Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i prosent av bedriftene forventer å øke antall ansatte i sin bedrift det kommende året, mens 18 prosent forventer en nedbemanning. Netto forventning og sysselsettingsvekst blir - prosent og med dette er bedriftenes forventninger til sysselsetting i Telemark lavest i landet. Telemark er også det eneste fylket med en negativ netto forventning. De mest optimistiske næringene er blant annet tekstil- og lærvarer, petroleum og kjemisk produksjon, produksjon av elektriske og optiske produkter samt eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. De mest pessimistiske næringene er undervisning, produksjon av annen industri, helse- og sosialtjeneste samt offentlig forvaltning. prosent av bedriftene har problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft. Rekrutteringsproblemene er størst innen produksjon av elektriske og optiske produkter, bygge- og anleggsvirksomhet samt undervisning. Arbeids- og Velferdsdirektoratet har estimert at bedriftene i Telemark har en mangel på 77 personer. Det er vanskeligst å rekruttere andre helseyrker, sykepleiere og elektronikkingeniører. I årets undersøkelse oppgir 1 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

2 Innholdsfortegnelse NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Datagrunnlaget for... 3 Spørsmålsformulering... 3 Situasjonen på arbeidsmarkedet i Telemark... Sysselsetting i næringene... Ledighet... Bedriftenes forventninger... Mislykket rekruttering... 7 Rekrutteringsproblemer... 8 Arbeidskraftsbehovet i Telemark... 1 Arbeidskraftbehov - næring... 1 Arbeidskraftbehov - yrker Helse- og sosialtjeneste Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Bygg og anlegg Varehandel og motorvognreparasjoner Overnatting og servering Undervisning Industri Rekruttering fra utlandet... 1 Bruk av nav.no... 1 Formell og uformell kompetanse... 1 Vedlegg 1 Spørreskjema... 1 Vedlegg 2 Invitasjon 16 Vedlegg 3 Påminnelse 17

3 NAVs bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelsen er en landsomfattende årlig undersøkelse i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet som gjennomføres for 22. gang. Før etableringen av NAV ble undersøkelsen gjennomført av Arbeidsmarkedsetaten (Aetat). Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bedriftenes etterspørsel etter arbeidskraft det kommende året. Hvilke næringsgrupper som venter etterspørsel eller reduksjon i etterspørsel av arbeidskraft, om bedriftene har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene og om det i dag er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. Undersøkelsen er en viktig kilde til å bedre kunnskapen til NAV om bedriftenes behov for arbeidskraft. vil benytte anledning til å takke alle som har besvart spørreskjemaet og dermed gjort undersøkelsen mulig. Dere har hjulpet oss betydelig med å innhente viktig og nyttig informasjon. Ved å kjenne til næringslivets behov og forventninger kan NAV på en bedre måte bidra til kvalifisering og rekruttering av arbeidskraft. Resultatene fra bedriftsundersøkelsen brukes også som grunnlag til å utarbeide arbeidsmarkedsprognoser både nasjonalt og fylkesvis da det gir en god indikasjon på utviklingen i arbeidsmarkedet. Datagrunnlaget for Statistikkseksjonen hos Arbeids- og velferdsdirektoratet trakk et representativt utvalg av virksomheter i de enkelte fylker. NAVs bedriftsundersøkelse i Telemark inkluderte i år et utvalg på 87 bedrifter og foretak, både offentlig og private med tre eller flere ansatte. Invitasjon til å delta i undersøkelsen ble sendt ut 2. februar 21, se vedlegg 2. Det ble sendt ut påminnelse til bedriftene som ikke hadde respondert 19. februar 21, se vedlegg 3. Bedrifter som ennå ikke hadde respondert ble kontaktet per telefon i perioden mars 21. Markedsavdelingen ved NAV Porsgrunn kontaktet bedriftene i Porsgrunn og NAV Telemark kontaktet øvrige bedrifter. Det er et krav fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at svarprosenten overstiger 6 prosent. Det ble innhentet svar fra 7 bedrifter, noe som ga en svarprosent på 67,7 prosent. De 7 bedriftene i utvalget utgjør 1,1 prosent av bedriftene i Telemark fylke med 3 ansatte eller flere. Spørsmålsformulering De fem første spørsmålene i undersøkelsen er felles for hele landet og måler behov for arbeidskraft samt eventuelle rekrutteringsproblemer. I første spørsmål blir bedriftene bedt om å oppgi antall ansatte i dag, og i spørsmål 2 blir man spurt om å oppgi hvor mange ansatte man forventer å ha om ett år. Svaralternativene i spørsmål 2 er: 1) Flere enn i dag 2) Like mange som i dag 3) Færre enn i dag. I spørsmål 3 blir det spurt om bedriftene har mislykket i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, og eventuelt om dette skyldes få/ingen kvalifiserte søkere. Bedriftene som har mislykket i å rekruttere blir bedt om å spesifisere innenfor hvilke yrker de har rekrutteringsproblemer. Siden 212 har det i tillegg blitt inkludert tre ekstra spørsmål fra. Formålet med disse spørsmålene er å kartlegge bruk av nav.no til rekruttering, andelen bedrifter som kunne tenke seg å rekruttere fra utlandet samt bedriftenes krav til kompetanse. Yrker og næringer presenterer resultater for både yrker og næringer. Det er viktig å merke seg at inndelingen i yrker og næringer bygger på forskjellige klassifiseringsprinsipper. Næring viser hva slags produksjon som hovedsakelig foregår i virksomheten, mens yrkesbetegnelse viser hva slags arbeidsoppgaver som tilfaller en sysselsatt. Innenfor den enkelte næring vil det finnes et bredt spekter av yrker.

4 jan. jan.6 jan.7 jan.8 jan.9 jan.1 jan.11 jan.12 jan.13 jan.1 jan.1 Bedriftsundersøkelsen 21 Situasjonen på arbeidsmarkedet i Telemark Ifølge Statistisk sentralbyrås arbeidskraft undersøkelse 1 (AKU) hadde Telemark 83. sysselsatte i. kvartal 21, opp 2. fra året før. I gjennomsnitt var sysselsettingen 82. i 21 mot 83. i 213. AKU-tallene er gjenstand for usikkerhet, men det viser seg over tid at endringer og tendenser som fanges opp av undersøkelsen er konsistente med registertall. Når det gjelder registerbasert sysselsettings statistikk, foreligger ikke tall for 21 før i juni i år. Ser man på tall for tidligere år, var 76.7 sysselsatte registrert med arbeidssted i Telemark i. kvartal 213. Sysselsettingstallene har vært stabile i Telemark siden 29. Ifølge tall fra SSB var det registrert bedrifter i Telemark i 21. Dette er en økning på prosent på ett år. Sysselsetting i næringene Figur 1 viser sysselsatte i Telemark fordelt på ulike næringer. Tallene er per. kvartal 213, som er de siste registerbaserte tall fra SSB. Fordelingen tar utgangspunkt i registrert arbeidssted. Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom er den sektoren som sysselsetter flest mennesker i Telemark. 3 prosent av alle sysselsatte, det vil si personer, arbeider innen denne sektoren. Deretter følger helse- og sosialtjenester med 2 prosent og sekundærnæringer med 22 prosent. Figur 1: Sysselsatte med arbeidssted Telemark fordelt på næring, per. kvartal 213 (andel). Kilde: SSB, registerbaserte tall. Ledighet Figur 2 viser at arbeidsledigheten i Telemark har holdt seg relativt stabil etter den kraftige økningen 29/21. I januar 21 var ledigheten prosent imens ledigheten på landsbasis var 3,1 prosent. 6% % 2% % Telemark Landet Figur 2: Arbeidsledighet i Telemark, januar 2 januar AKU er en utvalgsundersøkelse som gjennomføres jevnlig av Statistisk Sentralbyrå. Undersøkelsen klassifiserer befolkningen i yrkesaktiv alder (1-7 år) som sysselsatte, arbeidsledige eller utenfor arbeidsstyrken.

5 Bedriftsundersøkelsen 21 Bedriftenes forventninger I spørsmål 1 og 2 i spørreskjemaet, se vedlegg 1 ble bedriftene spurt om hvor mange ansatte virksomheten hadde ved undersøkelses tidspunktet, og om hvor mange ansatte de trodde virksomheten kom til å ha om ett år. Ut fra svarene kan man lage et sysselsettingsbarometer, se tabell 1. Alle bedrifter som forventer en økning i sysselsettingen blir betegnet som positive, mens bedrifter som forventer nedbemanning blir betegnet som negative. I et slikt barometer teller 1 ansettelser i en bedrift like mye som én ansettelse i en annen bedrift. Dette blir derfor et mål på hvor stor andel av bedriftene som ser positivt på framtiden, i stedet for et kvantitativt estimat på sysselsettingsendringen. Differansen mellom positive og negative bedrifter kaller vi netto forventning. Årstall Positiv Negativ Netto forventning 22 2 % 11 % 9 % % 16 % -1 % 2 21 % 12 % 9 % 2 23 % 13 % 1 % % 9 % 22 % 27 3 % 8 % 27 % % 6 % 27 % % 1 % 6 % 21 2 % 13 % 7 % % 11 % 8 % % 11 % 8 % % 1 % 8 % % 1 % 1 % 21 1 % 18 % - % Tabell 1: Sysselsettingsbarometer i Telemark, Tabellen viser at det er en negativ utvikling i bedriftenes forventninger det kommende året. I perioden 29 til 213 var netto forventningen relativt stabil, mens forventningene i 21 ble redusert. Vi ser en ytterligere reduksjon av bedriftenes forventninger i år, hvor det er flere negative enn positive bedrifter som igjen gir en samlet negativ netto forventning. Ikke siden 23 har det tidligere vært en negativ netto forventning. NAVs sysselsettingsbarometer På spørsmålet om bedriftenes sysselsettingsforventninger det kommende året, skiller vi mellom bedrifter som forventer økt, uendret eller redusert sysselsetting. Netto forventningen i sysselsettingsbarometeret beregnes ved å se differansen mellom andelen som forventer stigende utvikling og andelen som forventer fallende utvikling. Netto forventningen kan tolkes som et mål på hvordan stemningen er blant bedriftene. På landsbasis er bedriftene mer positive enn i Telemark, da netto forventning på landsbasis er 8 prosent. Ingen fylker har lavere netto forventning enn Telemark og ingen andre fylker har negativ netto forventning i 21, se figur 3. Akershus Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Vestfold Troms Oppland Aust-Agder Rogaland Finnmark Buskerud Østfold Nord-Trøndelag Hedmark Vest-Agder Nordland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Telemark Totalt Figur 3: Sysselsettingsbarometer for 21 og 21, etter fylke

6 Bedriftsundersøkelsen 21 Vi kan lage et tilsvarende sysselsettings barometer fordelt på ulike næringer, se figur. Igjen må det presiseres at barometeret ikke sier noe om antall ansatte som er involvert. Hvis det for eksempel er mange negative bedrifter med få ansatte og en positiv bedrift med mange ansatte innen en næring, kan denne ene bedriften bidra til en positiv sysselsettingsvekst totalt sett. I sysselsettingsbarometeret vil likevel denne bransjen være negativ. Figuren viser at selv om det er flere positive (11) enn negative næringer (8), er det blant bedriftene innenfor hver næring færre positive enn negative som i alt gir en negativ netto forventning med - prosent. De negative næringene er undervisning (netto forventning -28), produksjon av annen industri (netto forventning -17), helse- og sosialtjeneste (netto forventning -16), offentlig forvaltning (netto forventning -11), produksjon av metallvarer (netto forventning - 11), varehandel, motorvognreparasjoner (netto forventning -1), jordbruk, skogbruk og fiske (netto forventning -7) og trevarer (netto forventning -7). Næringene finansierings- og forsikringsvirksomhet, treforedling og grafisk produksjon, nærings- og nytelsemidler samt bergverksdrift og utvinning har alle null i samlet netto forventning. De positive næringene er tekstil- og lærvarer (netto forventning 33), petroleum og kjemisk produksjon (netto forventning 3), produksjon av elektriske og optiske produkter (netto forventning 29), eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting (netto forventning 13), transport og lagring (netto forventning 12), personlig tjenesteyting (netto forventning 11), elektrisitet, vann og renovasjon (netto forventning 1), overnattings- og serveringsvirksomhet (netto forventning 9), produksjon av maskiner og utstyr (netto forventning 6), informasjon og kommunikasjon (netto forventning ) samt bygge- og anleggsvirksomhet (netto forventning 3). Samlet sett har industrien en netto forventning på. I alt Personlig tjenesteyting Helse- og Undervisning Offentlig forvaltning Eiendomsdrift, Finansierings- og Informasjon og Overnattings- og Transport og lagring Varehandel, Bygge- og Elektrisitet, vann og Petroleum og Treforedling og Trevarer Tekstil- og lærvarer Nærings- og Industrien samlet Bergverksdrift og Jordbruk, skogbruk Figur : Næringsfordelt sysselsettingsbarometer. Differansen mellom andel bedrifter som forventer å øke sysselsettingen og andelen som forventer å nedbemanne (i prosentpoeng) innenfor hver næring. Industrien samlet innebærer næringene: Næringsog nytelsemidler, tekstil- og lærvarer, trevarer, treforedling og grafisk produksjon, petroleum og kjemisk produksjon, produksjon av annen industri, produksjon av metallvarer, produksjon av maskiner og utstyr samt produksjon av elektriske og optiske produkter

7 Bedriftsundersøkelsen 21 I forhold til fjorårets undersøkelse har 12 næringer hatt en reduksjon og 9 næringer har hatt en økning av netto forventning, imens 2 næringer ikke har noen endring. Industrien samlet har økt netto forventning med 1 prosent. Den største endringen i negativ retning ser vi innen produksjon av annen industri med en reduksjon av netto forventning med -22 prosent. Produksjon av metallvarer samt informasjon og kommunikasjon har også blitt mer negative med en reduksjon på henholdsvis -19 og -1 prosent. Næringen som har størst positiv økning er produksjon av elektriske og optiske produkter med en økning på 2 prosent. Tekstil- og lærvarer samt elektrisitet, vann og renovasjon har hatt en økning i netto forventning med 17 og 13 prosent, se figur. I alt Personlig Helse- og Undervisning Offentlig forvaltning Eiendomsdrift, Finansierings- og Informasjon og Overnattings- og Transport og lagring Varehandel, Bygge- og Elektrisitet, vann og Petroleum og Treforedling og Trevarer Tekstil- og lærvarer Nærings- og Industrien samlet Bergverksdrift og Jordbruk, skogbruk Mislykket rekruttering I spørsmål 3 ble bedriftene spurt om de har mislykket med å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene. Vi ser av figur 6 at andelen som har mislykket med å rekruttere arbeidskraft er prosent, mens 2 prosent av bedriftene måtte ansette noen med lavere kompetanse enn de søkte etter. Figuren viser også at andelen bedrifter som har mislykket med rekruttering har gått ned fra 9 prosent siden 212. Andelen av bedriftene som måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner har gått ned til 2 prosent Ja - mislykket Måtte ansette rekruttering siste noen med lavere 3 mnd kvalifikasjoner Figur 6: Andel bedrifter som har mislykket med rekruttering i Telemark. Næringene hvor flest har mislykket med rekruttering eller ansatt noen med lavere kvalifikasjoner er produksjon av elektriske og optiske produkter, se figur 7 på neste side Figur : Næringsfordelt sysselsettingsbarometer, endring fra i fjor. 7

8 Bedriftsundersøkelsen 21 I alt Personlig tjenesteyting Helse- og sosialtjeneste Undervisning Offentlig forvaltning Eiendomsdrift, Finansierings- og Informasjon og Overnattings- og Transport og lagring Varehandel, Bygge- og Elektrisitet, vann og Produksjon av annen Petroleum og Treforedling og Trevarer Tekstil- og lærvarer Nærings- og Industrien samlet Bergverksdrift og Jordbruk, skogbruk og Ja, mislykket rekruttering siste 3 mnd Måtte ansette noen med lavere kvalifikasjoner Figur 7: Andel bedrifter som har mislykket med rekruttering i Telemark, etter næring. Rekrutteringsproblemer Bedriftene ble i tillegg spurt om ingen/få søkere var årsaken til at de mislykket med rekruttering eller ansatte noen med lavere kvalifikasjoner. Dersom bedriftene svarte ja på dette ble de definert som bedrifter med rekrutteringsproblemer. Svarene som ble avgitt viser at prosent av bedriftene i Telemark har rekrutteringsproblemer i 21, færre en de 3 siste årene. På landsbasis har 8 prosent av bedriftene rekrutteringsproblemer Telemark 11 % 11 % 9 % % Landet 11 % 11 % 1 % 8 % Tabell 2: Rekrutteringsproblemer. Spørsmålsformuleringen i de fire siste årenes bedriftsundersøkelse avviker noe fra tidligere års undersøkelser der man spurte mer generelt om bedriften har rekrutteringsproblemer. Resultatene kan derfor ikke sammenlignes direkte. Rekrutteringsproblem er et ganske vidt begrep, mens det å ha mislyktes i et aktivt forsøk på å rekruttere siste tre måneder er langt mer konkret. Det har også blitt lagt inn et ekstra svaralternativ her, nemlig at bedriftene har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. Noe av tanken bak denne endringen er at vi ønsker å fange opp rekrutteringsproblemer også i virksomheter som er tvunget til å ansette noen, selv om de ikke får de kandidatene de ønsker. Tidligere undersøkelser viste små rekrutteringsproblemer i deler av offentlig sektor, for eksempel i forhold til førskolelærere. Årsaken var at barnehagene ansatte assistenter. Nå vil også disse bedriftene/enhetene kunne oppgi mangelyrker. 8

9 Bedriftsundersøkelsen 21 Figur 8 viser rekrutteringsproblemene fordelt på næring. Næringen med de største rekrutteringsproblemene er produksjon av elektriske og optiske produkter med 1 prosent samt bygge- og anleggsvirksomhet og undervisning med begge 13 prosent. Næringene hvor det er lettest å rekruttere er bergverksdrift og utvinning, tekstil- og lærvarer, trevarer, treforedling og grafisk produksjon, petroleum og kjemisk produksjon, produksjon av annen industri, varehandel og motorvognreparasjoner samt informasjon og kommunikasjon. I alt Personlig Helse- og Undervisning Offentlig forvaltning Eiendomsdrift, Finansierings- og Informasjon og Overnattings- og Transport og lagring Varehandel, Bygge- og Elektrisitet, vann og Petroleum og Treforedling og Trevarer Tekstil- og lærvarer Nærings- og Industrien samlet Bergverksdrift og Jordbruk, skogbruk Størst økning i rekrutteringsproblemene ser vi innen produksjon av elektriske og optiske produkter med 1 prosent. Ellers er det en nedgang i rekrutteringsproblemer for majoriteten av næringene. Størst nedgang er det for produksjon av metallvarer. I alt Personlig Helse- og Undervisning Offentlig forvaltning Eiendomsdrift, Finansierings- og Informasjon og Overnattings- og Transport og lagring Varehandel, Bygge- og Elektrisitet, vann og Petroleum og Treforedling og Trevarer Tekstil- og lærvarer Nærings- og Industrien samlet Bergverksdrift og Jordbruk, skogbruk Figur 9: Andel bedrifter med rekrutteringsproblemer, endring fra i fjor, etter næring Figur 8: Andel bedrifter med rekrutteringsproblemer, etter næring. 9

10 Bedriftsundersøkelsen 21 Arbeidskraftsbehovet i Telemark I Bedriftsundersøkelsen 21 forventer 18 prosent av bedriftene i Telemark en nedgang i antall ansatte i løpet av året. Samtidig forventer 1 prosent av bedriftene en økning imens 67 prosent forventer en uendret situasjon. Dette gir en differanse mellom optimistiske og pessimistiske bedrifter på - prosentpoeng. Telemark er det eneste fylket i landet med en negativ netto forventning for 21. Vi må tilbake til 23 for å finne negativ netto forventninger i Telemark. prosent av alle bedriftene i Telemark har mislykket i et forsøk på å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene. 2 prosent av bedriftene har rekruttert personer med lavere kompetanse enn de i utgangspunktet ønsket. Andelen bedrifter som svarer at dette skyldes ingen eller for få søkere er. Det innebærer at prosent av bedriftene i Telemark har rekrutteringsproblemer. Arbeidskraftbehov - næring I Telemark er det estimert en mangel på arbeidskraft på 77 personer, se tabell 3. Til sammenligning ble det estimert en mangel på 62 personer i fjor og 7 personer i 213. Det er størst mangel innen helse- og sosialtjeneste samt eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. Sammenlignet med fjoråret er det størst økning i mangel på arbeidskraft innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. I 21 var det en mangel på personer i denne næringen, noe som har økt til 1 personer i 21. Størst reduksjon i mangel på arbeidskraft finner vi innen offentlig forvaltning og undervisning. Antall Næring personer Helse- og sosialtjeneste 22 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 1 Bygge- og anleggsvirksomhet 1 Varehandel, motorvognreparasjoner 1 Overnattings- og serveringsvirksomhet 7 Undervisning 2 Transport og lagring 2 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 Personlig tjenesteyting 2 Industrien samlet 2 Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer Trevarer Treforedling og grafisk produksjon Petroleum og kjemisk produksjon Produksjon av annen industri Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Bergverksdrift og utvinning Offentlig forvaltning I alt 77 Tabell 3: Mangel fordelt på næring i Telemark. Avrundet til nærmeste 2. På landsbasis er det estimert en mangel på 2.7 personer, ned.2 personer fra i fjor. Når man ser på fordelingen på de ulike næringene, skiller bedriftene i Telemark seg noe fra bedriftene ellers i landet. Innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting er det en nedgang i mangel på arbeidskraft på nasjonalt nivå, i Telemark er det derimot det en stor økning av behov for 1

11 Bedriftsundersøkelsen 21 personer innen samme næring. Innen undervisning mangler det i 21 færre personer i Telemark, imens det på landsbasis mangler flere innen samme næring. Mangel på arbeidskraft - definisjon For å kunne kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringsproblemer er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall personer. I NAVs bedriftsundersøkelse blir dette gjort gjennom tre spørsmål. Bedriften blir bedt om 1) å besvare om den har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, eller måttet ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter. Dersom svaret er ja, bes bedriften om 3) å oppgi hvor mange stillinger dette omfatter, og innenfor hvilke yrker. Mangelen på arbeidskraft hos den enkelte bedrift er lik antall personer bedriften velger å oppgi på det tredje spørsmålet. Svarene benyttes til å estimere mangel fordelt på næring, ut fra næringen som bedriften tilhører samt mangel innen enkelte yrker i Telemark. Mangelen blir et mål på hvor mange stillinger som ikke ble besatt eller besatt med en annen kompetanse enn ønsket. Anslaget på mangel på arbeidskraft avdekker kun et brutto underskudd. Overskudd på den aktuelle yrkesgruppen i andre bedrifter vil kunne veie noe opp for mangelen. Arbeidskraftbehov - yrker Tabell viser en oversikt over de yrkene hvor det er størst mangel på arbeidskraft. Alle tall er avrundet til nærmeste 2. Vi presiserer at dersom et yrke ikke er med på lista, betyr ikke det nødvendigvis at det ikke er etterspurt, men at datagrunnlaget kan være for spinkelt til å trekke konklusjoner. De fleste mangelyrkene er gjengangere på listen over yrker med rekrutteringsproblemer de siste årene. Yrker som også var på lista i 21 er andre helseyrker, sykepleiere, legespesialister, kokker og servitører. Nye mangelyrker i 21 er elektronikkingeniører, sveisere, tømrere og snekkere, anleggsmaskinog industrimekanikere, bilmekanikere, bygningsingeniører, andre ingeniører, psykologer, frisører, butikkmedarbeidere og andre salgsmedarbeidere. Yrke Tabell : Mangelyrker i Telemark. Helse- og sosialtjeneste Antall personer Andre helseyrker 1 Sykepleiere 7 Elektronikkingeniører Sveisere Tømrere og snekkere 2 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 2 Bilmekanikere 2 Bygningsingeniører 2 Andre ingeniører 2 Legespesialister 2 Psykologer 2 Kokker 2 Servitører 2 Frisører 2 Butikkmedarbeidere 2 Andre salgsmedarbeidere 2 Innen helse- og sosialtjenester forventer 1 prosent av bedriftene en økning i antall ansatte, imens 2 prosent forventer en nedgang i antall ansatte. Netto forventning blir dermed - 16 prosent, ned 2 prosentpoeng fra i fjor. På landsbasis er netto forventning 2 prosent. prosent av bedriftene har rekrutteringsproblemer, ned prosent fra 21. På landsbasis har 9 prosent rekrutteringsproblemer. Det er estimert en mangel på 22 personer innen helse- og sosialtjenester i Telemark. Dette er en økning fra i fjor på 2 personer. Andre helseyrker topper listen over mangelyrker med en mangel på 1, som er en økning på 2 personer fra 21 og en økning på 7 personer fra 213. Selv om ulike yrker innen helse- og sosialtjeneste har egne kategorier, erfarer vi 11

12 Bedriftsundersøkelsen 21 at bedrifter ofte vil bruke kategorien andre helseyrker for å registrere mangel på helsefagarbeidere og øvrige pleiemedarbeidere. Vi antar derfor at majoriteten av personene innen andre helseyrker i praksis vil bestå av helsefagarbeidere og øvrige pleiemedarbeidere. Innen helse- og sosialtjeneste er det også registrert mangel på sykepleiere, legespesialister og psykologer. De to første yrkene er identiske med 21 imens psykologer er ny på listen i 21. I NAVs ledighetsstatistikk var det per april 21 registrert 22 ledige personer fra helse, pleie og omsorg, en nedgang på 2 prosent fra året før. Den største gruppen var omsorgs- og pleiearbeidere med 161 personer, mens det var 2 ledige sykepleiere/jordmødre og 3 ledige sosionomer. Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting forventer 8 prosent en nedgang i sysselsettingen, mens 21 prosent forventer en økning. Dette gir en netto forventning på 13 prosent som er prosentpoeng mindre enn i 21. I denne næringen har 1 prosent av bedriftene rekrutteringsproblemer og 8 prosent har ansatt noen med lavere kvalifikasjoner enn de ønsket seg. Totalt sett er det estimert en mangel på 1 personer som er en økning på hele 1 personer fra 21. Mange ulike yrkesgrupper kan være ansatt her. Eksempel på yrke med mangel i år er frisører. Bygg og anlegg I Bedriftsundersøkelsen 21 forventer 21 prosent av bedriftene innen bygg og anlegg i Telemark en økning i antall ansatte. 18 prosent forventer en nedgang. Netto forventning i denne bransjen er derfor 3 prosent. Dette er en forverring av utsiktene fra i fjor da netto forventning var 9 prosent. På landsbasis er netto forventning i denne bransjen 18 prosent, en oppgang på prosent fra prosent av bedriftene innen bygg og anlegg har rekrutteringsproblemer, opp fra 11 prosent i fjor. Rekrutteringsproblemene er dermed litt større i bygg og anlegg enn i markedet generelt. 1 prosent av bedriftene har mislykket i å rekruttere de siste månedene, mens 3 prosent har rekruttert personer med lavere kvalifikasjoner enn de var ute etter. Disse resultatene gjenspeiler seg også i oversikten over mangel på arbeidskraft, der det ble estimert at denne bransjen mangler 1 personer. Blant mangelyrkene finner vi tømrere og snekkere samt bygningsingeniører. Resultatene gjenspeiles ikke direkte i ledighetstallene for Telemark fylke. Per april 21 er 3 arbeidsledige registrert med bakgrunn fra bygg og anlegg. Varehandel og motorvognreparasjoner I årets bedriftsundersøkelse oppgir 19 prosent av bedriftene at de forventer en nedgang i sysselsettingen innen denne næringen og 8 prosent oppgir at de forventer en økning som samlet gir en negativ forventning på -1 prosent. Dette er en nedgang på 12 prosent fra i fjor. I denne næringen oppgir ingen av bedriftene å ha rekrutteringsproblemer, men det er estimert en mangel på 1 personer. Mangelyrker er butikkmedarbeidere, andre salgsmedarbeidere og bilmekanikere. I april 21 var det registrert 11 ledige innen butikk- og salgsarbeid imens det var utlyst 1 stillinger innen samme bransje. Overnatting og servering Innen overnatting og servering melder 18 prosent av bedriftene at de forventer en økning i antall ansatte, mens 9 prosent 12

13 Bedriftsundersøkelsen 21 forventer en nedgang i antall ansatte som gir en netto forventning på 9 prosent. I 21 var netto forventningen 2 prosent. 9 prosent av bedriftene i denne bransjen i Telemark har rekrutteringsproblemer, 1 prosent ned fra i fjor. På landsbasis har 12 prosent rekrutteringsproblemer. Innen overnatting og servering er det estimert en mangel på 7 personer, ingen endring fra i fjor. Det er mangel på kokker og servitører. I april 21 var det registrert 39 ledige kokker og 89 ledige personer med bakgrunn som hovmester, servitør og hjelpepersonell. Denne bransjen har tradisjon med å ansette fra utlandet, blant annet ved hjelp fra NAV Eures. Undervisning Konjunkturnedgang fører til lavere inntekter også for kommunene og staten, og vil i mange tilfeller føre til en nedgang eller en oppbremsing i sysselsettingsveksten også her. I årets bedriftsundersøkelse er undervisning den mest negative bransjen. Denne sektoren har vært svært negativ også tidligere år. 17 prosent av bedriftene forventer en økning i bemanningen, mens prosent av bedriftene forventer en nedgang. Andelen positive bedrifter er tre prosentpoeng høyere enn i fjor og andel negative bedrifter har økt fra 3 til. I Telemark har 13 prosent av bedriftene innen undervisning rekrutteringsproblemer, og er dermed en av bransjene hvor det er vanskeligst å få tak i folk. undervisning, og de største gruppene er grunnskolelærere 18, førskolelærere 1 og lærere i høyskole/universitet med 9 personer. Industri I Bedriftsundersøkelsen blir svarene fra bedriftene innen industri fordelt på de ulike industrinæringene. De fleste av næringene er positive, og blant de mest positive finner vi tekstil og lærvarer, petroleum og kjemisk produksjon samt produksjon av elektriske og optiske produkter. Innen produksjon av elektrisk og optiske produkter opplyser 1 prosent å ha rekrutteringsproblemer. De pessimistiske bransjene innen industri er produksjon av annen industri, produksjon av metallvarer samt trevarer. Innen produksjon av metallvarer oppgir prosent av bedriftene at de har rekrutteringsproblemer. Bedriftene innen industri rapporterer om en mangel på 2 personer totalt, hvilket er det samme som i 21. I listen over mangelyrker finnes elektronikkingeniører, sveisere, anleggsmaskin- og industrimekanikere samt andre ingeniører. Ved utgangen av april 21 var det registrert 68 ledige personer med bakgrunn fra industri i Telemark. Ledigheten innen industrien har økt med 18 prosent i Telemark det siste året. Det er estimert en mangel på 2 personer innen undervisning, en nedgang fra personer i 21. Ledigheten blant undervisningspersonale er lav i Telemark. I april 21 var det registrert 6 ledige personer med bakgrunn fra 13

14 Rekruttering fra utlandet I spørsmål 6 spurte vi bedriftene om det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. 1 prosent av bedriftene oppgir at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet, 1 prosentpoeng færre enn i 21. År Aktuelt å rekruttere fra utlandet 29 1 % 21 9 % % % % 21 1 % 21 1 % Tabell : Andel bedrifter som svarer at det er aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet. rekrutteringsproblemer. I tillegg vil kvalitet og kjennskap til internettsiden være faktorer som påvirker omfanget av bruken. Å gjøre bedriftene mer selvhjulpen i sin jakt på arbeidskraft er tidsbesparende både for arbeidsgivere og arbeidssøkere. Rekruttering via nav.no er ment som et hjelpemiddel for å redusere rekrutteringsproblemer. NAV ønsker å gi god service til arbeidsgivere via nav.no, ikke bare i form av en oppdatert database, men også bistand ved selvregistrering og kandidatsøk. Formell og uformell kompetanse Bedriftene ble spurt om formell kompetanse er viktig, eller om personer med uformell kompetanse (yrkeserfaring) også vil bli ansatt. Fire av ti bedrifter svarer at formell kompetanse alltid er et krav. Kun prosent av bedriftene svarer at yrkeserfaring/utdannelse ikke er viktig. Resultatene er tilnærmet like resultatene de tre siste årene. Bruk av nav.no Tabell 6 viser at andelen arbeidsgivere som benytter NAVs internettsider aktivt ved rekruttering har gått ned 3 prosent fra i fjor. Vi ser at andelen som benytter nav.no til rekruttering varierer noe fra år til år og andelen er nå den samme som den var i 213. Formell kompetanse er alltid et krav % År Benytter nav.no % 28 2 % % % % % % % % Tabell 6: Andel virksomheter som benytter nav.no ved rekruttering. Ved noen ansettelser er det viktig, ved andre ansettelser er det uviktig Arbeidserfaring kan erstatte formell kompetanse Ikke viktig % 29% 26% Andelen bedrifter som aktivt benytter NAVs internettside til rekruttering må ses i sammenheng med rekrutteringsbehov og/eller 1 Figur 1: Hvor viktig for deg er det at den personen du skal ansette har formell kompetanse?

15 NAVs bedriftsundersøkelse 21 Kartlegging av arbeidsmarkedet Vedlegg 1 Spørreskjema 1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag? Ta med disse gruppene og oppgi antall personer, ikke årsverk: Fast ansatte, midlertidig ansatte, lærlinger, permitterte, personer på arbeidsmarkedstiltak som dere har lønnsutgifter for og personer som er utleid til andre bedrifter, men som er ansatt hos dere. Følgende tas ikke med: Innleid arbeidskraft. Antall ansatte i dag: 2. Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år? Ta med de samme gruppene som i spørsmål 1. Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag. Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag Sett kun ett kryss. 3. Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året. Med mislyktes menes her at bedriften uten hell har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. Ja Gå til spørsmål Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Gå til spørsmål Nei Gå til spørsmål 6. Hva skyldes dette: Ingen/for få kvalifiserte søkere Gå til spørsmål Annet Gå til spørsmål 6 1

16 . Innen hvilke yrker har dere mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, og hvor mange stillinger dreier det seg om? Spesifiser hvilke yrker det gjelder. Ta både med stillinger hvor dere ikke har fått ansatt noen og stillinger hvor dere har måttet ansette personer med lavere eller andre kvalifikasjoner enn dere søkte etter. Hvis dere for eksempel har søkt etter en førskolelærer, men i stedet har måttet ansette en assistent, skal dere føre opp én førskolelærer. Korttidsengasjement på under uker skal ikke tas med. Yrke Antall stillinger 6. Er det i dag aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet? Ja Nei 7. Benytter virksomheten ved rekruttering? Ja Nei 8. Hvor viktig er det for deg at den personen du skal ansette har formell kompetanse? Ikke viktig Arbeidserfaring kan erstatte formell kompetanse Ved noen ansettelser er det viktig, ved andre er det uviktig Formell kompetanse er alltid et krav 16

17 «Firmanavn» «Adresse_1» «Postnummer» «By» Bed.nr.: «bednr» Vedlegg 2 Invitasjon TELEMARK / Skien 2. februar 21 Kartlegging av arbeidsmarkedet NAV gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse blant et utvalg av bedrifter. Det er viktig for NAV å ha god kunnskap om arbeidsmarkedet og eventuelle rekrutteringsproblemer som bedriftene opplever. Denne kunnskapen bruker NAV blant annet for å yte best mulig service overfor arbeidsgivere og arbeidssøkere ved rekruttering av arbeidskraft og i forbindelse med opplæring og omstilling i bedriftene. Dersom deres bedrift/etat er oppdelt i flere enheter, ønsker vi opplysninger om den delen av bedriften/etaten som er navngitt i adressefeltet (se bedriftsnummer øverst i brevet). Opplysningene blir behandlet konfidensielt. Vennligst gå inn på siden og tast koden «Indateringsnøgle» innen 19. februar for å besvare undersøkelsen. Undersøkelsen består av 8 korte spørsmål, og dreier seg om rekruttering av arbeidskraft. Hvis det er spørsmål i forbindelse med spørreskjemaet, ta kontakt med ved Linn Farstad, e-post eller telefon / På forhånd tusen takk for hjelpen! Med vennlig hilsen Terje Tønnessen Fylkesdirektør 17

18 «Firmanavn» «Adresse_1» «Postnummer» «By» Bed.nr.: «bednr» Vedlegg 3 Påminnelse TELEMARK / Skien 19. februar 21 P Å M I N N E L S E Kartlegging av arbeidsmarkedet 2. februar sendte vi dere et brev angående NAVs bedriftsundersøkelse, men vi kan ikke se at dere har svart på undersøkelsen. Dersom dere allikevel har svart, ber vi dere se bort fra denne henvendelsen. NAV gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse blant et utvalg av bedrifter. Det er viktig for NAV å ha god kunnskap om arbeidsmarkedet og eventuelle rekrutteringsproblem som bedriftene opplever. Denne kunnskapen bruker NAV blant annet for å yte best mulig service overfor arbeidsgivere og arbeidssøkere ved rekruttering av arbeidskraft og i forbindelse med opplæring og omstilling i bedriftene. Dersom deres bedrift/etat er oppdelt i flere enheter, ønsker vi opplysninger om den delen av bedriften/etaten som er navngitt i adressefeltet (se bedriftsnummer øverst i brevet). Opplysningene blir behandlet konfidensielt. Vennligst gå inn på siden og tast koden «Indateringsnøgle» innen 27. februar for å besvare undersøkelsen. Undersøkelsen består av 8 korte spørsmål, og dreier seg om rekruttering av arbeidskraft. Hvis det er spørsmål i forbindelse med spørreskjemaet, ta kontakt med ved Linn Farstad, e-post eller telefon / På forhånd tusen takk for hjelpen! Med vennlig hilsen Terje Tønnessen Fylkesdirektør 18

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2017

Arbeidsmarkedet nå juni 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå juni 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 01 NAVs bedriftsundersøkelse 01 // Notat // 1 // 01 // NAVs bedriftsundersøkelse 01 NAV April 01 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 0 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - desember 2010 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Seksjon for utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet januar 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av januar

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012

Bedriftsundersøkelsen 2012 //Bedriftsundersøkelsen 01 // Arbeid og velferd Nr // 01 Bedriftsundersøkelsen 01 Av Johannes Sørbø og Karl Jacobsen Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 18/2012

// PRESSEMELDING nr 18/2012 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 21.12.2012 Nedgangen i ledighet stopper opp - For første gang på to år er det en økning i ledigheten sammenlignet med samme periode året før, sier Bente Wold Wigum,

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017

Arbeidsmarkedet nå oktober 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / KUNNSKAPSAVDELINGEN Arbeidsmarkedet nå ober 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark

Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark Arbeidsmarkedsprognose 2017 Hedmark NAV // NAV Hedmark Desember 2016 Innhold: 1. OPPSUMMERING OG PERSPEKTIVER... 1 1.1 SAMMENDRAG... 1 1.2 UTFORDRINGER FOR NAV I HEDMARK... 1 2. VURDERING AV FJORÅRETS

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014

Arbeidsmarkedet nå - desember 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer