STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/ oktober 1989 INNHOLD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD"

Transkript

1 Nr. 23/ oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/ Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/ Tabell 2. Forretnings- og sparebanker. Sertifikater etter sektor. 31/ Tabell 3. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor. 31/ fabell 4. Forretningsbanker. Innskudd og lån, etter sektor. 31/ Tabell 5. Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor. 31/ Tabell 6. Spareranker. Innskudd og lån, etter sektor. 31/ Tabell 7. Emisjoner av sertifikater. August Tabell 8. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. August Veiviser STATISTISK SENTRALBYRA

2 1 FORORD Statistisk sentralbyrå presenterer med dette hefte nummer 23 for 1989 i serien "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall". Heftene inneholder lopende regnskapsstatistikk for de private og offentlige banker, private kredittforetak, private finansieringsselskaper, livs- og skadeforsikringsselskaper, private og kommunale pensjonskasser og -fond, Fellesordningen for Tariffestet Pensjon (FTP), Folketrygdfondet og dessuten statistikk over emisjoner av ihendehaverobligasjoner, sertifikater og aksjer samt statistikk over åpnede konkurser. Med "Bank- og kredittstatistikk. Aktuelle tall" tar SSB sikte på A publisere tabeller så snart de foreligger i manuskript. Innholdet vil kunne variere fra hefte til hefte. Symbolet * etter en dato betyr at tallserien gir forelopige tall. Nærmere definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i de Arlige publikasjoner i serien Kredittmarkedsstatistikk. SpOrsmål om dette heftet kan rettes til konsulent Hilde Kyrkjeb0 eller konsulent Anne Britt Justad, Statistisk sentralbyrå i Oslo, tlf. (02) eller konsulent Reidar Eriksen, Statistisk sentralbyra i Kongsvinger, tlf. (066) Statistisk sentralbyrå, 27.oktober 1989 Gisle Skancke Anna ROmo

3 2

4 3 MANEDSSTATISTIKK FOR FORRETNINGS- OG SPAREBANKER PR. 31. AUGUST 1989 Opplegget av bankstatistikken er endret f.o.m. januar Statistikken er na basert på maskinell rapportering fra bankene/bankenes datasentraler. Omleggingen har medfort tekniske problemer for flere banker, slik at Statistisk sentralbyrå ikke har funnet A kunne publisere annet enn forelopige utlånstall for forretnings- og sparebankene for månedene januar - mai Disse tallene har vært basert på uavstemte spesialoppgaver rapportert fra bankenes datasentraler til Norges Bank. F.o.m. juni 1987 er det publisert forelopige balansetall for sparebankene, mens tilsvarende tall for forretningsbankene ble gitt for forste gang i hefte nr. 14/87 (for august 1987). Tall for forretnings- og sparebankenes utlan, innskott mv. i 1987, gruppert etter sektor, er gitt for forste gang i hefte nr. 15/87 (for august 1987). Problemene med omleggingen av bankstatistikken gjor at tallene for begge bankgrupper inntil videre må gis med et visst forbehold.

5 Tabell 1. Forretnings- og sparebanker 1). Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31. august Foreløpige tall. Mill. kr og prosent 4 Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av dette i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent Aktiva 1. Sedler og skillemynt , , _ ,4 2. Bankinnskudd på anfordring , , , ,8 1. Norges Bank Postgiro 218 0, , Forretningsbanker , , ,2 81 0,4 4. Sparebanker 434 0, ,4 17 0,1 5. Utenlandske banker , , , ,3 3. Bankinnskudd på tid , , , ,8 1. Norges Bank Forretningsbanker 799 0, , , ,4 3. Sparebanker 921 0, , , ,9 4. Utenlandske banker , , , ,6 4. Statskasseveksler Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Sertifikater etc , , ,6 1. Statssertifikater, norske , , Banksertifikater 603 0, , ,6 3. Finanssertifikater , , Andre , , Ihendehaverobligasjoner , , , ,5 1. Statsobligasjoner, norske , ,8 55 0,3 2. Statsgaranterte obligasjoner , , ,9 57 0,3 3. Andre ordinære obligasjoner , , , ,9 4. Konvertible ihendehaverobligasjoner , Kursreguleringskonto obligasjoner Aksjer og grunnfondsbevis , , , ,7 1. Omløpsmidler , , ,2 27 0,1 2. Anleggsmidler , , , , Kursreguleringskonto aksjer og grunnfondsbevis Utlån for avskrivning (disponert) , , , ,7 1. Diskonteringskreditt (Veksler/ Utlån mot avbetalingskontrakter mv.) 820 0, , , Kasse-/drifts-/brukskreditt , , ,6 44 0,2 3. Byggelån , , Andre utlån med løpetid under 1 år , , , Andre utlån med løpetid 1 år og over , , , ,9 6. Utlån i NOK til oljevirksomhet , Utlån etter lisens , , , ,5 9. Andre fordringer , , , ,0 1. Remburser 316 0, , ,3 2. Renter , , , ,5 3. I regning med avdelingskontor/filial , , Leieboerinnskudd og lignende fordringer Annet , , ,9 42 0,2 10. Andre aktiva , , Maskiner, inventar og transportmidler , ,7 2. Bankbygninger og annen fast eiendom (ekskl. funksjonærbotiger og overtatte eiendommer) , ,0-3. Funksjonærboliger, fritidshus Fast eiendom overtatt v/inndr. av fordr , ,1 5. Immaterielle eiendeler og aktiverte kostn Annet 237 0, Utgifter , , , ,4 I alt for en bloc-avskrivninger , , , ,0 - en bloc-avskrivninger , ,7 - - I alt etter en bloc-avskrivninger , , , ,0 Spesifikasjon: Utlån til boligformål , ,5 1) Se side 3.

6 Tabell l(forts.). Forretnings- og sparebanker 2). Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31. august Foreløpige tall. Mill. kr og prosent 5 Forretningsbanker Sparebanker Totalt Av dette i utenlandsk valuta Totalt Av dette i utenlandsk valuta I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent I alt Prosent. Passiva 12. Innskudd ordinære vilkår , , , ,7 1. Fra kunder , , , ,0 1. Arbeids- og brukskonti , , , ,7 2. Andre innskudd uten oppsigelse , , Sparing med skattefradrag , , Andre tidsinnskudd , , ,5 68 0,3 2. Fra andre banker , , , ,7 1. Arbeids- og brukskonti , , , ,8 2. Konverteringsforskudd fra Norges Bank , , Andre tidsinnskudd , , , ,9 13. Innskudd spesielle vilkår (fra kunder) , , , ,7 14. Sertifikater etc , , , ,8 15. Ihendehaverobligasjonslån , , , ,6 1. Ansvarlig lånekapital , , , ,2 2. Annet , , , ,4 16. Andre Lin , , , ,5 1. Lån i Norges Bank , , Andre lån med løpetid under 1 år 420 0, , , ,9 3. Ansvarlig lånekapital 1) , , , ,6 4. Andre Lin med løpetid 1 år og over 675 0, , , Annen gjeld , , , ,8 1. Bankremisser 303 0, , Bankgiro til disposisjon 330 0, , Remburser (inkl. aksepter) 304 0, , ,2 4. Skatteinnbetalinger , Skattegjeld 260 0, , Renter m v , , , ,7 7. I regning med hovedkontor eller filial 214 0, Annet , , , ,0 18. Aksjekapital/ Grunnfondsbeviskapital , , Avsetninger Fond , , Sparebankens fond , Reservefond ,5 3 Betinget skattefrie fond , , Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond/ Udekket tap , Andre fond 817 0, Inntekter , , , ,9 I alt , , , ,0 1) Ikke medregnet ihendehaverobligasjonslån, jfr. post 15. 2) Se side 3.

7 Tabell 2. Forretnings- og sparebanker 1). Debitorsektor 1 at 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusioner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentori enterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. Utlandet ellers Foretak kommuner og priv. pers. (sum sektor 510-1ç 1) Se side 3. 6 Sertifikater etter sektor. I at * 31. august 1988 og Forretningsbanker * Mill. kr 31/ Sparebanker 31/8 1989* , , , , , , , , , ,4 633,0 977,9 91,0 52,0-20,0 91,0 32, ,2 143, ,0 142, ,2 1, ,6 496, ,2 440, ,5 55, , , , , , , ,9 543,2 782,5 168, ,4 374,2 107,0 247,1 87,0 38,1 20,0 209,0 231,5 425,1.174,5 239,0 57,0 186,1 5,0 432,1-225,1 5,0 207,0 46,2 83,0-25,0 46,2 58,0 428,9 297,3 158,0 109,0 271,0 188, , , , , ,0 876, _ _ - 129,0 18,0 42,0-87,0 18,0 1,1 103, ,1 103, , , , , , ,2

8 Tabell 3. Forretningsbanker 3). Ihendehaverobligasjoner og disponerte utlån, etter debitorsektor. 31. august 1968 og Mill. kr 7 Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi 1) Disponerte utlån i alt 2) Av dette: Kasse-/drifts-/bruksog kreditt byggelån I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken 190. Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv.. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusioner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentori enterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. Utlandet ellers Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , , , , , ,1 12,2 17,8 2,6 2, ,1 2,2 0,5 0, ,9 0,9 0, , ,7 71,7-71,7-358,4 16,6 456,3 130,0 377,1 315,1 75,2 76,5 8,9-2, , , , , , , ,6 60,9 109, , , , , ,4 3,3 121,5 1, ,5 319,7 64,0 35,2 229,3 406, , ,8 673,9 859,6 429,2 902, , , , 2 553,9 42,4 4,2 67,2 81,0 8,8 17,2 631,6 448, , ,1 6275, 784, , ,8 591,8 687,4 209,5 362, , , , , , , ,6 209,5 29,3 51,9 34,0 27, , , , , ,1 619,9 140,3 180,6 37,5 0, , , , , , , ,7 617,9 93,8 93,4 275,4 1308, 161,3 25, ,7 667, , ,2 0,1 0,7 106,9 197,3 413,2 72,8 34,7 19, , , , ,9 109,4 233, , , , , , ,1 Sektorene og 890 etter næring: 1. Primærnæringer 2. Utvinning og rørtransport av olje mv. 3. Bergverk og utekonkurrerende industri 4. Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 5. Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 6. Varehandel, hotell- og restaurantdrift 7. Utenriks sjøfart og oljeboring 8. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 9. Transport og tjenesteytende næringer ellers 0. Ufordelt næring 5,5 7, , , , ,2 273,8 147,7 839,1 914,9 141,0 225,6 320,2 487, , , , ,6 470,0 462, , , , , ,3 850, , , , ,9 45,7 88, , , , ,3-12, , ,7 427,2 834,9 762,6 542, , , , ,0 48,7 32, , , , , ,8 952, ,3 870,0 236,0 260,9 1) Medregnet ihendehaverobligasjoner til finansiering av oljevirksomhet og etter lisens. 2) Medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og uttan etter lisens. 3) Se side 3.

9 Tabell 4. Forretningsbanker 2). Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor. 31. august 1988 og Mill. kr 8 Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) 31/ /8 1989* I alt , , , , , , Statsforvaltningen 521,8 640,0 899,6 902, Trygdeforvaltningen 445,6 376,9 872,4 725, Norges Bank 788, , , , Postgiro og Postsparebanken 107,1 10, ,3 0, Statsbanker 224,2 402, ,5 5, Forretningsbanker 3 578, , ,5 9, Sparebanker 808,3 849, , Bankenes sikringsfond 187,1 591,7 415,2 208, ,319. Private kredittforetak 1 095, , , ,4 68,9 61,3 370,379. Private finansieringsselskaper. 394,0 627,4 277,7 231, ,419. Livsforsikringsselskaper mv , , , ,7 105,5 95,4 470,479. Skadeforsikringsselskaper 1 404, , , ,3-0, Fylkeskommuner 656,8 780,6 399,0 365, Kommuner 1 125, , ,8 939, Statens forretningsdrift 98,6 128,0 469,3 402, Selvstendige statsforetak 1 090, , ,4 871, Kommuneforetak 754,7 954, ,1 904,8 0,3-710,719. Private selskap med begrenset ansvar , , , ,9 10,4 8, Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset 81,4 161,2 100,0 137,9 0,7 0,6 ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige 5 355, , , ,1 2,6 1,8 konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende 435, ,7 338, ,9 - - (enkeitmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, 2 441, , , ,6 - - trygdede, studenter o a , , , ,8 4,0 0, Ufordelt sektor 266,5 233,1 186,1 132,5 6,1-920,929. Utenlandske banker , , ,7 902,0 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 23,5 142,7 37,0 25, ,979. Utlandet ellers 3 913, , , ,8 - - Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , ,1 24,1 11,6 1) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis. 2) Se side 3.

10 Tabell 5. Sparebanker 3). Ihendehaverobligasjoner og disponerte utlån, etter debitorsektor. 31. august 1988 og Mill. kr 9 Debitorsektor Ihendehaverobligasjoner Bokført verdi 1) Disponerte utlån i alt 2) Av dette: Kasse-/drifts-/brukskreditt og byggelån I alt , , , , , , Statsforvaltningen , ,7 131,1 49,5 11,0 8, Trygdeforvaltningen - - 2,5 7,7 1,0 6, Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken ,5 3,7 12,9 1, Statsbanker 3 151, , Forretningsbanker 25,8 79,1 106,1 70,9 3,1 0, Sparebanker 343,3 175,0 90,8 192,0 8,1 7, Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak , , , ,8 9,3 7,5 370,379. Private finansieringsselskaper. 55,8 12, , ,3 89,1 203,2 410,419. Livsforsikringsselskaper mv ,7 91,9 4,6 59,4 470,479. Skadeforsikringsselskaper ,4 163,5 5,0 8, Fylkeskommuner 703,2 484, , ,3 215,7 101, Kommuner 1 061, , , , , , Statens forretningsdrift 41,3 1,0 135,3 81,5 22,6 18, Selvstendige statsforetak 799,0 576,7 972,8 559,2 134,0 60, Kommuneforetak 3 202, ,4 985, ,8 477,6 552,0 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 1 695,5 915, , , , , Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 30,9 18,8 179,0 141,1 71,1 46, Private foretak med ubegrenset ansvar 94,1 52, , , , , Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 11,3 34,2 868, ,6 365,4 551, Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 22,4 10, , , , , Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a , , , , Ufordelt sektor 30,3 36,6 784,0 500,3 252,9 146,5 920,929. Utenlandske banker 18,5-640,4 232,1-0,1 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 2,2-184,1 11,9 1,5 0,1 970,979. Utlandet ellers 795,1 808, , ,8 30,1 60,2 Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) 7 692, , , , , ,5 Sektorene og 890 etter næring: 1. Primærnæringer 10,2 2, , , , ,8 2. Utvinning og rørtransport av olje mv. 280,4 128, ,5 727,9 7,3 15,4 3. Bergverk og utekonkurrerende industri 926,4 488, , ,3 427,9 349,6 4. Skjermet og hjemmekonkurrerende industri 596,0 232, , , , ,1 5. Bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 3 268, , , , , ,3 6. Varehandel, hotell- og restaurantdrift 100,1 77, , , , ,0 7. Utenriks sjøfart og oljeboring 101,9 17, , ,8 44,2 26,3 8. Finansiering, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting 432,1 478, , , , ,0 9. Transport og tjenesteytende næringer ellers 142,5 81, , , , ,1 0. Ufordelt næring 69,7 56, ,3 564,3 365,2 149,7 1) Medregnet ihendehaverobligasjoner til finansiering av oljevirksomhet og etter lisens. 2) Medregnet utlån i norske kroner til oljevirksomhet og utlån etter lisens. 3) Se side 3.

11 Tabell 6. Sparebanker 2). Innskudd ordinære og spesielle vilkår og lån, etter kreditorsektor. 3 1L august 1988 og Mill. kr 1 0 Kreditorsektor Innskudd ordinære vilkår Innskudd spesielle vilkår Lån 1) 31/ /8 1989* I alt 110. Statsforvaltningen 130. Trygdeforvaltningen 150. Norges Bank 170. Postgiro og Postsparebanken 190. Statsbanker 210. Forretningsbanker 250. Sparebanker 290. Bankenes sikringsfond 310,319. Private kredittforetak 370,379. Private finansieringsselskaper 410,419. Livsforsikringsselskaper mv. 470,479. Skadeforsikringsselskaper 510. Fylkeskommuner 550. Kommuner 610. Statens forretningsdrift 630. Selvstendige statsforetak 650. Kommuneforetak 710,719. Private selskap med begrenset ansvar 740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner 760. Private foretak med ubegrenset ansvar 770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner 790. Personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak) 810. Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o a 890. Ufordelt sektor 920,929. Utenlandske banker 930,939. Utenlandske finansinstitusjoner (ekskl. banker) 970,979. UtLandet eders Foretak, kommuner og priv. pers. (sum sektor ) , , , , , ,0 299,9 274,7 358,6 456,2 0,2 0,2 399,9 510, , ,0 1,4 4, , , , ,2 146,2 128, ,5 1,2 725,1 647, ,7 1, , , ,0 10, , , ,4 27,4 8,7 0,5 62,9 176, ,3 805,0 672, ,2 219,4 40,6 265,5 233,9 163,2 254,1 13,4 1,5 577,9 774, , ,5 59,2 51,4 456,7 419,1 622,9 644,6 19,9 5,7 523,0 824, , ,3 1,8 1, , , , ,6 0,1-347,1 268,6 67,4 158,6-319,0 439,3 113,7 67, , , , , , , , ,1 5,0 131,3 199,3 163,1 206, , , , ,6-0, , ,8 904, ,7 20, , , , , , , , ,4 275,4 4, , ,6 581,3 320,3 111,5 50, , , ,3-27,8 18,9 25,2 84, ,5 857,0 330,7 494,6 415,8 205, , , , ,4 413,9 56,5 1) Ikke medregnet ansvarlig lånekapital og forvaltningsbevis. 2) Se side 3.

12 Tabell 7. Emisjoner av sertifikater lagt ut i Norge. August 1988 og Mill.kr 11 Bruttoemisjoner Utestående beløp pr. Aug. Jan.-aug. Aug. Jan.-aug. 31. aug. 31. aug. Emisjoner i alt ) Statssertifikater Banksertifikater ) Forretningsbanker Sparebanker ) Kredittsertifikater Finanssertifikater ) Lånesertifikater Statsbanker Kammer Statsforetak Kommuneforetak Private foretak ) Korrigerte tall. Kilde Norges Bank.

13 Tabell 8. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner. August 1988 og Mill.kr 12 Låntakere 1988* 1989* Aug. Jan.-aug. Aug. Jan.-aug. A. Emisjoner i alt ) B. Emisjoner i norske kroner ) Kommuneforvaltningen Fylkeskommuner Kommuner Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak ) Realkredittforetak ) Skipsfinansieringsforetak Andre private kredittforetak Statsforetak Kommuneforetak Private foretak C. Emisjoner i utenlandsk valuta 2) Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen (Kommuner) Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Private kredittforetak _ Statsforetak _ Kommuneforetak Private foretak D. Emisjoner i eurokroner 1) Korrigerte tall. 2) Beregnet etter månedens gjenomsnittlige valutakurs. Kilde: Norges Bank.

14 13 Veiviser til tabeller publisert i 1989 Oppgavetidspunkt Tabelloversikt /12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer I ALLE BANKER Balanse etter bankgruppe og finansobjekt Utlån, kassekreditter og byggelån etter bankgruppe 6/ Fordringer og gjeld overfor utlandet Disponerte utlån etter bankgruppe og låntakernmring Utlån til boligformål, etter utlånstype og låntakersektor Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke Bankinnskudd på anfordring og tid, etter sektor Resultatregnskap II NORGES BANK Sertifikater, ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor III POSTGIRO Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor IV POSTSPAREBANKEN Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskudd etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter type boliglån og lântakersektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter næring 9 Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring 14 Bankinnskudd på anfordring og tid, etter fylke og sektor Gjennomsnittsrenten for utlån Gjennomsnittsrenten for innskudd Resultatregnskap etter finansobjekt V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER Månedsbalanser etter finansobjekt... Balanse etter finansobjekt Sertifikater etter sektor Ihendehaverobligasjoner og utlån, etter sektor Innskudd og lån, etter sektor Disponerte utlån til boligformål, etter utlånstype og lånetakersektor Ihendehaverobligasjoner, utlån og innskudd etter næring Disponerte utlån, etter fylke, sektor og næring Innskudd etter fylke, sektor og næring

15 14 Veiviser til tabeller publisert i 1989 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 31/8 Hefte nummer V FORRETNINGS- OG SPAREBANKER (forts.) Gjennomsnittlig rente- og provisjonssatser på utlån 8 16 Gjennomsnittsrenter for innskott 8 16 Resultatregnskap VI STATSBANKER Ihendehaverobligasjoner, utlån og lån, etter sektor Utlån til boligformål etter låntakersektor Utlån etter næring 14 Utestående lån etter rentesatser mv. 4 Resultatregnskap etter finansobjekt 'VII PRIVATE KREDITTFORETAK Kvartalsbalanse Årsregnskap Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring 8 22 Utlån etter låntakerens fylke mv. og etter rentesats Resultatregnskap Gjennomsnittsrenter for utlån VIII PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER Utlån og lån etter sektor Utlån etter næring Kvartalsbalanser Resultatregnskap IX LIVSFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer etter utstedersektor Utlån etter låntakersektor Utlån etter låntakernæring Resultatregnskap Gjennomsnittlige rentesatser for utlån Utlån etter låntakerens fylke X SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER Balanse Ihendehaverobligasjoner og aksjer, etter utstedersektor 7 Utlån etter lantakersektor Utlån etter låntakernæring 7 Resultatregnskap 7 Utlån etter låntakerens fylke 7

16 15 Veiviser til tabeller publisert i 1989 (forts.) Tabelloversikt Oppgavetidspunkt /6 31/12 30/6 31/12 31/1 28/2 31/3 30/4 31/5 30/6 31/7 30/8 Hefte nummer XI PRIVATE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap XII KOMMUNALE PENSJONSKASSER OG -FOND Balanse etter finansobjekt og sektor. Resultatregnskap 7 7 XIII FELLESORDNINGEN FOR TARIFFESTET PENSJON (FTP). Balanse etter finansobjekt og sektor Resultatregnskap 1 14 XIV FINANSINSTITUSJONER Utlån etter långiver- og lântakersektor 1 10 XV FOLKETRYGDFONDET Balanse XVI EMISJONER AV IHENDEHAVEROBLIGA- SJONER OG SERTIFIKATER Emisjoner av ihendehaverobligasjoner Emisjoner av sertifikater XVII AKSJEEMISJONER Aksjeemisjoner etter utstedersektor og -næring 4 9 XVIII APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter kvartal og fylke Apnede konkurser etter måned Apnede konkurser. Tallet på foretak, etter næring 19 Apnede konkurser. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næring Apnede konkurser etter sysselsettingsgruppe/omsetningsgruppe og næring Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, etter næringsgruppe 19 Apnede konkurser i varehandel. Tallet på foretak, sysselsatte og omsetningsverdi, etter næringsgruppe Apnede konkurser i varehandel etter kvartal og fylke Apnede konkurser i industri etter kvartal og fylke 19 Apnede konkurser i bygge- og anleggsvirksomhet etter kvartal og fylke 19

17 16 Veiviser til figurer publisert i 1989 Figuroversikt Oppgavetidspunkt /12 31/3 30/6 30/9 31/12 31/3 30/6 30/9 31/12 Hefte nummer APNEDE KONKURSER Apnede konkurser etter fylke 19 Antall konkurser i varehandel, industri og bygge og anleggsvirksomhet 19

18 PRIS PR. AR KR 280,00 PRIS PR. HEFTE KR 20,00

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall)

Årsstatistikk Private og kommunale pensjonskasser for 1997 og -fond (korrigerte tall) Åpnede Etter kvartal 997 konkurser Etter måned Fylkestall Næringstall Utbetalt statsgaranti Emisjoner Sertifikater 4. kv. 97 og renter Obligasjoner Valuta Valutakurser 3.2.97 Årsstatistikk Private og kommunale

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser.

Tabeller. Balanseutdrag for finansinstitusjoner. Resultat- og kapitaldekningsdata. Verdipapirstatistikk. Valutakurser. Tabeller Balanseutdrag for finansinstitusjoner 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Spesifikasjon av internasjonale reserver 3. Statlige låneinstitutter. Balanse 4. Forretnings og sparebanker. Balanse

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1

PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 Nr. 24/92 28. september 1992 TEMAHEFTE PRINSIPPER OG DEFINISJONER 1 KREDITTMARKEDSSTATISTIKKEN STATISTISK SENTRALBYRÅ Side 1 FORORD Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer med dette et eget temahefte

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 5. april 2004 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2003 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2003 Grouped

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket

Side 1. Innledning 3. 6. Avstemte finansielle sektorbalanser til pålydende verdi og markedsvurdi. Bruk av det tredimensjonale regnearket Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/2 23. FEBRUAR 88 OOKUMENTASJON AV SYSTEM OG BEREGNINGMETODER TIL FINANSIELLE SEKTOR- BALANSER AV Anna ROmo og Geir Avitsland* Side 1. Innledning 3 2. Formal og

Detaljer

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta

18. Utestående sertifikatgjeld. Pålydende verdi oppgjør i norske kroner 42. Valutabanker. Totalposisjon i valuta Tabeller 220 %DODQVHXWGUDJIRUILQDQVLQVWLWXVMRQHU 26. Effektive renter på norske statsobligasjoner 1. Norges Bank. Balanse 27. Effektive renter på statsobligasjoner i utvalgte land 2. Norges Bank. Spesifikasjon

Detaljer

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side

Nr. 33/85 14. august 1985 INNHOLD. Emne. Side Nr. 33/85 4. august 985 NNHOLD Emne Side 07 Fiskeoppdrett, 984 08 Produksjonsindeks for oljeutvinning, bergverksdrift, industri og kraftforsyning, juni 985 5 09 Elektrisk kraft. Produksjon og forbruk,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte.

tall i denne publikasjonen, blir offentliggjort i Statistisk månedshefte og i Statistisk ukehefte. FORORD Under fellestittelen "Kredittmarkedstatistikk" publiseres årlige NOS-publikasjoner med følgende undertitler: 1. Private og offentlige banker, 2. Private kredittforetak og finansieringsselskaper,

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1.

INNHOLD. Emne. Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1. 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4. 21 Utlendingsstatistikk, 1. \J r. 47/90 21. november 1990 INNHOLD Emne Side 21 Folketallet, 1. oktober 1990 1 21 Framskriving av folkemengden, 1990-2050 4 21 Utlendingsstatistikk, 1. juli 1990 10 26 Midler forvaltet av overformynderiene,

Detaljer

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961

Nr. 11 2. årgang Oslo, 16. mars 1961 INNHOLD. Engrosprisindeksen pr. 15. februar 1961. Levekostnadsindeksen pr. 15. februar 1961 Nr. 2. årgang Oslo, 6. mars INNHOLD Utenrikshandelen i februar. ForelØpige tall Engrosprisindeksen pr. 5. februar Levekostnadsindeksen pr. 5. februar Industriproduksjonen i januar Utenriksregnskap for

Detaljer

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979

INNHOLD. Byggevirksomheten i februar 1979. Salg av petroleumsprodukter i februar 1979. Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 r. 13/79 28. mars 1979 INNHOLD Byggevirksomheten i februar 1979 Salg av petroleumsprodukter i februar 1979 Veitrafikkulykker med personskade i februar 1979 Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere

Detaljer

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I

IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER NORSK FINANSSTATISTIKK. Del I IO 70/10 0510, 22. mai 1970 STANDARD GO GRUPPERINGER I NORSK FINANSSTATISTIKK Del I kke for offentliggjøring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller refereres bare etter spesiell illatelse

Detaljer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer 10. mai 2001 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Obligasjonslån utstedt i Norge 31.12.2000 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds issued in Norway 31.12.2000 Grouped

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATIST KK

KREDITTMARKEDSTATIST KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 1 0 KREDITTMARKEDSTATIST KK LIVS- OG SKADEFORSIKRINGSSELSKAPER MV. 1978 CREDIT MARKET STATISTICS LIFE AND NONLIFE INSURANCE COMPANIES ETC. 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer

Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Obligasjonslån i norske kroner 31.12.97 Gruppert etter institusjonell sektor og etter verdipapirnummer Bonds in Norwegian kroner 31.12.97 Grouped by Institutional Sector and by Securities Identification

Detaljer