I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet."

Transkript

1 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i prosent av bedriftene forventer å øke antall ansatte i sin bedrift det kommende året, mens 11 prosent forventer en nedbemanning. Netto forventning og sysselsettingsvekst blir 12 prosent og med dette har bedriftenes forventninger til sysselsetting i Telemark økt mest i landet (fra minus 4 prosent i 2015). De mest optimistiske næringene er blant annet nærings- og nytelsesmiddelindustrien, bygge- og anleggsvirksomhet, petroleum og kjemisk produksjon og overnattings- og serveringsvirksomhet. De mest pessimistiske næringene er personlig tjenesteyting, transport og lagring, finansiering- og forsikringsvirksomhet og produksjon av metallvarer. Ti prosent av bedriftene har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft. Rekrutteringsproblemene er størst i helseyrkene; sykepleiere, helsefagarbeidere og legespesialister, samt i bygge- og anleggsvirksomhet; sveisere, tømrere og snekkeren og betongarbeidere. I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 51,1 prosent opplyser at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft med fremmedspråklig bakgrunn.

2 NAVs bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelsen er en landsomfattende årlig undersøkelse i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet som gjennomføres for 23. gang. Før etableringen av NAV ble undersøkelsen gjennomført av Arbeidsmarkedsetaten (Aetat). Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft det kommende året. Hvilke næringsgrupper som venter etterspørsel eller reduksjon i etterspørsel av arbeidskraft, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om det i dag er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Undersøkelsen er en viktig kilde til å bedre kunnskapen til NAV om bedriftenes behov for arbeidskraft. vil benytte anledning til å takke alle som har besvart spørreskjemaet og dermed gjort undersøkelsen mulig. Dere har hjulpet oss betydelig med å innhente viktig og nyttig informasjon. Ved å kjenne til næringslivets behov og forventninger kan NAV på en bedre måte bidra til kvalifisering og rekruttering av arbeidskraft. Resultatene fra bedriftsundersøkelsen brukes også som grunnlag til å utarbeide arbeidsmarkedsprognoser både nasjonalt og fylkesvis da det gir en god indikasjon på utviklingen i arbeidsmarkedet. Datagrunnlaget for Statistikkseksjonen hos Arbeids- og velferdsdirektoratet trakk et representativt utvalg av virksomheter i de enkelte fylker. NAVs bedriftsundersøkelse i Telemark inkluderte i år et utvalg på 893 bedrifter og foretak, både offentlig og private med tre eller flere ansatte. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut 11. februar Det ble sendt ut påminnelse til bedriftene som ikke hadde respondert 25. februar Bedrifter som ennå ikke hadde respondert ble kontaktet per telefon i perioden mars Markedsavdelingen ved NAV Porsgrunn og NAV Skien kontaktet bedriftene i henholdsvis Skien og Porsgrunn og NAV Telemark forsøkte å kontakte de øvrige bedriftene. Det er et krav fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at svarprosenten overstiger 60 prosent. Det ble innhentet svar fra 582 bedrifter, noe som ga en svarprosent på 65 prosent. Spørsmålsformulering De fem første spørsmålene i undersøkelsen er felles for hele landet og måler behov for arbeidskraft samt eventuelle rekrutteringsproblemer. I første spørsmål blir bedriftene bedt om å oppgi antall ansatte i dag, og i spørsmål 2 blir man spurt om å oppgi hvor mange ansatte man forventer å ha om ett år. Svaralternativene i spørsmål 2 er: 1) Flere enn i dag 2) Like mange som i dag 3) Færre enn i dag. I spørsmål 3 blir det spurt om bedriftene har mislykket i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, og eventuelt om dette skyldes få/ingen kvalifiserte søkere. Bedriftene som har mislykket i å rekruttere blir bedt om å spesifisere innenfor hvilke yrker de har rekrutteringsproblemer. Siden 2012 har det i tillegg blitt inkludert tre ekstra spørsmål fra. Formålet med disse spørsmålene er å kartlegge bruk av nav.no til rekruttering, andelen bedrifter som kunne tenke seg å rekruttere fra utlandet samt bedriftenes krav til kompetanse. I 2016 har vi også inkludert er spørsmål om bedriftene kunne tenke seg å rekruttere personer med fremmedspråklig bakgrunn.

3 Situasjonen på arbeidsmarkedet i Telemark Det var sysselsatte i Telemark pr 4.kvartal 2015, herav i offentlig sektor. Dette utgjør 36,2 prosent av de sysselsatte. For landet er andelen sysselsatte i offentlig sektor av alle de sysselsatte 31,5 prosent. Ifølge tall fra SSB var det registrert bedrifter (virksomheter) pr i Telemark, mot et år tidligere Dette er en økning på to prosent på ett år. Ledighet Arbeidsledigheten i Telemark har holdt seg relativt stabil etter den kraftige økningen 2009/2010. I januar 2016 var ledigheten 4 prosent, det samme som i januar 2015, imens ledigheten på landsbasis var 3,4 prosent en økning fra 3,1 prosent i samme periode. Bedriftenes forventninger I spørsmål 1 og 2 i spørreskjemaet ble bedriftene spurt om hvor mange ansatte virksomheten hadde ved undersøkelses tidspunktet, og om hvor mange ansatte de trodde virksomheten kom til å ha om ett år. Ut fra svarene kan man lage et sysselsettingsbarometer, se tabell 1. Alle bedrifter som forventer en økning i sysselsettingen blir betegnet som positive, mens bedrifter som forventer nedbemanning blir betegnet som negative. I et slikt barometer teller 15 ansettelser i en bedrift like mye som én ansettelse i en annen bedrift. Dette blir derfor et mål på hvor stor andel av bedriftene som ser positivt på framtiden, i stedet for et kvantitativt estimat på sysselsettingsendringen. Differansen mellom positive og negative bedrifter kaller vi netto forventning. Årstall Positiv Negativ Netto forventning % 11 % 9 % % 16 % 0 % % 12 % 9 % % 13 % 10 % % 9 % 22 % % 8 % 27 % % 6 % 27 % % 15 % 6 % % 13 % 7 % % 11 % 9 % % 11 % 9 % % 14 % 7 % % 15 % 2 % % 18 % -4 % % 11 % 12 % Tabell 1: Sysselsettingsbarometer i Telemark, Tabellen viser at det er en svært positiv utvikling i bedriftenes forventninger det kommende året. I perioden 2009 til 2013 var netto forventningen relativt stabil, mens forventningene i 2014 ble redusert, og ytterligere redusert, til foreløpig bunnivå, med minus fire prosent forventning i fjor, men en klar forbedring i år. Ikke siden 2008 har det vært mer positive forventninger med netto forventning om sysselsettingsvekst på 12 prosent. NAV sitt sysselsettingsbarometer På spørsmålet om bedriftenes sysselsettingsforventninger det kommende året, skiller vi mellom bedrifter som forventer økt, uendret eller redusert sysselsetting. Netto forventningen i sysselsettingsbarometeret beregnes ved å se differansen mellom andelen som forventer stigende utvikling og andelen som forventer fallende utvikling. Netto forventningen kan tolkes som et mål på hvordan stemningen er blant bedriftene. 3

4 På landsbasis er bedriftene i Telemark mer positive enn i Norge samlet, da netto forventning på landsbasis er 10 prosent. Mest pessimistisk er bedriftene innen produksjon av metallvarer, finansierings- og forsikrings-virksomhet og transport og lagring. Figur 1: Sysselsettingsbarometer for 2015 og 2016, etter fylke. Nærings- og Bygge- og Elektrisitet, vann og Petroleum og Overnattings- og Produksjon av Treforedling og Helse- og sosialtjeneste Informasjon og Eiendomsdrift, Undervisning Industrien samlet Trevarer Produksjon av Varehandel, Offentlig forvaltning Produksjon av Tekstil- og lærvarer Bergverksdrift og Jordbruk, skogbruk Personlig tjenesteyting -4 Transport og lagring -8 Finansierings- -15 og -37 Produksjon av Forventninger fordelt på næring Figur 2: Næringsfordelt sysselsettingsbarometer, netto forventning. Av 24 næringsgrupper har hele 16 grupper/næringer tro på flere sysselsatte i 2016, mens bare fire næringer har tro på reduksjon i syssel-settingen. Mest positive er man innen produksjon av nærings- og nytelsesmidler, bygge- og anleggsvirksomhet og innen elektrisitet, vann og renovasjon. 4

5 Rekrutteringsproblemer Bedriftene ble spurt om ingen/få søkere var årsaken til at de mislykket med rekruttering eller ansatte noen med lavere kvalifikasjoner. Dersom bedriftene svarte ja på dette ble de definert som bedrifter med rekrutteringsproblemer. Svarene som ble avgitt viser at ti prosent av bedriftene i Telemark har rekrutteringsproblemer i På landsbasis har ni prosent av bedriftene rekrutteringsproblemer. Bygge- og anleggsvirksomhet Petroleum og kjemisk produksjon Treforedling og grafisk produksjon Produksjon av metallvarer Overnattings- og serveringsvirksomhet Telemark 11 % 9 % 5 % 10 % Landet 11 % 10 % 8 % 9 % Helse- og sosialtjeneste Undervisning 6 9 Tabell 2: Rekrutteringsproblemer. Spørsmålsformuleringen i de siste to årenes bedriftsundersøkelse avviker noe fra tidligere års undersøkelser der man spurte mer generelt om bedriften har rekrutteringsproblemer. Resultatene kan derfor ikke sammenlignes direkte. Rekrutteringsproblem er et ganske vidt begrep, mens det å ha mislyktes i et aktivt forsøk på å rekruttere siste tre måneder er langt mer konkret. Det har også blitt lagt inn et ekstra svaralternativ her, nemlig at bedriftene har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. Noe av tanken bak denne endringen er at vi ønsker å fange opp rekrutteringsproblemer også i virksomheter som er tvunget til å ansette noen, selv om de ikke får de kandidatene de ønsker. Tidligere undersøkelser viste små rekrutteringsproblemer i deler av offentlig sektor, for eksempel i forhold til førskolelærere. Årsaken var at barnehagene ansatte assistenter. Nå vil også disse bedriftene/enhetene kunne oppgi mangelyrker. Varehandel, motorvognreparasj Transport og lagring Personlig tjenesteyting Industrien samlet Figur 3 viser andel bedrifter med rekrutteringsproblemene fordelt på næring. Arbeidskraftbehov - yrker I Telemark er det estimert en mangel på arbeidskraft på 800 personer, mot 775 i 2015, 625 personer i 2014 og 750 personer i Det er størst mangel innen helseyrkene og blant håndverkere. På landsbasis er det estimert en mangel på mot personer i 2015, det vil si en økning på personer fra i fjor

6 Mangel på arbeidskraft - definisjon For å kunne kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringsproblemer er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall personer. I NAVs bedriftsundersøkelse blir dette gjort gjennom tre spørsmål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, eller måttet ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter. Dersom svaret er ja, bes bedriften om 3) å oppgi hvor mange stillinger dette omfatter, og innenfor hvilke yrker. Mangelen på arbeidskraft hos den enkelte bedrift er lik antall personer bedriften velger å oppgi på det tredje spørsmålet. Svarene benyttes til å estimere mangel fordelt på næring, ut fra næringen som bedriften tilhører samt mangel innen enkelte yrker i Telemark. Mangelen blir et mål på hvor mange stillinger som ikke ble besatt eller besatt med en annen kompetanse enn ønsket. Anslaget på mangel på arbeidskraft avdekker kun et brutto underskudd. Overskudd på den aktuelle yrkesgruppen i andre bedrifter vil kunne veie noe opp for mangelen. Yrke Sykepleiere 103 Andre helseyrker 82 Helsefagarbeidere 58 Sveisere 38 Tømrere og snekkere 34 Elektrikere 30 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 30 Betongarbeidere 27 Bilmekanikere 23 Legespesialister 21 Grunnskolelærere 20 Spesialsykepleiere 20 Rørleggere og VVS montører 19 Andre salgsmedarbeidere 17 Platearbeidere 16 Vernepleiere 14 Kopper- og blikkenslagere 12 Tabell 3: Mangelyrker i Telemark. Helse- og sosialtjeneste Antall personer Tabell 3 viser en oversikt over de yrkene hvor det er størst mangel på arbeidskraft. Vi presiserer at dersom et yrke ikke er med på lista, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er etterspurt, men at datagrunnlaget kan være for spinkelt til å trekke konklusjoner. Innen helse- og sosialtjenester forventer 26 prosent av bedriftene en økning i antall ansatte, imens sju prosent forventer en nedgang i antall ansatte. Netto forventning blir dermed 19 prosent, opp fra minus 15 prosent i Ni prosent av bedriftene har rekrutteringsproblemer, opp fem prosent fra Det er estimert en mangel på 307 personer innen helse- og sosialtjenester i Telemark. Dette er en økning fra i fjor med 82 personer. Sykepleiere med 103 personer topper listen foran andre helseyrker, helsefagarbeidere og legespesialister. Selv om ulike yrker innen helse- og sosialtjeneste har egne kategorier, erfarer vi 6

7 at bedrifter ofte vil bruke kategorien andre helseyrker for å registrere mangel på helsefagarbeidere og øvrige pleiemedarbeidere. Vi antar derfor at majoriteten av personene innen andre helseyrker i praksis vil bestå av helsefagarbeidere og øvrige pleiemedarbeidere. Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting forventer 13 prosent en nedgang i sysselsettingen, mens 28 prosent forventer en økning. Dette gir en netto forventning på 15 prosent som er to prosentpoeng høyere enn i I denne næringen ingen av bedriftene om rekrutteringsproblemer, men åtte prosent har ansatt noen med lavere kvalifikasjoner enn de ønsket seg. Totalt sett er det estimert en mangel på 111 personer som er en nedgang fra 150 i Mange ulike yrkesgrupper kan være ansatt her. Eksempel på yrke med mangel i år er frisører. Bygg og anlegg I Bedriftsundersøkelsen 2016 forventer 31 prosent av bedriftene innen bygg og anlegg i Telemark en økning i antall ansatte. Ingen forventer en nedgang. Dette er en forbedring på 28 prosent i forhold til i prosent av bedriftene innen bygg og anlegg har rekrutteringsproblemer, opp fra 13 prosent i fjor. Rekrutteringsproblemene er dermed litt større i bygg og anlegg enn i markedet generelt. 10 prosent av bedriftene har mislykket i å rekruttere de siste månedene, mens fire prosent har rekruttert personer med lavere kvalifikasjoner enn de var ute etter. Disse resultatene gjenspeiler seg også i oversikten over mangel på arbeidskraft, der det ble estimert at denne bransjen mangler 129 personer, mot 100 i Blant mangelyrkene finner vi tømrere og snekkere, murer, betongarbeider, taktekker, rørlegger og blikkenslager. Varehandel og motorvognreparasjoner I årets bedriftsundersøkelse oppgir 12 prosent av bedriftene at de forventer en nedgang i sysselsettingen innen denne næringen, mens 17 prosent oppgir at de forventer en økning som samlet gir en positiv forventning på fem prosent, mot minus 10 prosent i I denne næringen oppgir ingen av bedriftene å ha rekrutteringsproblemer, men det er estimert en mangel på 106 personer. Mangelyrker er butikkmedarbeidere, andre salgsmedarbeidere og bilmekanikere. Overnatting og servering Innen overnatting og servering melder 25 prosent av bedriftene at de forventer en økning i antall ansatte, mens ingen forventer en nedgang. Ti prosent av bedriftene i denne bransjen i Telemark har rekrutteringsproblemer. Innen overnatting og servering er det estimert en mangel på 21 personer, en nedgang på 54 personer fra Det er mangel på kokker og gatekjøkken-kafemedarbeidere. 7

8 Undervisning Rekruttering fra utlandet Konjunkturnedgang fører til lavere inntekter også for kommunene og staten, og vil i mange tilfeller føre til en nedgang eller en oppbremsing i sysselsettingsveksten også her. I årets bedriftsundersøkelse er undervisning den mest negative bransjen. Denne sektoren har vært svært negativ også tidligere år. 30 prosent av bedriftene forventer en økning i bemanningen, mens 15 prosent av bedriftene forventer en nedgang. Andelen positive bedrifter er hele 13 prosentpoeng høyere enn i fjor og andel negative bedrifter er redusert med hele 30 prosentpoeng. I Telemark har seks prosent av bedriftene innen undervisning rekrutteringsproblemer, og er dermed en av bransjene hvor det er vanskeligst å få tak i folk. Det er estimert en mangel på 25 personer innen undervisning, en økning på 17 personer fra Vi spurte bedriftene om det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. 13 prosent av bedriftene oppgir at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet, 1 prosentpoeng færre enn i År % % % % % % % % Aktuelt å rekruttere fra utlandet Tabell 4: Andel bedrifter som svarer at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Industri I Bedriftsundersøkelsen blir svarene fra bedriftene innen industri fordelt på de ulike industrinæringene. De fleste av næringene er positive, og blant de mest positive finner vi petroleum og kjemisk produksjon samt produksjon av nærings- og nytelsesmidler, treforedling og grafisk produksjon. Rekruttering av personer med fremmedspråklig bakgrunn Det er første året dette spørsmålet er med i undersøkelsen. 51 % av bedriftene sier at det kan være aktuelt å rekruttere personer med fremmedspråklig bakgrunn.. Den eneste pessimistiske bransjene innen industri er produksjon av metallvarer. Bedriftene innen industri rapporterer om en mangel på 50 personer totalt, hvilket er en dobling i forhold til I listen over mangelyrker finnes sveisere, anleggsmaskin- og industrimekanikere, platearbeidere og bygningsingeniører. 8

9 Bruk av nav.no Tabell 5 viser at andelen arbeidsgivere som benytter NAV sine internettsider aktivt ved rekruttering har gått opp sju prosent fra i fjor. Vi ser at andelen som benytter nav.no til rekruttering varierer noe fra år til år og andelen er nå den høyeste som er målt. År Benytter nav.no % % % % % % % % % % Tabell 5: Andel virksomheter som benytter nav.no ved rekruttering. Andelen bedrifter som aktivt benytter NAV sine internettsider til rekruttering må ses i sammenheng med rekrutteringsbehov og/eller rekrutteringsproblemer. I tillegg vil kvalitet og kjennskap til internettsiden være faktorer som påvirker omfanget av bruken. men også bistand ved selvregistrering og kandidatsøk. Formell og uformell kompetanse Bedriftene ble spurt om formell kompetanse er viktig, eller om personer med uformell kompetanse (yrkeserfaring) også vil bli ansatt. Fire av ti bedrifter svarer at formell kompetanse alltid er et krav. Sju prosent av bedriftene svarer at yrkeserfaring/utdannelse ikke er viktig, mot fem prosent i Resultatene er tilnærmet like resultatene de tre siste årene. Formell kompetanse er alltid et krav Ved noen ansettelser er det viktig, ved andre ansettelser er det uviktig Arbeidserfaring kan erstatte formell kompetanse Ikke viktig 7% 28% 26% 39% Å gjøre bedriftene mer selvhjulpen i sin jakt på arbeidskraft er tidsbesparende både for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Rekruttering via nav.no er ment som et hjelpemiddel for å redusere rekrutteringsproblemer. NAV ønsker å gi god service til arbeidsgivere via nav.no, ikke bare i form av en oppdatert database, Figur 4: Hvor viktig for deg er det at den personen du skal ansette har formell kompetanse? 9

10 Sluttord - hovedfunn Det registrert langt høyere optimisme blant bedriftene i årets bedriftsundersøkelse enn i Og høyest forventning til økt sysselsetting siden Hele 23 prosent av de bedriftene som har besvart undersøkelsen forventer økt sysselsetting i 2016, 11 prosent forventer nedgang. Det er beregnet en mangel på 800 personer i Telemark pr mars Dette gjelder i først og fremst innen helseyrkene og håndverksfagene, for eksempel sykepleiere og sveisere. 10

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal 22 prosent av bedriftene venter økning i antall ansatte Økende mangel på arbeidskraft Mest mangel innen helserelaterte yrker Post og

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 01 NAVs bedriftsundersøkelse 01 // Notat // 1 // 01 // NAVs bedriftsundersøkelse 01 NAV April 01 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 0 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Av Karl Jacobsen og Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 er bedriftenes sysselsettingsforventninger på det høyeste

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012

Bedriftsundersøkelsen 2012 //Bedriftsundersøkelsen 01 // Arbeid og velferd Nr // 01 Bedriftsundersøkelsen 01 Av Johannes Sørbø og Karl Jacobsen Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 Av: Johannes Sørbø sammendrag og hovedfunn Høstens bedriftsundersøkelse ble gjennomført om lag ett år etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut. Bedriftenes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal 17 prosent venter økning i antall ansatte Færre bedrifter med rekrutteringsproblem Mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 201 Av Kari-Mette Ørbog Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft og hvilke forventinger virksomhetene

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark NAV // NAV Hedmark Desember 2016 Innhold: 1. OPPSUMMERING OG PERSPEKTIVER... 1 1.1 SAMMENDRAG... 1 1.2 UTFORDRINGER FOR NAV I HEDMARK... 1 2. VURDERING AV FJORÅRETS

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2015 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Arbeidsmarkedsprognose for Nord-Trøndelag 2015. Veimo, NAV Roald Nord-Trøndelag 17.11.2015 Innhold Sammendrag... 2 Fjorårets anslag... 2 Tilbudssiden... 3

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2014

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2014 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2013 - desember 2014 NAV Oppland Lillehammer, 18. november 2013 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2017

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2017 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2016 - desember 2017 NAV Oppland Lillehammer, 5. desember 2016 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 NAVs bedriftsundersøkelse høsten Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø. Sammendrag

// Arbeid og velferd // 1 // 2013 NAVs bedriftsundersøkelse høsten Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø. Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2012 Av Kari-Mette Ørbog og Johannes Sørbø Sammendrag Høstens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for ett år siden som forventer økt sysselsetting

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Oppsummering av hovedresultater... 3 Industrien... 6 Bygg- og anlegg... 7 Varehandel, hotell- og restaurant... 8 Offentlig

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2011

Bedriftsundersøkelsen 2011 Bedriftsundersøkelsen 211 AV JØRN HANDAL OG SIGRID MYKLEBØ Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er flere bedrifter som forventer økt sysselsetting det kommende året enn det var for ett

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2016

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2016 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2015 - desember 2016 NAV Oppland Lillehammer, 17. november 2015 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2015

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2015 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2014 - desember 2015 NAV Oppland Lillehammer, 17. november 2014 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2013

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2013 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2012 - desember 2013 NAV Oppland Lillehammer, 19. november 2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2018 Hedmark og Oppland

Arbeidsmarkedsprognose 2018 Hedmark og Oppland Arbeidsmarkedsprognose 2018 Hedmark og Oppland NAV // NAV Hedmark og NAV Oppland Desember 2017 Innhold: 1. SAMMENDRAG... 1 2. FELLES ARBEIDSMARKEDSPROGNOSE FOR INNLANDET... 1 2.1 NYE REGIONER FRA 2020...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 // NAV Aust-Agder // Innhold Sammendrag... 1 Innledning... 2 1. Sysselsettingsforventninger... 3 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 4 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2012

Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland. Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november desember 2012 Arbeidsmarkedsanalyser med prognoser for Oppland Arbeidskraft: Etterspørsel - tilbud - arbeidsledighet Prognoser for november 2011 - desember 2012 NAV Oppland Lillehammer, 15. november 2011 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Befolkningssammensetning og fremtidig arbeidskraftbehov. Møte om bosetting av flyktninger fra integreringsmottak

Arbeidsmarkedet. Befolkningssammensetning og fremtidig arbeidskraftbehov. Møte om bosetting av flyktninger fra integreringsmottak Arbeidsmarkedet Befolkningssammensetning og fremtidig arbeidskraftbehov. Møte om bosetting av flyktninger fra integreringsmottak 1 N ÅSI TU ASJON BEFOLKNINGSSAMMENSETNING OG SYSSELSETTING NORD - TRØNDELAG

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2008 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 8 AV: SIGRID MYKLEBØ OG JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN NAVs bedriftsundersøkelse som ble gjennomført i høst, gjenspeiler omslaget som er skjedd i norsk økonomi.

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 15 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 15 viser at bedriftene i Oslo aldri tidligere har vært så pessimistiske som

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2016 Hedmark

Arbeidsmarkedsprognose 2016 Hedmark Arbeidsmarkedsprognose 2016 Hedmark NAV//NAV Hedmark November 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG OG PERSPEKTIVER... 1 1.1 SAMMENDRAG AV PROGNOSEN 2016... 1 1.2 REGIONALE UTVIKLINGSPERSPEKTIVER... 1 1.3 UTFORDRINGER

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 214 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 214 viser en lavere optimisme blant virksomhetene Oslo sammenlignet med undersøkelsen

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 1 Av: Jon Otnes og Aslak Hetland HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke antallet ansatte det kommende året,

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag ... // NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2009 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Resultater etter fylke og region... 6 2.1 Sysselsetting

Detaljer

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag

... // NAV SØR-TRØNDELAG. Bedriftsundersøkelsen Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag ... // NAV SØR-TRØNDELAG Bedriftsundersøkelsen 2010 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Resultater etter fylke og region... 6 2.1 Sysselsetting

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016

Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016 Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver side 2 1.1 Sammendrag side 2 1.2 Vurdering av fjorårets anslag side 2 2. Etterspørselen etter arbeidskraft side 4 3. Tilbudet

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose for Telemark nov des. 2017

Arbeidsmarkedsprognose for Telemark nov des. 2017 NAV TELEMARK Arbeidsmarkedsprognose for Telemark nov. 2016 des. 2017 Skrevet av Magne Haglund, magne.haglund@nav.no // NOTAT Sammendrag og utfordringsbilde Ved å fremskrive etterspørselen etter arbeidskraft,

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2007 AV: JOHANNES SØRBØ OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG OG HOVEDFUNN NAV har gjennomført en ny bedriftsundersøkelse i høst. Denne undersøkelsen viser at bedriftene regner med høy sysselsettingsvekst også det

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse 2017

NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag Presentasjon // 30. 31. mai og 1. juni Om bedriftsundersøkelsen Forventninger og etterspørsel etter arbeidskraft Rekruttering

Detaljer

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med?

Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Bedriftsseminar, Mo i Rana 7. sept. 2010 Mangel på kvalifisert arbeidskraft Hva kan NAV EURES bidra med? Hva er EURES? EURopean Employment

Detaljer

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag

Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag 2014 Arbeidsmarkedsanalyse for Nord-Trøndelag Tilbud - etterspørsel - arbeidsledighet. Prognose for 2014 Arbeidsmarkedsprognose for Nord- Trøndelag 2014. NAV Nord-Trøndelag 14.11.2013 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer