Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat 15/2016. Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse"

Transkript

1 Notat 15/2016 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse

2 Norske virksomheters etterspørsel etter kompetanse Forfatter: Jonas Sønnesyn Vox 2016 ISBN: Design/produksjon: Vox

3 Innhold Innledning Hovedfunn og anbefalinger Én av tre norske virksomheter har et udekket kompetansebehov Kompetansebehovet varerier mellom næringer NHO-bedrifter har større udekket kompetansebehov enn andre virksomheter Store bedrifter har størst udekket kompetansebehov Virksomheter i Sogn og Fjordane har i størst udekket kompetansebehov Virksomheter i omstilling har i større grad enn andre udekket kompetansebehov Hver tredje norske virksomhet trenger flere ansatte med høyere utdanning Størst behov for høyere utdanning innenfor informasjon og kommunikasjon Størst behov for flere med yrkesfag innenfor bygge- og anleggsvirksomhet Samsvar i behovet for yrkesfag og fagskoleutdanning...17

4 4 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE Innledning Endringer i kompetansebehov medfører at det ikke er samsvar mellom den kompetansen arbeidsstyrken kan tilby, og den kompetansen virksomheter trenger. En fersk rapport fra OECD viser at om lag 40 prosent av europeiske arbeidsgivere opplever mangel på kompetanse (OECD, 2016). Endringer i kompetansebehov skyldes endringer i yrkesstruktur samt endringer i hvilken kompetanse som trengs innad i yrker. Dette henger sammen med blant annet globalisering og økonomisk og teknologisk utvikling, trekk som er særlig relevante i dag. Flere nasjonale undersøkelser tyder også på at mange norske virksomheter har behov for kompetanse de ikke har, og at de har utfordringer med å rekruttere kompetansen de trenger. Både NHOs kompetansebarometer 1 og Spekters arbeidsgiverbarometer 2 er eksempler på slike undersøkelser. I overkant av femti prosent av NHO-bedriftene oppgir at de har et udekket kompetansebehov (Solberg, Rørstad, Børing og Carlsen, 2016). Flere av disse undersøkelsene fokuserer imidlertid på deler av norsk arbeidsliv. NHOs undersøkelse er representativ for NHOs medlemsbedrifter, men ikke for nærings- og arbeidslivet i Norge som sådan. I Vox-barometeret forsøker vi å gi et samlet bilde av norske virksomheters behov og etterspørsel etter kompetanse. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant alle typer norske virksomheter, og undersøkelsen er representativ med hensyn til variabler som næring, region og bedriftsstørrelse. Totalt har vi spurt norske virksomheter om ulike forhold relatert til kompetanse og omstilling 3. 4 I tillegg har vi spurt flere spørsmål knyttet til omstilling, som vil bli tema i et senere notat. Dette notatet viser hvilken type norske virksomheter som har et udekket kompetansebehov og hvilken kompetanse virksomhetene trenger innen de neste to årene. Notatet presenterer undersøkelsens hovedresultater. 1 NHOs kompetansebarometer Spekters arbeidsgiverbarometer 3 Omstilling blant norske virksomheter vil bli tema i et eget notat. 4 Datainnsamlingen foregikk per telefon (CATI (computer-assisted telephone interview)) i april 2016.

5 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 5 1Hovedfunn og anbefalinger Omtrent én av tre virksomheter i Norge har et udekket kompetansebehov. Finansieringsog forsikringsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon er de næringene som i størst grad har et udekket kompetansebehov. Transport og lagring skiller seg klart ut som den næringen som i minst grad har et udekket kompetansebehov. Sammenlignet med NHO sitt kompetansebarometer, tyder resultatene på at NHO-bedrifter i større grad enn andre virksomheter har et udekket kompetansebehov. Dette gjelder også når vi bare sammenligner virksomheter i næringer som har sin egen landsforening i NHO, med resultatene til disse landsforeningene (bygge- og anleggsvirksomhet med Byggenæringens landsforbund og industrivirksomheter med Norsk Industri). Det er de mellomstore virksomhetene, med mellom 21 og 50 ansatte, som i størst grad har et udekket kompetansebehov. Resultatene viser også at virksomheter i omstilling i større grad enn andre har udekket kompetansebehov. Hver tredje norske virksomhet trenger flere ansatte med høyere utdanning i løpet av de neste to årene. I underkant av én av tre og én av fire virksomheter har behov for henholdsvis yrkesfag- og fagskoleutdannede. Resultatene tyder på at behovet for spesifikke typer kompetanse henger sammen med næring og hvilken type kompetanse virksomheten har fra før. Resultatene viser at det er store forskjeller mellom næringer med hensyn til grad av udekket kompetansebehov, og hvilken kompetanse de har behov for. Dette er viktig å ta med seg, både i myndighetene og partene i arbeidslivet sitt arbeid med kompetanse og kompetansehevende tiltak. Resultatene bekrefter inntrykket av at ufaglærte møter tøffere og tøffere kår. Mange virksomheter ønsker å redusere antallet ufaglærte ansatte de neste to årene. Det er viktig at innsatsen i kompetansepolitikken rettes mot svake grupper som mangler formell kompetanse.

6 6 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 2Én av tre norske virksomheter har et udekket kompetansebehov Omtrent én av tre virksomheter i Norge har et udekket kompetansebehov. 30 prosent har det i noen grad, og 4 prosent har det i stor grad. 22 prosent av landets virksomheter sier de ikke har udekket kompetansebehov i det hele tatt. 2.1 Kompetansebehovet varerier mellom næringer Figur 1 viser grad av udekket kompetansebehov fordelt på næring 5. Finansierings- og forsikringsvirksomhet og informasjon og kommunikasjon er de næringene som i størst grad har et udekket kompetansebehov, tett fulgt av undervisning. Transport og lagring skiller seg klart ut i den motsatte enden av skalaen, som den næringen som i størst grad har dekket sitt behov for kompetanse. Videre har overnattings- og serveringsvirksomhet og varehandel, reparasjon av motorvogner et relativt lavt udekket kompetansebehov. 5 I dette notatet har vi ikke inkludert fordelinger på næringer hvor antallet respondenter er under 20. Dette gjelder elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning (n=10), bergverksdrift og utvinning (n=13) og vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet (n=15). De er imidlertid inkludert i totalantallet.

7 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 7 Figur 1 Grad av udekket kompetansebehov, fordelt på næring. Prosent. K Finansierings- og forsikringsvirksomhet (N=20) J Informasjon og kommunikasjon (N=94) 7 % 43 % 17 % P Undervisning (N=144) 42 % 38 % 17 % R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (N=70) 40 % 1 C Industri (N=188) 6 % 36 % 42 % 17 % M Faglig, vitenskapelig og teknisk atjenesteyting (N=239) 8 % 46 % 1 O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (N=36) 3 % 36 % 56 % 6 % N Forretningsmessig tjenesteyting (N=121) 3 % 36 % 46 % 17 % Q Helse- og sosialtjenester (N=277) 3 % 3 40 % 21 % F Bygge- og anleggsvirksomhet (N=381) 32 % 4 1 S Annen tjenesteyting (N=137) 2 % 4 17 % Alle næringer (N=3005) 30 % 4 22 % L Omsetning og drift av fast eiendom (N=93) 27 % 41 % 27 % G Varehandel, reparasjon av motorvogner (N=679) % I Overnattings- og serveringsvirksomhet (N=165) 50 % 22 % A Jordbruk, skogbruk og fiske (N=138) 2 51 % H Transport og lagring (N=185) 2 % 17 % 46 % 3 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke De næringene som i størst grad har udekket kompetansebehov, er kunnskapsintensive næringer. Vi har derfor undersøkt om det er en sammenheng mellom ansattes utdanning og graden av udekket kompetansebehov. Forskjellene er ikke veldig store, men virksomheter hvor en majoritet av de ansatte har høyere utdanning, skiller seg fra de øvrige, og har i noe større grad et udekket kompetansebehov. 2.2 NHO-bedrifter har større udekket kompetansebehov enn andre virksomheter NHOs kompetansebarometer 2016 viser at over halvparten av NHO-bedriftene i noen eller stor grad har et udekket kompetansebehov (Solberg, Rørstad, Børing og Carlsen, 2016). Sammenlignet med resultatene i Vox-barometeret viser dette at NHO-bedriftene totalt sett har et betydelig høyere udekket kompetansebehov enn norske virksomheter for øvrig. 6 6 I begge undersøkelsene har virksomhetene blitt stilt det samme spørsmålet, og med de samme svarkategoriene. Spørsmålet som har blitt stilt, er: I hvilken grad har virksomheten (bedriften i NHOs kompetansebarometer) i dag et udekket kompetansebehov? Datainnhentingen til NHOs kompetansebarometer foregikk i november og desember 2016, mens datainnhentingen til Vox-barometeret ble gjennomført i april 2016.

8 8 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE Imidlertid er ikke NHOs medlemsbedrifter representative for norsk arbeids- og næringsliv. De er i størst grad representative for bedrifter innenfor olje og gass, industri og byggenæringen. Derfor er det interessant å sammenligne bare innenfor disse næringene. Dette kan vi gjøre ved å sammenligne virksomheter i næringer som har sin egen landsforening i NHO fra Vox-barometeret, med resultatene til disse landsforeningene i NHO sitt kompetansebarometer. Når vi sammenligner svarene til medlemsbedriftene i Byggenæringens Landsforbund i NHOs kompetansebarometer med svarene til bygge- og anleggsbedriftene i Vox-barometeret, ser vi at det er omtrent 20 prosentpoeng flere bygge- og anleggsbedrifter i NHOs kompetansebarometer enn i Vox-barometeret som oppgir at de har et udekket kompetansebehov (57 prosent mot 37 prosent). Det samme gjelder når vi sammenligner svarene til medlemmene av Norsk Industri i NHOs kompetansebarometer og svarene til industribedriftene i Vox-barometeret, men her er forskjellen 10 prosentpoeng. Det er vanskelig å forklare hva denne forskjellen skyldes. Det kan være forskjeller i egenskapene til industri- og bygge- og anleggsbedriftene som har svart i de to undersøkelsene, eller det kan ha noe med selve undersøkelsen å gjøre. Tidspunktet de to undersøkelsene er gjennomført på forklarer antageligvis noe av forskjellen. I NHO sitt kompetansebarometer var det en nedgang i andelen bedrifter som opplevde et udekket kompetansebehov, fra 2015 til Siden Vox-barometeret ble gjennomført i overkant av fire måneder senere enn NHOs kompetansebarometer 2016, kan man se for seg at resultatene gjenspeiler en pågående utvikling hvor norske virksomheter i økende grad får dekt sine kompetansebehov. At dette alene forklarer den store forskjellen er imidlertid lite sannsynlig. Det er også interessant å merke seg at de næringene som i størst grad har udekket kompetansebehov i Vox-barometeret, ikke er typiske NHO-næringer. 2.3 Store bedrifter har størst udekket kompetansebehov En annen mulig forklaring på forskjellen mellom våre funn og resultatene fra NHOs kompetansebarometer, er størrelsen på virksomhetene. Resultatene fra Vox-barometeret viser at virksomhetene med tjue ansatte eller færre i mindre grad har et udekket kompetansebehov, enn de med flere ansatte. Noe av den samme tendensen har også vært tilfelle i NHOs kompetansebarometer, om enn ikke like tydelig (Solberg, Rørstad, Børing og Carlsen, 2015). Det er flere små bedrifter blant industri- og bygge- og anleggsbedriftene i Vox-barometeret, som er representativ med hensyn til virskomhetsstørrelse, sammenlignet med antallet små medlemsbedrifter i Norsk Industri og Byggenæringens landsforbund i NHOs kompetansebarometer. Dette kan forklare hvorfor resultatene til NHO-bedriftene skiller seg ut. I figur 2 ser vi at det er de virksomhetene som har mellom 21 og 50 ansatte, som i størst grad har udekket kompetansebehov.

9 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 9 Figur 2 Grad av udekket kompetansebehov, fordelt på virksomhetens størrelse. Prosent. 101 eller flere ansatte (N=75) 57 % 12 % ansatte (N=113) 38 % 50 % ansatte (N=348) 42 % 43 % 7 20 ansatte (N=980) 2 46 % 2 6 ansatte (N=1489) 26 % 42 % 27 % 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke Næring forklarer nok noe av hvorfor de mellomstore virksomhetene skiller seg ut. Vi ser blant annet at virksomheter med ansatte er overrepresentert i flere av de næringene som relativt sett har et stort udekket kompetansebehov. Dette gjelder spesielt for undervisning. 2.4 Virksomheter i Sogn og Fjordane har i størst udekket kompetansebehov Graden av udekket kompetansebehov varierer mellom landets fylker. Resultatene viser at det er Sogn og Fjordane som i størst grad har et udekket kompetansebehov. Ni prosent av virksomhetene i dette fylket sier de har det i stor grad. Også Nordland og Møre Romsdal har relativt mange virksomheter med behov for kompetanse. I den andre enden av skalaen finner vi Vest-Agder, Nord-Trøndelag og Telemark. Her har rundt én av fire virksomheter et udekket kompetansebehov. Det er vanskelig å forklare forskjellene i udekket kompetansebehov mellom fylkene. Det kan tenkes at forskjellene kan ligge i at noen fylker har mange virksomheter innenfor en type næring, en type bedriftsstørrelse eller en type kompetanseprofil. Vi har derfor undersøkt om fylkene som ligger på topp og bunn i figuren, har flere/færre virksomheter innenfor næringer med udekkede kompetansebehov; flere/færre med mange ansatte med høy utdanning, og flere/færre store bedrifter. Dette er imidlertid i liten grad tilfellet, og vi finner ingen variabler som kan forklare forskjellen.

10 10 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE Figur 3 Grad av udekket kompetansebehov, fordelt på fylke. Prosent. Sogn og fjordane (N=101) 30 % 41 % Nordland (N=166) 3 41 % 21 % Møre og Romsdal (N=172) 3 42 % Østfold (N=145) 32 % 37 % 27 % Oslo (N=377) 6 % 4 1 Sør-Trøndelag (N=185) 40 % 2 Finnmark (N=59) 3 % 32 % 3 2 Hordaland (N=268) 2 % Vestfold (N=133) 2 % 32 % 4 22 % Hele landet (N=3005) 30 % 4 22 % Oppland (N=128) 3 % 41 % 2 Hedmark (N=119) 2 50 % 17 % Troms (N=98) % Buskerud (N=153) 1 % 41 % 27 % Aust-Agder (N=66) 27 % 53 % 1 Rogaland (N=248) 27 % 48 % Akershus (N=311) 6 % Telemark (N=103) 3 % 52 % Nord-Trøndelag (N=81) 3 % 22 % 56 % 17 % Vest-Agder (N=92) 2 % 22 % 51 % 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke 2.5 Virksomheter i omstilling har i større grad enn andre udekket kompetansebehov Siden omstillingsprosesser ofte medfører endringer i måten en virksomhet arbeider på, kan man anta at virksomheter i omstilling i større grad enn andre har et udekket kompetansebehov. Vi har sett på om resultatene støtter denne hypotesen, basert på om virksomheten har gjennomført eller har planer om å gjennomføre en omstillingsprosess. 7 Resultatene tyder på at det er en sammenheng. Blant virksomhetene som oppgir at de verken har gjennomført eller har planer om å gjennomføre en omstilling, og som sier at de heller ikke opplever et krav til omstilling, oppgir én av fire virksomheter at de har et udekket kompetansebehov. Blant de som enten har, eller har planer om å, gjennomføre en form for omstilling, oppgir to av fem virksomheter at de har et udekket kompetansebehov. 7 I undersøkelsen og overfor virksomhetene har vi definert omstilling som vesentlige endringer, og gitt følgende eksempler: omorganisering, endring av bemanning, innføring av ny teknologi, nye arbeidsoppgaver, tjenester eller produkter.

11 NORSK PÅ ARBEIDSPLASSEN 11 Den samme tendensen ser vi når vi vurderer grad av udekket kompetansebehov opp mot virksomhetens opplevelse av hvor konstant omstillingen deres er. De som opplever at virksomheten deres alltid er i omstilling, har i større grad enn de som opplever av at de av og til eller nesten aldri er det, et udekket kompetansebehov.

12 12 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 3Hver tredje norske virksomhet trenger flere ansatte med høyere utdanning De siste årene har en sentral diskusjon vært hvilken type kompetanse norske virksomheter egentlig trenger. NHOs kompetansebarometer har vist at behovet for ansatte med fagkompetanse er større enn for ansatte med høyere utdanning. Sett i lys av at relativt få velger fagutdanninger, men tar lang universitetsutdanning, var «mastersyken» et begrep som fikk fotfeste etter resultatene fra NHOs kompetansebarometer Det er imidlertid grunn til å tro at dette henger sammen med hvilke næringer som dominerer i NHO, og at funnet ikke er representativt for norsk nærings- og arbeidsliv i sin helhet. OECDs siste rapport om tilstanden i den norske utdanningssektoren har også vist at vi ligger under OECD-snittet, og under Sverige og Danmark, med tanke på andelen voksne med utdanning på masternivå (OECD, 2015). Dette gjør det interessant å undersøke hvilken type kompetanse alle norske virksomheter trenger. I Vox-barometeret har vi derfor spurt virksomhetene om de tror de trenger flere eller færre personer med en gitt utdanningsbakgrunn innen to år. Virksomhetene har blitt spurt om hver enkelt utdanningsbakgrunn for seg, så det er mulig å svare at man trenger flere/færre innenfor alle utdanningsgruppene. Figur 4 viser resultatene.

13 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 13 Figur 4 Virksomheters behov for ansatte med ulike typer utdanningsbakgrunn innen to år. N=3005 Prosent. Universitet eller høyskole 57 % 8 % Yrkesfaglig videregående 2 57 % Fagskole 6 Almennfaglig videregående 12 % 71 % 1 Ufaglærte 6 22 % 0 % 40 % 60 % 80 % 100 % Flere Som nå Færre Vet ikke Det er størst behov for ansatte med høyere utdanning. Hver tredje norske virksomhet trenger flere ansatte med høyere utdanning innen de neste to årene. Dette tyder på at «mastersyken» på langt nær er det problemet det har blitt framstilt å være. Blant virksomhetene som oppgir at de i stor eller noen grad har et udekket kompetansebehov, er det halvparten som ser for seg at de trenger flere med høyere utdanning. Det er også relativt stort behov for flere ansatte med fagbrev og fagskoleutdanning. I underkant av henholdsvis én av tre og én av fire virksomheter har behov for dette. Behovet for ansatte med allmennfag er forholdsvis stabilt de neste to årene. Et lite flertall ønsker seg imidlertid færre ansatte med denne utdanningsbakgrunnen. I overkant av tjue prosent av virksomhetene ønsker å redusere antall ufaglærte ansatte. 11 prosent ønsker imidlertid å øke antallet. Ufaglærte er i størst grad etterspurt innenfor primærnæringene og i overnattings- og serveringsvirksomheter. Behov for å endre sammensetning av virksomhetenes kompetanse varierer mellom næringer, bedriftsstørrelser, fylker og hvilken kompetanseprofil virksomheten har fra før av. I de neste avsnittene ser vi nærmere på dette, med et hovedfokus på høyere utdanning, yrkesfag og fagskole. 3.1 Størst behov for høyere utdanning innenfor informasjon og kommunikasjon Behovet for ansatte med høyere utdanning varierer mye mellom næringene. Figur 5 viser at det er virksomhetene innenfor informasjon og kommunikasjon og finansiering- og forsikringsvirksomhet som i størst grad tror de har behov for flere ansatte med høyere utdanning innen de neste to årene. Som vi så i de foregående avsnittene, var det også disse næringene som i størst grad hadde et udekket kompetansebehov. Det er også disse næringene som i størst grad allerede har ansatte med høyere utdanning. Vi ser derfor at behovet for å øke antallet ansatte med høyere utdanning i stor grad henger sammen med hvorvidt store andeler av de ansatte har høyere utdanning fra før.

14 14 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE Figur 5 Virksomheters vurdering av behov for ansatte med høyere utdanning innen to år, fordelt på næring. Prosent. J Informasjon og kommunikasjon (N=94) 73 % 1 % K Finansierings- og forsikringsvirksomhet (N=20) 70 % M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (N=239) 62 % O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (N=36) 61 % 3 % Q Helse- og sosialtjenester (N=277) 58 % 36 % 3 % P Undervisning (N=144) 53 % 43 % 1 % L Omsetning og drift av fast eiendom (N=93) 4 51 % R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (N=70) % S Annen tjenesteyting (N=137) 37 % 58 % N Forretningsmessig tjenesteyting (N=121) 53 % 12 % Alle næringer (N=3005) 57 % 8 % C Industri (N=188) 28 % 5 G Varehandel, reparasjon av motorvogner (N=679) 6 F Bygge- og anleggsvirksomhet (N=381) 16 % 73 % I Overnattings- og serveringsvirksomhet (N=165) 13 % 70 % 13 % A Jordbruk, skogbruk og fiske (N=138) 7 H Transport og lagring (N=185) 76 % 8 % 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Flere Som nå Færre Vet ikke De næringene som i liten grad tror de trenger flere ansatte med høyere utdanning, slik som transport og lagring, jordbruk, skogbruk og fiske og overnattings- og serveringsvirksomheter, har også relativt sett få ansatte med denne utdanningen fra før av. Vi ser også at behovet for høyere utdanning blant bygge- og anleggsvirksomhet og industri, som er sentrale NHO-næringer, ligger godt under snittet for alle virksomheter i Norge. Med unntak av Oslo, hvor halvparten av virksomhetene oppgir at de tror de trenger flere ansatte med høyere utdanning innen to år, er det liten forskjell på fylkene. Figur 6 viser dette.

15 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 15 Figur 6 Virksomheters behov for ansatte med høyere utdanning innen to år, fordelt på fylke. Prosent. Oslo (N=377) 50 % 41 % 7 % Nordland (N=166) 3 51 % Hordaland (N=268) 3 56 % 6 % Vestfold (N=133) 3 56 % 7 % Vest-Agder (N=92) % Hele landet (N=3005) 57 % 8 % Møre og Romsdal (N=172) 60 % Rogaland (N=248) 32 % 61 % Akershus (N=311) 5 Sogn og fjordane (N=101) 5 7 % Finnmark (N=59) 6 Aust-Agder (N=66) 30 % 61 % Telemark (N=103) 2 62 % Sør-Trøndelag (N=185) 2 58 % Buskerud (N=153) 28 % 62 % Hedmark (N=119) 28 % 5 12 % Østfold (N=145) 28 % 62 % 8 % Nord-Trøndelag (N=81) 27 % 6 Troms (N=98) 27 % 6 6 % Oppland (N=128) 2 60 % 13 % 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Flere Som nå Færre Vet ikke Bakgrunnen til at Oslo skiller seg såpass ut, henger nok i stor grad sammen næringsstrukturen. Mens virksomheter fra Oslo utgjør 13 prosent av alle virksomhetene som har svart i Vox-barometeret, utgjør de 38 prosent av informasjons- og kommunikasjonsvirksomhetene. Dette er den næringen som i størst grad oppgir å trenge flere med høyere utdanning. Virksomhetene i Oslo er også overrepresentert innenfor finanserings- og forsikringsvirksomhet og faglig, teknisk og vitenskapelig tjenesteyting. Motsatt er Oslo kraftig underrepresentert innenfor primærnæringene, som i liten grad oppgir å trenge flere ansatte med høyere utdanning. 3.2 Størst behov for flere med yrkesfag innenfor bygge- og anleggsvirksomhet Resultatene viser at det er de næringene som i minst grad har behov høyere utdanning, som i størst grad har behov for yrkesfag og vice versa. Behovet for flere ansatte med yrkesfag er klart

16 16 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE størst blant bygge- og anleggsvirksomhetene. Det er også relativt stort behov innenfor overnattings- og serveringsvirksomheter og i industrien. Figur 7 viser behovet fordelt på næringene. Figur 7 Virksomheters behov for ansatte med yrkesfag innen to år, fordelt på næring. Prosent. F Bygge- og anleggsvirksomhet (N=381) 56 % 3 3 % I Overnattings- og serveringsvirksomhet (N=165) 42 % 4 8 % C Industri (N=188) 40 % 51 % 7 % N Forretningsmessig tjenesteyting (N=121) 3 5 A Jordbruk, skogbruk og fiske (N=138) 53 % H Transport og lagring (N=185) 32 % 5 Alle næringer (N=3005) 2 57 % L Omsetning og drift av fast eiendom (N=93) 26 % 61 % 12 % Q Helse- og sosialtjenester (N=277) 5 16 % G Varehandel, reparasjon av motorvogner (N=679) 22 % 62 % 12 % P Undervisning (N=144) 21 % 58 % 1 S Annen tjenesteyting (N=137) O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (N=36) R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (N=70) M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (N=239) 17 % 13 % 12 % 71 % 56 % % 7 % 18 % J Informasjon og kommunikasjon (N=94) 76 % 16 % K Finansierings- og forsikringsvirksomhet (N=20) 7 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Flere Som nå Færre Vet ikke Vi ser at behovet er minst innenfor finanserings- og forsikringsvirksomhet, informasjon og kommunikasjon og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Behovet innen to år er relativt likt som dagens nivå, men vi ser at det er flere virksomheter blant disse næringene som ønsker å redusere antallet ansatte med yrkesfag innen to år. Det er også de virksomhetene som har mange ansatte med yrkesfag fra før, som i størst grad sier de tror de trenger flere. Behovet er relativt likt på tvers av virksomhetsstørrelse. De aller største virksomhetene, de med over hundre ansatte, skiller seg imidlertid ut ved at en del virksomheter tror de trenger færre ansatte med yrkesfag. Uavhengig av hvilken type kompetanse det er snakk om, ser vi at det er de største virksomhetene som i størst grad vil gjøre endringer i sammensetningen av ansatte innen to år. Mens en del av disse virksomhetene ser for seg å øke antallet ansatte med en gitt kompetanse, ser en del også for seg å redusere. Dette kan skyldes selve størrelsen. Justeringer med noen få antall ansatte har for eksempel mindre påvirkning på store virksomheter enn på små, og i et toårs perspektiv er det naturlig at større virksomheter ser for seg endringer i arbeidsstokken.

17 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 17 Figur 8 viser behovet for ansatte med yrkesfag i hvert enkelt fylke. Vi ser at Finnmark skiller seg ut som det fylket som i størst grad trenger flere ansatte med yrkesfag innen to år. Oslo er det fylket som i minst grad trenger dette. Resultatene gjenspeiler næringsstrukturen i Oslo. Oslo er underrepresentert med næringer som i størst grad trenger flere ansatte med yrkesfag, og overrepresentert med næringer som i minst grad trenger det. Figur 8 Virksomheters behov for ansatte med yrkesfag innen to år, fordelt på fylke. Prosent. Finnmark (N=59) 37 % 51 % Sør-Trøndelag (N=185) 3 53 % Nordland (N=166) 3 52 % Sogn og fjordane (N=101) 3 50 % 13 % Troms (N=98) 3 5 Vestfold (N=133) 50 % 13 % Nord-Trøndelag (N=81) 32 % 5 Møre og Romsdal (N=172) 58 % Aust-Agder (N=66) 30 % 6 6 % Buskerud (N=153) 30 % 56 % 12 % Hordaland (N=268) 30 % 5 Rogaland (N=248) 2 5 Akershus (N=311) 2 58 % Hele landet (N=3005) 2 57 % Østfold (N=145) 28 % 56 % 1 Oppland (N=128) 27 % 5 13 % Telemark (N=103) 2 63 % Vest-Agder (N=92) 63 % 1 Hedmark (N=119) 21 % 58 % 18 % Oslo (N=377) % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Flere Som nå Færre Vet ikke 3.3 Samsvar i behovet for yrkesfag og fagskoleutdanning Resultatene for fagskoleutdanning samsvarer i stor grad med resultatene for yrkesfag. Vi velger likevel å beskrive resultatene for fagskoleutdanning, siden denne utdanningen har fått relativt stor oppmerksomhet den siste tiden. Eksempler på dette er en offentlig utredning NOU 2014: Fagskolen et attraktiv utdanningsvalg som ble levert i desember 2014, og som nå blir fulgt opp med en stortingsmelding om fagskolene som skal leveres høsten Partene i arbeidslivet har ved flere anledninger signalisert at de er opptatt av fagskoleutdanning.

18 18 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE Figur 9 viser virksomhetenes behov for ansatte med fagskoleutdanning, fordelt på næring. Som ved yrkesfag er det bygge- og anleggsvirksomhetene som i størst grad har behov for ansatte med denne utdanningen. Behovet er samtidig en del mindre enn behovet for yrkesfag. Denne næringen skiller seg heller ikke i like stor grad fra de øvrige næringene, slik den skiller seg ut når det gjelder behovet for yrkesfag. De andre næringene som har et relativt stort behov for fagskoleutdanning, er også de samme som har et relativt stort behov for yrkesfag: industri, forretningsmessig tjenesteyting og overnattings- og serveringsvirksomhet. Behovet for fagskoleutdanning er imidlertid jevnt over litt mindre enn behovet for ansatte med yrkesfag også blant disse næringene. At behovet er såpass likt, henger antageligvis sammen med at fagkompetansen man får gjennom henholdsvis yrkesfag og fagskoleutdanning, i en del tilfeller kan være lik. Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende, og er yrkesrettet, slik yrkesfagene på videregående skole er det. Figur 9 Virksomheters behov for ansatte med fagskoleutdanning innen to år, fordelt på næring. Prosent. F Bygge- og anleggsvirksomhet (N=381) 3 58 % C Industri (N=188) 3 5 N Forretningsmessig tjenesteyting (N=121) 5 I Overnattings- og serveringsvirksomhet (N=165) 2 58 % L Omsetning og drift av fast eiendom (N=93) 6 7 % Alle virksomheter (N=3005) 6 M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (N=239) 21 % 6 13 % Q Helse- og sosialtjenester (N=277) 6 G Varehandel, reparasjon av motorvogner (N=679) 66 % A Jordbruk, skogbruk og fiske (N=138) 18 % 67 % 12 % O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning (N=36) 17 % 61 % H Transport og lagring (N=185) 16 % 71 % 7 % J Informasjon og kommunikasjon (N=94) 1 73 % 12 % P Undervisning (N=144) Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter (N=70) 1 71 % 13 % S Annen tjenesteyting (N=137) 13 % 80 % 7 % K Finansierings- og forsikringsvirksomhet (N=20) 7 0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Flere Som nå Færre Vet ikke

19 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE 19 Finansierings- og forsikringsvirksomhet skiller seg ut som den næringen som i minst grad har behov for fagskoleutdannede innen to år. Denne næringen ønsker å redusere antallet ansatte med fagskole. Som med yrkesfag ellers er behovet lite innenfor kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter, undervisning og informasjon og kommunikasjon. Som tilfellet var ved både høyere utdanning og yrkesfag, er det de virksomhetene som i stor grad har mange fagskoleutdannede ansatte fra før, som oppgir at de trenger flere fagskoleutdannede innen to år. Det er noen forskjeller basert på bedriftsstørrelse. De aller største virksomhetene ønsker i større grad enn de aller minste flere fagskoleutdannede. Men det er også en del større virksomheter som ser for seg at de trenger færre fagskoleutdannede.

20 20 NORSKE VIRKSOMHETERS ETTERSPØRSEL ETTER KOMPETANSE Kilder Solberg, E., Rørstad, K., Børing, P., & Carlsen, T. C. (2016). NHOs kompetansebarometer 2016: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter I 2016 (Arbeidsnotat 2016:1). Oslo: NIFU. Solberg, E., Rørstad, K., Børing, P., & Carlsen, T. C. (2015). NHOs kompetansebarometer 2015: Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter I 2015 (Arbeidsnotat 5/2015). Oslo: NIFU. OECD (2016) Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs. Paris: OECD Publishing. OECD (2015) Education at a glance OECD Indicators. Paris: OECD Publishing.

21 Karl Johans gate 7, Postboks 236 Sentrum, 0103 Oslo Telefon:

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 3 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Espen Solberg, Pål Børing, Kristoffer Rørstad Tysk språkkompetanse rangeres høyt En større kartlegging blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D

TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning A B C D s1 I hvor stor grad er din organisasjon opptatt av samfunnsansvar? På en skala fra Liten grad - stor grad TOTAL A Jordbruk, skogbruk og fiske B Bergverksdrift og utvinning C Industri D Elektrisitets-,

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Fremtidens kompetansebehov

Fremtidens kompetansebehov Foto: Jo Michael Fremtidens kompetansebehov Christl Kvam, regiondirektør NHO Innlandet Næringslivets og kommune-norges største utfordring på sikt: skaffe kompetente folk [Presentasjonsheading] 22.01.2015

Detaljer

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015

Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås. Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Hvordan er regionen rigget for å ta hys på de nye mulighetene? Ragnar Tveterås Greater Stavanger årskonferanse, 6.11.2015 Utgangspunktet Før oljå gjekk på ein smell 1. Bærum 2. Sola 3. Oppegård 4. Asker

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Nedgang i legemeldt sykefravær 1

Nedgang i legemeldt sykefravær 1 Sykefraværsstatistikk 1. kvartal 2007 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Jon Petter Nossen, jon.petter.nossen@nav.no, 19.

Detaljer

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling

20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen. Innovasjon og utvikling 20.03.2012 // Fylkesdirektør Haavard Ingvaldsen Innovasjon og utvikling Konkurransen er stor - globalisering Vi konkurrerer med virksomheter i hele verden hvor produksjonskostnadene er lavere enn i Norge

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold

Bedriftsundersøkelsen 2015 Østfold Bedriftsundersøkelsen 1 Østfold Resultater NAV Østfold. mai 1 Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft, etter næring og yrke, ved å spørre bedriften om de har mislyktes

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag, våren 2014 63 000 sysselsatte* 53 300 arbeidstakere* 1 850 arbeidsledige * arbeidssted i Nord-Tr.lag NAV, 31.10.2014 Side 1 3347 virksomheter i med 3 eller fler ansatte

Detaljer

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata

Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv. Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Kompetanseinvesteringer i videreutdanning og opplæring i norsk arbeidsliv Beregninger basert på data fra Lærevilkårsmonitoren koblet mot registerdata Pål Børing Sveinung Skule Arbeidsnotat 3/2013 Arbeidsnotat

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland

Ungdom arbeid og velferd. Truls Nordahl, NAV Rogaland Truls Nordahl, NAV Rogaland De yrkesaktive 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-49 år 50-59 år 60-74 år Utviklingen i arbeidsstyrken 2005-2030 5 % 15 % 16 % 3 % 9 % 62 % Side 2 alder Presentasjon fra NAV 12.04.2011

Detaljer

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

HR - undersøkelsen 2009. EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon HR - undersøkelsen 2009 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon 1 Litt om undersøkelsen Metode: Spørreskjema sendt på e-post til EBLs HR-nettverk Gjennomført januar og februar 2009 50 bedrifter/konsern

Detaljer

Hvordan foregår læring i norske bedrifter?

Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Hvordan foregår læring i norske bedrifter? Assisterende direktør Kyrre Lekve, NIFU Minikonferanse «Læringslivet», Tromsø 13. mai 2014 Læring på jobben gir mer innovasjon Læringsintensivt arbeid (EWCS)

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien

Norsk på arbeidsplassen. Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere i byggenæringen og industrien Norsk på arbeidsplassen Kartlegging av behovet for norskopplæring for arbeidsinnvandrere

Detaljer

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning

3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning 3Voksne i fagskoleutdanning 3.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede høyere utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse 1. Utdanningene

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 5 /2014 Espen Solberg, Pål Børing, Tone Cecilie Carlsten og Kristoffer Rørstad Samarbeidsevne vektlegges høyest ved ansettelser Ni av ti NHO-bedrifter legger stor

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

9Basiskompetanse i arbeidslivet

9Basiskompetanse i arbeidslivet VOX-SPEILET 2014 BASISKOMPETANSE I ARBEIDSLIVET (BKA) 1 kap 9 9Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) I 2013 fikk 348 prosjekter tildelt 104 millioner kroner for å gjennomføre opplæring i grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning Kapitteltittel 3Voksne i fagskoleutdanning 1.1 Fagskoler og fagskoleutdanning Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningene

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

3Voksne i fagskoleutdanning

3Voksne i fagskoleutdanning VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I FAGSKOLEUTDANNING 1 kap 3 3Voksne i fagskoleutdanning Høsten 2013 tok 16 420 voksne fagskoleutdanning i Norge. 61 prosent var over 25 år. 111 offentlig godkjente fagskoler hadde

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 7 /2015 Espen Solberg og Pål Børing NHO-bedrifter har stor tro på samarbeid om høyere utdanning Tall fra NHOs kompetansebarometer 2015 viser at mer enn 8 av 10 NHO-bedrifter

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier

Attraktivitetsanalyse Nordland. Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Attraktivitetsanalyse Nordland Befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling, scenarier Befolkningsutvikling Nordland lavest befolkningsvekst blant fylkene 130 125 120 Oslo Akershus Rogaland Hordaland Sør-Trøndelag

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai

BNL-rapport / nr.4 2012. tyveri fra byggeplassen. mai BNL-rapport / nr.4 12 tyveri fra byggeplassen 12 mai 1. Oppsummering Med jevne mellomrom har det blitt rapportert om at tyveri fra byggeplasser er et økende problem. Det har imidlertid manglet gode tall

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder

Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Skader i bygg og anlegg - Utvikling og problemområder Stig Winge og Bodil Mostue, Direktoratet for arbeidstilsynet Hans Magne Gravseth, NOA/Statens arbeidsmiljøinstitutt Datagrunnlag Arbeidstilsynets register

Detaljer

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles

Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles Alliansen for norsk, privat eierskap Februar 2013 Bredden av norsk næringsliv har gått sammen for å få fjernet skatt på arbeidende kapital Alliansen for

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn

Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant ledere i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner. Politikk & samfunn Spørreundersøkelse om fremtidig reisemønster blant e i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner Innhold Om undersøkelsen 3 2 Dagens reisevaner 0 3 Reisepreferanser 9 Konsekvenser for reisevirksomhet ved nedleggelse

Detaljer

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen

Notat 3/2011. Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Notat 3/2011 Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Behovet for å styrke den digitale kompetansen i den norske befolkningen Karl Bekkevold ISBN 978-82-7724-163-0 Vox 2011

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13.

Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. VOX-SPEILET 201 NETTSKOLER 1 kap 8 8Nettskoler Nesten 12 000 personer ble registrert som deltakere ved 16 offentlig godkjente nettskoler i 2012/13. Hovedfunn 8 prosent av de som startet opplæringen i 2012/13,

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling. Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Tilleggsnotat til OE-rapport 2014-19 Om Oslo Economics Oslo Economics utreder økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, myndigheter

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland

Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Arbeidsmarkedet i Rogaland Status per oktober 2015 NAV Rogaland Rogaland i dag høsten 2015 I arbeidsstyrken: 256 000 I utkanten av arbeidsstyrken og mottar livsoppholdsytelser: 22 000 Uførepensjon 9 000

Detaljer

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO

KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO KNUT VAREIDE, MARIT O. NYGAARD OG LARS UELAND KOBRO TF-notat nr. 4/2015 Kap 1 Kap 2 Kap 3 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling 470 000 463 092

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder

Dialogmøte Hordaland 23.01.2013. Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Dialogmøte Hordaland 23.01.2013 Bli helsefagarbeider Sølvi Olrich Sørebø Prosjektveileder Kven er Bli helsefagarbeider? 3 arbeidsgivarorganisasjonar: Spekter, KS og VIRKE Finansierast av Helsedirektoratet,

Detaljer

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015

Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Hva slags utvikling kan vi få i Vestfolds framover? Tønsberg 21. april 2015 Lav attraktivitet Høy attraktivitet Først en rask oppsummering av den regionale analysen for Vestfold Uheldig struktur Basis

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav VOX-SPEILET 2014 OPPLÆRING GJENNOM NAV 1 kap 10 I 2013 deltok i gjennomsnitt nesten 73 000 personer per måned på arbeidsrettede tiltak i regi av Nav. Omtrent 54 300 av disse hadde

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer