Bedriftsundersøkelsen Østfold NAV Østfold 3. mai 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bedriftsundersøkelsen Østfold 2016. NAV Østfold 3. mai 2016"

Transkript

1 Bedriftsundersøkelsen Østfold 21 NAV Østfold. mai 21 2

2 Sammendrag Årets bedriftsundersøkelse viser at 2 prosent av virksomhetene i Østfold forventer økt sysselsetting de neste 12 månedene. Dette er en økning med prosentpoeng i forhold til fjorårets resultater. Det er en mindre andel bedrifter som forventer redusert sysselsetting i året som kommer, 12 prosent i år mot 1 prosent i 21. prosent av bedriftene forventer uendret bemanningssituasjon i år, mot prosent i fjor. Resultatene fra årets undersøkelse viser at en 11 prosents nettoandel av virksomhetene forventer økning i sysselsettingen kommende året. Bedriftene er mer optimistiske denne våren enn de var for ett år siden da en nettoandel på prosent forventet økning i sysselsettingen. Optimismen er størst innen bygge- og anleggsvirksomheter, der prosent av bedriftene forventer å øke sysselsettingen innen ett år og kun prosent venter nedgang, netto prosent venter økt bemanning. Det er tre næringer som er pessimistiske for året som kommer, det vil si at en større andel bedrifter venter nedgang enn oppgang i bemanningen. Mest pessimisme er det i virksomhetene innen bergverksdrift og utvinning. I virksomhetene med uendret situasjon, det vil si like stor andel virksomheter venter oppgang som nedgang i sysselsettingen, er det næringene personlig tjenesteyting, helse- og sosialtjeneste, overnatting- og serveringsvirksomhet og finansierings- og forsikringsvirksomhet. I alt 12 prosent av bedriftene har hatt problemer med å rekruttere relevant arbeidskraft. Om lag 22 prosent av de som har rekrutteringsproblemer svarer at de har måttet ansette personer med annen formell kompetanse enn de søkte etter. Det er bygge- og anleggsvirksomheter som oppgir størst rekrutteringsproblemer, 2 prosent av bedriftene oppgir at de ikke har klart å rekruttere personer med de kvalifikasjonene som bedriften søkte etter. Dernest er det finansierings- og forsikringsvirksomheter, hvor prosent melder om rekrutteringsproblemer. Selv om det er store rekrutteringsproblemer innen helse- og sosialtjeneste og finansieringsog forsikringsvirksomheter, betyr ikke dette at den fremtidige sysselsettingen vil øke. Dette avhenger av strukturen og rammebetingelsene i de ulike bransjene. Mangel på kvalifisert arbeidskraft er den største årsaken til rekrutteringsproblemene for virksomhetene. prosent av virksomhetene som har rekrutteringsproblem svarer at det skyldes ingen/for få kvalifiserte søkere til stillingene, høyere enn fjoråret da prosent oppga det samme. Basert på disse svarene er mangelen på arbeidskraft i Østfold våren 21 estimert til 2 2 personer. Det er 1 2 flere enn på samme tid i fjor. Størst var mangelen på arbeidskraft innenfor næringen helse- og sosial med personer. Det var også høy mangel innen bygge- og anleggsvirksomheter med personer, eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting med personer og varehandel med 1 personer. Størst mangel på arbeidskraft oppgir næringen helse, pleie og omsorg, der virksomhetene oppgir stor mangel på sykepleiere og legespesialister, men også helsefagarbeidere og vernepleiere. Dernest er det yrker innenfor bygg- og anlegg, f eks tømrere og snekkere, betongarbeidere og rørleggere/vvs-montører. NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger også etterspørselen etter arbeidskraft, for fylket og innenfor den enkelte næring, ved å blant annet spørre bedriften om de har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, november 21 - januar 21. For å bistå Østfold fylkeskommune har vi i årets undersøkelse hatt tilleggsspørsmål om lærlingesituasjonen. 1 bedrifter ønsker å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune, for enten å bli godkjent lærebedrift eller å utvide antall lærlinger. Bedriftsundersøkelsen ble sendt ut til 111 bedrifter den. februar. Undersøkelsen varte til 11. mars. % av bedriftene besvarte undersøkelsen i Østfold. Bedrifter med 2 ansatte eller færre inngår ikke i undersøkelsen. 1

3 Om NAVs bedriftsundersøkelse NAV Østfold gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Formålet med undersøkelsen er å gi innsikt i etterspørselssiden på arbeidsmarkedet, og om næringslivets og offentlige etaters behov for ulike typer arbeidskraft. Undersøkelsen gir et bilde av rekrutteringsutfordringer, behov for arbeidskraft og hvilke yrker dette hovedsakelig gjelder. Denne kunnskapen er viktig for at NAV skal kunne yte bedre service overfor arbeidssøkere og arbeidsgivere. Kunnskap om hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har problemer med å få tak i vil også være nyttig for blant annet utdanningsmyndigheter og personer som skal starte en utdanning, siden dette kan si noe om hvilke utdanninger det er mangel på. I tillegg gir undersøkelsen innsikt i virksomhetenes bemanningsbehov framover for det kommende året. Det gir nyttig informasjon for både NAV og andre, da dette kan si noe om temperaturen på arbeidsmarkedet og hva vi kan vente oss i året som kommer. Informasjon om bedriftene er hentet fra Enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret) som inneholder opplysninger om næringslivet og offentlige etater som finnes i ulike offentlige registre. I underkant av bedrifter i Østfold med tre eller flere ansatte var registrert i Enhetsregisteret ved utgangen av 21, og disse utgjør populasjonen for bedriftsundersøkelsen. Et tilfeldig utvalg av disse bedriftene ble trukket ut, samt at de aller fleste bedrifter med eller flere ansatte er med i utvalget. Blant de små bedriftene trekkes det tilfeldig, men det er sikret representativitet med hensyn til næring (tosifret næringskode), størrelse og geografi. I Østfold ble det trukket ut 1 11 bedrifter i årets undersøkelse, prosent av disse svarte. Undersøkelsen pågikk i perioden. februar 11. mars. Resultatene vedrørende virksomhetenes bemanningsbehov framover omhandler forventninger i perioden februar/mars 21 til februar/mars 21. I spørsmålene rundt rekrutteringsproblemer er det perioden tre måneder tilbake i tid som virksomhetene blir spurt om, november 21 til januar 21. Undersøkelsen baserer seg på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler offentlig og privat næringsliv i fylket. Bedrifter med 2 ansatte eller færre inngår ikke i undersøkelsen. Spørreskjemaet til bedriftene har spørsmål som er like for alle fylkene, spm. 1 til og med spm.. I Østfold har vi to tilleggs spørsmål. Bedriften blir spurt i spm. om det er aktuelt å bli kontaktet av NAV vedrørende rekruttering, IA-avtalen eller arbeidsgiverlunsj. Det andre spørsmålet er laget i samarbeid med Østfold fylkeskommune og bedriftene blir, i spm, spurt om det er aktuelt å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune angående lærlingeordningen. Skjemaet er strukturert, og spørsmålene har stort sett faste svaralternativer. Ved spørsmål om yrker er disse lagt inn som en del av spørreskjemaet. Yrkene er kodet etter standard for yrkesklassifisering STYRK-. Spørreskjemaet ligger vedlagt lengst bak i rapporten. Modell for å vekte og predikere mangel på arbeidskraft I de tilfellene der resultatene skal presenteres i form av andeler, vektes resultatene. Et eksempel er resultatet av andelen virksomheter som forventer sysselsettingsvekst i det kommende år. Ettersom næringene varierer i størrelse, er det nødvendig å tildele de store næringene mer vekt enn de små. Vektingen konstrueres ut fra forholdet mellom antall virksomheter i næringen og antall virksomheter totalt. Resultatene innenfor hver næring vektes også i forhold til andelen små og store virksomheter i populasjonen. Mangel på arbeidskraft estimeres ved hjelp av en modell som tar hensyn til virksomhetenes geografiske kjennetegn, næringsvise kjennetegn, antall ansatte og observert mangel. Resultatet brukes til å predikere mangelen på arbeidskraft i de bedriftene som ikke ble tatt inn i utvalget. Det vil knytte seg usikkerhet til disse estimatene. For eksempel er det større usikkerhet knyttet til estimatene for yrker enn det vil være for estimatene for næringer. Dette fordi det er færre virksomheter som har oppgitt mangel på et yrke enn innen en næring, og estimatet blir dermed mer følsomt dersom en bedrift oppgir svært høy mangel sammenlignet med andre. NAV har beregnet konfidensintervall for estimert mangel på arbeidskraft. Den faktiske mangel vil dermed med prosent sannsynlighet ligge innenfor de respektive konfidensintervallene som er presentert i figurene og tabellene. Nederste mulige grense for et konfidensintervall kan ikke være lavere enn observert mangel i utvalget. 2

4 Næringsfordelt sysselsetting i Østfold Det var 1 personer i Østfold som var sysselsatt fjerde kvartal 21, i følge Statistisk sentralbyrå (SSB). I likhet med landet for øvrig så er største andelen sysselsatt innen helse og sosialsektoren (figur 1). Det tilsvarer 21 % av de sysselsatte, litt over 2 personer. Deretter følger varehandel med 1 prosent, industrisektoren med 11 prosent, bygge- og anleggsvirksomhet prosent og undervisning med prosent. Nyere sysselsettingsstatistikk pr.. kvartal 21 blir publisert 2. mai 21 av SSB. Næringssammensetningen er en viktig bakgrunnsinformasjon når resultatene i bedriftsundersøkelsen skal vurderes. Fylkets næringsstruktur vil naturlig nok påvirke svarene i undersøkelsen og er med i utregning av stramhetsindikatoren (tabell 1). I neste avsnitt og i resten av rapporten vil vi presentere resultatene fra bedriftsundersøkelsen. Figur 1. Sysselsatte med bosted i Østfold fordelt på næring pr.. kvartal 21 (antall og andel av totalt sysselsatte). Personlig tjenesteyting; ; % Uoppgitt; 1; 1 % Helse- og sosialtjenester; 2; 21 % Undervisning; 12; % Jordbruk, skogbruk og fiske; 2; 2 % Bergverksdrift og utvinning; ; % Industri; 1; 11 % Bygge- og anleggsvirksomhet 122; % Varehandel, reparasjon av motorvogner; 21; 1 % Ektrisitet, vann og renovasjon; 1; 1 % Off.adm., forsvar, sosialforsikring; 1; % Forretningsmessi g tjenesteyting; 1; % Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift; ; % Finansiering og forsikring; 1; 1 % Kilde: SSB, Sysselsatte med bosted Østfold i. kvartal 21. Informasjon og kommunikasjon; 2; 2 % Transport og lagring; ; % Overnattings- og serveringsvirkso mhet; 2; % Rekrutteringsproblemer I undersøkelsen stiller vi spørsmål om bedriften har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft de siste tre månedene, i perioden november 21 januar 21. Rekrutteringsproblemer er her definert som at en bedrift har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med lavere kvalifikasjoner eller annen formell kompetanse enn det de søkte etter. Med mislyktes menes at bedriften aktivt har forsøkt å rekruttere nye medarbeidere ved å lyse ut stilling, headhunte eller lignende. Fagkompetanse er viktig innenfor de fleste næringer og rekrutteringsproblemer kan være et signal om misforhold mellom arbeidsgivernes kompetansebehov og tilgjengelig arbeidskraft med ønsket kompetanse.

5 Figur 2. Virksomheter som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft eller måttet ansette noen med annen eller lavere formell kompetanse enn man søkte etter, etter fylke. Prosent Nordland Troms Finnmark Østfold Sogn og Fjordane Buskerud Telemark Møre og Romsdal Vestfold Akershus Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hordaland Oslo Hedmark Aust-Agder Vest-Agder Oppland Rogaland Totalt Mislyktes i å rekruttere Ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse Figur. Virksomheter i Østfold som har mislyktes i å rekruttere arbeidskraft elle har måttet ansette noen med annen eller lavere formelle kompetanse enn man søket etter, etter næring. Prosent Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og Informasjon og Eiendomsdrift, Produksjon av annen industri Tekstil- og lærvarer Produksjon av elektriske Bergverksdrift og utvinning Varehandel, Produksjon av metallvarer Nærings- og nytelsemidler Jordbruk, skogbruk og fiske Produksjon av maskiner og Helse- og sosialtjeneste Industrien samlet Transport og lagring Overnattings- og Trevarer Elektrisitet, vann og Offentlig forvaltning 1 Undervisning I alt svarte 12 prosent av bedriftene i Østfold at de hadde opplevd rekrutteringsproblemer i perioden november 21 januar 21 (figur 2 og figur for Østfold). Det er omtrent som i fjor da 11 prosent av virksomhetene meldte om rekrutteringsproblemer. I år svarte bedriftene at prosent av rekrutteringsproblemene skyldes at de ikke hadde lyktes med å rekruttere arbeidskraft, mens 22 prosent svarte at de har ansatt noen med annen eller lavere formell kompetanse enn det de søkte etter. På samme tidspunkt i fjor var andelene henholdsvis og prosent. Virksomhetene med rekrutteringsproblemene ble bedt om å oppgi om årsaken var for få kvalifiserte søkere på stillingen(e), eller om det skyldtes andre årsaker (figur ). prosent av disse oppga at mangel på kvalifiserte søkere var årsaken til rekrutteringsproblemene. Det er en økning fra fjoråret, da prosent svarte det samme. Det var 2 prosent av bygge- og anleggsvirksomhetene som svarte at de hadde mislyktes i å rekruttere ønsket arbeidskraft, og av disse bedriftene var det prosent som hadde alvorlige rekrutteringsproblem, det vil si at årsaken var ingen/for få kvalifiserte søkere til stillingene. Figur. Virksomheter i Østfold med rekrutteringsproblemer, der årsaken var for få kvalifiserte søkere eller annet, etter næring. Prosent Bygge- og anleggsvirksomhet Finansierings- og Informasjon og kommunikasjon Eiendomsdrift, Produksjon av annen industri Tekstil- og lærvarer Produksjon av elektriske og Bergverksdrift og utvinning Varehandel, Produksjon av metallvarer Nærings- og nytelsemidler Jordbruk, skogbruk og fiske Produksjon av maskiner og Helse- og sosialtjeneste Industrien samlet Transport og lagring Overnattings- og Trevarer Elektrisitet, vann og renovasjon Offentlig forvaltning Undervisning I alt I alt Ja, mislyktes i å rekruttere Ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 For få kvalifiserte søkere (alvorlige rekrutteringsproblem) Annet Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21

6 Mangel på arbeidskraft På bakgrunn av virksomhetenes besvarelser har NAV estimert mangelen på arbeidskraft våren 21 til omlag 2 2 personer i Østfold (tabell 1). Det er en kraftig økning fra fjoråret, da mangelen var på 1 personer. Med prosents sannsynlighet ligger det udekkede behovet for arbeidskraft i år mellom 1 og 2 personer, utfra konfidensintervallets nedre og øvre grense. Stramhetsindikatoren er forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og ønsket sysselsetting. Ønsket sysselsetting er lik den faktiske sysselsettingen pluss mangelen. Stramhetsindikatoren uttrykker hvor stor andel av den ønskede sysselsettingen den estimerte mangelen utgjør. Et høyt forholdstall indikerer et stramt arbeidsmarked, det vil si virksomhetene har problemer med å rekruttere arbeidskraft. På fylkesnivå presenterer vi kun stramhetsindikatoren for næringsgrupper (SN2). Sysselsettingstallene er hentet fra SSB og inneholder sysselsatte med bosted Østfold pr.. kvartal 21. Målt i antall personer er mangelen på arbeidskraft høyest i virksomhetene innen helse- og sosialtjeneste. Målt ved stramhetsindikatoren er mangelen høyest innenfor bygge- og anleggsvirksomheter, og det er også de virksomhetene som har hatt størst rekrutteringsvansker i perioden november 21 januar 21. Tabell 1. Estimert mangel på arbeidskraft våren 21 etter næring, innenfor % konfidensintervall. Stramhetsindikator og prosentvis andel bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer. Mangel på % konfidensintervall for arbeidskraft i antall estimert mangel personer Prosentvis andel NAVs bedrifter med stramhetsind alvorlige ikator rekrutterings problemer Jordbruk, skogbruk og fiske [2, 12],2 Bergverksdrift og utvinning [11, 12] 1, 12 Industrien, Nærings- og nytelsemidler [, ],2 Tekstil- og lærvarer [1, 2], Trevarer [2, ], Treforedling og grafisk prod. [, 2],1 Petroleum og kjemiske prod. [, ], Prod. av annen industri [, 1], 11 Prod. av metallvarer [1, ] 1, Prod. av maskiner og utstyr [, 1] 1, Prod. av elektriske og optiske produkter [2, ],1 1 Elektrisitet, vann og renovasjon [, ], Bygge- og anleggsvirksomhet [22, ], 1 Varehandel, motorvognreparasjoner 1 [1, 2], Transport og lagring [, 1] 1, Overnattings- og serveringsvirksomhet [1, ] 1, Informasjon og kommunikasjon [11, ], Finansierings- og forsikringsvirksomhet [1, ] 1, Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting [, ] 2, 1 Offentlig forvaltning [, ], Undervisning [1, ], 2 Helse- og sosialtjeneste [, 1] 2, Personlig tjenesteyting [, ], Totalt 2 1 [1, 2] 1, Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21

7 Mangel på personell i virksomhetene innen Helse- og sosialtjeneste, personer, har økt kraftig fra fjoråret. Det er særlig stor mangel på sykepleiere, vernepleiere, legespesialister og helsefagarbeidere. Virksomhetene melder også om at de mangler rådgivere innen sosiale fagfelt og allmennpraktiserende leger og samlekategorien «ander helseyrker». Bygge- og anleggsvirksomhetene har også økt mangel på arbeidskraft i år. Det er estimert et behov for personer, sammenlignet med 1 personer i 21. Virksomhetene mangler betongarbeidere, murere, rørleggere og VVS-montører og malere. Bedriftene innenfor næringen Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting oppgir mangel på ulike yrker og en større etterspørsel i år enn i fjor. Rekrutteringsbyråene melder f eks mangel på lastebil- og trailersjåfører. Andre yrker er tømrere og snekkere, ledere, revisorer og regnskapsrådgivere, renholdere og steinhoggere. Innen varehandel og motorvognreparasjoner mangler man bilmekanikere og daglige ledere. Transport og lagring melder om et udekket behov for lastebil- og trailersjåfører og bil-, drosje- og varebilførere. Industrien samlet sett mangler anleggs- og industrimekanikere, bygningsingeniører, sivilingeniører (bygg og anlegg), elkraftingeniører og kopper- og blikkenslagere. Det udekkede behovet etter arbeidskraft har gått ned i år sammenlignet med i fjor, og det er estimert en mangel på personer i år, i fjor. Overnattings- og serveringsvirksomhetene mangler kokker og gatekjøkken- og kafémedarbeidere. Innen offentlig forvaltning mangler man sivilingeniører (industri og produksjon) og (bygg og anlegg), andre ingeniører. Informasjon og kommunikasjon melder om et udekket behov for systemanalytikere/-arkitekter og programvareutviklere. Se videre i figur. Figur. Estimert mangel på arbeidskraft innenfor ulike næringsgrupper inkludert konfidensintervaller for 21, målt i antall personer (avrundet til nærmeste ) 2 Helse- og sosialtjeneste Bygge- og anleggsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Varehandel, motorvognreparasjoner Transport og lagring Industrien samlet Overnattings- og serveringsvirksomhet Offentlig forvaltning Produksjon av metallvarer Produksjon av maskiner og utstyr Informasjon og kommunikasjon Finansierings- og forsikringsvirksomhet Undervisning Personlig tjenesteyting Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21

8 Tabell 2 viser mangel på arbeidskraft innenfor de yrker der mangelen på arbeidskraft er størst. Yrker der estimatet er beregnet til personer eller fler er med i tabellen. Det foreligger ikke beregninger for alle yrkeskategorier som bedriftene rapporterer at de har slitt med å rekruttere. Det er fordi det for flere yrker er svært få observasjoner og lav mangel er rapportert fra bedriftene. Derfor blir den estimerte mangelen for akkurat disse yrkene så lav at den rundes av til null. Det er mye større usikkerhet knyttet til estimatene for yrker enn det vil være for estimatene for næringer. Dette fordi det er færre bedrifter som har oppgitt mangel på et yrke enn innen en næring. Som eksempel betyr det at med prosents sannsynlighet er mangelen på sykepleiere personer, innenfor et intervall på minst person og høgst 1 personer. Yrkene der konfidensintervallets nedre grense er, er utelatt i tabellen. I Østfold er det udekket behov for arbeidskraft 21 fortrinnsvis innenfor helserelaterte yrker, håndverksyrker, yrker innen transport, ingeniører og IT-relaterte yrker. Tabell på neste side viser fordelingen av yrkene etter SSB sin standard for yrkesfordeling STYRK-, etter yrkesfelt og krav til formell utdanning. Tabell 2. Estimert mangel på arbeidskraft våren 21 for utvalgte yrker. Sortert etter antall personer som bedriftene mangler. Mangel på arbeidskraft i antall personer % konfidensintervall for estimert mangel Sykepleiere [, 1] Tømrere og snekkere [2, 22] Spesialsykepleiere [1, 11] Betongarbeidere [1, 11] Legespesialister [, ] Lastebil- og trailersjåfører [2, ] Vernepleiere [, 1] Anleggsmaskin- og industrimekanikere [1, 1] Rørleggere og VVS-montører [1, 12] Bussjåfører [, ] Andre helseyrker [, 11] Helsefagarbeidere [12, ] Sveisere [, ] Andre montører [, 1] Bilmekanikere [,] Bil-, drosje- og varebilførere [12, 2] Renholdere i bedrifter [1, ] Andre ingeniører [, ] Andre bygningsarbeidere [, ] Malere og byggtapetserere [, ] Bygningsingeniører [, ] Sivilingeniører (bygg og anlegg) [, ] Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet [, ] Kopper- og blikkenslagere [, ] Taktekkere [2, 1] Forsikrings- og finansmedarbeidere [, ] Murere [, ] Platearbeidere [, ] Montører av elektriske og elektroniske produkter [2, ] Anleggsmaskinførere [, ] Systemanalytikere/-arkitekter [1, ] Programvareutviklere [1, ] Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21

9 Tabell. Mangel på kvalifisert arbeidskraft etter yrkesfelt og krav til formell utdanning, etter styrk- fordeling. Østfold 21 Ledere (ingen krav til formell kompetanse, men flertallet vil ha bakgrunn fra universitet eller høyskole) Daglige ledere i tjenesteytende virksomheter Yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske Ingen registrerte behov Håndverkere og lignende (videregående skole, Akademiske yrker (universitet/høgskole min fagopplæring eller fagbrev etter opplæring i år) bedrift/bransje) Sivilingeniører, bygg og anlegg () Murere () Legespesialister () Betongarbeidere () Spesialsykepleiere () Tømrere og snekkere () Sykepleiere () Andre bygningsarbeidere () Vernepleiere () Taktekkere () Revisorer, regnskapsrådgivere Gulv- og flisleggere Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet () Rørleggere og VVS-montører () Systemanalytikere/-arkitekter () Malere og byggtapetserere () Programvareutviklere () Sveisere () Psykologer () Kopper- og blikkenslagere () Rådgivere innen sosiale fagfelt Platearbeidere () Bilmekanikere () Høgskoleyrker (1- års utdanning utover videregående skole) Anleggsmaskin- og industrimekanikere () Bygningsingeniører () Elektrikere Andre ingeniører () Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere m.m. (videregående skole, fagopplæring eller fagbrev etter opplæring i Andre helseyrker () bedrift/bransje) Montører av elektriske og elektroniske produkter () Kontor- og kundeserviceyrker (som regel videregående nivå) Andre montører () Kontormedarbeidere Bil-, drosje- og varebilførere () Forsikrings- og finansmedarbeidere () Lastebil- og trailersjåfører () Bussjåfører () Salgs-, service- og omsorgsyrker (tilsvarende videregående skole nivå) Anleggsmaskinførere () Kokker Yrker uten krav til utdanning utover grunnskole Andre salgsmedarbeidere () (renholdere, hjelpearbeidere mv.) Helsefagarbeidere () Renholdere i bedrifter () Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 Ved å fordele mangelen på arbeidskraft etter samme yrkesgruppeinndeling som NAV benytter i ledighetsstatistikken, viser tabell at det er høyest mangel innen helse-, pleie- og omsorgsyrker. Det er større mangel innen den yrkesgruppen enn det er tilgjengelige arbeidssøkere, og det bekreftes av resultatet fra Østfoldvirksomhetene innen helse- og sosialtjeneste som melder om et stramt arbeidsmarked (se høy stramhetsindikator på 2, i Tabell 1). Næringen med bygg- og anleggsvirksomheter har i år det strammeste arbeidsmarkedet Tabell : Mangel på arbeidskraft våren 21 etter yrkesgruppe, sammenlignet med antall helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i mars 21 Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 Mangel på arbeidskraft i antall personer (avrundet til nærmeste ) Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak i mars 21 Ledere - Ingeniør- og ikt-fag 1 2 Undervisning - Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid - 2 Meglere og konsulenter - 1 Kontorarbeid 1 Butikk- og salgsarbeid Jordbruk, skogbruk og fiske - Bygg og anlegg Industriarbeid Reiseliv og transport 1 Serviceyrker og annet arbeid Ingen yrkesbakgrunn eller uoppgitt I alt 1 1 sammenlignet med andre næringer i Østfold, med en stramhetsindikator på,. Ser vi på bygg og anlegg i tabell, er det åpenbart en viss mismatch mellom den kompetansen virksomhetene søker etter og kompetansen hos de tilgjengelige arbeidssøkere som er registrert i NAV, ellers hadde mange av arbeidssøkerne gått rett ut i arbeid. Stramheten innenfor industri varierer naturlig nok. Samlet sett er det lett å få tak i industriarbeidere, antall arbeidssøkere overstiger mangel på arbeidskraft i tabell. Stramhetsindikatoren er lav for industrien samlet, noe som understreker at industrien har god tilgang på arbeidskraft. Unntakene er virksomheter som produserer metallvarer og maskiner og utstyr, der arbeidsmarkedet er strammere enn ellers i industrien (jmf. Tabell 1).

10 Sysselsettingsforventninger det kommende året Det er 2 prosent av virksomhetene i Østfold som forventer økning i sysselsettingen for det kommende året. 12 prosent forventer nedgang, slik at en nettoandel på 11 prosent totalt sett av bedriftene forventer økning i antall sysselsatte for det kommende året. På spørsmål om sysselsettingsforventninger oppgir bedriftene antall ansatte i dag og om de forventer oppgang, nedgang eller uendret antall ansatte. Resultatene sier noe om bedriftenes forventninger om sysselsettingen i året som kommer. Erfaringer fra tidligere undersøkelser har vist at sysselsettings-forventningene i offentlig sektor ofte er lavere enn privat sektor mens den reelle utviklingen har vist en stigende trend. Dette kan blant annet henge sammen med en uavklart budsjettsituasjon i offentlig sektor på undersøkelsestidspunktet. Tabell. NAVs sysselsettingsbarometer i Østfold. Prosentandel virksomheter som venter redusert, uendret eller økt sysselsetting. Nedgang Uendret Økning Nettoandel Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 Nettoandelen virksomheter i landet som venter sysselsettingsvekst i vårens undersøkelse er noe høyere enn i fjor (figur ). Østfold har en variert næringsstruktur, og har vært lite påvirket av nedgangen i oljesektoren det siste året. Sammenlignet med fjoråret er bedriftene mer optimistiske til framtidig arbeidsmarkedssituasjon i fylket, mens det råder overveiende pessimisme i f eks Rogaland for året som kommer. Figur : NAVs sysselsettingsbarometer totalt for landet. Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen, etter fylke. Prosent. Akershus Oslo Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Hedmark Telemark Vestfold Østfold Buskerud Finnmark Aust-Agder Troms Nordland Oppland Vest-Agder Hordaland Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Rogaland Totalt Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse NAVs sysselsettingsbarometer Barometeret viser nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. Det er differansen mellom andel virksomheter som venter oppgang og nedgang i sysselsettingen, som blir betegnet som nettoandel. Vi ser bort fra de bedriftene som forventer uendret bemanningssituasjon. Nettoandelene kan tolkes som et mål på hvordan stemningen er blant bedriftene. Dersom nettoandelen er positiv, er det flere bedrifter som forventer en økning i sysselsettingen enn nedgang. En høy verdi på sysselsettingsbarometeret er et tegn på stor etterspørsel etter arbeidskraft. Tallverdien i barometeret vil imidlertid ikke være påvirket av hvor stor endring i sysselsettingen bedriftene forventer, men avdekker kun om bedriftene forventer reduksjon eller økning i sysselsettingen. Derfor er det mest interessant å se på endringen i sysselsettingsbarometeret fra året før.

11 Tabell. viser andelen bedrifter som forventer nedgang, oppgang og uendret bemanning for det kommende året fordelt på næring i Østfold. Det er høyest nettoandel bedrifter som venter sysselsettingsvekst det kommende året innen Bygge- og anleggsvirksomhet, mens bergverksdrift og utvinning har lavest nettoandel virksomheter som venter sysselsettingsvekst det kommende året. Innen industrien har nettoandelen bedrifter som venter å øke sysselsettingen økt betraktelig siden i fjor. Det er store variasjoner mellom de ulike undernæringene. Bedriftene innen næringen annen industri (asfaltverk, isolasjonsbedrifter, betong, tannteknikk bedrifter mfl) viser den største positive endringen. Næringene trevarer og treforedling og grafisk produksjon forventer nedbemanning, men er noe mindre pessimistiske sammenlignet med fjoråret, se figur. og. Tabell. Sysselsettingsforventninger etter næring i Østfold. Prosentandel virksomheter som venter redusert, uendret eller økt sysselsetting Nedgang Uendret Økning Nettoandel Jordbruk, skogbruk og fiske 1 1 Bergverksdrift og utvinning Industrien totalt 1 2 -Nærings- og nytelsemidler Tekstil- og lærvarer 2 -Trevarer Treforedling og grafisk prod Petroleum og kjemisk prod Prod. av annen industri Prod. av metallvarer 1 1 -Prod. av maskiner og utstyr 2 -Prod. av elektriske og optiske produkter Elektrisitet, vann og renovasjon 1 Bygge- og anleggsvirksomhet Varehandel, motorvognreparasjoner 12 1 Transport og lagring Overnattings- og serveringsvirksomhet 1 1 Informasjon og kommunikasjon 2 1 Finansierings- og forsikringsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Offentlig forvaltning Undervisning Helse- og sosialtjeneste Personlig tjenesteyting I alt Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 Offentlig sektor består av: offentlig forvaltning, undervisning og helse- og sosialtjenester. Det er flere virksomheter innen undervisning og offentlig forvaltning som venter økning i sysselsettingen enn nedgang. Innen helse- og sosialtjeneste melder en like stor andel av virksomhetene nedgang i arbeidsstokken som oppgang. Figur. og. viser sysselsettingsbarometeret i Østfold 21 og 21 fordelt på næring. I Østfold ser majoriteten av næringene optimistisk på framtidig sysselsetting og det er bygge- og anleggsvirksomhetene samt eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting som er mest optimistiske. I de to næringene er det stor netto positiv endring fra fjoråret.

12 Figur. NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter i Østfold som forventer økning i sysselsettingen, etter næring. Prosent -2-2 Bygge- og anleggsvirksomhet Eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting Informasjon og kommunikasjon Undervisning Industrien samlet Transport og lagring Elektrisitet, vann og renovasjon Varehandel, motorvognreparasjoner Offentlig forvaltning Jordbruk, skogbruk og fiske Personlig tjenesteyting Helse- og sosialtjeneste Overnattings- og serveringsvirksomhet Finansierings- og forsikringsvirksomhet Bergverksdrift og utvinning I alt Figur. NAVs sysselsettingsbarometer. Nettoandel virksomheter i Østfold som forventer økning i sysselsettingen, etter industrinæring. Prosent Tekstil- og lærvarer Produksjon av maskiner og utstyr Produksjon av annen industri Produksjon av elektriske og optiske produkter Petroleum og kjemisk produksjon Produksjon av metallvarer Nærings- og nytelsemidler Treforedling og grafisk produksjon Trevarer Industrien totalt Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 11

13 Rekrutteringskanaler Bedriftene besvarte hvilke rekrutteringskanaler man hadde benyttet da den siste personen ble rekruttert. Bedriftene har i størst grad benyttet eget nettverk/bekjentskapskrets i forbindelse med rekruttering. Deretter er NAV og egen hjemmeside blitt brukt som rekrutteringskanal. Tabell. Hvilke rekrutteringskanaler brukte bedriften i forbindelse med siste ansatte person i bedriften Rekrutteringskanal Andel Aviser, tidsskrifter eller andre trykte medier 12 % Stillingsdatabase på internett 11 % Egen hjemmeside 1 % NAV 1 % Sosiale medier (LinkedIn, Facebook, Twitter o.l) % Rekrutteringsfirma, vikarbyrå eller lignende % Intern rekruttering % Eget nettverk/bekjentskapskrets 22 % CV-database på internett % Personen som ble rekruttert tok selv kontakt, uten at stillingen ble gjort kjent gjennom andre rekrutteringskanaler % Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 Vi har i Østfold valgt å se bort fra alternativet annet, ettersom det var flere bedrifter som ikke fikk mulighet å svare på spørsmål c grunnet en inkurie. Svarene på dette spørsmålet for disse virksomhetene ble registrert på annet og er derfor ikke inkludert i oversikten eller beregningen av andelene. Interessert i kontakt med NAV Et av tilleggsspørsmålene i Østfold var om det er aktuelt for bedriften å bli kontaktet av NAV. Matrisen i tabell gir en oversikt over antall bedrifter som ønsket kontakt med NAV angående temaene rekruttering, IA-avtalen og arbeidsgiverlunsj med ulike tema. Bedriftene hadde mulighet til å velge opp til tre alternativer. Det var totalt bedrifter som ønsket kontakt med NAV. Det var f eks bedrifter som ønsket å bli kontaktet kun vedrørende rekruttering, bedrifter som ønsket å bli kontaktet av NAV angående arbeidsgiverlunsj og bedrifter som ønsket å bli kontaktet angående temaene rekruttering og arbeidsgiverlunsj. Det er rekruttering og arbeidsgiverlunsj med ulike tema som er meste interessant synes bedriftene. av bedriftene ønsket kontakt angående alle tre: rekruttering, IA-avtalen og arbeidsgiverlunsj. Tabell. Matrise over bedriftenes svar på spørsmål. Er det aktuelt for din bedrift å bli kontaktet av NAV vedrørende rekruttering, IA-avtalen, Arbeidsgiverlunsj med ulike tema, f eks sykefraværsoppfølging eller ikke aktuelt. Antall bedrifter. Ønsker å bli kontaktet av NAV angående; Rekruttering IA-avtalen Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 Arbeidsgiverlunsj Rekruttering, IAavtalen og Arbeidsgiverlunsj Rekruttering IA-avtalen 1 1 Arbeidsgiverlunsj med ulike tema, f eks sykefraværsoppfølging Rekruttering, IA-avtalen og Arbeidsgiverlunsj 12

14 Muligheter for økt antall læreplasser i Østfold I samarbeid med Østfold fylkeskommune har vi i år lagt til ytterligere et tilleggsspørsmål. Det er behov for flere læreplasser i Østfold, og virksomhetene ble spurt om det er aktuelt for bedriften å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune for å bli godkjent lærebedrift og ta inn lærlinger eller for å øke antall lærlinger, dersom bedriften allerede er godkjent lærebedrift. Det var også mulig for bedriften å velge alternativet ikke aktuelt. Det er totalt 1 bedrifter som besvarte at det var aktuelt å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune, litt over halvparten ønsket å øke antall lærlinger i bedriften. Det er fortrinnsvis innenfor Bygg- og anlegg og Industri som man ser muligheter for å øke antall lærlinger. Det er også flest antall industribedrifter som ønsker å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune for å bli godkjent lærebedrift og ta inn lærlinger. Listen med detaljert informasjon er sendt til opplæringsseksjonen i fylkeskommunen, slik at de har mulighet å kontakte de bedriftene som ønsker kontakt. NAV Østfold håper at dette bidrar til at flere får læreplass i Østfold. Tabell. Bedriftenes svar på spørsmål. om det er aktuelt å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune angående lærlingeordningen. Østfold trenger flere læreplasser, er det aktuelt for din bedrift å bli kontaktet av Østfold fylkeskommune: Næringsgruppe 1. For å bli godkjent lærebedrift og ta inn lærling/lærlinger. Antall bedrifter. 1. Andel av total 2. For å øke antall lærlinger. Bedriften er allerede godkjent lærebedrift. Antall bedrifter 2. Andel av total. Ikke aktuelt.. Andel Antall av total bedrifter. Totalt antall bedrifter som bestvarte spørsmålet Jordbruk, skogbruk og fiske % % 2 % 2 Bergverksdrift og utvinning 12 % % % 1 Industri % 1 % 1 1 % 1 Bygg og anlegg % 21 % 1 % 2 Vare/hotell/restaurant % % % 2 Transport og kommunikasjon % 2 % % Finans/eiendomsdrift/forr.messig tj.yting m.m. % 2 % % Offentlig/privat tj.yting 1 % 2 1 % 1 1 % 22 Totalt antall bedrifter % 11 % 2 % Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse i Østfold 21 1

15 1

16 1

17 Adresse: NAV Østfold Postadresse: Postboks, Sarpsborg Besøksadresse: Gml. Tindlundv., 11 GREÅKER Tel:

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold

Bedriftsundersøkelsen Østfold. 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Østfold 27. april 2017 // NAV Østfold Bedriftsundersøkelsen 2017 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV «Bedrift» i NAVs undersøkelsen defineres som en offentlig eller

Detaljer

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus

Juni Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Juni 2016 Bedriftsundersøkelsen 2016 Akershus Bedriftsundersøkelsen 2016 Landsbasert spørreundersøkelse i regi av NAV Undersøkelse basert på telefonintervjuer Svarprosent: 72 prosent, 976 bedrifter Belyser

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5

Bedriftsundersøkelsen Buskerud. Side 1 av 5 Bedriftsundersøkelsen 2015 Buskerud Side 1 av 5 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til 950, 450 færre

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Buskerud

Bedriftsundersøkelsen Buskerud 2017 Bedriftsundersøkelsen Buskerud NAV Buskerud April 2017 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene i årets bedriftsundersøkelse for Buskerud viser følgende: Mangelen på arbeidskraft er estimert til

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2016 // NAV Aust-Agder // Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1 Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 3 1.2 Sysselsettingsforventninger

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015

NAV Sør-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Sør-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 2015 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2015 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme

NAV i Sør- og Nord-Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen 2016 viser: Trøndersk optimisme NAV i Sør- og Nord-Trøndelag Bedriftsundersøkelsen 201 viser: Trøndersk optimisme Agenda Hovedfunnene Sysselsetting i Trøndelag Pendling Forventninger etter næring Forventning etter regioner Rekrutteringsproblemer

Detaljer

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014

Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen og 2014 Mangel på arbeidskraft i antall personer. 2014 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Nettoandel virksomheter som forventer økning i sysselsettingen. 2013 og 2014-5 0 5 10 15 20 25 Oslo Sør-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014

NAV Sør-Trøndelag, 27. mai Bedriftsundersøkelsen 2014 NAV Sør-Trøndelag, 27. mai 2014 Bedriftsundersøkelsen 2014 Innhold Arbeidsmarkedet våren 2014 Utvikling over tid Sysselsettingsforventninger Arbeidsmarkedsregioner Næringer Rekrutteringsproblem Arbeidsmarkedsregioner

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2017

Bedriftsundersøkelse Troms 2017 Bedriftsundersøkelse Troms 17 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... 4 Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016

Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 Resultater Bedriftsundersøkelsen 2016 1. SAMMENDRAG Et sammendrag av resultatene fra årets bedriftsundersøkelse viser for Vest-Agder følgende: Hovedtrekk: - 19 prosent av bedriftene forventer oppgang i

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015

Bedriftsundersøkelsen for NAV Finnmark 2015 for NAV Finnmark 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til sysselsettingen...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2014 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet.

I årets undersøkelse oppgir 13 prosent av bedriftene at det er aktuelt å rekruttere fra utlandet. 31. mai 2015 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 2016 viser langt høyere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 2015. 23 prosent av bedriftene forventer

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014

Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2014 // NAV Aust-Agder Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 214 // Fagkompetanse - viktigere enn noen gang INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Hovedresultater... 4 Sysselsettingsforventninger... 4 Rekrutteringsproblemer...

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland

Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland Bedriftsundersøkelsen for 2015 i Oppland NAVs samfunnsoppdrag Vår oppgave er å bistå personer på veien til arbeid, samt å hjelpe virksomhetene med å rekruttere arbeidskraft For å lykkes med dette er det

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark

// NOTAT. NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark. Positivt arbeidsmarked i Hedmark // NOTAT NAVs bedriftsundersøkelse 2017 Hedmark Positivt arbeidsmarked i Hedmark NAV gjennomfører årlig en landsomfattende bedriftsundersøkelse basert på svar fra et bredt utvalg av virksomheter, som gjenspeiler

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo

NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo NAVs bedriftsundersøkelse i Oslo - 2017 Av: Jon Otnes, Magnus Rynning Nielsen og Nevjard Guttormsen HOVEDKONKLUSJONER Årets bedriftsundersøkelse viser at 26 prosent av bedriftene i Oslo forventer å øke

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012

BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 BEDRIFTSUNDERSØKELSEN NAV Aust-Agder 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 1 2. Hovedresultater... 2 Sysselsettingsforventninger... 2 Rekrutteringsproblemer... 3 Mangel på arbeidskraft... 5 3. Begrepsavklaringer...

Detaljer

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015

// NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 // NAV Aust-Agder // Bedriftsundersøkelsen i Aust-Agder for 2015 Innhold Innledning... 1 1. Sysselsettingsforventninger... 2 1.1. Sysselsettingsforventninger i Aust-Agder... 2 1.2. Sysselsettingsforventninger

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal

Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal www.nav.no // Bedriftsundersøkelsen Bedriftsundersøkelsen 2015 Møre og Romsdal Færre venter økning i antall ansatte Mindre mangel på arbeidskraft Stor mangel på helsepersonell og lærere/førskolelærere

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter

Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter Rekrutteringsproblemer Mangel på arbeidskraft Sysselsettingsforventninger det kommende året NAV som rekrutteringskanal i hvor stor grad benytter bedriftene den muligheten? Lærlinger i Østfoldbedriftene

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2013 Bedriftsundersøkelsen for 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 3. SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 5 3.1 SYSSELSETTINGSBAROMETER... 5 3.2 FORVENTNINGER TIL

Detaljer

ARBEIDSKRAFTBEHOVET ->

ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> ARBEIDSKRAFTBEHOVET -> Terje Tønnessen 30.10.07 Vi gir mennesker muligheter Vår største utfordring 2700 Anslått behov Tall i 1000 personer for arbeidskraft 2600 I 2010 vil Norge mangle 220 000 2500 personer

Detaljer

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

// Notat 3 // Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? // Notat 3 // 2017 Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? NAV August 2017 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5, St. Olavs plass 0130 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår e-post adresse

Detaljer

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 216 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 22 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2013 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 14. mai 2013 1 Innhold:

Detaljer

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Bedriftsundersøkelsen 21 NAV i Vestfold 1. Bakgrunn NAV har for 23 året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er bl.a. å kartlegge næringslivets

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland

Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Bedriftsundersøkelsen 2012 En utvalgsundersøkelse blant bedrifter i Oppland Hovedtema: Sysselsettingsutvikling det kommende året Rekrutteringsproblemer NAV Oppland Lillehammer, 22. mai 2012 1 Innhold:

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2015 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 21. mai 21 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 21 viser lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 21. 1 prosent av bedriftene

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2015 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 5 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSENDESIGN I 2016 BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER

Detaljer

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016

// Rapport. Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 // Rapport Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2016 Innhold Forord... 2 1. Oppsummering og perspektiver... 3 1.1 Sammendrag... 3 1.2 Vurdering av fjorårets anslag... 6 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet...

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2017 NAV Telemark Bedriftsundersøkelsen 217 27. april 217 HOVEDKONKLUSJONER Resultatene for bedriftsundersøkelsen i 217 viser en litt lavere optimisme blant bedriftene i Telemark sammenlignet med undersøkelsen i 216. 2

Detaljer

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda

Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Møte 12. april 2012: OFK, Inntakskontoret Og opplæringskontor/-ringer, kommuner, yrkesopplæringsnemnda Arbeidsmarkedsanalyse v/ Olav Hage, NAV Oppland Innhold: Situasjonen på arbeidsmarkedet Forventet

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014

Bedriftsundersøkelsen. for NAV Finnmark 2014 Bedriftsundersøkelsen for 2014 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Om NAVs bedriftsundersøkelse... 4 3. Sysselsettingen det kommende året... 5 3.1 Sysselsettingsbarometer... 5 3.2 Forventninger til

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016

// Notat 2 // NAVs bedriftsundersøkelse 2016 // Notat // 0 NAVs bedriftsundersøkelse 0 // Notat // // 0 // NAVs bedriftsundersøkelse 0 NAV Mai 0 EIER Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks, St. Olavs plass 00 Oslo BESTILLING OG ABONNEMENT Vår

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark

Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Bedriftsundersøkelsen 2014 Telemark Resultater og analyse 27. mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 Hovedkonklusjoner... 3 2 Om bedriftsundersøkelsen... 3 2.1 Datagrunnlaget for... 3 2.2 Spørsmålsformulering...

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2006

Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Arbeidsmarkedet nå mai 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå juni 2006

Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Arbeidsmarkedet nå juni 2006 Aetat Arbeidsdirektoratet, Analyse, utarbeider statistikk, analyser av utviklingen på arbeidsmarkedet og evalueringer av arbeidsmarkedspolitikken. Notatet Arbeidsmarkedet nå

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms

Foto: Yngve Olsen Sæbbe. Troms Foto: Yngve Olsen Sæbbe Troms Innholdsfortegnelse Forord... 3 OM NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE... 4 Sammendrag... 4 SYSSELSETTINGEN DET KOMMENDE ÅRET... 6 BRANSJENES SYSSELSETTINGSFORVENTNINGER... 6 REKRUTTERINGSPROBLEMER

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 24 990 1 136 11 Offentlig utlyst 15 537 706

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 29 958 1 110 11 Offentlig utlyst 19 309 715

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 10 345 690 4 Offentlig utlyst 6 667 444-3

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 346 1 020 4 Offentlig utlyst 11 593 682-2

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 21 884 1 094 3 Offentlig utlyst 15 159 758-2

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå mai 2017

Arbeidsmarkedet nå mai 2017 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå mai 217 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013

// PRESSEMELDING nr 1/2013. Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 01.02.2013 // PRESSEMELDING nr 1/2013 Stabil ledighet i Sør-Trøndelag I januar sank arbeidsledigheten i Sør-Trøndelag med 3 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

Detaljer

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b

\ $ kxej fdg\ `c^xe^ g b 0 10 20 30 40 50 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ledere Ingeniør- og ikt-fag Undervisning Akademiske yrker Helse, pleie og omsorg Barne- og ungdomsarbeid Meglere og konsulenter Kontorarbeid Butikk- og salgsarbeid

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå mai 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 15 648 782 12 Offentlig utlyst 9 127 456 0

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 17 147 686 17 Offentlig utlyst 9 283 371 4

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned

Tilgang ledige stillinger. Kilde, fylke og yrke. En måned Om tabellene "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Kilde I alt 19 319 773 0 Offentlig utlyst 11 537 461-7

Detaljer

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden

Kunnskap om fremtidige kompetansebehov. Utvalgsleder Steinar Holden Kunnskap om fremtidige kompetansebehov Utvalgsleder Steinar Holden Særlig utsatt: Regnskapsførere, maskinoperatører, selgere, butikkansatte, resepsjonister, forsikringsog finansmedarbeidere Minst utsatt:

Detaljer

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag

Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag Pressemelding fra NAV Sør-Trøndelag 28.09.2012 Stor etterspørsel etter arbeidskraft i Sør-Trøndelag I september økte antall nye stillinger registrert hos NAV Sør-Trøndelag med ni prosent sammenlignet med

Detaljer

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014

Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår saksbehandler Dag Odnes, tlf. 23 06 31 19 Saksframlegg Vår dato 14.02.2014 Vår referanse 14/195-2 / FF - 460 Til: Forbundsstyret Fra: Forbundsledelsen Økonomisk og politisk rapport februar 2014 1.

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - juli 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2016

Arbeidsmarkedet nå august 2016 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN Arbeidsmarkedet nå august 216 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene Januar - april 2016 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall Januar - april 2016 Ledere

Detaljer

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned

Tilgang ledige stillinger. Yrke. Tidsserie måned Om tabellene - januar 2015 "Om statistikken - Ledige stillinger" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Ledige stillinger". Antall - januar 2015 Ledere I alt ledere

Detaljer

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017

Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Prognosen for arbeidsmarkedet i Troms 2017 Innhold 1. Sammendrag... 2 1.1 Vurdering av fjorårets anslag... 4 2. Etterspørselen på arbeidsmarkedet... 5 2.1 Historikk... 5 2.1.1 Næringer med nedgang i antall

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå - august 2014

Arbeidsmarkedet nå - august 2014 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / UTREDNINGSSEKSJONEN // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - august 214 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Navs bedriftsundersøkelse 2010

Navs bedriftsundersøkelse 2010 Navs bedriftsundersøkelse 21 Av: Sigrid Myklebø Sammendrag og hovedfunn Nav gjennomfører hver vår en bedriftsundersøkelse. Spørsmålene i denne undersøkelsen avdekker bedriftenes sysselsettingsforventninger

Detaljer

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger

En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger En lavere andel arbeidsledige mottar dagpenger AV: TORMOD REIERSEN OG TORBJØRN ÅRETHUN SAMMENDRAG I mottok 48 prosent av de registrerte ledige dagpenger. Ved den siste konjunkturtoppen i mottok 63 prosent

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014

NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2014 NAVS BEDRIFTSUNDERSØKELSE 01 Av Leonid Andreev og Kari-Mette Ørbog 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter fylke og næring. Våren 01 har vi estimert at norske

Detaljer

Arbeidsmarkedet nå august 2007

Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå august 2007 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jørn Handal, jørn.handal@nav.no, 30. august

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer