16/96. Aktuelle tall desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber"

Transkript

1 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og fond Verdipapirfond Fellesordningen for tariffestet pensjon (FTP) Fellesordningen for avtalefestet pensjon (AFP) Utlån etter næring Finansinstitusjoner Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra 4 dette heftet blir gjengitt..95 6/96

2 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals og årsstatistikk for private og offentlige banker, finansieringsforetak, livs og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og fond, Fellesordningene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP), Folketrygdfondet og verdipapirfond. Heftet inneholder også annen aktuell kredittmarkedstatistikk bl.a. statistikk over emisjoner og utestående gjeld for sertifikater og obligasjoner i Norge, Norges fordringer og gjeld overfor utlandet (finanstelling), finansielle sektorbalanser, innenlandsk kapitaltilførsel, statistikk over åpnede konkurser m.m. Heftet utgis så snart ny statistikk foreligger. Vi gjør oppmerksom på at maskinell summering kan medføre avrundingsfeil i enkelte tabeller. SSB har fra. kvartal 996 gått over til å publisere mer aggregerte regnskapstall på kvartalsbasis for banker, statlige låneinstitutter, finansieringsforetak og livs og skadeforsikring. Hefte 8/96 var det første kvartalsheftet i denne serien og inneholder balanse, resultatregnskap og nøkkeltall for de ovennevnte finansinstitusjonene. I tillegg publiseres det balansespesifikasjoner etter institusjonell sektor for livs og skadeforsikring. En samlet oppdatert presentasjon av prinsipper og definisjoner som blir benyttet i Statistisk sentralbyrås kredittmarkedsstatistikk er gitt i hefte nr. 7/96. Norges Bank har fra..996 overtatt arbeidet med innhenting, revisjon og publisering av den mest detaljerte måneds/kvartals og årsstatistikken for banker, finansieringsforetak og verdipapirfond. Dette publiseres løpende i heftet " Finansstatistikk ". Ansvarlig redaktør: Anna Ftorno ved Seksjon for offentlige finanser og kredittmarked, Statistisk sentralbyrå. Redaksjon: Britt Justad, tlf og Gudrun Haraldsdottir, tlf ISSN Design: Enzo Finger Design Standardtegn i tabeller Symbol Tall kan ikke forekomme Oppgave mangler Oppgave mangler foreløpig Tall kan ikke offentliggjøres Null Mindre enn,5 av den brukte enheten Mindre enn,5 av den brukte enheten, Foreløpige tall Brudd i den loddrette serien Brudd i den vannrette serien Rettet siden forrige utgave

3 Bank og kredittstatistikk 5/96 Innhold Tabeller Private kredittforetak. Årsstatistikk Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt Private kredittforetak. Sertifikater og ihendehaverobligasjoner, etter låntakersektor. Bokfort verdi Private kredittforetak. Ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi, etter utstedersektor Private kredittforetak. Utlån etter låntakersektor Private kredittforetak. Utlån etter låntakernæring Private kredittforetak. Resultatregnskap Private kredittforetak. Gjennomsnittlige rentesatser på utlån Private finansieringsselskaper. Årsstatistikk Private finansieringsselskaper. Balanse etter finansobjekt Private finansieringsselskaper. Utlån og lån etter sektor Private finansieringsselskaper. Utlån etter næring Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Årsstatistikk Livsforsikringsselskaper. Balanse Livsforsikringsselskaper. Ihendehaverobligasjoner og aksjer til pålydende verdi etter utstedersektor Livsforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor Livsforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap Livsforsikringsselskaper. Gjennomsnittlige rentesatser på utlån Skadeforsikringsselskaper. Årsstatistikk Skadeforsikringsselskaper. Balanse etter objekt og sektor Skadeforsikringsselskaper. Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakersektor Skadeforsikringsselskaper. Utlån etter låntakernæring Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap Private pensjonskasser og pensjonsfond. Årsstatistikk Private pensjonskasser og pensjonsfond. Balanse etter finansobjekt Private pensjonskasser og pensjonsfond. Utlån etter låntakersektor Private pensjonskasser og pensjonsfond.beholdning av obligasjoner,aksjer og andeler etter utstedersektor Private pensjonskasser og pensjonsfond. Resultatregnskap Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Årsstatistikk Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Balanse etter finansobjekt Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Utlån Etter. låntakersektor Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond Beholdning av obligasjoner, aksjer og andeler etter utstedersektor Kommunale pensjonskasser og pensjonsfond. Resultatregnskap Verdipapirfond. Årstatistikk Verdipapirfond. Balanse etter finansobjekt Verdipapirfond. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis etter debitorsektor. Markedsverdi Verdipapirfond. Sertifikater etter debitorsektor. Markedsverdi Verdipapirfond. Obligasjoner etter debitorsektor. Markedsverdi Verdipapirfond. Andelskapitalen til pålydende verdi etter kreditorsektor Verdipapirfond. Andelskapitalen til markedsverdi etter kreditorsektor Fellesordningene for Tariffestet Pensjon (FTP) og Avtalefestet Pensjon (AFP) Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP). Balanse etter finansobjekt Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP). Resultatregnskap Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP). Balanse etter finansobjekt Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP). Resultatregnskap Finansinstitusjoner. Utlån etter næring Veiviser til tidligere publiserte tabeller

4

5 Bank og kredittstatistikk 6/96 Private kredittforetak. Årsstatistikk for 995. Årsstatistikken for private kredittforetak omfatter selskaper i 995, mot 4 selskaper i 994. Årsresultatet viser et samlet overskudd på,4 milliarder i 995. Det er en okning på 773 millioner sammenlignet med året for. Dette skyldes hovedsaklig ekstraordinære inntekter på hele 872 millioner kroner, nettorenten gikk imidlertid ned med 2 millioner. Kredittforetakene hadde dessuten kursgevinster på sine kortsiktige plasseringer i verdipapirer på 52 millioner kroner, mens de hadde et tilsvarende kurstap på 74 millioner i 994. Kredittforetakenes totale forvaltningskapital er lite endret i forhold til 994, og utgjorde,2 milliarder kroner ved utgangen av 995. Beholdningen av sertifikater har gått ned med 8 prosent, til 3,2 milliarder, mens beholdningen av ihendehaverobligasjoner (både kort og langsiktige plasseringer) har okt med 9 prosent, til 4,9 milliarder. Netto utan (utlån etter tapsavsetninger) har holdt seg omtrent på samme nivå som året for, og beløp seg til 72,8 milliarder ved utgangen av

6 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell. Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt. 3. Mill. kr desember desember 995. Eiendeler m. Sedler og skillemynt 2 2. Bankinnskudd Norges Bank Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Utenlandske banker Kortsiktige plasseringer ) Statskasseveksler Sertifikater 2) Ihendehaverobligasjoner ) 2) Aksjer Andeler i verdipapirfond 64 8 Andre andeler Grunnfondsbevis 5 Brutto utlån Utlån i norske kroner Utlån i utenlandsk valuta Spesifiserte tapsavsetn. på utlån Uspesifiserte tapsavsetn. på utlån / Overkurs / underkurs ved utlån Netto utlån øvrige fordringer Forfalte, ikke innbetalte inntekter Opptjente, ikke forfaite inntekter Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Overtatte eiendommer Finansielle anleggsmidler ) Ihendehaverobligasjoner ) 2) Aksjer Andeler Grunnfondsbevis Aktiverte kostnader og goodwill Utsatt skattefordel 4 Andre finansielle anleggsmidler Anleggsmidler, realkapital Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Andre anleggsmidler, realkapital Sum eiendeler Antall selskaper 5 4 6

7 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private kredittforetak. Balanse etter finansobjekt. 3. desember desember 995. (forts.) Mill. kr Gjeld og egenkapital ( 9. Sertifikater Ihendehaverobligasjonslån 3) I norske kroner I utenlandsk valuta Andre innlån Innlån i norske kroner Innlån i utenlandsk valuta Overkurs/underkurs ved innlån (+/) øvrig gjeld Forfalte, ikke innløste obligasjoner og kuponger Påløpte, ikke forfalte kostnader Forskuddsbetalte inntekter Skatter Betalbar skatt Utsatt skatt Utbytte Annen gjeld Avsetninger for forpliktelser Avsetning til tap på garantier (ekskl. tap på utlån) 2) Andre avsetninger (ekskl. tap på utlån) 26 2 Pensjonspremiefond 26 Andre avsetninger 2 Netto pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Ihendehaverobligasjoner Annen ansvarlig lånekapital Medlemsinnskudd som skal tilbakebetales Egenkapital Aksjekapital Grunnfondsbeviskapi tal Reservefond (aksjekapital) Disposisjonsfond Udekket tap Foreningens fond Oppskrivningsfond Generelle reserveavsetninger 56 3 Andre fond Sum gjeld og egenkapital ) F.o.m..994 er det også tillatt å klassifisere ihendehaverobligasjoner som anleggsmidler. ) Beholdning av sertifikater og ihendehaverobligasjoner er spesifisert i tabell 2. 3) Oppkjøpte egne ihendehaverobligasjoner er trukket fra. 7

8 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 2. Private kredittforetak. Beholdning av sertifikater og ihendehaverobligasjoner etter lântakersektor. Bokført verdi. 3. desember desember 995. Mill. kr Låntakersektor Sertifikater Ihendehaverobligasjoner * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter ,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper 5 3. Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner 4. Husholdninger mv Personlige foretak mv. 77. Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 79. Personlig næringsdrivende 8. Lønnstakere o. 89. Ufordelt sektor 2 5. Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektorene 589) Herav i utenlandsk valuta

9 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 3. Private kredittforetak. Beholdning av ihendehaverobligasjoner og aksjer, andeler og grunnfondsbevis til pålydende verdi, etter utstedersektor. 3. desember desember 995. Mill. kr LAntakersektor Ihendehaverobligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis * * alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter ,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner 4. Husholdninger mv 76. Personlige foretak my 77. Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 79. Personlig næringsdrivende 8. Lønnstakere. 89. Ufordelt sektor 5. Utlandet

10 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 4. Private kredittforetak. Utlån etter låntakersektor ). 3.desember desember 995. Mill. kr LAntakersektor * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter 2,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv. 47. Skadeforsikringsselskaper 3. Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak mv Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Foretak, kommuner og husholdninger (sum sektorene 5 89) Herav i utenlandsk valuta Boliglån Av dette til lonnstakere o.l (sektor 8) ) Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger.

11 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 5. Private kredittforetak. Utlån ) etter låntakernaring 2). 3. desember desember 995. Mill. kr LAntakernaring 3) * I alt Jordbruk og skogbruk Oppdrett av fisk og skalldyr Fiske og fangst ellers Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport 23. Finansieringsvirksomhet knyttet til utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Industri i alt Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineral, olje, kull, gummi, og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av naringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lar og larvarer Produksjon av trevarer Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer Produksjon av andre verkstedprodukter Industriproduksjon ellers Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft og vannforsyning Engros og agenturhandel Detaljhandel Hotell og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring Finansieringsvirksomhet, investeringsog holdingsselskaper Tjenester i tilknytning til bank og finansieringsvirksomhet Eiendomsdrift Forretningsmessig tjenesteyting Transport og lagring ekskl. utenriks sjøfart og rørtransport Post og telekommunikasjoner 93. Sosial og privat tjenesteyting Ufordelt næring ) Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger. 2) Omfatter offentlige og private foretak (sektorene 6, 63, 65, 7, 74, 76, 77, 79 og 89). 3) Næringsgruppering basert på ISIC rev. 3 (gammel naringsgruppering innenfor kredittmarkedsstatistikken).

12 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 6. Private kredittforetak. Resultatregnskap. 3. desember desember 995. Mill. kr *. Renteinntekter og lignende inntekter. Renter og kredittprovisjoner av utlån og andre fordringer på kunder.2 Renter og kredittprov. av innskudd i og utlån til finansinstitusjoner.3 Renter av ihendehaverobligasjoner.4 Renter av statskasseveksler.5 Renter av sertifikater.6 Inntekter fra veksler og avbetalingskontrakter.7 Factoringinntekter.8Kredittkort inntekter.9 Leiefinansieringsinntekter. Aksjeutbytte og renter av omløpsaksjer, andeler og grunnfondsbevis. Aksjeutbytte og renter av anleggsaksjer, andeler og grunnfondsbevis.2 Andre inntekter Rentekostnader og lignende kostnader 2. Renter på innskudd fra kunder 2.2 Renter og kredittprov. på innskudd i og utlån fra finansinstitusjoner 2.3 Renter og kredittprovisjoner på ihendehaverobligasjoner 2.4 Renter på sertifikater 2.5 Renter på ansvarlig lånekapital (inkl. ihendehaverobligasjonslån) 2.6 Andre rente og innlånskostnader I. NETTO RENTE OG KREDITTPROVISJONSINNT Kortsiktige plasseringer 3. Netto kursgevinst/tap ved kortsiktige plasseringer i aksjer, andeler og grunnfondsbevis (omløpsm.). 3.2 Netto kursgevinst/tap på ihendehaverobligasjoner (omløpsmidler) 3.3 Netto kursgevinst/tap på sertifikater (omlopsmidler) Netto kursgevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter Provisjonsinntekter 4. Garantiprovisjon 4.2 Gebyrer fra betalingsformidling 4.3 Meglerprovisjon 4.4 Andre provisjoner og gebyrer Andre driftsinntekter 5. Driftsinntekter faste eiendommer 5.2 Andre driftsinntekter

13 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 6. Private kredittforetak. Resultatregnskap. 3. desember desember 995. (forts.) Mill. kr * 6. Andre driftskostnader 6. Limn, honorarer og andre personalytelser 6.2 EDBkostnader 6.3 Driftskostnader faste eiendommer 6.4 Ordinære avskrivninger 6.5 Andre driftskostnader Nedskrivninger og gevinst/tap ved avgang (salg, ekspropriasjon m.m.) av anleggsmidler 7. Nedskrivninger 7.2 Gevinst/tap ved avgang (salg, ekspropriasjon m.m.) Tap på utlån, garantier m v 8. Tap på utlån 8.2 Tap på garantier m v 8.3 Avsetninger til tap på utlån 8.4 Avsetninger til tap på garantier II RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT (DRIFTSRESULTAT) Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader III RESULTAT FOR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad. Betalbar skatt.2 Utsatt skatt IV ÄRSOVERSKUDD/UNDERSKUDD Oppskrivninger og overføringer 2. Oppskrivninger 2.2 Overfort fra/til generelle reserveavsetninger 2.3 Konsernbidrag fra/til mor/datterselskap Disponering av overskudd/dekning av underskudd 3. Utbytte/renter på grunnfondsbevis 3.2 Overfort fra/til reservefond 3.3 Overfort fra/til disposisjonsfond 3.4 Overfort fra/til foreningens fond 3.5 Overført fra/til andre fond

14 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 7. Private kredittforetak. Gjennomsnittlige rente og provisjonssatser ) på utlån 2), ved utgangen av året, etter sektor. 3. desember desember 995. Prosent p.a. Ar Utlån Kommune Kommune Stats Private Husholdi alt forvaltningen foretak foretak foretak ninger 973 6, , , 976 7,22., , , , , , , , , , , , ,42 4,56 4,68 3,47 4,2 4, ,9 2,86 2,95 2,78 3, 3,4 99 2,84 2,6 2,66 3,93 2,73 2, ,52 2,9 2,2,8 2,4 2, ,5 2,6,3,38 2,48 2,6 993,3 9,2 9,,95,, ,59 7,42 8, 9,79 8,69 8, ,52 6,29 7,27 7,45 7,78 7,4 ) Helårlig etterskuddsrente. 2) For 988, utlån til alle sektorer. Kilde: Norges Bank 4

15 Bank og kredittstatistikk 6/96 Private finansieringsselskaper. Årsstatistikk for 995 Samlet årsresultat for de private finansieringsselskapene viser et overskudd på 745 millioner i 995, en forbedring med 86 millioner sammenlignet med 994. Av finansieringsselskapenes totale inntekter på 7,3 milliarder (inkl. årsoppgjørsdisposisjoner) bidro inntekter av leiefinansiering med 3,7 milliarder. Dette er en okning på 844 millioner kroner sammenlignet med året for. I samme periode var renteinntekter av kjøpe/kredittkort 75 millioner, mens renteinntektene fra kundefordringer (factoring) var på 22 millioner. På utgiftssiden ble i samme periode avskrivninger i forbindelse med leiefinansiering okt med 584 millioner til 2,7 milliarder honer. Finansieringsselskapenes forvaltningskapital økte fra 28,5 milliarder ved utgangen av 994 til 35,4 milliarder ved utgangen av 995. Netto utlån og leasing bidro til denne veksten med en okning på henholdsvis 2,5 og 4, milliarder kroner. Det er private lønnstakere og private selskaper som for en stor del har bidratt til økningen i finansieringsselskapenes vekst innen utlån og leasing. Finansieringsselskapene har overfor disse sektorene økt sine utlån og tilgodehavender mht leasing med henholdsvis,8 og 2,9 milliarder kroner. Finansieringsselskapene finansierte store deler av veksten i utlån og leasing i 995 ved å utstede finanssertifikater og ved å ta opp nye lån. Disse lånekategorier økte med henholdsvis 2 og 2,5 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av

16 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 8. Private finansieringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember desember 995. Mill. kr og prosent m Eiendeler Beløp Beløp Beløp Prosent Prosent Prosent. Sedler og skillemynt Bankinnskudd på anfordring Norges Bank 2. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskudd på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker 4. Utenlandske banker 3. Statsks.veksler og sertifikater Statskasseveksler 2. Sertifikater Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte 2. Andre ordinære obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Aksjer som anleggsmidler Aksjer som omløpsmidler Grunnfondsbevis 4. Andeler i verdipapirfond 6. Brutto utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter Factoring (kundefordringer) Utlån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 7 6. Utlån med løpetid t.o.m.. år Utlån med løpetid over. år Spesifiserte tapsavsetn. på utlån Uspesifiserte tapsavsetn. på utlån Netto utlån Parter i ansvarlig lånekapital Leasing (brutto) Løpende leiekontrakter Maskiner og inventar Transportmidler ekskl. personbiler og skip Personbiler Skip Bygninger og andre faste eiend Leiegj. der leieinnb. er stoppet Forskudd på leiekontrakter Spesifiserte tapsavsetn. på leasing Uspesifiserte tapsavsetn. på leasing Leasing (netto) Andre fordringer Ordinære kundefordringer Tidsavgrensede poster Forfalte renter Opptjente, ikke forf. renter Opptjent, ikke forf. leasingl Opptj. ikke innb. andre innt Betalte, ikke påløpne renter 6. Betalte, ikke pål. andre utg Merverdiavgift til gode Andre debitorer Andre eiendeler Leieboerinnskudd Kommandittselskapsdeltagelse Mask., inventar og transportm Bygninger og andre faste eiend Funksjonarboliger 6. Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Annet Debitorer for garantikapital Sum eiendeler Antall selskaper HERAV: Filialer etablert av utenlandske finansinstitusjoner i Norge

17 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 8. Private finansieringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. 3. desember desember 995. (forts.) Mill. kr og prosent x Gjeld og egenkapital Beløp Belot) Belo) Prosent Prosent Prosent 29. Finanssertifikater Ihendehaverobligasjonslån Ordinære ihh.obligasjonslån 6. Ansvarlig lånekapital 2. Andre ord. ihh.obligasjonslån 6 2. Konvertible ihh.obligasjonslån 3. Andre lån Aksepter 2. Fra andre enn banker Med løpetid t.o.m. ett år Med løpetid over ett år Fra banker Med løpetid t.o.m. ett ðr Med løpetid over ett år Annen gjeld Skattekostnad betalbar skatt Utsatt skatt Ikke hevet utbytte for tidl. år 3. Tidsavgrensede poster Renter inkl. i p. 6. Veksler 2. Renter inkl. i p. 6.2 Avbet 3 3. Renter inkl. i p. 6.3 Fact.. 4. Renter inkl. i p Andre innbetalte ikke opptjente renter vedrørende utlån Innb., ikke opptj. leasingleie Andre innb., ikke opptj. innt Påløpne, ikke forfalte renter Andre påløp., ikke forf. kostn Gjeld til utlånskunder Veksler 2. Avbetalingskontrakter 2 3. Kundefordringer (factoring) Andre lån Leverandørgjeld vedr. leasing Varekreditter Inngåtte kontrakter hvor gjenst ikke er levert til kunden Kommandittselskapsdeltagelse Andel av kommandittsels. gjeld Ikke innb. and. av komm.innsk Skyldig merverdi og inv.avgift Andre kreditorer Utbytte for siste år Avsetninger o.l Spes. tapsavsetn. på garantians Uspes. tapsavsetn. på garantians Pensjonsforpliktelser Pensjonspremiefond Ansvarlig lånekapital Garantikapital Aksjekapital/innbetalt andelskap Fond / annen egenkapital Udekket tap Netto inntekter... Sum gjeld og egenkapital Spesifikasjoner: 6. Utlån brutto i alt Rentepostene Gjeldspost Spesifiserte tapsavsetninger Utlån netto i alt ) Utlån netto medregnet ansvarlig lanekapital netto og leasing netto 2) ) Netto utlån for uspesifiserte tapsavsetninger. 2) Netto utlån og netto leasing for uspesifiserte tapsavsetninger, fratrukket gjeldspost på leasing. 7

18 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 9. Private finansieringsselskaper. Utlån (netto), ansvarlig lånekapital, utlån til boligformål, factoring, leasing og lån, etter sektor. 3. desember desember Mill. kr Fordringer (utlån) Utlån (netto) inklusive ansvarlig lånekapital og Av netto utlån leasing ) I alt 2) Herav i utl. val. 2) Ansv. lånekapital t * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 3 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Norges bank 9. Statlige låneinstitutter _ 2,7. Forr.banker inkl. Postbanken Sparebanker Bankenes sikringsfond _ 3. Private kredittforetak 7 _ 37. Priv. finansieringsselsk Livsforsikringsselskaper 47. Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselsk. m.v.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak m v Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektor 589) ) Fratrukket gjeldspost i balansen. 2) Etter spesifiserte tapsavsetninger. 8

19 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 9. Private finansieringsselskaper. Utlån (netto), ansvarlig lånekapital, utlån til boligformål, factoring, leasing (forts.) og lån, etter sektor. 3. desember desember 995. Mill. kr Fordringer (utlån) (forts.) Av netto utlån (forts.) Til boligformål Factoring Leasing ) m * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 3. Trygdeforvaltningen 5. Fylkeskommuner 55. Kommuner Finansinstitusjoner Norges bank 9. Statlige låneinstitutter 2,7. Forr.banker inkl. Postbanken 25. Sparebanker 29. Bankenes sikringsfond 3. Private kredittforetak 37. Priv. finansieringsselsk Livsforsikringsselskaper 47. Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlig eide foretak 65. Kommuneforetak 7. Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselsk. m.v.) 74. Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak m v 77. Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 79. Personlig næringsdrivende Lønnstakere o.l 89. Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektor 589) I ) Fratrukket gjeldspost i balansen. 9

20 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 9. Private finansieringsselskaper. Utlån (netto), ansvarlig lånekapital, utlån til boligformål, factoring, leasing (forts.) og lån, etter sektor. 3. desember desember 995. Hill. kr Gjeld ) Lån inklusive Av lån Aksjekapital ansvarlig låne Andelskapital kapital ) Ansvarlig lånekapital ) * * * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen 3. Trygdeforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Norges bank 9. Statlige lðneinstitutter 2,7 Forr.banker inkl. Postbanken Sparebanker Bankenes sikringsfond 3. Private kredittforetak Priv. finansieringsselsk Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift Statlig eide foretak Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselsk. m.v.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger mv Personlige foretak m v Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lonnstakere o Ufordelt sektor Utlandet Spesifikasjoner: Kommuner, foretak og husholdninger (sum sektor 589) ) Ikke medregnet ihendehaverobligasjonslðn. 2

21 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Finansieringsselskaper. Netto utlån, ansvarlig lånekapital og leasing, etter næring ) 2). 3. desember Desember 995. Mill. kr Låntakernaring ) m I alt Jordbruk og skogbruk Oppdrett av fisk og skalldyr Fiske og fangst ellers 3) Utvinning av råolje og naturgass Rørtransport Finansieringsvirks. knyttet til utvinning av råolje og naturgass Bergverksdrift Industri i alt 4) Treforedling Produksjon av kjemiske produkter, mineral, olje, kull, gummi, og plastprodukter Produksjon av metaller Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer, lær og lærvarer Produksjon av trevarer Grafisk prod. og forlagsvirksomhet Produksjon av mineralske produkter Produksjon av oljerigger mv Bygging av fartøyer Prod. av andre verkstedprodukter Industriproduksjon ellers Bygge og anleggsvirksomhet (ekskl. oljeboring) Kraft og vannforsyning Engros og agenturhandel Detaljhandel Hotell og restaurantdrift Utenriks sjøfart Oljeboring Finansieringsvirksomhet, investerings og holdingselskaper Tjenester i tilknytning til bankog finansieringsvirksomhet Eiendomsdrift Forretningsmessing tjenesteyting Transport og lagring ekskl. utenriks sjøfart og rørtransport Post og telekommunikasjoner Sosial og privat tjenesteyting Ufordelt næring Omfatter foretak i sektorene 6 79 og 89. Næringsgruppering basert på ISIC rev. 3 (gammel nærings gruppering innenfor kredittmarkedsstatistikken). 2) Fra og med 992 etter spesifiserte tapsavsetninger. 3) Før 992, næring 2, Fiske og fangst. 4) Næring

22 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 2. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Utgifter N Beløp Bebop Belo') Prosent Prosent Prosent 5. Renter og diskonto Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Aksepter 2. Fra andre enn banker Fra banker Gjeld til utlånskunder Annen gjeld Ansvarlig lånekapital Provisjoner Lån Garantikapital 52. Lønninger, honorarer m.v Godtgjørelse til ansatte Lønninger, gratialer etc. ekskl. revisjon og gårdens drift Limn., grat. etc., revisjonen Lønn., grat. etc., gårdens drift Arbeidsgiverandel av sosiale trygdepremier Løpende pensjoner Ordinart til pensjonsordningen Ekstraordinært til pensjonsord Andre utgifter til fordel for de ansatte Honorarer Representantskap, kontrollkomite og valgte styremedlemmer Revisjon Andre honorarer Andre kostn. vedr. selskapets drift Kostn. til maskiner, inventar og transportmidler Driftsutgifter Avskrivninger Nedskrivninger 4 2. Utgifter til lokaler Leie betalt og beregnet Andre driftsutgifter Ekstern databehandling Porto, telegr., telef., telex m.v Kontorrekvisita Andre kostnader Ekstraordinære kostnader Leiefinansiering (Leasing) Avskrivninger Maskiner, inventar m.v Transportmidler ekskl. personbiler og skip Personbiler Skip 3 5. Bygninger og andre faste eiendeler Forsikringsutgifter Andre utgifter vedrørende leasing Kommandittinnskott Utgifter. Skipsselskaper 2. Andre selskaper 2. Avskrivninger 2. Skipsselskaper 2. Andre selskaper 2 22

23 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. (forts.) 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Utgifter K Belo') Belem Belem Prosent Prosent Prosent 56. Skip, bygn. og andre faste eiendommer.. Skip Driftsutgifter 4 2. Avskrivninger 2 3. Nedskrivninger Bygninger og andre faste eiendommer eksklusive funksjonærboliger og overtatte funksjonæreiendommer Driftsutgifter Avskrivninger Nedskrivninger 3.Funksjonærboliger. Driftsutgifter 2. Avskrivninger 3. Nedskrivninger 3. Overtatte faste eiendommer. Driftsutgifter 2. Avskrivninger 3. Nedskrivninger Tap på engasjementer m v Tap på utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter Kundefordringer (factoring) Utlån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 6. Andre lån Tap på andre kundefordringer Vedrørende leasing Vedrørende andre tjenester 6 3. Tap på andre engasjementer 6 4. Leasinggjenst. nedskr. og tap Garantier Kurstap på valutabeholdning og valutatransaksjoner 2 5. Kurstap ved omsetning av ihendehaverobligasjoner 2 6. Kurstap ved omsetning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis. Anleggsmidler 2. Omløpsmidler 7. Tap ved salg av fast eiendom m.v Nedskrivninger. Ihendehaverobligasjoner ^ 2. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 9. Andre tap Skattekostnad Betalbar skatt Utsatt skatt Utbytte Avgitt konsernbidrag Overført til fond Reduksjon av udekket tap Utgifter i alt

24 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. (forts.) 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Inntekter K Belem) Beløp Bello') Prosent Prosent Prosent 7. Renter, diskonto og aksjeutbytte og utbytte på grunnfondsbevis Bankinnskudd på anfordring Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker 2. Bankinnskudd pð tid 2. Norges bank 2. Forretningsbanker 2 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker 3. Statskasseveksler, sertifikater Ihendehaverobligasjoner. Stats og statsgar. obligasjoner.. Premieobligasjoner 2. Andre stats og statsgar. obl.. 2. Andre ordinære ihendehaverobl. 5. Aksjer, andeler (inkl. gårdselsk.) og grunnfondsbevis Aksjer og andeler som anleggsm Datterselskaper Andre 2. Aksjer og andeler som omløpsm Grunnfondsbevis 6. Utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter Kundefordringer (factoring) Ulån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 9 6. Andre utlån med løpet. t.o.m. Ar Andre utlån med løpetid over år Parter i ansvarlige lånekapitaler 2. Ihendehaverobligasjonslån 2. Annen lånekapital 2 8. Andre fordringer Provisjoner Utlån Veksler 2. Avbetalingskontrakter 9 3. Kundefordringer (factoring) Utlån mot kjøpe/kredittkort Byggelån 6. Andre utlån med løpet. t.o.m. år Andre utlån med løpetid over år Beredskapsprovisjon 3. Prov. ved låne og garantiformidl Garantiprovisjon Andre provisjoner Gebyrer m.v Gebyrer for regnskapsservice Gebyrer for lønningsservice _ 3. Andre gebyrer

25 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell. Private finansieringsselskaper. Resultatregnskap. Utgifter og inntekter etter finansobjekt. (forts.) 3. desember desember 995. Mill. kr. og prosent Inntekter ( Beløp Prosent Pro Belo') sent Pro Belo') sent 73. Inntekter av leiefinansiering Maskiner og inventar m v Tr.sp.m. ekskl. pers.biler og skip Personbiler Skip Bygninger og andre faste eiend Renter av leieboerinnskott Inntekter vedr. kommandittinnskott Skipsselskaper 2. Andre selskaper Skip, bygn. og andre faste eiend Skip. Driftsinntekter 2. Oppskrivninger 2. Bygninger og andre faste eiend. ekslusive funksjonærboliger og overtatte faste eiendommer 7. Betalt leie 6 2. Beregnet leie 3. Andre driftsinntekter O 4. Oppskrivninger 3.Funksjonærboliger. Betalt leie 2. Beregnet leie 3. Andre driftsinntekter 4. Oppskrivninger 3. Overtatte faste eiendommer 2. Betalt leie 2 2. Andre driftsinntekter 3. Oppskrivninger 78. Andre inntekter og tilbakeforinger Inngått på tidligere avskrevne belie!), kursgevinster m.v la. Inngått på avskrevne tap Utlån Andre fordringer og garantier 6 4 lb. Tilbakeførte tapsavsetninger Utlån Andre fordringer og garantier Gevinst ved salg av leasinggjenst Kursgev. på valutabeholdninger og valutatransaksjoner Kursgev. ved omsetning av ihendehaverobligasjoner 5. Kursgev. ved omsetning av aksjer, andeler og grunnfondsbevis 5 3. Anleggsmidler Omløpsmidler 6.Gav. ved salg av fast eiend. m.v 7. Oppskrivning av ihendehaverobl. og aksjer, andeler og grunnfondsbevis 8. Annen gevinst 9.Ekstraordinære inntekter Mottatt konsernbidrag Overført fra fond Udekket tap o Inntekter i alt

26

27 Bank og kredittstatistikk 6/96 Livsforsikringsselskaper. Årsstatistikk for 995. Samlet årsresultat for alle livsforsikringsselskaper utgjorde i alt et overskudd på 4,9 milliarder i 995. Sammenlignet med årsresultatet for 994 er dette en forbedring på 2,3 milliarder. Dette skyldes først og fremst høye netto finansinntekter som folge av en positiv utvikling i verdipapirrnarkedene. Livsforsikringsselskapenes gevinster på kortsiktige plasseringer i verdipapirer utgjorde 3 milliarder i 995, mot et tap på 2, milliarder i 994. Totalt betalte selskapene 2,6 milliarder i forsikringsytelser, en økning på 7,7 prosent i forhold til 994. Livsforsikringsselskapenes samlede forvaltningskapital var 236,8 milliarder ved utgangen av 995. Dette er en aning på omlag 7 milliarder sammenlignet med tilsvarende periode i 994. Selskapenes plasseringer i kortsiktige verdipapirer har okt betraktelig. Beholdningen av sertifikater utgjorde 24 milliarder ved utgangen av 995, mot 8,2 milliarder i samme periode aret for. Beholdningen av ihendehaverobligasjoner ate med 7 milliarder, til milliarder. Livsforsikringsselskapenes plasseringer i sertifikater og ihendehaverobligasjoner utgjorde henholdsvis, og 42,7 prosent av forvaltningskapitalen ved utgangen av 995. Tilsvarende tall for samme periode i 994 var henholdsvis 8,3 og 38,3 prosent. Plasseringer i aksjer og andeler (inkludert andeler i verdipapirfond) utgjorde, pro. sent av forvaltningskapitalen i 995, mot 9,8 prosent året for. Utlån etter spesifiserte tapsavsetninger var på 53 milliarder ved utgangen av året, en nedgang på 6,7 prosent fra 63,6 milliarder i 994. Om lag halvparten av denne nedgangen skyldes at et selskap solgte næringslansportefoljen til en bank. Forsikringsforpliktelsene gikk opp med 8,6 prosent og utgjorde 222 milliarder kroner ved utgangen av 995. Den gjennomsnittlige rentesatsen på utlån fra livsforsikringsselskapene var pr på 6,5 prosent, en nedgang på,4 prosentpoeng fra samme tidspunkt året for. 27

28 Bank og kredittstatistikk 696 Tabell 2. Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt og sektor. 3. desember desember 995. Mill. kr. Endelige tall Eiendeler m. Sadler og skillemynt 2. Bankinnskudd Norges Bank Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Utenlandske banker 3. Statskasseveksler 4. Sertifikater Statssertifikater Banksertifikater Forretningsbanker Sparebanker Kredittsertifikater Finanssertifikater lânesertifikater Fylkeskommuner Kommuner Statlig eide foretak Kommuneforetak Statlige låneinstitutter Private foretak Utlandet 2) 5. Ihendehaverobligasjoner ) 6. Aksjer og andeler ) Andeler i norske verdipapirfond Andre norske aksjer og andeler Andeler i utenl. verdipapirfond Andre utenl. aksjer og andeler 7. Kapitalinnskudd i pensjonskasser 8. Grunnfondsbevis 9. Brutto utlån 2) Spesifiserte tapsavsetninger Uspesifiserte tapsavsetninger Netto utlån. Andre fordringer Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Husholdninger mv Andre innenlandske sektorer Utlandet. Realkapital Fast kapital Driftsmidler Sum eiendeler ii Antall selskaper 9 ) Bokfort verdi. Spesifikasjon til pålydende verdi i tabell 3. 2) Bokfort verdi, se tabell 4 og 5. 28

29 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 2 (forts.). Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt og sektor. 3. desember desember 995. Mill. kr. Endelige tall. Gjeld og egenkapital g. Ihendehaverobligasjonslån Norske Utenlandske 2. Andre lån Forretningsbanker Sparebanker Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner.... Personlige foretak Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner.... Personlig næringsdrivende Lønnstakere. Andre innenlandske sektorer 42 Utlandet Annen gjeld Livsforsikringsselskaper my 257 Skadeforsikringsselskaper 8 Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 345 Husholdninger my Andre innenlandske sektorer Utlandet 4. Forsikringsforpliktelser Premiereserve i forsikringsfondet 5 2 Tilleggsaystn. i forsikringsfondet Sikkerhetsfond 623 Premiefond i forsikringsfondet Pensjonsreguleringsfond i forsikringsfondet øvrige fond 9; 2 oi4 i Skatt Betalbar skatt Utsatt skatt 6. Egenkapital 5 Aksjekapital 2 Grunnfondsbeviskapital Disposisjonsfond Annen egenkapital ekskl. ansvarlig lånekapital _ Sum gjeld og egenkapital

30 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 3. Livsforsikringsselskaper. Beholdninger av ihendehaverobligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis til pålydende verdi, etter utstedersektor. 3. desember desember 995. Mill. kr Utstedersektor 994 Ihendehaverobligasjoner 995N Aksjer, andeler ) og grunnfondsbevis m I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter ,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper mv Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlige eide foretak Kommuneforetak Private selskaper med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner 4. Husholdninger mv Personlige foretak mv Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlige næringsdrivende Lønnstakere 89. Ufordelt sektor Utlandet ) Andeler i verdipapirfond er inkludert i tallene. 3

31 Bank og kredittstatistikk 6/96 Tabell 4. Livsforsikringsselskaper. Utlån etter lantakersektor ). 3. desember desember 995. Mill. kr Låntakersektor * I alt Offentlig forvaltning Statsforvaltningen i 2 3. Trygdeforvaltningen i 5. Fylkeskommuner Kommuner Finansinstitusjoner Statlige låneinstitutter 2,7. Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker 9 3. Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper my Skadeforsikringsselskaper Ikkefinansielle foretak Statens forretningsdrift 63. Statlige eide foretak 65. Kommuneforetak Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) Private ikkeforretningsmessige produsentorienterte institusjoner Husholdninger my Personlige foretak my Private ikkeforretningsmessige konsumentorienterte institusjoner Personlig næringsdrivende Lønnstakere Ufordelt sektor 2 5. Utlandet Spesifikasjoner:. Foretak, kommuner og husholdninger (sum sektorene 5 89) Boliglån i alt Av sektor 8, boliglån ) Fra og med 992, etter spesifiserte tapsavsetninger. 3

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4.1 O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra?tte heftet

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt resultat ny regnskapslov Kreditkassenkonsernets resultat før tap og skatter var 765 mill. kroner (577 mill. kroner) i første kvartal 1999. Resultatet etter skatt utgjorde

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014

REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 REGNSKAP 3. KVARTAL 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 3-2014 Økonomisk utvikling Norsk økonomi har vist en stabil utvikling i årets ni første måneder, med BNP-vekst nær det normale, bare

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 124. REGNSKAPSÅR Vi opplever at privat- og næringslivskunder nå har bedre kjennskap til hva banken står for, og er tettere på våre kunders reelle behov. Gjennom Fana Sparebank

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv.

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser

Detaljer

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN

PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN PRESSEMELDING FRA KREDITKASSEN Godt halvårsresultat fra Kreditkassen Kreditkassenkonsernets resultat før skatter i første halvår 1999 utgjorde 1 611 mill. kroner (1 302 mill. kroner). Det er bokført 444

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014

REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 REGNSKAP 1. HALVÅR 2014 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 2-2014 Økonomisk utvikling Hovedindeksen ved Oslo Børs har økt med 12 % fra årsskiftet, det meste av dette har kommet i 2. kvartal. Det

Detaljer

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013

RørosBanken Røros Sparebank. Kvartalsrapport III 2013 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport III 2013 Norsk og internasjonal økonomi Usikkerheten omkring utvidelse av gjeldstaket for USA har igjen lagt en demper på den gryende optimismen i landet. Det

Detaljer

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9

Årsberetning 2012 3. Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Årsrapport 2012 Forsidefoto: Gaute Bruvik INNHOLDSFORTEGNELSE Årsberetning 2012 3 Årsregnskap 2012 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømanalyse 9 Noter til årsregnskapet 10 Note 1 - Regnskapsprinsipper

Detaljer