// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015"

Transkript

1 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

2 Innhold Innledning Sysselsettingsforventninger Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder Sysselsettingsforventninger etter fylke: Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder etter næring Industrien - sysselsettingsforventning Rekrutteringsproblemer Grunnen til rekrutteringsproblemene i Aust-Agder Mangel på arbeidskraft i Aust-Agder fordelt på bransje Mangel på arbeidskraft i Aust-Agder fordelt på yrker Hvordan bidrar NAV Estimert mangel på arbeidskraft etter fylke Grunnen til rekrutteringsproblemer fordelt på fylke Begrepsavklaringer Næringsgruppering (NACE) Næringsgrupper deltaljert nivå (NACE2) Overgang mellom nivåene: Ulike næringers betydning Oversikt over populasjonen i årets undersøkelse, Spørreskjema - NAVs bedriftsundersøkelse

3 Innledning NAV Aust-Agder gjennomfører årlig en bedriftsundersøkelse. En tilsvarende undersøkelse gjennomføres på samme tid i hvert fylke. Arbeids- og velferdsdirektoratet, som har initiert undersøkelsen, sammenfatter resultatene for hele landet. Bakgrunnen for denne årlige undersøkelsen er et ønske fra NAV om å yte best mulig service overfor arbeidsgivere og arbeidssøkere ved formidling av arbeidskraft og kvalifisering av arbeidssøkere. Bedriftsundersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger for det kommende året, og om bedriftene har rekrutteringsproblemer. Det er fjerde året respondentene skal svare via internett. Spørreskjemaet ble forenklet i 2012 og spørsmålene ble endret. Resultatene for 2012, 2013, 2014 og 2015 kan sammenlignes. Resultatene fra undersøkelser før 2012 kan ikke uten videre sammenlignes med resultater for de fire siste årene. Undersøkelsen er sendt til 700 offentlige og private virksomheter i hele fylket. Vi har mottatt 595 svar. Dette gir en svarprosent på 85 prosent. Med en svarprosent høyere enn 60 anses undersøkelsen som valid og representativ for hele populasjonen av virksomheter i fylket. De 595 bedriftene i utvalget utgjør 22 prosent av alle bedriftene og 37,5 prosent av alle ansatte i fylket. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 2. februar til 17. mars Resultatene er et øyeblikksbilde av arbeidsmarkedssituasjonen i Aust-Agder. Årets undersøkelse sannsynliggjør hvilken vei sysselsettingen vil utvikle seg i Aust-Agder fra februar/mars 2015 og inn i Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har besvart spørreskjemaet og gjort undersøkelsen mulig. Bedriftene har hjulpet oss betydelig med å skaffe til veie viktig og nyttig informasjon. 1

4 1. Sysselsettingsforventninger Bedriftene ble spurt om hvor mange ansatte de forventer å ha om et år. De har fått tre svaralternativer: Flere enn i dag, like mange som i dag, eller færre enn i dag. Resultatet er at 72% svarer like mange ansatte, 18% svarer flere ansatte, og 10% svarer færre ansatte. Se figur 1. Dersom vi legger til grunn at 18% av bedriftene svarer flere ansatte, 10% svarer færre ansatte, fremkommer en netto forventning hos bedriftene om en vekst på 8 prosentpoeng (nettovekst) Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder 18 % 10 % 72 % Figur 1 Resultatet på 8% nettovekst i Aust-Agder tilsvarer snittet for landet. Dette er et positivt trekk i årets undersøkelse sammenlignet med I fjor viste undersøkelsen en samlet nettovekst på -1 i Aust-Agder, som var lavest i landet. Se figur 2. 2

5 1.2. Sysselsettingsforventninger etter fylke: Akershus Sør-Trøndelag Oslo Hordaland Vestfold Troms Oppland Aust-Agder Rogaland Finnmark Buskerud Østfold Nord-Trøndelag Hedmark Vest-Agder Nordland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Telemark Totalt Figur 2 Snittet for sysselsettingsforventninger i landet var i 2014 på 10%. For 2015 har vi en reduksjon på 2%. 3

6 1.3. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder etter næring (Tallene er oppgitt i prosent) I alt 8 Personlig tjenesteyting Helse- og sosialtjeneste Undervisning -15 Offentlig forvaltning 3 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig 12 Finansierings- og forsikringsvirksomhet -17 Informasjon og kommunikasjon 4 Overnattings- og serveringsvirksomhet 10 Transport og lagring 0 Varehandel, motorvognreparasjoner 14 Bygge- og anleggsvirksomhet 0 Elektrisitet, vann og renovasjon -5 Industrien samlet 9 Bergverksdrift og utvinning -30 Jordbruk, skogbruk og fiske Figur 3 Figur 3 viser hvor mange prosent av bedriftene som forventer vekst. Bransjen med mest positiv sysselsettingsforventning er varehandel og motorvognreparasjoner (14%), etterfulgt av eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting (12%) og helse- og sosialtjenester (11%). Bransjen med mest negativ sysselsettingsforventning i fylket er bergverksdrift og utvinning av råolje og gass (30%). Denne bransjen er blitt mer pessimistisk både i Aust-Agder og hele landet samlet sett. Andre bransjer med negativ sysselsettingsforventning er finansierings- og forskningsvirksomhet (17%), og undervisning (15%). 4

7 1.4. Industrien - sysselsettingsforventning En annen viktig bransje i Aust-Agder er industrien. Bransjen har en samlet sysselsettingsforventning på 9%, som er lik gjennomsnittet i landet. Vi vil se nærmere på denne næringsgruppen, og har derfor delt den etter bransje. I figur 4 ser vi at produksjon av elektriske og optiske produkter er den bransjen med høyest forventing om vekst i antall ansatte (40 %). Deretter følger trevarer (25 %) og nærings- og nytelsesmidler (22 %). Til sammen sysselsetter disse tre næringene om lag 4,22 prosent av alle ansatte i fylket (1905 personer). Vekstforventningene vil bidra positivt på sysselsettingen. Dette er viktig kunnskap for våre arbeidssøkere. De minst optimistiske industribransjene er treforedling og grafisk produksjon (-43 %) og petroleum og kjemisk produksjon (-33 %). De to næringsgruppene utgjør om lag 2,24 prosent av de sysselsatte i fylket (402 personer). Hvis vi sammenligner resultater fra landet og fylket (figur 4) ser vi at det er stor forskjell på sysselsettingsforventninger i bransjen petroleum og kjemisk produksjon. Mens gjennomsnittet i landet gir en forventningsresultat på 11%, er forventningsresultatet for Aust-Agder på -33%. Siden industrien er en viktig næring for vår landsdel, vil dette ha betydning for ledighetsutviklingen fremover. Industribransjen sammenligning Aust-Agder og landet Produksjon av elektriske og optiske produkter Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av metallvarer 5 9 Produksjon av annen industri 3 14 Petroleum og kjemisk produksjon Treforedling og grafisk produksjon Trevarer 8 25 Tekstil- og lærvarer 0 9 Nærings- og nytelsemidler 0 22 (Tallene oppgitt i prosentpoeng) Industrien samlet Landet Aust Agder Figur 4 5

8 2. Rekrutteringsproblemer Bedriftene ble spurt om de hadde mislykkes 1 i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene. I tillegg til de tradisjonelle ja/nei svaralternativene, fikk respondentene et tredje alternativ; at de ikke fikk ansatt personer med riktig bakgrunn, men ansatte folk med lavere eller annen kompetanse. Å ansette folk uten ønsket eller relevant bakgrunn regnes altså i denne sammenheng som om bedriften har mislykkes i rekrutteringen; med andre ord at de har et rekrutteringsproblem. (Tallene er oppgitt i prosent) Figur 5 1 Bedriften har uten hell forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhente eller lignende. 6

9 Figur 5 viser oversikt over næringsgruppene i Aust-Agder som har et rekrutteringsproblem. Selv om andelen med rekrutteringsproblemer er lav, kan manglende kompetanse over tid være vanskelig for bedriftene. 7 prosent av bedriftene svarer at de har mislykkes med rekruttering. 5 prosent svarer at de har ansatt medarbeidere med lavere kvalifikasjoner enn opprinnelig kvalifikasjonskrav. De tre bransjenene med høyest rekrutteringsproblemer (figur 5) er transport og næring (19,%), undervisning (18,4%) og helse- og sosialtjenester (17,7%) Grunnen til rekrutteringsproblemene i Aust-Agder Bedriftene ble spurt om rekrutteringsproblemene skyldes for få kvalifiserte søkere. Samlet for Aust-Agder utgjør denne andelen 9%, mens gjennomsnittet i landet er 8%) Andel bedrifter med for få kvalifiserte søkere (Tallene er oppgitt i prosent) Figur 6 Bransjer med sammenfallende stolper begrunner alle sine rekrutteringsutfordringer med for få kvalifiserte søkere (figur 6). Grunnen til rekrutteringsproblemer fordelt på fylke vises i figur 9. 7

10 2.2. Mangel på arbeidskraft i Aust-Agder fordelt på bransje På grunnlag av svarene om rekrutteringsproblemer blir bedriftene spurt om hvilke yrker de har mislykkes i å rekruttere til, i tillegg til hvor mange stillinger det dreide seg om innenfor hvert yrke. Svarene gir grunnlag for å estimere en mangel på arbeidskraft. I Aust-Agder har det i vinter vært om lag 430 ubesatte stillinger. Størst mangel på arbeidskraft er det i helse- og sosialtjenester. Estimert mangel på arbeidskraft 2015 Figur 7 Det er positivt at det er et jevnt og godt tilbud av stillinger. For bedriftene er derimot utfordringen å ha tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse. De tre bransjene med høyest estimert mangel på arbeidskraft i 2015 (helse- og sosialtjenester, varehandel, motorvognreparasjoner, og undervisning) som vises i figur 7, var også blant de seks bransjene med høyest estimert mangel på arbeidskraft også i Figur 8 viser estimert mangel på arbeidskraft etter fylke. 8

11 2.3. Mangel på arbeidskraft i Aust-Agder fordelt på yrker I undersøkelsen er 89 yrkeskategorier representert i listen over stillinger som bedriftene opplever problemer med å rekruttere til. Vi har plukket ut de yrkene hvor det er størst mangel (4 stillinger eller mer). Yrke Mangel Sykepleiere 70 Helsefagarbeidere 56 Vektere 21 Andre pleiemedarbeidere 15 Sveisere 15 Legespesialister 14 Grunnskolelærere 14 Kokker 12 Servitører 9 Lastebil- og trailersjåfører 9 Butikkmedarbeidere 8 Førskolelærere 7 Rørleggere og VVS-montører 7 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 7 Andre salgsmedarbeidere 6 Tømrere og snekkere 6 Bilmekanikere 6 Spesialsykepleiere 5 Spesiallærere / spesialpedagoger 5 Operatører innen metallflatebehandling 5 Vernepleiere 4 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere 4 Frisører 4 Platearbeidere 4 Tabell Hvordan bidrar NAV Resultatene fra undersøkelsen viser viktigheten av å «treffe» godt i valg av utdannelse og ha et åpent sinn i forhold til etterutdannelse. Dette er viktig for å kunne matche næringslivets behov for arbeidskraft til enhver tid. Gjennom ulike arbeidsrettede tiltak blir mye av NAVs ressurser brukt på nettopp opplæring og kompetanseøking. NAV Aust-Agder har til enhver tid om lag 350 brukere i utdanningstiltak, og om lag 110 av disse studerer ved UiA. 9

12 2.5. Estimert mangel på arbeidskraft etter fylke Figur 8 10

13 2.6. Grunnen til rekrutteringsproblemer fordelt på fylke Figur 9 11

14 3 Begrepsavklaringer Populasjon Alle bedrifter i Aust-Agder som er registrert i sykefraværsgrunnlaget i tredje kvartal De bedrifter som fikk tilsendt skjema ble trukket ut fra en begrenset populasjon bestående av alle bedrifter med mer enn 2 ansatte i det samme registeret. Utvalg De 700 bedriftene som har fått undersøkelsen tilsendt. Representativitet Samlede resultater for alle bedrifter i fylket (populasjonen) fremkommer gjennom å veie utvalgsresultatene mot antall bedrifter eller mot antall ansatte i populasjonen. Metodikken som er fulgt i forbindelse med trekking av utvalg og gjennomføring av undersøkelsen sikrer representativitet også for næringsfordelte resultater. Sysselsettingsforventing/Vekstindikator Bedriftenes svar på spørsmål 2 om de forventer fler, samme antall eller færre ansatte. 12

15 4. Næringsgruppering (NACE) Vi benytter en internasjonal standard for næringsgruppering (NACE). På detaljert nivå (NACE2) er det 23 ulike næringsgrupper. På hovedgruppenivå (NACE1) finnes det 8 ulike grupper Næringsgrupper deltaljert nivå (NACE2) 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 Bergverksdrift og utvinning 3 Nærings- og nytelsesmidler 4 Tekstil og lærvarer 5 Trevarer 6 Treforedling og grafisk produksjon 7 Petroleums- og kjemisk produksjon 8 Produksjon av annen industriprod. 9 Produksjon av metallvarer 10 Produksjon av maskin og utstyr 11 Produksjon av elektriske og optiske produkter 12 Elektrisitet, vann og renovasjon 13 Bygge- og anleggsvirksomhet 14 Varehandel og motorvognreparasjoner 15 Transport og lagring 16 Overnattings- og serveringsvirksomhet 17 Informasjon og kommunikasjon 18 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 19 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 20 Offentlig forvaltning 21 Undervisning 22 Helse og sosialtjeneste 23 Personlig tjenesteyting Tabell 2 Eksempler på hvor noen bransjer befinner seg på 2-sifret NACE nivå: Plast eller maling gruppe 7 - Petroleum og kjemiske produkter Brukskunst, design gruppe 8 - Annen industriproduksjon Plastbåtbransjen gruppe 10 - Produksjon av maskin og utstyr Postkontorer etc. gruppe 17 - Kommunikasjon Sjøfart, jernbane gruppe 16 - Transport Banker gruppe 18 - Finans/Tjenesteyting 4.2. Overgang mellom nivåene: Detaljert nivå (NACE2) Hovedgrupper (NACE1) 1 1 Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverk/energi Industri 13 4 Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurant Transport og kommunikasjon Bank/finans Offentlig/privat tjenesteyting Tabell 3 13

16 4.3. Ulike næringers betydning Når en leser undersøkelsen og tolker resultater er det viktig å ha for seg at de ulike næringene har ulik betydning for Aust-Agder, fordi næringsgruppene er ulike i størrelse og antall. Tabellene under gir oversikt over forholdet mellom næringene i Aust-Agder. En annen viktig faktor har vært, spesielt når det gjelder angivelser av yrker i forhold til rekruttering, at bedriftene kan ha hatt en tendens til bare å rapportere ansettelser som ligger innenfor et relativt kort fremtidsperspektiv. Dvs. at de kan ha hatt en tendens til å oppgi ansettelser de vet om på spørretidspunktet. Gjennom å endre på spørsmålsstillingen har man fjernet det meste av denne problematikken. Spørsmål 3 lyder nå: Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? 14

17 4.4. Oversikt over populasjonen i årets undersøkelse, samt antall ansatte i hver næringsgruppe Næringsgrupper (NACE 2) Antall bedrifter bedrifter Antall ansatte ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 33 1,22 % 198 0,44 % 2 Bergverksdrift og utvinning 12 0,44 % 434 0,96 % 3 Nærings- og nytelsesmidler 26 0,96 % 469 1,04 % 4 Tekstil og lærvarer 6 0,22 % 24 0,05 % 5 Trevarer 35 1,29 % 654 1,45 % 6 Treforedling og grafisk produksjon 7 0,26 % 120 0,27 % 7 Petroleums- og kjemisk produksjon 10 0,37 % 297 0,66 % 8 Produksjon av annen industriprod. 32 1,18 % 591 1,31 % 9 Produksjon av metallvarer 28 1,04 % 618 1,37 % 10 Produksjon av maskin og utstyr 40 1,48 % ,03 % 11 Produksjon av elektriske og optiske produkter 5 0,18 % 782 1,73 % 12 Elektrisitet, vann og renovasjon 32 1,18 % 511 1,13 % 13 Bygge- og anleggsvirksomhet ,32 % ,55 % 14 Varehandel og motorvognreparasjoner ,12 % ,00 % 15 Transport og lagring 119 4,40 % ,58 % 16 Overnattings- og serveringsvirksomhet 119 4,40 % ,88 % 17 Informasjon og kommunikasjon 51 1,89 % 682 1,51 % 18 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 43 1,59 % 976 2,16 % 19 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 230 8,51 % ,77 % 20 Offentlig forvaltning 116 4,29 % ,45 % 21 Undervisning 136 5,03 % ,04 % 22 Helse og sosialtjeneste ,50 % ,46 % 23 Personlig tjenesteyting 138 5,11 % 988 2,19 % Totalt ,00 % ,00 % Hovednæringsgrupper/1-sifret NACE-nivå (NACE 1) Antall bedrifter bedrifter Antall ansatte ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 33 1,22 % 198 0,44 % 2 Bergverk/energi 44 1,63 % 945 2,09 % 3 Industri 189 6,99 % ,90 % 4 Bygg og anlegg ,32 % ,55 % 5 Varehandel, hotell og restaurant ,52 % ,88 % 6 Transport og kommunikasjon 170 6,29 % ,09 % 7 Bank/finans ,10 % ,93 % 8 Offentlig/privat tjenesteyting ,93 % ,13 % Totalt ,00 % ,00 % Tabell 4 15

18 Tilsvarende fordeling for de 700 bedriftene i utvalget, samt antall ansatte i hver næringsgruppe Næringsgrupper (NACE 2) Antall bedrifter bedrifter Antall ansatte ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 25 3,57 % 168 0,93 % 2 Bergverksdrift og utvinning 11 1,57 % 429 2,38 % 3 Nærings- og nytelsesmidler 20 2,86 % 355 1,97 % 4 Tekstil og lærvarer 6 0,86 % 24 0,13 % 5 Trevarer 25 3,57 % 475 2,64 % 6 Treforedling og grafisk produksjon 7 1,00 % 120 0,67 % 7 Petroleums- og kjemisk produksjon 9 1,29 % 282 1,57 % 8 Produksjon av annen industriprod. 23 3,29 % 473 2,63 % 9 Produksjon av metallvarer 23 3,29 % 482 2,68 % 10 Produksjon av maskin og utstyr 27 3,86 % 666 3,70 % 11 Produksjon av elektriske og optiske produkter 5 0,71 % 782 4,35 % 12 Elektrisitet, vann og renovasjon 22 3,14 % 375 2,08 % 13 Bygge- og anleggsvirksomhet 48 6,86 % 531 2,95 % 14 Varehandel og motorvognreparasjoner 66 9,43 % 999 5,55 % 15 Transport og lagring 36 5,14 % 478 2,66 % 16 Overnattings- og serveringsvirksomhet 38 5,43 % 493 2,74 % 17 Informasjon og kommunikasjon 31 4,43 % 339 1,88 % 18 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 28 4,00 % 778 4,32 % 19 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 46 6,57 % 740 4,11 % 20 Offentlig forvaltning 43 6,14 % ,11 % 21 Undervisning 46 6,57 % ,00 % 22 Helse og sosialtjeneste 77 11,00 % ,63 % 23 Personlig tjenesteyting 38 5,43 % 233 1,30 % Totalt ,00 % ,00 % Hovednæringsgrupper/1-sifret NACE-nivå (NACE 1) Tabell 5 Antall bedrifter bedrifter Antall ansatte ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 25 3,57 % 168 0,93 % 2 Bergverk/energi 33 4,71 % 804 4,47 % 3 Industri ,71 % ,34 % 4 Bygg og anlegg 48 6,86 % 531 2,95 % 5 Varehandel, hotell og restaurant ,86 % ,29 % 6 Transport og kommunikasjon 67 9,57 % 817 4,54 % 7 Bank/finans 74 10,57 % ,44 % 8 Offentlig/privat tjenesteyting ,14 % ,04 % Totalt ,00 % ,00 % 16

19 Tilsvarende fordeling for de 595 respondentene som har besvarte undersøkelsen i utvalget, samt antall ansatte i hver næringsgruppe Næringsgrupper (NACE 2) Antall bedrifter bedrifter Antall ansatte ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 20 3,36 % 147 0,87 % 2 Bergverksdrift og utvinning 10 1,68 % 426 2,52 % 3 Nærings- og nytelsesmidler 18 3,03 % 348 2,06 % 4 Tekstil og lærvarer 4 0,67 % 18 0,11 % 5 Trevarer 20 3,36 % 443 2,62 % 6 Treforedling og grafisk produksjon 7 1,18 % 120 0,71 % 7 Petroleums- og kjemisk produksjon 9 1,51 % 282 1,67 % 8 Produksjon av annen industriprod. 22 3,70 % 470 2,78 % 9 Produksjon av metallvarer 22 3,70 % 479 2,83 % 10 Produksjon av maskin og utstyr 22 3,70 % 648 3,83 % 11 Produksjon av elektriske og optiske produkter 5 0,84 % 782 4,62 % 12 Elektrisitet, vann og renovasjon 20 3,36 % 357 2,11 % 13 Bygge- og anleggsvirksomhet 39 6,55 % 471 2,78 % 14 Varehandel og motorvognreparasjoner 49 8,24 % 879 5,19 % 15 Transport og lagring 32 5,38 % 449 2,65 % 16 Overnattings- og serveringsvirksomhet 31 5,21 % 424 2,51 % 17 Informasjon og kommunikasjon 26 4,37 % 325 1,92 % 18 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 24 4,03 % 745 4,40 % 19 Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting 35 5,88 % 632 3,73 % 20 Offentlig forvaltning 42 7,06 % ,72 % 21 Undervisning 43 7,23 % ,74 % 22 Helse og sosialtjeneste 62 10,42 % ,52 % 23 Personlig tjenesteyting 33 5,55 % 191 1,13 % Totalt ,00 % ,00 % Hovednæringsgrupper/1-sifret NACE-nivå (NACE 1) Antall bedrifter bedrifter Antall ansatte ansatte % 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 20 3,36 % 147 0,87 % 2 Bergverk/energi 30 5,04 % 783 4,63 % 3 Industri ,68 % ,21 % 4 Bygg og anlegg 39 6,55 % 471 2,78 % 5 Varehandel, hotell og restaurant 80 13,45 % ,70 % 6 Transport og kommunikasjon 58 9,75 % 774 4,57 % 7 Bank/finans 59 9,92 % ,14 % 8 Offentlig/privat tjenesteyting ,25 % ,11 % Totalt ,00 % ,00 % Tabell 6 17

20 5. Spørreskjema - NAVs bedriftsundersøkelse Kartlegging av arbeidsmarkedet 1. Hvor mange ansatte er det i bedriften i dag? Ta med disse gruppene og oppgi antall personer, ikke årsverk::fast ansatte, midlertidig ansatte, lærlinger, permitterte, personer på arbeidsmarkedstiltak som dere har lønnsutgifter for, og personer som er utleid til andre virksomheter, men som er ansatt hos dere. Følgende tas ikke med: Innleid arbeidskraft. Antall ansatte i dag: 2. Hvor mange ansatte venter dere å ha om ett år? Ta med de samme gruppene som i spørsmål 1. Gi en vurdering ut fra bedriftens forventninger i dag. Sett kun ett kryss. Flere enn i dag Like mange som i dag Færre enn i dag 3. Har bedriften mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene? Vi ønsker svar selv om dere ikke venter en økning i antall ansatte det kommende året. Med mislyktes menes her at bedriften uten hell har forsøkt å rekruttere ny(e) medarbeider(e) ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. Ja Gå til spørsmål 4. Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Gå til spørsmål 4. Nei Gå til spørsmål Hva skyldes dette: Ingen/for få kvalifiserte søkere (Gå til spørsmål 5) Annet (Gå til spørsmål 6) 5. Innen hvilke yrker har dere mislyktes i å rekruttere arbeidskraft, og hvor mange stillinger dreier det seg om? Spesifiser hvilke yrker det gjelder. Ta både med stillinger hvor dere ikke har fått ansatt noen og stillinger hvor dere har måttet ansette personer med lavere eller andre kvalifikasjoner enn dere søkte etter. Hvis dere for eksempel har søkt etter en førskolelærer, men i stedet har måttet ansette en assistent, skal dere føre opp én førskolelærer. Korttidsengasjement på under 4 uker skal ikke tas med. Yrke Antall stillinger

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning...1 2. Oppsummering av hovedresultater...1 Industrien... 5 Bygg og anlegg... 5 Varehandel, hotell- og restaurant... 7 Offentlig

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2014 Møre og Romsdal 22 prosent venter økning i antall ansatte 1 600 mislykkede rekrutteringer siste 3 måneder Stor mangel på helsepersonell og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2017 Møre og Romsdal 22 prosent av bedriftene venter økning i antall ansatte Økende mangel på arbeidskraft Mest mangel innen helserelaterte yrker Post og

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2017 // NAV Aust-Agder // Innhold Sammendrag... 1 Innledning... 2 1. Sysselsettingsforventninger... 3 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 4 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2016 Møre og Romsdal 17 prosent venter økning i antall ansatte Færre bedrifter med rekrutteringsproblem Mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Oppsummering av hovedresultater... 3 Industrien... 6 Bygg- og anlegg... 7 Varehandel, hotell- og restaurant... 8 Offentlig

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012

Bedriftsundersøkelsen 2012 //Bedriftsundersøkelsen 01 // Arbeid og velferd Nr // 01 Bedriftsundersøkelsen 01 Av Johannes Sørbø og Karl Jacobsen Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er færre virksomheter enn for

Detaljer

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn

NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for. Altinn NNU 2008 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for Altinn PERDUCO NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER - NNU Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse om bruk av utenlandsk

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2011

Bedriftsundersøkelsen 2011 Bedriftsundersøkelsen 211 AV JØRN HANDAL OG SIGRID MYKLEBØ Sammendrag Vårens bedriftsundersøkelse viser at det nå er flere bedrifter som forventer økt sysselsetting det kommende året enn det var for ett

Detaljer

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAVs bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 01 NAVs bedriftsundersøkelse 01 // Notat // 1 // 01 // NAVs bedriftsundersøkelse 01 NAV April 01 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 0 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2009 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2009 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for

NNU 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse. utarbeidet for U 2006 Q2 En bedriftsundersøkelse utarbeidet for U PERDUCO - ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER Forord Perduco har på oppdrag fra Altinn gjennomført en bedriftsundersøkelse. Undersøkelsen bygger på et representativt

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av

Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Utviklingen i uførepensjon, 30. juni 2011 Notatet er skrevet av jostein.ellingsen@nav.no, 16.9.2011. // NOTAT Formålet med uførepensjon er å sikre

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv.

Figur 1. Utviklingen i legemeldt sykefravær i prosent i alt og etter kjønn, 2. kvartal kvartal kv kv. Sykefraværsstatistikk 3. kvartal 2006 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no. Moderat

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer.

Næringslivets økonomibarometer. Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer. Resultater for NHO Trøndelag - 4. kvartal 2014 Næringslivets økonomibarometer Trøndelag Kort om undersøkelsen 4. kvartal 2014 Utført i tidsrommet 10 20.

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013

Utvikling i sykefraværet, 2. kvartal 2013 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK // NOTAT Utvikling i sykefraværet, 2013 Skrevet av Helene Ytteborg (helene.ytteborg@nav.no), 19.09.2013 Utvikling i sykefraværet I andre var det

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2009 Av: Johannes Sørbø sammendrag og hovedfunn Høstens bedriftsundersøkelse ble gjennomført om lag ett år etter at den internasjonale finanskrisen brøt ut. Bedriftenes

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014.

Figur 1. Antall sysselsatte i handels- og tjenestenæringene, næringsfordeling prosent, 4. kvartal 2014. Virkes arbeidsmarkedsbarometer viser i tall og fakta hvordan arbeidsmarkedet i handels- og tjenestenæringene ser ut. Hvem jobber der, hvor mye jobber de og hva særpreger disse næringene? Handels- og tjenestenæringene

Detaljer

NAVs Bedriftsundersøkelse 2017

NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 NAVs Bedriftsundersøkelse 2017 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag Presentasjon // 30. 31. mai og 1. juni Om bedriftsundersøkelsen Forventninger og etterspørsel etter arbeidskraft Rekruttering

Detaljer

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell

Utviklingen i sykefraværet, 2. kvartal 2010 Skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Utviklingen i sykefraværet, 2010 Skrevet av Therese Sundell 21.9.2010 // NOTAT Kraftig nedgang i sykefraværet 1,2 Det totale sykefraværet var

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Av Karl Jacobsen og Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 er bedriftenes sysselsettingsforventninger på det høyeste

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer