STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/ oktober 1989 INNHOLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 23/ oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/ Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/ Tabell 2. Forretnings- og sparebanker. Sertifikater etter sektor. 31/ Tabell 3. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor. 31/ fabell 4. Forretningsbanker. Innskudd og lån, etter sektor. 31/ Tabell 5. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor. 31/ Tabell 6. Spareranker. Innskudd og lån, etter sektor. 31/ Tabell 7. Emisjoner av sertifikater. August Tabell 8. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. August Veiviser STATISTISK SENTRALBYRA

2 1 FORORD Statistisk sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 23 for 1989 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder lopende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Folketrygdfondet og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer samt statistikk over åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir forelopige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de Arlige publikasjoner i serien Kredittmarkedsstatistikk. SpOrsmål om dette heftet kan rettes til konsulent Hilde Kyrkjeb0 eller konsulent Anne Britt Justad, Statistisk sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, Statistisk sentralbyra i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 27.oktober 1989 Gisle Skancke Anna ROmo

3 2

4 3 MANEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER PR. 31. AUGUST 1989 Opplegget av bankstatistikken er endret f.o.m. januar Statistikken er na basert på maskinell rapportering fra bankene/bankenes datasentraler. Omleggingen har medfort tekniske problemer for flere banker, slik at Statistisk sentralbyrå ikke har funnet A kunne publisere annet enn forelopige utlånstall for forretnings- og sparebankene for månedene januar - mai Disse tallene har vært basert på uavstemte spesialoppgaver rapportert fra bankenes datasentraler til Norges Bank. F.o.m. juni 1987 er det publisert forelopige balansetall for sparebankene, mens tilsvarende tall for forretningsbankene ble gitt for forste gang i hefte nr. 14/87 (for august 1987). Tall for forretnings- og sparebankenes utlan, innskott mv. i 1987, gruppert etter sektor, er gitt for forste gang i hefte nr. 15/87 (for august 1987). Problemene med omleggingen av bankstatistikken gjor at tallene for begge bankgrupper inntil videre må gis med et visst forbehold.

5 Tabell 1. Forretnings- og sparebanker 1). Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31. august Foreløpige tall. Mill. kr og prosent 4 Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av dette i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Aktiva 1. Sedler og skillemynt , , _ ,4 2. Bankinnskudd på anfordring , , , ,8 1. Norges Bank Postgiro 218 0, , Forretningsbanker , , ,2 81 0,4 4. Sparebanker 434 0, ,4 17 0,1 5. Utenlandske banker , , , ,3 3. Bankinnskudd på tid , , , ,8 1. Norges Bank Forretningsbanker 799 0, , , ,4 3. Sparebanker 921 0, , , ,9 4. Utenlandske banker , , , ,6 4. Statskasseveksler Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Sertifikater etc , , ,6 1. Statssertifikater, norske , , Banksertifikater 603 0, , ,6 3. Finanssertifikater , , Andre , , Ihendehaverobligasjoner , , , ,5 1. Statsobligasjoner, norske , ,8 55 0,3 2. Statsgaranterte obligasjoner , , ,9 57 0,3 3. Andre ordinære obligasjoner , , , ,9 4. Konvertible ihendehaverobligasjoner , Kursreguleringskonto obligasjoner Aksjer og grunnfondsbevis , , , ,7 1. Omløpsmidler , , ,2 27 0,1 2. Anleggsmidler , , , , Kursreguleringskonto aksjer og grunnfondsbevis Utlån for avskrivning (disponert) , , , ,7 1. Diskonteringskreditt (Veksler/ Utlån mot avbetalingskontrakter mv.) 820 0, , , Kasse-/drifts-/brukskreditt , , ,6 44 0,2 3. Byggelån , , Andre utlån med løpetid under 1 år , , , Andre utlån med løpetid 1 år og over , , , ,9 6. Utlån i NOK til oljevirksomhet , Utlån etter lisens , , , ,5 9. Andre fordringer , , , ,0 1. Remburser 316 0, , ,3 2. Renter , , , ,5 3. I regning med avdelingskontor/filial , , Leieboerinnskudd og lignende fordringer Annet , , ,9 42 0,2 10. Andre aktiva , , Maskiner, inventar og transportmidler , ,7 2. Bankbygninger og annen fast eiendom (ekskl. funksjonærbotiger og overtatte eiendommer) , ,0-3. Funksjonærboliger, fritidshus Fast eiendom overtatt v/inndr. av fordr , ,1 5. Immaterielle eiendeler og aktiverte kostn Annet 237 0, Utgifter , , , ,4 I alt for en bloc-avskrivninger , , , ,0 - en bloc-avskrivninger , ,7 - - I alt etter en bloc-avskrivninger , , , ,0 Spesifikasjon: Utlån til boligformål , ,5 1) Se side 3.

6 Tabell l(forts.). Forretnings- og sparebanker 2). Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31. august Foreløpige tall. Mill. kr og prosent 5 Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av dette i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent. Passiva 12. Innskudd ordinære vilkår , , , ,7 1. Fra kunder , , , ,0 1. Arbeids- og brukskonti , , , ,7 2. Andre innskudd uten oppsigelse , , Sparing med skattefradrag , , Andre tidsinnskudd , , ,5 68 0,3 2. Fra andre banker , , , ,7 1. Arbeids- og brukskonti , , , ,8 2. Konverteringsforskudd fra Norges Bank , , Andre tidsinnskudd , , , ,9 13. Innskudd spesielle vilkår (fra kunder) , , , ,7 14. Sertifikater etc , , , ,8 15. Ihendehaverobligasjonslån , , , ,6 1. Ansvarlig lånekapital , , , ,2 2. Annet , , , ,4 16. Andre Lin , , , ,5 1. Lån i Norges Bank , , Andre lån med løpetid under 1 år 420 0, , , ,9 3. Ansvarlig lånekapital 1) , , , ,6 4. Andre Lin med løpetid 1 år og over 675 0, , , Annen gjeld , , , ,8 1. Bankremisser 303 0, , Bankgiro til disposisjon 330 0, , Remburser (inkl. aksepter) 304 0, , ,2 4. Skatteinnbetalinger , Skattegjeld 260 0, , Renter m v , , , ,7 7. I regning med hovedkontor eller filial 214 0, Annet , , , ,0 18. Aksjekapital/ Grunnfondsbeviskapital , , Avsetninger Fond , , Sparebankens fond , Reservefond ,5 3 Betinget skattefrie fond , , Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond/ Udekket tap , Andre fond 817 0, Inntekter , , , ,9 I alt , , , ,0 1) Ikke medregnet ihendehaverobligasjonslån, jfr. post 15. 2) Se side 3.

7 Tabell 2. Forretnings- og sparebanker 1). Debitorsektor 1 at 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusioner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentori enterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. Utlandet ellers Foretak kommuner og priv. pers. (sum sektor 510-1ç 1) Se side 3. 6 Sertifikater etter sektor. I at * 31. august 1988 og Forretningsbanker * Mill. kr 31/ Sparebanker 31/8 1989* , , , , , , , , , ,4 633,0 977,9 91,0 52,0-20,0 91,0 32, ,2 143, ,0 142, ,2 1, ,6 496, ,2 440, ,5 55, , , , , , , ,9 543,2 782,5 168, ,4 374,2 107,0 247,1 87,0 38,1 20,0 209,0 231,5 425,1.174,5 239,0 57,0 186,1 5,0 432,1-225,1 5,0 207,0 46,2 83,0-25,0 46,2 58,0 428,9 297,3 158,0 109,0 271,0 188, , , , , ,0 876, _ _ - 129,0 18,0 42,0-87,0 18,0 1,1 103, ,1 103, , , , , , ,2

8 Tabell 3. Forretningsbanker 3). Ihendehaverobligasjoner og disponerte utlån, etter debitorsektor. 31. august 1968 og Mill. kr 7 Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi 1) Disponerte utlån i alt 2) Av dette: Kasse-/drifts-/bruksog kreditt byggelån I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken 190. Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv.. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusioner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentori enterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. Utlandet ellers Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , , , , , ,1 12,2 17,8 2,6 2, ,1 2,2 0,5 0, ,9 0,9 0, , ,7 71,7-71,7-358,4 16,6 456,3 130,0 377,1 315,1 75,2 76,5 8,9-2, , , , , , , ,6 60,9 109, , , , , ,4 3,3 121,5 1, ,5 319,7 64,0 35,2 229,3 406, , ,8 673,9 859,6 429,2 902, , , , 2 553,9 42,4 4,2 67,2 81,0 8,8 17,2 631,6 448, , ,1 6275, 784, , ,8 591,8 687,4 209,5 362, , , , , , , ,6 209,5 29,3 51,9 34,0 27, , , , , ,1 619,9 140,3 180,6 37,5 0, , , , , , , ,7 617,9 93,8 93,4 275,4 1308, 161,3 25, ,7 667, , ,2 0,1 0,7 106,9 197,3 413,2 72,8 34,7 19, , , , ,9 109,4 233, , , , , , ,1 Sektorene og 890 etter næring: 1. Primærnæringer 2. Utvinning og rørtransport av olje mv. 3. Bergverk og utekonkurrerende industri 4. Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 5. Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 6. Varehandel, hotell- og restaurantdrift 7. Utenriks sjøfart og oljeboring 8. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 9. Transport og tjenesteytende næringer ellers 0. Ufordelt næring 5,5 7, , , , ,2 273,8 147,7 839,1 914,9 141,0 225,6 320,2 487, , , , ,6 470,0 462, , , , , ,3 850, , , , ,9 45,7 88, , , , ,3-12, , ,7 427,2 834,9 762,6 542, , , , ,0 48,7 32, , , , , ,8 952, ,3 870,0 236,0 260,9 1) Medregnet ihendehaverobligasjoner til finansiering av oljevirksomhet og etter lisens. 2) Medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og uttan etter lisens. 3) Se side 3.

9 Tabell 4. Forretningsbanker 2). Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor. 31. august 1988 og Mill. kr 8 Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) 31/ /8 1989* I alt , , , , , , Statsforvaltningen 521,8 640,0 899,6 902, Trygdeforvaltningen 445,6 376,9 872,4 725, Norges Bank 788, , , , Postgiro og Postsparebanken 107,1 10, ,3 0, Statsbanker 224,2 402, ,5 5, Forretningsbanker 3 578, , ,5 9, Sparebanker 808,3 849, , Bankenes sikringsfond 187,1 591,7 415,2 208, ,319. Private kredittforetak 1 095, , , ,4 68,9 61,3 370,379. Private finansieringsselskaper. 394,0 627,4 277,7 231, ,419. Livsforsikringsselskaper mv , , , ,7 105,5 95,4 470,479. Skadeforsikringsselskaper 1 404, , , ,3-0, Fylkeskommuner 656,8 780,6 399,0 365, Kommuner 1 125, , ,8 939, Statens forretningsdrift 98,6 128,0 469,3 402, Selvstendige statsforetak 1 090, , ,4 871, Kommuneforetak 754,7 954, ,1 904,8 0,3-710,719. Private selskap med begrenset ansvar , , , ,9 10,4 8, Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset 81,4 161,2 100,0 137,9 0,7 0,6 ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige 5 355, , , ,1 2,6 1,8 konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende 435, ,7 338, ,9 - - (enkeitmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, 2 441, , , ,6 - - trygdede, studenter o a , , , ,8 4,0 0, Ufordelt sektor 266,5 233,1 186,1 132,5 6,1-920,929. Utenlandske banker , , ,7 902,0 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 23,5 142,7 37,0 25, ,979. Utlandet ellers 3 913, , , ,8 - - Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , ,1 24,1 11,6 1) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis. 2) Se side 3.

10 Tabell 5. Sparebanker 3). Ihendehaverobligasjoner og disponerte utlån, etter debitorsektor. 31. august 1988 og Mill. kr 9 Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi 1) Disponerte utlån i alt 2) Av dette: Kasse-/drifts-/brukskreditt og byggelån I alt , , , , , , Statsforvaltningen , ,7 131,1 49,5 11,0 8, Trygdeforvaltningen - - 2,5 7,7 1,0 6, Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken ,5 3,7 12,9 1, Statsbanker 3 151, , Forretningsbanker 25,8 79,1 106,1 70,9 3,1 0, Sparebanker 343,3 175,0 90,8 192,0 8,1 7, Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak , , , ,8 9,3 7,5 370,379. Private finansieringsselskaper. 55,8 12, , ,3 89,1 203,2 410,419. Livsforsikringsselskaper mv ,7 91,9 4,6 59,4 470,479. Skadeforsikringsselskaper ,4 163,5 5,0 8, Fylkeskommuner 703,2 484, , ,3 215,7 101, Kommuner 1 061, , , , , , Statens forretningsdrift 41,3 1,0 135,3 81,5 22,6 18, Selvstendige statsforetak 799,0 576,7 972,8 559,2 134,0 60, Kommuneforetak 3 202, ,4 985, ,8 477,6 552,0 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 1 695,5 915, , , , , Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 30,9 18,8 179,0 141,1 71,1 46, Private foretak med ubegrenset ansvar 94,1 52, , , , , Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 11,3 34,2 868, ,6 365,4 551, Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 22,4 10, , , , , Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a , , , , Ufordelt sektor 30,3 36,6 784,0 500,3 252,9 146,5 920,929. Utenlandske banker 18,5-640,4 232,1-0,1 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 2,2-184,1 11,9 1,5 0,1 970,979. Utlandet ellers 795,1 808, , ,8 30,1 60,2 Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) 7 692, , , , , ,5 Sektorene og 890 etter næring: 1. Primærnæringer 10,2 2, , , , ,8 2. Utvinning og rørtransport av olje mv. 280,4 128, ,5 727,9 7,3 15,4 3. Bergverk og utekonkurrerende industri 926,4 488, , ,3 427,9 349,6 4. Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 596,0 232, , , , ,1 5. Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 3 268, , , , , ,3 6. Varehandel, hotell- og restaurantdrift 100,1 77, , , , ,0 7. Utenriks sjøfart og oljeboring 101,9 17, , ,8 44,2 26,3 8. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 432,1 478, , , , ,0 9. Transport og tjenesteytende næringer ellers 142,5 81, , , , ,1 0. Ufordelt næring 69,7 56, ,3 564,3 365,2 149,7 1) Medregnet ihendehaverobligasjoner til finansiering av oljevirksomhet og etter lisens. 2) Medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og utlån etter lisens. 3) Se side 3.

11 Tabell 6. Sparebanker 2). Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor. 3 1L august 1988 og Mill. kr 1 0 Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) 31/ /8 1989* I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken 190. Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. UtLandet eders Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , , , ,0 299,9 274,7 358,6 456,2 0,2 0,2 399,9 510, , ,0 1,4 4, , , , ,2 146,2 128, ,5 1,2 725,1 647, ,7 1, , , ,0 10, , , ,4 27,4 8,7 0,5 62,9 176, ,3 805,0 672, ,2 219,4 40,6 265,5 233,9 163,2 254,1 13,4 1,5 577,9 774, , ,5 59,2 51,4 456,7 419,1 622,9 644,6 19,9 5,7 523,0 824, , ,3 1,8 1, , , , ,6 0,1-347,1 268,6 67,4 158,6-319,0 439,3 113,7 67, , , , , , , , ,1 5,0 131,3 199,3 163,1 206, , , , ,6-0, , ,8 904, ,7 20, , , , , , , , ,4 275,4 4, , ,6 581,3 320,3 111,5 50, , , ,3-27,8 18,9 25,2 84, ,5 857,0 330,7 494,6 415,8 205, , , , ,4 413,9 56,5 1) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis. 2) Se side 3.

12 Tabell 7. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge. August 1988 og Mill.kr 11 Bruttoemisjoner Utestående beløp pr. Aug. Jan.-aug. Aug. Jan.-aug. 31. aug. 31. aug. Emisjoner i alt ) Statssertifikater Banksertifikater ) Forretningsbanker Sparebanker ) Kredittsertifikater Finanssertifikater ) Lånesertifikater Statsbanker Kammer Statsforetak Kommuneforetak Private foretak ) Korrigerte tall. Kilde Norges Bank.

13 Tabell 8. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. August 1988 og Mill.kr 12 Låntakere 1988* 1989* Aug. Jan.-aug. Aug. Jan.-aug. A. Emisjoner i alt ) B. Emisjoner i norske kroner ) Kommuneforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak ) Realkredittforetak ) Skipsfinansieringsforetak Andre private kredittforetak Statsforetak Kommuneforetak Private foretak C. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen (Kommuner) Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak _ Statsforetak _ Kommuneforetak Private foretak D. Emisjoner i eurokroner 1) Korrigerte tall. 2) Beregnet etter månedens gjenomsnittlige valutakurs. Kilde: Norges Bank.

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1989 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer I ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe 6/ Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernmring Utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Bankinnskudd på anfordring og tid, etter sektor Resultatregnskap II NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor III POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor IV POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og lântakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 9 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskudd på anfordring og tid, etter fylke og sektor Gjennomsnittsrenten for utlån Gjennomsnittsrenten for innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt... Balanse etter finansobjekt Sertifikater etter sektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor Innskudd og lån, etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og lånetakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og innskudd etter næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring Innskudd etter fylke, sektor og næring

15 14 Veiviser til tabeller publisert i 1989 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 8 16 Gjennomsnittsrenter for innskott 8 16 Resultatregnskap VI STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor Utlån etter næring 14 Utestående lån etter rentesatser mv. 4 Resultatregnskap etter finansobjekt 'VII PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 8 22 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap Gjennomsnittsrenter for utlån VIII PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring Kvartalsbalanser Resultatregnskap IX LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Resultatregnskap Gjennomsnittlige rentesatser for utlån Utlån etter låntakerens fylke X SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor 7 Utlån etter lantakersektor Utlån etter låntakernæring 7 Resultatregnskap 7 Utlån etter låntakerens fylke 7

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1989 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /6 31/12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 30/8 Hefte nummer XI PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap XII KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor. Resultatregnskap 7 7 XIII FELLESORDNINGEN FOR TARIFFESTET PENSJON (FTP). Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap 1 14 XIV FINANSINSTITUSJONER Utlån etter långiver- og lântakersektor 1 10 XV FOLKETRYGDFONDET Balanse XVI EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGA- SJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av ihendehaverobligasjoner Emisjoner av sertifikater XVII AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 4 9 XVIII APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring 19 Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe 19 Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke 19 Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke 19

17 16 Veiviser til figurer publisert i 1989 Figuroversikt Oppgavetidspunkt /12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 Hefte nummer APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter fylke 19 Antall konkurser i varehandel, industri og bygge og anleggsvirksomhet 19

18 PRIS PR. AR KR 280,00 PRIS PR. HEFTE KR 20,00

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber

16/96. Aktuelle tall 31.12.95. 19. desember 1996 Bank- og kredittstatistikk. Statistisk sentralbyrå ber 9. desember 996 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Årsstatistikk for 995: Fi nansieringsselskaper Kredittforetak Livsforsikringsselskaper Skadeforsikringsselskaper Private og kommunale pensjonskasser

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen

Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Oversikt over aktuelle kombinasjoner av kapitler og nye sektorkoder i balansen Innledning Dette notatet tar sikte på å gi en oversikt over hva som anses som logiske og ikke logiske kombinasjoner av kapitler

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 -

Fordringer og gjeld overfor utlandet 1989 - Fordringer og gjeld overfor utlandet 989 99 8. november 99 Bank og kredittstatistikk Aktuelle tall Statistisk sentralbyrå Statistics Norway OsloKongsvinger 99 Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011

BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET. 2. kvartal 2011 BIRKENES SPAREBANK RAPPORTERING KREDITTOMRÅDET Kvartalsvis rapport til styret 2. kvartal 2011 UTVIKLING I VOLUM kvartalsvis 1. Fordelt på sektorer 2. Fordelt på bransjer 3. Fordelt på risikoklasse 4. Prising

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 1995

RAPPORT 1. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i første kvartal 1995 utgjorde 738 mill. kroner (380 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 1,34 kroner pr. aksje

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner

Åpnede Etter kvartal 1. kvartal 1999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Emisjoner Sertifikater 1. kvartal 1999 og renter Obligasjoner Åpnede Etter kvartal. kvartal 999 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Emisjoner Sertifikater. kvartal 999 og renter Obligasjoner Bankog kredittstatistikk Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall

Detaljer

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998

Åpnede Etter kvartal 1998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall. Valuta Valutakurser 1982-1998 Åpnede Etter kvartal 998 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Valuta Valutakurser 98998 Emisjoner Sertifikater. kv. 998 og renter Obligasjoner Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån?

Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Hva tjener bankene på boliglån og næringslån? Bjørn Helge Vatne Utviklingen i bankenes inntjening på utlån, her definert som differansen mellom gjennomsnittsrenten på utlån og gjennomsnittskostnaden ved

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1

SIDE. fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD ,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE. 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 fr. 22-23/84 6. juni 1984 INNHOLD,MNE- JRUPPE REGISTRERINGS- PERIODE SIDE 09 Petroleumsprodukter. Salg April 1984 1 16 Livsforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk 31. mars 1984 3 06 Rådyrjakta 1983 5

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 194 millioner kroner i overskudd pr 1. kvartal 2002 SpareBank1 Nord-Norge legger i dag fram driftsresultatet for 1. kvartal i år. Konsernet viser god resultatutvikling,

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 11. april 2003 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2002 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2002 Grouped

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2012 2013 (mill. kr) 2013 2012 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.877 1.901 10.250 11.547 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2013 2014 (mill. kr) 2014 2013 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.937 1.877 11.547 12.523 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 1995

RAPPORT 2. KVARTAL 1995 SAMMENDRAG Fortsatt resultatforbedring Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder Note 13 - Utlån til og fordringer på kunder 2008 2009 2010 (mill. kr) 2010 2009 2008 Utlån fordelt på fordringstype Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 2.078 2.187 2.237 9.233 7.760 10.171 Kasse-/drifts-

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995.

Avsetningsprosenten utgjorde 3,2 prosent pr. 30. september 1994, 3,1 prosent pr. 31.desember 1994 og 2,1 prosent pr. 30. juni 1995. SAMMENDRAG God resultatutvikling Mill. kr 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Gj.sn. 1993 Gj.sn. 1994 1. kv. 1995 2. kv. 1995 3. kv. 1995 Resultat etter skatter pr. kvartal Kreditkassenkonsernets

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder

Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder Note 8 - Utlån til og fordringer på kunder 2011 2012 (mill. kr) 2012 2011 Utlån fordelt på fordringstype - - Leiefinansieringsavtaler (finansiell lease) 1.901 1.920 10.697 10.250 Kasse-/drifts- og brukskreditter

Detaljer

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24.

Notat. Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen. 24. Notat 24. juni 2011 Ny institusjonell sektorgruppering i Enhetsregisteret endelig oversikt over nye sektorer og endringer i sektorgrupperingen Som tidligere varslet blir den institusjonelle sektorgrupperingen

Detaljer

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02

PRESSEMELDING. SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 PRESSEMELDING SpareBank 1 Nord-Norge med 168 millioner kroner i overskudd pr 30.09.02 SpareBank1 Nord-Norge offentliggjør i dag driftsresultatet etter ni måneders drift, dvs pr 3. kvartal 2002. Tallene

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

Pressemelding. SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. Pressemelding SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år. SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003. Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene

Detaljer

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4.1. Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken. O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4.1 O. juli 1996 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Temahefte: Prinsipper og definisjoner i kred ittrna rkedstatisti kken atistisk sentralbyrå ber n å bli oppgitt som Ide når oppgaver fra?tte heftet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 12. juli 1995 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Ihendehaverobligasjonslån i norske kroner 31.12.94 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bearer Bond Loans in Norwegian kroner

Detaljer

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11

Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 Vedlegg til Finanstilsynets rundskriv 20/2012 Ny veiledning for post 25, 26 og 27 i rapport 11 GENERELT OM POSTER UNDER ART 25, 26 og 27 Art 25, 26 og 27 innrapporteres med følgende frekvens pr. rapportørgruppe:

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 Saksnr. A2010 021 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2010 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp

Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Valuta Opptatt år Forfall Nominell rente Rentekostnad Beløp Fondsobligasjon nok 2007 evigvarende 2,82 % 753 25 mill. Ansvarlig obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,65 % 946 30 mill. Emisjonsdato for fondsobligasjonen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN Dell Det statistiske opplegg ikke for offentliggjering. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2014. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2014 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2014. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Tysnes Sparebank INFORMASJON I SAMSVAR MED KRAVENE I KAPITALKRAVSFORSKRIFTENS DEL IX (PILAR 3) Kapitaldekning

Detaljer