STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/ oktober 1989 INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 23/ oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/ Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/ Tabell 2. Forretnings- og sparebanker. Sertifikater etter sektor. 31/ Tabell 3. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor. 31/ fabell 4. Forretningsbanker. Innskudd og lån, etter sektor. 31/ Tabell 5. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor. 31/ Tabell 6. Spareranker. Innskudd og lån, etter sektor. 31/ Tabell 7. Emisjoner av sertifikater. August Tabell 8. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. August Veiviser STATISTISK SENTRALBYRA

2 1 FORORD Statistisk sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 23 for 1989 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder lopende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Folketrygdfondet og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer samt statistikk over åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir forelopige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de Arlige publikasjoner i serien Kredittmarkedsstatistikk. SpOrsmål om dette heftet kan rettes til konsulent Hilde Kyrkjeb0 eller konsulent Anne Britt Justad, Statistisk sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, Statistisk sentralbyra i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 27.oktober 1989 Gisle Skancke Anna ROmo

3 2

4 3 MANEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER PR. 31. AUGUST 1989 Opplegget av bankstatistikken er endret f.o.m. januar Statistikken er na basert på maskinell rapportering fra bankene/bankenes datasentraler. Omleggingen har medfort tekniske problemer for flere banker, slik at Statistisk sentralbyrå ikke har funnet A kunne publisere annet enn forelopige utlånstall for forretnings- og sparebankene for månedene januar - mai Disse tallene har vært basert på uavstemte spesialoppgaver rapportert fra bankenes datasentraler til Norges Bank. F.o.m. juni 1987 er det publisert forelopige balansetall for sparebankene, mens tilsvarende tall for forretningsbankene ble gitt for forste gang i hefte nr. 14/87 (for august 1987). Tall for forretnings- og sparebankenes utlan, innskott mv. i 1987, gruppert etter sektor, er gitt for forste gang i hefte nr. 15/87 (for august 1987). Problemene med omleggingen av bankstatistikken gjor at tallene for begge bankgrupper inntil videre må gis med et visst forbehold.

5 Tabell 1. Forretnings- og sparebanker 1). Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31. august Foreløpige tall. Mill. kr og prosent 4 Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av dette i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Aktiva 1. Sedler og skillemynt , , _ ,4 2. Bankinnskudd på anfordring , , , ,8 1. Norges Bank Postgiro 218 0, , Forretningsbanker , , ,2 81 0,4 4. Sparebanker 434 0, ,4 17 0,1 5. Utenlandske banker , , , ,3 3. Bankinnskudd på tid , , , ,8 1. Norges Bank Forretningsbanker 799 0, , , ,4 3. Sparebanker 921 0, , , ,9 4. Utenlandske banker , , , ,6 4. Statskasseveksler Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Sertifikater etc , , ,6 1. Statssertifikater, norske , , Banksertifikater 603 0, , ,6 3. Finanssertifikater , , Andre , , Ihendehaverobligasjoner , , , ,5 1. Statsobligasjoner, norske , ,8 55 0,3 2. Statsgaranterte obligasjoner , , ,9 57 0,3 3. Andre ordinære obligasjoner , , , ,9 4. Konvertible ihendehaverobligasjoner , Kursreguleringskonto obligasjoner Aksjer og grunnfondsbevis , , , ,7 1. Omløpsmidler , , ,2 27 0,1 2. Anleggsmidler , , , , Kursreguleringskonto aksjer og grunnfondsbevis Utlån for avskrivning (disponert) , , , ,7 1. Diskonteringskreditt (Veksler/ Utlån mot avbetalingskontrakter mv.) 820 0, , , Kasse-/drifts-/brukskreditt , , ,6 44 0,2 3. Byggelån , , Andre utlån med løpetid under 1 år , , , Andre utlån med løpetid 1 år og over , , , ,9 6. Utlån i NOK til oljevirksomhet , Utlån etter lisens , , , ,5 9. Andre fordringer , , , ,0 1. Remburser 316 0, , ,3 2. Renter , , , ,5 3. I regning med avdelingskontor/filial , , Leieboerinnskudd og lignende fordringer Annet , , ,9 42 0,2 10. Andre aktiva , , Maskiner, inventar og transportmidler , ,7 2. Bankbygninger og annen fast eiendom (ekskl. funksjonærbotiger og overtatte eiendommer) , ,0-3. Funksjonærboliger, fritidshus Fast eiendom overtatt v/inndr. av fordr , ,1 5. Immaterielle eiendeler og aktiverte kostn Annet 237 0, Utgifter , , , ,4 I alt for en bloc-avskrivninger , , , ,0 - en bloc-avskrivninger , ,7 - - I alt etter en bloc-avskrivninger , , , ,0 Spesifikasjon: Utlån til boligformål , ,5 1) Se side 3.

6 Tabell l(forts.). Forretnings- og sparebanker 2). Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31. august Foreløpige tall. Mill. kr og prosent 5 Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av dette i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent. Passiva 12. Innskudd ordinære vilkår , , , ,7 1. Fra kunder , , , ,0 1. Arbeids- og brukskonti , , , ,7 2. Andre innskudd uten oppsigelse , , Sparing med skattefradrag , , Andre tidsinnskudd , , ,5 68 0,3 2. Fra andre banker , , , ,7 1. Arbeids- og brukskonti , , , ,8 2. Konverteringsforskudd fra Norges Bank , , Andre tidsinnskudd , , , ,9 13. Innskudd spesielle vilkår (fra kunder) , , , ,7 14. Sertifikater etc , , , ,8 15. Ihendehaverobligasjonslån , , , ,6 1. Ansvarlig lånekapital , , , ,2 2. Annet , , , ,4 16. Andre Lin , , , ,5 1. Lån i Norges Bank , , Andre lån med løpetid under 1 år 420 0, , , ,9 3. Ansvarlig lånekapital 1) , , , ,6 4. Andre Lin med løpetid 1 år og over 675 0, , , Annen gjeld , , , ,8 1. Bankremisser 303 0, , Bankgiro til disposisjon 330 0, , Remburser (inkl. aksepter) 304 0, , ,2 4. Skatteinnbetalinger , Skattegjeld 260 0, , Renter m v , , , ,7 7. I regning med hovedkontor eller filial 214 0, Annet , , , ,0 18. Aksjekapital/ Grunnfondsbeviskapital , , Avsetninger Fond , , Sparebankens fond , Reservefond ,5 3 Betinget skattefrie fond , , Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond/ Udekket tap , Andre fond 817 0, Inntekter , , , ,9 I alt , , , ,0 1) Ikke medregnet ihendehaverobligasjonslån, jfr. post 15. 2) Se side 3.

7 Tabell 2. Forretnings- og sparebanker 1). Debitorsektor 1 at 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusioner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentori enterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. Utlandet ellers Foretak kommuner og priv. pers. (sum sektor 510-1ç 1) Se side 3. 6 Sertifikater etter sektor. I at * 31. august 1988 og Forretningsbanker * Mill. kr 31/ Sparebanker 31/8 1989* , , , , , , , , , ,4 633,0 977,9 91,0 52,0-20,0 91,0 32, ,2 143, ,0 142, ,2 1, ,6 496, ,2 440, ,5 55, , , , , , , ,9 543,2 782,5 168, ,4 374,2 107,0 247,1 87,0 38,1 20,0 209,0 231,5 425,1.174,5 239,0 57,0 186,1 5,0 432,1-225,1 5,0 207,0 46,2 83,0-25,0 46,2 58,0 428,9 297,3 158,0 109,0 271,0 188, , , , , ,0 876, _ _ - 129,0 18,0 42,0-87,0 18,0 1,1 103, ,1 103, , , , , , ,2

8 Tabell 3. Forretningsbanker 3). Ihendehaverobligasjoner og disponerte utlån, etter debitorsektor. 31. august 1968 og Mill. kr 7 Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi 1) Disponerte utlån i alt 2) Av dette: Kasse-/drifts-/bruksog kreditt byggelån I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken 190. Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv.. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusioner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentori enterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. Utlandet ellers Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , , , , , ,1 12,2 17,8 2,6 2, ,1 2,2 0,5 0, ,9 0,9 0, , ,7 71,7-71,7-358,4 16,6 456,3 130,0 377,1 315,1 75,2 76,5 8,9-2, , , , , , , ,6 60,9 109, , , , , ,4 3,3 121,5 1, ,5 319,7 64,0 35,2 229,3 406, , ,8 673,9 859,6 429,2 902, , , , 2 553,9 42,4 4,2 67,2 81,0 8,8 17,2 631,6 448, , ,1 6275, 784, , ,8 591,8 687,4 209,5 362, , , , , , , ,6 209,5 29,3 51,9 34,0 27, , , , , ,1 619,9 140,3 180,6 37,5 0, , , , , , , ,7 617,9 93,8 93,4 275,4 1308, 161,3 25, ,7 667, , ,2 0,1 0,7 106,9 197,3 413,2 72,8 34,7 19, , , , ,9 109,4 233, , , , , , ,1 Sektorene og 890 etter næring: 1. Primærnæringer 2. Utvinning og rørtransport av olje mv. 3. Bergverk og utekonkurrerende industri 4. Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 5. Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 6. Varehandel, hotell- og restaurantdrift 7. Utenriks sjøfart og oljeboring 8. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 9. Transport og tjenesteytende næringer ellers 0. Ufordelt næring 5,5 7, , , , ,2 273,8 147,7 839,1 914,9 141,0 225,6 320,2 487, , , , ,6 470,0 462, , , , , ,3 850, , , , ,9 45,7 88, , , , ,3-12, , ,7 427,2 834,9 762,6 542, , , , ,0 48,7 32, , , , , ,8 952, ,3 870,0 236,0 260,9 1) Medregnet ihendehaverobligasjoner til finansiering av oljevirksomhet og etter lisens. 2) Medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og uttan etter lisens. 3) Se side 3.

9 Tabell 4. Forretningsbanker 2). Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor. 31. august 1988 og Mill. kr 8 Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) 31/ /8 1989* I alt , , , , , , Statsforvaltningen 521,8 640,0 899,6 902, Trygdeforvaltningen 445,6 376,9 872,4 725, Norges Bank 788, , , , Postgiro og Postsparebanken 107,1 10, ,3 0, Statsbanker 224,2 402, ,5 5, Forretningsbanker 3 578, , ,5 9, Sparebanker 808,3 849, , Bankenes sikringsfond 187,1 591,7 415,2 208, ,319. Private kredittforetak 1 095, , , ,4 68,9 61,3 370,379. Private finansieringsselskaper. 394,0 627,4 277,7 231, ,419. Livsforsikringsselskaper mv , , , ,7 105,5 95,4 470,479. Skadeforsikringsselskaper 1 404, , , ,3-0, Fylkeskommuner 656,8 780,6 399,0 365, Kommuner 1 125, , ,8 939, Statens forretningsdrift 98,6 128,0 469,3 402, Selvstendige statsforetak 1 090, , ,4 871, Kommuneforetak 754,7 954, ,1 904,8 0,3-710,719. Private selskap med begrenset ansvar , , , ,9 10,4 8, Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset 81,4 161,2 100,0 137,9 0,7 0,6 ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige 5 355, , , ,1 2,6 1,8 konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende 435, ,7 338, ,9 - - (enkeitmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, 2 441, , , ,6 - - trygdede, studenter o a , , , ,8 4,0 0, Ufordelt sektor 266,5 233,1 186,1 132,5 6,1-920,929. Utenlandske banker , , ,7 902,0 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 23,5 142,7 37,0 25, ,979. Utlandet ellers 3 913, , , ,8 - - Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , ,1 24,1 11,6 1) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis. 2) Se side 3.

10 Tabell 5. Sparebanker 3). Ihendehaverobligasjoner og disponerte utlån, etter debitorsektor. 31. august 1988 og Mill. kr 9 Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi 1) Disponerte utlån i alt 2) Av dette: Kasse-/drifts-/brukskreditt og byggelån I alt , , , , , , Statsforvaltningen , ,7 131,1 49,5 11,0 8, Trygdeforvaltningen - - 2,5 7,7 1,0 6, Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken ,5 3,7 12,9 1, Statsbanker 3 151, , Forretningsbanker 25,8 79,1 106,1 70,9 3,1 0, Sparebanker 343,3 175,0 90,8 192,0 8,1 7, Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak , , , ,8 9,3 7,5 370,379. Private finansieringsselskaper. 55,8 12, , ,3 89,1 203,2 410,419. Livsforsikringsselskaper mv ,7 91,9 4,6 59,4 470,479. Skadeforsikringsselskaper ,4 163,5 5,0 8, Fylkeskommuner 703,2 484, , ,3 215,7 101, Kommuner 1 061, , , , , , Statens forretningsdrift 41,3 1,0 135,3 81,5 22,6 18, Selvstendige statsforetak 799,0 576,7 972,8 559,2 134,0 60, Kommuneforetak 3 202, ,4 985, ,8 477,6 552,0 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 1 695,5 915, , , , , Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 30,9 18,8 179,0 141,1 71,1 46, Private foretak med ubegrenset ansvar 94,1 52, , , , , Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 11,3 34,2 868, ,6 365,4 551, Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 22,4 10, , , , , Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a , , , , Ufordelt sektor 30,3 36,6 784,0 500,3 252,9 146,5 920,929. Utenlandske banker 18,5-640,4 232,1-0,1 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 2,2-184,1 11,9 1,5 0,1 970,979. Utlandet ellers 795,1 808, , ,8 30,1 60,2 Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) 7 692, , , , , ,5 Sektorene og 890 etter næring: 1. Primærnæringer 10,2 2, , , , ,8 2. Utvinning og rørtransport av olje mv. 280,4 128, ,5 727,9 7,3 15,4 3. Bergverk og utekonkurrerende industri 926,4 488, , ,3 427,9 349,6 4. Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 596,0 232, , , , ,1 5. Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 3 268, , , , , ,3 6. Varehandel, hotell- og restaurantdrift 100,1 77, , , , ,0 7. Utenriks sjøfart og oljeboring 101,9 17, , ,8 44,2 26,3 8. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 432,1 478, , , , ,0 9. Transport og tjenesteytende næringer ellers 142,5 81, , , , ,1 0. Ufordelt næring 69,7 56, ,3 564,3 365,2 149,7 1) Medregnet ihendehaverobligasjoner til finansiering av oljevirksomhet og etter lisens. 2) Medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og utlån etter lisens. 3) Se side 3.

11 Tabell 6. Sparebanker 2). Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor. 3 1L august 1988 og Mill. kr 1 0 Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) 31/ /8 1989* I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken 190. Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. UtLandet eders Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , , , ,0 299,9 274,7 358,6 456,2 0,2 0,2 399,9 510, , ,0 1,4 4, , , , ,2 146,2 128, ,5 1,2 725,1 647, ,7 1, , , ,0 10, , , ,4 27,4 8,7 0,5 62,9 176, ,3 805,0 672, ,2 219,4 40,6 265,5 233,9 163,2 254,1 13,4 1,5 577,9 774, , ,5 59,2 51,4 456,7 419,1 622,9 644,6 19,9 5,7 523,0 824, , ,3 1,8 1, , , , ,6 0,1-347,1 268,6 67,4 158,6-319,0 439,3 113,7 67, , , , , , , , ,1 5,0 131,3 199,3 163,1 206, , , , ,6-0, , ,8 904, ,7 20, , , , , , , , ,4 275,4 4, , ,6 581,3 320,3 111,5 50, , , ,3-27,8 18,9 25,2 84, ,5 857,0 330,7 494,6 415,8 205, , , , ,4 413,9 56,5 1) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis. 2) Se side 3.

12 Tabell 7. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge. August 1988 og Mill.kr 11 Bruttoemisjoner Utestående beløp pr. Aug. Jan.-aug. Aug. Jan.-aug. 31. aug. 31. aug. Emisjoner i alt ) Statssertifikater Banksertifikater ) Forretningsbanker Sparebanker ) Kredittsertifikater Finanssertifikater ) Lånesertifikater Statsbanker Kammer Statsforetak Kommuneforetak Private foretak ) Korrigerte tall. Kilde Norges Bank.

13 Tabell 8. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. August 1988 og Mill.kr 12 Låntakere 1988* 1989* Aug. Jan.-aug. Aug. Jan.-aug. A. Emisjoner i alt ) B. Emisjoner i norske kroner ) Kommuneforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak ) Realkredittforetak ) Skipsfinansieringsforetak Andre private kredittforetak Statsforetak Kommuneforetak Private foretak C. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen (Kommuner) Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak _ Statsforetak _ Kommuneforetak Private foretak D. Emisjoner i eurokroner 1) Korrigerte tall. 2) Beregnet etter månedens gjenomsnittlige valutakurs. Kilde: Norges Bank.

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1989 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer I ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe 6/ Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernmring Utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Bankinnskudd på anfordring og tid, etter sektor Resultatregnskap II NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor III POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor IV POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og lântakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 9 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskudd på anfordring og tid, etter fylke og sektor Gjennomsnittsrenten for utlån Gjennomsnittsrenten for innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt... Balanse etter finansobjekt Sertifikater etter sektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor Innskudd og lån, etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og lånetakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og innskudd etter næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring Innskudd etter fylke, sektor og næring

15 14 Veiviser til tabeller publisert i 1989 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 8 16 Gjennomsnittsrenter for innskott 8 16 Resultatregnskap VI STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor Utlån etter næring 14 Utestående lån etter rentesatser mv. 4 Resultatregnskap etter finansobjekt 'VII PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 8 22 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap Gjennomsnittsrenter for utlån VIII PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring Kvartalsbalanser Resultatregnskap IX LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Resultatregnskap Gjennomsnittlige rentesatser for utlån Utlån etter låntakerens fylke X SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor 7 Utlån etter lantakersektor Utlån etter låntakernæring 7 Resultatregnskap 7 Utlån etter låntakerens fylke 7

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1989 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /6 31/12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 30/8 Hefte nummer XI PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap XII KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor. Resultatregnskap 7 7 XIII FELLESORDNINGEN FOR TARIFFESTET PENSJON (FTP). Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap 1 14 XIV FINANSINSTITUSJONER Utlån etter långiver- og lântakersektor 1 10 XV FOLKETRYGDFONDET Balanse XVI EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGA- SJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av ihendehaverobligasjoner Emisjoner av sertifikater XVII AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 4 9 XVIII APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring 19 Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe 19 Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke 19 Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke 19

17 16 Veiviser til figurer publisert i 1989 Figuroversikt Oppgavetidspunkt /12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 Hefte nummer APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter fylke 19 Antall konkurser i varehandel, industri og bygge og anleggsvirksomhet 19

18 PRIS PR. AR KR 280,00 PRIS PR. HEFTE KR 20,00

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 20/90 5. juli 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 20/90 5. juli 1990 INNHOLD. Side Nr. 20/90 5. juli 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 2 Figur 1. Alle banker. SMS - etter innskyterens fylke. 31/12 1989 3 Tabell 1. Alle banker. SMS - etter innskyterens

Detaljer

Bank- og kredittstatistikk

Bank- og kredittstatistikk 6. august 995 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Balansetall Alle banker.95 (med spes.) Norges Bank Forretningsbanker og Postbanken Sparebanker Statlige låneinstitutt Åpnede Etter kvartal. halvår

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

7 Aktuelle tall. Bank- og kredittstatistikk. Sparebanker. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

7 Aktuelle tall. Bank- og kredittstatistikk. Sparebanker. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 19. mars 1996 Bank- og kredittstatistikk 7 Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner.95 innskudd Balansetall Forretningsbanker og Postbanken - (tidsserier) Sparebanker Balansetall Skadeforsikringsselskaper.95

Detaljer

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak

Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel Kommuner, foretak Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.94 innskudd Ihendehaver- Innenlandsk 1993 obligasjonsgjelden Sertifikat- Innenlandsk 1993 gjeld Emisjoner Sertifikater Oktober 94 Ihendehaverobligasjoner Kapitaltilførsel

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd

8 / 9 5. kredittstatistikk. Bank- og. Aktuelle tall. Utlån/ Finansinstitusjoner innskudd 15. desember 1995 Bank- og il kredittstatistikk Aktuelle tall Utlån/ Finansinstitusjoner 30.09.95 innskudd Balansetall Livsforsikringsselskaper 30.09.95 (med spes.) Skadeforsikringsselskaper Emisjoner

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen

Nr. 2/2002. Årsstatistikk for verdipapirfond Oslo, 17. januar årgang. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen Nr. 2/2002 Oslo, 17. januar 2002. 7. årgang 125*(6%$1. Pengepolitikk / Statistikkavdelingen )LQDQVVWDWLVWLNN Årsstatistikk for verdipapirfond 1994-2000 Resultatregnskap Balanse med spesifikasjoner.rqwdnwshuvrq

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

14. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

14. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 998 Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og -fond Fellesordningen for tariffestet

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2001 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordninger for tarifffestet

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2001 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordninger for tarifffestet 20. desember 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2001 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordninger for tarifffestet pensjon (FTP) 31.12.2000 Avtalefestet

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 24/ november 1993 Nr. 24/93 10. november 1993 BALANSETALL : Private finansierings- (med spesi- selskaper.1992 fikasjoner) Livsforsikringsselskaper 30.09.1993 RESULTAT- Private finansierings- REGNSKAP : selskaper.1992 FORDRINGER

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper

Balanse 1. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Balanse 1. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balanse 1991-1996 Resultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Nr. 11/ mai 1992

Nr. 11/ mai 1992 Nr. 11/92 26. mai 1992 ÅPNEDE KONKURSER :Etter kvartal 1. kv. 1992 Etter måned H Fylkestall NØringstall RESULTAT- REGNSKAP :Alle banker 1991 BALANSETALL : Livsforsikrings - selskaper 31.03.1992 KAPITAL-

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.829,7 1.759,7 1.769,4 Siste 12

Detaljer

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mai 1963

INNHOLD. Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mai 1963 N. 6-4. årgang Oslo, 7. juni INNHOLD Inn- og utførselsverdi fordelt på varegrupper. Januar-mai Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr.. mai Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.. mai Tillegg

Detaljer

Delårsrapport 4. kvartal 2014

Delårsrapport 4. kvartal 2014 Delårsrapport 4. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.865,0 1.769,4 1.769,4 Siste 12

Detaljer

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal

RESULTATREGNSKAP Beløp i hele kroner 2. Kvartal Kvartal RESULTATREGNSKAP Beløp i hele 1 000 kroner 2. Kvartal 2016 2. Kvartal 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 4. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nokkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balansetall 31.12.1997 (med spes.) Folketrygdfondet Åpnede

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014

Delårsrapport 2. kvartal 2014 Delårsrapport 2. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.856,7 1.729,4 1.769,4 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 1.858,3 1.742,9 1.769,4 Siste 12

Detaljer

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner

Balansetall (med spes.) Folketrygdfondet. Emisjoner 2. kvartal 1997 og renter Sertifikater. Obligasjoner Balanse 2. kvartal 1997 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Balansetall. 1997 (med spes.) Folketrygdfondet

Detaljer

/ 9. III Aktuelle tall

/ 9. III Aktuelle tall 2. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk III Aktuelle tall Balanse 1. kvartal 1996 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak

Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak 11. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Finansinstitusjoner og offentlige, ikke-finansielle foretak. 1988-1993 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 3. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 3. kvartal Balansetall Folketrygdfondet pr

Åpnede Etter kvartal 3. kvartal Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 3. kvartal Balansetall Folketrygdfondet pr 8. november 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Åpnede Etter kvartal 3. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater 3. kvartal 999 og renter Obligasjoner Balansetall

Detaljer

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

16. september 1999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 6. september 999 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.98 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20.

Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Erstatter veiledning f.o.m. desember 2009 Norges Bank Oppdatert 20. Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2010 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 20. desember 2010 ORBOF Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak VEILEDNING I UTFYLLING

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2017

Delårsrapport. 4. kvartal 2017 Delårsrapport 4. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.507,1 2.244,5 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2018

Delårsrapport. 4. kvartal 2018 Delårsrapport 4. kvartal 2018 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2018 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.827,1 2.507,1 2.507,1 Siste 12

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2019

Delårsrapport. 1. kvartal 2019 Delårsrapport 1. kvartal 2019 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2019 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) 31.3.2019 31.3.2018 31.12.18 Forvaltningskapital 2.920,5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Delårsrapport. 3. kvartal 2017

Delårsrapport. 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.9.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.365,7 2.169,6 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall

Åpnede Etter kvartal 1. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Åpnede Etter kvartal. kv. 98 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Obligasjons Obligasjonsgjelden i norske kroner 3.2.96 gjelden Bruttoendringer 3.2.97 Emisjoner Sertifikater. kv. 98 og renter Obligasjoner

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2018

Delårsrapport. 1. kvartal 2018 Delårsrapport 1. kvartal 2018 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2018 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2 619,8 2 320,2 2 507,1 Siste 12

Detaljer

Delårsrapport. 1 kvartal 2017

Delårsrapport. 1 kvartal 2017 Delårsrapport 1 kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 31.3.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.320,2 1.990,8 2.244,5 Siste 12 mnd.

Detaljer

Årsstatistikk for 1999

Årsstatistikk for 1999 8. juni 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 999 Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser og -fond Fellesordningen for tariffestet

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport. 2. kvartal 2017

Delårsrapport. 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 DELÅRSRAPPORT PR. 30.6.2017 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.389,4 2.154,7 2.244,5 Siste 12

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer