16/96. Aktuelle tall desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber"

Transkript

1 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og fond Verdipapirfond Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP) Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) Utlån etter næring Finansinstitusjoner Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra 4 dette heftet blir gjengitt..95 6/96

2 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker, finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordningene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og verdipapirfond. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedstatistikk bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obligasjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstelling), finansielle sektorbalanser, innenlandsk kapitaltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. Vi gjør oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. SSB har fra. kvartal 996 gått over til å publisere mer aggregerte regnskapstall på kvartalsbasis for banker, statlige låneinstitutter, finansieringsforetak og livs og skadeforsikring. Hefte 8/96 var det første kvartalsheftet i denne serien og inneholder balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for de ovennevnte finansinstitusjonene. I tillegg publiseres det balansespesifikasjoner etter institusjonell sektor for livs og skadeforsikring. En samlet oppdatert presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. Norges Bank har fra..996 overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kvartals og årsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet " Finansstatistikk ". Ansvarlig redaktør: Anna Ftorno ved Seksjon for offentlige finanser og kredittmarked, Statistisk sentralbyrå. Redaksjon: Britt Justad, tlf og Gudrun Haraldsdottir, tlf ISSN Design: Enzo Finger Design Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn,5 av den brukte enheten Mindre enn,5 av den brukte enheten, Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave

3 Bank og kredittstatistikk 5/96 Innhold Tabeller Private kredittforetak. Årsstatistikk Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt Private kredittforetak. Sertifikater og ihendehaverobligasjoner, etter låntakersektor. Bokfort verdi Private kredittforetak. Ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi, etter utstedersektor Private kredittforetak. Utlån etter låntakersektor Private kredittforetak. Utlån etter låntakernæring Private kredittforetak. Resultatregnskap Private kredittforetak. Gjennomsnittlige rentesatser på utlån Private finansieringsselskaper. Årsstatistikk Private finansieringsselskaper. Balanse etter finansobjekt Private finansieringsselskaper. Utlån og lån etter sektor Private finansieringsselskaper. Utlån etter næring Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Årsstatistikk Livsforsikringsselskaper. Balanse Livsforsikringsselskaper. Ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi etter utstedersektor Livsforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor Livsforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser på utlån Skadeforsikringsselskaper. Årsstatistikk Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter objekt og sektor Skadeforsikringsselskaper. Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap Private pensjonskasser og pensjonsfond. Årsstatistikk Private pensjonskasser og pensjonsfond. Balanse etter finansobjekt Private pensjonskasser og pensjonsfond. Utlån etter låntakersektor Private pensjonskasser og pensjonsfond.beholdning av obligasjoner,aksjer og andeler etter utstedersektor Private pensjonskasser og pensjonsfond. Resultatregnskap Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Årsstatistikk Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Balanse etter finansobjekt Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Utlån Etter. låntakersektor Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond Beholdning av obligasjoner, aksjer og andeler etter utstedersektor Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Resultatregnskap Verdipapirfond. Årstatistikk Verdipapirfond. Balanse etter finansobjekt Verdipapirfond. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter debitorsektor. Markedsverdi Verdipapirfond. Sertifikater etter debitorsektor. Markedsverdi Verdipapirfond. Obligasjoner etter debitorsektor. Markedsverdi Verdipapirfond. Andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor Verdipapirfond. Andelskapitalen til markedsverdi etter kreditorsektor Fellesordningene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP) Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP). Balanse etter finansobjekt Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP). Resultatregnskap Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP). Balanse etter finansobjekt Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP). Resultatregnskap Finansinstitusjoner. Utlån etter næring Veiviser til tidligere publiserte tabeller

4

5 Bank og kredittstatistikk 6/96 Private kredittforetak. Årsstatistikk for 995. Årsstatistikken for private kredittforetak omfatter selskaper i 995, mot 4 selskaper i 994. Årsresultatet viser et samlet overskudd på,4 milliarder i 995. Det er en okning på 773 millioner sammenlignet med året for. Dette skyldes hovedsaklig ekstraordinære inntekter på hele 872 millioner kroner, nettorenten gikk imidlertid ned med 2 millioner. Kredittforetakene hadde dessuten kursgevinster på sine kortsiktige plasseringer i verdipapirer på 52 millioner kroner, mens de hadde et tilsvarende kurstap på 74 millioner i 994. Kredittforetakenes totale forvaltningskapital er lite endret i forhold til 994, og utgjorde,2 milliarder kroner ved utgangen av 995. Beholdningen av sertifikater har gått ned med 8 prosent, til 3,2 milliarder, mens beholdningen av ihendehaverobligasjoner (både kort og langsiktige plasseringer) har okt med 9 prosent, til 4,9 milliarder. Netto utan (utlån etter tapsavsetninger) har holdt seg omtrent på samme nivå som året for, og beløp seg til 72,8 milliarder ved utgangen av

6 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell. Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt. 3. Mill. kr desember desember 995. Eiendeler m. Sedler og skillemynt 2 2. Bankinnskudd Norges Bank Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Utenlandske banker Kortsiktige plasseringer ) Statskasseveksler Sertifikater 2) Ihendehaverobligasjoner ) 2) Aksjer Andeler i verdipapirfond 64 8 Andre andeler Grunnfondsbevis 5 Brutto utlån Utlån i norske kroner Utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetn. på utlån Uspesifiserte tapsavsetn. på utlån / Overkurs / underkurs ved utlån Netto utlån øvrige fordringer Forfalte, ikke innbetalte inntekter Opptjente, ikke forfaite inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Overtatte eiendommer Finansielle anleggsmidler ) Ihendehaverobligasjoner ) 2) Aksjer Andeler Grunnfondsbevis Aktiverte kostnader og goodwill Utsatt skattefordel 4 Andre finansielle anleggsmidler Anleggsmidler, realkapital Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre anleggsmidler, realkapital Sum eiendeler Antall selskaper 5 4 6

7 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt. 3. desember desember 995. (forts.) Mill. kr Gjeld og egenkapital ( 9. Sertifikater Ihendehaverobligasjonslån 3) I norske kroner I utenlandsk valuta Andre innlån Innlån i norske kroner Innlån i utenlandsk valuta Overkurs/underkurs ved innlån (+/) øvrig gjeld Forfalte, ikke innløste obligasjoner og kuponger Påløpte, ikke forfalte kostnader Forskuddsbetalte inntekter Skatter Betalbar skatt Utsatt skatt Utbytte Annen gjeld Avsetninger for forpliktelser Avsetning til tap på garantier (ekskl. tap på utlån) 2) Andre avsetninger (ekskl. tap på utlån) 26 2 Pensjonspremiefond 26 Andre avsetninger 2 Netto pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Ihendehaverobligasjoner Annen ansvarlig lånekapital Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Egenkapital Aksjekapital Grunnfondsbeviskapi tal Reservefond (aksjekapital) Disposisjonsfond Udekket tap Foreningens fond Oppskrivningsfond Generelle reserveavsetninger 56 3 Andre fond Sum gjeld og egenkapital ) F.o.m..994 er det også tillatt å klassifisere ihendehaverobligasjoner som anleggsmidler. ) Beholdning av sertifikater og ihendehaverobligasjoner er spesifisert i tabell 2. 3) Oppkjøpte egne ihendehaverobligasjoner er trukket fra. 7

8 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 2. Private kredittforetak. Beholdning av sertifikater og ihendehaverobligasjoner etter lântakersektor. Bokført verdi. 3. desember desember 995. Mill. kr Låntakersektor Sertifikater Ihendehaverobligasjoner * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter ,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper 5 3. Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner 4. Husholdninger mv Personlige foretak mv. 77. Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 79. Personlig næringsdrivende 8. Lønnstakere o. 89. Ufordelt sektor 2 5. Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektorene 589) Herav i utenlandsk valuta

9 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 3. Private kredittforetak. Beholdning av ihendehaverobligasjoner og aksjer, andeler og grunnfondsbevis til pålydende verdi, etter utstedersektor. 3. desember desember 995. Mill. kr LAntakersektor Ihendehaverobligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis * * alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter ,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner 4. Husholdninger mv 76. Personlige foretak my 77. Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 79. Personlig næringsdrivende 8. Lønnstakere. 89. Ufordelt sektor 5. Utlandet

10 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 4. Private kredittforetak. Utlån etter låntakersektor ). 3.desember desember 995. Mill. kr LAntakersektor * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter 2,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv. 47. Skadeforsikringsselskaper 3. Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak mv Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Foretak, kommuner og husholdninger (sum sektorene 5 89) Herav i utenlandsk valuta Boliglån Av dette til lonnstakere o.l (sektor 8) ) Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger.

11 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 5. Private kredittforetak. Utlån ) etter låntakernaring 2). 3. desember desember 995. Mill. kr LAntakernaring 3) * I alt Jordbruk og skogbruk Oppdrett av fisk og skalldyr Fiske og fangst ellers Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport 23. Finansieringsvirksomhet knyttet til utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Industri i alt Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineral, olje, kull, gummi, og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av naringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lar og larvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer Produksjon av andre verkstedprodukter Industriproduksjon ellers Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft og vannforsyning Engros og agenturhandel Detaljhandel Hotell og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring Finansieringsvirksomhet, investeringsog holdingsselskaper Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Transport og lagring ekskl. utenriks sjøfart og rørtransport Post og telekommunikasjoner 93. Sosial og privat tjenesteyting Ufordelt næring ) Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger. 2) Omfatter offentlige og private foretak (sektorene 6, 63, 65, 7, 74, 76, 77, 79 og 89). 3) Næringsgruppering basert på ISIC rev. 3 (gammel naringsgruppering innenfor kredittmarkedsstatistikken).

12 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 6. Private kredittforetak. Resultatregnskap. 3. desember desember 995. Mill. kr *. Renteinntekter og lignende inntekter. Renter og kredittprovisjoner av utlån og andre fordringer på kunder.2 Renter og kredittprov. av innskudd i og utlån til finansinstitusjoner.3 Renter av ihendehaverobligasjoner.4 Renter av statskasseveksler.5 Renter av sertifikater.6 Inntekter fra veksler og avbetalingskontrakter.7 Factoringinntekter.8Kredittkort inntekter.9 Leiefinansieringsinntekter. Aksjeutbytte og renter av omløpsaksjer, andeler og grunnfondsbevis. Aksjeutbytte og renter av anleggsaksjer, andeler og grunnfondsbevis.2 Andre inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2. Renter på innskudd fra kunder 2.2 Renter og kredittprov. på innskudd i og utlån fra finansinstitusjoner 2.3 Renter og kredittprovisjoner på ihendehaverobligasjoner 2.4 Renter på sertifikater 2.5 Renter på ansvarlig lånekapital (inkl. ihendehaverobligasjonslån) 2.6 Andre rente og innlånskostnader I. NETTO RENTE OG KREDITTPROVISJONSINNT Kortsiktige plasseringer 3. Netto kursgevinst/tap ved kortsiktige plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis (omløpsm.). 3.2 Netto kursgevinst/tap på ihendehaverobligasjoner (omløpsmidler) 3.3 Netto kursgevinst/tap på sertifikater (omlopsmidler) Netto kursgevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter Provisjonsinntekter 4. Garantiprovisjon 4.2 Gebyrer fra betalingsformidling 4.3 Meglerprovisjon 4.4 Andre provisjoner og gebyrer Andre driftsinntekter 5. Driftsinntekter faste eiendommer 5.2 Andre driftsinntekter

13 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 6. Private kredittforetak. Resultatregnskap. 3. desember desember 995. (forts.) Mill. kr * 6. Andre driftskostnader 6. Limn, honorarer og andre personalytelser 6.2 EDBkostnader 6.3 Driftskostnader faste eiendommer 6.4 Ordinære avskrivninger 6.5 Andre driftskostnader Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang (salg, ekspropriasjon m.m.) av anleggsmidler 7. Nedskrivninger 7.2 Gevinst/tap ved avgang (salg, ekspropriasjon m.m.) Tap på utlån, garantier m v 8. Tap på utlån 8.2 Tap på garantier m v 8.3 Avsetninger til tap på utlån 8.4 Avsetninger til tap på garantier II RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT (DRIFTSRESULTAT) Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader III RESULTAT FOR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad. Betalbar skatt.2 Utsatt skatt IV ÄRSOVERSKUDD/UNDERSKUDD Oppskrivninger og overføringer 2. Oppskrivninger 2.2 Overfort fra/til generelle reserveavsetninger 2.3 Konsernbidrag fra/til mor/datterselskap Disponering av overskudd/dekning av underskudd 3. Utbytte/renter på grunnfondsbevis 3.2 Overfort fra/til reservefond 3.3 Overfort fra/til disposisjonsfond 3.4 Overfort fra/til foreningens fond 3.5 Overført fra/til andre fond

14 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 7. Private kredittforetak. Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser ) på utlån 2), ved utgangen av året, etter sektor. 3. desember desember 995. Prosent p.a. Ar Utlån Kommune Kommune Stats Private Husholdi alt forvaltningen foretak foretak foretak ninger 973 6, , , 976 7,22., , , , , , , , , , , , ,42 4,56 4,68 3,47 4,2 4, ,9 2,86 2,95 2,78 3, 3,4 99 2,84 2,6 2,66 3,93 2,73 2, ,52 2,9 2,2,8 2,4 2, ,5 2,6,3,38 2,48 2,6 993,3 9,2 9,,95,, ,59 7,42 8, 9,79 8,69 8, ,52 6,29 7,27 7,45 7,78 7,4 ) Helårlig etterskuddsrente. 2) For 988, utlån til alle sektorer. Kilde: Norges Bank 4

15 Bank og kredittstatistikk 6/96 Private finansieringsselskaper. Årsstatistikk for 995 Samlet årsresultat for de private finansieringsselskapene viser et overskudd på 745 millioner i 995, en forbedring med 86 millioner sammenlignet med 994. Av finansieringsselskapenes totale inntekter på 7,3 milliarder (inkl. årsoppgjørsdisposisjoner) bidro inntekter av leiefinansiering med 3,7 milliarder. Dette er en okning på 844 millioner kroner sammenlignet med året for. I samme periode var renteinntekter av kjøpe/kredittkort 75 millioner, mens renteinntektene fra kundefordringer (factoring) var på 22 millioner. På utgiftssiden ble i samme periode avskrivninger i forbindelse med leiefinansiering okt med 584 millioner til 2,7 milliarder honer. Finansieringsselskapenes forvaltningskapital økte fra 28,5 milliarder ved utgangen av 994 til 35,4 milliarder ved utgangen av 995. Netto utlån og leasing bidro til denne veksten med en okning på henholdsvis 2,5 og 4, milliarder kroner. Det er private lønnstakere og private selskaper som for en stor del har bidratt til økningen i finansieringsselskapenes vekst innen utlån og leasing. Finansieringsselskapene har overfor disse sektorene økt sine utlån og tilgodehavender mht leasing med henholdsvis,8 og 2,9 milliarder kroner. Finansieringsselskapene finansierte store deler av veksten i utlån og leasing i 995 ved å utstede finanssertifikater og ved å ta opp nye lån. Disse lånekategorier økte med henholdsvis 2 og 2,5 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av

16 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 8. Private finansieringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember desember 995. Mill. kr og prosent m Eiendeler Beløp Beløp Beløp Prosent Prosent Prosent. Sedler og skillemynt Bankinnskudd på anfordring Norges Bank 2. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskudd på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker 4. Utenlandske banker 3. Statsks.veksler og sertifikater Statskasseveksler 2. Sertifikater Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte 2. Andre ordinære obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Aksjer som anleggsmidler Aksjer som omløpsmidler Grunnfondsbevis 4. Andeler i verdipapirfond 6. Brutto utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter Factoring (kundefordringer) Utlån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 7 6. Utlån med løpetid t.o.m.. år Utlån med løpetid over. år Spesifiserte tapsavsetn. på utlån Uspesifiserte tapsavsetn. på utlån Netto utlån Parter i ansvarlig lånekapital Leasing (brutto) Løpende leiekontrakter Maskiner og inventar Transportmidler ekskl. personbiler og skip Personbiler Skip Bygninger og andre faste eiend Leiegj. der leieinnb. er stoppet Forskudd på leiekontrakter Spesifiserte tapsavsetn. på leasing Uspesifiserte tapsavsetn. på leasing Leasing (netto) Andre fordringer Ordinære kundefordringer Tidsavgrensede poster Forfalte renter Opptjente, ikke forf. renter Opptjent, ikke forf. leasingl Opptj. ikke innb. andre innt Betalte, ikke påløpne renter 6. Betalte, ikke pål. andre utg Merverdiavgift til gode Andre debitorer Andre eiendeler Leieboerinnskudd Kommandittselskapsdeltagelse Mask., inventar og transportm Bygninger og andre faste eiend Funksjonarboliger 6. Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Annet Debitorer for garantikapital Sum eiendeler Antall selskaper HERAV: Filialer etablert av utenlandske finansinstitusjoner i Norge

17 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 8. Private finansieringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember desember 995. (forts.) Mill. kr og prosent x Gjeld og egenkapital Beløp Belot) Belo) Prosent Prosent Prosent 29. Finanssertifikater Ihendehaverobligasjonslån Ordinære ihh.obligasjonslån 6. Ansvarlig lånekapital 2. Andre ord. ihh.obligasjonslån 6 2. Konvertible ihh.obligasjonslån 3. Andre lån Aksepter 2. Fra andre enn banker Med løpetid t.o.m. ett år Med løpetid over ett år Fra banker Med løpetid t.o.m. ett ðr Med løpetid over ett år Annen gjeld Skattekostnad betalbar skatt Utsatt skatt Ikke hevet utbytte for tidl. år 3. Tidsavgrensede poster Renter inkl. i p. 6. Veksler 2. Renter inkl. i p. 6.2 Avbet 3 3. Renter inkl. i p. 6.3 Fact.. 4. Renter inkl. i p Andre innbetalte ikke opptjente renter vedrørende utlån Innb., ikke opptj. leasingleie Andre innb., ikke opptj. innt Påløpne, ikke forfalte renter Andre påløp., ikke forf. kostn Gjeld til utlånskunder Veksler 2. Avbetalingskontrakter 2 3. Kundefordringer (factoring) Andre lån Leverandørgjeld vedr. leasing Varekreditter Inngåtte kontrakter hvor gjenst ikke er levert til kunden Kommandittselskapsdeltagelse Andel av kommandittsels. gjeld Ikke innb. and. av komm.innsk Skyldig merverdi og inv.avgift Andre kreditorer Utbytte for siste år Avsetninger o.l Spes. tapsavsetn. på garantians Uspes. tapsavsetn. på garantians Pensjonsforpliktelser Pensjonspremiefond Ansvarlig lånekapital Garantikapital Aksjekapital/innbetalt andelskap Fond / annen egenkapital Udekket tap Netto inntekter... Sum gjeld og egenkapital Spesifikasjoner: 6. Utlån brutto i alt Rentepostene Gjeldspost Spesifiserte tapsavsetninger Utlån netto i alt ) Utlån netto medregnet ansvarlig lanekapital netto og leasing netto 2) ) Netto utlån for uspesifiserte tapsavsetninger. 2) Netto utlån og netto leasing for uspesifiserte tapsavsetninger, fratrukket gjeldspost på leasing. 7

18 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 9. Private finansieringsselskaper. Utlån (netto), ansvarlig lånekapital, utlån til boligformål, factoring, leasing og lån, etter sektor. 3. desember desember Mill. kr Fordringer (utlån) Utlån (netto) inklusive ansvarlig lånekapital og Av netto utlån leasing ) I alt 2) Herav i utl. val. 2) Ansv. lånekapital t * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 3 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Norges bank 9. Statlige låneinstitutter _ 2,7. Forr.banker inkl. Postbanken Sparebanker Bankenes sikringsfond _ 3. Private kredittforetak 7 _ 37. Priv. finansieringsselsk Livsforsikringsselskaper 47. Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselsk. m.v.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak m v Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektor 589) ) Fratrukket gjeldspost i balansen. 2) Etter spesifiserte tapsavsetninger. 8

19 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 9. Private finansieringsselskaper. Utlån (netto), ansvarlig lånekapital, utlån til boligformål, factoring, leasing (forts.) og lån, etter sektor. 3. desember desember 995. Mill. kr Fordringer (utlån) (forts.) Av netto utlån (forts.) Til boligformål Factoring Leasing ) m * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 3. Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner 55. Kommuner Finansinstitusjoner Norges bank 9. Statlige låneinstitutter 2,7. Forr.banker inkl. Postbanken 25. Sparebanker 29. Bankenes sikringsfond 3. Private kredittforetak 37. Priv. finansieringsselsk Livsforsikringsselskaper 47. Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlig eide foretak 65. Kommuneforetak 7. Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselsk. m.v.) 74. Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak m v 77. Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 79. Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l 89. Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektor 589) I ) Fratrukket gjeldspost i balansen. 9

20 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 9. Private finansieringsselskaper. Utlån (netto), ansvarlig lånekapital, utlån til boligformål, factoring, leasing (forts.) og lån, etter sektor. 3. desember desember 995. Hill. kr Gjeld ) Lån inklusive Av lån Aksjekapital ansvarlig låne Andelskapital kapital ) Ansvarlig lånekapital ) * * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 3. Trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Norges bank 9. Statlige lðneinstitutter 2,7 Forr.banker inkl. Postbanken Sparebanker Bankenes sikringsfond 3. Private kredittforetak Priv. finansieringsselsk Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselsk. m.v.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak m v Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lonnstakere o Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektor 589) ) Ikke medregnet ihendehaverobligasjonslðn. 2

21 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Finansieringsselskaper. Netto utlån, ansvarlig lånekapital og leasing, etter næring ) 2). 3. desember Desember 995. Mill. kr Låntakernaring ) m I alt Jordbruk og skogbruk Oppdrett av fisk og skalldyr Fiske og fangst ellers 3) Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport Finansieringsvirks. knyttet til utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Industri i alt 4) Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineral, olje, kull, gummi, og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer Prod. av andre verkstedprodukter Industriproduksjon ellers Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft og vannforsyning Engros og agenturhandel Detaljhandel Hotell og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring Finansieringsvirksomhet, investerings og holdingselskaper Tjenester i tilknytning til bankog finansieringsvirksomhet Eiendomsdrift Forretningsmessing tjenesteyting Transport og lagring ekskl. utenriks sjøfart og rørtransport Post og telekommunikasjoner Sosial og privat tjenesteyting Ufordelt næring Omfatter foretak i sektorene 6 79 og 89. Næringsgruppering basert på ISIC rev. 3 (gammel nærings gruppering innenfor kredittmarkedsstatistikken). 2) Fra og med 992 etter spesifiserte tapsavsetninger. 3) Før 992, næring 2, Fiske og fangst. 4) Næring

22 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 2. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Utgifter N Beløp Bebop Belo') Prosent Prosent Prosent 5. Renter og diskonto Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Aksepter 2. Fra andre enn banker Fra banker Gjeld til utlånskunder Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Provisjoner Lån Garantikapital 52. Lønninger, honorarer m.v Godtgjørelse til ansatte Lønninger, gratialer etc. ekskl. revisjon og gårdens drift Limn., grat. etc., revisjonen Lønn., grat. etc., gårdens drift Arbeidsgiverandel av sosiale trygdepremier Løpende pensjoner Ordinart til pensjonsordningen Ekstraordinært til pensjonsord Andre utgifter til fordel for de ansatte Honorarer Representantskap, kontrollkomite og valgte styremedlemmer Revisjon Andre honorarer Andre kostn. vedr. selskapets drift Kostn. til maskiner, inventar og transportmidler Driftsutgifter Avskrivninger Nedskrivninger 4 2. Utgifter til lokaler Leie betalt og beregnet Andre driftsutgifter Ekstern databehandling Porto, telegr., telef., telex m.v Kontorrekvisita Andre kostnader Ekstraordinære kostnader Leiefinansiering (Leasing) Avskrivninger Maskiner, inventar m.v Transportmidler ekskl. personbiler og skip Personbiler Skip 3 5. Bygninger og andre faste eiendeler Forsikringsutgifter Andre utgifter vedrørende leasing Kommandittinnskott Utgifter. Skipsselskaper 2. Andre selskaper 2. Avskrivninger 2. Skipsselskaper 2. Andre selskaper 2 22

23 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. (forts.) 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Utgifter K Belo') Belem Belem Prosent Prosent Prosent 56. Skip, bygn. og andre faste eiendommer.. Skip Driftsutgifter 4 2. Avskrivninger 2 3. Nedskrivninger Bygninger og andre faste eiendommer eksklusive funksjonærboliger og overtatte funksjonæreiendommer Driftsutgifter Avskrivninger Nedskrivninger 3.Funksjonærboliger. Driftsutgifter 2. Avskrivninger 3. Nedskrivninger 3. Overtatte faste eiendommer. Driftsutgifter 2. Avskrivninger 3. Nedskrivninger Tap på engasjementer m v Tap på utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter Kundefordringer (factoring) Utlån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 6. Andre lån Tap på andre kundefordringer Vedrørende leasing Vedrørende andre tjenester 6 3. Tap på andre engasjementer 6 4. Leasinggjenst. nedskr. og tap Garantier Kurstap på valutabeholdning og valutatransaksjoner 2 5. Kurstap ved omsetning av ihendehaverobligasjoner 2 6. Kurstap ved omsetning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Anleggsmidler 2. Omløpsmidler 7. Tap ved salg av fast eiendom m.v Nedskrivninger. Ihendehaverobligasjoner ^ 2. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 9. Andre tap Skattekostnad Betalbar skatt Utsatt skatt Utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til fond Reduksjon av udekket tap Utgifter i alt

24 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. (forts.) 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Inntekter K Belem) Beløp Bello') Prosent Prosent Prosent 7. Renter, diskonto og aksjeutbytte og utbytte på grunnfondsbevis Bankinnskudd på anfordring Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker 2. Bankinnskudd pð tid 2. Norges bank 2. Forretningsbanker 2 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker 3. Statskasseveksler, sertifikater Ihendehaverobligasjoner. Stats og statsgar. obligasjoner.. Premieobligasjoner 2. Andre stats og statsgar. obl.. 2. Andre ordinære ihendehaverobl. 5. Aksjer, andeler (inkl. gårdselsk.) og grunnfondsbevis Aksjer og andeler som anleggsm Datterselskaper Andre 2. Aksjer og andeler som omløpsm Grunnfondsbevis 6. Utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter Kundefordringer (factoring) Ulån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 9 6. Andre utlån med løpet. t.o.m. Ar Andre utlån med løpetid over år Parter i ansvarlige lånekapitaler 2. Ihendehaverobligasjonslån 2. Annen lånekapital 2 8. Andre fordringer Provisjoner Utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter 9 3. Kundefordringer (factoring) Utlån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 6. Andre utlån med løpet. t.o.m. år Andre utlån med løpetid over år Beredskapsprovisjon 3. Prov. ved låne og garantiformidl Garantiprovisjon Andre provisjoner Gebyrer m.v Gebyrer for regnskapsservice Gebyrer for lønningsservice _ 3. Andre gebyrer

25 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. (forts.) 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Inntekter ( Beløp Prosent Pro Belo') sent Pro Belo') sent 73. Inntekter av leiefinansiering Maskiner og inventar m v Tr.sp.m. ekskl. pers.biler og skip Personbiler Skip Bygninger og andre faste eiend Renter av leieboerinnskott Inntekter vedr. kommandittinnskott Skipsselskaper 2. Andre selskaper Skip, bygn. og andre faste eiend Skip. Driftsinntekter 2. Oppskrivninger 2. Bygninger og andre faste eiend. ekslusive funksjonærboliger og overtatte faste eiendommer 7. Betalt leie 6 2. Beregnet leie 3. Andre driftsinntekter O 4. Oppskrivninger 3.Funksjonærboliger. Betalt leie 2. Beregnet leie 3. Andre driftsinntekter 4. Oppskrivninger 3. Overtatte faste eiendommer 2. Betalt leie 2 2. Andre driftsinntekter 3. Oppskrivninger 78. Andre inntekter og tilbakeforinger Inngått på tidligere avskrevne belie!), kursgevinster m.v la. Inngått på avskrevne tap Utlån Andre fordringer og garantier 6 4 lb. Tilbakeførte tapsavsetninger Utlån Andre fordringer og garantier Gevinst ved salg av leasinggjenst Kursgev. på valutabeholdninger og valutatransaksjoner Kursgev. ved omsetning av ihendehaverobligasjoner 5. Kursgev. ved omsetning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis 5 3. Anleggsmidler Omløpsmidler 6.Gav. ved salg av fast eiend. m.v 7. Oppskrivning av ihendehaverobl. og aksjer, andeler og grunnfondsbevis 8. Annen gevinst 9.Ekstraordinære inntekter Mottatt konsernbidrag Overført fra fond Udekket tap o Inntekter i alt

26

27 Bank og kredittstatistikk 6/96 Livsforsikringsselskaper. Årsstatistikk for 995. Samlet årsresultat for alle livsforsikringsselskaper utgjorde i alt et overskudd på 4,9 milliarder i 995. Sammenlignet med årsresultatet for 994 er dette en forbedring på 2,3 milliarder. Dette skyldes først og fremst høye netto finansinntekter som folge av en positiv utvikling i verdipapirrnarkedene. Livsforsikringsselskapenes gevinster på kortsiktige plasseringer i verdipapirer utgjorde 3 milliarder i 995, mot et tap på 2, milliarder i 994. Totalt betalte selskapene 2,6 milliarder i forsikringsytelser, en økning på 7,7 prosent i forhold til 994. Livsforsikringsselskapenes samlede forvaltningskapital var 236,8 milliarder ved utgangen av 995. Dette er en aning på omlag 7 milliarder sammenlignet med tilsvarende periode i 994. Selskapenes plasseringer i kortsiktige verdipapirer har okt betraktelig. Beholdningen av sertifikater utgjorde 24 milliarder ved utgangen av 995, mot 8,2 milliarder i samme periode aret for. Beholdningen av ihendehaverobligasjoner ate med 7 milliarder, til milliarder. Livsforsikringsselskapenes plasseringer i sertifikater og ihendehaverobligasjoner utgjorde henholdsvis, og 42,7 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av 995. Tilsvarende tall for samme periode i 994 var henholdsvis 8,3 og 38,3 prosent. Plasseringer i aksjer og andeler (inkludert andeler i verdipapirfond) utgjorde, pro. sent av forvaltningskapitalen i 995, mot 9,8 prosent året for. Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger var på 53 milliarder ved utgangen av året, en nedgang på 6,7 prosent fra 63,6 milliarder i 994. Om lag halvparten av denne nedgangen skyldes at et selskap solgte næringslansportefoljen til en bank. Forsikringsforpliktelsene gikk opp med 8,6 prosent og utgjorde 222 milliarder kroner ved utgangen av 995. Den gjennomsnittlige rentesatsen på utlån fra livsforsikringsselskapene var pr på 6,5 prosent, en nedgang på,4 prosentpoeng fra samme tidspunkt året for. 27

28 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 2. Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt og sektor. 3. desember desember 995. Mill. kr. Endelige tall Eiendeler m. Sadler og skillemynt 2. Bankinnskudd Norges Bank Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Utenlandske banker 3. Statskasseveksler 4. Sertifikater Statssertifikater Banksertifikater Forretningsbanker Sparebanker Kredittsertifikater Finanssertifikater lânesertifikater Fylkeskommuner Kommuner Statlig eide foretak Kommuneforetak Statlige låneinstitutter Private foretak Utlandet 2) 5. Ihendehaverobligasjoner ) 6. Aksjer og andeler ) Andeler i norske verdipapirfond Andre norske aksjer og andeler Andeler i utenl. verdipapirfond Andre utenl. aksjer og andeler 7. Kapitalinnskudd i pensjonskasser 8. Grunnfondsbevis 9. Brutto utlån 2) Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån. Andre fordringer Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Husholdninger mv Andre innenlandske sektorer Utlandet. Realkapital Fast kapital Driftsmidler Sum eiendeler ii Antall selskaper 9 ) Bokfort verdi. Spesifikasjon til pålydende verdi i tabell 3. 2) Bokfort verdi, se tabell 4 og 5. 28

29 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 2 (forts.). Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt og sektor. 3. desember desember 995. Mill. kr. Endelige tall. Gjeld og egenkapital g. Ihendehaverobligasjonslån Norske Utenlandske 2. Andre lån Forretningsbanker Sparebanker Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner.... Personlige foretak Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner.... Personlig næringsdrivende Lønnstakere. Andre innenlandske sektorer 42 Utlandet Annen gjeld Livsforsikringsselskaper my 257 Skadeforsikringsselskaper 8 Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 345 Husholdninger my Andre innenlandske sektorer Utlandet 4. Forsikringsforpliktelser Premiereserve i forsikringsfondet 5 2 Tilleggsaystn. i forsikringsfondet Sikkerhetsfond 623 Premiefond i forsikringsfondet Pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet øvrige fond 9; 2 oi4 i Skatt Betalbar skatt Utsatt skatt 6. Egenkapital 5 Aksjekapital 2 Grunnfondsbeviskapital Disposisjonsfond Annen egenkapital ekskl. ansvarlig lånekapital _ Sum gjeld og egenkapital

30 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 3. Livsforsikringsselskaper. Beholdninger av ihendehaverobligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis til pålydende verdi, etter utstedersektor. 3. desember desember 995. Mill. kr Utstedersektor 994 Ihendehaverobligasjoner 995N Aksjer, andeler ) og grunnfondsbevis m I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter ,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlige eide foretak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner 4. Husholdninger mv Personlige foretak mv Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlige næringsdrivende Lønnstakere 89. Ufordelt sektor Utlandet ) Andeler i verdipapirfond er inkludert i tallene. 3

31 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 4. Livsforsikringsselskaper. Utlån etter lantakersektor ). 3. desember desember 995. Mill. kr Låntakersektor * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen i 2 3. Trygdeforvaltningen i 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter 2,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker 9 3. Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlige eide foretak 65. Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger my Personlige foretak my Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere Ufordelt sektor 2 5. Utlandet Spesifikasjoner:. Foretak, kommuner og husholdninger (sum sektorene 5 89) Boliglån i alt Av sektor 8, boliglån ) Fra og med 992, etter spesifiserte tapsavsetninger. 3

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012

GE Capital AS. Delårsberetning 31. mars 2012 Delårsberetning 31. mars 2012 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK

REGNSKAP. Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK REGNSKAP Pr. 30.06.09 SETSKOG SPAREBANK KVARTALSREGNSKAP FOR SETSKOG SPAREBANK 2. KVARTAL 2009 Utviklingen hittil i 2009 Norges Bank reduserte styringsrenten i 2. kvartal. Den er nå på 1,25%. Børsene har

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011

GE Capital AS. Delårsberetning 30. september 2011 Delårsberetning 30. september 2011 Selskapet GE Capital AS er et heleid datterselskap av GE Capital AB i Sverige. GE Capital AB er en del av General Electric konsernet med hovedsete i USA. General Electric

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 12016 Resultatutvikling Netto renteinntekter hittil i år er høyere enn i 2015, i alt 19,1 mill. kroner (18,3 i 2015) som utgjør

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798

Delårsrapport. 30 juni 2013. Finaref AS. Org.nr: 964 433 798 Delårsrapport 30 juni 2013 Finaref AS Org.nr: 964 433 798 FINAREF AS RESULTATREGNSKAP FOR PERIODEN 30.jun.13 31.mar.13 30.jun.12 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter fra kredittinstitusjoner

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport

Meldal Sparebank. Kvartalsrapport Meldal Sparebank Kvartalsrapport 30. 0 6. 2 0 1 1 KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.11 Driftsresultatet. Meldal Sparebank hadde etter andre kvartal 2011 et resultat før skattekostnad på 11,220 mill. kroner, som

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer