Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai

2 Innhold: 1. Innledning Oppsummering av resultatene Utvalg og metode Sysselsetting og rekrutteringsproblemer Antatt sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer Mangel på kvalifisert arbeidskraft Tilleggsspørsmål Om bruk av for å finne arbeidskraft Om rekruttering fra utlandet Informasjon/bistand fra NAV angående rekrutteringsproblemer Vedlegg: Spørreskjema Innledning NAV gjennomfører bedriftsundersøkelser hvert år. Koordinert av Arbeids- og velferdsdirektoratet blir de samme spørsmålene stilt til et representativt utvalg av virksomheter/bedrifter i både privat og offentlig sektor i alle landets fylker. Hovedformålet med undersøkelsen er å få kjennskap til næringslivets og offentlige etaters antatte behov for ulike typer arbeidskraft i det kommende året, og hvilke typer arbeidskraft det eventuelt er vanskelig å få tak i. Ved hjelp av slik kunnskap kan NAV yte bedre service til arbeidssøkere og arbeidsgivere. Arbeids- og velferdsdirektoratet publiserer analyser av undersøkelsen samlet for hele landet. Dette gjelder de fem første spørsmålene, jf. vedlagte spørreskjema bakerst i rapporten. De øvrige spørsmålene er tatt med som tilleggsspørsmål i Oppland. Spørsmålene om rekrutteringsproblemer (spørsmål 3-5) ble i 2012 endret slik at resultatene ikke kan sammenlignes direkte med resultatene fra tidligere år. 2. Oppsummering av resultatene Når det gjelder bemanningsutviklingen er virksomhetene i Oppland samlet sett noe mindre optimistiske i år enn på samme tid i fjor. I alt 15 prosent av bedriftene regner med å øke bemanningen det kommende året (16 % i fjor). Samtidig regner 13 prosent med redusert bemanning (11 % i fjor). De resterende 72 prosentene forventer uendret sysselsetting. Ved å sammenligne resultatene i Oppland med resultatene for hele landet fremgår det at overvekten av optimister er betydelig større i landet som helhet. Mens det i Oppland kun er omkring 2 prosentpoeng (ned fra 4 i fjor) flere som venter økt enn redusert bemanning, er 2

3 overvekten for Norge 14 prosentpoeng (uendret fra i fjor). Ingen andre fylker i landet har like liten overvekt av optimister som Oppland i Nærmest er Aust-Agder på 3 prosentpoeng, ned fra 10 i Alt i alt har 12 prosent av virksomhetene i Oppland hatt rekrutteringsproblemer i løpet av de siste tre månedene som følge av for få kvalifiserte søkere. For hele fylket er det estimert at det var mangel på kvalifiserte søkere til i alt 825 stillinger. Sammenlignet med 2012 representerer dette en økning på 75 stillinger. For landet som helhet er det 11 prosent av virksomhetene som rapporterer om rekrutteringsproblemer. I 15 av landets 19 fylker rapporteres det om større problemer enn i Oppland. For industrien samlet sett har sysselsettingsforventningene endret seg noe siden i fjor. 19 prosent av bedriftene venter økende bemanning (20 % i fjor) mens 13 prosent venter nedbemanning (17 % i fjor). Imidlertid varierer situasjonen til dels betydelig mellom bransjene. Innen tekstil og lærvarer samt treforedling og grafisk produksjon er situasjonen uendret. Innen produksjon av trevarer, nærings- og nytelsesmidler, samt annen industri er det det et flertall av pessimister som venter nedbemanning. Innen bransjene petroleum og kjemisk produksjon, produksjon av metallvarer, produksjon av maskiner og utstyr, samt produksjon av elektriske og optiske produkter er det overvekt av optimister som venter økt bemanning. For industrien totalt var det 8 prosent som opplyste at de hadde rekrutteringsproblemer som følge av mangel på kvalifiserte søkere. Innen bygge- og anleggsbransjen har optimismen falt sterkt i år sammenlignet med fjoråret. Mens 13 prosent av bedriftene venter økt bemanning, forventer 18 prosent nedbemanning. I alt 15 prosent av bedriftene har opplyst at de har hatt problemer med å rekruttere ansatte de siste tre månedene. Våre estimater ut fra svarene er at på grunn av for få kvalifiserte søkere har omtrent 125 stillinger blitt besatt med personer med lavere/annen kompetanse enn ønskelig, eller de er ikke blitt besatt i det hele tatt. Dette dreier seg blant annet om elektrikere, rørleggere, tømrere og snekkere. Som i fjor er det størst optimisme i årets undersøkelse finner vi innen informasjon og kommunikasjon, hvor 40 prosent av bedriftene venter økt bemanning mens åtte prosent venter bemanningsreduksjoner. Rekrutteringsproblemene i bransjen ble samtidig rapportert å være små. Innen overnattings- og serveringsvirksomhet har situasjonen stabilisert seg mot fjoråret. Mens det i 2012 var det en overvekt av pessimister som resulterte i fire prosentpoeng overvekt av bedrifter som ventet redusert bemanning, er situasjonen i år uforandret. Det vil si at ingen bedrifter venter økning eller nedgang. Bransjen har også hatt betydelige rekrutteringsproblemer, særlig når det gjelder kokker og servitører. På landsbasis er det derimot er betydelig optimisme å spore i denne bransjen. I offentlig sektor ventes det ifølge denne undersøkelsen sysselsettingsnedgang innen både undervisning, helse- og sosialtjenester og offentlig forvaltning. Samtidig sliter både helse- og sosialtjeneste og undervisningssektorene med betydelige rekrutteringsproblemer. For helseog sosialtjeneste alene er det estimert at 150 stillinger i løpet av de siste tre måneder er blitt besatt med arbeidstakere med lavere/annen kompetanse enn ønskelig, eller at de ikke er blitt besatt i det hele tatt. Dette gjelder både sykepleiere, spesialsykepleiere, vernepleiere og andre helseyrker. 3

4 3. Utvalg og metode Metode for datainnsamling Innsamlingen av data foregikk i perioden 4. februar 8. mars Det ble i utgangspunktet sendt brev til virksomhetene med opplysninger om nettadresse og kode med anmodning om å svare via Internett. Rundt 18. februar ble det sendt ut en påminnelse med samme innhold. Responsen var vesentlig svakere enn det vi har hatt tidligere år hvor vi har sendt ut spørreskjema og bedt om svar via vanlig brevpost. Derfor ble det foretatt telefonintervjuer til bedriftene i utvalget i perioden fra 25. februar til undersøkelsen ble avsluttet 8. mars. Et visst antall konvolutter kom i retur under første utsendelse og påminnelse og ble derfor ikke inkludert i undersøkelsen. Utvalg og svarprosent Utvalget er trukket fra Bedrifts- og foretaksregisteret. Totalpopulasjonen i denne undersøkelsen er alle enheter, private og offentlige, som ifølge arbeidstakerregisteret hadde minst tre personer ansatt per oktober De fleste enheter med minst 100 ansatte ble spurt. Blant enhetene med fra 10 til 99 ansatte, og tilsvarende for dem med 3 til 9 ansatte, ble det trukket et utvalg som er representativt for hver næringsgruppe (fordelt på 23 næringsgrupper). Virksomheter med mindre enn tre ansatte og selvstendige næringsdrivende uten ansatte er ikke inkludert i undersøkelsen. Størrelsen på utvalget er trukket med sikte på å få rimelig sikre resultater for de enkelte næringsgruppene på fylkesnivå. Utvalget er ikke representativt for mindre geografiske enheter enn fylket. I denne undersøkelsen ble 881 av fylkets drøyt 4840 virksomheter med minst tre ansatte spurt. Totalt besvarte i alt 646 virksomheter, som tilsvarer 73 prosent. For overnattings- og serveringsvirksomheter var svarprosenten 57 og for finansierings- og forsikringsvirksomhet 48. For de andre næringsgruppene varierte svarprosenten mellom 64 og Sysselsetting og rekrutteringsproblemer 4.1 Antatt sysselsettingsutvikling det kommende året Bedriftene/virksomhetene ble spurt om hvor mange ansatte de har i dag, og om de om ett år venter å ha flere enn i dag, like mange som i dag eller færre enn i dag. I tabell 1 vises resultatene for dette sammen med tilsvarende resultater for årene tilbake til Av tabellen fremgår det at hvert år oppgir omkring to tredeler av virksomhetene at de venter uendret bemanning det kommende året. Andelen som venter redusert bemanning var nede på 7 prosent våren før finanskrisa slo til i De siste fire årene deretter har prosentandelen holdt seg forholdsvis stabilt på prosent. Andelen virksomheter som har ventet økt bemanning har hatt betydelig større utslag de senere årene. I forbindelse med finanskrisa falt prosentandelen fra 28 i 2008 til 17 i I 2010 økte den igjen til 22 for deretter å falle til 16 i fjor og 15 i år. Når kun 15 prosent av virksomhetene venter økt bemanning det kommende året, representerer dette det svakeste resultatet i løpet av de 13 årene som vises i tabellen. 4

5 Tabell 1: Bedriftenes forventninger om framtidig sysselsetting Reduksjon Uendret Økning Nettoøkning prosentpoeng % 66 % 23 % % 68 % 20 % % 67 % 18 % % 69 % 18 % % 72 % 17 % % 68 % 23 % % 65 % 27 % % 65 % 28 % % 72 % 17 % % 69 % 22 % % 69 % 19 % % 73 % 16 % % 72 % 15 % 2 Nettoøkningen i siste kolonne i tabellen angir differansen mellom prosentvis andel bedrifter som oppgir at de venter økning i sysselsettingen og prosentvis andel bedrifter som venter reduksjon. Over tid gir dette en enkel indikasjon på endringer i forventet sysselsettingsutvikling, og kalles her for sysselsettingsbarometer. Figur 1 illustrerer nettoøkningen beregnet i tabell 1. En høyere verdi enn året før på dette sysselsettingsbarometeret indikerer noe forenklet økende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette forutsetter imidlertid at bemanningsendringen i gjennomsnitt blir omtrent den samme hos dem som nedbemanner som hos dem som øker arbeidsstokken. I alle årene siden 2001 er det flere som venter økt enn redusert bemanning for det kommende året. I forbindelse med finanskrisa falt overvekten fra 21 prosentpoeng i 2008 til 6 i 2009, men tok seg raskt opp til 12 prosentpoeng året etter. Deretter falt imidlertid denne indikatoren til 4 i fjor og 2 i år. Med bare to prosentpoengs overvekt er dette mindre optimistisk enn 2009, og av de siste 13 årene er det dermed bare i 2003 det er målt en nesten like svak overvekt av optimister. På denne indikatoren scorer Oppland lavest av alle fylkene i landet. Til sammenligning har nabofylket Hedmark en oppgang fra 7 til 8 prosentpoeng fra i fjor til i år, mens landsgjennomsnittet er uforandret på 14 prosentpoeng. 5

6 Figur 1: Sysselsettingsbarometer. Utvikling fra 2001 til 2013 i Oppland. I tabell 2 er resultatene for 2013 brutt ned på næringsgrupper. Også her vises netto økning som differansen mellom andelen som venter økt bemanning og andelen som venter redusert bemanning. Tabell 2: Bedriftenes forventninger om bemanningsendringer ett år fram i tid Venter Venter Nettoøkning reduksjon økning prosentpoeng Jordbruk, skogbruk og fiske 4 % 13 % 8 Bergverk og utvinning 11 % 0 % -11 Industri 13 % 19 % 6 Elektrisitet, vann og renovasjon 0 % 14 % 14 Bygge- og anleggsvirksomhet 18 % 13 % -5 Varehandel, motorvognreparasjoner 5 % 15 % 11 Transport og lagring 16 % 13 % -3 Overnattings- og serveringsvirksomhet 4 % 4 % 0 Informasjon og kommunikasjon 8 % 40 % 32 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 % 13 % -6 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 9 % 21 % 12 Offentlig forvaltning 24 % 12 % -12 Undervisning 45 % 19 % -26 Helse- og sosialtjeneste 19 % 11 % -8 Personlig tjenesteyting 6 % 26 % 20 I alt 13 % 15 % 2 Merknader til et par av næringsgruppene i tabell 2: Jord- og skogbruk: Av tabellen fremgår det at det er klart flere som venter økt bemanning sammenlignet med hvor mange som venter reduksjon. Ettersom denne undersøkelsen bare omfatter virksomheter med minst tre ansatte, så dekker den bare en mindre del av landbruksnæringen. Og fordi det først og fremst er de mindre gårdene som avvikles som egne 6

7 aktive bruk, kan man ikke ut fra dette si noe om forventet netto utvikling i sysselsetting generelt i landbruket. Industri: Det er store forskjeller innad mellom de enkelte industribransjene. Innen tekstil og lærvarer samt treforedling og grafisk produksjon er situasjonen uendret. Innen produksjon av trevarer, nærings- og nytelsesmidler, samt annen industri er det det et flertall av pessimister som venter nedbemanning. Innen bransjene petroleum og kjemisk produksjon, produksjon av metallvarer, maskiner og utstyr, samt elektriske og optiske produkter er det overvekt av optimister som venter økt bemanning. Størst optimisme er det blant produsenter av maskiner og utstyr hvor med en nettoøkning på 42 prosent venter økt bemanning. Disse resultatene må imidlertid ses i lys av at det er relativt få bedrifter innen hver bransje, slik at usikkerheten er betydelig. I figur 2 vises sysselsettingsbarometeret brutt ned på næringsgrupper hvor Opplands resultater i år sammenlignes med tilsvarende resultater i fjor og med resultatene for hele Norge i år. Med tanke på at dette er en utvalgsundersøkelse - med de usikkerheter som følger av det - ser vi at resultatene for Oppland i år skiller seg en del fra resultatene i fjor. For næringsgrupper dominert av privat virksomhet er det en jevn fordeling av virksomheter som venter henholdsvis økt eller redusert sysselsetting ett år fram i tid. Klart størst optimisme finner man i år som i fjor innen informasjon og kommunikasjon. Derimot har optimismen innen finansierings- og forsikringsvirksomhet veket plass for pessimisme. Innen elektrisitet, vann og renovasjon finner man derimot en økning i optimismen. I næringsgruppene dominert av offentlig sektor: undervisning, helse- og sosialtjeneste og offentlig forvaltning er det en overvekt av pessimister som venter redusert bemanning. De offentlige budsjettene, særlig for kommunene, omtales ofte som trange og med behov for innsparing, og selv når budsjettene øker, gir det ikke alltid økt bemanning. For undervisningssektoren er det ellers et reelt moment at antall innbyggere i Oppland i alderen 6-18 år vil synke litt ifølge middelalternativet i Statistisk sentralbyrås framskrivninger: minus 140 fra 2012 til 2013 og ytterligere minus 220 fra 2013 til Resultatene i Oppland sammenlignet med resultatene for hele landet, viser at overvekten av optimister er betydelig større i landet som helhet. Mens det i Oppland kun er 2 prosentpoeng flere som venter økt enn redusert bemanning, er overvekten for Norge 14 prosentpoeng. Ingen andre fylker i landet har like liten overvekt av optimister som Oppland i år. Den nest høyeste optimismen for landet som helhet finnes innen bergverksdrift og utvinning, og knytter seg ikke minst til utvinning av olje og gass. I Oppland omfatter denne næringsgruppa få og små bedrifter, og resultatene som framkommer for fylket både i 2012 og 2013 er preget av at noen få gir et betydelig prosentmessig utslag som ikke kan tillegges for stor vekt. Ellers er det særlig innen bygg- og anlegg, overnattings- og serveringsvirksomhet samt eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting det er større optimisme i Norge enn i Oppland. Også innen offentlig sektor synes det å være større optimisme i landet som helhet 7

8 selv om det innen undervisning også på landsbasis er en svak overvekt av flere som venter nedbemanning enn det motsatte. Figur 2: Sysselsettingsbarometer fordelt på næringsgrupper 8

9 4.2 Rekrutteringsproblemer Virksomhetene ble i spørsmål 3 spurt om de i løpet av de tre siste månedene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft. I tillegg til svarene ja og nei er det også inkludert et tredje svaralternativ: Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi spurte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse. De som svarte ja på at de hadde mislyktes eller at de hadde måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter, ble deretter spurt om hva disse rekrutteringsproblemene skyldtes. Med dette spørsmålet fikk man skilt tilfellene der grunnen til problemene var Ingen/for få kvalifiserte søkere fra andre grunner. I tabell 3 vises resultatene fra spørsmål 3 og 4 fordelt på næringsgrupper. Av tabellen fremgår det at i alt fem prosent hadde mislyktes med å få ansatt noen. Videre hadde sju prosent måttet ansette personer med lavere kvalifikasjoner enn det som var ønskelig. Når man i spørsmål 4 har sortert vekk tilfellene som skyldtes andre forhold, står man igjen med at i alt åtte prosent av virksomhetene hadde rekrutteringsproblemer som skyldtes for få kvalifiserte søkere. Rekrutteringsproblemene er størst innen undervisning hvor det gjelder 25 prosent av virksomhetene. Deretter følger transport og lagring (19 %), bygg og anlegg (15 %), jordbruk, skogbruk og fiske (13 %), overnattings- og serveringsvirksomhet (11 %), og helse og sosialtjeneste (9 %). Tabell 3: Andel av virksomhetene med mislykket rekruttering og samlet andel hvor dette skyldtes mangel på kvalifiserte søkere. Prosent. Ja - mislykket rekruttering siste 3 mnd. Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner Nei, ingen rekrutteringsproblem Rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere Jordbruk, skogbruk og fiske Industri, bergverk og utvinning Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt

10 Til sammenligning viste undersøkelsen på landsbasis at 11 prosent av alle virksomhetene hadde hatt rekrutteringsproblemer som følge av mangel på kvalifiserte søkere. Problemene i Norge er størst innen bygge- og anleggsvirksomhet (16 %), helse- og sosialtjeneste (16 %), bergverk og utvinning (15 %), overnattings- og serveringsvirksomhet (14 %), og undervisning (14 %). Utformingen av spørsmålene om rekrutteringsproblemer i årets undersøkelse er sammenlignbare med fjoråret, men skiller seg vesentlig fra hvordan spørsmålene er blitt stilt i tidligere år. Bakgrunnen for endringen er at man tidligere ikke har fanget opp tilfeller hvor man har måttet ansette noen med lavere kvalifikasjoner, bare tilfeller hvor det ikke ble ansatt noen i det hele tatt. Det er særlig innen offentlig virksomhet man har måttet ansette personell med lavere kvalifikasjoner enn ønsket, dette fordi man ikke kan la være å yte de tjenestene man er pålagt å tilby innen for eksempel skole, barnehage og helse- og omsorgstjenester. Endringene i utformingen av spørsmålene fører til at resultatene angående rekrutteringsproblemer ikke kan sammenlignes direkte med resultatene fra tidligere år. Samlet sett gir trolig de nye spørsmålene en strengere avgrensning av rekrutteringsproblemene og mangel på arbeidskraft. 4.3 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Virksomhetene som i undersøkelsen oppgir at de i løpet av de tre siste månedene har hatt rekrutteringsproblemer på grunn av for få kvalifiserte søkere, er bedt om å oppgi hvilke yrker det gjelder og hvor mange stillinger det omfatter. For arbeidslivet i Oppland er mangelen på kvalifisert arbeidskraft målt på denne måten alt i alt estimert til 825 stillinger (750 i 2012). For Norge er mangelen totalt sett estimert til ( i 2012). Fordelingen av dette på næringsgrupper vises i tabell 4. Når resultatene fra et utvalg brukes til å lage estimat for hele fylket/landet, er det selvsagt forbundet med betydelig usikkerhet. Tallene er derfor avrundet til nærmeste 25 for fylket og til nærmeste 100 for landet. Tabell 4: Mangel på kvalifisert arbeidskraft etter næring. Oppland og Norge Næring Oppland Norge Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverk og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting Totalt

11 Den estimerte mangelen på arbeidskraft er i tabell 5 fordelt på yrker gruppert etter yrkesfelt i samsvar med den nye standarden for yrkesinndeling (STYRK-08). Antall stillinger med mangel på kvalifisert arbeidskraft er angitt i parentes - avrundet til nærmeste 25. Yrker som er oppført uten at det er oppgitt noe antall, er yrker hvor det er registrert en viss mangel, men færre enn til at det er grunnlag for å avrunde oppover til 25. For mange yrker er det estimert mangel, men så lite at de er utelatt i tabellen her. Tabell 5 Mangel på kvalifisert arbeidskraft etter yrkesfelt. Oppland Akademiske yrker Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske Grunnskolelærere (25) Avløsere Yrkesfaglærere (25) Førskolelærere (25) Håndverkere og lignende Sykepleiere (50) Tømrere og snekkere (25) Spesialsykepleiere Rørleggere og VVS-montører (25) Vernepleiere Bilmekanikere Høyskolelektorer/-lærere Sveisere (25) Platearbeidere (25) Høgskoleyrker Montører Ingeniører Anleggsmaskin- og industrimekanikere (25) Andre helseyrker (50) Andre håndverkere (25) Regnskapsførere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere m.m. Kontor- og kundeserviceyrker Lastebil- og trailersjåfører (25) Regnskapsmedarbeidere Bussjåfører (25) Bil-, drosje- og varebilførere (25) Salgs-, service- og omsorgsyrker Anleggsmaskinførere Kokker (25) Montører av mekaniske produkter Servitører Butikkmedarbeidere Gatekjøkken og kafemedarbeidere Telefon- og nettselgere (25) Andre salgsmedarbeidere (25) Helsefagarbeidere Frisører Montører av elektriske og elektroniske prod. Andre montører Yrker uten krav til utdanning utover grunnskole Ingen registrerte behov 11

12 5. Tilleggsspørsmål 5.1 Om bruk av for å finne arbeidskraft Spørsmål 6: Har bedriften i løpet av det siste året søkt etter mulig arbeidskraft på NAVs nettsted På dette spørsmålet svarte i alt 18 prosent (115 av 646 respondenter) «JA». Det var i størst grad offentlig sektor som hadde benyttet seg av nettstedet til å søke etter arbeidskraft. I privat sektor var andelen høyest innen overnattings- og serveringsvirksomhet (33 %). De 115 virksomhetene som svarte «JA» på foregående spørsmål fikk oppfølgingsspørsmålet: 7. Har bedriften funnet mulige kvalifiserte kandidater på dette nettstedet? Drøyt 40 prosent svarte «JA» på at de hadde funnet mulige kandidater, mens de resterende 60 prosent svarte «NEI». Selv om det til enhver tid er mange ledige arbeidssøkere registrert hos NAV, så vil det ofte være etterspørsel etter annen kompetanse enn det de ledige kan by på. Et annet problem er at en del CV-er er mangelfullt utfylt slik at arbeidsgiveren ikke har mulighet til å finne alle relevante kandidater via nettstedet. Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å skille mellom disse to grunnene til at det i mange tilfeller ikke finnes noen aktuelle kandidater. 5.2 Om rekruttering fra utlandet To spørsmål omhandlet rekruttering av arbeidskraft fra utlandet, og hvordan dette ville foregå: 8. Er det aktuelt for bedriften å rekruttere arbeidskraft fra utlandet? 9. Hvis det er aktuelt for bedriften å rekruttere fra utlandet, hvilke kanaler vil bli brukt? (Flere svar er mulig) Til det første spørsmålet om det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, svarte 22 prosent av bedriftene i undersøkelsen «JA», mens 78 prosent svarte «NEI». Mest aktuelt var det for overnattings- og serveringsvirksomhet hvor 41 prosent svarte «JA» og 59 prosent «NEI». Innen helse- og sosialtjeneste var svarene 27 prosent «JA» og 73 prosent «NEI». På spørsmål 9 svarte 39 bedrifter og foretak at de ville benytte seg av NAV EURES, 33 ville benytte rekrutteringsbyrå, mens 108 ville anvende sitt eget nettverk. Her er flere svar mulig, og mange av de 180 bedriftene som har svart vil mest sannsynlig benytte seg av flere kanaler for å rekruttere fra utlandet. 12

13 5.3 Informasjon/bistand fra NAV angående rekrutteringsbistand Til spørsmål 10 opplyste i alt 119 bedrifter at de ønsket mer informasjon om rekrutteringsbistand fra NAV. Av disse ønsket 105 å få tilsendt skriftlig informasjon, mens 14 ønsket direkte kontakt med en rådgiver fra NAV. Markedskoordinatorene ved de ulike NAVkontorene i Oppland vil imøtekomme disse ønskene. 13

14 6. Vedlegg: Spørreskjema NAVs Bedriftsundersøkelse 2013 Kartlegging av arbeidsmarkedet 1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag? Ta med disse gruppene: Fast ansatte, midlertidig ansatte, lærlinger, permitterte, personer på arbeidsmarkedstiltak som dere har lønnsutgifter for og personer som er utleid til andre virksomheter, men som er ansatt hos dere. Følgende tas ikke med: Innleid arbeidskraft Antall ansatte i dag: Antall personer 2. Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år? Ta med de samme gruppene som i spørsmål 1. Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag.. Sett kun ett kryss Flere enn i dag: Like mange som i dag: Færre enn i dag: 3. Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året. Med mislyktes menes her at bedriften aktivt har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. Sett kun ett kryss. Ja Gå til spørsmål 4. Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Gå til spørsmål 4. Nei Gå til spørsmål Hva skyldes dette? Sett kun ett kryss. Ingen/for få kvalifiserte søkere. Gå til spørsmål 5. Annet. Gå til spørsmål 6. 14

15 5. Innen hvilke yrker har dere mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, og hvor mange stillinger dreier det seg om? Spesifiser hvilke yrker det gjelder. Ta både med stillinger hvor dere ikke har fått ansatt noen og stillinger hvor dere har måttet ansette personer med lavere eller andre kvalifikasjoner enn dere søkte etter. Hvis dere for eksempel har søkt etter en førskolelærer, men i stedet har måttet ansette en assistent, skal dere føre opp én førskolelærer. Korttidsengasjement på under 4 uke skal ikke tas med. Yrke Antall personer Har bedriften i løpet av det siste året søkt etter mulig arbeidskraft på NAVs nettsted Ja Gå til spørsmål 7. Nei Gå til spørsmål Har bedriften funnet mulige kvalifiserte kandidater på dette nettstedet? Ja Gå til spørsmål 8. Nei Gå til spørsmål Er det aktuelt for bedriften å rekruttere arbeidskraft fra utlandet? Ja Gå til spørsmål 9. Nei Gå til spørsmål Hvis det er aktuelt å rekruttere fra utlandet, hvilke kanaler vil bli brukt? (Flere svar er mulige) Eget nettverk Rekrutteringsbyrå i Norge NAV EURES 15

16 10. Ønsker bedriften mer informasjon om rekrutteringsbistand fra NAV? Ja, send oss skriftlig informasjon Ja, vi ønsker kontakt med en rådgiver fra NAV Nei, uaktuelt 16

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal 22 prosent av bedriftene venter økning i antall ansatte Økende mangel på arbeidskraft Mest mangel innen helserelaterte yrker Post og

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal 17 prosent venter økning i antall ansatte Færre bedrifter med rekrutteringsproblem Mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2014

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2014 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2013 - desember 2014 NAV Oppland Lillehammer, 18. november 2013 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 Av: Johannes Sørbø sammendrag og hovedfunn Høstens bedriftsundersøkelse ble gjennomført om lag ett år etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut. Bedriftenes

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2015

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2015 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2014 - desember 2015 NAV Oppland Lillehammer, 17. november 2014 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012

Bedriftsundersøkelsen 2012 //Bedriftsundersøkelsen 01 // Arbeid og velferd Nr // 01 Bedriftsundersøkelsen 01 Av Johannes Sørbø og Karl Jacobsen Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for

Detaljer

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 01 NAVs bedriftsundersøkelse 01 // Notat // 1 // 01 // NAVs bedriftsundersøkelse 01 NAV April 01 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 0 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Av Karl Jacobsen og Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 er bedriftenes sysselsettingsforventninger på det høyeste

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2013

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2013 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2012 - desember 2013 NAV Oppland Lillehammer, 19. november 2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2017

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2017 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2016 - desember 2017 NAV Oppland Lillehammer, 5. desember 2016 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2011

Bedriftsundersøkelsen 2011 Bedriftsundersøkelsen 211 AV JØRN HANDAL OG SIGRID MYKLEBØ Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er flere bedrifter som forventer økt sysselsetting det kommende året enn det var for ett

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2016

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2016 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2015 - desember 2016 NAV Oppland Lillehammer, 17. november 2015 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2012

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2012 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2011 - desember 2012 NAV Oppland Lillehammer, 15. november 2011 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 // NAV Aust-Agder // Innhold Sammendrag... 1 Innledning... 2 1. Sysselsettingsforventninger... 3 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 4 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Oppsummering av hovedresultater... 3 Industrien... 6 Bygg- og anlegg... 7 Varehandel, hotell- og restaurant... 8 Offentlig

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2015 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag 2015. Veimo, NAV Roald Nord-Trøndelag 17.11.2015 Innhold Sammendrag... 2 Fjorårets anslag... 2 Tilbudssiden... 3

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 1 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke antallet ansatte det kommende året,

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark NAV // NAV Hedmark Desember 2016 Innhold: 1. OPPSUMMERING OG PERSPEKTIVER... 1 1.1 SAMMENDRAG... 1 1.2 UTFORDRINGER FOR NAV I HEDMARK... 1 2. VURDERING AV FJORÅRETS

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 8 AV: SIGRID MYKLEBØ OG JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN NAVs bedriftsundersøkelse som ble gjennomført i høst, gjenspeiler omslaget som er skjedd i norsk økonomi.

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass

Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Størst optimisme blant bedrifter eksponert mot olje og gass OLJERELATERTE BEDRIFTER TETTER GAPET Forventningene i bedrifter med aktivitet

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 15 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 15 viser at bedriftene i Oslo aldri tidligere har vært så pessimistiske som

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 NAVs bedriftsundersøkelse høsten Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 NAVs bedriftsundersøkelse høsten Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø. Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012 Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø Sammendrag Høstens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for ett år siden som forventer økt sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 214 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 214 viser en lavere optimisme blant virksomhetene Oslo sammenlignet med undersøkelsen

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015

RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING (RIF) KONJUNKTURUNDERSØKELSEN 2015 MAI/JUNI 2015 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF. Undersøkelsen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2014 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Tilbud - etterspørsel - arbeidsledighet. Prognose for 2014 Arbeidsmarkedsprognose for Nord- Trøndelag 2014. NAV Nord-Trøndelag 14.11.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag ... // NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2010 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Resultater etter fylke og region... 6 2.1 Sysselsetting

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007 AV: JOHANNES SØRBØ OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN NAV har gjennomført en ny bedriftsundersøkelse i høst. Denne undersøkelsen viser at bedriftene regner med høy sysselsettingsvekst også det

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2018 Hedmark og Oppland

Arbeidsmarkedsprognose 2018 Hedmark og Oppland Arbeidsmarkedsprognose 2018 Hedmark og Oppland NAV // NAV Hedmark og NAV Oppland Desember 2017 Innhold: 1. SAMMENDRAG... 1 2. FELLES ARBEIDSMARKEDSPROGNOSE FOR INNLANDET... 1 2.1 NYE REGIONER FRA 2020...

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer