FORORD. Petter Jakob Bjerve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORORD. Petter Jakob Bjerve"

Transkript

1

2 FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på A gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Det blir også gitt tabeller med grupperinger etter størrelsesgruppe og etter fylke. Utformingen av heftet vil kunne bli endret etter hvert som en får erfaring i nytten og bruken av tabellene. Definisjoner av regnskapsposter og statistiske kjennetegn er gitt i Forskrifter for utfylling av oppgaver til Bankinspeksjonen, Norges Bank og Statistisk Sentralbyrå. Spørsmål om dette heftet kan rettes til konsulent Finn Orestad, Statistisk Sentralbyrå i Oslo eller førstesekretær Marlys Bergersen, Statistisk Sentralbyrå i Kongsvinger. Statistisk. Sentralbyrå, Oslo, 7. april 1978 Petter Jakob Bjerve Liv Bjørnland

3 5 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. oktober 1976 og 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. oktober 1976 og Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og 11 Tabeller pr. november 1976 og 2.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1976 og Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 30. november 1976 og Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1976 og 15 Tabeller pr. desember 1976 og 3. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1976 og Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1976 og Alle banker. Utlån, kassekreditt og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. desember 1976 og Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1976 og 21 FORRETNINGSBANKER Tabell for månedstall desember 1976 til desember 5. Forretningsbanker. Månedsbalanser etter finansobjekt. 31. desember desember 22 Tabeller pr. oktober og november 1976 og 6. Forretningsbanker. Ihenderhaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. oktober 1976 og Forretningsbanker. Ihenderhaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 30. november 1976 og 26 Tabeller pr. desember 1976 og ) Forretningsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. desember ) Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember ) Forretninqsbanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. desember Forretningsbanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. desember 1976 og Forretningsbanker. Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt. 31. desember 36 1) De tilsvarende tabeller for månedene oktober og november kan fåes ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå.

4 6 SPAREBANKER Side Tabell for månedstall desember 1976 desember 9. Sparebanker. Månedsbalanser etter finansobjekt. 31. desember 1976 til 31. desember, 40 Tabeller pr. oktober og november 1976 og 10. Sparebanker. Ihenderhaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. oktober 1976 og Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 30. november 1976 og 44 Tabeller pr. desember 1976 og ) Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. desember ) Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember ) Sparebanker. Balanse etter norsk og utenlandsk sektor/valuta og finansobjekt. 31. desember Sparebanker. Bevilgede og disponerte utlån, disponible kredittmidler etter norsk og utenlandsk valuta/sektor og utlånsform. 31. desember Sparebanker. Ihendehaverobligasjoner, bevilgede og disponerte utlån, bankinnskott på anfordring og tid, lån, etter sektor. 31. desember 1976 og Sparebanker. Balanse etter forvaltningskapitalens størrelse og finansobjekt. 31. desember Sparebanker. Balanse etter bankens fylke og finansobjekt. 31. desember ANALYSETABELLER Forretnings og sparebanker. Likviditet Forretnings og sparebankenes likviditet. Endringer i oktober 1976 og og i januaroktober 1976 og Forretnings og sparebankenes likviditet. Endringer i november 1976 og og i januarnovember 1976 og Forretnings og sparebankenes likviditet. Endringer i desember 1976 og og i januardesember 1976 og Forretningsbanker. Viktige balanseposter og endringer Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 31. oktober, og endringer fra ett år tidligere og til utgangen av oktober. 31. oktober 1976 og Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 30. november, og endringer fra ett år tidligere og til utgangen av november. 30. november 1976 og Forretningsbanker. Viktige balanseposter pr. 31. desember, og endringer fra ett år tidligere. 31. desember 1976 og Sparebanker. Viktige balanseposter og endringer Sparebanker. Viktige balanseposter pr. 31. oktober, og endringer fra ett år tidligere og til utgangen av oktober. 31. oktober 1976 og Sparebanker. Viktige balanseposter pr. 30. november, og endringer fra ett år tidligere og til utgangen av november. 30. november 1976 og Sparebanker. Viktige balanseposter pr. 31. desember, og endringer fra ett år tidligere. 31. desember 1976 og ) De tilsvarende tabeller for månedene oktober og november kan fåes ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå.

5

6 Tabell 1.1. 'Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. oktober 1976 og. Foreløpige tall. Mill.kr?ostspar Statsbanker Forretnings Norges Bank Postgiro3 ) Sparebanker banken 4banker Aktiva 31/10 31/10 31/10 31/ /10 31/10 31/10 31/10 31[10 31/ Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Sedler og skillemynt 3 3. Bankinnskott på anfordring Norges Bank 2. Postgiro Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Utenlandske banker 4. Bankinnskott på tid Norges Bank 2. Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o.l Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Andre ordinære partialobl Aksjer _ 8. Utlån før avskr. (disponert) Veksler.. 2. Utlån mot avbetalingskontrakt 3. Kassekreditt 6 4. Byggelån.. 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker.. 2. Andre boligbyggelån.. 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån 5. Andre byggelån.. 5. Andre utlån med løpetid under 1 år.. 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over 9. Andre fordringer Remburser 2. Renter 3. I regning med hovedkontor eller filiall) 4. Statens konsoliderte konto Statens grunnfondsobligasjoner 6. Annet2 ) Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gårdselsk. 2. Leieboerinnskott _ 3. Maskiner, inv., transp.midleretc. 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler 8. Annet 11. Utgifter 147 I alt for en blocavskrivninger en blocavskrivninger _ I alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler r _ _ _ ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenliknbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28. februar er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omleggingen av statistikken. til

7 9 Tabell 1.1 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. Foreløpige tall. Mill.kr Passiva Norges Bank 31/ /10 Postgiro3) 31/ /10 Postsparbanken 4 31/10 31/ oktober 1976 og. Statsbanker 31/ Forretningsbanker 31/10 31/10 31/ Sparebanker 31/ / Sedler og skillemynt i omlop Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt , Lønnskonti Fra andre banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder PA oppsigelse måneder måneder måneder Termininnskott _ Innskott på andre vilkår Bundne innskott Sparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta Andre lån Aksepter Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med løpetidl år og over Annen gjeld Bankremisser _ Bankgiro til disposisjon Remburskreditorer Skatteinnbetalinger Skatter Ikke hevet utbytte for tidl. år Renter _ I regning med hovedkontor eller filial 2 ) IMF's beholdn. av norske kr Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger Fond Sparebankens fond Reservefond Skattefrie fond Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond Andre fond 23. Inntekter I alt Spes ifi kasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, ) Posten omfatter 50 og 137 mill.kr pr. 31. oktober for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31. oktober 1976 var 40 og 100 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva.

8 SU 15.4 Tabell 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. oktober 1976 og 1 0 Norges Bank Postgiro Postspare Forretningsbanker Statsbanker banken Sparebanker 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ Mill.kr 1. Disponerte utlån l) til næringslivet og privatpersoner2) 1. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter.. 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker. 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med lopetid under 1 år 6. Andre utlån med lopetid 1 år og over 2. Kassekreditter og byggelån l) til næringslivet og privatpersoner2 ) 1. Bevilgede beløp 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 2. Disponible kredittmidler 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån , s _ Prosent 3. Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån _ ) Utlånene er for en blocavskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

9 Tabell 1.3. Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt.. Mill.kr Fordringer på utlandet oktober 1976 og ostsparebankebanker Forretnings Norges Bank Postgiro Statsbanker Sparebanker 31/10 31/16 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/10 31/ /10 31/ Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF _ 2. Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler _ 6. Ihendehaverobligasjoner _ 7. Aksjer _ 8. Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer Andre aktiva.. _.... I alt Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån _.. _ Andre lån Annen gjeld _ Aksjekapital.. _ I alt I

10 SU 5.2 Tabell 2.1 'Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1976 og. Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos i IMF 1. Gullbeholdning 2. IMF 1. Spes. trekkrettigheter i IMF 2. Reserveposisjon i IMF 3. Lån til IMF 2. Sedler og skillemynt 3. Bankinnskott på anfordring 1. Norges Bank 2. Postgiro 3. Forretningsbanker 4. Sparebanker 5. Utenlandske banker 4. Bankinnskott på tid 1. Norges Bank 2. Forretningsbanker 3. Sparebanker 4. Utenlandske banker 5. Statskasseveksler o.l 1. Norske statskasseveksler 2. Utenlandske statskasseveksler 3. Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner 1. Stats og statsgaranterte 2. Andre ordinære partialobligasjoner 7. Aksjer 8. Utlån for avskrivninger (disponert). Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergverk og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 ar og over 9. Andre fordringer 1. Remburser 2. Renter 3. I regning med hovedkontor eller filiall) 4. Statens konsoliderte konto 5. Statens grunnfondsobligasjoner 6. Annet2) 10. Andre aktiva 1. Aksjer og andeler i gårdselskap 2. Leieboerinnskott 3. Maskiner, inv., transp.midler etc. 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonærboliger 6. Overtatte faste eiendommer 7. Immaterielle eiendeler 8. Annet 11. Utgifter I alt for en blocavskrivninger i. en blocavskrivninger I alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Bank, på postgiro og norske statskasseveksler 12 Norges Bank Postgiro 3) Postspa 11^1 Statsbanker Forretningsbanken, banker 30/ / / /11 30/ /11 30/ /11 30/ /11 Sparebanker 30/ / O ' } } _ _ / 8 : ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. Tall for Postgiro fra og med 31/ er ikke sammenlignbare med tidligere år på grunn av endringer i opplegget for oppgavegivningen. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28/2 er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken. _

11 SU 5.3 Tabell 2.1 (foris.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. Mill.kr Passiva Norges Bank 30/ / Sedler og skillemynt i omløp Postgiro 30/ /11 os sparebanken 4 ) 30/11 30/ november 1976 og. Foreløpige tall. Statsbanker 30/ /11 orretningsbanker 30/11 30/ Sparebanker 13. Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti Fra andre banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder På oppsigelse måneder måneder måneder Termininnskott Innskott på andre vilkår Bundne innskott Sparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta Andre lån Aksepter Lån i Norges Bankl) _ Andre lån med løpetid under 1 år Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med løpetid 1 år og over _ Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon Remburskreditorer _ Skatteinnbetalinger Skatter Ikke hevet utbytte for tidl. ar _ Renter I regning med hovedkontor eller filial 2 ) IMF's beholdning av norske kroner _ 10. Annet Aksjekapital Motverdi avspes. trekkrettigheteri IMF Avsetninger Utbytte for siste år 2. Andre avsetninger Fond Sparebankens fond Reservefond Skattefrie fond Andre bundne fond Gavefond Disposisjonsfond Andre fond Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Tallet på konti, ) Posten omfatter 51 og 137 mill.kr pr. 30/11 for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 30/ var 40 og 104 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva. 30/

12 SU Tabell 2.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 30. november 1976 og Postspare Norges Bank Postgiro Statsbanker banken 30/11 30/ /11 30/11 30/11 30/11 30/11 30/ Forretningsbanker 30/11 30/ Sparebanker 30/ /11 1. Disponerte utlån 1) til næringslivet og privatpersoner 2 ) Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter 3. Kassekreditt Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergverk og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med løpetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over Mil 1.kr Kassekreditter og byggelån l) til næringslivet og privatpersoner 2 ) 1. Bevilgede beløp 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsang fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 2. Disponible kredittmidler 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Prosent Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og industri 4. SkipsbYggelån 5. Andre byggelån ) Utlånene er for en blocavskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer.

13 Tabell 2.3. Alle banker. Fordringer og gjeld'overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 30. november 1976 og. Mill.kr Fordringer på utlandet 15 Postspare Norges Bank Postgiro Statsbanker banken 30/ /11 30/ /11 30/ /11 30/11 30/ Forretningsbanker 30/11 30/ Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF _ Sparebanker 2. Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid _.. _ Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner Aksjer Utlån for avskr. (disponert) Andre fordringer Andre aktiva I alt / /11 Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån Andre lån _ Annen gjeld Aksjekapital I alt

14 16 Tabell 3. 'Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31. desember 1976 og. Foreløpige tall. Mill.kr Aktiva Norges Bank 31/ /12 Postgiroil 31/ /12 Postsparebanken 4 ) 31/12 31/ )Forretninas Statsbanker banker 31/ /12 31/ /12 Sparebanker 31/ /12 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt Norges Bank Utlandet Bankinnskott Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings og sparebanker Utlandet Statskasseveksler o.l Statsforvaltningen Norges Bank Utlandet Ihendehaverobligasjoner Statsforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Forretnings og sparebanker 2 2 Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Aksjer Norske sektorer Utlandet 8. Utlån for avskr. (disponert) Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Postgiro og Postsparebanken 14 Forretnings og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m.v Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Andre fordringer Statsforvaltningen Utlandet Andre Andre aktiva Utgifter I alt for en blocavskrivning en blocavskrivning I alt etter en blocavskrivning ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall p.g.a. korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 2) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28. februar er ikke sammenliknbart med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken. 3) Statsbankenes tall f.o.m. 31. desember er ikke sammenliknbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken.

15 Tabell 3 (forts.). Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. tall. Mill.kr Passiva desember 1976 og. Foreløpige Norges Bank Postgiro2) Postsparçbanken 3 ) Statsbanker4 )Forretningsbanker Sparebanker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ ' 12. Sedler og skillemynt Bankinnskott Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak Norges Bank Postgiro og Postsparebanken Forretnings og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m.v Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenl. valuta Lån Statsforvaltningen Trygdeforvaltningen 1 1 Kommuneforvaltningen inkl. komm. foretak 1 1 Norges Bankl) Postgiro og Postsparebanken Forretnings og sparebanker Statsbanker Andre kredittinstitusjoner Forsikringsselskaper m.v Statsforetak Andre norske sektorer Utlandet Annen gjeld Statsforvaltningen, 54.. Utlandet Andre ) Aksjekapital Norske sektorer Utlandet Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF _ 21. Avsetninger Fond Inntekter I alt ) Posten omfatter 51 og 153 mill.kr pr. 31. desember for henholdsvis forretnings og sparebanker som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31. desember 1976 var 47 og 110 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 2 under aktiva. 4) Se note 3 under aktiva.

16 SU Tabell 4.1. Alle banker. Balanse etter'bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1976 og. Foreløpige tall. Mill.kr Ak ti va Norges Bank 3) Postgiro Postsparl Ç\ Forretnings Statsbanker, banken 4banker Sparebanker 31/ /12 1/ /12 31/ /12 31/ /12 31/ /12 31/ /12 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Gullbeholdning IMF Spes. trekkrettigheter i IMF Reserveposisjon i IMF Lån til IMF Sedler og skillemynt Bankinnskott på anfordring Norges Bank Postgiro Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Norges Bank Forretningsbanker Sparebanker Utenlandske banker Statskasseveksler o Norske statskasseveksler Utenlandske statskasseveksler Markedspapirer 6. Ihendehaverobligasjoner Stats og statsgaranterte Andre ordinære partialobligasjoner Aksjer Utlån for avskr. (disponert) Veksler Utlån mot avbetalingskontrakter Kassekreditt 166 li Byggelån Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker Andre boligbyggelån Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån Andre byggelån Andre utlån med løpetid under 1 år Andre utlån med løpetid 1 år og over l96lj Andre fordringer Remburser Renter I regning med hovedkontor eller filial') Statens konsoliderte konto Statens grunnfondsobligasjoner Annet 2 ) Andre aktiva Aksjer og andeler i gårdselskap Leieboerinnskott Maskiner,inv.,transp.midler 4. Bankbygn. og andre faste eiend. ekskl. funksj.boliger og overtatte faste eiendommer 5. Funksjonærboliger,etc : j 8 6. Overtatte faste eiendommer Immaterielle eiendeler Annet Utgifter I alt for en blocavskrivninger i en blocavskrivninger I alt etter en blocavskrivninger Spesifikasjon: Sedler og skillemynt, innskott i Norges Dank, på postgiro og norske statskasseveksler ) For Postgiro og Postsparebanken mellomregnskap med Postverket. 2) For Norges Bank omfatter posten bl.a. motverdi til passivapost ) Enkelte tall avviker fra Postgiros egne tall på grunn av korreksjoner i mellomregnskapet med Norges Bank. 4) Tall for Postsparebanken f.o.m. 28. februar er ikke sammenlignbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken. 5) Tall for statsbanker f.o.m. 31/12 er ikke sammenlignbare med tidligere tall p.g.a. omlegging av statistikken

17 SU Tabell 4.1 (forts.). Alle banker. Balatise etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1976 og. Foreløpige tall. Mill.kr Norges Bank Postgiro 3) Postspa çl Forretnings 14r Statsbanker, Sparebanker Passiva banken banker 31/ /12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ Sedler og skillemynt i omløp Bankinnskott på anfordring Fra kunder Folioinnskott i alt Lønnskonti Fra andre banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Bankinnskott på tid Fra kunder På oppsigelse måneder måneder måneder Termininnskott Innskott på andre vilkår Bundne innskott ' 1. Sparing med skattefradrag Andre bundne innskott Fra banker Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker Utenlandske banker Markedspapirer 16. Ihendehaverobligasjonslån Norske kroner Utenlandsk valuta Andrelån Aksepter Lån i Norges Bankl) Andre lån med løpetid under 1 år _ Forvaltningsbevis/andelsbevis Ansvarlig lånekapital Andre lån med løpetid 1 år og over Annen gjeld Bankremisser Bankgiro til disposisjon Remburskreditorer Skatteinnbetalinger Skatter Ikke hevet utbytte for tidl. ar Renter Iregng med hovedkontor eller filiale) IMF's beholdn. av norske kroner Annet Aksjekapital Motverdi av spes. trekkrettigheter i IMF Avsetninger Utbytte for siste år Andre avsetninger Fond Sparebankens fond Reservefond Skattefrie fond Andre bundne fond 5. Gavefond Disposisjonsfond Andre fond 23. Inntekter I alt Spesifikasjoner: Sparing med skattefradrag, beløp Talletsåkonti, ) Posten omfatter 51 og 153 mill.kr pr. 31/12,for henholdsvis forretnings og sparebankene som er innskott fra Norges Bank. Tilsvarende tall pr. 31/ var 47 og 110 mill.kr. 2) Se note 1 under aktiva. 3) Se note 3 under aktiva. 4) Se note 4 under aktiva. 5) Se note 5 under aktiva

18 SU Tabell 4.2. Alle banker. Utlån, kassekreditt og byggelån til næringslivet og privatpersoner, etter bankgruppe. 31. desember 1976 og 1. Disponerte ut l ån 1) til næringslivet og privatpersoner 2 ) 1. Veksler 2. Utlån mot avbetalingskontrakter 3. Kassekreditt 4. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 5. Andre utlån med lopetid under 1 år 6. Andre utlån med løpetid 1 år og over 1). 2. Kassekreditter og byggelån t3,1 næringslivet og privatpersoner 4 ) 1. Bevilgede beløp 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån 2. Disponible kredittmidler 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind. 4. Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Norges Bank Postgiro Postspare 1\ Forretnings StatsbankerJ banken banker Sparebanker 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12 31/ Mill.kr O _.. 5 _ Utnyttingsgrad av kassekreditter og byggelån 1. Kassekreditt 2. Byggelån 1. Boligbyggelån med konverteringstilsagn fra statens boligbanker 2. Andre boligbyggelån 3. Byggelån til bergv. og ind Skipsbyggelån 5. Andre byggelån Prosent.... _ 53 _ _ ) Utlånene er for en blocavskrivninger. 2) Omfatter kommuneforvaltning og kommuneforetak, statsforetak, private ikkepersonlige foretak, personlige foretak, personlig næringsdrivende, lønnstakere etc. og andre private sektorer. 3) Korrigerte tall fra SU nr

19 SU 9.5x 21 Tabell 4.31 Alle banker. Fordringer og gjeld overfor utlandet, etter bankgruppe og finansobjekt. 31. desember 1976 og. Mill.kr Fordringer på utlandet Norges Bank 31/ /12 Postgiro 31/ Statsbanker 31/ /12 Postsparebanken 31/12 31/12 31/ Forretningsbanker 31/12 31/ Sparebanker 1. Gull, trekkrettigheter og reservepos. i IMF Sedler og skillemynt 3 3 _ Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Statskasseveksler Ihendehaverobligasjoner i Aksjer _ Utlån før avskr. (disponert) Andre fordringer Andre aktiva I alt / /12 Gjeld til utlandet 13. Bankinnskott på anfordring Bankinnskott på tid Ihendehaverobligasjonslån Andre lån Annen gjeld Aksjekapital Avsetninger 1 1 I alt

20 TABELL 5. FORRETNINGSBANKER. MANEDSBALANSER ETTER FINANSOBJEKT. 31. DESEMBER DESEMBER.(1) ABSOLUTTE TALL (MILL. KR) OG PRO 22 AKTIVA.,. 31/12 PRO ' , BELOP.., 31/03 PRO 30/04 31/ SEDLER OG SKILLEMYNT ,8 0,7 402,4 375,2 351,5 0,6 343,9 427,3 11. BANKINNSKOTT PA ANFORDRING 2 918,2 5, , , ,9 3, , ,5 1. NORGES BANK. 352,8 0,7 251,5 152,5 121,6 0,2 159,6 288,9 2. POSTGIRO.. 169,0 0,3 135,6 109,5 174,9 0,3 124,3 153,0 3. FORRETNINGSBANKER 859,0 1,6 807,0 491,6 711,2 1,3 525,8 490,8 4. SPAREBANKER 369,5 0,7 316,7 445,2 229,5 0,4 414,6 372,5 5. UTENLANDSKE BANKER 1 167,9 2, ,1 981,5 683,7 1,2 985,8 968,3 12. BANKINNSKOTT PA TID ,0 1,3 503,9 515,8 390,1 0,6 285,0 370,8 1. NORGES BANK 12,2 0,0 12,2 12,2 12,2 0,0 12,2 12,2 1. SKATTEFRIE FONDSAVSETNINGER. 12,2 0,0 12,2 12,2 12,2 0,0 12,2 12,2 2. ANDRE BUNDNE INNSKOTT FORRETNINGSBANKER ,8 0,2 94,2 46,8 113,9 0,2 51,5 76,6 1. INNTIL 1 MANED ,4 0,1 55,6 12,6 81,6 0,1 16,9 42,1 2. OVER 1 MANED 41,4 0,1 38,6 34,2 32,3 0,1 34,6 34,5 3. SPAREBANKER 7,6 0,0 14,6 11,5 8,1 0,0 8,0 8,1 1. INNTIL1 MANED 6,1 0,0 13,0 10,0 6,5 0,0 6,5 6,5 2. OVER 1 MANED... 1,5 0,0 1,6 1,5 1,6 0,0 1,5 1,6 4. UTENLANDSKE BANKER.. 625,4 1,1 382,9 445,3 255,9 0,4 213,3 273,9 1. INNTIL,1 MANED ,6 0,7 138,6 194,8 49,1 0,1 32,1 111,8 2. OVER 1 MND. MEN UNDER 1 AR.. 236,4 0,4 234,7 239,2 188,8 0,3 167,1 152, AR OG OVER....,. 13,4 0,0 9,6 11,3 18,0 0,0 14,1 9,9 13. STATSKASSEVEKSLERO.L ,1 1, ,6 913, ,1 3,4 776, ,4 1. STATSKASSEVEKSLER MARKEDSPAPIRER IHENDEHAVEROBLIGASJONER ,8 21, , , ,3 20, , ,0 1.ORDINÆRE PARTIALOBLIGASJONER ,8 21, , , ,3 20, , ,0 1. STATS OG STATSGARANTERTE ,1 14, , , ,5 13, , ,7 11. PREMIEOBLIGASJONER 468,4 0,9 469,6 466,5 482,6 0,9 483,9 489,6 12. ANDRE STATS OGSTATSAR ,7 13, , , ,9 12, , ,1 2. ANDRE ORD. PARTIALOBL 3 662,7 6, , , ,8 6, , ,3 2. KONVERTIBLE PARTIALOBL AKSJER 1 036,9 2, , , ,4 1, , ,5 1. BORS OG MEGLERNOTERTE AKSJER 215,6 0,4 260,6 263,7 270,0 0,5 304,1 320,8 2. IKKE BORS OG MEGLERNOTERTE 821,3 1,6 792,0 792,1 791,4 1,4 793,0 795,7 3. EGNE AKSJER 16. UTLAN (DISPONERT) ,8 64, , , ,7 63, , ,9 1. VEKSLER 1 677,5 3, , , ,9 2, , ,3 2. UTLAN MOT AVBETALINGSKONTRAKTER ,3 3, , , ,4 2, , ,2 3. KASSEREDITT ,7 17, , , ,8 18, , ,4 4. BYGGELAN 4 510,7 8, , , ,0 8, , ,7 1. BOLIGBYGGELAN M. KONVERTE RINGSTILSAGN FRA STATENS BOLIGBANKER 1 497,8 2, , , ,3 2, , ,6 2. ANDRE BOLIGBYGGELAN 1 023,0 1, ,0 994, ,0 1, , ,7 3. BYGGELAN TIL BERGV. OG IND.. 388,8 0,7 418,2 456,7 477,8 0,8 493,7 504,9 4. SKIPSBYGGELAN 262,4 0,5 293,8 317,5 349,9 0,6 371,8 397,8 5. ANDRE BYGGELAN ,7 2, , , ,0 2, , ,7 5. ANDRE UTLAN M.LØPET.UNDER 1 AR 1 591,6 3, , , ,6 3, , ,1 6. ANDRE UTL. M.LØPET. 1 AR OG OVER ,0 28, , , ,0 28, , ,2 17. ANDRE FORDRINGER 1 040,1 2, , , ,5 2, , ,5 1. REMBURSDEBITORER ,8 0,6 314,9 310,6 291,8 0,5 299,9 296,4 1. KONTANTREMBURSER 4,3 0,0 3,1 2,8 4,6 0,0 5,7 8,0 2. KREDITTREMBURSER ,5 0,6 311,8 307,8 287,2 0,5 294,2 288,4 2. RENTER t. 223,7 0,4 329,5 475,7 258,1 0,4 374,5 500,4 1. FORFALTE 6,7 0,0 4,3 3,8 3,6 0,0 6,4 5,6 2. OPPTJENTE, IKKE FORFALTE 209,1 0,4 318,5 468,5 248,8 0,4 362,6 490,4 3. BETALTE, IKKE PALOPNE 7,9 0,0 6,7 3,4 5,7 0,0 5,5 4,4 3. I REGN. M. HOVEDKONTOR EL. FILIAL 137,7 0,3 49,7 200,8 46,1 0,1 50,8 72,3 4. ANDRE DEBITORER ,9 0,7 472,6 506,5 573,5 1,0 518,1 622,4 18. ANDRE AKTIVA ,8 1,5 904,5 924,8 938,0 1,5 960,7 974,1 1. AKSJER OG ANDELER I GARDSELSKAPSR 23,6 0,0 23,7 23,8 25,2 0,0 33,2 33,3 2. LEIEBOERINNSKOTT.. 18,2 0,0 18,8 18,9 19,1 0,0 20,9 20,7 3. MASKINER, INV., TRANSP. MIDL. ETC 274,9 0,5 281,1 289,3 296,0 0,5 301,4 308,9 4. BANKBYGN. OG ANDRE FASTE EIEND. EKSKL. FUNKSJ. BOLIGER OG OVER TATTE FASTE EIENDOMMER. 533,8 1,0 537,8 550,5 555,1 1,0 562,3 568,4 5. FUNKSJONÆRBOLIGER 23,5 0,0 23,1 23,2 23,4 0,0 23,6 23,4 6. OVERTATTE FASTE EIENDOMMER 7,6 0,0 7,7 7,6 7,7 0,0 7,7 7,8 7. IMMATERIELLE EIENDELER 3,9 0,0 4,4 3,9 3,9 0,0 4,0 4,0 8. ANNET 8,3 0,0 7,9 7,6 7,6 0,0 7,6 7,6 19. UTGIFTER 299,0 628,4 989,9 1, , ,1 IALT ,5 99, , , ,4 99, , ,1 (1) TALL FOR DE SISTE12 MANEDER ER FORELØPIGE

21 23 AKTIVA PRO /08 30/69. PRO ' BELOP. 31/10. BELOW 30/ BELOP 31/12 PRO 421,8 0,7 405,4 419,2 392,5 0,6 439,8 397,6 373,5 0, ,1 3, , , ,2 3, , , ,8 5, ,7 0,2 199,8 112,9 171,8 0,3 215,1 133,5 312,7 0, ,0 0,2 154,0 111,1 103,4 0,2 99,6 126,5 164,6 0, ,8 0,8 713,4 506,7 556,8. 0,9 563,4 730,4 599,6 0, ,1 0,7 348,8 306,7 289,5 0,5 214,2 219,2 671,6 1, ,5 1, , ,9 897,7 1,4 959, , ,3 2, ,8 0,6 381,8 384,2 370,0 0,6 379,7 834, ,5 2, ,2 0,0 12,2 12,2 12,2 0,0 12,2 12,2 12,1 0, ,2 0,0 12,2 12,2 12,2 0,0 12,2 12,2 12,1 0, ,3 0,2 101,4 59,5 71,4 0,1 110,5 37,7 50,9 0, ,8 0,1 45,3 21,5 47,0 0,1 92,7 14,5 38,0 0, ,5 0,1 56;1 38,0 24,4 0,0 17,8 23,2 12,9 0,0 2. 8,1 0,0 8,7 9,1 7,9 0,0 11,9 7,9 8,3 0,0 3. 6,6 0,0 7,2 7,7 6,5 0,0 10,5 6,5 6,4 0,0 1. 1,5 0,0 1,5 1,4 1,4 0,0 1,4 1,4 1,9 0, ,2 0,4 259,5 303,4 278,5 0,5 245,1 776, ,2 2, ,8 0,1 112,1 128,5 100,1 0,2 98,5 517,2 554,3 0, ;7 0,3 140,4 167,8 171,3 0,3. 139,5 252,3 852,2 1,3 2. 8,7 0,0 7,0 7, 1 7,1 0,0 7,1 7,0 6,7 0, ,8 1, ,4, 1 494, ,9 4, , ,0 442,7 0, ,7 0, ,6 20, , , ,2 20, , , ,5 22, ,6 20, , , ,2 20, , , ,5 22, ,3 14, , , ,4 14, , , ,4 16, ,3 0,8 491,5 491,7 492,3 0,8 475,8 474,8 475,6 0, ,0 13, , , ,1 13, , , ,8 15, ,3 6, , , ,8 5, , , ,1 5, ,3 1, , , ,0 1, , , ,1 1, ,0 0,5 315,8 320,6 320,5 0,5 322,4 322,5 269,5 0, ,3 1,3 823,1 829,1 838,5 1,3 842,2 844,5 874,6 1, ,7 63, , , ,3 60, , , ,4 62, ,4 3, , , ,5 2, , , ,7 3, ,3 2, , , ,6 2, , , ,6 3, ,6 18, , , ,7 17, , , ,1 17, ,8 8, , , ,8 8, , , ,5 8, ,9 2, , , ,4 2, , , ,0 2, ,7 1, , , ,2 1, , , ,1 1, ,6 0,9 583,9 585,8 636,1 1,0 662,3 749,1 778,6 1, ,6 0,6 287,9 291,4 290,9 0,5 289,2 263,1 270,2 0, ,0 2, , , ,2 2, , ,9 2, , , ,3 2, , , , ,6 452,4 2,6 2, ,7 27, , , ,4 26, , , ,1 28, ,9 2, , , ,5 1, , , ,0 2, ,7 0,5 250,8 238,9 225,9 0,3 215,0 206,2 221,8 0,3 1. 5,9 0,0 6,9 5,1 3,2 0,0 7,6 10,2 4,0 0, ,8 0,5 243,9 233,8 222,7 0,3 207,4 196,0 217,8 0, ,6 0,4 409,3 524,4 284,5 0,4 463,1 565,2 292,9 0,4 2. 9,1 0,0 6,8 6,0 6,5 0,0 7,8 6,5 13,8 0, ,5 0,4 396,4 514,5 271,3 0,4 440,9 551,4 277,7 0,4 2. 5,0 0,0 6,1 3,9 6,7 0,0 14,4 7,3 1,4 0, ,8 0,2 82,3 110,7 45,9 0,1 182,2 53,5 236,1 0,4 857,8 1,4 522,5 601,7 635,2 1,0 572,0 691,7 619,2 1, ,7 1, , , ,0 1, , , ,8 1, ,3 0,1 33,3 33,4 35,0 0,1 32,7 33,2 87,2 0,1 1. 1,2 0,0 21,2 21,3 21,2 0,0 29,8 22,0 22,7 b, ,2 0,5 325,1 333,3 331,0 0,5 340,7 359,8 306,0 0, ,5 1,0 582,5 590,3 594,1 0,9 604,6 626,9 793,6 1,3 23,9 0,0 23,8 24,0 28,6 0,0 25,7 28,3 30,4 0,0 5. 7,9 0,0 7,9 7,7 12,4 0,0 8,2 8,3 11,8 0,0 6. 4,0 0,0 4,0 4,0 4,4 0,0 4,3 4,3 3,9 0,0 7. 7,7 0,0 7,6 7,6 7,3 0,0 7,3 7,3 7,2 0, ,3 3, , , ,2 5, ,6., 4 175, ,0 100, , , ,8 100, , , ,3 99,9 I ALT (1) TALL FOR DE SISTE 12 MANEDER ER FORELØPIGE 41.

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977

Tabeller pr. august 1976 oq. august 1977 3 TABELLREGISTER ALLE BANKER Side Tabeller pr. august 1976 og august 1977 1.1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31. august 1976 og 31. august 1977 1.2. Alle banker. Utlån, kassekreditter

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankenes

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 1. kvartal 1977 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Petter Jakob Bjerve

FORORD. Petter Jakob Bjerve FORORD Kvartaisheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bla tatt med tabeller som viser forretnings og sparebankenes

Detaljer

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-,

Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds-, FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker har tatt sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. Heftet har imidlertid ikke fått den utbredelse som Byrået hadde

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2.

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/12 1982 2. Nr. 5/83 mars 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 1982 2-3 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 1982 4 3. Alle banker.

Detaljer

Kvartalshefte for Private og offentlige banker

Kvartalshefte for Private og offentlige banker Kvartalshefte for Private og offentlige banker 4. kvartal 1976 STATISTISK RALBYRÅ OSLO FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på a gi aktuelle kvartalstall for bankene. Det nye

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 8. desember 1978. Petter Jakob Bjerve. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte 0 å ai aktuelle tall på måneds-, kvartals- og årsbasis for bankene. Fra og med dette heftet publiseres mer detaljerte tall for Postgiro,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 12. oktober 1977. Liv Bjørnland. Odd Aukrust FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle kvartalstall for bankene. Heftet gir i hovedsak tabeller som refererer seg til det kvartal som er angitt på heftets omslag,

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. desember 1979. Odd Aukrust. Liv Bjørnland FORORD Kvartalsheftet for private.og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller for juni og 1979 for forretnings

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 10. april Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på gi aktuelle tall på måneds, kvartals og årsbasis for bankene. I dette heftet er bl.a. tatt med tabeller som viser forretningsog sparebankene

Detaljer

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland

FORORD. Statistisk Sentralbyrd, Oslo, 10. juni 1979. Odd Aukrust. Liv Bjornland FORORD Kvartalsheftet for private og offentlige banker tar sikte på å gi aktuelle tall på månedskvartals og årsbasis for bankene I dette heftet er bl.a. tatt med en tabell som viser forretningsbankenes

Detaljer

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD

STAT1STiSK E A BxY, _,j< Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Nr. 6/81 11. juni 1981 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/3 1981 23 2. Norges Postsparebank, Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter

Detaljer

Nr. 4/89 6. februar 1989

Nr. 4/89 6. februar 1989 Nr. 4/89 6. februar 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 30/11 1988 4-5 2. Alle banker. Utlån, kassekreditter og byggelån, etter bankgruppe. 30/11 1988

Detaljer

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD

ALBY. Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Nr. 13/89 1. juni 1989 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe og finansobjekt. 31/3 1989 4-5 2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe og utlånstype. 31/3 1989 6 3. Alle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNH OL D. Nr. 22/82 18. oktober 1982. Tabell nr. Side Nr. 22/82 18. oktober 1982 Tabell nr. INNH OL D 1. Alle banker. Disponerte utlån til foretak, kommuner og privatpersoner etter bankgruppe og låntakerens fylke. 31/12 1931 2-3 2. Forretningsbanker. Rentesatser

Detaljer

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og

INNHOLD. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og 26. april 1983 Nr. 10/83 INNHOLD Tabell nr. 1. Alle banker. Balanse etter bankgruppe, finansobjekt og sektor. 31/12 1982 Side 2-2. Alle banker. Disponerte utlån etter bankgruppe, låntakersektor og -næring.

Detaljer

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/

INNHOLD. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/ Nr. 3/83 27. januar 1983 INNHOLD Tabell nr. 1. 2. 3. 4. Norges Bank. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott, etter sektor. 30/11 1982 Side 2-3 Postgiro. Ihendehaverobligasjoner, utlån og bankinnskott,

Detaljer

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982

7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 Nr. 7/83 7. april 1983 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående bel p 31/12 1982 3 2. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Nye konti i 1982 3 3.

Detaljer

Oslo, 2.3. april.1964

Oslo, 2.3. april.1964 Nr. 17-5. årgang Oslo, 2.3. april.1964 INNHOLD Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. mars 196A Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr. 31. mars 1964 Arbeidslønninger i jordbruk og skogbruk

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD

STATISTISK SENTRALBYRA. Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Nr. 23/89 27. oktober 1989 INNHOLD Side Tekst: Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. 31/8 1989 3 Tabeli 1. Forretnings- og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og valutaslag. 31/8 1989 4-5

Detaljer

Nr. 8/92 7. april 1992

Nr. 8/92 7. april 1992 Nr. 8/92 7. april 1992 0 UTLÅN/ INNSKUDD :Finansinstitusjoner 30.09.1991 (etter sektor) BALANSETALL : Alle banker 31.01.1992 (med spesi- Norges Bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker

Detaljer

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5

INNHOLD. 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott og lån, etter sektor. 30/11 1985 4-5 Nr. 3/86 27. februar 1986 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Alle banker. Banksparing med skattefradrag. Konti og innestående be1op. 31/12 1985 3 2. Forretningsbanker. Ihendehaverobligasjoner, utlån, bankinnskott

Detaljer

Nr. 14/ september 1985

Nr. 14/ september 1985 Nr. 14/85 12. september 1985 INNHOLD Tabell nr. Side 1. Norges Postsparebank. Utlån til boligformål, etter type boliglån og låntakersektor 30/6 1985 3 2. Norges Postsparebank. Ihendehaverobligasjoner og

Detaljer

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976

Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 r. 33/76 11. august 1976 INNHOLD Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Ihendehaverobligasjoner, lån og innskott etter sektor. Mai 1976 Forretnings- og sparebanker. Ny månedsstatistikk. Foreløpige

Detaljer

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980

Utenrikshandelen i desember og januar-desember 1980. Foreløpige tall. Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 4/81 21. januar 1981 INNHOLD Utenrikshandelen i desember og januardesember 1980. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. desember 1980 Engrosprisindeksen for desember 1980 Produsentprisindeksen for

Detaljer

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper

Balansetall Forretningsbanker 31.12.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Balansetall Forretningsbanker.93 (med spes.) Sparebanker Private kredittforetak Private finansieringsselskaper Livsforsikringsselskaper Innledning Statistisk sentralbyrå presenterer i serien "Bank- og

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ. Nr. 35/ desember 1990 INNHOLD. Side Nr. 35/90 17. desember 1990 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 30/9 1990 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD

Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Nr. 50/77 14. desember 1977 INNHOLD Aktuelle konjunkturtall for Norge Utenrikshandelen i november og januar-november 1977. Foreløpige tall Konsumprisindeksen pr. 15. november 1977 Elektrisitetsbalanse

Detaljer

Nr. 14/92 26. juni 1992

Nr. 14/92 26. juni 1992 Nr. 14/92 26. juni 1992 REGNSKAPS- STATISTIKK : Finansinstitusjoner 31.12. BALANSETALL : Forretningsbanker.1992 (med spesi- Sparebanker fikasjoner) Private finansieringsselskaper 31.03.1992 EMISJONER :

Detaljer

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990

INNHOLD. Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 Nr. 9/91 5. april 1991 INNHOLD Side Tabell 1. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rente- og provisjonssatser på utlån. 31/12 1990 2 2 Tabell 2. Norges Postsparebank. Gjennomsnittlige rentesatser på

Detaljer

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978

NN HOL D. Nr. 37/ september 1978 Nr. 37/78 13. september 1978 I NN HOL D Konsumprisindeksen pr. 15. august 1978 Detaljomsetningen i juli 1978 Elektrisitetsbalanse for 2. kvartal 1978 Månedsstatistikk for forretnings- og sparebanker. Juli

Detaljer

Nr. 15/923. juli 1992

Nr. 15/923. juli 1992 Nr. 15/923. juli 1992 BALANSETALL : Private kredittforetak31.03.1992 (med spesi-skadeforsikringsselskaper fikasjoner) RENTETALL : Norges Postsparebank Forretningsbanker Sparebanker Statsbanker RESULTAT-

Detaljer

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD

Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Nr. 46/75 12. november 1975 INNHOLD Konsumprisindeksen pr. 15. oktober 1975 Ordretilgangen i 3. kvartal 1975 og ordrereserven pr. 30. september 1975 Detaljomsetningen i september 1975 Lønnsstatistikk for

Detaljer

Nr. 21/93 25. oktober 1993

Nr. 21/93 25. oktober 1993 Nr. 21/93 25. oktober 1993 BALANSETALL : Alle banker 30.06.1993 (med spesi Forretningsbanker.1993 fikasjoner) Sparebanker Private kredittforetak.1992 RESULTAT REGNSKAP : Private kredittforetak.1992 RENTETALL

Detaljer

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990

hlbyrå INNHOLD Side Nr. 15/ mai 1990 Nr. 15/90 28. mai 1990 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings og sparebanker 3 Tabell 1. Forretnings og sparebanker. Balanse etter finansobjekt og innenlandsk/utenlandsk valuta. 31/3 1990 45

Detaljer

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving

TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. D e l II. Regnskapsføring og oppgavegiving TO 71/19 26. oktober 1971 DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN D e l II Regnskapsføring og oppgavegiving Ikke for offentliggjoring. Dette notat er et arbeidsdokument og kan siteres eller

Detaljer

Nr. 25/ september 1992

Nr. 25/ september 1992 Nr. 25/92 29. september 1992 BALANSETALL Alle : (med spesi- Norges bank fikasjoner) Postgiro Norges Postsparebank Statsbanker banker 31.07.1992 RENTETALL : Norges Postsparebank 30.06.1992 Forretningsbanker

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side

STATISTISK SENTRALBYRÅ INNHOLD. Nr. 32/91 2. desember Side Nr. 32/91 2. desember 1991 INNHOLD Tekst: Regnskapsstatistikk for forretnings- og sparebanker 3 Tabell 1. Alle banker. Disponerte utlån til boligformål, etter bankgruppe og låntakersektor. 30.9.1991. 4

Detaljer

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980

REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 8229 REGNSKAPSSTATISTIKK 1980 PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER STATISTICS OF ACCOUNTS 1980 PRIVATE AND PUBLIC BANKS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF

Offentlig Regnskapsrapportering for Banker Og Finansieringsforetak - ORBOF Finanstilsynet Gjelder f.o.m. desember 2012 Statistisk sentralbyrå Norges Bank Oppdatert 22. november 2012 Kodeliste for: 60 AVLEDET BALANSE MED UTVIDETE STATISTISKE KJENNETEGN (ÅR) Offentlig Regnskapsrapportering

Detaljer

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

10. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 0. juli 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

18. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 8. oktober 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 2. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Fellesordningen for 3.2.999 tariffestet pensjon (FTP) Avtalefestet pensjon

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2006 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09..2006 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2006 viser driftsresultatet 37,6 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,46% av gjennomsnittlig

Detaljer

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980

Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 7r 10/81 4 mars 1981 I N NHOLD Produksjonen i oljeutvinning, annen bergverksdrift, industri og kraftforsyning i januar 1981 Salg av petroleumsprodukter i januar 1981 og året 1980 Produksjon og forbruk

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Nr. 32/ desember 1992

Nr. 32/ desember 1992 Nr. 32/92 11. desember 1992 BALANSETALL Private kredittforetak :.1992 (med spesi- Private finansieringsfikasjoner) selskaper.1992 RENTETALL :Norges Postsparebank Statsbanker EMISJONER :Sertifikater Okt.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg

I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G. fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN. Dell. Det statistiske opplegg I0 3/71 Oslo, 5. mars 1971 I N N S T I L L I N G fra DET TEKNISKE UTVALG FOR UTBYGGING AV BANKSTATISTIKKEN Dell Det statistiske opplegg ikke for offentliggjering. Dette notat er et arbeidsdokument og kan

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall

4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall 4. april 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 999 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 999 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Utbytte på egenkapitalbevis kr 4.000.000 Overført til utjevningsfondet kr 1.353.169 Overført til sparebankens fond kr 22.349.645 Sum disponert kr 27.702.814 Styret Administrerende banksjef og ledere

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet

Tabeller. Standard tegn:. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler... Oppgave mangler foreløpig Null 0 Mindre enn en halv av den 0,0 brukte enhet Tabeller 1. Norges Bank. Balanse 2. Norges Bank. Plasseringer for Statens pensjonsfond - Utland 3. Banker. Balanse 4. Banker. Utlån og innskudd fordelt på publikumssektorer 5. Banker. Resultat og kapitaldekning

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971

FINANSINSTITUSJONER FINANCIAL INSTITUTIONS 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 545 FINANSINSTITUSJONER 1971 NORGES BANK, POSTGIRO, NORGES POSTSPAREBANK, STATSBANKER, FORRETNINGSBANKER, SPAREBANKER, KREDITTFORENINGER O.L., PRIVATE FINANSIERINGSSELSKAPER,

Detaljer

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring

Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Balanse 1. kvartal 1998 Resultatregnskap Norges Bank Nøkkeltall Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak Livsforsikring Skadeforsikring Bank og kredittstatistikk. Aktuelle tall inneholder kvartals-

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Resultat For 1. kvartal så er bankens resultat før tap på 3,8 mill. Dette er 2,7 mill. lavere enn samme periode i fjor. Andre tall pr 1. kvartal er listet under. Rentenetto

Detaljer

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 28. mars 200 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 4. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 4. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter Finansieringsforetak

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3.

RESULTAT BALANSE - EIENDELER BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal 3. RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2017 2016 Renteinntekter og lignende inntekter 23.572 22.378 69.498 65.691 88.571 Rentekostnader og lignende kostnader 7.528 7.257 22.436 24.141 31.749

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 28,342 mill. mot NOK

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 231 KREDITTMARKEDSTATISTIKK PRIVATE OG OFFENTLIGE BANKER 1980 CREDIT MARKET STATISTICS PRIVATE AND PUBLIC BANKS 1 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.06.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no RESULTATREGNSKAP (beløp i hele tusen) 30.06.2013 30.06.2012 2. kv 2013 2.kv 2012 31.12.2012 Renteinntekter o.l. inntekter 113.991 123.462 57.456 61.004

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 31.03.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2013 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 17,2 mill. kr (13,3 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring

Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring 2. desember 2000 Bank- og kredittstatistikk Aktuelle tall Balanse Livsforsikring 3. kvartal 2000 Resultatregnskap Skadeforsikring Nøkkeltall Norges Bank 3. kvartal 2000 Banker Statlige låneinstitutter

Detaljer

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15.

INNHOLD. Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966. Bevillinger til salg og skjenking av brennevin, vin og øl pr. 15. Oslo, 24. februar 1966 Nr. 9-7. årgang INNHOLD Emisjoner av ihendehaverobligasjoner i januar 1966 Månedsstatistikk for bankene. Balanser pr. 31. desember Byggelån i forretningsbanker og sparebanker pr.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 30.09.2013 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 21,3 mill før skatt pr. 30.09.13. Etter skatt ble resultatet kr 16,7 mill tilsvarende 0,91% av gjennomsnittlig

Detaljer

Halvårsrapport 2.kvartal 2012

Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Halvårsrapport 2.kvartal 2012 Resultatregnskap Resultat for perioden utgjør pr 30.06.12 kr 0,829 mill. eller 0,30 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 1,257 mill. og 0,48 % i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer