NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke."

Transkript

1 NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets og offentlige etaters behov for arbeidskraft i året som kommer, samt å avdekke eventuelle rekrutteringsproblemer. Bedriftsundersøkelsen er en omfattende utvalgsundersøkelse hvor vi trekker et representativt utvalg av virksomheter med 3 eller flere ansatte. Resultatet gir oss estimater på forventet sysselsettingsutvikling og hvilke yrker bedriftene har opplevd problemer med å rekruttere i den senere tid. I tillegg har vi også spurt bedriftene om interessen for å rekruttere fra utlandet og om hvilke rekrutteringskanaler de benytter. 168 virksomheter i privat og offentlig sektor ble kontaktet, og 83 prosent av disse svarte. De fleste svarene kom inn i februar 214, men noen kom også inn i mars. Undersøkelsen sikrer representative resultater for de enkelte næringsgruppene. Bedriftene i utvalget utgjorde 2 prosent av totalt antall bedrifter i fylket, mens antall ansatte utgjorde 38 prosent av totalt antall ansatte i populasjonen. Selv om undersøkelsen sikrer representative resultater, er det grunn til å understreke at det er betydelig usikkerhet i resultatene, som utvalgsundersøkelser normalt representerer. Denne usikkerheten blir større for de enkelte næringer enn den gjør på hele materialet og størst blir usikkerheten mht. tallstørrelser innen de enkelte yrker. Det er viktig å være oppmerksom på at undersøkelsen bare kartlegger bedriftenes egne forventninger til arbeidskraftbehovet det kommende året og at det således er bedriftenes subjektive oppfatning av utviklingen framover som former resultatene i denne undersøkelsen. NAV i Vestfold vil benytte anledningen til å takke alle som tok seg tid til å svare og dermed bidro til å heve kvaliteten på resultatene. 1

2 2. Forventninger til framtidige sysselsettingsendringer Av de bedriftene som svarte på undersøkelsen er det 2 prosent som forventer en økning i antall ansatte for det kommende året (23 prosent i fjor). Figur 1 viser hvorledes bedriftene i årene forventer at antall ansatte vil utvikle seg i det kommende året. 1 % Figur 1. Andel av bedriftene i Vestfold som forventer økt, undret eller avtagende antall ansatte det kommende året. Historisk utvikling Vekst Uendret Reduksjon % Det går fram av figur 1 at 28 var det året hvor optimismen var på topp i arbeidsmarkedet i Vestfold. Dette endret seg i 29 etter at finanskrisen satte inn høsten 28. Andelen av bedrifter som forventer færre ansatte utgjør nå 11 prosent. I årets undersøkelse er det finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting som har det mest optimistiske synet på utsiktene for det kommende året. 32 prosent av bedriftene i denne næringen forventer flere ansatte i løpet av ett år. I tillegg er det kun 6 prosent av bedriftene som forventer færre ansatte. Det tilsier at næringen har en nettoandel av optimistiske bedrifter på 26 prosent. Figur 2 viser hvorledes de ulike næringene har svart med hensyn til sysselsettingsutviklingen i årets BU. 2

3 Figur 2. Forventet endring i antall ansatte det kommende året fordelt på næringer 1 % % Vekst Uendret Reduksjon Det går fram at det også er stor optimisme innen transport og kommunikasjon med 28 prosent. I denne næringen forventer 9 prosent av bedriftene færre ansatte slik at nettoandelen med optimistiske bedrifter blir 19. I figur 3 har vi samlet nettoandelene for næringene for de 3 siste årene. 3

4 33 Figur 3. Netto andel bedrifter som forventer flere ansatte innen ett år Som nevnt ovenfor er det finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting som har høyest nettoandel av optimistiske bedrifter i årets undersøkelse. Denne næringen har økt nettoandelen optimistiske bedrifter de siste 3 årene. Ellers ser vi at det har vært et stort fall innen bygg- og anlegg fra en nettoandel på 28 prosent i fjor til 8 prosent i år. Også industrien har hatt redusert optimisme de siste 3 årene. I primærnæringene og også bergverk og energi er det nå flere bedrifter som forventer færre ansatte enn de som forventer flere. Det samme var også tilfelle i offentlig og privat tjenesteyting for 212 og 213, men i årets undersøkelse har virksomhetene i denne sektoren en relativ svak optimisme med 5 prosent. Vi merker oss også at varehandel, hotell og restaurant er en næring hvor optimismen er blitt redusert det siste året. For samtlige næringer er det en overvekt med 9 prosent optimistiske bedrifter to prosentpoeng lavere enn i fjorårets undersøkelse. 3. Forskjeller mellom distrikter i fylket Samlet har vi sett at det er en nettoandel med 9 prosent optimistiske bedrifter mht. framtidig sysselsetting. Dette vil imidlertid variere sterkt mht. hvilke distrikt bedriftene er hjemmehørende i. Vi har her satt opp en oversikt over framtidige sysselsettingsforventninger i forhold til bedriftenes lokaliseringskommune. Dette 4

5 er vist i figur 4. Vi minner imidlertid her om at usikkerheten i anslagene blir betydelig større på kommunenivå enn fylket. Figur 4. Netto andel positive bedrifter mht -4 kommunetilhørighet Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke -1 Nøtterøy Tjøme Lardal I alt Vestfold Av figur 4 går det fram at det er størst optimisme i Tjøme, Holmestrand og Hof. For både Tjøme og Hof er det svært få bedrifter med i undersøkelsen. Usikkerheten blir derfor spesielt stor for disse og også for de øvrige små kommunene. 4. Rekrutteringsproblemer Vi har spurt bedriftene hvorvidt de har hatt rekrutteringsproblemer. I alt svarte 13 prosent av bedriftene at de i løpet av det siste året har opplevd problemer med å rekruttere arbeidskraft. Dette er fordelt med 8 prosent som svarte at de ikke fant noen kandidater til stillingen og 5 prosent som svarte at de ikke fikk ansatt noen med de kvalifikasjonene de søkte etter, men at de ansatte noen med lavere eller annen formell kompetanse. Også i fjor var rekrutteringsproblemene henholdsvis 8 og 5 prosent. 5

6 Figur 5 viser hvorledes rekrutteringsproblemene i årets undersøkelse er fordelt på næringer. 25 Figur 5. Rekrutteringsproblem etter næring (prosent andel bedrifter med rekrutteringsproblem) Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Ja, færre ansatte som følge av rekr.problem Av figur 5 går det fram at de største rekrutteringsproblemene er i bygg- og anleggsbransjen. Til sammen har 23 prosent av bedriftene her opplevd problemer med rekrutteringen. Nest høyeste andel er innen finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting med 2 prosent. Lavest rekrutteringsproblemer er det innenfor jordbruk, skogbruk og fiske hvor ingen bedrifter ga tilbakemelding om problemer. Som nevnt ovenfor er rekrutteringsproblemene i år på samme nivå som i fjor. Figur 6 viser hvorledes rekrutteringsproblemene i fylket har vært de 3 siste årene for de ulike næringene. 6

7 25 Figur 6. Andel bedrifter med rekrutteringsproblem Den største økningen i rekrutteringsproblemene har det siste året vært innen finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting hvor andelen bedrifter med problemer nesten har fordoblet seg. For bygg og anlegg har det også vært en betydelig økning for hele perioden Ellers går det fram at både primærnæringer, varehandel, hotell og restaurant og også transport og kommunikasjon har opplevd redusert rekrutteringsproblemer det siste året. Til sammen er det 9 færre ansatte i arbeidslivet i Vestfold som følge av rekrutteringsproblemer. Fjorårets anslag var 11. Dette viser altså at selv om andelen bedrifter med rekrutteringsproblemer er den samme i år som i fjor, er det likevel færre personer dette gjelder. Det kan tyde på at rekrutteringsproblemene for den enkelte bedrift er av mindre omfang i år sammenlignet med tilsvarende bedrifter i fjor. I figur 7 er dette vist nærmere for de ulike næringene for de 3 siste årene. 7

8 5 Figur 7. Antall færre ansatte som følge av rekrutteringsproblem Rekrutteringsproblemene regnet i antall personer har blitt mindre i både industri, bygg og anlegg, transport og kommunikasjon og finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting de siste 3 årene. Innen offentlig og privat tjenesteyting har det derimot vært en økning i denne perioden. For det offentlige er det særlig helsesektoren som opplever problem med rekrutteringen. Det går ellers fram av figur 7 at for primærnæringene og bergverk og energi har det ikke vært rekrutteringsproblem siste 3 årsperiode. Vi skal også se hvilke yrker som arbeidsmarkedet nå sliter mest ved å rekruttere. Samlet kunne altså sysselsettingen i fylket vært ca. 9 høyere uten rekrutteringsproblemer. Figur 8 viser omfanget av de 1 største problemyrkene i Vestfold. 8

9 Figur 8. Yrker med størst rekrutteringsproblemer Av figur 8 går det fram at det er sykepleiere som det er størst mangel som følge av rekrutteringen. Dette er en stor økning fra i fjor hvor tilsvarende tall for sykepleiere var 3. Også for salgsmedarbeidere og betongarbeidere har det blitt vesentlig vanskeligere for arbeidsgivere å rekruttere i år sammenlignet med for ett år siden. Nivået for disse to yrkene er nå ca. 3 ganger høyere enn i fjor. Kokker er også tradisjonelt blant de yrkene som er vanskelig å rekruttere, men i fjor var nivået litt høyere med 53. Det samme gjelder tømrere og snekkere hvor det i fjorårets undersøkelse var en mangel på 57. (Dette var yrket hvor det i 213 var størst problemer å rekruttere). Ellers er det mange av de øvrige problemyrkene som er nevnt i figur 8 som går igjen fra år til år. Det er imidlertid ett yrke hvor det for arbeidsgivere har blitt lettere å rekruttere i løpet av det siste året. Dette gjelder ingeniører generelt. Når en slår sammen de ulike ingeniørfagene (også sivilingeniører) var det i årets undersøkelse en samlet mangel på 31. Tilsvarende tall i fjor var 13. Av arbeidsmarkedstallene ser vi også at ledigheten for ingeniører generelt har steget med 25 prosent det siste året i fylket. Dermed blir det også lettere for arbeidsgivere å rekruttere. Vi merker oss også at sjåfører heller ikke er med i figur 8. Dette har i nesten alle år vært et yrke som var med i «1 på topp problemyrker». Samlet mangel på sjåfører i årets undersøkelse er 17. Dette er langt lavere enn i fjor hvor tilsvarende tall var 87. 9

10 5. Rekruttering av nye medarbeidere Vi har spurt bedriftene hvor mange nye medarbeidere de forventer å rekruttere i løpet av det nærmeste året. Dette tallet er i årets undersøkelse estimert til ca. 77, noe som tilsvarer en reduksjon med 1 prosent fra undersøkelsen i 213. Med andre ord forventer arbeidsgiverne en liten reduksjon i etterspørselen etter arbeidskraft i tiden framover sammenlignet med det som har vært. Figur 9 viser hvorledes forventet etterspørsel etter arbeidskraft fordelt på næringer har vært de to siste årene. 26 Figur 9. Samlet rekruttering siste to år Av figur 9 går det fram at det særlig blir lavere etterspørsel etter arbeidskraft innen varehandel, hotell og restaurant og også finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting. Det blir også noe lavere etterspørsel for transport og kommunikasjon og for industri. I følge undersøkelsen vil det bli økt etterspørsel innen bygg og anlegg og også offentlig og privat tjenesteyting. Når bedrifter rekrutterer nye medarbeidere skyldes det enten at de skal erstatte medarbeidere som slutter eller de skal ansette noen for å øke bemanningen. Figur 1 viser hvorledes dette i årets undersøkelse fordeler seg på de ulike næringene. 1

11 25 Figur 1. Antall forventede ansettelser det kommende året Erstatte medarbeidere som slutter Nyansettelser for å øke bemanningen Tilbakemeldingene fra bedriftene viser at ca. 4 prosent av rekrutteringen går med til å øke bemanningen og resten til å erstatte medarbeidere som forventes å slutte. Det tilsvarer henholdsvis 3 og 47 medarbeidere. Tallene tilsier et turnover på ca. 5 % og er sannsynligvis et underestimat. For noen av næringene er andelen med nyrekrutteringer høyere enn andelen som går med til å erstatte de som slutter. Dette gjelder for bygg og anlegg, transport og kommunikasjon og også for finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting. Det går også fram at for offentlig og privat tjenesteyting er det lav andel av rekrutteringen som går med til nyansettelser for å øke bemanningen. 6. Flere rekrutteringskilder er vanlig Vi har også spurt bedriftene hvilke rekrutteringskilder de benytter når de skal ansette nye medarbeidere. I alt har bedriftene fått 7 ulike valg å velge mellom med hensyn til kilde. Resultatene for de to siste årene er vist i figur 11. (For 213 hadde bedriftene kun 6 valg mht. kilde). 11

12 Figur 11. Prosentandel rekrutteringskilde som benyttes ved ansettelser i Vestfold Åpne kilder som aviser, tidsskrifter, ol. Melde stillingen til NAV eller legge stillingen inn på nav.no Utlyse på bedriftens egen hjemmeside Interne nettverk og bekjentskaper Rekrutteringsselskaper, inkl. innleie Finn.no (var ikke med i 213) Annet Som det går fram av figur 11 har de fleste bedriftene benyttet seg av interne nettverk og bekjentskaper ved rekruttering av arbeidskraft de to siste årene. I alt svarer 51 prosent av alle bedriftene i undersøkelsen at de benytter interne nettverk og bekjentskaper. Det tilsvarer en reduksjon med 4 prosentpoeng fra i fjor. De fleste næringer har denne rekrutteringskilden på topp i år. Det gjelder både industri, bygg og anlegg, varehandel, hotell og restaurant, transport og kommunikasjon, finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting og også jordbruk, skogbruk og fiske. Åpne kilder som aviser, tidsskrifter ol. er den rekrutteringskilder som benyttes nest mest med 47 prosent. Men også denne viser en reduksjon fra i fjor med 6 prosentpoeng. Særlig innen finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting har denne rekrutteringskilden hatt en stor reduksjon med i alt 21 prosentpoeng (dvs. fra 6 til 39 prosent andel). Også innen bygg og anlegg har det i løpet av det siste året vært vesentlig færre bedrifter som benytter aviser, tidsskrifter ol. ved rekruttering (reduksjon med 2 prosentpoeng). Men denne rekrutteringskilden er fortsatt på topp innen offentlig og privat tjenesteyting med 69 prosent og også hos bergverk/energi med 59 prosent. Ellers ser vi at det er nokså vanlig å utlyse på bedriftens egen hjemmeside og denne kilden har økt fra i fjor. Mest vanlig er dette innen offentlig og privat tjenesteyting hvor 68 prosent av virksomhetene svarer at de benytter dette. 12

13 Det er også innen offentlig og privat tjenesteyting at NAV har størst markedsandel. 55 prosent av virksomhetene her svarer at de melder stillingen til NAV eller legger den inn på nav.no. Tilsvarende for alle næringene er 3 prosent for NAV samme andel som i fjor. 24 prosent av bedriftene benytter finn.no. Denne rekrutteringskilden var ikke med i fjorårets undersøkelse. For øvrig har finn.no omtrent samme markedsandel som rekrutteringsselskaper, inkludert innleie. De fleste bedrifter og virksomheter benytter flere enn en rekrutteringskilde ved rekruttering. Det er kun 32 prosent av alle bedriftene som kun benytter en rekrutteringskilde. Av disse er det flest som benytter interne nettverk og bekjentskaper. 14 prosent av alle bedriftene sier at de kun benytter denne rekrutteringskanalen ved ansettelser. Ellers er det under 2 prosent av bedriftene som svarer at de kun utlyser på bedriftens egen hjemmeside. Det viser at utlysning av stillinger på bedriftens hjemmeside i all hovedsak er en tilleggskilde for rekruttering. 26 prosent av bedriftene svarer at de benytter to kilder og 23 prosent benytter 3 kilder. Det innebærer at 81 prosent av alle bedriftene enten benytter 1, 2 eller 3 rekrutteringskilder og 19 prosent benytter flere enn 3 kilder. 7. Andel stillinger som blir fanget opp av NAV I tillegg til stillinger som meldes til NAV direkte og av arbeidsgivere på nav.no, legges også stillinger fra åpne kilder som aviser, tidsskrifter ol. inn i NAVs stillingsdatabase. Undersøkelsen viser at 59 prosent av bedriftene enten velger en eller begge av disse alternativene. De øvrige (dvs. 41 prosent av bedriftene) benytter rekrutteringskilder som tilsier at de ikke blir fanget opp av NAV. For arbeidssøkere hos NAV vil dette være stillinger som de ikke får tak i med mindre NAV eller arbeidssøkerne selv tar direkte kontakt med bedriftene. Som nevnt ovenfor har vi også spurt bedriftene hvor mange ansatte de tar sikte på å rekruttere det nærmeste året. Når vi tar hensyn til denne informasjonen sammen med hvilke rekrutteringskilde bedriftene benytter, finner vi at 76 prosent av alle planlagte utlysninger i fylket vil bli langt inn i NAVs stillingsdatabase. 8. Rekruttering fra utlandet Som følge av rekrutteringsproblemer i arbeidslivet, har vi også spurt bedriftene om det kan være aktuelt å rekruttere fra utlandet. Her svarer 14 prosent av bedriftene at dette kan være av interesse. (16 prosent i fjor). Størst er andelen i primærnæringene hvor 26 prosent av bedriftene svarer ja. Dette har sammenheng med at mange i landbruket benytter utenlandsk arbeidskraft til 13

14 innhøstningsarbeid. Andelen utenlandsk arbeidskraft i primærnæringene ser ut til å ha vært fallende de to siste årene. For 212 svarte 5 prosent i denne næringen at rekruttering fra utlandet var interessant. Ellers er det 16 prosent av industribedriftene som kan tenke seg å rekruttere fra utlandet (19 prosent i fjor). Også blant bedrifter innen finans, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting er det 16 prosent som svarer ja til dette. Figur 12 viser andelen av bedrifter som kan tenke seg utenlands rekruttering for den siste 3 års perioden. 6 5 Figur 12. Er det i dag aktuelt å rekruttere arbeidskraft fra utlandet? Andel ja svar Av figur 12 går det fram at interessen for å rekruttere fra utlandet samlet har ligget mellom 14 og 16 prosent de siste 3 årene. De fleste næringene har hatt en reduksjon i interessen i denne perioden. Det kan innebære at de nå opplever rekrutteringsproblemene mindre enn tidligere. Som vist ved tidligere undersøkelser er interessen for å rekruttere fra utlandet størst for store bedrifter. Samlet er det 19 prosent av alle bedrifter med 2 ansatte eller mer som kan være interessert i dette. Tilsvarende er det 11 prosent av de som har under 2 ansatte som svarer det samme. Tønsberg, den 23.mai 214 Kjell Meyer 14

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh

Horten kommune. Energiforbruk per bruker i, barnehage, skole og institusjon i kommuner i Vestfold. Energiforbruk per bruker. kwh i,, skole og institusjon i kommuner i Vestfold Vestfold kommune, førskole, skole og institusjon 212 1778 1877 181 2457 252 2358 26532 24645 22588 Totalt 3767 2924 26747 3 25 2 15 1 5 212 Horten kommune,

Detaljer

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold

Energiforbruk i kommunal bygningsmasse i Vestfold Vestfold Forbruk i, egne, per m 2 konsern 212 213 214 177 173 166 177 223 237 163 168 161 151 146 142 251 218 195 Samlet energiforbruk 919 928 91 3 Forbruk i, egne per, m 2 konsern 25 2 212 15 213 1 214

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016

Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn Hovedtall om arbeidsmarkedet.. januar 2015 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 113 3,3-101 -2 Delvis ledige 1 439 1,2 26 2 Arbeidssøkere på tiltak 646 0,5-256 -28 Kvinner

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 808 3,0 262 7 Delvis ledige 1 659 1,3 110 7 Arbeidssøkere på tiltak 750 0,6-6 -1 Kvinner av Helt ledige 1 674 2,8 129 8 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 679 3,0 95 3 Delvis ledige 1 491 1,2 7 0 Arbeidssøkere på tiltak 600 0,5-350 -37 Kvinner av Helt ledige 1 638 2,8-6 0 Delvis ledige

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 821 3,1 375 11 Delvis ledige 1 751 1,4 148 9 Arbeidssøkere på tiltak 848 0,7 88 12 Kvinner av Helt ledige 1 560 2,6 145 10 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 628 3,0 26 1 Delvis ledige 1 486 1,2-18 -1 Arbeidssøkere på tiltak 626 0,5-370 -37 Kvinner av Helt ledige 1 595 2,7-25 -2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 446 2,8-182 -5 Delvis ledige 1 603 1,3 117 8 Arbeidssøkere på tiltak 760 0,6 134 21 Kvinner av Helt ledige 1 415 2,4-180 -11 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 433 3,5 313 8 Delvis ledige 1 719 1,4 126 8 Arbeidssøkere på tiltak 842 0,7 136 19 Kvinner av Helt ledige 1 727 2,9 131 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 676 2,9-66 -2 Delvis ledige 1 816 1,5 144 9 Arbeidssøkere på tiltak 922 0,7 91 11 Kvinner av Helt ledige 1 487 2,5-71 -5 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 420 2,7-401 -10 Delvis ledige 1 637 1,3-114 -7 Arbeidssøkere på tiltak 926 0,7 78 9 Kvinner av Helt ledige 1 478 2,5-82 -5 Delvis

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Nye innbyggere nye utfordringer

Nye innbyggere nye utfordringer Nye innbyggere nye utfordringer Tilflytterkonferansen 2013 Bodø, 22. og 23. oktober 2013 1 Dulo Dizdarevic, regiondirektør IMDi Nord Disposisjon Hvem er de og hvor kommer de fra? Bosettings- og flyttemønster

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011. NAV EURES Rekruttering fra utlandet Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Presentasjon på Tilflyttingssamling på Herøy, 26. mai 2011 NAV EURES Rekruttering fra utlandet Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy

Detaljer

Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling

Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling Trendalternativet Befolkningsutvikling og sysselsettingsutvikling Hvordan lage en TRENDPROGNOSE som grunnlag for regionalplan Fra et oppdrag for Vestfold Fylkeskommune i oppdraget Regional plan for bærekraftig

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 4 059 3,3 373 10 Delvis ledige 1 573 1,3 32 2 Arbeidssøkere på tiltak 1 016 0,8-26 -2 Kvinner av Helt ledige 1 695 2,9 122 8 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 863 3,1 148 4 Delvis ledige 1 726 1,4 156 10 Arbeidssøkere på tiltak 775 0,6 79 11 Kvinner av Helt ledige 1 554 2,6 34 2 Delvis

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 3 976 3,2 57 1 Delvis ledige 1 800 1,4 205 13 Arbeidssøkere på tiltak 729 0,6 94 15 Kvinner av Helt ledige 1 578 2,7-37 -2 Delvis

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Jordbruk, skogbruk og fiske Råolje og naturgass, utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraft- og vannforsyning Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet Transport

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked. - prognose fram mot 2030

Fremtidens arbeidsmarked. - prognose fram mot 2030 Fremtidens arbeidsmarked - prognose fram mot 2030 Hvordan blir framtiden? Globaliseringen vil øke. Datateknologi vil styre hverdagen mer og mer. Outsourcing vil bli enda mer utbredt. Endringer vil skje

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016

Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016 Arbeidsmarkedsprognose for Vestfold 2016 Innhold 1. Oppsummering og perspektiver side 2 1.1 Sammendrag side 2 1.2 Vurdering av fjorårets anslag side 2 2. Etterspørselen etter arbeidskraft side 4 3. Tilbudet

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa?

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland. På kompetansejakt i Europa? Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland På kompetansejakt i Europa? Hva er EURES? EURopean Employment Services EU s verktøy for å fremme mobiliteten i Europa Et praktisk nettverk: Informasjon

Detaljer

Rekrutteringsundersøkelsen 2001

Rekrutteringsundersøkelsen 2001 Rekrutteringsundersøkelsen 2001 Rapport nr. 2 november 2002 Kontoret for plan og analyse Saksbehandler: Mikko Moilanen PB-0872 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Formell og uformell

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Næringsanalyse Drammensregionen

Næringsanalyse Drammensregionen Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 28/2004 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Rådet for. Hensikten med rapporten er å få fram en situasjonsanalyse som beskriver

Detaljer

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016

Regional analyse for Sande. Sande 17. mars 2016 Regional analyse for Sande Sande 17. mars 2016 Beskrivelse Analyse Scenarier Hva skaper attraktivitet 01.07.2016 2 Norge Sande Vestfold 130 Befolkningsutvikling Høy befolkningsvekst i Sande. 125 120 115

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017

// Notat 1 // NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 2017 // Notat 1 // 201 NAV Finnmarks Bedriftsundersøkelse 201 NAV Finnmark, Mai 201 Eier NAV Finnmark Postboks 36 // 911 VADSØ Vår e-post adresse er: nav.finnmark@nav.no Våre tall og analyser er tilgjengelig

Detaljer

HiBu s Næringslivsbarometer

HiBu s Næringslivsbarometer HiBu s Næringslivsbarometer Oppsummering av resultater fra Ringerike 2010 Førstelektor Marit G. Engeset og Dekan Hans Anton Stubberud Høgskolen i Buskerud HiBu s næringslivsbarometer på Ringerike ik 2010

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2016 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag

Bedriftsundersøkelsen 2016 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2016 Kartlegging av arbeidsmarkedet i Trøndelag SØR- OG NORD-TRØNDELAG Innhold Innhold 02 Kommentar: Trøndersk optimisme i arbeidsmarkedet 03 Hovedkonklusjoner 05 1 Om NAVs bedriftsundersøkelse

Detaljer

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland

Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Kjell Hugvik, fylkesdirektør NAV Nordland Innvandring og arbeid -flere hoder og hender i arbeid i Nordland Arbeidsmarkedet i Nordland 3.380 helt ledige 2,8 % av arbeidsstyrken 251 helt ledige fra OECD

Detaljer

Fylkesbygget 23.september 2010

Fylkesbygget 23.september 2010 Fylkesbygget 23.september 2010 Arbeidsmarkedet som premiss ved valg av yrke og utdanning - framtidig behov for arbeidskraft og kompetanse - kompetansesamfunnet og kvalifisering som arbeidsmarkedspolitisk

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa

Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013. NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Elisabeth Bomo, Euresrådgiver, NAV EURES Nordland Tilflyttingsseminar i Bodø, okt. 2013 NAV EURES som rekrutteringspartner i Europa Hva er EURES? EURopean Employment Services Formelt samarbeid mellom EU

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide

Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord. Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Befolknings- og næringsutvikling, kjennetegn, utfordringer og muligheter for Nye Sandefjord Kongsberg 7. juni 2016 Knut Vareide Hvordan er veksten i SAS? Hvor høy vekst burde det være? Er SAS attraktiv?

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder

En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 En av fem fortsatt arbeidsledige etter ni måneder Av: Sigrid My k l e b ø Sammendrag Av de som ble arbeidsledige i oktober 2008, var en av tre fortsatt registrert som i juli

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Saksframlegg Vår dato

Saksframlegg Vår dato Saksframlegg Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jens-Petter Hagen, tlf. +47 23063107 Til Fra Forbundsstyret Administrasjonen Økonomisk og politisk rapport februar 2010 Arbeidsmarkedet. Færre

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer