Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelsen for 2013

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET SYSSELSETTINGSBAROMETER FORVENTNINGER TIL SYSSELSETTINGEN Noen utvalgte næringer MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT REKRUTTERING AV ARBEIDSKRAFT MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT FORDELT NÆRINGSGRUPPER MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT FORDELT PÅ YRKER

3 1. SAMMENDRAG Økt forventning til sysselsettingen i Finnmark det kommende året Næringslivet i Finnmark opplever vekst i sysselsettingen, og med veksten følger også mangel på arbeidskraft. De største forventningene til vekst finner vi innen eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting, bergverksdrift og utvinning og elektrisitet vann og renovasjon. Det er også økt optimisme innen industrien. Totalt forventer nesten 12 % av virksomhetene økt netto bemanning det kommende året, mens tilsvarende tall i fjor var 10 %. Store rekrutteringsproblemer i helsevesenet sin bedriftsundersøkelse i 2013 viser at det er størst mangel på sykepleiere, leger og andre helserelaterte yrker. Totalt mangler det rundt 350 personer i disse yrkene. På landsbasis er mangelen estimert til 7000 personer, og mangelen er spesielt stor for virksomhetene i Nord-Norge. Mobilitet blant arbeidssøkere og rekruttering blir viktig i tiden fremover for å tilføre arbeidsmarkedet den nødvendige kompetansen som etterspørres. 8 % av de spurte melder at de har mislyktes i rekruttering i løpet av de tre siste månedene og 10 % av bedriftene melder at de har vært nødt til å ansette noen med lavere kvalifikasjoner. Dette er en reduksjon sett i forhold til 2012 hvor 25 % oppga å ha hatt rekrutteringsproblemer. Problemene med å rekruttere arbeidskraft er størst innen helse og sosialtjenester, bygg og anlegg, varehandel og motorvogn reparasjoner og innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting. Innenfor offentlig sektor meldes det og om rekrutteringsproblemer både innen undervisning og annen offentlig forvaltning. Samlet innen alle bransjer er mangelen på arbeidskraft tallfestet til 1100 personer i Finnmark, tilsvarende tall for 2012 var 1275 personer. Dette kan tyde på en lavere etterspørsel etter arbeidskraft i Mangelen på arbeidskraft er stor innen yrker som kokker, servitører, helseyrker, lærere og tradisjonelle yrker som tømrere og anleggsmaskin og industrimekanikere. Undersøkelsen kan ha feilkilder, ikke minst i forhold til hvem som svarer på vegne av bedriften. - 3

4 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE NAVs bedriftsundersøkelse i Finnmark ble i år gjennomført i februar og mars. Formålet med bedriftsundersøkelsen er å gi innsikt i etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og for å kartlegge næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft. Denne kunnskapen er viktig for at NAV skal kunne yte bedre service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Bedriftsundersøkelsen skal gi NAV kunnskap om hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har problemer med å få tak i. Denne kunnskapen vil også kunne være nyttig for utdanningsmyndigheter og personer som skal starte på en utdanning. Bedriftenes forventninger til tiden fremover er nyttig informasjon for både NAV og andre, da dette kan si noe om temperaturen i arbeidsmarkedet og hva vi kan vente oss i månedene som kommer. Av 2297 virksomheter ble det gjort et utvalg på 608 bedrifter som fikk undersøkelsen tilsendt. Utvalget besto av bedrifter med flere enn tre og færre enn hundre ansatte, mens alle virksomheter med hundre eller flere ansatte er med i utvalget. Virksomhetene som ble plukket ut til å delta var tilfeldig valgt. Undersøkelsen foregikk gjennom postal og elektronisk innsamling. På slutten av undersøkelsen ble også telefonintervju benyttet for å innhente svar og for å få opp svarprosenten. I år fikk svar fra 436 virksomheter. Dette tilsvarer en svarprosent på 72. På landsbasis var det en svarprosent på

5 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET Årets bedriftsundersøkelse viser at bedriftene er mer optimistiske med tanke på sysselsettingen det neste året enn de var på samme tid i fjor. Bedriftene forventer å ha flere sysselsatt om tolv måneder enn det de har i dag. Private og offentlige virksomheters forventning til netto sysselsettingsutvikling er økt med 2,0 prosentpoeng (fra 10,0 % -12,0 %). Dette er i tråd med utviklingen vi har sett den siste tiden, hvor aktiviteten i markedet og sysselsettingen gradvis tar seg opp. I s arbeidsmarkedsprognose for 2013 forventes også en økning på 360 arbeidstakere. Et stramt arbeidsmarked med lav ledighet, samt mangel på fagutdannet personell, gjør at rekruttering utenfor fylkets grenser blir stadig mer aktuelt for mange bedrifter i Finnmark. Den største utfordringen for sammenhengen mellom arbeidsledighet og sysselsetting er misforhold mellom de arbeidsledige sin kompetanse og etterspurt kompetanse, samt liten grad av yrkesmessig og geografisk mobilitet. Markedet endres og krav til kvalifisert kompetanse blir høyere. Mobilitet innenfor ulike spesialiserte yrker er også vanskeligere ettersom teknologien endres. 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER Tallverdiene i sysselsettingsbarometeret (fig.3 1) er differansen mellom prosentvis andel bedrifter som oppgir at de forventer vekst i sysselsettingen og prosentvis andel bedrifter som forventer nedgang, altså nettoendringen. Dette gir en indikasjon på virksomhetenes optimisme det kommende året. En høy verdi på sysselsettingsbarometeret er et tegn på stor etterspørsel etter arbeidskraft. Sysselsettingsbarometeret blir utarbeidet fra spørsmålene i undersøkelsen der bedriftene blir spurt om hvor mange ansatte de har i bedriften i dag, og hvor mange ansatte de forventer å ha om et år. Sysselsettingsbarometeret bygger på bedriftens vurdering av den forventede størrelsen på arbeidsstokken i det kommende året. Bedriftene kan med relativ stor grad av sikkerhet gi utrykk for hvorvidt de forventer en oppgang, nedgang eller en uendret sysselsettingssituasjon, mens usikkerheten er større når det gjelder faktisk antall om denne forventningen. Tallgrunnlaget for figur 3.1, 3.2 og 3.3 er av den grunn ikke påvirket av hvor mange personer en eventuell endring i sysselsettingen summerer seg til. Fig 3.1. NAV sysselsettingsbarometer. KILDE: NAV BEDRIFTSUNDERSØKELSE

6 Nettoøkning i sysselsettingen har steget gradvis fra 2003 frem til Årsaken kan skyldes det gode arbeidsmarkedet i Finnmark og de utviklingsmulighetene som har vært på arbeidsmarkedet. Vi har fått økt antall sysselsatte i perioden innenfor bergverksdrift og utvinning og innenfor industrien. Bedriftenes forventninger har vært optimistiske i takt med utviklingen i fylket. Finnmark har i perioden fått flere arbeidsplasser sentralisert rundt de store kommunene (Alta, Hammerfest og Sør-Varanger), som gjør at man sysselsetter flere. De siste oppdaterte tallene fra Statistisk Sentralbyrå viser at Finnmark har i overkant av 40 % sysselsatte innenfor den offentlige forvaltning (omfatter både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning). Finnmark har derfor i liten grad vært påvirket av finanskrisen ute i Europa slik som resten av landet. 1. kvartal 2013 var det ca sysselsatte i Finnmark. De største næringene med flest sysselsatte er innenfor helse og sosial tjenester. Se tabell nedenfor som viser siste tilgjengelige tall over antall sysselsatte fordelt på næringer 4.kvartal Sysselsatte personer etter bosted Jordbruk, skogbruk og fiske Bergverksdrift og utvinning Industri Elektrisitet, vann og renovasjon Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet Informasjon og kommunikasjon Finansiering og forsikring Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Off.adm., forsvar, sosialforsikring Undervisning Helse- og sosialtjenester Personlig tjenesteyting Uoppgitt Forventninger til sysselsettingen Figur 3.2 viser forventningene til sysselsettingen for virksomhetene de siste 10 årene for alle næringene slik de har kommet til uttrykk i årets, og de foregående årenes undersøkelser. - 6

7 Fig 3.2. Forventet endring i % for alle næringene fra 2003 til 2013 KILDE: NAV BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 Figuren viser at 25 % av bedriftene forventer en økning i sysselsettingen for 2013, og det er marginalt flere enn i fjor. Andel bedrifter som forventer en uendret sysselsettingssituasjon er redusert fra 63 % i 2012 til 62 % i 2013, mens de som forventer en nedgang i sysselsettingen er på 13 % i undersøkelsen. Årets undersøkelse viser liten forventet endring i sysselsettingen sammenlignet med fjoråret. Det er hos de private virksomhetene en ser en større andel som forventer en økning i antall ansatte enn tilfellet er for de fleste offentlige virksomhetene. Det kan til dels ha sammenheng med usikkerhet knyttet til budsjettsituasjonen og de økonomiske betingelser for offentlig sektor generelt. Dette gjør at en ikke bør sammenligne nivået på sysselsettingsforventningene i offentlig sektor med de private, men heller se på endringene i forhold til fjoråret Noen utvalgte næringer Helse- og sosialtjeneste Helse og sosialtjenester er den største næringen i Finnmark med flest sysselsatte. Næringsgruppen forventer en nedgang i antall sysselsatte for 2013, med en reduksjon på 12 prosent. I 2012 forventet disse en nedgang på 3 prosent. Årsaken skyldes nok i stor grad de økonomiske betingelsene i offentlig sektor. Flere kommuner i Finnmark har varslet kutt i budsjettene sine og det er derfor nærliggende å tro at dette gjelder også innenfor helse- og sosialtjeneste. I tillegg sliter denne næringen med å rekruttere fagfolk, for eksempel leger og sykepleiere. Dette er en næringsgruppe hvor vi i lang tid fremover vil se behov for økende sysselsetting. Befolkningen blir eldre og lever lenger, og det vil bli et økende behov for tjenester innenfor helsesektoren. Undervisning For undervisning er det flere skoler som har utfordringer med å rekruttere fagpersonell. Dette i tillegg til at det er et generasjonsskifte innen læreryrket. Årets undersøkelse viser at man forventer en nedgang i antall sysselsatte, en nedgang på 40 %. Årsaken kan skyldes faren for nedleggelser av skoler og enkelte linjer. For eksempel fare for nedleggingen av flere linjer ved de videregående skolene i Finnmark og sammenslåing av grunnskoler. - 7

8 Det er stort sett full barnehagedekning i de fleste kommuner i Finnmark, men mangelen på førskolelærere gjør at det blir tilsatt assistenter i stedet for fagutdannede. Offentlig forvaltning I Finnmark er det i overkant av 40 % som er sysselsatt innenfor offentlig forvaltning. I undersøkelsen svarer 11 % at en forventer en økning i antallet sysselsatte, i 2012 forventet man en økning i sysselsatte på 1 %. Effektiviseringer, omorganiseringer og fortsatt svak kommuneøkonomi vil gi lite rom for økning i antall sysselsatte. Det er heller ingen ting som tilsier noen markant økning innenfor statlige arbeidsplasser i tiden fremover for Finnmark. Offentlig forvaltning sysselsetter Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Dette er en sammensatt næringsgruppe som blant annet omfatter forskjellige typer konsulentvirksomheter, juridisk og regnskapsmessige tjenesteyting, rengjøringsbedrifter og bedrifter som driver med utleie av arbeidskraft. De store kommunene i Finnmark vokser og sysselsettingen øker. I Finnmark sysselsetter man ca personer i denne næringen, og næringen forventes en økning i sysselsettingen i 2013 med 45 %. Overnattings- og serveringsvirksomhet I 2012 var et godt år for reiselivsnæringen i fylket og landsdelen Nord-Norge Det har vært en omsetningsvekst både innenfor overnatting og serveringsvirksomhet, dette viser årsrapporten utarbeidet av NHO. Reiselivsnæringen består av flere sentrale aktører, hvor overnatting og servering er av de mest sentrale. Bedriftsundersøkelsen for 2012 viser at bedriftene forventet ingen økning i sysselsettingen. I 2013 er optimismen større, og næringen forventer en økning på 32 %. I Finnmark er 1278 personer sysselsatt innenfor næringen. Og som tidligere år er det spesielt kokker og servitører det er mangel på. Transport og lagring Næringen transport og lagring består av post og distribusjonsvirksomhet, samt passasjer og godstransport på vei, lufttransport eller sjø. Næringen sysselsatte i overkant av 2300 personer ved utgangen av Næringen forventer en reduksjon i sysselsettingen det kommende året. Årsaken skyldes trolig at flere postkontor nedbemanner/avvikler i løpet av 2013/2014. Varehandel og motorvognreparasjoner Denne næringen er blant de største og raskt-voksende næringene i Finnmark. Det har vært jevn sysselsettingsvekst de siste årene. Økt sysselsetting og økt befolkningsgrunnlag vil automatisk føre til optimisme i næringen og i 2013 forventer bedriftene i undersøkelsen en nettoøkning på 21 %. Bygge - og anleggsvirksomhet Vi ser en positiv utvikling innen bygg og anlegg som også er en næring som blir påvirket av befolkningsvekst og stor aktivitet i de øvrige næringene. Her er flere bedrifter som forventer en økning eller en uendret sysselsetting i næringen. Flere bedrifter innenfor bygg og anlegg tar nå på seg oppdrag i hele fylket og konkurransen innen næringen er større enn tidligere. I fylket er det flere prosjekter innen bygg og anlegg som skal starte opp, kan nevne for eksempel vei utbygging i vestfylket, Europas lengste kraftlinje fra Ofoten-Hammerfest, Statsbyggs nye stasjon ved grenseovergangen i Sør-Varanger og boligbygging generelt, særlig i de største kommunene. Nærings- og nytelsesmidler Fiskeforedling er den største og mest betydningsfulle næringen innenfor denne gruppen. Næringen sysselsetter mange arbeidsinnvandrere, og da særlig fra de baltiske landene. Det er stor optimisme innenfor fiskerinæringen, som igjen forplanter seg videre til fiskeforedlingsindustrien. Dette har gitt - 8

9 grunnlag for etablering av virksomheter på nye områder, som for eksempel eksport og bearbeiding av ulike typer avskjær fra fiskeindustrien. I 2013 forventes en nettoøkning på 14 %. Bergverksdrift og utvinning Bergverksdrift og utvinning er en relativt liten næring i Finnmark. Aktiviteten i bergverksindustrien er helt avhengig av etterspørsel og prisutvikling på verdensmarkedet. Økningen i denne næringen er derfor veldig avhengig av det som skjer i markedet til enhver tid. I årets undersøkelse forventer man en oppgang i sysselsettingen. Årsaken er trolig at næringen forventer økt leveranse innenfor olje og gass, i tillegg til at gruven i Sør-Varanger forventer å utvide produksjonen. Næringen forventer en nettoøkningen på 34 % i Figur 3.3 viser den prosentvise nettoendringen i de 10 største næringene og deres forventninger slik de har framkommet i undersøkelsen i 2012 og Figur 3.3 Nettoendringen 10 største næringene og deres forventninger KILDE: NAV BEDRIFTSUNDERSØKELSE

10 4. MANGEL PÅ ARBEIDSKRAFT I dette avsnittet presenteres resultater av mangel på arbeidskraft, både innenfor de ulike næringsgruppene og de ulike yrkesgruppene. Rekrutteringsproblemer er definert som at en bedrift har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse, i løpet av de siste tre månedene. Benevnelsen «næringsgruppe» viser hva slags produksjon som hovedsakelig blir produsert i bedriften, mens yrkesgruppebetegnelsen viser hvilke arbeidsoppgaver som tilfaller en sysselsatt. Det vil innenfor en næringsgruppe finnes et bredt spekter av yrkesgrupper. Finnmark er et geografisk stort fylke med et høyt innslag av små bedrifter. Mangel på arbeidskraft og fagkompetanse lokalt kan være et vesentlig hinder for en bedrifts utviklingsmuligheter, da dagpendling mellom kommuner innad i fylket er begrenset på grunn av lange avstander og vanskelige værforhold. Det er heller ingen tradisjon for ukependling internt i fylket. Finnmark har et forholdsvis stort innslag av arbeidsinnvandring. En rapport utarbeidet av NAV Eures for 2011 viste at 23 % av bedriftene i Finnmark hadde benyttet seg av utenlandsk arbeidskraft. Det er særlig innenfor helse og omsorgssektoren, bygg og anlegg og varehandel en ser en økning av utenlandske arbeidstakere. For å kartlegge omfanget av bedriftenes rekrutteringsproblemer er det nyttig å måle mangel på arbeidskraft i antall personer. Mangel på arbeidskraft blir i NAVs bedriftsundersøkelse definert av en sekvens bestående av i alt tre spørsmål. Bedriften blir først bedt om å besvare om virksomheten har mislyktes i rekruttering av arbeidskraft de siste tre måneder (figur 4.1). Med mislyktes menes her om bedriften uten hell har forsøkt å rekruttere nye medarbeidere ved å lyse ut stillinger, headhunte eller lignende. Dersom bedriften har mislyktes i å rekruttere nye medarbeidere, ber NAV videre om å få informasjon om hva årsaken til dette var (tabell 4.2). Til sist bes det svar på innen hvilke yrker man har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft til, og hvor mange stillinger dette dreier seg om (tabell 4.3 og figur 4.4). 4.1 Rekruttering av arbeidskraft Årets undersøkelse viser at totalt 18 % av bedriftene i Finnmark oppgir å ha hatt rekrutteringsproblemer i løpet av den siste tiden. Dette er en reduksjon sett i forhold til 2012 hvor 25 % oppga å ha hatt problemer med rekrutteringen. Dette kan bety at det har blitt lettere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft i løpet av det siste året. Av de bedriftene som hadde rekrutteringsproblemer var det 55 % som måtte ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse, dette er vesentlig stor økning sammenlignet med 2012 hvor denne svarprosenten var 36 %. Det betyr at bedrifter i Finnmark ikke får dekket opp for sine krav til kompetanse. - 10

11 Figur 4.1. Rekruttering KILDE: NAV BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 At 82 % av bedriftene oppgir ikke å ha hatt rekrutteringsproblemer betyr ikke nødvendigvis at bedriftene har lyktes i rekrutteringen, men kan også bety at disse ikke har hatt behov for å rekruttere ny arbeidskraft i løpet av de tre siste månedene. I 2012 svarte 75 % av bedriftene at de hadde lyktes i rekrutteringen. Dette innebærer en økning på 7 prosentpoeng, noe som kan tyde på at bedriftene generelt sett i Finnmark har større tilgang på arbeidstakere, enn tilfellet var i fjor på samme tid. Figur 4.2 viser mangel på arbeidskraft våren 2013 etter yrkesgruppe, sammenlignet med antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak. Antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i april 2013 Mangel på arbeidskraft I alt Ledere 8 0 Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid 79 0 Meglere og konsulenter 5 0 Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid Jordbruk, skogbruk og fiske Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport Serviceyrker og annet arbeid Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt

12 4.2 Mangel på arbeidskraft fordelt næringsgrupper Mangel på arbeidskraft varierer mellom næringene. Det er spesielt innenfor næringsgruppen helseog sosialtjeneste at mangelen for kvalifisert arbeidskraft er størst i Men undersøkelsen viser at også innen næringer som bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel og eiendomsdrift er det forholdsvis stor mangel. Helse- og sosialtjeneste er den næringsgruppen som har lyst ut flest stillinger i løpet av 1. kvartal 2013; totalt 430 stillinger i Finnmark, hvorav 329 stillinger var lyst ut som sykepleiere, jordmødre eller annet helsepersonell. Tabellen nedenfor viser mangel på arbeidskraft fordelt på næringsgrupper. Antall bedrifter med rekrutteringsproblemer er i prosent av totalt antall bedrifter som har svart på (436) undersøkelsen. Mangel på arbeidskraft i antall stillinger (avrundet til nærmeste 25) Prosentvis andel bedrifter med rekrutteringsproblem pga for få kvalifiserte søkere Næringsgrupper Jordbruk, skogbruk og fiske % Bergverksdrift og utvinning % Industrien generelt % Nærings- og nytelsesmidler 0 9 % Produksjon av metallvarer 0 25 % Produksjon av maskiner og utstyr % Elektrisitet, vann og renovasjon 0 4 % Bygge- og anleggsvirksomhet % Varehandel og motorvognreparasjoner % Transport og lagring 25 3 % Overnattings- og serveringsvirksomhet % Informasjon og kommunikasjon % Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 20 % Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting % Offentlig forvaltning 50 5 % Undervisning % Helse- og sosialtjeneste % Personlig tjenesteyting % I alt % Tabell 4.2 Mangel på arbeidskraft Kilde: NAV BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2013 I alt 14 % av bedriftene som deltok i undersøkelsen hadde opplevd rekrutteringsproblemer på grunn av ingen/for få kvalifiserte søkere. Dette er en reduksjon sammenlignet med fjoråret hvor rekrutteringsproblemene ga en svarprosent på 21 %. I landet for øvrig svarte 11 % av deltagende bedrifter at de hadde opplevd rekrutteringsproblemer. Selv om rekrutteringsproblemene innenfor næringsgruppen bergverksdrift og utvinning ikke var blant de største i mangel på antall personer, oppga 41 % av de forespurte bedriftene i næringsgruppen at det var for få kvalifiserte eller ingen søkere til de utlyste stillingene. Dette er en voksende næring i Finnmark som til tider krever både formell kompetanse og arbeidserfaring. - 12

13 4.3 Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker I NAVs bedriftsundersøkelse er bedriftene bedt om å oppgi innen hvilke yrker de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft til, de siste tre måneder, og samtidig oppgi hvor mange stillinger dette kan dreie seg om (tabell 4.3). Svarene på dette spørsmålet beregner mangelen på arbeidskraft innenfor de enkelte yrkene. Mangel på arbeidskraft fordelt på yrker Avrundet til nærmeste 25 Legespesialister 25 Spesialsykepleiere 50 Sykepleiere 125 Grunnskolelærere 25 Førskolelærere 25 Journalister 25 Andre helseyrker 75 Regnskapsmedarbeidere 25 Kokker 25 Servitører 25 Andre salgsmedarbeidere 25 Helsefagarbeidere 75 Havbruksarbeidere 25 Tømrere og snekkere 25 Sveisere 25 Platearbeidere 25 Anleggsmaskin- og industrimekanikere 25 Elektrikere 25 Andre håndverkere 25 Renholdere i bedrifter 25 Tabell 4.3. Mangel på arbeidskraft fordelt på yrkesgrupper Kilde: NAV Bedriftsundersøkelse 2013 Det foreligger ikke beregninger for alle yrkesgrupper. Dette er begrunnet i at mangelen på arbeidskraft ikke kan estimeres innenfor yrker der det kun er noen få bedrifter i utvalget som har oppgitt mangel på arbeidskraft. Det kan også være yrker hvor kun én bedrift har oppgitt en mangel på én person, og som dermed får en estimert mangel på null. Andre yrker som ikke blir fanget opp kan være fordi bedrifter ikke har svart på eller deltatt i undersøkelsen. - 13

14 Figur 4.4 viser yrkesgruppene samlet i seks kategorier. Figur 4.4 Figuren illustrerer at bortimot 50 % av arbeidskraftmangelen i Finnmark de tre siste månedene er innenfor helse- og omsorgskategorien. Det er spesielt yrker som krever høyere formell kompetanse at mangelen er størst, for eksempel spesialistleger, sykepleiere og andre helseyrker. Mangelen innenfor denne kategorien har økt betydelig fra 2012 og vil trolig også være en stor mangel i årene fremover. Utdannelse og rekruttering blir derfor viktig i tiden som kommer. Mangelen innenfor håndverkerfaget utgjør 21 % og yrkene her er tømrer, elektrikere, industrimekanikere og sveisere. Neste store yrkeskategori er serviceyrket på 17 %. Disse yrkene var den gruppen som hadde størst rekrutteringsproblemer i 2012, og da spesielt kokk og servitør. I 2013 viser undersøkelsen en endring, og mangelen er 50 personer mot 225 personer i Inne i denne yrkeskategorien har vi regnskapsmedarbeidere og andre salgsmedarbeidere. Bedriftene i undersøkelsen er positiv til bistand fra NAV ved rekrutteringsproblemer. NAV ser at mobilitet og kompetanseheving blir viktig for å dekke opp arbeidskraftbehovet i Finnmark. - 14

15 Utgitt av:

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold

EURES Rådgiver Hege Aatangen. Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold EURES Rådgiver Hege Aatangen Arbeidsliv og arbeidsmarkedet i Norge og Østfold Hva skal jeg snakke om i dag. Litt om EURES Litt om Norge Arbeidsmarkedet i Østfold Arbeidsmarkedet i Norge Trender i samfunnet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 159 2,2 125 12 Politikere og toppledere

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - juni 2013 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/ledige+stillinger.1073745796.cms

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms Ledere av I alt

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - mars 2014 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - mars 2014 Ledere I

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - august 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - august 2017 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2017 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2017 Ledere I alt ledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 181 2,2 178 18 Politikere og toppledere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Ledere av I alt ledere 1 179 2,2 88 8 Politikere og toppledere 494

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2014 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2014 Ledere I alt ledere 906

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere 1 022

Detaljer

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen NAV Rogaland «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen Det er viktig å se fremover, men også å ta et blikk bakover. Sysselsetting

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2013 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene - februar 2016 "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall - februar 2016 Ledere I alt ledere 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 906 889 890 907 923 Politikere

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 Politikere og

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 280 1 213 1 202 1 212 1 155 1

Detaljer

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned

Helt ledige. Yrke og utdanning. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Yrke. Antall Ledere I alt ledere 1 022 1 004 1 002 1 025 992 1 003

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge

Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Fafo Østforums årskonferanse 2009 Konjunktursvingninger og arbeidsinnvandring til Norge Frøydis Bakken, Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsmarkedet 2004-2008 Årsskiftet 2003/2004: arbeidsmarkedet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2016 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2016 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland»

«Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Studenttreff, 21.12.2015 «Litt om arbeidsmarkedet i Rogaland» Gustav Svane, NAV Rogaland LEDIGE STILLINGER I ROGALAND NAV registrerer ledige stillinger som blir annonsert i: Media Innmeldt direkte til

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2010 Av Johannes Sørbø Sammendrag og hovedfunn I følge NAVs bedriftsundersøkelse i høst er bedriftenes sysselsettingsforventninger på samme nivå som de har vært de siste

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Prognosearbeid høsten 2013 Rogaland

Prognosearbeid høsten 2013 Rogaland Prognosearbeid høsten 2013 Rogaland Prognose over sysselsetting og arbeidsledighet for 2013 og 20 NAV Rogaland, november 2013 1 INNHOLD 1.0 Sammendrag og oppsummering 3 1.1 Intro 3 1.2 Nærmere om arbeidsmarkedet

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer