rekruttering fra utlandet. 57 prosent av bedriftene vil benytte utenlandsk arbeidskraft de neste tolv månedene, mens 9 prosent ønsket det ikke. Fortsatt oppgir mange av arbeidsgiverne at det er utfordringer med kommunikasjon, språk og kultur.

18 Utgitt av: NAV Finnmark

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen NAV Rogaland «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen Det er viktig å se fremover, men også å ta et blikk bakover. Sysselsetting

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

6. Arbeidsliv og sysselsetting

6. Arbeidsliv og sysselsetting 6. Arbeidsliv og sysselsetting Norsk arbeidsliv kjennetegnes av høy sysselsettingsgrad, dvs. at andelen som deltar i arbeidslivet er høyt, sammenliknet med andre land i Europa. Det er særlig inkludering

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø

Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Arbeidstilsynet Kompass Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø og i tall KOMPASS TEMA: Trekk ved sysselsetting og arbeidsmiljø Tittel: KOMPASS Tema nr. 3 2016 Trekk ved sysselsetting og

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015)

Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4. kvt. 2008 4.kvt 2014. Fylker (Kilde: SSB 2015) Side 2 Sysselsettingsutvikling etter arbeidssted. 4 kvt. 2008-4 kvt. 2014. Kommuner i Rogaland (Kilde SSB 2015)

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 679 3,3-398 -8 Delvis ledige 1 966 1,4 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 377 1,0 230 20 Kvinner av

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet... 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 343 3,7-123 -2 Delvis ledige 1 520 1,1 34 2 Arbeidssøkere på tiltak 530 0,4 137 35 Kvinner av Helt

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland»

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Studenttreff, 21.12.2015 «Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Gustav Svane, NAV Rogaland LEDIGE STILLINGER I ROGALAND NAV registrerer ledige stillinger som blir annonsert i: Media Innmeldt direkte til

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Hovedtall om arbeidsmarkedet i 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 5 175 2,1 874 20 Delvis ledige 1 676 0,7 198 13 Arbeidssøkere på tiltak 689 0,3-108 -14 Kvinner av

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nord-Trøndelag Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå september 2007

Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå september 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 27. september

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på

Saksframlegg. Bakgrunnen for saken: I denne saken orienteres det om utviklingen frem til slutten av juli 2015 med særlig fokus på Saksframlegg Arkivsak: 15/1539-1 Sakstittel: UTVIKLING I ARBEIDSMARKED Saken skal behandles av: Formannskapet K-kode: X61 &32 Rådmannens tilråding til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. Bakgrunnen

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland

Hovedtall om arbeidsmarkedet i Rogaland Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Hovedtall om arbeidsmarkedet.. 201406 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Om tabellene. Mars 2016

Om tabellene. Mars 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2016

Om tabellene. Januar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet... Om tabellene Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2015 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag 2015. Veimo, NAV Roald Nord-Trøndelag 17.11.2015 Innhold Sammendrag... 2 Fjorårets anslag... 2 Tilbudssiden... 3

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Sogn og Fjordane. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer